aankondiging notulen e.d. voor ALV 17-11

Delftse Sportvereniging CONCORDIA
ALGEMENE LEDENVERGADERING
17 november 2014
Het bestuur nodigt de erevoorzitter, de ereleden, leden van verdienste en alle Concordia
leden van harte uit deze ledenvergadering bij te wonen op maandag 17 november 2014, om
20.30 uur in het clubhuis aan de Brasserskade 236.
AGENDA
1.
Opening
2.
Ingekomen stukken/ mededelingen
3.
Goedkeuring en vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen
d.d. 14 oktober 2013, 18 december 2013 en 13 januari 2014
4.
Verslag van de kascommissie
5.
Goedkeuring van het jaarverslag 2013/2014
6.
Goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening 2013/2014
7.
Decharge van het bestuur
8.
Begroting 2014/2015
9.
Voorstel tot wijziging van de contributies
10.
Samenstelling kascommissie
11.
Wijzigingen in en samenstelling van het Bestuur
12.
Wijzigingen in samenstelling commissies
13.
Stand van zaken (o.a. nieuw clubhuis, clubcard, website, clubblad, etc.)
14.
Uitreiking diverse onderscheidingen
15.
Rondvraag
16.
Sluiting
De notulen, verslagen, de jaarrekening en evt. andere toelichtingen liggen vanaf 10
november 2014 ter inzage in de bestuurskamer.
Wij hopen op een grote opkomst!
Bestuur dsv CONCORDIA www.concordiadelft.nl
Postbus 267, 2600 AG Delft
[email protected]
Ad agendapunt 3
Verslag van de algemene ledenvergadering
van 14 oktober 2013
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en memoreert dat deze vergadering aan de
vooravond ligt van de oprichtingsdatum van Concordia 128 jaar geleden!
2.
Ingekomen stukken/ mededelingen
Bericht van verhindering van Ton en Joke van Schie, Liesbeth Breedveld en onze
erevoorzitter Willem Schuijtvlot.
3.
Goedkeuring en vaststelling verslag ALV 15 oktober 2012
Met dankzegging aan de notulist wordt het verslag goedgekeurd.
4.
Verslag van de kascommissie
De kascommissie geeft aan geen negatieve zaken gevonden te hebben, een
compliment voor de penningmeester is zeker op zijn plaats; advies van de
kascommissie is om de jaarrekening goed te keuren en decharge te verlenen aan het
bestuur.
5.
Goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening 2012/2013
Allereerst een woord van dank aan Henk Schaareman!
Winst- en verliesrekening:
De afschrijving van tennis en golf ligger hoger dan verwacht, de afschrijving van de
gebouwen is hetzelfde gebleven.
De gebouwen zijn van de vereniging overgegaan naar de Stichting, de taxatiewaarde
van € 250,000,-- is overgenomen.
Er is een winst van € 55.000,--, dit komt omdat er een btw-voordeel van € 21.000,-- is
geweest. Er zijn uiteraard wel kosten gemaakt voor o.a. notaris, overdrachtsbelasting
e.d.
Bij het jeugdvoetbal blijkt dat minder geld is binnengekomen; dit komt o.a. omdat er
minder sponsoren voor de jeugd waren, de kosten van de agenda’s en er is geen
sponsorloop gehouden.
Balans:
De voorzieningen voor het groot onderhoud is naar de stichting over gegaan en de
lening is ook door de stichting overgenomen. Er blijft nog een kleine lening bij de
vereniging over.
De jaarrekening wordt door de vergadering goedgekeurd.
6.
Decharge van het bestuur
Het bestuur wordt door de vergadering gedechargeerd.
7.
Begroting 2013/2014
De verdeling gaat via de sportafdelingen. Zij zullen zelf initiatieven moeten ontplooien
om op een resultaat nul uit te komen. Er zullen bijv. meer leden moeten komen bij alle
sportafdelingen.
Bij de overige inkomsten staat een post kleding voor de jeugd. De jeugd gaat een
financiële bijdrage leveren voor de kleding die zij van de club in ontvangst gaan
krijgen. Er gaat geld binnen komen van de verhuur van de tennisbaan en ook aan
greenfees voor het golfen.
Op papier is de begroting sluitend.
8.
