openbaar verslag in het faillissement All 4

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET
FAILLISSEMENT VAN
ALL 4 SHIPPING B.V.
Gegevens onderneming
:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4
Shipping B.V. (KvK-nummer 57286175), statutair gevestigd te
Weesp, bezoekadres: Vlothaven 10 te Amsterdam.
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
:
:
C16/14/543 F
17 juni 2014
Curator
:
mr. M.J. Guit, AMS Advocaten N.V.
Postbus 69111
1060 CD Amsterdam
telefoon: 020-3080315
telefax: 020-3080325
e-mail: [email protected]
Rechter-commissaris
Activiteiten onderneming
:
:
mr. C.J. Hofman
Het wereldwijd vervoeren van alle goederensoorten via weg, lucht of
Omzetgegevens
:
Personeel gemiddeld aantal
:
0
Datum verslag
Verslagperiode
:
:
9 juli 2014
17 juni 2014 tot en met 8 juli 2014
Bestede uren in verslag periode
Bestede uren totaal
:
:
15 uur en 6 minuten
15 uur en 6 minuten
Saldo faillissementsrekening
:
nihil.
over water in opdracht van derden.
ALGEMENE INLEIDING
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling 2009. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van AMS
Advocaten te Amsterdam en die zijn voorzien van een authentieke handtekening van de curator.
1.
Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van All 4 Shipping B.V. (Failliet) is de heer J.J.H.M. Thuijs (Thuijs). Thuijs is via een
vennootschap een van de in totaal vier aandeelhouders van Failliet.
1.2 Winst en verlies
1/6
1.3 Balanstotaal
1.4 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.
1.5 Verzekeringen
De thans lopende verzekeringen worden geïnventariseerd, en waar mogelijk, tegen een zo kort mogelijke
termijn beëindigd.
1.6 Huur
Failliet huurt een bedrijfsruimte aan de Vlothavenweg 10 te (1013 BJ) Amsterdam. De huurprijs bedraagt
- per jaar. De huur is inmiddels opgezegd en zal, in overleg met de verhuurder, op een nog
nader overeen te komen moment worden opgeleverd. Er wordt overleg gevoerd over eerdere overdracht
nu er een aspirant huurder is welke per 1 augustus het terrein wil huren.
1.7 Oorzaak faillissement
Failliet startte ca. een jaar geleden de onderneming op basis van de overname van een klantenbestand van
zijn voormalige werkgever welke zich niet langer op het marktsegment van kleinere particulieren wilde
richten. Het klantenbestand bestond uit een paar particulieren die op grote schaal containers naar Afrika
lieten verschepen en dat op een regelmatige basis deden. De gedachte was dat met het verschepen van
ca. 15 containers een beperkte, maar afdoende, winst kon worden gemaakt.
Van de overgenomen klanten is het grootste gedeelte uiteindelijk afgehaakt zodat er veel minder
containers werden verscheept. Als alternatief is de focus verplaatst naar (andere) particulieren welke op veel
kleinere schaal goederen wilde verschepen. Achteraf, bleken dit soort opdrachtgevers veelal niet te
bestaan of naderhand, toen er moest worden afgerekend, niet meer vindbaar. Dit verklaart dat bij de eigen
-) oninbaar zijn.
De bestuurder van failliet heeft naar eigen zeggen weken lang getracht de debiteuren te vinden maar is er
niet in geslaagd om enige factuur als nog te incasseren en heeft toen besloten een eigen aangifte in te
dienen.
2.
Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
0
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
0
2.3 Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.
2/6
3.
Activa
Onroerende zaken
3.1 Beschrijving
Niet van toepassing.
3.2 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
3.3 Hoogte Hypotheek
Niet van toepassing.
3.4 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
Niet van toepassing.
3.6 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
3.7 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
Voorraden / onderhanden werk
3.9 Beschrijving
Vooralsnog niet aangetroffen, met dien verstande dat er naar het zich laat aanzien nog een container bij de
Douane bevindt. Omtrent de status van deze container wordt nader onderzoek gedaan.
3.10 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
3.11 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Andere activa
3.12 Beschrijving
Vooralsnog niet geconstateerd.
3.13 Verkoopopbrengst
-
3/6
4.
Debiteuren
4.1 Omvang debiteuren
c
- (zie onder onder 1.7 van dit Faillissementsverslag). In onderzoek is of incasso van de
debiteuren rendabel kan zijn.
4.2 Opbrengst
Vooralsnog nihil.
4.3 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
5.
Bank / zekerheden
5.1 Vorderingen van bank(en)
Vooralsnog niet ingediend.
5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend geen.
5.3 Beschrijving zekerheden
Niet geconstateerd.
5.4 Separatistenpositie
Niet geconstateerd.
5.5 Boedelbijdragen
Niet van toepassing.
5.6 Eigendomsvoorbehoud
Niet geconstateerd.
5.7 Reclamerechten
Niet geconstateerd.
5.8 Retentierechten
Niet geconstateerd.
6. Doorstart/voortzetten
Er is geen sprake van een doorstart of voortzetting van de activiteiten.
7.
Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek. Vooralsnog is de administratie niet ter beschikking gesteld aan de curator zodat op dit
moment niet is voldaan aan de boekhoudplicht.
4/6
7.2 Depot jaarrekeningen
Geen. De vennootschap is in februari 2013 opgericht
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nog in onderzoek.
7.6 Paulianeus handelen
Nog in onderzoek.
8.
Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Salaris curator; p.m.
8.2 Preferente vordering fiscus
8.3 Preferente vordering UWV
Niet van toepassing.
8.4 Andere preferente crediteuren
Vooralsnog geen.
8.5 Aantal concurrente crediteuren
3
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
37.264,69
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
9. Procedures
Voor zover bekend geen.
10. Overig
10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
5/6
10.2 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet waarbij ook wordt
gekeken naar de gang van zaken met betrekking tot de gesteld oninbare debiteuren waar kennelijk wel de
bedrijfsvoering op is afgestemd en mogelijk verplichtingen zijn aangegaan.
10.3 Indiening volgend verslag
Over drie maanden.
Amsterdam, 9 juli 2014
M.J. Guit,
curator
6/6