ACTIVITEITENPROGRAMMA 2015 WOONPARTNERS MIDDEN

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2015
WOONPARTNERS MIDDEN-HOLLAND
Waddinxveen, 29 oktober 2014
Doc.nr. 1410021 / #
Inhoudsopgave
1. Inleiding ............................................................................................................................................... 4
2. Volkshuisvestelijke kernopgaven ........................................................................................................ 5
2.1 Algemene ontwikkelingen .............................................................................................................. 5
2.2 Betrekken van belanghouders bij beleid en activiteiten ................................................................. 6
2.2.1 Betrekken van bewoners bij beleid en beheer ........................................................................ 6
2.2.2 Samenwerking gemeenten ..................................................................................................... 7
2.2.3 Deelname aan netwerken/overleg ketenpartners ................................................................... 8
2.3 Strategisch voorraadbeleid ............................................................................................................ 9
2.3.1 Woningwet............................................................................................................................... 9
2.3.1 Algemeen kader strategisch voorraadbeleid ........................................................................... 9
2.3.2 Vastgoedvoorraad ................................................................................................................. 10
2.3.3 Bereikbaarheid van de woningvoorraad ............................................................................... 12
2.3.4 Vernieuwing van de woningportefeuille ................................................................................ 13
3. Organisatie & control ......................................................................................................................... 14
3.1 Organisatie ................................................................................................................................... 15
3.1.1 Organisatiestructuur .............................................................................................................. 15
3.1.2 Kwartaalrapportages ............................................................................................................. 16
3.1.3 Governance ........................................................................................................................... 16
3.1.4 Visitatie .................................................................................................................................. 16
3.1.5 Openingstijden en bereikbaarheid vestigingen ..................................................................... 17
3.1.6 Ondernemingsraad ............................................................................................................... 17
3.1.7 Klachtencommissie ............................................................................................................... 17
3.2 Risicomanagement en interne beheersing .................................................................................. 17
3.2.1 Risicomanagement ontwikkelingen en kader ........................................................................ 17
3.2.2 Risicobeheersing; de instrumenten ....................................................................................... 18
4. Bestuursondersteuning...................................................................................................................... 19
5. Ontwikkeling ...................................................................................................................................... 21
5.1 Strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en (kritische) prestatie- en risicoindicatoren ......................................................................................................................................... 21
5.2 Projectontwikkeling ...................................................................................................................... 22
5.2.1 Projecten Alphen aan den Rijn.............................................................................................. 23
5.2.2 Projecten Gouda ................................................................................................................... 23
5.2.3 Projecten Waddinxveen ........................................................................................................ 24
5.2.4 Projecten Zuidplas ................................................................................................................ 24
5.3 Verwerving van vastgoed ............................................................................................................ 25
5.4 Verkoop van woningen ................................................................................................................ 25
5.5 Dienstverlening aan derden ......................................................................................................... 25
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
2
6. Woningbeheer ................................................................................................................................... 26
6.1 Afdeling Klantinformatie & Verhuur .............................................................................................. 27
6.1.1 Strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en (kritische) prestatie- en risico
indicatoren ...................................................................................................................................... 27
6.1.2 Klantinformatie ...................................................................................................................... 27
6.1.3 Verhuur .................................................................................................................................. 27
6.1.4 Woonruimteverdeling ............................................................................................................ 28
6.1.5 Huurbeleid ............................................................................................................................. 28
6.1.6 Verhuur nieuwbouwprojecten ................................................................................................ 29
6.1.7 Huurincasso en schuldhulpverlening .................................................................................... 29
6.1.8 Maatschappelijk en Overig Vastgoed ................................................................................... 29
6.2 Afdeling Wijk- & Buurtbeheer ....................................................................................................... 30
6.2.1 Strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en (kritische) prestatie- en risicoindicatoren ...................................................................................................................................... 30
6.2.2 Klanttevredenheid ................................................................................................................. 30
6.2.3 Wijkaanpak/leefbaarheid ....................................................................................................... 31
6.2.4 Wonen, zorg en welzijn ......................................................................................................... 31
6.2.5 Projectbegeleiding ................................................................................................................. 32
6.2.6 Onderhoudsuitgaven ............................................................................................................. 32
6.3 Afdeling Planmatig Onderhoud & Nieuwbouw (PON) ................................................................. 33
6.3.1 Strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en (kritische) prestatie- en risicoindicatoren ...................................................................................................................................... 33
6.3.2 Onderhoudsstrategie ............................................................................................................. 33
6.3.3 Gezond & Veilig..................................................................................................................... 33
6.3.4 Activiteitenoverzicht 2015 ..................................................................................................... 34
6.3.5 Nieuwbouw ............................................................................................................................ 35
7.Financiën en bedrijfseconomische zaken .......................................................................................... 37
7.1 Strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en (kritische) prestatie- en risicoindicatoren ......................................................................................................................................... 37
7.2 Financiële continuïteit .................................................................................................................. 37
7.3 Treasury ....................................................................................................................................... 37
7.4 Administratieve organisatie .......................................................................................................... 38
7.5 Benchmarking .............................................................................................................................. 38
7.6 Automatisering ............................................................................................................................. 38
Bijlage 1 Strategische doelstellingen, SBF en KPI per afdeling ............................................................ 40
Bijlage 2 Nieuwbouwprojecten in uitvoering 2015 ................................................................................. 57
Bijlage 3 Planmatig onderhoud, kwaliteitsverbeteringen en energetische maatregelen 2015 .............. 59
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
3
1. Inleiding
In dit activiteitenprogramma worden de volkshuisvestelijke opgaven en activiteiten van Woonpartners
Midden-Holland in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas voor het
jaar 2015 op hoofdlijnen beschreven. De financiële vertaling van de beleidsvoornemens en activiteiten
zijn opgenomen in de begroting 2015. Activiteitenprogramma en begroting 2015 vormen daarmee
samen de voornemens voor de jaarschijf 2015. Ons meerjarenbeleid is opgenomen in het
meerjarenbeleidsplan ‘Thuis in Wonen 2.0!’ dat de beleidsperiode 2012-2016 omvat.
Onze organisatie heeft een stevig financieel fundament. Sinds 2014 heeft de sector te maken met
hoge verhuurdersheffingen en draagt daarnaast bij in hoge saneringskosten van collega-corporaties,
die vanwege verschillende omstandigheden in acute financiële problemen zijn geraakt.
Dit treft uiteraard ook onze organisatie. Niettemin kunnen wij onze activiteiten zoals opgenomen in ons
meerjarenbeleidsplan voortzetten. Bovendien voeren wij in 2015 onze investeringen voor
duurzaamheid en energiebesparende maatregelen in bestaande woningen op. Daarmee leveren wij
een extra bijdrage aan de beteugeling van de stijgende woonlasten voor huurders in de aankomende
jaren en leveren we ons aandeel in het bereiken van de doelstellingen in het Nationaal Energie
Akkoord.
Het activiteitenprogramma 2015 is opgesteld vanuit de voorschriften die gelden vanuit het BBSH. De
nadruk ligt daarbij op wat wij in 2015 in het bijzonder aan willen pakken.
Aan de huurdersorganisaties HWZM en HWHM en aan de gemeentebesturen van Alphen, Gouda,
Waddinxveen en Zuidplas wordt om een zienswijze gevraagd in hoeverre de voorgenomen activiteiten
overeenstemmen met de lokaal gesignaleerde volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven.
Dit activiteitenprogramma wordt op onze website geplaatst met een uitnodiging om suggesties te
leveren voor onze activiteiten in de aankomende jaren.
Het activiteitenprogramma 2015 is besproken met de HWZM op 23 oktober 2014. De HWHM heeft
schriftelijk gereageerd op het activiteitenprogramma. Op basis van deze reacties van de beide koepels
zijn verduidelijkingen en aanvullingen in de eindversie doorgevoerd. Vervolgens is het
activiteitenprogramma 2015 op 29 oktober 2014 goedgekeurd door de Raad van Toezicht van
Woonpartners Midden-Holland en aansluitend vastgesteld.
Wij rekenen op de continuering van de goede samenwerking met de diverse organisaties en
instellingen die betrokken zijn bij onze activiteiten.
Waddinxveen, 29 oktober 2014
R.J. Mascini
directeur-bestuurder
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
4
2. Volkshuisvestelijke kernopgaven
2.1 Algemene ontwikkelingen
Onze organisatie heeft een stevig financieel en organisatorisch fundament. Wij kunnen alle activiteiten
die in de navolgende hoofdstukken beschreven worden in 2015 en volgende jaren dan ook uitvoeren,
binnen de context van het nu bekende Rijksbeleid.
Op 3 oktober 2013 stemde het ledencongres in met het door Aedes afgesloten principeakkoord met
het kabinet Rutte II. In dit zogeheten Blokakkoord accepteren de woningcorporaties de omvangrijke
verhuurdersheffingen als een politiek voldongen feit gedurende deze kabinetsperiode. Onderdeel van
het akkoord is verder dat de woningcorporaties op een nader beschreven breed werkterrein kunnen
blijven acteren en dat - indien gewenst - binnen één ongedeelde juridische entiteit inhoud kunnen
blijven geven.
Op het moment van schrijven zijn de contouren van de nieuwe wetgeving bekend. Toch is nog veel
onzeker. De Tweede Kamer zal de nieuwe ontwerp wetgeving pas behandelen nadat zij de
conclusies heeft getrokken uit de parlementaire enquête Woningcorporaties. De aangepaste novelle
tot wijziging van de Woningwet zal aansluitend in de Tweede Kamer en Eerste Kamer behandeld
worden. Als het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting naar verwachting medio 2015 is
vastgesteld, volgen nog diverse uitvoeringscirculaires. Deze besluiten bevatten nadere regels rondom
interne organisatie en toezicht, het werkdomein, de verantwoording en de relatie met huurders en
gemeenten en hoe omgegaan zal worden met de invoering van de nieuwe regelingen en het
overgangsrecht. Ook deze laatste aspecten zijn van cruciaal belang. Omdat de wijzigingen naar
verwachting ingrijpend en veelomvattend zullen zijn vinden CFV en WSW een ruime invoeringstermijn
noodzakelijk.
Hoe de uiteindelijke politieke behandeling zal uitvallen is nog ongewis. Maar één ding is wel zeker; uit
het nieuwe beleid zullen belangrijke en voor onze organisatie relevante veranderingen voortvloeien.
Dit betreft het werkdomein; de interne organisatie, de wijze van toekomstige financiering en de
betaalbaarheid van het wonen.
De betaalbaarheid van het wonen krijgt op dit moment niet de aandacht die het zou moeten hebben,
Minister Blok had voor 2015 de introductie van een nieuw huurbeleid aangekondigd. Voor 1 juli 2015
zal het woningwaarderingssysteem (WWS) worden aangepast. In de waardering gaat de waarde van
de woning, met als basis de WOZ-waardering, voor 25% meetellen. De huursombenadering is
uitgesteld tot 1 juli 2016. Wij zullen, zoals afgesproken met de beide huurderskoepels HWZM en
HWHM, bij het nieuwe Huurbeleidsplan 2015 uitgebreid ingaan op de nieuwe ontwikkelingen en de
mogelijkheden die onze organisatie heeft om bij te dragen aan de betaalbaarheid.
Zodra hierover meer bekend is zullen wij onze voornemens voor het huurbeleid herijken en bespreken
met de huurderskoepels.
Binnen onze mogelijkheden blijven wij onze bijdrage aan de volkshuisvestelijke opgaven leveren.
Onze strategische keuzes zijn daarbij verwoord in het meerjarenbeleidsplan 2012-2016, met de titel
‘Thuis in Wonen 2.0!’.
In ons werkgebied is de vraag naar huurwoningen in de afgelopen paar jaar snel gegroeid.
In de loop van 2014 gloort enig herstel van de koopwoningmarkt. Niettemin is onze verwachting dat er
de komende jaren vooral een grote vraag naar sociale huur en markthuurwoningen zal blijven
bestaan. Juist in deze categorieën zullen wij een extra aanbod blijven leveren. Door voornamelijk
kwalitatief goede woningen aan de bovenkant van de sociale huursector en in de markthuur aan te
bieden, wordt de doorstroming in de huurwoningvoorraad niet alleen het beste gestimuleerd, maar
wordt ook goedkope scheefheid bestreden.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
5
In onze onderhoudsuitgaven hebben wij het niveau voor 2015 vastgesteld op de laatst bekende
benchmarkgegevens in onze sector van 2012. De meeste corporaties hebben echter ook in 2013
besparingen doorgevoerd op het onderhoud en de verwachting is dat dit ook voor 2014 zal gelden.
De omvang van deze extra bezuinigingen in 2013 en 2014 is op landelijk niveau nog niet bekend.
Zodra deze gegevens bekend zijn, worden deze opnieuw vergeleken met de door Woonpartners
doorgevoerde besparingen.
Wij hebben voor de aankomende jaren gerekend met de nu bekende verhuurdersheffingen en
saneringsbijdragen voor woningcorporaties die om verschillende redenen in financiële problemen zijn
gekomen. Wij kunnen desondanks onze investeringen in de nieuwbouw en het bestaande woningbezit
blijven realiseren door onze, ten opzichte van de sector, relatief lage financieringslasten.
Waar dat kan, besparen wij daarbij de komende jaren op beheerkosten om een efficiëntere
organisatie tot stand te brengen. Door groei van de woningportefeuille en natuurlijk verloop wordt dit
met name gerealiseerd.
Naar verwachting zal eind 2014 de voorgenomen overname van het woningbezit van
collegacorporatie Mooiland in Gouda zijn geëffectueerd, Wij verwachten daarnaast eind 2014 de
goedkeuring van ons fusievoornemen met de Zuidrandflat in Gouda. In combinatie met de oplevering
van een groot aantal nieuwbouwwoningen in de Triangel en Centrumplan in Waddinxveen en
Margrietplein in Gouda groeit onze organisatie in één jaar tijd met bijna 10% in verhuureenheden.
Daarbij groeit onze organisatie qua aantal medewerkers en fte’s niet en wordt volgens planning een
besparing gerealiseerd op de organisatiekosten van circa 10%.
In 2015 wordt de voorbereiding van een nieuw meerjarenbeleidsplan opgestart voor de periode 20162020. Bij de voorbereiding van dit nieuwe beleidskader worden interactieve themabijeenkomsten
georganiseerd voor onze direct betrokken ketenpartners.
2.2 Betrekken van belanghouders bij beleid en activiteiten
Woonpartners zoekt de samenwerking met haar huurders, met de gemeenten waar zij actief is en de
aanbieders van zorg- en welzijnsvoorzieningen in de nabijheid van haar bezit.
2.2.1 Betrekken van bewoners bij beleid en beheer
Huurdersparticipatie zoals Woonpartners die kent heeft een formele component en een informele
component. De formele component is vastgelegd in de overlegwet en omvat het reguliere overleg met
de huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Onze overleggen voldoen aan de overlegwet.
Onder informele participatie worden die activiteiten ondernomen, waarbij medewerkers van
Woonpartners en huurders dieper in gesprek gaan over een beleidsterrein of het woningbeheer.
Activiteiten die in 2015 in dit kader worden opgepakt, zijn:
 Klantarena, tijdens deze bijeenkomst wordt met een klantengroep een beleidsterrein dieper
doorgelicht om zo beter te weten hoe de klant hierover denkt. Voor 2015 komen, afhankelijk
van ontwikkelingen in onze omgeving een tweetal onderwerpen in aanmerking namelijk het
woonruimteverdeelsysteem of het seniorenbeleid.
 Gekeken wordt of een seniorenadviesraad op Woonpartnersniveau bij elkaar gebracht kan
worden. Bij deze adviesraad worden dan beleidsonderwerpen of beheeraspecten die specifiek
betrekking hebben op senioren ter advisering neergelegd.
In het betrekken van bewoners blijft Woonpartners zoeken naar nieuwe manieren om zo met zo veel
mogelijk groepen huurders in contact te komen.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
6
Huurdersbelangenorganisaties en bewonerscommissies
De afstemming met onze huurders is van groot belang voor goed beheer van ons bezit. Dit betreft
zowel de advisering in bestuurlijke aangelegenheden als het fysiek en sociaal beheer van de
complexen. De samenleving is sterk in beweging en de bereidheid om structureel tijd te besteden aan
vergaderingen en bijeenkomsten om het beheer in overleg met de verhuurder in goede banen te
leiden neemt af. Woonpartners zoekt daarom in samenwerking met de huurdersbelangenorganisaties
naar nieuwe manieren om de belangenbehartiging vorm te geven.
Woonpartners waardeert de inzet van de thans actieve huurders, maar het zou goed zijn als ook
andere groepen, zoals jongeren, op een of andere manier vertegenwoordigd zouden zijn.
In 2014 is een start gemaakt om vernieuwing te krijgen in de belangenbehartiging. Hiertoe is in
november 2014 een conferentie georganiseerd om met diverse actieve bewoners dit onderwerp te
bespreken. De uitkomsten van deze conferentie worden in 2015 verder uitgewerkt.
Bij de complexen de Zuidrandflat en de Leckenborch ( Mooiland) zijn al langer bewonerscommissies
actief. Met hen zal in 2015 frequent overleg worden gevoerd om het beheer van deze complexen goed
binnen de organisatie van Woonpartners te verankeren. Daarbij maken deze commissies uiteraard
deel uit van de reguliere overlegronden van de bewonerscommissies.
Vrijwilligerswerk
Woonpartners werkt op dit moment samen met circa 150 vrijwilligers, die actief zijn in de
bewonerscommissies, huurderskoepelorganisaties of die zich inzetten voor het beheren van
maatschappelijke voorzieningen, zoals het Anne Frank Centrum en de Zuidrandflat.
2.2.2 Samenwerking gemeenten
Ons woningbezit maakt een substantieel deel uit van de woningvoorraad in de gemeenten waar we
actief zijn. Betaalbare woningen zijn schaars, reden waarom gemeenten in samenwerking met
woningcorporaties in de huisvestingsverordening regels stellen voor de verdeling van deze schaarse
woningen. Woonpartners fungeert voor haar bezit als uitvoeringsinstantie voor die woningtoewijzing.
Wonen betreft echter niet alleen de woning of de straat waar de woning gesitueerd is. Het gaat
evengoed over de beschikbaarheid van voorzieningen, zoals scholen, sportvoorzieningen en het zorgen welzijnsaanbod. Zaken waarin corporatie en gemeente een gemeenschappelijk belang hebben,
namelijk zorgen voor een leefbare gemeenschap waar het goed wonen is.
Die nauwe verbondenheid maakt samenwerking onontbeerlijk. Die samenwerking richt zich op de
samenstelling van de woningvoorraad, het beheer van de openbare ruimte rond ons bezit en de
woningtoewijzing.
Sinds het uitbreken van de crisis is de financiële positie van de gemeenten onder grote druk komen te
staan. Straffe bezuinigingen op de Rijksbijdragen en het mislopen van exploitatieopbrengsten uit
grondposities, vanwege het instorten van zowel de woning- als kantorenmarkt, maakt de financiële
positie van gemeenten kwetsbaar. Daar bovenop komen nog de grote veranderingen ten gevolge van
‘de transitie in het sociaal domein’. Gemeenten krijgen te maken met grote veranderingen op de
beleidsterreinen jeugd, passend onderwijs, arbeidsparticipatie en maatschappelijke ondersteuning.
Dan gaat het om de overheveling van grote delen van wat nu onder AWBZ valt naar de Wmo, de
introductie van de Participatiewet en veranderingen rondom de WSW, Jeugdzorg en Passend
Onderwijs. Dit zijn ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de gemeente de komende jaren voor grote
veranderingen komen te staan.