Voorstel tot wijziging van de contributies en aanpassing van de statuten
Het voorstel is om het verenigingsjaar voor de tennis-, golf-, en cricketafdeling te
laten lopen van 1 april tot en met 30 maart. En voor de voetbalafdeling van 1 juli tot
en met 30 juni.
Het voorstel wordt aangenomen, er is één lid tegen.
De statuten zullen worden gewijzigd en het boekjaar zal worden aangepast.
9.
Samenstelling kascommissie
Volgens het rooster van aftreden zijn de commissieleden Chris van der Kraaij en
Evert Vaartjes aan het eind van hun tweede termijn en niet meer herbenoembaar.
Aad Klom blijft lid van de kascommissie tot november 2014 en kan daarna nog één
termijn blijven en dat is tot november 2017.
Kapee Groot, Nathan Ririhena en Nick Verveen zullen de nieuwe kascommissie gaan
vormen. Zij worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn eenmaal
herbenoembaar.
10.
Benoeming bestuursleden en samenstelling Bestuur
Rene Lousma en Jan Willem Schuytvlot zijn aan het einde van hun 2e termijn
gekomen en zijn dus niet herbenoembaar. Ton Witschge zit aan het einde van zijn
1e bestuursperiode en stelt zich herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord met zijn
herverkiezing.
Henk Schaareman heeft de overstap gemaakt van penningmeester van de vereniging
naar penningmeester van de Stichting Exploitatie Sportaccommodatie Concordia en
treedt wegens onverenigbaarheid van beide functies af. Sander Overgaag wordt door
het bestuur voorgedragen als zijn opvolger. De vergadering keurt de voordracht van
het bestuur goed en benoemt Sander Overgaag tot penningmeester van de
vereniging.
Voor de duidelijkheid geeft de voorzitter aan dat noch in de statuten noch in het
Huishoudelijk Reglement is vastgelegd dat de voorzitters van de sportafdelingen
automatisch deel van het bestuur uit maken.
De 1e bestuursperiode van Corine Brekelmans loopt in maart 2014 af, en de 1e (en
tevens laatste) bestuursperiode van Tinus Vernooij loopt september 2014 af. Zoals
eerder aangegeven zal Tinus zich niet herkiesbaar stellen voor een tweede periode.
De voorzitter benadrukt nog eens richting de vergadering dat er nog steeds een
vacature in het bestuur is voor een bestuurslid barzaken.
11.
Wijzigingen in samenstelling commissies
De tenniscommissie heeft een complete metamorfose ondergaan en bestaat nu uit:
Voorzitter
Competitie en parkbeheer
Onderhoud en evenementen
Jeugdcompetitie en –toernooien
Ledenadministratie
Communicatie en website
12.
Feli Halve
Benno Ouwersloot
Fred van Dijk
Maarten Collignon
Rene Lousma
Daphne de Wit
Voorstel tot aankoop en inrichting nieuw tennispaviljoen
Met de renovatie van het tenniscomplex is ook deze sportafdeling weer in volle bloei
aan het komen. Er zijn behoorlijk wat nieuwe tennisleden gekomen en er is de
behoefte uitgesproken dat zij dichter bij de tennisbanen een onderkomen krijgen. Het
huidige clubhuis ligt ver weg van de tennisbanen en er is maar een beperkte groep
tennisleden die de weg naar het clubhuis weten te vinden. Ook voor ouders van de
grote groep kinderen die tennissen is het fijn als zij in een prettige omgeving naar hun
kinderen kunnen kijken.
Voorgesteld wordt om over te gaan tot aanschaf van een drietal geschakelde units als
tennispaviljoen. Dit zijn geen nieuwe units maar ze zijn ooit gebruikt om als tijdelijke
clubhuis van een kleine voetbalvereniging te dienen. De units kunnen zonder
problemen of extra voorzieningen op het nieuwe terras geplaatst worden. Divers
kluswerk zal door de tennisafdeling zelf worden gedaan. De tennisafdeling wil zelf
voor het beheer zorgen en tennisleden zouden de keus kunnen hebben om in dit
tennispaviljoen of in het clubhuis hun bardiensten te draaien.
Vanuit de ledenvergadering komen o.a. de volgende vragen c.q. opmerkingen
•
Waarom een paviljoen te bouwen als het clubhuis gerenoveerd gaat worden?
•
Door de tennisafdeling een eigen onderkomen te geven raakt het idee van een
multisportvereniging weg.
