Pedagogisch werkplan - Peuterspeelzalen Leusden

Pedagogisch werkplan – Peutercentrum De Dwergster
Versie oktober 2014
Dit werkplan geeft een specifieke beschrijving van onze locatie. Het vormt een onlosmakelijk geheel met het
pedagogisch beleid van SPL. Dit ligt ter inzage op de locatie en staat als download bij onze eigen locatie op
www.spl-leusden.nl.
1. DE LOCATIE
De Dwergster bestaat uit de stamgroepen Pinkeltje en de Treeklopertjes. Op elke stamgroep kunnen
maximaal 16 peuters geplaats worden in de leeftijd van 2 – 4 jaar.
De openingstijd is van 8.30 – 11.30 uur.
De Dwergster is gevestigd in MFC Antares, Prins Clausplein 2 in Leusden.
In De Dwergster werken verdeeld over de week vijf vaste pedagogisch medewerkers.
Op beide groepen kunnen oproepkrachten worden ingezet bij ziekte of verlof. Ook stellen wij stageplekken beschikbaar aan stagiaires van verschillende opleidingen.
2. DE GROEPSRUIMTE
2.1 DE STAMGROEP
De peuters zijn geplaatst in een vaste stamgroep. Wij vinden het belangrijk te beginnen met het creeren van veiligheid voor de peuter. Als de peuter dit heeft gevonden kan het kind zich van daaruit
gaan ontwikkelen. De eigen aanleg en het tempo van het kind bepalen deze ontwikkeling, die wij volgen en stimuleren. Vrij spel is hierbij essentieel. Hierin worden de peuters zo veel mogelijk vrijgelaten
om te kunnen ontdekken en spelenderwijs nieuwe ervaringen op te doen.
We bieden naast deze vrijheid ook ritme en structuur door middel van een vaste indeling van de ochtend. Er ontstaat zo een goed evenwicht door de afwisseling van spel en groepsgerichte activiteiten.
We bekijken steeds hoe we hiermee onze peuters extra mogelijkheden kunnen bieden. We passen
een open deuren beleid toe: de deur gaat open tussen beide groepen. Ook gebruiken we de gang bij
de activiteiten.
2.2 COMMUNICATIE MET DE OUDERS
Het bezoek aan de peuterwerkplaats is een terugkerend onderdeel in het leven van de peuter. Vaak
de eerste plek waar de peuter op ontdekking gaat buiten het gezin. Wij vinden het heel belangrijk
deze fase samen met de ouders te begeleiden. We stellen het dan ook zeer op prijs als u ons op de
hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen in het leven van de peuter.
Wij streven ernaar altijd in goed overleg met de ouders te handelen. Een open communicatie tussen
leidsters en ouders van de peuter is essentieel om de ontwikkeling van de peuter op de juiste manier
te begeleiden. Wij zullen u dan ook geregeld informeren over het welbevinden van uw peuter.
Wij nodigen u van harte uit vragen te stellen. Als het bij het brengen en halen te druk is, kan dit altijd
telefonisch of na de openingstijd op afspraak.
Wij houden u mondeling op de hoogte en schriftelijk via de peuterkrant die drie keer per jaar uitkomt.
Praktische informatie kunt u vinden op de borden in de hal.
Het is mogelijk om uw kind incidenteel een dagdeel extra te laten komen spelen. Dit kan echter alleen
als er op het betreffende dagdeel een plek vrij is. U kunt dit met ons bespreken.
2.3 BRENGEN EN HALEN.
U brengt uw peuter brengt in de stamgroep en u heeft even de tijd om iets te doen met uw kind, bijvoorbeeld een puzzel maken. Om 8.45 uur is het de bedoeling dat alle ouders afscheid nemen. Soms
hebben kinderen een periode dat zij het afscheid nemen moeilijk vinden. Wij zullen uw kind hierbij
opvangen en begeleiden, het verdriet is vaak snel over. Schroom niet om ons te bellen, mocht u met
Pedagogisch werkplan De Dwergster
-1-
een vervelend gevoel weggaan! Wij willen als tip meegeven om het afscheid kort en duidelijk te houde. Hier helpt u uw kind en uzelf mee.
Indien de kinderen tijdens het halen buiten spelen kunt u door het hek direct bij De Dwergster naar
binnen. Wilt u in verband met het overzicht op onze kinderen het hek bij de brievenbus (dit is de
hoofdingang) gebruiken.
3. HET PROGRAMMA
Op beide groepen wordt volgens hetzelfde dagprogramma gewerkt. Bij het afscheid nemen zwaaien
we samen met de peuter de ouder uit bij het raam. Hierna krijgen de peuters ongeveer een half uur
de gelegenheid vrij te spelen.
Om 9.30 uur hebben de kinderen de mogelijkheid een activiteit doen. We werken aan de hand van
een thema, seizoen, feesten etc. Dit kan een knutselactiviteit zijn of een activiteit van andere aard:
bijvoorbeeld een spel of peutergym.
Om 10.15 uur gaan we opruimen en daarna gaan we in de kring. In de kring is er tijd voor verhalen,
liedjes en vaak wordt er een thema behandeld. We drinken sap en eten fruit.
Tijdens of na de kring gaan we naar de wc en wassen we onze handen.
Om ongeveer 11 uur is dit klaar. Hierna gaan we buiten spelen. Afhankelijk van het weer kan er ook
gekozen worden voor het aanbieden van een nieuwe activiteit binnen.
Vanaf 11.15 uur worden de peuters van de peuterwerkplaats opgehaald.
3.1 DE ACTIVITEITEN
Wij werken met de thema’s en activiteiten van het educatieve voorschoolse programma Uk & Puk.
