DCS 2014-2015 Bijlage 15: reflectieleidraad ter

DCS 2014-2015
Bijlage 15: reflectieleidraad ter voorbereiding van het eindassessment
Naam:
Datum en uur eindassessment:
Werkwijzer voorbereiding eindassessment
1
Controleer je portfolio op volledigheid aan de hand van de ‘3.1 Het portfolio’ in de
stage bundel.
2
Bekijk aandachtig de leervragen die je in het begin van je stage opstelde en overlees
nog eens het opleidingsprofiel en de basiscompetenties van een leraar.
Het beroepsprofiel van leraar kan je vinden op:
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/lerarenopleiding/Beroepsprofiel_2007.pdf
De daaruit afgeleide basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs1 vind je
op pagina 28 – 41 in volgend document:
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/lerarenopleiding/Basiscompetenties_2007.pdf
3
Formuleer zelf antwoorden op de leervragen die je hebt gesteld of verwijs heel
duidelijk naar informatie in je portfolio waar en hoe je antwoorden hebt gekregen op je
vragen.
1
Je vindt er zowel de basiscompetenties voor leerkrachten kleuteronderwijs / lager onderwijs als secundair onderwijs terug.
website: cvo.vtibrugge.be
info: [email protected]
'Dit document is grotendeels
gebaseerd op materiaal ontworpen door CVO VIVO Kortrijk.'
DCS 2014-2015
4
Vul ‘de beoordelingsschaal competentiegerichte evaluatie van stagelessen’ (het
competentieboekje) in. Controleer of je op basis van de inhoud van je portfolio
(reflecties, evaluaties,…) kan motiveren en toelichten waarom je jezelf deze
beoordeling toekent. Blik terug op je eigen leerproces en duid de uitspraken aan
waarvan je vindt dat ze voor jou geldig zijn.
5
Bereid je voor op mogelijke vragen tijdens het eindassessment en ga na of de inhoud
van je portfolio als bewijsmateriaal kan gelden.

Welke inzichten i.v.m. leraar-zijn heb je tijdens de volledige stageperiode
verworven? Welke opvattingen heb je moeten nuanceren of herzien?

Welke concrete ervaringen liggen aan de basis van je inzichten en je
genuanceerde of herziene opvattingen?

Waaruit heb je het meest geleerd? Op welk vlak m.b.t. leerkracht worden, ben je
het meest gegroeid? Leg uit.

…
Leeromgeving en begeleiding

Waren er factoren die bevorderend of belemmerend werkten m.b.t. het goed
doorlopen van je stage?

Waarvoor had je graag bijkomende begeleiding gekregen van je mentoren?

Waarvoor
had
je
graag
bijkomende
begeleiding
gekregen
stagebegeleider?
website: cvo.vtibrugge.be
info: [email protected]
'Dit document is grotendeels
gebaseerd op materiaal ontworpen door CVO VIVO Kortrijk.'
van
je