•
Door zo’n splitsing haal je de ziel uit de vereniging weg.
Na de discussie wordt er gestemd over het voorstel tot aankoop en inrichting van
nieuw tennispaviljoen; er zijn 8 stemmen vóór en 23 stemmen tegen waardoor het
voorstel wordt afgestemd.
De voorzitter schorst de vergadering voor nader beraad.
Na de schorsing komt er een voorstel om nader onderzoek te doen en het bestuur zal
met een verbeterd voorstel komen, er zullen mensen benaderd worden om mee te
denken en ook de identiteit van de vereniging te waarborgen. Het bestuur zal hier op
korte termijn op terugkomen.
13.
Voorstel tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement (incl wijziging
Concordia logo/embleem)
Voorstel is het logo/embleem aan te passen naar een wit schild met zwarte
omranding, met daarop een zwarte leeuwenklauw, die een bunder van elf zwarte
pijlen omklemt. Boven de leeuwenklauw komt dan CONCORDIA te staan en onder de
berenklauw DELFT met daaronder het oprichtingsjaar 1885.
Dit voorstel wordt aangenomen en zal worden aangepast in het huishoudelijk
reglement.
Er zal een artikel 16 worden toegevoegd voor wat betreft overleg met de
sportafdelingen : Het bestuur vergadert minimaal 4x per verenigingsjaar tesamen met
de vertegenwoordigers van de sportafdelingen.
Het bestuursvoorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.
14.
Royementen
Eén seniorlid van de golfafdeling, de heer A. Henning en één lid van het
jeugdvoetbal, M. Weiss, worden voorgedragen voor royement, omdat zij een
betalingsachterstand hebben en ondanks herhaalde verzoeken op geen enkele
manier een poging gedaan hebben om met de ledenadministratie in contact te
komen. Het voorstel tot royement wordt aangenomen waarmee beide leden met
onmiddellijke ingang zijn geroyeerd.
15.
Stand van zaken vereniging, o.a.
a.
Implementatie Clubcard
De Clubcard komt ter beschikking voor alle Concordia-leden en sponsoren. Er
zal 5 % korting gegeven worden bij gebruik van de clubcard. Ten tijde van de
ALV werd de clubcard door zo’n 250 leden gebruikt.
b.
Implementatie All-United software modules
De Ledenadministratie loopt nu via All-United, een breed webbased
programma. Liesbeth Breedveld is systeembeheerder.
c.
Vernieuwbouw clubhuis en kleedkamers
Er zijn een 7-tal reakties binnengekomen op het programma van eisen,
vernieuwd clubgebouw DSV Concordia. De bouwcommissie zal deze op- en
aanmerkingen meenemen in hun besluit. De bouwcommissie is bij HV CV
Quick wezen kijken hoe zij hun accommodatie gerealiseerd hebben.
16.
Onderscheidingen
De zilveren bal wordt uitgereikt aan Jan Wolfs voor al zijn activiteiten binnen het
voetbal. Was dit eerst binnen de jeugd, nu is het ook binnen de senioren.
De bokaal Concordiaan van het jaar wordt uitgereikt aan alle begeleiders van het
jeugdvoetbalkamp.
Ondanks het feit dat het geen lustrumjaar is wordt op voordracht van een
zelfbenoemde commissie van ereleden en leden van verdienste, bestaande uit de
heren Meijs, Naaborg en van Schie, aan de vergadering voorgesteld om Bert
Oudshoorn tot erelid te benoemen. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord. En
Concordia verwelkomt haar 17e erelid.
17.
Rondvraag
Frédérique Groen wil graag weten of de ouders die (verplicht) bardienst hebben hun
eigen thee/koffie moeten betalen. Ouders mogen best ’n gratis kopje koffie of thee
tijdens de bardienst maar geen eten, drinken of ’n alcoholische versnapering.
Bert Oudshoorn geeft aan blij verrast te zijn met zijn benoeming tot ere-lid zeker
omdat hij in April ook al een Koninklijke Onderscheiding heeft mogen ontvangen. Hij
wil graag na afloop van de vergadering een rondje aanbieden.
Hans Meijs heeft een klacht over de biljartkelder. De biljartkelder wordt vaak gebruikt
als opslagruimte en daar is die niet voor bedoeld.
