do 13 november

GEMEENTEBESTUUR
8420
DE HAAN
___________________
De Haan, 05 november 2014.
Aan
Onderwerp :
gemeenteraad
bijeenroeping.
Peter BREEMERSCH,
burgemeester;
Kurt DEVOOGHT,
voorzitter;
Rudi CATTRYSSE
Rudy CLAUS
Marleen BOUWENS-DE SOETE
Paul MEYERS
Kurt BEIRENS,
schepenen;
Wilfried VANDAELE
Christine BEIRENS
Stefaan VINCKE
Hans JONCKHEERE
Jonathan DEVUYST
Andrée FLAHAUT-POUILLON
Sofie KNUDDE-ROUZEE
Maike OHNEMUS
Pascal VERMEIRE
Kurt DEMARIA
Mathieu DELBARGE
Nicole BORNY-MAECKELBERGHE
Hilda DHONT
Jan VERMAST
Ronny VANDAELE
Frank VAN WIJK,
raadsleden;
Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE,
OCMW-voorzitter/schepen met raadgevende stem.
Mevrouw, Mijnheer,
Wij nodigen u uit op de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 13 november 2014 te
20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Leopoldlaan 24.
De notulen van de zitting van 9 oktober 2014 alsook de dossiers van de verschillende agendapunten
liggen ter inzage in lokaal 02.16 (2de verdieping) :
 tijdens de diensturen vanaf heden tot en met donderdag 13 november te 12 u.;
 vanaf heden tot en met woensdag 12 november – uitgezonderd de zaterdag en zondag – nà
17 u tot uiterlijk 19 u : na afspraak met de gemeentesecretaris of de bestuurssecretaris.
Let wel : Het gemeentehuis is gesloten op 11 november n.a.v. de herdenking van Wapenstilstand.
Volgende agendapunten worden ter behandeling voorgelegd :
I. OPENBARE ZITTING – 20 u.
01. NOTULEN GEMEENTERAADSZITTING DD. 09.10.2014
…/…
-202. PERSONEEL – DEONTOLOGISCHE CODE VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL – VASTSTELLING
Artikel 112 van het gemeentedecreet verplicht de gemeenteraad om een deontologische code vast
te stellen voor het gemeentepersoneel. Deze deontologische code is gebaseerd op de gemeenschappelijke waarden klantgerichtheid, loyauteit, integriteit, spreekrecht en spreekplicht.
03. ONDERWIJS – SCHOLENGEMEENSCHAP DE OOSTKANT – REKENING SCHOOLJAAR 2013-2014 –
GOEDKEURING
De rekening van het schooljaar 2013-2014 van de Scholengemeenschap De Oostkant met de hiernavolgende cijfers, wordt ter goedkeuring voorgelegd :
ONTVANGSTEN
UITGAVEN
Overdracht 2012-2013
€
53,58
Bijdrage gemeentebesturen
€
2.148,00
Verkoop Tipboekje
€
20,00
Verplaatsingen Dirco
€
150,00
Nascholing
€
385,00
Administratie/postzegels
€
95,25
catering
€
428,00
Bankonkosten/Pro Pack
€
31,20
Aankoop naslagwerken
€
152,79
Geschenken
€
100,00
Drukwerk Tipboekje
€
415,82
Congres
€
90,00
Pedagogische studiedagen/
____________
Totaal
€
2.221,58
_______________
Totaal
€
1.848,06
Batig saldo : € 373,52
04. ONDERWIJS – SCHOLENGEMEENSCHAP DE OOSTKANT – BUDGET 2014-2015 – GOEDKEURING
Het budget voor het schooljaar 2014-2015 van de Scholengemeenschap De Oostkant met de
hiernavolgende cijfers, wordt ter goedkeuring voorgelegd :
ONTVANGSTEN
UITGAVEN
Overdracht 2013-2014
€
373,52
Bijdrage gemeentebesturen
€
2.086,00
Intresten
€
0,40
Verplaatsingen Dirco
€
250,00
Nascholing
€
700,00
Administratie/postzegels
€
100,00
Didactisch materiaal
€
727,00
Geschenken
€
50,00
studiedagen/catering
€
500,00
Bankonkosten/Pro Pack
€
32,92
Aankoop naslagwerken
€
100,00
Onkosten pedagogische
___________
Totaal
€
2.459,92
_______________
Totaal
€
2.459,92
…/…
-305. ONDERWIJS – SCHOLENGEMEENSCHAP DE OOSTKANT – CONVENANT INZAKE KORTE
AFWEZIGHEDEN – SCHOOLJAAR 2014-2015 – GOEDKEURING
Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 29 mei 2009 kan het basisonderwijs tijdens
het schooljaar 2014-2015 een eigen beleid voeren betreffende vervangingen bij korte afwezigheden
van personeelsleden aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel,
en dit in functie van eigen lokale noden en prioriteiten.
De wijze waarop deze korte vervangingen dienen te gebeuren, is vastgelegd in een convenant per
schooljaar, afgesloten tussen de Scholengemeenschap De Oostkant en de representatieve vakorganisaties.