Dit programma biedt spelenderwijs veel kansen om vaardigheden te oefenen op het gebied van
spraak en taal, omgaan met gevoelens en omgaan met elkaar, bewegen en zintuiglijk ervaren, ruimtelijk begrip en rekenprikkels. De activiteiten van Uk & Puk passen heel goed in de werkwijze van de
peuterwerkplaats. De thema’s worden geregeld gecombineerd met de seizoenen, bijvoorbeeld de
herfst. Er wordt gewerkt aan alle ontwikkelingsgebieden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van
de peuter: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalontwikkling, de motorische ontwikkeling en de
cognitieve ontwikkeling. Gemiddeld iedere zes weken wisselt het thema, waarbinnen de verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Doordat met een thema gewerkt vormen de verschillende
activiteiten en nieuwe woorden een samenhangend geheel voor de peuters. De thema’s zijn ook herkenbaar in de aankleding van de speelzaal. Ook worden de ouders op de hoogte gehouden van de
start van een thema door middel van de ouderbrieven. We versturen de themabrieven van Uk & Puk
via de e-mail.
Kinderen die dit nodig hebben krijgen vaak extra aandacht in een kleine kring. Dit kan zijn het lezen
van een boek of een spelletje gericht op de taalontwikkeling.
Ook vieren we altijd Sinterklaas, Kerst en Pasen en doen we ieder jaar in januari mee met het thema
van de Nationale Voorleesweken. Aan het eind van het schoolseizoen wordt er een zomerfeest georganiseerd.
Wij volgen de ontwikkeling van uw peuter
Twee keer per jaar worden de peuters geobserveerd d.m.v. ons peutervolgsysteem. Dit gebeurt voor
het eerst als uw kind een maand bij ons is, na minimaal acht bezoeken, en daarna twee keer per jaar.
Het is voor ons een manier om heel gericht naar de kinderen te kijken en eventuele problemen bijtijds
te signaleren en hier wat mee te doen. Mochten er bijzonderheden zijn zullen wij dat altijd met u bespreken. Uiteraard niet alleen in de periode dat wij de formulieren invullen. Ook tussendoor willen wij
u te allen tijde op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind. Mocht u het formulier van uw
kind willen inzien, dan kan dat natuurlijk ook altijd.
Pedagogisch werkplan De Dwergster
-2-
Als uw kind vier jaar wordt en naar de basisschool gaat, sturen wij het formulier naar de betreffende
basisschool. U wordt uitgenodigd voor een afrondend gesprek naar aanleiding hiervan. Het is tevens
een overdracht naar de school om verdere begeleiding van uw kind zo goed mogelijk voort te zetten.
Een kopie blijft hier twee jaar in het archief.
Verjaardagsfeestjes
Verjaardagsfeesten vieren we om 10.30 in de kring. Uw peuter mag trakteren. De peuter krijgt een
muts op, we zingen en maken samen muziek. Kortom heel gezellig. U bent als ouders hierbij welkom.
We plannen wel graag van te voren in overleg met u de datum hiervoor. Kunt u er niet bij zijn, mag u
uw fototoestel bij ons laten. Dan maken wij er foto’s van.
Zindelijkheidstraining
Wanneer u met uw peuter bezig gaat met zindelijkheidstraining, is het handig om even met ons te
overleggen. We werken hier graag aan mee. Het is handig dan de peuter een luierbroekje aan te
trekken. Ook is het makkelijk om tijdens het zindelijk worden geen ingewikkelde maillots/broeken aan
te hebben of riemen om te hebben.
Eten en drinken
Wij eten altijd fruit op de peuterwerkplaats en dingen daar vruchtensap zonder toegevoegde suikers
of zoetstoffen bij aangelendg met water.
Een naam er op is handig
Wij vragen u om de naam van uw kind in de jas en de tas te zetten. De jas van uw kind hangt u aan
de kapstok aan de kant van de groep die uw kind bezoekt. Achter de jas kunt u het tasje hangen met
eventueel een eigen knuffel of reservekleren.
Het is beter om geen eigen speelgoed mee te geven, vooral klein speelgoed raakt snel kwijt.
4. OUDERBETROKKEHEID
De oudercommissie
De Dwergster heeft een oudercommissie die bestaat uit maximaal zeven ouders. Zij ondersteunen de
leidsters bij hun werkzaamheden. Dit kan op verschillende gebieden zijn: hulp bij feesten, foto’s maken, het onderhouden van de tuin en de redactie van de peuterkrant. De oudercommissie komt regelmatig bij elkaar. Bij de oudercommissie is ook een vertegenwoordiger van het team aanwezig.
Ouderavond
Eén keer per jaar wordt een informatieavond vor ouder georganiseerd. Het ene jaar is dat een introductieavond en het andere jaar is dat aan de hand van een thema.
In december is er een knutselavond ter voorbereiding van de feestdagen.
Achterwacht bij calamiteiten en vierogenprincipe
Er zijn altijd minimaal twee volwassenen aanwezig op de locatie die de kinderen kunnen zien en horen.Als er weinig kinderen op de groep aanwezig zijn voegen we de groepen samen.
Bij de bouw en de inrichting van hebben we er rekening mee gehouden dat medewerkers elkaar moeten kunnen zien en/of horen. Er zijn glazen deuren of wanden tussen de groepsruimtes en de centrale
hal. Ook in de deur tussen de groepsruimtes en in de deur naar de badkamer zit glas. Vanuit de badkamer is er verder altijd contact met de groep door de raampjes in de wand en de glazen deuren.
Hebt u vragen dan horen wij het graag!
Vriendelijke groeten, De pedagogisch medewerkers van De Dwergster
Meer informatie over ons pedagogisch beleid kunt u vinden op: www.spl-leusden.nl
Pedagogisch werkplan De Dwergster
-3-