18.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging van de
aanwezige leden, de vergadering.
Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering
van 18 december 2013
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en is blij verrast dat er zoveel mensen aanwezig
zijn.
2.
Ingekomen stukken / mededelingen
Bericht van verhindering ontvangen van o.a. onze erevoorzitter Wim Schuijtvlot,
Gerard Brinkhof, Frist Brouwers, Hans Baldé, Peter van Tijn, Miep van Tijn en Jaap
Griep
Volmachten zijn afgegeven door:

Fred Bos, hij heeft Frank Schutter gemachtigd

Daphne de Wit, zij heeft Benno Ouwersloot gemachtigd

Evelien Dolleman, zij heeft Hans de Bruin gemachtigd

Chris van der Kraaij, hij heeft Herman Maijer gemachtigd
3.
Voorstel tot wijziging van de contributies
Voorstel is om de sportbijdrage voor senior trainingsleden voetbal terug te brengen
van € 66,00 naar € 20,00. Hiermee wordt dan enerzijds tegemoet gekomen aan
verzoeken vanuit de groep trainingsleden om de totale contributie (basis +sport)
redelijker en marktconformer te maken en anderzijds wil het bestuur met de verlaging
trachten te bereiken dat zich meer seniorleden aanmelden als trainingslid, want het
seniorenvoetbal kan wel wat uitbreiding gebruiken om een betere financiële dekking
te krijgen.
Ook voor juniorleden wordt een trainingscontributie voorgesteld. In principe kan een
jeugdlid géén trainingslid worden, tenzij er in zijn/haar leeftijdsgroep geen plaats is
om te voetballen. Als kinderen op een wachtlijst worden geplaatst is de kans groot
dat zij elders zullen gaan voetballen; door het aanbieden van het
trainingslidmaatschap blijven zij eerder bij Concordia.
Voorts een voorstel voor een contributie voor de Kidsclub Tennis tot 10 jaar: met de
realisatie van een mini-tennisbaan en een oefenkooi zijn er uitstekende faciliteiten
ontstaan om ook jonge kinderen tot 10 jaar spelenderwijs kennis te laten maken met
tennis. Voor het lidmaatschap van de Kidsclub wordt een contributie voorgesteld van
€ 60,00. Dan kan er onbeperkt gebruik worden gemaakt van de minibaan en de
oefenkooi en tevens (onder begeleiding) gedurende de week tot 18.00 uur van de
gewone banen.
Het contributievoorstel wordt in stemming gebracht, er zijn 2 leden tegen de
contributieverhoging, 10 leden onthouden zich van stemmen en de overige 50 leden
zijn voor. Het voorstel is derhalve aangenomen.
4.
Voorstel tot aanpassing van de statuten
Het voorstel zelf is reeds inhoudelijk behandeld op de recente vergadering van 14
oktober. Gebleken is na afloop van de vergadering dat de behandeling niet conform
de statuten heeft plaatsgevonden en opnieuw geagendeerd diende te worden.
In verband met het niet aanwezig zijn van tweede derde van de stemgerechtigde
leden (quorum) op deze vergadering kan er volgens de statuten geen besluitvorming
plaatsvinden. In een dergelijk geval dient er binnen 4 weken een extra vergadering
uitgeschreven te worden om het voorstel tot statutenwijziging alsnog te behandelen.
In deze tweede vergadering is geen quorum meer vereist. De extra vergadering zal
gehouden worden op maandag 13 januari 2014 om 20.30 uur in het clubhuis met als
enig agendapunt het voorstel tot wijziging van de statuten, zoals geagendeerd op de
ALV van 18 december en eerder toegelicht op de ALV van 14 oktober.
5.
Voorstel tot (ver)nieuwbouw clubhuis- en kleedkamer accommodatie
Door het bestuur is op basis van een in 2012 en 2013 uitgevoerde inventarisatie
onder de 4 sportafdelingen vastgesteld dat uitbreiding en renovatie van het clubhuis
en de kleedkamers (de accommodatie) noodzakelijk is. Het huidige clubhuis is te
klein om leden en gasten te ontvangen. De kleedkamers zijn aan vervanging toe etc.
