drie suggesties

Gemeente Amsterdam
Gemeenteraad
R
Gemeenteblad
Motie
Jaar
2013
Afdeling
1
Nummer
Publicatiedatum
Ingekomen op
Ingekomen in
Te behandelen op
22 januari 2014
Onderwerp
Motie van het raadslid Van Drooge (CDA) inzake de foutieve uitbetaling van de
woonkostenbijdrage 2013 (WKB) door de Dienst Belastingen gemeente Amsterdam
(DBGA) (management letter)
Aan de gemeenteraad
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
De raad,
Gehoord de discussie over de foutieve uitbetaling van de woonkostenbijdrage 2013
(WKB) door de Dienst Belastingen gemeente Amsterdam (DBGA);
Overwegende dat:
−
−
−
−
de management letter die de gemeentelijke accountant uitbrengt aan de
directie van een gemeentelijke dienst of een stadsdeel belangrijke informatie
bevat om het beheer en beleid van een dienst of stadsdeel te beoordelen;
de management letter zeer behulpzaam kan zijn om risico’s in de
bedrijfsvoering te onderkennen;
de verantwoordelijk wethouder en de wethouder financiën hiervan kennis
moeten nemen om hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de dienst en
het stadsdeel te kunnen nemen;
de management letter een vertrouwelijk stuk is, dat ook vertrouwelijk moet
worden behandeld om er voor zorg te dragen dat de inhoud van de
management letter ontdaan is van voorzichtigheidsprincipes,
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
−
er voor zorg te dragen dat de vertrouwelijke management letter automatisch
bij de concern controller bekend is, zodat deze de wethouder financiën en de
vakwethouder kan informeren.
Het lid van de gemeenteraad,
A.H. van Drooge
1
Gemeente Amsterdam
Gemeenteraad
R
Gemeenteblad
Motie
Jaar
2013
Afdeling
1
Nummer
Publicatiedatum
Ingekomen op
Ingekomen in
Te behandelen op
22 januari 2014
Onderwerp
Motie van het raadslid Van Drooge (CDA) inzake de foutieve uitbetaling van de
woonkostenbijdrage 2013 (WKB) door de Dienst Belastingen gemeente Amsterdam
(DBGA) (strikte kassturing door DMC)
Aan de gemeenteraad
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
De raad,
Gehoord de discussie over de foutieve uitbetaling van de woonkostenbijdrage 2013
(WKB) door de Dienst Belastingen gemeente Amsterdam (DBGA);
Overwegende dat:
−
−
−
−
−
−
in het handboek Financieel Beheer is opgenomen dat DMC geen
bevoegdheid heeft tot het initiëren en autoriseren van betaalopdrachten voor
andere diensten of stadsdelen;
in de praktijk gebleken is dat diensten langdurig hoge of lage banksaldi
aanhouden;
het college DMC de bevoegdheid wil geven tot het doen van een aanwijzing
tot afroming van de rekeningen van diensten en stadsdelen;
deze aanwijzing plaatsvindt na voorafgaand overleg met de betrokken dienst;
als na voorafgaand overleg met de betrokken dienst in kwestie, het toch nodig
is dat DMC moet grijpen naar het middel van een aanwijzing, de medewerking
van andere gemeentelijke diensten en stadsdelen kennelijk niet
vanzelfsprekend is;
in het plan één Stad, één Opgave gestreefd wordt naar eenvormigheid van
beleid en financieel beheer,
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
−
om DMC in uiterste instantie wel de bevoegdheid te geven tot het initiëren en
autoriseren van betaalopdrachten bij andere diensten of stadsdelen.
Het lid van de gemeenteraad,
A.H. van Drooge
1
Gemeente Amsterdam
Gemeenteraad
R
Gemeenteblad
Motie
Jaar
2013
Afdeling
1
Nummer
Publicatiedatum
Ingekomen op
Ingekomen in
Te behandelen op
22 januari 2014
Onderwerp
Motie van het raadslid Van Drooge (CDA) inzake de foutieve uitbetaling van de
woonkostenbijdrage 2013 (WKB) door de Dienst Belastingen gemeente Amsterdam
(DBGA) (zo snel mogelijke stringente bestedingslimieten instellen)
Aan de gemeenteraad
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
De raad,
Gehoord de discussie over de foutieve uitbetaling van de woonkostenbijdrage 2013
(WKB) door de Dienst Belastingen gemeente Amsterdam (DBGA);
Overwegende dat:
−
−
−
−
bij de gemeente verschillende betaalpakketten in gebruik zijn;
bij alle betaalpakketten limieten ingesteld kunnen worden;
dat alleen bij IBP (InsideBusiness Payments) van ING betaallimieten zijn
ingesteld;
bij IBP het instellen en wijzigen van limieten is voorbehouden aan DMC,
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
−
−
−
bij alle betaalpakketten die in gebruik zijn bij de gemeente Amsterdam
(gemeentebreed: de gemeentelijke diensten en de stadsdelen) zo spoedig
mogelijk stringente betaallimieten in te stellen;
het instellen en wijzigen van betaallimieten alleen te laten verrichten door
DMC;
DMC op te dragen om hierbij een actief beleid te voeren.
Het lid van de gemeenteraad,
A.H. van Drooge
1