Prestatieafspraken
De prestatieafspraken met de gemeente Alphen a/d Rijn en Gouda lopen in 2014 af. Na de
verkiezingen is het overleg met de gemeenten en de collega corporaties om te komen tot nieuwe
meerjarenafspraken opgestart. Beoogd wordt de gevolgen van de nieuwe Woningwet en de
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
7
Huisvestingswet hierin mee te nemen. Dat zal pas naar verwachting medio 2015 duidelijk zijn. In
beide gemeenten zullen daarom de bestaande prestatieafspraken eind 2014 met een jaar verlengd
worden.
De gemeente Waddinxveen heeft eind 2012 haar Woonvisie geactualiseerd. Op basis hiervan zijn in
het najaar van 2013 de prestatieafspraken vernieuwd voor de periode 2013 - 2017.
De gemeente Zuidplas heeft haar Woonvisie eind 2011 geactualiseerd. Eind 2013 is het proces
opgestart om tot nieuwe afspraken te komen. Na een periode van stilstand, vanwege de
bestuurswisseling als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen, ligt er nu een voorstel vrijwel
gereed voor bestuurlijke behandeling.
Huisvestingsverordeningen
Als gevolg van de vaststelling van de nieuwe Huisvestingswet vervallen per 1 juli 2015 de lokale
huisvestingsverordeningen. Ook de op grond van deze verordeningen gesloten convenanten en
mandaten zullen in dit licht nader beschouwd moeten worden.
In de gemeente Alphen a/d Rijn, waar de woningtoewijzing in de kern Boskoop onder valt, wordt
gewerkt met de regionale huisvestingsverordening Holland-Rijnland. Hoewel nog maar kortgeleden
vastgesteld, dient deze per 1 juli 2015, met enkele kleine uit de wet voortvloeiende wijzigingen
opnieuw te worden vastgesteld.
De gemeenten Gouda en Waddinxveen trekken gezamenlijk op om de bestaande
huisvestingsverordeningen uit 2009 te actualiseren.
De gemeente Zuidplas heeft aangekondigd ook haar verordening te zullen actualiseren.
Woonpartners is in alle gemeenten bij dit proces betrokken.
Bestuurlijk overleg
Woonpartners bespreekt 3 tot 4 keer per jaar op bestuurlijk niveau het huisvestingsbeleid met de
gemeenten in haar verzorgingsgebied.
Onderwerpen zijn o.a. de ontwikkelingen op de woningmarkt, de woningtoewijzing, scheiden wonen
en zorg, gebiedspromotie, herstructurerings- en nieuwbouwlocaties en evaluatie van de
prestatieafspraken, begroting, activiteitenprogramma en jaarverslag.
In Gouda vindt dit overleg gezamenlijk plaats met Mozaïek Wonen, in Zuidplas met Vestia, Mozaïek
Wonen en stichting De Woonmaat en in Alphen a/d Rijn met Trifolium Woondiensten, Habeko en
Wonen Centraal.
2.2.3 Deelname aan netwerken/overleg ketenpartners
Netwerk op Woonpartners-niveau
Op het gebied van ‘Wonen, Zorg & Welzijn’ en ‘Wonen, Leren & Werken’ werkt Woonpartners MiddenHolland intensief samen met de gemeenten en maatschappelijke organisaties. Thema’s die hierbij
komend jaar aandacht krijgen zijn:
 het organiseren dat huurders die moeite hebben in het zelfstandig wonen de juiste
begeleiding krijgen
 de verhuurbaarheid van de woonvormen die ketenpartners bij Woonpartners huren.
Netwerk op wijkniveau
Woonpartners onderhoudt nauwe contacten met de ketenpartners en zorgt met deze partners voor
een gezamenlijk vangnet. De bijdrage van Woonpartners daarbij is met name het signaleren van
huurders die dreigen in de knel te geraken. In Gouda is Woonpartners betrokken bij het opzetten van
sociale wijkteams in Gouda Noord en Gouda Oost. Als in wijken of dorpskernen sociale wijkteams
worden opgezet, zullen wij daar in principe een rol in vervullen.
Onze inspanningen richten zich echter met name op die wijken waar wij bezit hebben en waar de
leefbaarheid onder druk staat. In alle gemeenten is Woonpartners een partner in buurtbemiddeling.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
8
2.3 Strategisch voorraadbeleid
2.3.1 Woningwet
Op basis van de nieuwe wetgeving zullen de relaties met de gemeenten en huurdersorganisaties
veranderen. Huurders worden meer betrokken in het overleg met de gemeenten en gemeenten krijgen
meer invloed op de te maken volkshuisvestelijke keuzes.
De uitkomsten hiervan zullen, zodra er meer duidelijk wordt, worden verwerkt in ons nieuwe
strategische voorraadbeleid. Aan het begin van 2015 worden de voorbereidingen getroffen voor het
nieuwe strategische voorraadbeleid voor de periode 2016 - 2020. De hoofdlijnen van het strategisch
voorraadbeleid worden opgenomen in het nieuwe meerjarenbeleidsplan.
2.3.1 Algemeen kader strategisch voorraadbeleid
De afgelopen jaren is het inwonertal in de regio Midden-Holland gedaald. Deze daling wordt vooral
veroorzaakt door een afname van de gemiddelde huishoudengrootte. Hierdoor, maar ook door
beperkte nieuwbouw, is ondanks de bevolkingsafname de behoefte aan woningen niet afgenomen.
Daar komt bij dat onder druk van de economische omstandigheden de druk op de (sociale)
huurwoningmarkt toeneemt.
Ons werkgebied ligt bovendien niet in een krimpgebied. Het westelijk deel van de regio MiddenHolland en de gemeente Alphen a/d Rijn zal ook de komende decennia qua inwonertal kunnen
groeien. Of dit ook daadwerkelijk zal plaatsvinden, staat of valt met de omvang van de nieuwbouw en
vervangende nieuwbouw.
Grote vraag naar huurwoningen
Er is voor alle woningtypen en voor alle huurprijsklassen in ons werkgebied een grote vraag. Het
totaal aantal woningzoekenden binnen Woningnet vlakt af en blijft nu ongeveer gelijk. Als gevolg van
de onzekere economische situatie is de huidige vraag naar woningen vanuit de groep doorstromers
lager dan voorgaande jaren. Hierdoor raakt de woningmarkt verder verstopt. Omdat de potentiele
doorstromers blijven zitten komen onvoldoende starterswoningen vrij. Dit komt tot uitdrukking in een
stijgend aantal woningzoekenden voor starterswoningen.
Inmiddels bestaat de vraag voor meer dan helft uit eenpersoonshuishoudens en daarnaast ongeveer
een derde uit tweepersoonshuishoudens. Ongeveer eenvijfde betreft woningzoekenden met een
leeftijd boven de 65 jaar. En eentiende betreft jongeren beneden de 23 jaar.
Ruim de helft van de woningzoekenden heeft een jaarinkomen lager dan € 21.600,-.
Door met name aan de bovenkant van de markt sociale huurwoningen en vrije sectorwoningen toe te
voegen, wil Woonpartners de doorstroming op gang brengen, waardoor alle doelgroepen beter aan
bod komen. De corporatie levert binnen haar investeringsmogelijkheden via een groot aantal
nieuwbouwprojecten invulling aan deze doelstelling. Omdat in 2014 en 2015 een relatief groot aantal
nieuwbouwhuurwoningen door onze organisatie voor het eerst in verhuur wordt gegeven kan het
effect op de doorstroming en de kansen van starters de komende tijd goed in kaart gebracht worden.
Totaal aantal woningzoekenden gedurende kwartaal
kw.4 2011
kw.4 2012
kw.4 2013
kw.2 2014
Doorstromers
3093
3059
2818
2388
Zelfstandig wonend
2617
2603
2181
1980
Starters
3622
3835
4063
4479
Totaal
9332
9497
9062
8847
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
9
2.3.2 Vastgoedvoorraad
Woonpartners beheert op 1 januari 2015 in totaal 8.206 eenheden vastgoed. Hierin zijn de
toevoegingen als gevolg van de fusie met De Zuidrandflat en de overname van het Goudse bezit van
Mooiland al meegeteld.
Het vastgoed omvat naast woningen ook betaalde parkeervoorzieningen, bedrijfsonroerendgoed (o.a.
een beperkte hoeveelheid winkels en kantoren, veelal verbonden aan ons woningbezit) en
maatschappelijk vastgoed. Zie voor een overzicht tabel op pagina 11.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
10
Vastgoed-type /
huur klasse
Woningen:
- Goedkoop
< € 389,05
- Bereikbaar
€ 389,05 ≤ € 487,33
- Betaalbaar
€ 487,34 ≤ € 596,75
- Duur
€ 596,76 ≤ € 699,48
- Vrije sector
> € 699,48
Totaal
Overige
woongelegen
heden
Garages en
parkeerplaatsen:
Overige
objecten
Commercieel
en bedrijfs
vastgoed:
Maatschappelijk vastgoed
Totaal bezit
Woonpartners
Zuidrand
-flat
Mooiland
1340
Totaal
Ultimo
2014*
Verkoop
20152016
Sloop
20152016
Totaal na
verkoop/
sloop
Verschuiving
in huurklasse na
mutaties
Voorraad
2016
2016 in
%
Nieuwbouw
2015 t/m
2016
% 2016
incl.
nieuwbouw
Ultimo
2016
1.340
6
73
1.261
-64
1.197
17%
0
16,20%
1.197
2414
203
15
2.632
13
16
2.603
-112
2.491
35%
0
33,70%
2.491
2081
15
202
2.298
17
1
2.280
88
2.368
33%
0
32,00%
2.368
741
1
34
776
4
0
772
80
852
12%
214
14,60%
1.066
179
1
1
181
0
0
181
8
189
3%
75
3,60%
264
6755
220
252
7.227
40
90
7.097
0
7.097
100%
289
100%
7.386
81
0
81
0
81
81
4
85
738
46
784
5
779
779
0
779
23
0
23
23
0
23
6
72
2
70
70
0
70
0
304
19
8.206
1
98
18
8068
23
66
19
7682
220
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
40
0
18
8068
100%
0
293
100%
18
8361
11
Woningvoorraad:
Voor wat betreft de woningvoorraad heeft Woonpartners Midden-Holland ultimo 2014 in totaal 7.227
woningen in eigendom: 2.717 in Gouda, 3.376 in Waddinxveen,1.088 in Zuidplas (kernen Moerkapelle
en Zevenhuizen) en 46 in Boskoop. Er staan 90 woningen op de nominatie om te worden gesloopt.
Woningvoorraad naar type
Woningtypering
Eengezinswoningen
22%
39%
Etagewoningen met lift
Etagewoningen zonder
lift
39%
Woningvoorraad opgedeeld naar doelgroeplabel (excl. sloop):
Label
<23
<30
<40
65+ geschikt
Aanleunwoningen
Opgeplust
MIVa woningen
Etw met lift, zonder label
Egw, zonder label
Etw zonder lift, zonder
label
Gouda
219
147
40
368
0
413
16
269
534
Waddinxveen
0
292
Zuidplas
18
8
294
52
582
16
616
1.306
0
17
34
36
862
625
2.631
218
3.376
109
1.084
Boskoop
46
46
Totaal
237
447
40
662*
69
1.029*
32
967*
2.702
952
7.137
Bovenstaande tabel vergt enige toelichting. Boven de streep staan de gelabelde woningen naar
doelgroep. Door nu eerst de specifiek gelabelde woningen te tellen en daarna de overblijvende
woningen qua typering te groeperen naar woningtype kan inzicht worden verkregen in het aantal
woningen dat geschikt is voor zelfstandig wonende ouderen.
Per saldo (de woningen aangeduid met *) komen we dan op 2.658 woningen (37% van de door
Woonpartners beheerde woningvoorraad) die geschikt zijn voor senioren.
2.3.3 Bereikbaarheid van de woningvoorraad
Op dit moment behoort 54% van de voorraad tot de goedkope en bereikbare voorraad. Onder druk
van de economische situatie, de hogere afdrachten aan het Rijk en CFV heeft Woonpartners haar
vraaghuurbeleid aangescherpt. Door bij mutatie de vraaghuur op te trekken verschuift de verhouding
in de voorraad geleidelijk. Door verkoop en sloop neemt de voorraad af en door nieuwbouw neemt de
voorraad toe. Per saldo resulteerde dit voor de komende twee jaar in het onderstaande beeld.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
12
Verloop aantallen per huurklasse 2014-2016 (begrotingsscenario)
Verdeling in huurklasse
8.000
7.000
3%
11%
4%
15%
6.000
5.000
32%
32%
36%
2.000
1.000
Markt
Betaalbaar
4.000
3.000
Vrije sector
18%
Bereikbaar
34%
Goedkoop
16%
0
Ultimo 2014 Ultimo 2016
2.3.4 Vernieuwing van de woningportefeuille
De begroting van 2015 laat een groeiende portefeuille van nieuwbouwprojecten zien. Woonpartners
heeft drie varianten uitgewerkt:
 Een ‘harde variant’ waarin alleen ‘harde’ nieuwbouwprojecten zijn opgenomen. Projecten zijn
‘hard’ als er een onherroepelijke bouwvergunning is verleend, dan wel contractuele
verplichtingen zijn aangegaan.
 Een ‘kansrijke variant’ waarin naast de ‘harde’ ook de ‘kansrijke’ nieuwbouwprojecten zijn
opgenomen. Projecten zijn ‘kansrijk’ als het komende jaar een onherroepelijke
bouwvergunning wordt verwacht of contractuele verplichtingen worden aangegaan.
 Een ‘zachte variant’ waarin naast bovenstaande projecten ook de ‘zachte’
nieuwbouwprojecten zijn opgenomen. Projecten zijn ‘zacht’ als sprake is van een mogelijk
toekomstig project.
De ‘kansrijke variant’ is gebruikt voor de begroting. De effecten van deze variant op de omvang en
samenstelling naar huurklassen is opgenomen in het volgende overzicht:
Als huurders verhuizen, wordt de huur van de vrijgekomen woning verhoogd naar gemiddeld 85% van
maximaal redelijk. Dit is in overeenstemming met de landelijke ontwikkeling. Daarnaast heeft sloop en
nieuwbouw invloed op de samenstelling van de woningportefeuille en huurprijsklassen.
Hoewel er aansprekend progressie wordt geboekt met de nieuwbouw is het resultaat hiervan nog niet
voldoende voor de noodzakelijke vernieuwing.
Een gebruikelijke aanname voor het jaarlijks vernieuwen van de woningportefeuille is 2%, uitgaande
van een gemiddelde levensduur van de woningen van 50 jaar. In de jaren 2015 en 2016 wordt bij de
huidige begrotingsvariant dit percentage wel gehaald.
De actuele trend is - als gevolg van de krimpende investeringsvolumes bij woningcorporaties - om
uiterst terughoudend te zijn met sloop en daardoor meer te kiezen voor doorexploiteren. Of dit op
middellange termijn een werkbare strategie is, blijft echter zeer de vraag, omdat het woningbezit
veroudert en straks niet meer aan de eisen van dat moment voldoet.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
13
Samenvatting activiteitenprogramma 2015









Bij huurdersparticipatie ligt het accent op samenwerking vernieuwen, nieuwe
overlegvormen realiseren en contact met vrijwilligers voortzetten.
Woonpartners zoekt de samenwerking met ketenpartners op het gebied van
‘Wonen, zorg & welzijn’ en ‘Wonen, leren & werken’, in alle gemeenten waar zij
werkzaam is.
Voortgaan met de vernieuwing van de woningportefeuille.
Vernieuwen van de prestatieafspraken met de gemeenten Alphen a/d Rijn, Gouda en
Zuidplas; continueren van de prestatieafspraken in Waddinxveen;
Betrokken zijn bij de vernieuwing van de huisvestingsverordeningen in de gemeenten
waar wij woningbezit hebben.
Continuering van de goede relatie met lokale overheden.
Voldoende woningen voor ouderen beschikbaar hebben
Bij de vraag passend aanbod aanhouden
De effecten van nieuwbouw op de vraag van starters en doorstromers actief
monitoren.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
14
3. Organisatie & control
3.1 Organisatie
3.1.1 Organisatiestructuur
Directeur-bestuurder
Woonpartners functioneert onder leiding van een directeur-bestuurder. In de statuten en het
huishoudelijk reglement zijn de bevoegdheden van de directeur-bestuurder nader geregeld. De
directeur-bestuurder legt rekening en verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
De afdelingen Bestuursondersteuning (BO), Financiën & Bedrijfseconomische Zaken (F&BEZ),
Ontwikkeling (ONTW) en de controller behoren tot de portefeuille van de directeur-bestuurder.
Afdeling Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de herstructureringsopgave en
nieuwbouwontwikkelingen en voor de dienstverlening aan kopers en VvE's.
Stafafdeling F&BEZ verzorgt de financiële administratie waaruit de begroting en de jaarrekening
voortvloeien en is verantwoordelijk voor het financiële beleid.
Stafafdeling Bestuursondersteuning is verantwoordelijk voor personeelszaken, arbo, facilitaire zaken,
marketing & communicatie en secretariële ondersteuning van Raad van Toezicht, directie, managers
en afdelingshoofden.
De controller heeft een onafhankelijke positie in de organisatie en is uitsluitend verantwoording
verschuldigd aan de directeur-bestuurder. De controller heeft een organisatiebrede toetsende en
bewakende rol en heeft de mogelijkheid om direct te rapporteren aan de Raad van Toezicht. Tot zijn
verantwoordelijkheden behoren onder meer het (laten) beschrijven van de administratieve organisatie,
het uitvoeren van audits, het ontwikkelen van een systeem van risicomanagement en het toetsen van
de verslaggeving.
Adjunct-directeur
De adjunct-directeur heeft de afdelingen Klantinformatie & Verhuur (K&V), Wijk- & Buurtbeheer (W&B)
en Planmatig Onderhoud & Nieuwbouw (PON) in portefeuille.
Afdeling K&V is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de huurders in Gouda, Waddinxveen,
Zuidplas en Boskoop. In Gouda, Waddinxveen en Zevenhuizen zijn publieksfuncties ingericht. Bij de
afdeling K&V kunnen de huurders bij één loket terecht voor onder meer het ondertekenen van een
huurovereenkomst, huurbetalingen, advies huurtoeslag en woningruil. De afdeling is daarnaast
verantwoordelijk voor huurincasso, intake reparatieverzoeken en voor de verhuur en het beheer van
het maatschappelijk en overig vastgoed.
Afdeling W&B verzorgt de bewonersparticipatie en draagt samen met de huurders en ketenpartners
- en met inzet van het leefbaarheidsbudget - zorg voor een prettige woonomgeving. Daarnaast is de
afdeling verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van het woningbezit.
De afdeling PON is verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud van het bezit en voor de uitvoer
van de nieuwbouw vanaf het moment dat afdeling Ontwikkeling het project overdraagt.
Overlegorganen
In het Strategisch Overleg (SO) wordt het strategisch beleid bepaald. De directeur-bestuurder is
voorzitter. De vaste deelnemers aan het SO zijn de adjunct-directeur, de interne controller en de
hoofden van de afdelingen Ontwikkeling, F&BEZ en Bestuursondersteuning.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
15
Het Woningbeheeroverleg (WBO) staat onder voorzitterschap van de adjunct-directeur. Het WBO
bespreekt de operationele processen op het gebied van woningbeheer en realisatie nieuwbouw. Aan
het WBO nemen de hoofden van de afdelingen Klantinformatie & Verhuur, Wijk- en Buurtbeheer en
Planmatig Onderhoud & Nieuwbouw deel.
Directeur-bestuurder
Controller
Afdeling Bestuursondersteuning
Afdeling F&BEZ
Afdeling Ontwikkeling
Adjunct-directeur
Afdeling PON
Afdeling K&V
Afdeling W&B
3.1.2 Kwartaalrapportages
De kwartaalrapportages fungeren als tussentijds verantwoordingskader van het management aan de
directeur-bestuurder en van de directeur-bestuurder aan de Raad van Toezicht. Daarnaast bieden de
gegevens uit de kwartaalrapportages de mogelijkheid om op ontwikkelingen te sturen en waar
mogelijk en noodzakelijk te corrigeren.