Begin 2013 is een bouwcommissie ingesteld met de opdracht plannen te maken voor
(ver)nieuwbouw van de huidige accommodatie. Medio 2013 zijn de plannen ter
inzage gelegd en hebben de leden de kans gehad hun op- en aanmerkingen te
geven. De meeste reacties hadden betrekking op details die kunnen worden
meegenomen in een eventueel definitief ontwerp.
Een aantal andere opmerkingen waren echter fundamenteler van aard en hebben
betrekking op de locatie van de accommodatie en de toegang van het Concordia
complex. Daarnaast zijn er uiteraard vragen gesteld over de financiële haalbaarheid
van de plannen.
Het bestuur stelt het volgende ter besluitvorming aan de ALV voor:

De ALV onderschrijft de noodzaak om tot een betere en grotere
accommodatie te komen.

Gelet op de reeds eerder uitgesproken voorkeuren vanuit de vereniging en de
voorkeur van het bestuur en de bouwcie, geeft de ALV het bestuur de
opdracht om de plannen tot volledige nieuwbouw uit te werken.

Dit onderzoek moet uiterlijk op 1 maart 2014 zijn afgerond waarover de leden
in een extra ALV in maart worden geïnformeerd.

Tijdens deze extra ALV in maart wordt een uitgewerkte investering- en
exploitatiebegroting gepresenteerd en vastgesteld voor de gekozen variant.

Oplevering van de geheel nieuwe dan wel vernieuwde accommodatie moet
plaatsvinden uiterlijk medio 2015.
De bouwcommissie bestaat uit Hen Ligtvoet (voorzitter), Dick Schoorl, Tinus Vernooij
en de architect Ivan Ivanovski.
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de besluitvorming zoals die door
het bestuur is voorgedragen.
6.
Hernieuwd voorstel tot aankoop en inrichting (tijdelijk) tennispaviljoen
In de ALV van 14 oktober is een voorstel aan de leden voorgelegd om een paviljoen
te realiseren bij de tennisbanen. Het voorstel bevatte echter teveel losse einden en
onduidelijkheden en is door de vergadering verworpen. Toegezegd was echter wel
om binnen een week of 8 te komen met een beter onderbouwd voorstel in
samenhang met een voorstel tot verbetering van de clubhuis en kleedkamer
accommodaties.
Met de aanwas van nieuwe leden en meer reuring rond de tennisbanen is afgelopen
tijd al heel snel duidelijk geworden dat voor de entourage en de sociale samenhang
een onderkomen voor de tennis, waar een drankje en snackje te koop is, onmisbaar
is.

Tennis heeft, in tegenstelling tot het voetbal, geen vaste rusttijden. Er is dus
geen rustpauze waarin even snel naar het clubhuis gelopen kan worden.

Ouders en andere belangstellenden willen ook graag iets drinken maar zij
willen ook kijken. Als er bij de tennisbanen iets gekocht zou kunnen worden is
dat beter voor de omzet. Het is ook sfeer verhogend als mensen vanaf het
tennisterras naar het tennis kunnen kijken.

Er kan nu het hele jaar getennist worden, het is dan fijn om bij de banen te
kunnen schuilen.

De tennisafdeling heeft momenteel een sterke jeugd. Zij willen met elkaar
tennissen maar ook even bij elkaar zitten. Ook voor hen is het belangrijk een
prettige plek te hebben zodat ook zij voor de club behouden blijven.
Het bestuur is niet van mening dat het tennischalet nadelig is voor het
multifunctionele karakter van Concordia. De inkoop blijft centraal verlopen. De
bevoorrading van het paviljoen zal door een tennis bar ploeg op zich genomen
worden.
In tegenstelling tot wat eerder de ronde gedaan heeft zal het clubhuis in de zomer
gewoon open blijven.
De tennisafdeling denkt in staat te zijn het paviljoen grotendeels zelf op te knappen.
De kosten zullen gedrukt worden door een toezegging van de Tennisschool Delfts
Dubbel om een eenmalige sponsorbijdrage te verstrekken, terwijl er ook een
toezegging van een sponsordonatie ligt van een 3e partij.
Voorstel aan de ledenvergadering is om akkoord te gaan met het bestuursvoorstel
om via de Stichting een (tijdelijk) tennispaviljoen te realiseren.
Na stemming blijkt dat 2 leden tegen dit voorstel zijn, dat 2 leden zich onthouden van
stemming en de meerderheid van de leden akkoord gaan.
7.
