IB-tekst PDF - CBG-MEB

VSM Geneesmiddelen bv
1.
PART 1B-1:
1.
SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
VSM Kind Cinababy® druppels, druppels voor oraal gebruik, oplossing
2.
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Per 100 g:
10 g Chamomilla D6
10 g Cina maritima D6
10 g Colocynthis D6
10 g Lac vaccinum defloratum D6
10 g Magnesium muriaticum D6
Alcoholgehalte 3,1 % (v/v)
Voor de hulpstoffen wordt verwezen naar rubriek 6.1.
3.
FARMACEUTISCHE VORM
Druppels voor oraal gebruik, oplossing
4.
GEGEVENS BETREFFENDE DE TOEPASSING
4.1
Therapeutische indicaties
VSM Kind Cinababy druppels is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke
therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische
geneeswijze.
4.2
Dosering en wijze van toediening
Kinderen van 0 tot 4 maanden:
Bij acute klachten elk uur 3 druppels toedienen, maximaal 6 maal per dag. Als de klachten
verminderen 3 maal daags 3 druppels toedienen.
De druppels bij voorkeur een half uur voor/na de maaltijd toedienen, even in de mond
laten houden en dan laten doorslikken. Bij aanhoudende, onverklaarbare of nieuw
optredende klachten is het aan te raden een arts te raadplegen.
4.3
Contra-indicaties
Geen.
4.4
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per
dosis.
4.5
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.
4.6
Zwangerschap en borstvoeding
Niet van toepassing.
1/3
VSM Geneesmiddelen bv
4.7
Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
Niet van toepassing.
4.8
Bijwerkingen
Er zijn van VSM Kind Cinababy druppels geen bijwerkingen bekend.
4.9
Overdosering
Volgens de homeopathie is het effect afhankelijk van het aantal potentiestappen en niet
zozeer van de dosering. Ook bij een dubbele dosis zijn geen bijwerkingen te verwachten.
5.
EIGENSCHAPPEN
VSM Kind Cinababy druppels is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke
therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische
geneeswijze.
6.
6.1
FARMACEUTISCHE GEGEVENS
Lijst van hulpstoffen
Water
Glycerol (E422)
Xylitol
6.2
Gevallen van onverenigbaarheid
Er zijn geen onverenigbaarheden bekend.
6.3
Houdbaarheid
Dit homeopathische geneesmiddel is in een goed gesloten verpakking 4 jaar houdbaar.
6.4
Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
VSM Kind Cinababy druppels buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren in
de oorspronkelijke verpakking, beneden 25°C.
6.5
Aard en inhoud van de verpakking
De primaire verpakking bestaat uit een bruinglazen flesje van 10 ml voorzien van een
polyethyleen inzetdruppelaar en een polypropyleen schroefdop.
7.
8.
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
Naam:
VSM Geneesmiddelen bv
Adres:
Berenkoog 35
Postcode/Plaats:
1822 BH Alkmaar
Telefoonnummer:
072-5661122
Telefaxnummer:
072-5623883
NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
RVH 80017
9.
DATUM VAN GOEDKEURING/ VERNIEUWING VAN DE REGISTRATIE
21 mei 2002
2/3
VSM Geneesmiddelen bv
10.
DATUM VAN GEDEELTELIJKE HERZIENING VAN DE TEKST
Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 2: 27 augustus 2014
3/3