Op basis van de strategische doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan worden in het
activiteitenprogramma en de begroting succesbepalende factoren (SBF), prestatie-indicatoren (PI) en
kritische risico indicatoren (KRI) vastgesteld op afdelingsniveau. Over de voortgang van de SBF, PI en
KRI wordt volgens de methodiek van de Balanced Score Card in de kwartaalrapportages verslag
gedaan.
3.1.3 Governance
Woonpartners is aangesloten bij Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties. Woonpartners
onderschrijft de Aedes-code en maakt gebruik van de governancecode volgens het principe pas toe of
leg uit. De governancecode is onderwerp van gesprek in het bestuur en de Raad van Toezicht. De
werkwijze op het vlak van governance is beschreven in diverse beleidsdocumenten. Deze zijn
geplaatst op de website. Daarbij wordt de bestaande werkwijze op de diverse deelonderwerpen
beschreven.
3.1.4 Visitatie
In de Aedescode is opgenomen dat corporaties zich één keer in de vier jaar onafhankelijk en
gezaghebbend laten visiteren. De maatschappelijke inzet van de corporatie wordt beoordeeld door
een onafhankelijk instituut en er vindt onderzoek binnen de organisatie plaats. Een aantal
belanghebbenden wordt geïnterviewd. Visitatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
16
Het wordt door Woonpartners gezien als een goede methode om de dienstverlening door middel van
zelfevaluatie en toetsing (mening van de belanghouders) te verbeteren. In 2014 heeft het tweede
visitatie-onderzoek plaatsgevonden. Het rapport is op de website geplaatst en de resultaten worden
gebruikt bij de voorbereiding van het nieuwe meerjarenbeleidsplan.
3.1.5 Openingstijden en bereikbaarheid vestigingen
De vestigingen in Gouda en Waddinxveen zijn op werkdagen voor het publiek geopend van 09.00 tot
17.00 uur en zijn gedurende deze tijd ook telefonisch bereikbaar. Via de website kunnen 24 uur per
dag vragen gesteld worden en/of processen in gang worden gezet.
3.1.6 Ondernemingsraad
De directeur-bestuurder voert regelmatig overleg met de ondernemingsraad (OR). De leden van de
OR worden in de gelegenheid gesteld de noodzakelijke cursussen in werktijd te volgen.
3.1.7 Klachtencommissie
De klachtencommissie is een zelfstandig orgaan met een eigen reglement. De leden worden, met
uitzondering van de voorzitter, benoemd op voordracht van de huurderskoepelorganisaties. De
voorzitter wordt benoemd op voordracht van de commissie. Benoeming vindt plaats door de directeurbestuurder.
Huurders kunnen, als zij er met de organisatie niet uitkomen, bij de klachtencommissie terecht met
klachten over de dienstverlening van Woonpartners Midden-Holland. De klachtencommissie vergadert
gemiddeld vijf keer per jaar, waarvan tenminste één vergadering met de directeur-bestuurder.
3.2 Risicomanagement en interne beheersing
3.2.1 Risicomanagement ontwikkelingen en kader
CFV en WSW hebben nieuw beoordelingskader
Bij de opzet en het ontwikkelen van het risicomanagement systeem van Woonpartners Midden
Holland werd waar mogelijk rekening gehouden met het risicomodel van het Centraal Fonds
Volkshuisvesting (CFV) en het risicobeoordelingsmodel van het WSW.
Zowel het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW) hebben een nieuw beoordelingskader geformuleerd.
In het verleden keek het CFV, bij het beoordelen van risico’s, hoofdzakelijk naar het vermogen van de
e
corporatie. In het nieuwe beoordelingskader wordt uitgegaan van 27 signaalpunten. In het 4 kwartaal
van 2014 ontvangen corporaties op basis van de signaalpunten een integraal oordeel van het CFV
(Toezichtbrief 2014).
Ook het WSW legt meer nadruk op risicobeheersing. Het WSW maakt bij de (risico)beoordeling
onderscheid tussen 'Business Risk' en 'Financial Risk'. Door middel van 24 Business Risk vragen
krijgt het WSW inzicht in de aard, omvang en beheersing van de bedrijfsrisico’s. Daarnaast toetst het
WSW de financiële positie aan de hand van 5 financiële ratio's.
Het nieuwe beoordelingskader van CFV en WSW wordt onderdeel van de interne beoordelingkader
van Woonpartners. Met ‘Financial Risk’ gebeurt dit al. Met ‘Business Risk’ is een start gemaakt. De 27
signaalpunten van het CFV zijn pas in het derde kwartaal van 2014 gepubliceerd.
In 2015 wordt het interne beoordelingskader hierop verder ontwikkeld.
Door middel van de risicoparagraaf wordt in de kwartaalrapportages verantwoording afgelegd over de
risico’s, de getroffen beheersmaatregelen en de impact die de risico’s kunnen hebben op het
weerstandsvermogen.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
17
3.2.2 Risicobeheersing; de instrumenten
Voor het beheersen van risico’s op procesniveau worden in 2015 de volgende instrumenten
geactualiseerd en toegepast:
- De belangrijkste primaire en ondersteunende processen worden getoetst op actualiteit en
waar nodig aangepast.
- Op basis van het controleplan 2014/2015 worden interne controles (door de organisatie) en
e
interne audits (door de controller) uitgevoerd.. De eerste tussentijdse audit zal weer in het 2
e
en 3 kwartaal 2015 worden uitgevoerd.
- De risicoverslaggeving krijgt vorm en inhoud in de kwartaalrapportages en het jaarverslag. In
2015 zal op basis van de uitkomsten van de interne controle en interne audits een in control
verklaring worden opgenomen (jaarverslag 2014). Nieuwe ontwikkelingen op gebied van
toezicht en verslaggeving zullen worden gevolgd en waar nodig worden betrokken bij het
beoordelen van dit proces.
- Voorbereiden en vaststellen van een nieuw controleplan 2016-2017
Samenvatting activiteitenprogramma 2015




Uitvoeren interne audit op de jaarrekening 2014 conform het controleplan 2014 - 2015.
Uitvoeren tussentijdse audits conform het controleplan 2014 - 2015.
Doorontwikkelen en implementeren risicoverslaggeving.
Vaststellen van een nieuw Controleplan 2016-2017
 Samenvattinglen en implementeren risicoverslaggeving
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
18
4. Bestuursondersteuning
Woonpartners moet kunnen draaien als een goed geoliede machine om de strategische doelen die
zijn benoemd in het meerjarenbeleidsplan te kunnen verwezenlijken. De stafafdeling
Bestuursondersteuning levert de organisatie op de terreinen waarvoor de afdeling verantwoordelijk is
de daarvoor benodigde ondersteuning. Daarbij valt onder andere te denken aan personeelszaken &
arbo, facilitaire zaken, marketing & communicatie en secretariële ondersteuning van Raad van
Toezicht, directie, managers en afdelingshoofden.
In het meerjarenbeleidsplan 2012 - 2016 zijn strategische doelstellingen geformuleerd. De
doelstellingen waaraan afdeling Bestuursondersteuning in 2015 een bijdrage kan leveren zijn:
 optimaliseren van inkomsten en uitgaven (financiële continuïteit)
 optimaliseren dienstverlening en digitalisering (klanttevredenheid)
 optimalisering interne processen (betrokken medewerkers).
In 2015 is bij afdeling Bestuursondersteuning extra aandacht voor de volgende onderwerpen:
Personeelszaken: Er wordt in 2015 een eenvoudigere beoordelingssystematiek ingevoerd en een
werkkostenregeling.
Kostenbesparing is in de huidige markt noodzakelijk voor Woonpartners. Daarom wordt toegewerkt
naar lagere loonkosten en meer efficiency. Woonpartners kan en moet meer doen met minder
mensen. Er is een beperkt budget voor de inhuur van extern personeel en de corporatie werkt aan
een formatie die overeenstemt met de benchmark. Als een vacature ontstaat, wordt deze in principe
niet opnieuw ingevuld tenzij strikt noodzakelijk.
Woonpartners neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het opleiden van jongeren, zodat
leerlingen beter beroepsgeoriënteerd raken. Alle stageverzoeken worden beoordeeld op haalbaarheid
en waar mogelijk worden de verzoeken gehonoreerd.
Arbeidsomstandigheden: hermeting medewerkersonderzoek op de afdeling Klantinformatie en
Verhuur om de doorgevoerde verbeteringen te toetsen op effectiviteit.
Facilitaire zaken: optimaliseren van inkomsten en uitgaven.
Secretariële ondersteuning: Om de efficiency te optimaliseren zijn eind 2014 alle decentrale
secretariaten samengevoegd in één centraal secretariaat binnen de afdeling Bestuursondersteuning.
In 2015 zal met het centraal secretariaat een verbeterslag in de dienstverlening en een
kostenbesparing worden gerealiseerd. Processen worden meer gestandaardiseerd en
geautomatiseerd en de medewerkers worden veelzijdig inzetbaar door verbreding van kennis.
Marketing & Communicatie:
Deze activiteiten vinden hun basis in de handleiding marketing & communicatie die jaarlijks wordt
geactualiseerd.
Speerpunten externe communicatie:
Het imago van Woonpartners verder versterken (krachtig, betrouwbaar en eenduidig).
Communicatie met klanten en stakeholders optimaliseren, onder andere via de website
Klant-/ontvangergerichte en kwalitatief goede schriftelijke communicatie.
Snel anticiperen op trends en stromingen in de markt.
Actief en reactief inzetten van social media, beheren van mediakanalen via dashboard.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
19
Speerpunten interne communicatie:
Stimuleren van een verantwoordelijke, dienstverlenende en marketinggerichte houding bij alle
medewerkers.
Mogelijkheden van het nieuwe intranet gebruiken om de kennis van medewerkers te vergroten.
Afdeling Bestuursondersteuning heeft in 2015 een coördinerende rol bij de digitalisering van de
facturenstroom en invoering van een Document Management Systeem.
Samenvatting activiteitenprogramma 2015
 Meer doen met minder mensen; toewerken naar een formatie die overeenstemt met
de corporatiebenchmark.
 Vacatures worden in principe niet ingevuld, tenzij strikt noodzakelijk, beperkt budget
voor de inhuur van extern personeel.
 Hermeting medewerkersonderzoek op een van de afdelingen, streven naar betrokken
medewerkers.
 Efficiency verbeteren door invoering van een Document Management Systeem en
bijdragen aan de digitalisering van de facturenstroom.
 Verbeterslag in de dienstverlening en kostenbesparing door één centraal secretariaat.
 Gebruiksmogelijkheden website inzetten voor verbetering communicatie/efficiency.
 Intranetmogelijkheden benutten voor kennisvergroting medewerkers.
 Marketing- en dienstverleningsgerichte houding bij medewerkers stimuleren.
 Monitoren, rapporteren en beheren van social media (dashboard).
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
20
5. Ontwikkeling
In 2015 start de bouw van 2 projecten in Gouda Oost (Zuidelijk Stempel West en Springerslocatie).
Na jaren van sloop en voorbereidingen wordt daarmee de nieuwbouw in deze herstructureringswijk
echt zichtbaar. In totaal gaan in 2015 in deze wijk ca. 170 woningen in aanbouw. Van het totaal van
de bijna 220 woningen die Woonpartners in 2015 in aanbouw neemt is dat dus een aanzienlijk deel.
Ten opzichte van het Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 (MJB) zitten we op koers voor wat betreft de
bouw van nieuwe huurwoningen. Zowel het aantal sociale huurwoningen als het aantal
markthuurwoningen wordt volgens de huidige verwachting zelfs overschreden. Het aantal te realiseren
koopwoningen wordt door de marktomstandigheden niet gehaald. Het beleid is hierop bijgesteld.
Met het einde van de beleidsperiode in zicht kunnen we voor 2012-2016 samengevat de (voorlopige)
balans opmaken.
Soort nieuwbouw
MJB
Sociale huur
Markthuur
Koop
301
139
198
Huidige
prognose
370
165
38
Saldo
+69
+26
-160
Een belangrijke opgave voor het komende jaar is de voorbereiding van het volgende
Meerjarenbeleidsplan. Voor de periode 2017 e.v. zullen de nieuwbouwinspanningen worden
geformuleerd. Voor een deel hebben we daar al zicht op in de langlopende projecten zoals Gouda
Oost en Westergouwe in Gouda, De Triangel in Waddinxveen en Waterrijk West in Boskoop
(gemeente Alpen aan den Rijn). Daarnaast zijn er mogelijkheden in Zevenhuizen en Moerkapelle
(gemeente Zuidplas) om in geplande projecten actief te worden. In al deze gemeenten lopen
bovendien gesprekken over nieuwe, nog op te starten projecten, o.a. in samenwerking met
zorgpartijen.
5.1 Strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en (kritische)
prestatie- en risico-indicatoren
In het meerjarenbeleidsplan 2012 - 2016 zijn strategische doelstellingen geformuleerd. De
doelstellingen waaraan afdeling Ontwikkeling een bijdrage kan leveren, gelet op het bovenstaande,
zijn:
 vernieuwing woningportefeuille
 uitbreiding sociale huurwoningen aan de bovenkant van de woningportefeuille
 meer huuraanbod voor middeninkomens
 meer huuraanbod voor starters en kleine huishoudens
Dit verzorgt de afdeling door:
o sloop van 220 huurwoningen in 5 jaar (gerealiseerd* tot en met 2014: 216)
o realisatie van 301 huurwoningen in het prijssegment € 600,- tot € 650,- (gerealiseerd* tot en
met 2014: 150)
o realisatie van 139 markthuurwoningen in het prijssegment € 652,- tot € 850,- (gerealiseerd* tot
en met 2014: 94)
o realisatie en verkoop van 70 MGE-woningen (gerealiseerd tot en met 2014:0)
* incl. de prognose voor 2014
Een uitgebreid overzicht van de strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en indicatoren
voor afdeling Ontwikkeling is opgenomen in bijlage 1.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
21
5.2 Projectontwikkeling
Acquisitie en selectie van projecten in 2015
In Boskoop zijn de projecten Parklaan en Gouwe Oever opgeleverd. Naast Waterrijk West, wat naar
verwachting in 2015 opgestart wordt, is Woonpartners nog in gesprek over de mogelijke afname van
huurwoningen in het project Torenpad Oost.
In Gouda zal in de wijk Gouda Oost de bouwproductie in 2015 in het Zuidelijk Stempel West en op de
Spingerslocatie daadwerkelijk starten. Verder wordt in Westergouwe in het eerste deelgebied gestart
met de bouw van huurwoningen. .
In Waddinxveen is de laatste jaren met de projecten Rijnlandstraat, Parc Houtzicht, Alblas,
Centrumplan, Triangel een stevige productie bereikt. Het Centrumplan loopt door in 2015, en de
Triangel loopt langjarig door. Daarnaast zal Kerkweg Oost worden gerealiseerd. Ook de locatie
Meteorenweg zal, mits de woonwagens verplaatst kunnen worden naar een locatie in de Triangel,
naar verwachting in ontwikkeling worden genomen. Verder wordt onderzocht of op de locatie
Souburgh samen met Zorgpartners Midden-Holland, Ipse de Bruggen en de gemeente Waddinxveen
een woon-zorg project kan worden gerealiseerd.
De rol van Woonpartners daarbij is met name het realiseren van de woningen. Het verzorgen van de
zorgtaken is daarbij de taak van de zorgaanbieders. Gemeente Waddinxveen vervult de regiefunctie
vanuit de WMO.
In Zuidplas start in 2015 de bouw van de projecten Schoolstraat en Burgemeester Klinkhamerweg in
Zevenhuizen. In oktober 2014 is de bouw van huurwoningen in De Jonge Veenen in Moerkapelle
gestart. De oplevering hiervan zal vanaf 2015 plaats vinden. Voor het volgende deelgebied is een
intentieovereenkomst gesloten voor nog eens 25 huurwoningen. Daarnaast zijn intentieafspraken
gemaakt over de realisatie van huurwoningen in de omgeving van de nieuwbouw van zorgcentrum
Zevenster (Zevenhuizen) en in Zevenhuizen-Zuid. Ten slotte wordt bezien of een ouderinitiatief voor
begeleid wonen in Moordrecht kan worden gerealiseerd.
Voor de komende jaren is de portefeuille voor de nieuwbouw van huurwoningen (zowel in het sociale
als in het marktsegment) goed gevuld. De focus van de acquisitie ligt de komende tijd op de
mogelijkheden voor productie na de huidige beleidsperiode (vanaf 2017). Voor een deel hebben we
daar al mogelijkheden voor in de doorlopende projecten zoals Waterrijk West, Triangel, Gouda Oost
en Westergouwe. Afhankelijk van de financieringsmogelijkheden en de herziening van de Woningwet
zullen we nieuwe productiemogelijkheden onderzoeken.
Wij voorzien een groeiende vraag naar woningen voor kleinere huishoudens en naar woningen die in
de directe nabijheid van zorg (ontkoppeling van zorg en wonen). Dit zal bij de acquisitie en selectie
een belangrijke rol spelen. Voor de zorggerelateerde woningen zal samenwerking met zorgpartijen
worden gezocht om het aanbod van zorg te borgen.
Projectvoorbereiding
De aanbesteding van de bouw van zowel het Margrietplein als de eerste huurwoningen in de Triangel
d.m.v. een vorm van een “design & build” contract (het ontwerp en de bouw wordt bij de aannemer
neergelegd) is goed verlopen en heeft in prijs, kwaliteit en planning (zeer korte bouwtijd op het
Margrietplein!) veel opgeleverd. Deze vorm van uitbesteden van het (woning)ontwerpproces en de
engineering wordt in het vervolg bij meer projecten toegepast. Om dit proces nog verder te
optimaliseren wordt bij de aanbesteding van het Zuidelijk Stempel West voorafgaand aan de
aanbesteding een consultatieronde met ontwikkelende aannemers gehouden.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
22
De aannemers kunnen in die ronde verbetervoorstellen op onze ontwerpuitgangspunten
(stedenbouwkundig plan, programma van eisen, etc.) inbrengen, waarmee zo mogelijk nog scherper
ingeschreven kan worden en/of nog hogere kwaliteit kan worden behaald. Uiteraard worden ook bij
deze vorm van aanbesteden de in ons beleid vastgelegde beginselen van transparantie en nondiscriminatie in acht genomen.
5.2.1 Projecten Alphen aan den Rijn
Waterrijk West
In Boskoop zal in het project Waterrijk West volgens de huidige planning eind 2015 gestart kunnen
worden met de bouw in de eerste deelgebieden, waaronder 12 sociale huurwoningen van
Woonpartners. De ontwikkeling van deze woningen start begin 2015.
Torenpad Oost
In dit plan worden ca. 32 huurappartementen in 2 bouwblokken gerealiseerd. Indien de gesprekken
met de ontwikkelaar positief kunnen worden afgerond zal één daarvan door Woonpartners worden
afgenomen, en één door Trifolium. Start bouw wordt voorzien in 2015.
5.2.2 Projecten Gouda
Gouda Oost algemeen
In Gouda Oost worden in 2015 de (voorlopig) laatste appartementen in het Zuidelijk Stempel
gesloopt. De eengezinswoningen langs de Eendrachtweg zijn voor het grootste deel verworven en in
het westelijk deel al gesloopt. In het oostelijk deel zal de sloop van deze woningen zoveel mogelijk
tegelijkertijd met de appartementen plaatsvinden, waardoor ook de eerste fase van het Zuidelijk
Stempel Oost kan worden voorbelast.
Om de verwervingen in het Middengebied op gang te helpen wordt het bestemmingsplan van dit deel
in 2014 in procedure gebracht, zodat de onteigening zo nodig eveneens ingezet kan worden.