Sluiting
Na beantwoording van een aantal informatieve vragen in de rondvraag sluit de
voorzitter, niets meer aan de orde zijnde, onder dankzegging van de aanwezigen, de
vergadering.
Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering
van 13 januari 2013
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn naast de voorzitter, de
penningmeester en de secretaris en lid Herrie Boegborn.
2.
Ingekomen stukken / mededelingen
Volmachten zijn afgegeven door Dick Schoorl en Anneke Schutter, die beiden Tinus
Vernooij gemachtigd hebben.
3.
Wijziging van de statuten
Enig agendapunt betreft de wijziging van de statuten, waarvoor een voorstel
ingediend is in de ALV van 14 oktober 2013, welk voorstel wegens procedure fouten
opnieuw geagendeerd is op de bijzonder ALV van 18 december 2013. Op de
Bijzondere ALV van 18 december ontbrak echter het statutair benodigde quorum om
tot besluitvorming te kunnen overgaan. De statuten schrijven in dat geval voor dat
binnen 4 weken een nieuwe ALV uitgeschreven dient te worden waarop geen quorum
meer vereist is. De voorzitter stelt vast dat aan de termijn van 4 weken voldaan is en
brengt vervolgens het voorstel tot aanpassing van de statuten in stemming. Het
voorstel wordt unaniem en dus met de vereiste 2/3-de meerderheid aangenomen. De
vergadering draagt het bestuur op de statutenwijziging bij notariële akte vast te laten
leggen.
4.
Rondvraag
Er is zijn geen vragen
5.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging aan de
aanwezigen, de vergadering.
Ad agendapunt 5
Jaarverslag over het verenigingsjaar 2013-2014
Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar was als volgt:
Voorzitter
Tinus Vernooij
Secretaris
Corine Brekelmans
Penningmeester
Sander Overgaag
Bestuurslid (afgevaardigde voetbalcie)
Dick Schoorl
Bestuurslid (afgevaardigde golfcie)
Ton Witschge
De voorzitters van de sportafdelingen, voor zover geen bestuurslid, worden uitgenodigd bij
de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.
Zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur kwamen diverse malen ter vergadering
bijeen.
Het bestuursdiner heeft op 14 juni 2013 plaatsgevonden bij Van der Dussen en daar is
afscheid genomen van Rene Lousma, Jan Willem Schuijtvlot en Liesbeth Breedveld
Algemene activiteiten
Naast de gebruikelijke Heerenavond ter gelegenheid van de 128-ste verjaardag van de
vereniging, waar de notuliste wederom vanwege de verkeerde sexe geen verslag van kan
doen, was in november de traditionale Mosselavond, uiteraard weer georganiseerd door Ad
Duinker, maar wel voor de allerlaatste maal. Hulde verder aan Gert Olsder voor het
organiseren van de golfwedstrijd om de Vergulde Pitcher in juni 2014.
Ook dit jaar hebben een aantal selectiespelers en andere overgezellige leiders (mannen en
vrouwen) een fantastisch kamp voor onze Concordia jeugd georganiseerd in Hellendoorn.
De verwachtingen voor het volgend kamp zijn uiteraard hoog.
