Memo inkeerregeling - charles

Inkeren is nu aantrekkelijk
Vanaf 2 september 2013 wordt aan belastingplichtigen die in het verleden een onjuiste of
onvolledige aangifte hebben gedaan geen boete opgelegd wanneer zij alsnog spontaan
en vrijwillig voor 1 juli 2014 schriftelijke en volledige openheid van zaken geven van
verzwegen inkomen en vermogen (de inkeerregeling).
De inkeerregeling
De inkeerregeling biedt belastingplichtigen de mogelijkheid om voorheen niet
aangegeven inkomen (bijv., in het buitenland aangehouden banktegoeden, buitenlandse
beleggingen, vermogen en onroerende zaken, gerechtigdheid tot het vermogen in een
trust/SPF/Stiftung/Anstalt, etc.) alsnog aan de belastingdienst aan te geven zonder
onderworpen te zijn aan een (fiscale) boete.
Er wordt geen boete aan de belastingplichtige opgelegd indien, uiterlijk voor 1 juli 2014,
de belastingplichtige:


Volledige openheid van zaken geeft van niet aangegeven inkomen vóór het
moment dat de belastingplichtige weet of moet vermoeden dat de
Belastingdienst of de FIOD/ECD bekend is of bekend zal worden met de
eerdere
onjuiste/onvolledige
aangifte(n)
waarin
inkomen
of
vermogensbestanddelen werden verzwegen; en,
De verschuldigde belasting en (heffings/belasting)rente betaalt.
Volledige openheid van zaken betekent dat de belastingplichtige vrijwillig en actief alle
relevante informatie verstrekt om de verschuldigde belasting en (heffings/belasting)rente
te kunnen bepalen (eg, openingsformulieren van een bank, bankafschriften, etc.) en kan
niet anoniem worden gedaan. Dit is van belang bij situaties met meerdere erfgenamen
en gerechtigden tot een vermogen en bankrekening, etc.
Potentiele gevolgen van het niet voldoen aan fiscale (aangifte-)verplichtingen
De belastingdienst kan indien de belastingplichtige onjuiste of onvolledige aangifte heeft
gedaan, in beginsel, navorderingsaanslagen opleggen voor de verschuldigde belasting die
niet is betaald. Heffingsrente/belastingrente wordt berekend over het bedrag van de niet
betaalde verschuldigde belasting en de belastingdienst kan tevens (hoge) fiscale boetes
opleggen. De boete kan zelfs oplopen tot 100% van het verschuldigde belastingbedrag
indien sprake is van inkomen uit werk en woning of inkomen uit aanmerkelijk belang (ie,
zogenaamde Box I en II inkomen) en 300% van het belastingbedrag indien sprake is van
inkomen uit sparen en beleggen (ie, zogenaamde Box III inkomen).
Onder de huidige fiscale wetgeving kan de belastingdienst navorderingsaanslagen
opleggen tot vijf jaar na het belastingjaar (exclusief het eventueel verkregen termijn van
uitstel). Indien sprake is van in het buitenland aangehouden vermogen (bijvoorbeeld een
spaarbedrag op een buitenlandse bankrekening), kunnen tot en met twaalf jaar na het
belastingjaar navorderingsaanslagen worden opgelegd (wederom exclusief het eventueel
verkregen termijn van uitstel), indien de belastingdienst niet eerder enige indicatie heeft
van het bestaan van het in het buitenland aangehouden vermogen.
Financiële impact
De financiële impact van een inkeer of een navorderingsaanslag is afhankelijk van het
bedrag van het niet aangegeven inkomen en vermogen, of het inkomen en vermogen
binnen of buiten Nederland wordt gegenereerd/aangehouden en de bronnen van waaruit
het inkomen en vermogen is gegenereerd (ondernemingswinst/omzet, spaar en
beleggingsrendement, nalatenschappen/schenkingen, etc.). Het geschatte financiële
impact kan vooraf worden bepaald. Lonen, winsten en ander actief inkomen worden
belast tegen een progressief belastingtarief (oplopend tot 52%) terwijl vermogen,
inkomen uit spaarsaldi en passieve beleggingen belast worden tegen 30% over een
forfaitair jaarlijks rendement van 4% (dit resulteert in een effectief belastingtarief
van 1,2%). Voorts kunnen, afhankelijk van de bronnen van het niet aangegeven inkomen
en vermogen, andere belastingen aan de orde komen, zoals BTW, dividendbelasting, erfen schenkbelasting.
Indien slechts banksaldi zijn aangehouden welke over de afgelopen 12 jaar niet
substantieel zijn toegenomen door (verhulde) winsten uit ondernemingsactiviteiten zal de
verschuldigde belasting en rente over het algemeen niet hoger zijn dan 20% van het
gemiddeld over de afgelopen 12 jaar aangehouden vermogen.
Inkeerregeling per 1 juli 2014
Vanaf 1 juli 2014 zal inkeren niet meer zonder boete gepaard gaan. Tussen 1 juli 2014
en 1 juli 2015 zal de boete 30% van de verschuldigde belasting bedragen, indien het
gaat om niet aangegeven inkomen uit sparen en beleggen. Na 1 juli 2015, zal de boete
substantieel worden verhoogd naar 60% van het niet aangegeven inkomen uit sparen en
beleggen.
Internationale ontwikkelingen op het vlak van transparantie
In toenemende mate werken landen samen op het gebied van de belastingheffing door
het sluiten van belastingverdragen en verdragen voor het uitwisselen van informatie
(TIEA’s), en op basis van Europese regelgeving op het gebied van informatie uitwisseling.
Hierdoor neemt de wereldwijde transparantie toe. Dit betekent ook dat in de toekomst de
kans dat de belastingdienst niet aangegeven inkomen en vermogen ontdekt zal
toenemen.
Enkele praktijkervaringen
In de vele tientallen door ons behandelde zaken komt naar voren dat de banken in het
algemeen goed meewerken. Vaak gebeurt dat doordat de banken ons rechtstreeks de
informatie toesturen. De inspecteurs die deze gevallen behandelen zijn gespecialiseerd in
de inkeer behandeling. De belastingdienst werkt de binnengekomen correspondentie dan
ook snel, meestal geheel schriftelijk, af.
De belastingplichtige inkeerder krijgt na hun verwerking een overeenkomst en één
aanslag met de fiscus die inhoudt dat alles hiermee is afgerond als hij de verschuldigde
belasting betaald. Vanwege deze snelle afwikkeling zit tussen het moment van een eerste
(inkeer)brief tot de overeenkomst steeds een aantal weken. Als het langer duurt ligt dat
vaak aan de snelheid van de buitenlandse bank.
Wij hebben nog niet ervaren dat inkeerders later nadeliger door de belastingdienst
worden behandeld; daarvoor is de groep inkeerders vermoedelijk te groot. In een
eenvoudige situatie kan een belastingplichtige in beginsel zelf inkeren. Als het
buitenlandse banksaldo echter hoog is, een erfenis een rol speelt of de rekening op naam
van een buitenlandse vennootschap staat, kan de inkeer beter door een gespecialiseerde
advocaat worden gedaan. Hij kan ook op voorhand aangeven hoeveel belasting moet
worden betaald.
Charles Langereis, advocaat belastingkundige
E-mail: [email protected]