Bepalingen en procedures voor aanbieders

 Registerleraar.nl
………………………………………………………………………………………………………………….
Bepalingen en procedures voor aanbieders van
(na)scholingsactiviteiten (versie 3.0) (Bijlage bij het Voorlopig Reglement registerleraar.nl 2013, versie 2.0) Algemeen uitgangspunt: Reglement registerleraar.nl Voor een aanbieder van (na)scholing die zijn aanbod voor leraren wil laten valideren vormt het Reglement registerleraar.nl met de criteria en waardering van professionaliseringsactiviteiten het uitgangspunt. De aanbieder en het aanbod van (na)scholing dienen aan onderstaande kwaliteitseisen te voldoen om opgenomen te kunnen worden in het register. A. Kwaliteitseisen aanbieder van scholing 1. De aanbieder van (na)scholingsactiviteiten staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel. 2. De aanbieder van (na)scholingsactiviteiten biedt (na)scholingsactiviteiten aan die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen (na)scholingsaanbod (zie B). 3. De aanbieder zet hiertoe gekwalificeerd personeel in. 4. De aanbieder hanteert procedures ten aanzien van de ontwikkeling en het onderhoud van het aanbod aan scholings‐ en professionaliseringsactiviteiten, waaruit blijkt dat er een goede afstemming is op de praktijk. 5. De aanbieder kent een proces van kwaliteitsbewaking en evaluatie ten aanzien van de uitvoerenden en activiteiten. 6. De aanbieder heeft een klachtenprocedure. NB: Aanbieders die zelf gecertificeerd zijn voor scholing op dit kwalificatieniveau (CROHO, CRKBO, CPION) voldoen aan deze criteria. B. Kwaliteitseisen (na)scholingsaanbod 1. De activiteit moet aansluiten op het niveau van de beroepskwalificatie van de leraar op ten minste hbo‐bachelor niveau. Dat wil zeggen dat de activiteiten ten minste:  moeten voldoen aan het referentiekader van de Dublin descriptoren;  kunnen voldoen aan het referentiekader EKK (Europees Kwalificatie Kader) op minimaal niveau 6 en 7; 
aansluiten op de kennisbases die door de gezamenlijke lerarenopleidingen worden ontwikkeld. NB: Aanbod dat niet op hbo‐niveau bestaat, maar zich wel richt op de professionalisering van leraren (beroepsgericht vakken MBO, EHBSO, etc.) kan ook ter validatie worden ingediend. 2. De activiteit is expliciet gericht op het versterken van de professionele bekwaamheid van de leraar in het po, vo, mbo en (v)so zoals verwoord in de bij AMvB vastgestelde bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. De activiteit richt zich op het onderhouden of verder ontwikkelen van deze kennis, houding en vaardigheden en draagt direct of indirect bij aan het leren van de leerling. Het betreft de: a. Vakinhoudelijke bekwaamheid;* b. Pedagogisch‐didactische bekwaamheid (a. en b. samen vormt het primaire proces);** c. Algemeen professioneel handelen; d. Onderwijskundige ontwikkelingen in de school; e. Ontwikkeling van de beroepsgroep. * Onder vakinhoudelijke bekwaamheid valt ook de vakdidactische bekwaamheid **Onder pedagogisch‐didactische bekwaamheid valt de algemene ‐ niet vakgebonden ‐ pedagogisch didactische bekwaamheid Deze indeling zal in 2014 worden aangepast om de vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheid beter te kunnen onderscheiden. 3. Bij de scholingsactiviteit wordt gebruik gemaakt van vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal of onderzoeksmateriaal. 4. De activiteit heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline en aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. 5. De professionaliseringsactiviteiten zijn naar aard als volgt getypeerd: a. Opleiding b. Cursus c. Studiedag d. Conferentie e. Overige georganiseerde activiteiten in de school f. Overige georganiseerde activiteiten buiten de school Categorie g: Professionele zelfstudie; alleen door leraren in te vullen. De waardering wordt uitgedrukt in registeruren. De registeruren (RU) zijn gebaseerd zijn op het aantal SBU (studiebelastingsuren) inclusief de contacturen. Een nadere precisering van de professionaliseringsactiviteiten, de relevantie en omvang van de waardering staat in Activiteiten in het kader van professionele ontwikkeling van de leraar, versie 3.0. © Onderwijscoöperatie 2 Versie 3.0/20140408
Nadere bepalingen voor aanbieders t.a.v. de te valideren activiteiten:  Hbo/wo Masteropleidingen en geregistreerde post‐hbo opleidingen (en gecertificeerde onderdelen) gericht op leraren worden door registerleraar als valide gezien. Een korte omschrijving van relevantie, doel, inhoud en werkwijze met een goede verwijzing naar een bijlage of site volstaat.  Aanbod moet minimaal een dagdeel (3 uur) beslaan om voor validatie in aanmerking te komen. Leraren kunnen wel zelf scholingsbijeenkomsten korter dan drie uur opnemen in hun dossier. Studiedagen en conferenties worden in eenheden van drie uur ingevoerd en gevalideerd.  Aanbod dat zich richt op onbevoegde leraren kan niet ter validatie worden ingediend.  Aanbod dat zich inhoudelijk niet op leraren richt kan niet ter validatie worden ingediend.  Aanbod dat zich richt op andere functies in het onderwijs (schoolleider, decaan, ICT‐