Samenstelling commissies 2013/2014
Tennisbestuur
Voorzitter
Competitie en parkbeheer
Onderhoud en evenementen
Jeugdcompetitie en –toernooien
Ledenadministratie
Communicatie en website
Feli Halve
Benno Ouwersloot
Fred van Dijk
Maarten Collignon
Rene Lousma
Daphne de Wit
Barcommissie
Voorzitter
Penningmeester
Inkoop
Bardienstcoördinator
Vacature
Paul de Bruijn
Gwen Hagen/ Paul de Bruijn
Edu van Naersen
Golfbestuur
Voorzitter
Secretaris
Baancommissie
Jeugdgolf
GVB/Regelcommissie
Wedstrijd/handicapcommissie
Website
Erry Oosterom
Didi Kroonbergs
Voetbalbestuur
Voorzitter
Seniorenvoetbal
Jeugdvoetbal
Penningmeester
Technische Zaken
Dick Schoorl
Fred vd Brugge
Jifke Veenland
Marcel Kokshoorn
Tom Reinders
JVC:
Toernooien
Materialen
Communicatie en scheidsrechters
KNVB en spelerspassen
Coördinatoren
Wedstrijdsecretariaat
Ton Witschge
Henk Jongsma
Ton Witschge
Jord Stam
Marcel Kokshoorn
Hilde Westenbroek
Anneke Koster
Ted Kolman
Jifke Veenland,
Hendrik Wesseling
Seniorenvoetbal:
Algemeen
Materialen
Recreatievoetbal
KNVB
Fred vd Brugge
Renze Duinker
Sten Verveen
Peter Schildmeijer
Technische Commissie:
Algemeen
Interne scouting
Technische coördinatoren
Tom Reinders
Joop Poot
Ruud Galjé, Arjan Ras
Cricketbestuur
Voorzitter
Wedstrijdsecretaris
Jan Willem Schuijtvlot
Nauman Janjua
Sponsorcommissie
Voorzitter
Lid
Lid
Jan van der Pol
Jeroen van Schie
Sander Knijnenburg
Reünisten commissie
Lid
Lid
Lid
Ton van der Nieuwegiessen
Matthie de Sonneville
Els Naaborg
Archiefcommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Anneke Schutter
Els Naaborg
Lilian Duinker
Gwen Hagen
Paul de Bruijn
Onderscheidingen
Concordiaan van het jaar 2013-2014 is uitgereikt aan de gehele leiding van het jeugdkamp,
dit als aanmoediging om op deze voet nog lang door te gaan.
De Zilveren Bal ging afgelopen jaar naar Jan Wolfs vanwege zijn enorme inzet de
afgelopen jaren voor het voetballen. Jan begon actief te zijn in de jeugd en heeft daarna de
overstap naar de senioren gemaakt waar hij altijd van alles loopt te regelen, met tassen aan
het sjouwen is en regelmatig met een vlag in zijn hand te zien is.
De Coupe Spanjaard werd uitgereikt aan het senioren voetbalteam dat in het seizoen 20122013 weliswaar geen kampioen werd, maar wel promoveerde en dat was het 1 e team van
Concordia.
Overige activiteiten
Van de sportafdelingen zijn geen jaarverslagen binnen gekomen.
Corine Brekelmans
Secretaris
Ad agendapunt 9
Voorstel tot wijziging van de contributies
Het bestuur stelt de volgende contributie verhogingen voor per 1 januari 2015:
1. Verhoging van de basis- en sportcontributies met 0,9 %, zijnde een compensatie voor gestegen
kosten (inflatiecorrectie op basis van de September CPI index van het CBS ).
2. Aanvullende verhoging van de basiscontributie met € 5,00.
3. Vermindering van de reductie op het basislidmaatschap voor tennisleden van € 20,-- naar € 10,--.
4. Verhoging van de golfbijdrage met € 25,00.
5. Verhoging van de voetbalbijdrage voor junioren en seniorenvoetbal (wedstrijdvoetbal) met € 2,50.
6. Verhoging van de voetbalbijdrage voor trainingsleden vanaf 19 jaar met € 5,00.
Het nieuwe contributieoverzicht is weergegeven op de volgende pagina.
DSV Concordia contributies per 1-1-2015
versie 10 november 2014
De totale contributie bestaat uit 2 delen: het basislidmaatschap én de sportbijdrage!
Inflatiecorrectie (CPI index)
0,90% (joj maand september 2014)
I Basislidmaatschap:
1e gezinslid
2e gezinslid
3e gezinslid
Basis-, jeugd- en G-voetballeden 1
146
127
93
Senioren 2
246
227
193
1
Geldt niet voor de MINI-F en Trainingsleden voetbal t/m 18 jaar.
Gezinsleden dienen op hetzelfde adres
2
Bij het verrichten van bardienst wordt € 100,00 in mindering gebracht,
bij alleen basislidmaatschap is er geen verplichte bardienst en wordt de
€ 100,00 dus ook in mindering gebracht.
te wonen
II Sportbijdrage:
Leeftijd
Peildatum leeftijd:
1 januari voor alle sporten
7/8 jr
9/10 jr
11/12 jr
13/14 jr
15/16 jr
17/18 jr
19 t/m 24 jr
25 jr >
Veldvoetbal 1
55
55
61
66
76
107
118
154
Trainingsleden 2,3
101
101
126
126
151
151
25
25
Tennis4,5
31
31
35
40
44
57
65
65
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
46
Dagtennis 4,6
Golf
64
64
70
76
80
118
151
213
Cricket 7
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
58
69
89
1
Mini-F
2
Het trainingslidmaatschap staat voor (jeugd)leden t/m 18 jaar alleen open voor diegenen die na aan-
€ 101,00 per jaar.
melding voor het lidmaatschap op de wachtlijst geplaatst moeten worden, in afwachting van plaatsing in
een team dat aan de competitie meedoet.