06. INTERCOMMUNALES – ALGEMENE VERGADERINGEN – BESPREKING / GOEDKEURING
Voor bespreking/goedkeuring van de agendapunten van volgende algemene vergaderingen :
a) Gaselwest – 10.12.2014;
b) FIGGA – 10.12.2014;
c) IVBO – 17.12.2014 (2de vergadering);
d) WVI – 17.12.2014;
e) IKWV – 17.12.2014 (2de deel agenda).
07. INTERCOMMUNALES – GASELWEST – OVERNAME AANDELEN N.A.V. EXIT ELECTRABEL NV –
GOEDKEURING
Op 27 augustus 2014 kwam tussen de openbare sector en Electrabel nv een principe-overeenkomst
tot stand aangaande enerzijds de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van
de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders (DNB) en anderzijds de verkoop van de participatie
van de Vlaamse zuivere financieringsverenigingen en van IBE en van IBG in Electrabel Customer
Solutions (ECS), die één ondeelbaar geheel vormt.
Met schrijven dd. 23.09.2014 stelt Gaselwest – c/o Eandis uit 9090 Melle voor om de goedkeuring te
hechten aan de aanvaarding van het door de raad van bestuur van Gaselwest voorgestelde aanbod
tot overname van de aandelen A2 van de aangesloten maatschappij Electrabel nv in de intercommunale vereniging Gaselwest.
Volgend gedeelte komt toe aan het gemeentebestuur van De Haan :
- € 2.299.720,11 voor de activiteit elektriciteit (46.860 aandelen Ae2);
- € 1.595.383,97 voor de activiteit gas (30.380 aandelen Ag2).
Deze overname zou worden gefinancierd door een kapitaalvermindering ten belope van de
overnameprijs door terugstorting op de kapitaalaandelen A, die voorafgegaan wordt door de
incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31 december 2013.
Deze financiële
operatie gaat door onder de opschortende voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen
A2 van Electrabel nv, die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014.
Het college stelt voor akkoord te gaan met de door de raad van bestuur van Gaselwest voorgestelde aanbod met betrekking tot de aandelen-overname.
De gegevens betreffende het voorstel van Gaselwest – c/o Eandis, voornoemd, liggen ter inzage in
het dossier.
…/…
-408. INTERCOMMUNALES – GASELWEST – BIJKOMENDE KAPITAALVERHOGING IN HET KADER VAN
OPTIMALISATIE AANDELENBEZIT INGEVOLGE EXIT ELECTRABEL NV – GOEDKEURING
Door de overname van de aandelen A2 van de aangesloten maatschappij Electrabel nv in de intercommunale vereniging Gaselwest (zie punt 07 hiervóór) daalt het eigen vermogen van Gaselwestactiviteit elektriciteit onder de 33 % van het totaal vermogen.
Het is een strategie om het eigen vermogen op minstens 33 % van het totaal vermogen te houden,
wat trouwens door de hogere overheid wordt aangemoedigd door middel van toekenning van een
hogere billijke vergoeding aan Gaselwest.
Om voormelde verhouding eigen vermogen-vreemd vermogen te kunnen bekomen, wordt met
schrijven dd. 23.09.2014 van Gaselwest de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een
kapitaalverhoging met vrijwillige inbreng van Gaselwest-activiteit elektriciteit.
Het gemeentebestuur van De Haan kan inschrijven op deze kapitaalverhoging voor een maximaal
bedrag van € 1.031.601,08 (vertegenwoordigd door 39.448 aandelen Ae).
Het college stelt voor om in te schrijven op bovenvermelde kapitaalverhoging voor een bedrag van
€ 280.213,64 (vertegenwoordigd door 10.715 aandelen Ae) – zijnde het beschikbaar bedrag bij FIGGA
door de verkoop van de participatie in Electrabel Customer Solutions (ECS).
De gegevens betreffende het voorstel van Gaselwest, voornoemd, liggen ter inzage in het dossier.
09. INTERCOMMUNALES – INTEKENING KAPITAALVERHOGING GASELWEST – FINANCIERING DOOR
FIGGA
Op 27 augustus 2014 kwam tussen de openbare sector en Electrabel nv een principe-overeenkomst
tot stand aangaande enerzijds de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van
de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders (DNB) en anderzijds de verkoop van de participatie
van de Vlaamse zuivere financieringsverenigingen en van IBE en van IBG in Electrabel Customer
Solutions (ECS), die één ondeelbaar geheel vormt.
Onder voorbehoud van goedkeuring van het punt (zie 08 openbaar hiervóór) betreffende
deelname aan de kapitaalverhoging in Gaselwest-activiteit elektriciteit kunnen de financiële
middelen die voortvloeien uit de verkoop van de participatie in ECS, aangewend worden ter
betaling van de deelname aan de kapitaalverhoging.
Het aandeel uit bovenvermelde verkoop bedraagt voor het gemeentebestuur van De Haan
€ 280.225,10 waarvan € 280.213,64 via FIGGA kan worden aangewend ter financiering van de
kapitaalverhoging in Gaselwest-activiteit elektriciteit.