Springerslocatie (Gouda Oost)
In 2014 is de voorbelasting op dit gebied aangebracht. De bouw van de woontoren start in 2015,
oplevering is voorzien in 2016. In 2016 wordt ook het woonrijp maken van het terrein uitgevoerd. De
gemeente realiseert de openbare ruimte (het plein aan de Sportlaan).
Zuidelijk Stempel West (Gouda Oost)
In 2015 start de bouw van zowel de woontoren als de laagbouw in het Zuidelijk Stempel West. De
toren wordt in goede afstemming met de toren van de Springerslocatie ontworpen, zodat de entree
van de wijk mooi gemarkeerd wordt. De aanbesteding wordt d.m.v. “design & build” georganiseerd,
waarbij de aannemer waarschijnlijk het recht krijgt de koopwoningen te realiseren en te verkopen op
basis van een door hem gedaan grondbod.
De Parkzone van het Zuidelijk Stempel wordt ingericht zodra de woningen opgeleverd worden (vanaf
2016). Tot dat moment blijft dit terrein in gebruik als bouwterrein.
Zuidelijk Stempel Oost (Gouda Oost)
De appartementen van Woonpartners en de eengezinswoningen (voor zover aangekocht) worden in
2015 gesloopt. Mozaïek Wonen heeft besloten haar woningen door te exploiteren, zodat het Zuidelijk
Stempel Oost helaas niet in een keer kan worden heringericht. Uitgegaan wordt nu van een fasering
e
waarbij in de 1 fase op het beschikbare deel nieuwbouw kan worden gerealiseerd. In de uitwerking
e
van het plan voor dit gebied wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om later alsnog de 2 fase
te realiseren.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
23
Middengebied (Gouda Oost)
Het stedenbouwkundige plan wordt afgerond en als basis voor de onteigening gebruikt. Dat traject zal
in 2015 gaan lopen met als doel om zo spoedig mogelijk tot sloop van de bebouwing over te kunnen
gaan. Daarnaast blijven we onverminderd streven naar minnelijke aankoop. Volgens planning zijn de
supermarkten op de Springerslocatie in 2016 gereed en komt de oude C1000 eveneens vrij voor
sloop.
Nansenstraat / Van Heuven Goedhardsingel / Oostvogel (Gouda Oost)
In 2014 is de voormalige school de Oostvogel vrij gekomen. Voor deze locatie is in combinatie met de
Van Heuven Goedhartsingel een stedenbouwkundige plan opgesteld met 60 appartementen en 19
eengezinswoningen. Nog in 2014 wordt de school gesloopt. Parallel aan de verdere voorbereidingen
zullen in 2015 de eerste bewoners van de appartementen en eengezinswoningen van Woonpartners
verhuizen.
Westergouwe
In het eerste deelplan (Tuinen 3) zal gestart worden met de bouw van koopwoningen door de
ontwikkelaars en huurwoningen door Woonpartners. In totaal komen in dit deelplan 96 huurwoningen.
De 56 eengezinswoningen worden in 2015 en 2016 gebouwd; de 40 appartementen komen daarna.
5.2.3 Projecten Waddinxveen
Triangel
In 2014 heeft Woonpartners hier 11 sociale huurwoningen gerealiseerd. In 2015 worden hier 14
koopwoningen met een starterslening gebouwd. De verkoop is reeds gestart, gezamenlijk met 12
woningen die onder gelijke condities door Bouwfonds (BPD) worden verkocht. BPD is in opdracht van
Woonpartners doe-ontwikkelaar voor de 14 woningen van Woonpartners. Naast de verkoop wordt ook
de bouw gezamenlijk georganiseerd en uitbesteed aan één aannemer. Afhankelijk van de
verkoopsnelheid kan in 2015 worden gestart met de ontwikkeling van een volgend aantal
koopwoningen met starterslening.
Verder wordt in 2015 de verplaatsing van 4 woonwagens van de Meteorenweg naar de nieuwe locatie
in de Triangel voorzien.
Centrumplan Waddinxveen
Begin 2015 worden de laatste huurwoningen van Woonpartners opgeleverd.
Kerkweg Oost
In 2014 is de bestemmingsplanwijziging in gang gezet; de daadwerkelijke realisatie van de
startersappartementen in de oude winkelruimte zal in 2015 plaatsvinden.
5.2.4 Projecten Zuidplas
Schoolstraat (Zevenhuizen)
Op basis van de overeenkomst met de gemeente die in 2014 is gesloten, realiseert Woonpartners hier
20 patiowoningen voor senioren. De huidige woningen op deze locatie staan al leeg en worden op
korte termijn gesloopt. Hierna start de gemeente met het bouwrijp maken. Ook dit project wordt met
een “design & build” contract aanbesteed, in combinatie met de Burgemeester Klinkhamerweg. De
bouw start in 2015.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
24
Burg. Klinkhamerweg (Zevenhuizen)
Ook in dit plan worden 20 huurwoningen gerealiseerd, maar hier komen 15 ‘traditionele’
eengezinswoningen en 5 patiowoningen voor senioren. Zodra de laatste bewoners zijn verhuisd, kan
hier gesloopt worden. Vervolgens start ook hier de gemeente met bouwrijp maken. De bouw start
eveneens in 2015, zij het iets later dan aan de Schoolstraat vanwege de benodigde voorbelasting van
het terrein.
De Jonge Veenen (Moerkapelle Oost)
In 2014 is het (turnkey) koopcontract gesloten met de ontwikkelaar van dit plan. De bouw is gestart op
15 oktober 2014. In dit eerste plandeel van de uitbreidingswijk Moerkapelle Oost komen 45
huurwoningen van Woonpartners. Het grootste deel zal in 2015 worden opgeleverd.
5.3 Verwerving van vastgoed
De woningen aan de Eendrachtsweg in Gouda Oost zijn voor het grootste deel verworven. Aan de De
Rijkestraat verloopt de aankoop ondanks actieve verwerving nog altijd moeizaam. De onteigening zal
daarom daadwerkelijk worden ingezet. Wellicht dat daardoor eigenaren alsnog bereid zijn te
verkopen.
5.4 Verkoop van woningen
De target voor 2015 is 20 woningen / € 2.600.000 positieve kasstroom. We blijven hierbij afwegen
welke woningen daadwerkelijk te koop worden aangeboden en welke opnieuw verhuurd zullen worden
indien er meerdere woningen tegelijk in de straat of wijk te koop staan. Zittende huurders van
woningen in het verkoopprogramma blijven onverminderd de mogelijkheid houden hun woning te
kopen.
Verkoop van nieuwbouwwoningen zal in 2015 plaatsvinden in de Triangel en in Gouda Oost. In de
Triangel verzorgt Bouwfonds volgens afspraak de verkoop namens Woonpartners. In Gouda Oost
wordt de realisatie en verkoop van de koopwoningen aangeboden aan ontwikkelende aannemers (in
combinatie met de bouw van huurwoningen).
5.5 Dienstverlening aan derden
Onder deze noemer vallen de beheeractiviteiten die Woonpartners verricht voor Verenigingen van
Eigenaars (VvE’s). Ook in 2015 verwachten we na de audit het SKW certificaat weer te zullen
behouden.
In 2014 is het merendeel van de VvE’s overgaan op het vernieuwde standaardcontract; gericht op een
efficiëntere dienstverlening en marktconformiteit. Ook in 2015 zullen weer enkele VvE’s na afloop van
de contractperiode het aanbod krijgen over te gaan op het nieuwe contract.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
25
Samenvatting activiteitenprogramma 2015
Nieuwbouw Alphen aan den Rijn
 Waterrijk West (Boskoop)
 Torenpad Oost (Boskoop)
Nieuwbouw Gouda
 Gouda Oost:
- Springerslocatie
- Zuidelijk Stempel West
- Zuidelijk Stempel Oost
- Middengebied
- Van Heuven Goedhartsingel/Oostvogel
 Westergouwe
Nieuwbouw Waddinxveen
e
 Triangel: 1 fase koop
 Centrumplan Fortis/ASR
 Kerkweg Oost
Nieuwbouw Zuidplas
 Schoolstraat (Zevenhuizen)
 Burg. Klinkhamerweg (Zevenhuizen)
 De Jonge Veenen (Moerkapelle Oost)
Verwerving

Aankoop van 3 eengezinswoningen en 10 appartementen/winkelunits in Gouda Oost
Verkoop
 Verkoop van 20 huurwoningen
VvE Beheer
 Alphen aan den Rijn:
 Gouda:
 Waddinxveen:
 Zuidplas:
geen VvE ‘s
19 VvE’s
9 VvE’s + 1 stichting beheer woonomgeving
3 VvE’s + 1 complex in beheer in opdracht van gemeente
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
26
6. Woningbeheer
6.1 Afdeling Klantinformatie & Verhuur
6.1.1 Strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en (kritische) prestatie- en risico
indicatoren
In het meerjarenbeleidsplan 2012 - 2016 zijn strategische doelstellingen geformuleerd. De
doelstellingen waaraan afdeling Klantinformatie & Verhuur een bijdrage levert zijn:




voorzien in woonbehoefte van lage en lagere inkomensgroepen)
meer huuraanbod voor middeninkomens (in 2016 bestaat max. 5% van het bezit uit
markthuurwoningen)
realiseren van plezierig wonen in een prettige woonomgeving
verbeteren dienstverlening en stroomlijnen van processen (o.a. digitaal):
o versterken klantbewustzijn en klantgerichtheid bij medewerkers
o optimaliseren en innoveren in beheer
o optimaliseren van inkomsten en uitgaven
Een overzicht van de strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en indicatoren voor
afdeling Klanteninformatie & Verhuur is opgenomen in bijlage 1.
6.1.2 Klantinformatie
Telefonische bereikbaarheid
Door aanpassing van de openingstijden per 1 oktober 2014, naar 9.00 tot 17.00 uur, is het mogelijk de
personele bezetting beter af te stemmen op het werkaanbod, waarmee de telefonische bereikbaarheid
beter gegarandeerd kan worden.
Daarnaast streeft de afdeling klantinformatie er naar zoveel mogelijk vragen van klanten direct zelf te
beantwoorden. Lukt dat niet dan verbinden zij de klant door naar de juiste afdeling. Klanten die niet
direct te woord kunnen worden gestaan, worden uiterlijk de volgende werkdag teruggebeld. Het op tijd
terugbellen wordt gemonitord.
Website en digitale dienstverlening
Onderdeel van de website is het klantportaal ‘Mijn Woonpartners’. De huurders van Woonpartners
kunnen hierin een aantal eigen gegevens inzien en beperkt wijzigen. Het digitaal stellen van vragen
wordt gestimuleerd. Deze vragen worden tijdig door medewerkers beantwoord. De website wordt “up
to date” gehouden en gebruikt als communicatiekanaal met onze klanten. In 2015 wordt het voor
klanten mogelijk om zelf reparatieverzoeken via het klantportaal in te dienen en direct een afspraak in
te plannen.
Administratie
In 2015 worden voorbereidingen getroffen om de woningdossiers zo in te richten dat een overgang
naar een digitaal archiveringssysteem mogelijk is.
6.1.3 Verhuur
Aanbod
Na een aantal jaren van daling zien we nu een stabilisatie van de mutatiegraad in het regulier bezit op
6,5%. Het aantal woningzoekenden in de regio blijft onverminderd hoog. De verwachte mutatiegraad
voor 2015 is 6,5% in het reguliere bezit. Door toevoeging van nieuwbouw zal de reële mutatiegraad
gedurende enkele maanden hoger komen te liggen.
De verwachting is dat er in 2015 560 huurwoningen door huuropzeggingen 90 nieuwbouw woningen
beschikbaar komen voor verhuur.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
27
EU-norm
Op grond van de geldende EU-toewijzingsnorm wijst Woonpartners minimaal 90% van haar sociale
huurwoningen toe aan huishoudens met een gezinsinkomen tot maximaal € 34.678,- .
Woonpartners blijft, zolang zij aan deze 90%-verplichting kan voldoen, woningen uit het sociale
segment toewijzen aan de inkomensgroep tot € 37.000,-. Als deze regeling wordt aangepast, voert
Woonpartners deze veranderingen op het moment van de invoeringsdatum in.
Mutatieonderhoud
Bij mutatie wordt de woning beoordeeld op het noodzakelijk onderhoud, om zo de woning weer in
goed bewoonbare staat aan de nieuwe huurder beschikbaar te kunnen stellen. In 2015 streven we
ernaar om gemiddeld 10% minder per mutatie uit te geven dan in 2014.
Energielabel 2015
Per 1-1-2015 verandert de regelgeving voor het toepassen en vaststellen van het energielabel bij
verhuur. Woonpartners zorgt voor een tijdige invoering van deze nieuwe regelgeving.
6.1.4 Woonruimteverdeling
Woningtoewijzing
Woonpartners wijst de sociale huurwoningen in de gemeenten Alphen a/d Rijn ,Gouda, Waddinxveen
en Zuidplas overeenkomstig de voor deze gemeenten geldende huisvestingsverordeningen toe.
In 2014 is de nieuwe Woningwet ingevoerd. Gemeenten moeten daardoor nieuwe
huisvestingsverordeningen opstellen voor 1-7-2015. Woonpartners is in alle gemeenten hierbij
betrokken. De hieruit voortkomende wijzigingen voor de woningruimteverdeling worden ingevoerd na
vaststelling van deze nieuwe verordeningen.
De effecten van het gevoerde huisvestingsbeleid worden jaarlijks in samenwerking met de gemeenten
geëvalueerd. Hierbij wordt beoordeeld of er voldoende balans bestaat tussen de slaagkansen van de
verschillende doelgroepen (jongeren, ouderen, starters, urgenten, etc.).
Instrumenten woonruimteverdeling
Het woningaanbod van Woonpartners in het sociale huursegment in de gemeenten Gouda,
Waddinxveen en Zuidplas is te vinden op www.woningnet.nl.
Met ingang van 1-7-2015 worden de woningen die leegkomen in Boskoop (gemeente Alphen a/d Rijn)
geadverteerd op Woningnet Holland Rijnland. Woonpartners maakt daarbij vanwege het geringe
verloop gebruik van de zelfstandige advertentiemogelijkheid op dit platform.
Woonpartners biedt haar vrije sector woningen aan via de eigen website en op specifieke websites,
zoals www.pararius.nl, www.rooftrack.nl, www.woningnet.nl en www.funda.nl.
6.1.5 Huurbeleid
Huurbeleid 2015
Woonpartners streeft naar een prijsvorming die zo goed mogelijk aansluit bij ligging en geboden
kwaliteit. Zodra de minister het huurbeleid voor 2015 heeft vastgesteld (verwachting maart 2015)
bepaalt Woonpartners haar huurbeleid voor het komende jaar. Woonpartners zet zich in om een bij de
omvang van de doelgroep passende woningvoorraad aan te houden in verschillende prijssegmenten.
Voor de vrije sector huurwoningen, het maatschappelijk- en overig vastgoed en losse garages en
parkeervoorzieningen benut Woonpartners de mogelijkheden die de markt biedt.
Vraaghuurbeleid 2015
Bij mutatie wordt de vraaghuur opgetrokken naar gemiddeld 85% van de maximaal redelijke huurprijs.
Woonpartners houdt daarbij rekening met verhouding in de woningvoorraad die nodig is om de
doelgroepen van beleid te kunnen blijven huisvesten.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
28
6.1.6 Verhuur nieuwbouwprojecten
Opleveringen:
 Centrumplan Waddinxveen: afronden oplevering 93 appartementen en 33
eengezinswoningen. Oplevering start in fasen in november 2014. Verwachte opleveringen in
2015: 90
 Kerkweg Oost in Waddinxveen: renovatie met realisatie 8 - 12 appartementen op de begane
grond
 Moerkapelle Oost: 45 egw, 32 sociaal, 13 vrije sector. Eerste opleveringen in 2015
Voorbereiden voor verhuur
 Gouda Oost Springerslocatie:
 Gouda Oost Zuidelijk Stempel West:
 Zevenhuizen Schoolstraat:
 Zevenhuizen Burg. Klikhamerweg:
20 sociale appartementen en 19 vrije sector
129 woningen/appartementen
20 egw sociaal
20 egw sociaal
6.1.7 Huurincasso en schuldhulpverlening
Huurincasso
Woonpartners voert een proactief en consequent incassobeleid uit. Het is in het belang van onze
huurders dat zij op tijd gewezen worden op het niet of niet-tijdig betalen van de huur. Voor een groot
deel van deze bewoners is het risicovol om een huurachterstand te hebben. Indien een huurder
structurele financiële problemen heeft, helpt Woonpartners bij het zoeken naar mogelijke oplossingen
door de betreffende bewoner te verwijzen naar instanties als maatschappelijk werk,
schuldhulpverlening of de gemeentelijke sociale dienst. Woonpartners streeft ernaar om huisuitzetting
te voorkomen.
Het is hiervoor van groot belang om vroegtijdig met de klant in contact te komen. Daarvoor worden
klanten telefonisch, per mail, brief, SMS en huisbezoeken benaderd.
6.1.8 Maatschappelijk en Overig Vastgoed
Het belangrijkste aandachtspunt is het bestrijden en voorkomen van leegstand in een lastige markt.
Diverse marketingmiddelen worden ingezet om leegstand te voorkomen. Door gebruik te maken van
makelaars, stakeholders, eigen netwerk en digitale middelen (website) wordt gezocht naar nieuwe
huurders.
Klantinformatie en Verhuur is verantwoordelijk voor het verhuren en de huurcontractadministratie. De
afdeling Wijk & Buurtbeheer voert het dagelijks beheer van deze objecten uit.
Samenvatting activiteitenprogramma 2015







Doorontwikkelen ‘Mijn Woonpartners' o.a. invoeren reparatieverzoeken.
Verhuren van nieuwbouwwoningen in de projecten Centrumplan, Kerkweg Oost en
Moerkapelle. Voorbereiden verhuur projecten Gouda Oost en Zevenhuizen.
Optimalisatie verhuur / terugdringen leegstand in het maatschappelijk vastgoed.
Door ontwikkelen klantbedieningsconcept, de klantbediening voldoet minimaal aan
de KWH normen.
Zoveel mogelijk gebruik maken van digitale middelen om klanten te informeren.
Nieuw huurbeleid inzake vraaghuren toepassen.
Handhaven rechtvaardig incassobeleid.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
29
6.2 Afdeling Wijk- & Buurtbeheer
6.2.1 Strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en (kritische) prestatie- en risicoindicatoren
In het meerjarenbeleidsplan 2012-2016 zijn strategische doelstellingen geformuleerd. De
doelstellingen waaraan afdeling Wijk- & Buurtbeheer een bijdrage kan leveren, gelet op het
bovenstaande, zijn:
 versterken klantbewustzijn
 verbinding met stakeholders
 een prettige woonomgeving
 aantoonbaar duurzame woningen
 optimaliseren en innoveren in beheer
 optimaliseren van inkomsten en uitgaven
 organisatieontwikkeling
Een uitgebreid overzicht van de strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en indicatoren
voor afdeling Wijk- & Buurtbeheer is opgenomen in bijlage 1
6.2.2 Klanttevredenheid
KWH
De dienstverleningsaspecten waar W&B direct invloed op heeft zijn reparaties en omgaan met
ontevredenheid. Bij de KWH kwaliteitsmeting is op het onderdeel reparaties is minimaal een 8 het
doel. Bij het onderdeel omgaan met ontevredenheid een 6,5 of beter (dit is ook de norm voor het
KWH-label).