3
Voor trainings(jeugd)leden t/m 18 jaar geldt de basiscontributie niet.
4
Indien alleen (dag)tennislid dan geldt een korting op het basislidmaatschap van € 10,00 per jaar.
5
Kidsclub tennis < 10 jr
6
Dagtennis: Alleen tennissen van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
7
Indien alleen cricketlid dan geldt een korting op het basislidmaatschap van 50% per jaar.
III Donateurs:
€ 61,00 per jaar
Minimum bijdrage € 40,00 per jaar. U ontvangt dan 6x per jaar het Concordia clubblad, een clubcard,
toegang tot het (eventueel afgesloten) gedeelte van de website en tenslotte toegang tot het
clubhuis op de clubavonden.
Ad agendapunt 10
Samenstelling Kascie
Volgens het rooster van aftreden is het commissielid Aad Klom aan het eind van zijn eerste termijn en
eventueel herbenoembaar. Hij heeft echter aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Aangezien de kascie
na zijn vertrek nog steeds uit 3 personen bestaat, wordt geen vervangende kandidaat voor Aad Klom
voorgesteld.
De samenstelling van de kascie met het rooster van aftreden komt dan als volgt te luiden:
Nathan Ririhena
Nick Verveen
KaPee Groot
Benoeming
Evt. herbenoeming
Verplicht aftredend
okt 2013
okt 2013
okt 2013
okt 2016
okt 2016
okt 2016
okt 2019
okt 2019
okt 2019
Ad agendapunt 11
Wijzigingen in en samenstelling van het Bestuur
Het huidige Bestuur is als volgt samengesteld :
Functie
Benoeming
Evt. herbenoeming
Verplicht
aftredend
Tinus Vernooij, voorzitter
Corine Brekelmans, secretaris
Sander Overgaag, penningmeester
Dick Schoorl, bestuurslid algemeen
Ton Witschge, bestuurslid algemeen
Vacature, bestuurslid barzaken
sept 2011
mrt 2011
okt 2013
juni 2008
nov 2010
sept 2014
mrt 2014
okt 2016
jun 2011
nov 2013
sept 2017
mrt 2017
okt 2019
jun 2014
nov 2016
Van het huidige bestuur is het bestuurslid Dick Schoorl aan het eind van zijn tweede bestuurstermijn
gekomen. Op grond van artikel 10 lid 4 van de verenigingsstatuten is hij niet herbenoembaar en treedt
dus af. Het bestuur draagt als vervanger voor hem voor de heer Arthur Tolsma.
Secretaris van het bestuur Corine Brekelmans is aan het eind van haar eerste bestuurstermijn
gekomen en is dus aftredend. Zij heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Als vervanger voor
haar draagt het bestuur als secretaris voor de heer Geert Willems.
Tenslotte is voorzitter Tinus Vernooij aan het eind van zijn eerste termijn gekomen. Zoals hij al reeds
bij zijn benoeming aangekondigd had, zou hij zich na de eerste termijn niet herkiesbaar stellen. Daar
is geen verandering in gekomen. Hij is dus aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur heeft een aantal leden benaderd om het voorzitterschap op zich te nemen, maar dat heeft
niet tot een door het bestuur voor te dragen kandidaat geleid.
Vanuit de vereniging kunnen (tegen)kandidaten worden voorgedragen. Deze kandidaten kunnen,
conform het Huishoudelijk Reglement, door tenminste drie leden worden voorgedragen met een
bereidverklaring van de gestelde kandida(a)t(en). Een evt. voordracht kan bij de secretaris van het
bestuur, Corine Brekelmans, ingediend worden.
Tijdens de behandeling van dit agendapunt wil het bestuur ook aan de orde stellen of eventueel de
functie van vicevoorzitter, zoals vroeger binnen het bestuur gebruikelijk, wellicht weer
geherintroduceerd moet worden om de zwaarte van elke functie en met name die van voorzitter te
verminderen.