FIGGA stelt voor afstand te doen van de helft van de dividenden van de bekomen aandelen
Gaselwest Ae en deze bij FIGGA te reserveren voor toekomstige kapitaalverhogingen in Fluxys en
Elia.
Tevens wordt gevraagd op eenvoudig verzoek een waarborgbesluit te nemen voor het eventueel
door FIGGA te financieren bedrag in bovenvermelde kapitaalverhoging.
Het college stelt voor :
­
­
FIGGA opdracht te geven het bedrag van € 280.213,64 door te storten aan Gaselwest;
afstand te doen van de helft van de dividenden van de aandelen Gaselwest Ae welke door FIGGA
zullen worden gereserveerd;
­
in voorkomend geval, een waarborgbesluit te nemen voor het eventueel door FIGGA te
financieren bedrag in de kapitaalverhoging van Gaselwest-activiteit elektriciteit.
De gegevens betreffende het voorstel van FIGGA liggen ter inzage in het dossier.
…/…
-510. GEMEENTEBELASTING OP HET TE HUUR STELLEN VAN KAMERS – 2014 T/M 2019 – HERZIENING
RAADSBESLUIT DD. 19.12.2013 – GOEDKEURING
Voorgesteld wordt om een apart en meer gunstig tarief te voorzien voor kamers, die ter
beschikking worden gesteld door erkende jeugdverblijfcentra, zijnde € 25,00 per kamer.
Voor-
waarde is dat men een erkenning moet kunnen voorleggen vanwege de Vlaamse Overheid.
Voorgestelde wijziging :

toevoeging art. 3.c)
Kamers die ter beschikking worden gesteld door erkende jeugdverblijfcentra : € 25,00 per
kamer;

art. 3.c) oud reglement wordt art. 3.d);

toevoeging bij art. 4
De centra bedoeld onder art. 3.c) moeten een erkenning kunnen voorleggen vanwege de
Vlaamse Overheid.
11. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET WEGVERKEER – GEMEENTEWEGEN – SCHOOLSTRAAT –
VOORBEHOUDEN PARKEERRUIMTE – AANVULLING
Voorgesteld wordt om in de Schoolstraat (noordzijde), ter hoogte van de Gemeentelijke
Basisschool, een busstrook te voorzien voor schoolbussen, in het gedeelte tussen de “blauwe zone”
en de ingang tot de speelplaats.
Voor aanvulling van art. 430 quater van het A.P.W.
12. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET WEGVERKEER – GEMEENTEWEGEN – DIVERSE
PLAATSEN – VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATSEN VOERTUIGEN MINDERVALIDEN –
ACTUALISATIE
Naar aanleiding van de heraanleg van de Dorpsplaats, het Kennedyplein en de Wenduinesteenweg,
zijn de parkeermogelijkheden voor de voertuigen van mindervalide personen op diverse plaatsen
gewijzigd. Tevens dient de omschrijving van 1 voorbehouden parkeerplaats in de Langestraat alsook op de grote parking ten noordoosten van het Leopoldplein, eveneens te worden geactualiseerd.
Voor wijziging van art. 430 bis van het A.P.W.
13. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET WEGVERKEER – GEWESTWEGEN – ZWARTE KIEZEL –
VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATSEN VOERTUIGEN MINDERVALIDEN – AANVULLING
Langsheen de vernieuwde Zwarte Kiezel werden 4 voorbehouden parkeerplaatsen voor voertuigen
van mindervaliden aangelegd.
Voor aanvulling van art. 451 bis van het A.P.W.
14. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET WEGVERKEER – BEBOUWDE KOMMEN – BEBOUWDE
KOM “DE HAAN-CENTRUM” – WIJZIGING
Voorgesteld wordt om in de Bredeweg, de bebouwde kom “De Haan-Centrum” uit te breiden tot
net voorbij de woning met huisnummer 127, om reden dat in het gedeelte tussen het huidig einde/
begin bebouwde kom t.h.v. huisnummer 117 en huisnummer 127 veel te snel wordt gereden op
deze smalle weg.
Voor wijziging van art. 445a van het A.P.W.
…/…
-615. ALGEMEEN GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT – HOOFDSTUK 15 “OPENBARE WEG” – PRIVATIEF
GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG (ANDERS DAN VOOR BOUWWERKEN) – WIJZIGING
Bij besluit van 29 augustus 2013 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport werd het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Strand en Dijk De Haan –
Herziening” van de provincie West-Vlaanderen, goedgekeurd.
Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan heeft onder meer een impact op het privatief gebruik
van de openbare weg voor het plaatsen van open en gesloten terrassen. Het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement dient in die zin te worden gewijzigd.
Het ontwerp van wijziging ligt ter inzage in het dossier.
16. MEDEDELINGEN – SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE INTERPELLATIES
II. BESLOTEN ZITTING
01. INTERCOMMUNALES – ALGEMENE VERGADERINGEN – AANSTELLEN GEMEENTELIJK
VERTEGENWOORDIGER
In aansluiting op punt 06 openbaar hiervóór, wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te stellen
op de algemene vergadering van FIGGA op 10.12.2014.
De gemeentesecretaris,
De voorzitter,
Franky MUSEEUW
Kurt DEVOOGHT