Omgang met klanten bij wie het contact extra aandacht nodig heeft
Binnen de afdeling W&B is speciale aandacht voor deze klantprofielen:

De vergrijzende klant
Binnen de afdeling is een senior woonconsulent gespecialiseerd in seniorenhuisvesting. Zij is
ook contactpersoon voor alle seniorencomplexen van Woonpartners. Met de overname van
de Leckenborch en het Paradijs en de fusie met de Zuidrandflat in Gouda, heeft
Woonpartners nu ruim 2.650 woningen geschikt voor 55+’ers, waarvan er ruim 650
beschikbaar zijn om als ze vrij komen te worden toegewezen aan 65+’ers of
woningzoekenden met een zorgindicatie.
Onderzocht wordt of er voldoende draagvlak is voor een seniorenadviesraad voor
Woonpartners.
Zowel in Gouda als in Waddinxveen beheert Woonpartners in de nabijheid van onze
wooncomplexen zalen die geschikt zijn voor (ouderen-)welzijnswerk en vrijwilligerswerk.
Door het bieden van deze voorzieningen investeert Woonpartners in een aantrekkelijke
leefomgeving voor deze doelgroep.

De zorgbehoevende klant
Woonpartners krijgt steeds vaker te maken met bewoners die zorg en begeleiding nodig
hebben bij het ‘goed kunnen wonen’. Voor die zorg en begeleiding onderhouden we nauwe
contacten met de gespecialiseerde zorg- en welzijnspartijen in onze regio. In 2015 worden
met alle gemeenten in ons werkgebied afspraken gemaakt worden over de implementatie van
een Laatste Kans beleid voor huishoudens die in de problemen zijn gekomen en een laatste
kans verdienen. Intern hebben deze huurders één accounthouder in de vorm van een
woonconsulent. Daarnaast is er een woonconsulent verantwoordelijk voor de contacten met
alle ketenpartners waarmee we samenwerken in dit kader, zodat ook daarmee goede
afspraken gemaakt en bewaakt kunnen worden.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
30
6.2.3 Wijkaanpak/leefbaarheid
Fysieke leefbaarheid
Het taakveld leefbaarheid is voor woningcorporaties minder vanzelfsprekend dan 5 jaar terug.
Woonpartners handhaaft haar inspanningen op het gebied van leefbaarheid maar legt wel meer de
nadruk op de fysieke maatregelen. Bij deze maatregelen wordt zoveel mogelijk de samenwerking met
de bewoners gezocht. Dit is noodzakelijk om de betrokkenheid bij de woning en woonomgeving te
vergroten. Daarmee kunnen projecten, die met alleen de inzet van professionals te kostbaar zouden
zijn, wel worden uitgevoerd.
6.2.4 Wonen, zorg en welzijn
In de keten ‘Wonen, zorg & welzijn’ gaat het vooral om het creëren van mogelijkheden om ouderen en
mensen met een beperking zelfstandig te laten wonen.
Daarom wordt nauwe samenwerking gezocht met zorgleveranciers. Daarbij wordt gekeken hoe
zelfstandig wonen in de bestaande voorraad mogelijk kan worden gemaakt. Ook worden plannen
gemaakt om in Waddinxveen op de plek van een verouderd verzorgingstehuis via sloop/nieuwbouw
kleinschalige woonvormen voor dementerende ouderen in combinatie met een servicecentrum te
realiseren. Hierbij is nauwe samenwerking tussen de corporatie, de zorgpartijen en de gemeente
noodzakelijk, waarbij elke partij haar deel van het risico van de exploitatie van voorzieningen zal
moeten willen dragen.
Wmo
Woonpartners heeft afspraken met de verschillende gemeenten over het aanbrengen van Wmovoorzieningen. Veranderde wetgeving maakt dat het voor Woonpartners van belang is om deze
afspraken te herbevestigen. Woonpartners ontzorgt de gemeentes door de regie te voeren over de
wijze waarop voorzieningen in de woning wordt aangebracht.
Bijzondere doelgroepen
 Huurders die begeleiding nodig hebben: Dit kan middels preventieve maatregelen om overlast
te voorkomen (buurtbemiddeling) of om huurschuld te voorkomen (via schuldhulp van o.a.
Humanitas) Soms zijn ingrijpender maatregelen nodig. Zo is Woonpartners initiatiefnemer om
in 2015 een Laatste Kansbeleid in heel ons werkgebied te realiseren voor huurders met een
ontruimingsvonnis vanwege overlast of huurschuld.
 De woonwagenlocaties in Waddinxveen worden beiden aangepakt. De Pater Jornaweg wordt
geherstructureerd om de veiligheid en de leefbaarheid op het kamp te bevorderen en het
noodzakelijk onderhoud te kunnen uitvoeren. De locatie aan de Meteorenweg verdwijnt op
termijn, voor de huurders wordt een nieuwe locatie ingericht in de nieuwbouwwijk Triangel.
Maatschappelijk vastgoed voor senioren
Woonpartners exploiteert in Waddinxveen in de nabijheid van een aantal seniorencomplexen het
Anne Frank zalencentrum waar het gros van de activiteiten zich richt op ouderenwelzijn. Hierin werkt
Woonpartners samen met Palet Welzijn. Begin 2015 zal het Anne Frank Centrum een metamorfose
ondergaan zodat het een hedendaagse uitstraling krijgt en de routing naar de zalen verbetert.
Het Anne Frankzalencentrum wordt in nauwe samenwerking geëxploiteerd door professionals van
Woonpartners en Palet Welzijn. Zij worden daarin bijgestaan door een groot aantal vrijwilligers.
Naast dit zalencentrum beheert Woonpartners ook een drietal gemeenschappelijke ruimtes behorend
tot seniorencomplexen. Dit zijn ’t Suytende in Waddinxveen, de Leckenborch en de Zuidrandflat in
Gouda.
Deze gemeenschappelijke ruimtes staan ter beschikking van de huurders van de complexen.
Huurders kunnen daar als vrijwilliger activiteiten ontplooien die het leven voor de bewoners leuker
maken.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
31
6.2.5 Projectbegeleiding
Wijk- en Buurtbeheer is verantwoordelijk voor de bewonersbegeleiding bij de uitvoering van projecten.
Dit kunnen (groot)onderhoudsprojecten zijn of herstructureringsprojecten.
Bij onderhoudsprojecten bestaat de rol uit het begeleiden van het proces tussen bewoners en
medewerkers van de aannemer en de communicatie over het project naar bewoners.
Bij herstructureringsprojecten moet de herhuisvesting van bewoners georganiseerd en begeleid
worden. De volgende projecten worden komend jaar begeleid:
- verhuistraject rondom herstructurering Gouda Oost fase 3 (leeg per mei 2015)
- verhuistraject rondom herstructurering Burgemeester Klinkhamerweg in Zevenhuizen (leeg
per mei 2015)
- herstructurering woonwagenlocaties in Waddinxveen
- grootonderhoud Bomenwijk Waddinxveen
- grootonderhoud Weideplantsoen in Zevenhuizen
- 66 projecten planmatig onderhoud
6.2.6 Onderhoudsuitgaven
De afdeling Wijk- & Buurtbeheer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het dagelijks- of niet
planmatig onderhoud.
Klantgerichtheid
Het klantproces rondom het serviceonderhoud is in 2014 gedigitaliseerd. Het doel hiervan is dat
bewoners op de nieuwe website hun reparatieverzoek niet alleen digitaal kunnen melden, maar ook
zelf direct inplannen. Die mogelijkheid is vanaf begin 2015 dan 24 uur per dag, 7 dagen in de week
beschikbaar.
Kostenbeheersing
Bij de uitvoering van het dagelijks onderhoud staan de klantgerichtheid en kostenbeheersing voorop.
De uitgaven worden genormeerd volgens de Corporate benchmark. De uitvoering van het onderhoud
is zoveel mogelijk genormeerd.
Samenvatting activiteitenprogramma 2015




Ambitie: de klantgerichtheid van Woonpartners is hoog en scoort bij de KWHmetingen een 8 of hoger.
Woonpartners investeert in de fysieke leefbaarheid in en rondom haar woningen.
In het kader van wonen zorg en welzijn ligt de focus op senioren en op de
samenwerking met ketenpartners om goed wonen voor iedereen mogelijk te maken.
Dagelijks onderhoud : Hierbij is de benchmark van het CFV het uitgangspunt voor de
uitgaven
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
32
6.3 Afdeling Planmatig Onderhoud & Nieuwbouw (PON)
6.3.1 Strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en (kritische) prestatie- en risicoindicatoren
In het meerjarenbeleidsplan 2012 - 2016 zijn strategische doelstellingen geformuleerd. Een uitgebreid
overzicht van SBF’s en KPI’s is opgenomen in bijlage 1. De doelstellingen waaraan afdeling PON een
bijdrage kan leveren zijn:
 voorzien in woonbehoefte lage en lagere inkomensgroepen (beheersen planmatig onderhoud en
nieuwbouw)
 realiseren van plezierig wonen in een prettige woonomgeving (verbeteren energieprestatie)
 verbeteren dienstverlening en stroomlijnen van processen
6.3.2 Onderhoudsstrategie
Planmatig onderhoud (PO)
In 2015 zet PON de onderhoudsprojecten die in 2014 zijn gestart en nog niet zijn afgerond voort. In
bijlage 3 vindt u een overzicht van de projecten Planmatig Onderhoud (PO) en
Renovatie/Grootonderhoud (R/GO) welke in 2015 in uitvoering worden genomen. Afgezien van
onvoorziene omstandigheden, verlopen de onderhoudsprojecten volgens deze planning. De actuele
ontwikkeling kan worden gevolgd op de website.
In 2015 is het bezit van Woonpartners uitgebreid met de Zuidrandflat en woningen van Mooiland
Vitalis in Gouda. Het planmatig onderhoud aan de Zuidrandflat is gebaseerd op de
onderhoudsbegroting van Stichting Zuidrandflat. Voor de woningen van Mooiland zijn de reëel te
verwachten onderhoudskosten gehanteerd.
Meerjareninvesteringsplanning (MIP)
Jaarlijks beoordeelt Woonpartners alle complexen vanuit de invalshoeken ‘technische staat’, ‘sociale
omstandigheden’, ‘verhuurbaarheid’, ‘financiële exploitatie’ en ‘energieprestatie’ om te bepalen waar
(kwaliteits)verbeteringen noodzakelijk zijn. Dit leggen wij vast in de MIP voor de 10 eerstvolgende
jaren. In 2015 doorloopt Woonpartners dit proces meer gedetailleerd om een scherper beeld te krijgen
van de omvang van de noodzakelijk te maken kosten.
Aanbesteding en evaluatie
In 2015 gaat PON net als in 2014 een deel van de onderhoudsprojecten enkelvoudig aanbesteden.
Daarvoor selecteren wij aannemers die eerder voor ons hebben gewerkt en na evaluatie als beste
aannemer naar voren zijn gekomen. Daarbij speelt beleving en beoordeling van huurders een
belangrijke rol. De kennis en ervaring die we opdoen bij het project grootonderhoud Bomenwijk fase 2
in Waddinxveen, dat in vergaande ketenintegratie en -samenwerking met opdrachtnemers wordt
voorbereid en uitgevoerd, gebruiken wij als input om te vernieuwen.
6.3.3 Gezond & Veilig
Energetische maatregelen
Energetische maatregelen worden zo veel mogelijk in lijn met het landelijke ‘Convenant
Energiebesparing Huursector’ van 28 juni 2012 uitgevoerd. In 2015 is een bedrag van € 2.000.000,incl. BTW gereserveerd. Voor dit bedrag realiseren wij, indien technisch en financieel haalbaar, dak-,
gevel- en vloerisolatie, HR++ beglazing en HR+ ketels. Ook plaatsen wij op nader te bepalen
complexen circa 1.000 stuks PV zonnepanelen en onderzoeken wij of collectieve Warmte Koude
Opslag (WKO) installaties de collectieve CV-ketels kunnen vervangen.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
33
Warmtewet
Vanaf 1 januari 2014 is de Warmtewet van toepassing. Daarvoor zijn in 2014 de collectieve installaties
voor blokverwarming en de administratieve systemen bij Woonpartners aangepast. Wij monitoren
veranderingen in de Warmtewet en scherpen de aanpak waar nodig aan.
Woonpartnerskwaliteit (WPK)
Uitgangspunt is dat wij woningen met een minimale exploitatietermijn van 15 jaar voorzien van WPK.
In 2015 brengen wij gelijktijdig met planmatig onderhoud bij 133 woningen WPK aan.
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
Woonpartners Midden-Holland werkt met het PKVW (info: www.politiekeurmerk.nl) aangevuld met het
aanbrengen van inbraakwerende (isolerende) beglazing in en naast de voordeuren van de woningen.
In 2015 bieden wij gelijktijdig met het planmatig onderhoud bij 234 woningen PKVW maatregelen aan.
Hier staat een beperkte huurverhoging tegenover omdat het een kwaliteitsverbetering van de woning
betreft. Bij 587 woningen met aflopend PKVW certificaat (10 jaar) voeren wij een upgrade van het
PKVW uit. Ook beoordelen wij opnieuw of PKVW het juiste instrument is om veiligheid te borgen.
Brandveiligheid, ventilatie, asbest, legionella en flora- en faunawet
Om de risico’s op het gebied van brandveiligheid, ventilatie, asbest, legionella en flora- en faunawet te
beheersen is binnen PON per onderwerp een kennisbeheerder aangesteld. In de begroting 2015 zijn
de maatregelen opgenomen die noodzakelijk zijn om aan de eisen te voldoen. Bij 110 woningen
verbeteren wij de brandveiligheid, bij 495 woningen de ventilatievoorzieningen en bij 133 woningen
laten wij, voor zover aanwezig, asbest verwijderen.
Vanwege de aanscherping in asbestregelgeving in 2014/2015 stellen wij een actieplan op. Waar
noodzakelijk nemen wij aanvullende maatregelen op in de onderhoudsbegroting voor 2016 en
opvolgende jaren.
Duurzaam materiaalgebruik
In 2015 gaan we meer nadruk leggen op het gebruik van duurzame en recyclebare materialen en
toepassingen. Dit verwerken wij in het programma van eisen dat wij bij een offerteaanvraag hanteren.
6.3.4 Activiteitenoverzicht 2015
Een overzicht met alle activiteiten voor planmatig onderhoud, (kwaliteits)verbeteringen en
energetische maatregelen voor 2015, gerangschikt per gemeente op complex, is opgenomen in
bijlage 3. Deze informatie is ook te vinden op onze website en wordt periodiek bijgewerkt.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
34
In onderstaand overzicht is aangegeven bij hoeveel complexen en woningen in 2015 specifieke
werkzaamheden worden uitgevoerd.
Gouda
Waddinxveen
Zuidplas
Aantal
complexen
Aantal
woningen
Totaal
aantal
woningen
11
1
45
56
1
11
1
45
56
-
1
11
1
45
56
-
-
1
22
1
88
110
Ventilatie
-
-
5
313
4
182
495
Asbest
-
-
1
45
1
88
133
Liften
1
220
-
-
-
-
220
Algemene
verlichting
-
-
-
-
-
-
-
Bestrating
2
296
1
45
1
88
429
Gevels en
buitenkozijnen
1
34
3
146
1
88
268
Balkons en galerijen
1
32
1
31
-
-
63
Daken, goten en
schoorstenen
2
14
1
45
1
88
147
Buitenschilderwerk
1
9
3
146
1
88
243
Binnenschilderwerk
-
-
-
-
-
-
-
Energetische
maatregelen
-
-
3
146
2
156
302
Aantal
complexen
Aantal
woningen
Keuken
-
-
1
Toilet
-
-
Badkamer
-
Brandveiligheid
Werkzaamheden
Aantal
complexen
Aantal
woningen
De woningen in de gemeente Alphen a/d Rijn zijn nog maar kort geleden opgeleverd en vallen nog
onder de garantie van de aannemer.
6.3.5 Nieuwbouw
Naast het planmatig onderhoud is afdeling PON verantwoordelijk voor het realiseren van
nieuwbouwprojecten vanaf het moment dat het definitief ontwerp door afdeling Ontwikkeling is
afgerond.
Strategie nieuwbouwprojecten
In de fase tot afronding definitief ontwerp vervult afdeling PON voor afdeling Ontwikkeling de rol van
technisch adviseur. Hiervoor zijn afspraken gemaakt passend in een projectmatige werkwijze. Per
fase in het ontwikkel- en bouwproces wordt een overdrachtsdocument opgesteld en wordt de
voortgang via de gestandaardiseerde projectrapportage gevolgd.
In 2015 professionaliseren wij deze werkwijze verder door alle projecten te evalueren en doen wij
voorstellen om de methodiek voor projectadministratie verder aan te scherpen.
Aangezien wij een aantal projecten op basis van ‘turnkey’ realiseren is een praktische en goede
onderlinge afstemming voor de projectoverdracht tussen afdelingen PON en Ontwikkeling van
wezenlijk belang voor succesvolle nieuwbouwactiviteiten van Woonpartners.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
35
Duurzaamheid nieuwbouwprojecten
Uitgangspunt is dat de nieuwbouwprojecten voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving, ook met
betrekking tot het energieverbruik genormeerd in de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Sinds 2007
gebruikt Woonpartners de GPR-Gebouw®methodiek voor het toetsen van de kwaliteit en de
duurzaamheid van nieuwbouwprojecten. Dit wordt, net als WoonKeur en PKVW, in 2015 doorgezet.
De eisen voor energiebesparing zullen de aankomende jaren verder aanscherpen. Woonpartners wil
hierop voorsorteren. Daarom beoordelen wij welke nieuwbouwprojecten geschikt zijn voor extra
energiebesparende maatregelen. Het betreft bijvoorbeeld het gebruik van hogere isolatiewaarden en
het toepassen van PV zonnepanelen en WKO installaties.
Nieuwbouwprojecten in uitvoering
Een overzicht van alle nieuwbouwprojecten die in 2015 in uitvoering zijn of gaan is, gerangschikt per
gemeente, opgenomen in bijlage 2. Deze informatie is ook te vinden op onze website en wordt
periodiek bijgewerkt.
.
Samenvatting activiteitenprogramma 2015
 Aanscherpen jaarlijks begrotingsproces en aanpak MIP
 Uitvoeren planmatig onderhoud op basis van benchmark normering € 585,-/VHE
 Uitvoeren energetische maatregelen (isoleren schil, PV zonnepanelen, WKO
installaties)
 Uitvoeren maatregelen Woonpartnerskwaliteit (WPK)
 Uitvoeren maatregelen Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
 Uitvoeren en opleveren van nieuwbouwprojecten
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
36
7.Financiën en bedrijfseconomische zaken
7.1 Strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en (kritische)
prestatie- en risico-indicatoren
In het meerjarenbeleidsplan 2012-2016 zijn strategische doelstellingen geformuleerd. De
doelstellingen waaraan de afdeling Financiën & Bedrijfseconomische Zaken (F&BEZ) een bijdrage
levert zijn:
 dienstverlening en digitalisering
 inzicht vergroten in investeringsmogelijkheden en versterken afwegingskader
 optimaliseren inkomsten en uitgaven
 organisatieontwikkeling
Een uitgebreid overzicht van de strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en indicatoren
voor afdeling financiën en bedrijfseconomische zaken is opgenomen in bijlage 1.
7.2 Financiële continuïteit
De financiële continuïteit van Woonpartners vereist een solide en realistische onderbouwing.
Tweemaal per jaar vindt de actualisatie van het financiële meerjarenperspectief plaats. Op deze
manier kan de financiële ontwikkeling worden gevolgd en waar nodig bijgestuurd.
Bij de financiële meerjarenramingen worden verschillende scenario’s berekend. De scenario-analyse
neemt een structurele plaats in bij het monitoren van de financiële continuïteit. De financiële
haalbaarheid van de scenario’s worden onder andere getoetst op de WSW ratio’s.
7.3 Treasury
Gezien de snelle ontwikkelingen in de financieel-economische wereld in het algemeen en in de
corporatiesector in het bijzonder, is het vereist om continu kritisch het treasurybeleid uit te voeren.