coördinator, IB‐er, etc.) kan niet ter validatie worden ingediend. Aanbod dat zich richt op de loopbaanontwikkeling van de leraar in het onderwijs (professionalisering voor een andere functie) wel.  Aanbod gericht op schoolontwikkeling kan alleen ter validatie worden ingediend als het zich richt op de professionalisering van de leraar, niet als het zich richt op de professionalisering van de schoolleider.  Aanbod dat zich richt op de professionalisering van het begeleiden van studenten en collega’s (bijvoorbeeld starters), op het visiteren, en op het opleiden in de school kan ter validatie worden ingediend.  Aanbod met veel zelfstudie en e‐learning moet worden afgesloten met een te behalen tentamen/toets/opdracht.  Digitale bekwaamheidstests kunnen niet ter validatie worden ingediend.  Jaarlijkse landelijke studiedagen van vakinhoudelijke verenigingen worden bij een identieke opzet in een cyclus van vier jaar gevalideerd. De aanbieder voert startdatum en einddatum vier jaar later in.  Implementatiebijeenkomsten voor een methode kunnen alleen ter validatie worden opgevoerd als ze zich duidelijk richten op het leren werken met een reeds aangeschafte nieuwe methode en niet op de verkoop van de methode. Gedurende de opbouw van het lerarenregister en op grond van de ervaring van de registercommissies met het valideren zullen er regelmatig nadere bepalingen komen voor professionaliseringsactiviteiten en het te valideren aanbod. C. Aanmelding, inschrijving en acceptatie aanbieder 1.
2.
De aanbieder die zich wil inschrijven bij registerleraar.nl moet een account aanvragen op www.registerleraar.nl. Binnen twee weken krijgt de aanbieder van (na)scholingsactiviteiten bericht of hij is toegelaten op registerleraar.nl. © Onderwijscoöperatie 3 Versie 3.0/20140408
3.
4.
De aanbieder van (na)scholingsactiviteiten die een account toegekend heeft gekregen voert het aanbod zelf in. Deelname aan registerleraar.nl is gratis. D. Procedure aanbieden, valideren, waarderen en onderhouden scholingsaanbod 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
De aanbieder voert alle activiteiten uit zijn (na)scholingsaanbod afzonderlijk op en verzendt deze ter validatie en waardering aan registerleraar.nl. Een gebruikshandleiding staat op de site. De aanbieder voegt per activiteit relevante informatie (scholingsinformatie/het programma) als bijlage (in pdf of doc/docx) toe, zodat de registercommissie kan toetsen of het aanbod aan de kwaliteitseisen voldoet. Registerleraar.nl laat in principe binnen een termijn van 6 weken weten welke activiteiten zijn goedgekeurd en welke zijn afgekeurd. Door schoolvakanties kan dit langer zijn. Bij goedkeuring wordt het aantal registeruren (RU) vastgesteld en in een hiervoor ontwikkelde registerafbeelding met het aantal RU en het nummer van de gevalideerde activiteit teruggekoppeld. Deze unieke afbeelding kan de aanbieder gebruiken voor een certificaat of eigen website. Bij afkeuring ontvangt de aanbieder een bericht met toelichting via de mail. De aanbieder kan de activiteit aanpassen en opnieuw ter validering aanbieden. NB: Aanbod met veel taal‐ en spelfouten, aanbod dat onvoldoende informatie bevat of onduidelijk is gaat terug naar de aanbieder met het verzoek dit aan te passen. Als de aanbieder het niet eens is met de beslissing van de registercommissie kan dit kenbaar gemaakt worden via de klachten‐ of bezwaarprocedure uit het reglement. Activiteiten die registerleraar.nl heeft goedgekeurd worden opgenomen in de database van registerleraar.nl. Leraren kunnen dit inzien. Activiteiten die nog niet zijn goedgekeurd hebben de status in behandeling. De aanbieder van (na)scholingsactiviteiten is zelf verantwoordelijk voor het actualiseren van zijn activiteiten. Elke nieuwe activiteit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan registerleraar.nl. De aanbieder verstrekt aan de leraar een op naam gesteld bewijs van deelname of een certificaat van de gevolgde activiteit. Vermeld staan: naam aanbieder, naam scholing, aard scholing, naam deelnemer, datum, aantal RU en het nummer van de activiteit. Het door registerleraar ontwikkelde format kan hiervoor gebruikt worden. Het unieke registerlogo met RU en nummer kan na validatie aan het certificaat worden toegevoegd. © Onderwijscoöperatie 4 Versie 3.0/20140408