Verslag 1 - AMS Advocaten

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET
FAILLISSEMENT VAN
STICHTING FORVALUE
Gegevens onderneming
:
de stichting Stichting ForValue (KvK-nummer: 51060957),
statutair gevestigd te Bussum, bezoekadres: Klemberweg 5 te (7214
BK) Epse.
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
:
:
C 16/14/692 F
29 juli 2014
Curator
:
mr. M.J. Guit, AMS Advocaten N.V.
Postbus 69111
1060 CD Amsterdam
telefoon: 020-3080315
telefax: 020-3080325
e-mail: [email protected]
Rechter-commissaris
Activiteiten onderneming
:
:
mr. G.A.M. Peper
het behartigen van belangen van MeValue B.V.
Omzetgegevens
:
nog niet bekend, maar gezien de doelomschrijving vermoedelijk
nihil.
Personeel gemiddeld aantal
Datum verslag
:
:
0
22 augustus 2014
Verslagperiode
Bestede uren in verslag periode
:
:
29 juli 2014 tot en met 21 augustus 2014
10 uur en 30 minuten
Bestede uren totaal
Saldo faillissementsrekening
:
:
10 uur en 30 minuten
nihil.
ALGEMENE INLEIDING
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling 2009. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van AMS
Advocaten N.V. te Amsterdam en die zijn voorzien van een authentieke handtekening van de curator.
1.
Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van Stichting ForValue (ForValue) is thans de heer R.W. Portielje (Portielje). Eerder voerde
Portielje tezamen met de heer M.J. Plasmeijer (Plasmeijer) het bestuur van Forvalue. Zij zijn beiden ook
(indirect) bestuurder van MeValue B.V. (MeValue) en The Oak Group Holding B.V. (TOGH). Deze
1
vennootschappen zijn eveneens gefailleerd , met benoeming van ondergetekende tot curator.
1
Faillissementsnummer MeValue, C 16/14/271 F.
Faillissementsnummer TOGH, C 16/14/458 F.
1/6
ForValue is op 14 oktober 2010 is opgericht. Het statutaire doel van de Stichting is kort gezegd het
behartigen van de belangen van MeValue, welk doel (volgens de statuten) door de Stichting wordt
verwezenlijkt door het tijdelijk in ontvangst nemen van gelden die toekomen aan MeValue en het
verrichten van betalingen namens MeValue.
Een eigen vermogen heeft Forvalue nimmer opgebouwd.
1.2 Winst en verlies
Nog niet bekend.
Er is nog geen administratie ontvangen. Naar de curator begrijpt heeft Plasmeijer de administratie, welke
kenbaar heeft gemaakt dat deze alleen digitaal beschikbaar is maar voor hem niet meer in te zien. De
curator zal nagaan of de digitale administratie beschikbaar is.
1.3 Balanstotaal
Nog niet bekend.
1.4 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.
1.5 Verzekeringen
De thans lopende verzekeringen worden geïnventariseerd, en waar mogelijk, tegen een zo kort mogelijke
termijn beëindigd.
1.6 Huur
Niet van toepassing.
1.7 Oorzaak faillissement
Op het moment van faillissement van MeValue hield ForV
MeValue. MeValue kon als gevolg van haar faillissement geen betaling meer verrichten van vóór de
faillissementsdatum reeds bestaande schulden, anders dan via de uitdelingslijst. MeValue verloor daardoor
immers het beheer en de beschikking over haar vermogen en schuldeisers kunnen hun vorderingen slechts
2
geldig maken door indiening ter verificatie , hetgeen dient te leiden tot uitdeling aan ieder der schuldeisers
3
overeenkomstig zijn rangorde, en pro rata van hun vorderingen . Zoals hiervoor reeds beschreven is het
statutaire doel van de Stichting (kort gezegd) het behartigen van de belangen van MeValue, welk doel
(volgens de statuten) door de Stichting wordt verwezenlijkt door het tijdelijk in ontvangst nemen van
gelden die toekomen aan MeValue en het verrichten van betalingen namens MeValue. Uit de zinsnede dat
4
MeValue) gehouden gelden alleen betalingen kan doen voor MeValue .
2
Art. 26 Fw. juncto art. 110 Fw
3
o.m. 180 lid 2 Fw en 3:277 BW
4
Art. 6:30 lid 1 BW
2/6
Kortom; de Stichting hield gelden van MeValue welke zij diende af te dragen. Met het faillissement van
MeValue verviel in feite het bestaansrecht van ForValue.
MeValue heeft een vonnis in kort geding gekregen op grond waarvan de gelden via executie aan MeValue
zijn afgedragen. Er resteert nog een restvordering en daarnaast heeft ForValue een beperkt aantal andere
crediteuren. Nu er geen bron van inkomsten was is besloten een eigen aangifte tot faillietverklaring te
doen.
2.
Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
0
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
0
2.3 Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.
3.
Activa
Onroerende zaken
3.1 Beschrijving
Niet geconstateerd.
3.2 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
3.3 Hoogte Hypotheek
Niet van toepassing.
3.4 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
Niet geconstateerd.
3.6 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
3.7 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
3/6
Voorraden / onderhanden werk
3.9 Beschrijving
Niet geconstateerd.
3.10 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
3.11 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Andere activa
3.12 Beschrijving
Niet geconstateerd.
3.13 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
4.
Debiteuren
4.1 Omvang debiteuren
Niet geconstateerd.
4.2 Opbrengst
Niet van toepassing.
4.3 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
5.
Bank / zekerheden
5.1 Vorderingen van bank(en)
- op een bij de SNS Bank aangehouden rekening. De SNS
Bank heeft haar vordering (nog) niet bij de curator ingediend.
5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.
5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
5.5 Boedelbijdragen
Niet van toepassing.
4/6
5.6 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
5.8 Retentierechten
Niet van toepassing.
6. Doorstart/voortzetten
Er is geen sprake van een doorstart of voortzetting van de activiteiten.
7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.
7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet geconstateerd.
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nog in onderzoek.
7.6 Paulianeus handelen
Nog in onderzoek.
8.
Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Salaris curator; p.m.
8.2 Preferente vordering fiscus
Nog niet ingediend.
8.3 Preferente vordering UWV
Niet van toepassing.
8.4 Andere preferente crediteuren
Vooralsnog geen.
5/6
8.5 Aantal concurrente crediteuren
4 (incl. bancaire vordering).
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
9. Procedures
Niet geconstateerd.
10. Overig
10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. Voorstelbaar is dat de afwikkeling gelijk loop met de afwikkeling van de faillissementen
van TOGH en MeValue.
10.2 Plan van aanpak
Gezien het beperkt aantal crediteuren en de beperkte activiteiten van ForValue beperkt de curator in
eerste instantie zijn werkzaamheden zich tot een (beperkt) rechtmatigheidsonderzoek.
10.3 Indiening volgend verslag
De curator heeft de rechter-commissaris verzocht de verslagtermijn te verlengen naar 12 maanden.
Amsterdam, 22 augustus 2014
M.J. Guit,
curator
6/6