Binnen Woonpartners Midden-Holland is een treasurycommissie werkzaam, bestaande uit de
directeur-bestuurder, de manager afdeling F&BEZ en een externe deskundige. Deze commissie werkt
binnen het kader van het treasurystatuut.
Financieringsbehoefte
De financieringsbehoefte wordt voor een belangrijk deel bepaald door de omvang en ‘timing’ van de
investeringen in nieuwbouw. Het beleid van Woonpartners is om de financieringsbehoefte af te
dekken op het moment dat er voldoende zekerheid bestaat over het doorgaan van
nieuwbouwprojecten.
De wijze waarop in de toekomst gefinancierd kan worden is voor een belangrijk deel afhankelijk van
de invulling van de Herzieningswet. In de loop van 2015 kijkt Woonpartners op welke wijze de
financiering voor de komende jaren ingevuld kan worden.
Voor 2015 verwacht Woonpartners op de volgende wijze haar financieringsbehoefte in te vullen:
1. Kredietfaciliteit. Woonpartners beschikt over een kredietfaciliteit met een van de huisbankiers.
Deze faciliteit wordt benut voor korte termijn financiering. Deze vorm van financiering is
momenteel de voordeligste manier van financieren.
2. Geborgde leningen. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft in 2014 het
borgingsplafond ingevoerd. Het borgingsplafond van een corporatie is de maximale omvang
van de geborgde leningenportefeuille van een corporatie gedurende het betreffende
kalenderjaar.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
37
3. Ongeborgde leningen. Indien Woonpartners meer financieringsbehoefte nodig heeft, wordt
gekeken naar de mogelijkheden van ongeborgde financiering. Deze financieringsvorm is
meestal 1 à 2% duurder dan geborgde financiering.
7.4 Administratieve organisatie
In het voorstel Herziening Woningwet moeten corporaties een splitsingsplan indienen bij de
toezichthouder. In dit splitsingsplan staat o.a. welke wijze de DAEB (diensten van algemeen
economisch belang) en niet-DAEB bezit organisatorisch gescheiden wordt. Dit kan met een
administratieve scheiding of een juridische splitsing.
Zodra de Herzieningswet is aangenomen en Woonpartners de gewenste organisatievorm heeft
gekozen, passen we de administratieve organisatie aan. Wij verwachten deze aanpassingen in 2015
door te voeren.
7.5 Benchmarking
Met een goede benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en
verbeteren. Bovendien zorgt deze voor transparantie en kan de sector tegenover maatschappij en
politiek met harde cijfers zijn prestaties onderbouwen.
In 2014 is Woonpartners gestart om samen met 12 regiocorporaties een aantal kengetallen naast
elkaar te leggen. Doel hiervan is te komen tot eenduidige definities en een beter begrip van de
oorzaak van verschillen in de prestaties. Dit traject wordt in 2015 voorgezet.
Daarnaast werkt Aedes samen met het ministerie van BZK, Centraal Fonds Volkshuisvesting,
Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector aan de
Aedes-benchmark. Voor een zorgvuldige en complete benchmark is het belangrijk om appels met
appels te vergelijken en peren met peren. Het opstellen van de Aedes-benchmark kost tijd. In 2014 is
dit traject gestart en heeft een doorloop van 3 jaren. De gebruikerswerkgroep ‘bedrijfslasten’ is
onderdeel van dit traject. Woonpartners neemt deel aan deze werkgroep.
7.6 Automatisering
De afgelopen jaren heeft Woonpartners een kwaliteitsslag gemaakt op het gebied van automatisering.
Ook in 2015 worden verbeteringen doorgevoerd.
Digitaliseren van onze dienstverlening
Klantgestuurde inrichting van processen is nodig om het motto ‘Thuis in Wonen 2.0’ inhoud te geven.
Ambitie van Woonpartners Midden-Holland is onder meer het inzetten van digitale toepassingen om
de dienstverlening te verbeteren en processen te stroomlijnen. Belangrijke redenen om digitale
toepassingen in te zetten zijn:
 de wens tot verhoging van de klanttevredenheid
 een efficiënter werkproces
 meer inzicht in en het kunnen monitoren van de prestaties
Inmiddels is op de website van Woonpartners de webservice ‘Mijn Woonpartners’ beschikbaar voor
onze klanten. Deze op de klant toegesneden service zal worden gebruikt om de individuele
dienstverlening aan onze huurders verder uit te bouwen. Nu al kan men daar terecht om de eigen
gegevens te controleren en te wijzigen en bijvoorbeeld de huurbetalingsgeschiedenis te raadplegen.
Vanaf eind 2014 zal de huurder zelf reparatieverzoeken kunnen indienen en tegelijkertijd de afspraak
in de agenda vastleggen.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
38
In de loop van 2015 worden in samenwerking met onze leveranciers aanvullende diensten ontwikkeld.
Ook zal de website flexibeler worden gemaakt voor gebruik met tablets en smartphones.
Digitaliseren facturenstroom
Het digitaliseren van de facturenstroom start eind 2014 en loopt door in 2015. Samen met de
digitalisering van de reparatieverzoeken zal dit leiden tot een betere dienstverlening aan de klant en
een efficiënter werkproces.
Verdere ontwikkeling IntraWIS
Met het Intra Woning Informatie Systeem (IntraWIS) is het mogelijk complete woninginformatie op
eenvoudige wijze vast te leggen en te benaderen. Foto’s, plattegronden, onderhoudsgegevens en
andere aan een woning gerelateerde documenten worden in IntraWIS vastgelegd. De informatie wordt
centraal opgeslagen en kan vanaf elke werkplek benaderd worden. De implementatie van dit systeem
is in 2013 gestart en in 2014 verder geoperationaliseerd. In 2015 rollen wij IntraWIS uit. Hiermee is het
mogelijk op locatie alle vastgelegde gegevens te actualiseren.
Document Management Systeem
De selectie van een Document Management Systeem is gestart in 2014 en in 2015 zal de aanschaf
en implementatie plaatsvinden. Met een DMS is alle bedrijfsinformatie digitaal beschikbaar en
eenvoudig en snel terug te vinden. Het DMS wordt gekoppeld met het primaire systeem zodat
registratie van gegevens slechts eenmalig hoeft plaats te vinden (huurders, leveranciers, woningen
e.d.). De interne processen en daardoor de dienstverlening en klanttevredenheid zullen verbeteren. Er
kan meer worden gedaan met minder mensen en er zal een kostenbesparing worden gerealiseerd.
Samenvatting activiteitenprogramma 2015





Toetsen scenario’s en investeringen aan financieel kader.
Financieel beleid in lijn brengen met nieuwe richtlijnen.
Vergelijken met andere corporaties.
Digitaliseren facturenstroom.
Aanpassen administratieve organisatie aan Herzieningswet.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
39
Bijlage 1 Strategische doelstellingen, SBF en KPI per afdeling
Controller
Strategische doelstelling: het borgen van de financiële continuïteit van de onderneming
Succesbepalende factor 1: doen van aanbevelingen voor het verbeteren van de bedrijfsvoering en het in control zijn van de organisatie
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Omschrijving
Doel/norm 2015
Uitvoeren van het controleplan 2014 - 2015; onderdeel jaarrekening
Gereed maart 2015
2014
Uitvoeren van het controleplan 2014 – 2015 onderdeel tussentijdse
november 2015
audits
Zorgen voor actuele procesbeschrijvingen
100% gereed; laatste versie < = 4 jaar oud.
Op verzoek van de directeur-bestuurder en op eigen initiatief uitvoeren uitvoeren binnen gemaakte afspraken
van onderzoeken en advisering over verbetermaatregelen
Succesbepalende factor 2: doen van aanbevelingen voor het verder ontwikkelen van het risico managementsysteem
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Omschrijving
Doel/norm 2015
Doorontwikkelen van het systeem voor het beheersen van
beschrijven en bijhouden risico profiel en beheerkader
(strategische) risico’s
Doorontwikkelen van het systeem van procesgerichte risico-analyses
uitwerken control module bij vastgestelde procesbeschrijvingen
e
Implementeren van het format voor de risicoverslaggeving en het
vanaf 1 kwartaal 2015 en toepassen op jaarverslag 2014
afgeven van een in control statement
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
40
Bestuursondersteuning
Strategische doelstelling: optimale dienstverlening en digitalisering
Succesbepalende factor 1: klanttevredenheid
Kritische prestatie-indicatoren 2014
Omschrijving
Doel/norm 2015
Klachten bij klachtencommissie
≤ 2013
Kritische risico-indicatoren
Risico’s
imagoschade
ontevreden klanten
Strategische doelstelling: organisatieontwikkeling
Succesbepalende factor 2: goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers
Kritische prestatie-indicatoren 2014
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico’s
Formatie WPMH in relatie tot benchmark
≤ benchmark
onvoldoende dienstverlening
Budgetrealisatie inleenuren
binnen begroting
budgetoverschrijding
Ziekteverzuim WPMH
≤ 2013
onvoldoende dienstverlening
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
Indicator
lange tijd voor afwikkeling van
klachten
ziekte behandelende
functionaris
veel klachten
Beheersmaatregelen
sturen op personeelsplanning
en kwaliteit medewerkers
Indicator
niet/onvoldoende efficiënt
kunnen werken
stijging ziekteverzuim
Beheersmaatregelen
sturen op efficiency
verminderde
medewerkerstevredenheid
werkdruk
stijging ziektepercentage
sturen op goed
personeelsbeleid
sturen op goed
personeelsbeleid
41
Ontwikkeling
Strategische doelstellingen die zich specifiek vertalen in de succesbepalende factoren van afdeling Ontwikkeling
- vernieuwing woningportefeuille
- uitbreiding sociale huurwoningen aan de bovenkant van de woningportefeuille
- meer huuraanbod voor middeninkomens
- meer huuraanbod voor starters en kleine huishoudens
Succesbepalende factor 1: sloop 220 huurwoningen in de periode 2012-2016 (gerealiseerd t/m 2014: 216)
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico’s
Indicator
Beheersmaatregelen
Verouderde huurwoningen slopen
4
huurders kunnen niet tijdig
vertrek zittende huurders
monitoren en bij noodzaak
worden uitverhuisd
stagneert
rechtsgang tijdig inzetten
Succesbepalende factor 2: realisatie 301 huurwoningen in het prijssegment € 600 - € 650 in de periode 2012-2016 (gerealiseerd t/m 2014: 150)
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico’s
Indicator
Beheersmaatregelen
Daar waar dit mogelijk is (locatie,
opleveren: 79
te hoge kosten
stichtingskosten stijgen
‘turn key’ aanbesteden,
samenstelling wijk, etc.) huurwoningen in dit
in aanbouw: 169
marktwerking benutten
segment ontwikkelen en realiseren
in ontwikkeling: 108
plannen komen niet tot
bouw stagneert
brede portefeuille aanhouden
uitvoering
zodat tussen plannen
geschakeld kan worden
Succesbepalende factor 3: realisatie van 139 markthuurwoningen in het prijssegment € 652 - € 850 in de periode 2012-2016 (gerealiseerd t/m 2014: 94)
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico’s
Indicator
Beheersmaatregelen
Daar waar dit markttechnisch mogelijk is
opleveren: 25
te hoge kosten
stichtingskosten stijgen
‘slim’ aanbesteden,
(locatie, samenstelling wijk, etc.)
in aanbouw: 46
marktwerking benutten
huurwoningen in dit segment ontwikkelen en
in ontwikkeling: 16
realiseren
plannen komen niet tot
bouw stagneert
brede portefeuille aanhouden
uitvoering
zodat tussen plannen
geschakeld kan worden
afzetrisico
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
huurmarkt in het segment
stagneert
marktanalyse vooraf:
terugvaloptie naar sociale huur
inbouwen
42
Succesbepalende factor 4: realisatie en verkoop van 70 MGE-woningen in de periode 2012-2016 (gerealiseerd t/m 2014: 0)
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico’s
Indicator
Daar waar dit markttechnisch mogelijk is
verkoop: 14
afzetrisico
verkoop MGE-woningen
MGE-koopwoningen ontwikkelen, realiseren
opleveren: 14
stagneert
en verkopen
in aanbouw: 0
in ontwikkeling: 12
dalende verkoop/-rendement
wijziging fiscale
uitgangspunten
Beheersmaatregelen
marktanalyse vooraf:
terugvaloptie naar ‘gewone’
koop of huur inbouwen
flexibiliteit naar andere
constructie inbouwen
hypotheekrente stijgt
Overige afdelingseigen succesbepalende factoren
Succesbepalende factor 5: projectontwikkeling: voorbereiding van projecten t/m definitief ontwerp (DO) met in acht name van de kwaliteitsdoelstellingen van de
organisatie en verantwoorde budgettering
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico’s
Indicator
Beheersmaatregelen
Projecten voldoen aan de door de organisatie
onvoldoende kwaliteit
stroperig overleg/overdracht
vroegtijdig overleg
gestelde kwaliteitseisen
intern
Realistische en haalbare budgetten voor
sociale huur: stiko*
budgetoverschrijdingen
bouw trekt aan; bouwkosten
continue toetsen aan
projecten worden opgesteld
max. € 180.000 en
stijgen
marktconformiteit, voldoende
max. marktwaarde
spreiding van opdrachten
markthuur/
koopwoningen: stiko*
max. marktwaarde –
5% (* uitgaande van
marktconforme
grondprijs)
Projecten worden binnen budget voorbereid
budgetoverschrijdingen
Projecten kunnen binnen budget worden
uitgevoerd
budgetoverschrijdingen
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
grondstofprijzen stijgen
continue toetsen aan
marktconformiteit, voldoende
spreiding van opdrachten
loonkosten stijgen
continue toetsen aan
marktconformiteit, voldoende
spreiding van opdrachten
budgetbewaking
(projectadministratie)
budgetbewaking
(projectadministratie)
significante overschrijdingen
bij voorbereiding
significante overschrijdingen
bij uitvoering
43
Succesbepalende factor 6: projectontwikkeling: verwerving van draagvlak voor projecten bij gemeenten, omwonenden, maatschappelijke instellingen, marktpartijen
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico’s
Indicator
Beheersmaatregelen
Voldoende draagvlak wordt verkregen voor
weerstand van de omgeving
veel bezwaarschriften;
participeren, regelmatig
de realisatie van projecten
signalen uit de netwerken
informeren en overleg voeren
Succesbepalende factor 7: verkoop van 100 huurwoningen in de periode 2012-2016 (gerealiseerd t/m 2014: 80 (prognose))
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico’s
Indicator
Beheersmaatregelen
Woningen uit het verkoopprogramma worden 20 geleverde
te veel verkoop (!)
aantal woningen in verkoop
beperkt aantal woningen in de
verkocht
woningen/€ 2.500.000
verkoop; kritisch selecteren
positieve kasstroom
wat wel en wat niet verkocht
wordt bij mutatie
lange leegstand
Woningen worden tegen een verantwoorde
prijs verkocht
NVM-cijfers
prijs minimaal
prijs voldoet niet aan
veel woningen worden onder
getaxeerde waarde regelgeving
getaxeerde waarde verkocht
10%
Succesbepalende factor 8: VvE beheer: uitvoering van het VvE beheer volgens de kwaliteitseisen van het SKW
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico’s
Indicator
SKW certificaat blijft behouden
SKW certificaat blijft
slechte kwaliteit
aantal klachten
behouden
bij langdurige leegstand de
woningen terug in verhuur
plaatsen
tijdige en deugdelijke taxaties
Beheersmaatregelen
professioneel beheer
goede communicatie met
klanten
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
44
K&V
Strategische doelstelling: voorzien in woonbehoefte lage en lagere inkomensgroepen
Succesbepalende factor 1: passende toewijzing huurwoningen
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico
Voldoen aan de EU-norm over het toewijzen
90% toewijzing van de
overschrijding leidt tot hogere
van de sociale huurwoningen aan de
sociale huurwoningen
financieringslasten wegens
doelgroep met een inkomen € 34.678,aan de inkomensgroep wegvallen borgingsfaciliteit
(prijspeil 1-1-2014)
< € 34.678,(gedeeltelijk)
10% vrije ruimte gebruiken om met voorrang
toe te wijzen aan inkomensgroep € 37.000,Strategische doelstelling: meer huuraanbod voor middeninkomens
Succesbepalende factor 2: in 2016 bestaat max. 5% van het bezit uit markthuurwoningen
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico
e
Nieuw vraaghuurbeleid uitvoeren; deel van
implementatie 4
ontbreken van helder beleid
het bezit is benoemd als vrije sector woning
kwartaal 2014
kan leiden tot verkeerde
bij mutatie
prijsstelling; dit kan leiden tot te
Naast de geplande nieuwbouw dient dit te
lage huuropbrengsten of
leiden tot groei van het aandeel
onnodige leegstand én tot
geliberaliseerde woningen én tot een
onvoldoende aanbod in de
gemiddelde huuropbrengst van 85% van
respectievelijke
maximaal redelijk op een termijn van 20 jaar
huursegmenten
Strategische doelstelling: realiseren van plezierig wonen in een prettige woonomgeving
Succesbepalende factor 3: Implementatie ZAV beleid
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico
Invoeren ZAV beleid met instructie voor
voorstel gereed eind
ontevreden huurders;
medewerkers en heldere klantcommunicatie
2014 en
veranderingen in woningen
e
geïmplementeerd in 1
een te ruime keus tot
kwartaal 2015
verspilling van tijd en geld
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
Indicator
monitoren DAEB portaal
NCCW
Beheersmaatregel
- bij dreigende overschrijding:
aanscherpen toewijzingsbeleid
m.b.t.de inkomensgrens van
€ 37.000,- aanpassen regeling bij
gewijzigd overheidsbeleid
Indicator
tijdige aanlevering en
vaststelling van de uitwerking
van het vraaghuurbeleid
Beheersmaatregel
- instructie schrijven en
vastleggen
- na implementatie monitoren
op juiste toepassing en
vastlegging in
basisadministratie
Indicator
op tijd gereed hebben van
beslisdocument gereed voor
besluitvorming in SO /
respectievelijk voor vaststelling
door bestuurder
Beheersmaatregel
voortgang bewaken
45
Strategische doelstelling: verbeteren dienstverlening en stroomlijnen van processen (o.a. digitaal):
a. Versterken klantbewustzijn en klantgerichtheid
Succesbepalende factor 5: huurders zijn tevreden over de dienstverlening van Woonpartners
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico
Klantenbeoordeling van de kwaliteit van de
waardering minimaal
ontevreden klanten; dit leidt tot
voldoet minimaal aan de KWH norm
7,5
negatief imago en extra werk
Klantbedieningsconcept door ontwikkelen en
optimaliseren gebruik en informatie op
www.woonpartners-mh.nl
minder telefonische
klantvragen
Gebruiken digitale module reparatie
verzoeken
verminderen aantal
telefonische
reparatieverzoeken
- geen nieuwe content
- geen gebruik klantportaal en
website
- gelijk blijvend aantal
telefonische vragen
- het niet (tijdig) beschikbaar
zijn van nieuw Content
Management System (CMS)
en klantportaal en module
reparatieverzoeken
- mindere telefonische
bereikbaarheid
Strategische doelstelling: verbeteren dienstverlening en stroomlijnen van processen (o.a. digitaal):
b. Optimaliseren en innoveren in beheer
Succesbepalende factor 5: De woningzoekenden optimaal bedienen via de digitale weg
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico
Het woningaanbod wordt volledig digitaal en
100% advertenties met - versnipperd aanbod voor de
wekelijks aangeboden op een kwalitatief
foto’s en juiste
klant
goede manier; met foto’s, plattegronden,
omschrijving., 90%
- extra kosten advertenties,
omschrijving van de woning en buurt
advertenties met
extra werk
plattegronden
- het niet tijdig vinden van een
juiste kandidaat voor een
woning
- het opwekken van verkeerde
verwachtingen bij klant, bij
onvolledige informatie
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
Indicator
KWH Klantvizier monitoren
- gebruik klantportaal
monitoren
- gebruik website monitoren
- analyse gegevens telefoon
verkeer
Beheersmaatregel
- processen verbeteren o.b.v.
oude metingen en klachten van
huurders
- trainen en begeleiden
medewerkers klantinformatie
controleren en regelmatig
aanpassen content website
voortgang ontwikkeling
Cordys/ProImpact
voortgang bewaken
Indicator
- wekelijks monitoren
opleververwachting
- na verhuring checken bij
nieuwe huurders
Beheersmaatregel
bij niet nakoming oorzaak
achterhalen en bijsturen
46
Promoten digitale dienstverlening. Aandeel
aantal vragen via klantportaal, website en
mail. Veel gestelde vragen op voorpagina
website vermelden. Actieve digitale
communicatie vanuit WP
ontwikkelen en
stimuleren van deze
vorm van
dienstverlening
- verouderde, verkeerde
content
- niet op tijd reageren
- ingewikkelde manier om
vragen te stellen
- gebruik klantportaal
- aantal digitale vragen
- content aanpassen
- mogelijkheid in keuzemenu
vermelden
- webpolls hierover gebruiken
Telefoonverkeer verminderen, vragen in één
keer afhandelen, herhaalverkeer voorkomen.
Nakomen belafspraken
20% minder
inkomende
telefoongesprekken
- te veel telefoondruk
- servicelevel wordt niet
gehaald
- ontevreden klant
- wekelijks monitoren
bereikbaarheid WP en
afdelingen
- registeren terugbelnotities
inclusief nakoming ervan
bij niet nakoming op
afdelingsniveau bijsturen
Indicator
Beheersmaatregel
- nieuwbouwprogramma
overzicht van Ontwikkeling
nauwlettend volgen
- tijdigheid beslisdocument,
gereed voor besluitvorming in
SO / respectievelijk voor
vaststelling door bestuurder
- processen verbeteren
- kennisverbreding
- bijsturen in voortgang
voorbereiding
- planning voorbereiding
maken en deze bewaken
- inzicht in de marktprijzen via
de makelaars
-extra marketing inzet
-netwerk gebruiken
Strategische doelstelling : verbeteren dienstverlening en stroomlijnen van processen (o.a. digitaal):
c. optimaliseren van inkomsten en uitgaven
Succesbepalende factor 6: marktgericht aanbod realiseren voor verschillende doelgroepen
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico
Verhuren en in de markt zetten van de
nieuwbouw huurwoningen
Projecten:
opleveren in 2015:
- Centrumplan Waddinxveen (90)
- Kerkweg Oost, Waddinxveen (12)
e
- Moerkapelle Oost, (start 1 fase 15)
- aanvangsleegstand
minimaliseren
- op tijd juiste klant
vinden om
huurdersopties
mogelijk te maken
- huurdeving door
aanvangsleegstand
- ontevreden door ontbreken
keuzemogelijkheden
voorbereiden voor verhuur in 2016:
- Gouda Oost Springerlocatie
- Gouda Oost Zuidelijk Stempel West
- Zevenhuizen Schoolstraat
- Zevenhuizen Burg. Klinkhamerweg
- circa één jaar voor
start bouw voorstel
voor huurprijzen
indienen
- per project
promotieplan maken,
volgen en voortgang
rapporteren
- te late vaststelling van de
huurprijzen kan leiden tot te
late start wervingscampagne
- te late start van de
wervingscampagne kan leiden
tot huurderving wegens
leegstand en de beperking van
mogelijkheid tot huurdersopties
M&OV en garages marktconform verhuren
begrotingsresultaat
behalen
- huurderving, achteruitgang
buurt, vernielingen
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
47
stakeholders en buurt
tevreden over
maatschappelijke
prestatie
<1% zittende
<1,2% vertrokken
- onnodig lagere
huuropbrengst
-imago bij maatschappelijk vat
- leegstandsbewaking
- signalen stakeholder
- onnodig renteverlies
- hoge individuele
huurachterstanden
- huurderving wegens
afboeking oninbaar
ontwikkeling volgen via
voortgangrapportage en
kwartaalrapportage
- belacties
- inschakelen ketenpartners
- nieuwe vormen van
aanmanen en contact zoeken
met klanten
Mutatieleegstand indammen; 90% van de
reguliere woningen verhuurd binnen 25
dagen
- norm is conform
benchmark CFV gem.
max. 25 dagen
leegstand per
mutatiewoning
onnodige huurderving
- leegstand monitoren via
voortgangsrapportage NCCW
- coderingen leegstand op
juiste wijze gebruiken
Nakoming norm doorlooptijd voor
complexe/asbest mutaties (twee maanden)
verhuurgereed in twee
maanden
onnodige huurderving
100 % inzicht in en sturing op de gehele lege
voorraadportefeuille en een 100% juiste
registratie
leegstandsderving
binnen begroting
niet halen begroting
- optimaliseren asbestprotocol
- optimaliseren mutatieproces
- kennisverbreding gebruik
ondersteunende systemen
(uploaden naar Woningnet,
IntraWis, NCCW-onderhoud,
etc.)
- marketing activiteiten
- inzicht in lege
voorraadportefeuille
Aanvullende marketing activiteiten vrije sector
woningen vaststellen
lege vrije sector
woningen verhuren
binnen 3 maanden
onnodige huurderving
niet beïnvloedbaar:
oplopende mutatiegraad:
gevolg verklaarbare hogere
onderhoudslasten
beïnvloedbaar:
uitvoeringsniveau onderhoud
dat+ leidt tot onnodig hogere
onderhoudskosten
volgen via NCCWstandaarduitdraai en de
kwartaalrapportage
- procesverbetering
- beïnvloeding prioriteitsstelling
planmatig onderhoud aan de
binnenpakketten
- meer sturing op
kostenafweging bij (complexe)
mutaties.
gemiddelde mutatiekosten niet
haalbaar bij teveel dure
mutaties
kosten complexe mutaties
monitoren
proces complexe mutaties
aanpassen
indien nodig werken op
offertebasis
Maatschappelijk vastgoed aan de juiste
huurders
Huurachterstandspercentage beperken,
rekening houdend met de afspraken rond
voorkoming huisuitzetting
Succesbepalende factor 7: kostenbeheersing
Mutatieonderhoud binnen de begroting
€ 2.477,- gemiddeld
per mutatie.
€ 1.320.000,- totaal
voor mutatieonderhoud
kostenbeheersing bij
complexe mutaties
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
48
W&B
Strategische doelstelling: versterken klantbewustzijn
Succesbepalende factor 1: klanttevredenheid
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico
Indicator
Klanttevredenheid wordt goed beoordeeld
KWH-score,
ontevreden klanten en negatief
KWH-score na elk kwartaal
ontevredenheid >=
imago
6,5, andere scores
>=8,0
Belangen senioren goed behartigd
30 juli advies of
beleid en beheer houden te
beschikbaarheid advies en
seniorenadviesraad te weinig rekening met specifieke
actieve seniorenraad
realiseren is. Bij
wensen seniore huurders
positief advies voor
eind 2015
seniorenadviesraad
opgezet
Strategische doelstelling: verbinding met stakeholders
Succesbepalende factor 2: samen met zorg- en welzijn-partners goed woonklimaat creëren voor zorgbehoevende klant
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico
Indicator
Laatste kansbeleid implementeren
eerste helft 2015 in
geen instrumenten om deze
in 2015 laatste kanscontracten
Waddinxveen, Gouda zorgbehoevende klanten te
afgesloten, in latere jaren
en Zuidplas
ondersteunen leidt tot overlast
continu evalueren van deze
succesvolle laatste
en huisuitzettingen
contracten laat zien dat er
kanscontracten
minder overlast optreedt
afgesloten i.s.m.
ketenpartners
Strategische doelstelling: een prettige woonomgeving
Succesbepalende factor 3: wijkaanpak/leefbaarheid
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Omschrijving
Doel/norm 2015
De leefbaarheidsactiviteiten vinden hun basis uitgaven volgens
in de wijkactieplannen
begroting en
wijkactieplannen
Kritische risico-indicatoren
Risico
lastig te verantwoorden
uitgaven
Indicator
kwalitatief en kwantitatieve
verantwoording in
wijkjournaals en
kwartaalrapportage
Beheersmaatregel
frequente monitoring en
maatregelen waar nodig
prioriteitsstelling
Beheersmaatregel
goede (proces)afspraken met
huurder en ketenpartners
Beheersmaatregel
logboek in de vorm van een
wijkjournaal per wijk bijhouden
Strategische doelstelling: aantoonbaar duurzame woningen
Succesbepalende factor Bij deze doelstelling is W&B niet hoofd-verantwoordelijk. Daarom wordt dit niet verder uitgewerkt
Strategische doelstelling: Optimaliseren en innoveren in beheer en optimaliseren van inkomsten en uigaven
Succesbepalende factor 4: raamovereenkomsten het dagelijks onderhoud
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
49
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Omschrijving
Monitoren contractafspraken met aannemers
Doel/norm 2015
kostenreductie en
efficiëntere werkwijze
kostenreductie
Betere integratie niet-planmatig en planmatig
onderhoud
Succesbepalende factor 5: toezicht op dagelijks onderhoud
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Omschrijving
Doel/norm 2015
Meer grip op uitgaven en kwaliteit dagelijks
uitgaven conform
onderhoud, door meer eenduidige sturing en
begroting, prognose
consequent toezicht
2015 lager dan 2014
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
kritische risico-indicatoren
Risico
te hoge kosten door te weinig
scherpe prijzen
te hoge kosten en inefficiënte
werkwijze
Indicator
uitvoeren serviceonderhoud
binnen begroting
uitvoeren serviceonderhoud
binnen begroting
Beheersmaatregel
sturing op kosten
Kritische risico-indicatoren
Risico
te hoge kosten voor te lage
kwaliteit onderhoud
Indicator
uitvoeren serviceonderhoud
binnen begroting
Beheersmaatregel
opleverrapportages,
steekproefsgewijs en
opdrachten boven € 3500
primaire onderhoudslijst DO en
analyse dagelijks onderhoud
50
PON
Strategische doelstelling: voorzien in woonbehoefte lage en lagere inkomensgroepen
Succesbepalende factor 1: beheersen planmatig onderhoud en nieuwbouw
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico’s
Realiseren van Planmatig Onderhoud (PO)
conform scope PO
- scopewijzigingen
en Renovatie/Grootonderhoud (R/GO) aan
begroting 2015 binnen - planvertraging
bestaande complexen
projectenplanning PO
- continuïteit aannemer
en R/GO en binnen
budget
Realiseren van nieuwbouw woningen
conform Definitief
- scopewijzigingen
Ontwerp (DO)
- planvertraging
binnen projecten
- continuïteit aannemer
planning NB en binnen
budget
Strategische doelstelling: realiseren van plezierig wonen in een prettige woonomgeving
Succesbepalende factor 2: verbeteren energieprestatie
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico’s
Realiseren energetische maatregelen
conform scope
- scopewijzigingen
begroting energetische - planvertraging
maatregelen binnen
- continuïteit aannemer
projectenplanning PO
en R/GO en binnen
budget
Realiseren van PV zonnepanelen
conform scope
begroting binnen
projectenplanning PO
en R/GO en binnen
budget
- weerstand huurders
- scopewijzigingen
- planvertraging
- continuïteit aannemer
Realiseren collectieve WKO installaties
conform scope
begroting binnen
projectenplanning PO
en R/GO en binnen
budget
- scopewijzigingen
- planvertraging
- continuïteit aannemer
Indicator
voortgangsrapportages op
basis van
verplichtingenadministratie en
projectenplanning PO en
R/GO
voortgangsrapportages op
basis van
verplichtingenadministratie en
projectenplanning NB
Beheersmaatregelen
via prioriteitsstelling bijsturen
van de voortgang en
projectenplanning PO en
R/GO
Indicator
- voortgangsrapportages op
basis van
verplichtingenadministratie en
projectenplanning PO en
R/GO
- overzichten EPA-view
management steekproef op
verwerking EPA-labeling
- overlegstructuur huurders
- voortgangsrapportages op
basis van
verplichtingenadministratie en
projectenplanning PO en
R/GO
- voortgangsrapportages op
basis van
verplichtingenadministratie en
projectenplanning PO en
R/GO
Beheersmaatregelen
bijsturen voortgang en
projectenplanning PO en
R/GO
via prioriteitstelling bijsturen
van de voortgang en
projectenplanning NB
- communicatieplan
- bijsturen voortgang en
projectenplanning PO en
R/GO
bijsturen voortgang en
projectenplanning PO en
R/GO
Strategische doelstelling: verbeteren dienstverlening en stroomlijnen van processen (o.a. digitaal)
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
51
a. versterken klantbewustzijn en klantgerichtheid
Succesbepalende factor 3: klanttevredenheid
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Omschrijving
Doel/norm 2015
Beoordeling bewoners uitvoering PO en
beoordeling ≥ 8.0
R/GO
Kritische risico-indicatoren
Risico’s
- ontevreden bewoners
- genereert extra werk
Beheersen opleverpunten nieuwbouw
- maximaal 3 oplever> 3 opleverpunten per woning
punten/woning bij
bij oplevering leidt tot
oplevering
ontevreden bewoners en extra
- binnen 3 maanden
werk
100% opgelost
Strategische doelstelling: verbeteren dienstverlening en stroomlijnen van processen (o.a. digitaal)
b. optimaliseren en innoveren in beheer
Succesbepalende factor 4: MIP proces
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico’s
Toepassen integrale aanpak MIP
MIP voor eerste 10
- MIP onvolledig
jaar na jaar van
- MIP niet op tijd gereed
exploitatie binnen
- onjuiste meerjarenraming in
planning gereed op 1/6 begroting met kans op
overschrijding
financieringsruimte
Strategische doelstelling: verbeteren dienstverlening en stroomlijnen van processen (o.a. digitaal)
c. optimaliseren van inkomsten en uitgaven
Succesbepalende factor 5: verlagen kosten planmatig onderhoud en nieuwbouw
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico’s
Beheersen kosten PO, investeringen en
binnen jaarbegroting/
overschrijding van de norm
energetische maatregelen (exclusief
complexleidt tot het oplopen van de
contractonderhoud)
/projectbudget PO en
kosten
R/GO op basis van
norm ≤ € 577,- per
VHE/jaar
Beheersen kosten nieuwbouw (NB)
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
binnen projectbudget
NB
overschrijding van het
beschikbare budget leidt tot
het niet halen van de
Indicator
- resultaten KWH-meting
- resultaten bewonersenquête
- aantal klachten over
uitvoering PO en R/GO
- aantal openstaande punten
op de opleverlijst
- resultaten bewonersenquête
Indicator
- voortgangsrapportage
- planning MIP
Beheersmaatregelen
- procesverbetering
- bewonerscommunicatie
verbeteren
- nazorg plegen
- kwaliteit toezicht vergroten
- nazorg plegen
- heldere afspraken met
aannemer over oplevering en
nazorg
bijsturen op basis voortgang
planning MIP
Indicator
- voortgangsrapportage uit de
verplichtingenadministratie
- projectenplanningen PO en
R/GO
- kwartaalrapportage
Beheersmaatregelen
bijsturen op basis van
voortgang en
projectenplanning PO en
R/GO
- voortgangsrapportage uit de
verplichtingenadministratie
- projectenplanning NB
bijsturen op basis van
voortgang en
projectenplanning NB
52
rentabiliteitseis en de extra
financieringsbehoefte kan ten
koste gaan van andere
investeringsvoornemens
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
- kwartaalrapportage
53
F&BEZ
Strategische doelstelling: dienstverlening en digitalisering
Succesbepalende factor 1: digitalisering van de facturenstroom
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Omschrijving
Doel/norm 2015
Door het benutten van de mogelijkheden op
het gebied van automatisering winnen aan
efficiency in de werkprocessen
In 2014/5 wordt de facturenstroom
gedigitaliseerd
e
Start 4 kwartaal 2014
e
Afgerond 2 helft 2015
Kritische risico-indicatoren
Risico’s
te lange doorlooptijd, waardoor
ontwikkelingen te lang op zich
laten wachten
Indicator
het uit de pas lopen ten
opzichte van de planning,
zowel qua tijd als kwaliteit
onvoldoende afstemming van
alle initiatieven op het gebied
van automatisering
Strategische doelstelling: inzicht vergroten in investeringsmogelijkheden en versterken afwegingenkader
Succesbepalende factor 2:
 waarborgen financiële continuïteit
 beleidskeuzes en effecten van woningwet, heffingen en belastingen etc. doorrekenen in scenario’s
 jaarlijks monitoren van de investeringsplannen en zo nodig aanpassen
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico’s
Indicator
Invoeren en actualiseren van het
beperking van de financieringscenario voldoet niet aan
beoordelingskader van WSW en CFV
en investeringsmogelijkheden
nieuwe kader
geïntroduceerd
Financial Risk
Bewaken dat Woonpartners voldoet aan de
financiële normen van WSW.
Een aantal maal per jaar worden scenario’s
doorgerekend; dit gebeurt o.a. bij het
e
samenstellen van de jaarrekening (1
kwartaal), bij de jaarlijkse managementdag
e
(2 kwartaal) en bij het samenstellen van de
begroting en de financiële meerjaren
e
begroting (3 kwartaal)WSW
Business Risk
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
Solvabiliteit
> 20%
(obv bedrijfswaarde)
Loan to Value
< 75%
(obv bedrijfswaarde)
ICR
DSCR
Dekkingsratio
afwijking van de realisatie ten
opzichte van gehanteerde
uitgangspunten/-uitkomsten
Beheersmaatregelen
- planning bewaken en goede
voorbereidingen
- het monitoren van de
voortgang in project- en
stuurgroepen
Beheersmaatregelen
aanpassen
investeringsplannen en/of
beleid
het analyseren van
daadwerkelijke realisatie ten
opzichte van de voorspelde
uitkomsten
> 1,4
> 1,0
<50%
e
3 kwartaal 2015, bij
54
24 kwalitatieve vragen 1 x per jaar
actualiseren
hoge risico’s worden
aangegeven welke
beheermaatregelen
genomen worden
e
Beoordelingskader CFV meenemen in het
1 kwartaal 2015
Financiële beleid
Strategische doelstelling: optimaliseren inkomsten en uitgaven
Succesbepalende factor 3: opereren tenminste op of beter dan de benchmark van een referentiegroep van vergelijkbare corporaties
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico’s
Indicator
Aedes ontwikkelt een corporatie benchmark,
doel voor 2015:
geen vergelijkende benchmark corporatie benchmark is nog
Woonpartners toets haar gegevens hieraan
inzicht geven in de
cijfers vanuit Aedes
niet afgerond in 2015
vergelijkende cijfers
beschikbaar
van de corporatie
benchmark.
door deelname aan de
gebruikersgroep
‘bedrijfslasten’ komen
tot vergelijkbare cijfers
e
(1 kwartaal 2015)
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
Beheersmaatregelen
gebruik maken van andere
benchmark gegevens, zoals
CFV, IPD, marktanalyses
geen eenduidige definities
55
Succesbepalende factor 5: financieringsmogelijkheden optimaliseren
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Omschrijving
Waarborgen financieringsbehoefte van
Woonpartners
Doel/norm 2015
liquiditeitsprognose
maandelijks
actualiseren
Kritische risico-indicatoren
Risico’s
- geen financiering
mogelijkheden voor
Woonpartners
- geen investeringen
bewaken
borgingsplafond WSW
(continu)
Indicator
- financiers niet bereid om
leningen te verstrekken, extra
risico opslag
- voldoen niet aan de
financiële ratios
Beheersmaatregelen
- bewaken financiële ratios
(Operationele kasstroom, ICR,
DSCR, LtV etc), inzicht in
liquiditeitsbehoefte
- alternatieve financiering
inzicht geven in
financieringmogelijkheden na
splitsing DAEB, nietDAEB bezit
e
(2 kwartaal)
Strategische doelstelling: organisatieontwikkeling
Succesbepalende factor 6: administratieve organisatie is ingericht volgens de gewijzigde woningwet
Kritische prestatie-indicatoren 2015
Kritische risico-indicatoren
Omschrijving
Doel/norm 2015
Risico’s
De Herzieningswet is naar de Tweede Kamer administratie is
- onduidelijkheden over de
gestuurd. De gewijzigde woningwet heeft
aangepast aan nieuwe nieuwe wet
gevolgen voor de administratieve inrichting
woningwet
-voorbereidingstijd te kort
e
van Woonpartners; bijvoorbeeld de splitsing
4 kwartaal
van DAEB, en niet-DAEB
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
Indicator
Woningwet en memorie van
toelichting pas vlak voor
invoering beschikbaar
Beheersmaatregelen
- contact met collega
corporaties over de
interpretatie
- gevolgen in kaart brengen op
basis van conceptwet
56
Bijlage 2 Nieuwbouwprojecten in uitvoering 2015
Complex: 504 – Waterrijk West te Boskoop
Aantal woningen: 12 eengezinswoningen
Omschrijving: Woonpartners ontwikkeld in Boskoop 12 sociale huurwoningen in het
project Waterrijk West
Uitvoering: verwachte start eind 2015-oplevering eind 2016
Complex: 749 - Springerslocatie te Gouda
Aantal woningen: 39 huur appartementen
Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt en bouwt op deze locatie 39 huur appartementen.
De sloop van de gymzaal heeft eind 2011 plaatsgevonden.
Uitvoering: verwachte start Q1 2015-oplevering 2015/2016
Complex: 748 – Zuidelijke Stempel West (fase 4b + 5a) te Gouda
Aantal woningen: 112 een-/meergezinswoningen
Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt een woontoren met plintfuncties en laagbouw
voor sociale en markthuur. Waarschijnlijk krijgt een aannemer het recht koopwoningen te
realiseren en verkopen.
Uitvoering: verwachte start Q2 2015-oplevering 216/2017
Complex: 861 – Westergouwe te Gouda
Aantal woningen: 96 een-/meergezinswoningen
Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt met Combinatie Westergouwe eerst 56
eengezinswoningen en daarna 40 huurappartementen
Uitvoering: verwachte start eengezinswoningen 2015-oplevering 2016, appartementen
daarna
Complex: 142 - Triangel te Waddinxveen
Aantal woningen: 26 eengezinswoningen
Omschrijving: In de Rietkraag biedt Woonpartners Midden-Holland samen met
Bouwfonds Ontwikkeling 26 eengezinswoningen aan, met een Starterslening
Uitvoering: start afhankelijk van verkoop
Complex: 220/221 - Centrumplan te Waddinxveen
Aantal woningen: 93 huur appartementen, 33 eengezinswoningen op dek
Omschrijving: Turnkey afname bij ASR van 126 huurwoningen. Dit project maakt deel uit
van circa 370 woningen, commercieel en maatschappelijk vastgoed en een parkeergarage.
Uitvoering: start begin 2013-oplevering eind 2014/begin 2015
Complex: 210 – Kerkweg Oost herontwikkeling te Waddinxveen
Aantal woningen: 8-12 meergezinswoningen
Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt in de voormalige winkelruimte 8-12
startersappartementen in de sociale huur
Uitvoering: verwachte start Q2 2015-oplevering eind 2015
Complex: 453 – Schoolstraat te Zevenhuizen
Aantal woningen: 20 eengezinswoningen
Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt 20 patiowoningen voor senioren
Uitvoering: verwachte start 2015-oplevering 2016
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
57
Complex: 442 – Burg. Klinkhamerweg te Zevenhuizen
Aantal woningen: 20 eengezinswoningen
Omschrijving: Woonpartners ontwikkeld 15 ‘traditionele’ eengezinswoningen en 5
patiowoningen voor senioren
Uitvoering: verwachte start 2015-oplevering 2016/2017
Complex: 639 – De Jonge Veenen te Moerkapelle
Aantal woningen: 45 eengezinswoningen
Omschrijving: Turnkey afname bij VOF Moerkapelle Oost van 45 eengezinswoningen. Dit
project maakt deel uit van circa 140 woningen ‘De Jonge Veenen’.
Uitvoering: verwachte start Q3 2014-oplevering Q4 2015/ Q1 2016
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
58
Bijlage 3 Planmatig onderhoud, kwaliteitsverbeteringen en
energetische maatregelen 2015
Gouda
Complex 699
Adressen
Lekkenburg (woningen) 229 t/m 659 oneven
Werkzaamheden
Aanbrengen meters in verband met de Warmtewet.
Complex 701
Adressen
Van de Puttestraat 19-79, 81-129
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt), periode inspectie
collectieve CV ketels.
Complex 710
Adressen
Gr. van Prinsterersingel 17, 17a, 17c, 17b, 17d, 17e, 17f, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 19f,
21, 23, 25 / Goeman Borgesiusstraat 64 / Talmastraat 20
Werkzaamheden
Accu’s noodverlichting vervangen.
Complex 712
Adressen
Van Oldebarneveld garages 1-17
Werkzaamheden
Herstel houtrot en schilderwerk.
Complex 721
Adressen
Elckerlycstraat 1-11, 2-12 / Reinaertplein 25, 26, 27, 28 / Halewynplein 2, 3, 4, 5 /
Isoldestraat 9-17 / Tristanstraat 12-16 / Merlynstraat 1-7
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex
722
Adressen
Achterwillenseweg (eengezins) 24-26, 44-50
Werkzaamheden
Reinigen dak.
Complex 723
Adressen
Achterwillenseweg (portiek) 28-42
Werkzaamheden
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
59
Reinigen dak
Complex 731
Adressen
Ouverturelaan 45-111
Werkzaamheden
Reiniging kunststof kozijnen, accu’s noodverlichting vervangen
Complex 732
Adressen
Willensplein 11-27, 43-59, 29-41, 61-143
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt), accu’s noodverlichting
vervangen.
Complex 740
Adressen
Middenmolenplein 120-262
Werkzaamheden
Accu’s noodverlichting vervangen.
Complex 750
Adressen
Rutgersstraat 1-55, 2-56
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt)
Complex
752
Adressen
Bleysstraat 11-33, 12-34, 45-67, 46-68 / garages 1-10 (aaneen), 35-44 (aaneen)
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt)
Complex 762
Adressen
Dunantsingel 130-168, 170-208 / garages Bernadottelaan 156B, 156C, 156D, 156E,
J. Mottstraat 29-35
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt), accu’s noodverlichting
vervangen.
Complex 770
Adressen
Cronjestraat 8-12, 16-20, 26, 5, 9-15, 21 / Chr. de Wetstraat 20,21, 22, 23, 24 / Dr.
Leydsstraat 1, 3, 11-15, 6-10, 14
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
60
Complex 774
Adressen
Pretoriaplein 1, 3, 2, 4, 5, 6-26 / Fourieweg 7, 9, 8 10, 11-15, 16-19, 12-18 / Chr. de
Wetstraat 9, 10,11,12, 6, 8, 14, 7, 13
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 775
Adressen
F.W. Reitzstraat 2B-56, 5-77 / IJssellaan 169-235 / woonhuis F.W. Reitzstraat 1/3
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 776
Adressen
Zuidrandflat
Werkzaamheden
Liftrenovatie, herstel bestrating (plaatselijk) en vloerbedekking recreatieruimte vervangen.
Complex 781
Adressen
Derde kade 104-124 / Vierde kade 55, 55A, 56, 56A, 57, 58, 59, 61, 63, 65 /
Nooth.v.Goorstraat 32-44, 33-45
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt) en vervangen buitenriolering (in samenwerking met gemeente Gouda).
Complex 788
Adressen
Paradijs 24 t/m 80 even / Houtmansgracht 2, 2a en 2b
Werkzaamheden
Dakbedekking galerij/dak herstellen, incl. tegels.
Complex 789
Adressen
Lange Tiendeweg (woningen+ bedrijfsruimte) 79 t/m 109 oneven
Werkzaamheden
Aanbrengen meters bij de bedrijfsruimte in verband met de Warmtewet en vervangen
individuele ketels naar aanleiding van klachten.
Complex 790
Adressen
W. Vroesenplein 4 t/m 13, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Werkzaamheden
Accu’s noodverlichting vervangen.
Complex 791
Adressen
Groeneweg 31, 33, 33A, 33B, 33C, 33D / De Baan 2-14, 18-26, 28, 16 / Muilenpoort 1
Werkzaamheden
Accu’s noodverlichting vervangen.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
61
Complex 792
Adressen
Zwaansgat 8, 10, 20, 22, 32, 34
Werkzaamheden
Accu’s noodverlichting vervangen.
Complex 793
Adressen
Westhaven 6, 7, 8, 9-1 t/m 9-9, 9-101 t/m 9-114, 9-201 t/m 9-213, 9-301 t/m 9-302
Werkzaamheden
Accu’s noodverlichting vervangen, funderingsonderzoek.
Complex 795
Adressen
Kazernestraat 12-42, 56-88
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt), accu’s noodverlichting
vervangen.
Complex 796
Adressen
Oosthaven 37A-37H
Werkzaamheden
Accu’s noodverlichting vervangen.
Complex 797
Adressen
Conventstraat 50-152
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 799
Adressen
Nieuwe Haven 59, 87
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 821
Adressen
Vogelbuurt
Werkzaamheden
Funderingsonderzoek bergingen
Complex 824
Adressen
Uiverplein 10-62
Werkzaamheden
Accu’s noodverlichting vervangen.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
62
Complex 833
Adressen
Burg. Gaarlandtsingel 13-30, 33-50, 53-70 aaneen, 31, 32, 51, 52 / Kon. Wilhelminaweg
73-107
Werkzaamheden
Ophogen gemeenschappelijke paden.
Complex 840
Adressen
Teunisbloemstraat 4 en 7
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Waddinxveen
Complex 126
Adressen
Fazantdreef 15-99, 80-94 / Gruttodreef 1-49
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 135
Adressen
Havikhoek 2 en 4, 10-49 (aaneen), 50-59 (aaneen)
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 160
Adressen
St. Victorstraat 5-29, 14-48, 17 / Ringvaartsingel 2-8, eengezinswoningen
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 161
Adressen
St. Victorplein 1-15, 4-26 / Ringvaartsingel 10-48, portiekwoningen
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 170
Adressen
Heemraadweg 42-84, 35-81
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 173
Adressen
Alpherbrink 2-28, 19-43, 53-59 / Alpherwetering 90, 92, 102-108, 115-131
Werkzaamheden
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
63
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 190
Adressen
Trompstraat 15-25, 26-32, 4-24 / Kromme Esse 5-19
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt), funderingsherstel 10
aanbouwen.
Complex 191
Adressen
Piet Heinstraat 1-27, 2-36 / De Ruyterstraat 1-11 / Henegouwerweg 85-92 / Trompstraat 513
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 192
Adressen
Henegouwerweg 49-84 (nrs. met toevoeging A zijnde: 55A, 56A, 57A, 64A, 65A, 66A, 73A,
74A, 75A, 82A, 83A, 84A), 1-18
Werkzaamheden
Periodieke inspectie collectieve CV ketels en vervangen CV onderdelen.
Complex
231
Adressen
Prins Bernhardlaan 1-63, 9
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt), vervangen
ophoogsysteem galerij en balkons.
Complex 234
Adressen
W. de Zwijgerlaan 5-51
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 235
Adressen
Jan Willem Frisoweg 2-43
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 237
Adressen
Amalia van Solmstraat 1-31 / Mauritslaan 38-68 / Fred. Hendriklaan 25-37
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
64
Complex 238
Adressen
Mauritslaan 83-113
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 251
Adressen
Vondellaan A, 2-108
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 254
Adressen
Tesselschadelaan A 2-18
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 256
Adressen
Tesselschadelaan 20-112, I-V
Werkzaamheden
Periodieke inspectie collectieve CV ketels.
Complex 260
Adressen
Jacob van Lennepstraat 2-20, 1-15 / Oltmansstraat 1-19, 2-16 / Potgieterstraat 14-20
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 262
Adressen
Nic. Beetslaan A, 2-80
Werkzaamheden
Periodieke inspectie collectieve CV ketels en upgrade PKVW (voor woningen waarbij het
certificaat in 2015 verloopt).
Complex 263
Adressen
Nic. Beetslaan B, 82-160, 1B t/m 14B
Werkzaamheden
Periodieke inspectie collectieve CV ketels (in combinatie met complex 262).
Complex 264
Adressen
Nic. Beetslaan C, 162-240, 1C t/m 14C
Werkzaamheden
Periodieke inspectie collectieve CV ketels.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
65
Complex 270
Adressen
Groenezoom 2-48, 50-62 / Papaverveld 2-32 / Zuringveld 1- 3, 17-21 / Wikkeveld 2 -26, 115
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 271
Adressen
Wingerd 1-43, 47-71, 73-235 / Groensvoorde 168-184
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 272
Adressen
Wingerd 100-556, galerijflats
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt), verbetering ventilatie.
Complex 280
Adressen
Heggewinde 24-50, 49-59 / Waddepad 35-49
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 286
Adressen
Wilgenhorst 67-116
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt), periodieke inspectie
collectieve CV ketels en vervangen CV onderdelen.
Complex 287
Adressen
Peppelhorst 67-116
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt), periodieke inspectie
collectieve CV ketels en vervangen CV onderdelen.
Complex 290
Adressen
Beethovenlaan 18-28 / Sweelinckhof 37-51, 2-28 / Mozartlaan 29-51
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 291
Adressen
Mw. Kuipers Rietbergplantsoen 1-81, 1A t/m 6A
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt), periodieke inspectie
collectieve CV ketels en vervangen CV onderdelen.
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
66
Complex 292
Adressen
Johannes Postlaan 1-81, 1B t/m 7B
Werkzaamheden
Periodieke inspectie collectieve CV ketels, vervangen CV onderdelen,en onderhoud
mechanische ventilatie.
Complex 293
Adressen
Peter Zuidlaan A, 7-87, 2C t/m 7C
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt), periodieke inspectie
collectieve CV ketels, vervangen CV onderdelen en onderhoud mechanische ventilatie.
Complex 294
Adressen
Peter Zuidlaan B, 6-86, 1D t/m 7D
Werkzaamheden
Vervangen hydrofoor, periodieke inspectie collectieve CV ketels en vervangen CV
onderdelen.
Complex 295
Adressen
Peter Zuidlaan C, 88-168, 1E t/m 7E
Werkzaamheden
Vervangen hydrofoor, periodieke inspectie collectieve CV ketels, vervangen CV onderdelen
en onderhoud mechanische ventilatie.
Complex 298
Adressen
Kerkweg-West 70-180
Werkzaamheden
Binnen de woning: vervangen van de groepenkast.
Buiten de woning: herstellen kozijnen, vervangen balkondeuren, vervangen hang- en
sluitwerk voordeuren, grote schilderbeurt en aanbrengen PKVW.
Staat in CMS op niet zichtbaar.
Complex 299
Adressen
Kerkweg West 182-270
Werkzaamheden
Binnen de woning: vervangen van de groepenkast
Buiten de woning: herstellen kozijnen, vervangen balkondeuren, vervangen hang- en
sluitwerk voordeuren, grote schilderbeurt en aanbrengen PKVW.
Complex 310
Adressen
Ieplaan 1, 3, 5, 5a, 7-33
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
67
Complex 311
Adressen
Ieplaan 4-42
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 312
Adressen
Esdoornlaan 1, 7-23 / Prunusstraat 6, 10, 14-16, 20-22 / Prunusstraat 3-5, 11, 15-21 /
Meidoornstraat 2-8, 12-16, 20-26 / Meidoornstraat 3, 5, 9-13 / Ieplaan 39, 43-47, 55-61
Werkzaamheden
Binnen de woning: keuken, toilet en douche waar noodzakelijk vervangen en oplossen
vochtproblemen. Aanbrengen mechanische ventilatie, ventilatieroosters in gevelkozijnen,
keuring gas/elektra en vervangen brandgevaarlijke plafonds.
Buiten de woning: ondermeer vervangen aluminiumkozijnen en schilderwerk, waar nodig
rioolherstel en uitvlakken achterpaden.
Asbestsanering: sanering waar mogelijk. Ook unieke toepassingen worden gesaneerd.
Individuele keuze's tegen huurverhoging: PolitieKeurmerk Veilig Wonen, screens en/of cvinstallatie.
Projectmatige aanpak onder de naam Bomenwijk Fase 2.
Uitvoering: 2015-2016
Staat al in CMS
Complex 320
Adressen
Kastanjelaan 42-68
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 330
Adressen
Onderweg 1a, 3, 3a
Werkzaamheden
Drainage.
Zuidplas
Complex 411
Adressen
De Leeuwerik 71-109 / Kratonlaan 50-64
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 413
Adressen
De Taling 1-27
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
68
Complex 415
Adressen
De Bongerd 1-47 / De Graskamp 1-47 / Schielandsingel 2-24 / De Esdoorn 34-48
Werkzaamheden
Gevelisolatie in combinatie met aanbrengen mechanische ventilatie.
Complex 417 – Weideplantsoen e.o.
Adressen
Weideplantsoen 1-15 , 25-39 , 2-24 , Schielandsingel 21-35 , Akkerstraat 11-17, 19-25 , 2-16 ,
Korenstraat 9-23 , 30-44 , De Lente 2-16 , 34-56
Werkzaamheden
Binnen de woning: keuken, toilet en douche waar noodzakelijk vervangen. Aanbrengen
mechanische ventilatie, ventilatieroosters in gevelkozijnen, keuring gas/elektra,
aanbrengen rookmelders en vervangen brandgevaarlijke plafonds.
Buiten de woning: kozijnvervanging, schilderwerk, vervangen kunststof en houten luifels,
vernieuwen pannendak en toebehoren, voegwerkherstel en upgraden van woningentrees.
Waar nodig rioolherstel en uitvlakken bestrating.
Asbestsanering: sanering waar mogelijk. Ook unieke toepassingen worden gesaneerd.
Energetische maatregelen: aanbrengen dakisolatie, vloerisolatie, isolerende beglazing,
gevelisolatie (indien nog niet aanwezig) en vervangen open verbrandingstoestellen.
Individuele keuze’s tegen huurverhoging: aanbrengen PKVW, screens en Velux
dakvensters.
Uitvoering 2014-2015
Complex 431
Adressen
Dorpsstraat 148, 148A, 150, 150A / Raadhuishof 2-36, 17 en 19
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 443
Adressen
Burg. Klinkhamerweg, duplex 30, 30A-40, 40A
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 447(1, 4 en 5)
Adressen
Dahliastraat 1-13 / Asterstraat 2-40 / Rozenstraat 2-20
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 450
Adressen
Begoniaplein 1-23, 2-24
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 452
Adressen
Leliestraat 5-37
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
69
Complex 461
Adressen
Perkstraat B 54-62, 78-86
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 468
Adressen
Ambachtssingel 51-67
Werkzaamheden:
Reinigen mechanische ventilatie.
Complex 469
Adressen
Wagenmaker 26-40, 67-83
Werkzaamheden:
Reinigen mechanische ventilatie.
Complex 612
Adressen
Weideplantsoen 1-17, 2-18 / Papaverlaan 4-22
Werkzaamheden:
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Complex 633
Adressen
Prins Willemstraat 16-26, 13, 15-23 / Mauritsstraat 13-23
Werkzaamheden
Upgrade PKVW (voor woningen waarbij het certificaat verloopt).
Activiteitenprogramma 2015 Woonpartners Midden-Holland
Doc.nr. 1410021 / #
70