Verslag 2014 - In de goede woning

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van
Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 16 april 2014
De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman.
Locatie
Aanvangstijd
: Savelsbos 1A, Zoetermeer
: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Aanwezige bestuursleden
De heer A.M. Breijman, voorzitter / de heer R. J. M. Baart, secretaris / de heer
J. Mallée, penningmeester / de heer E.J. Bezuijen, lid, mevrouw C. Marbus, lid.
Aspirant-bestuursleden: Mw. N. Verver-Lachman en de heer J. Smit.
Lid van de RvC: Mw. M.C. Schoordijk.
Overige gewone leden
10
Afwezig met kennisgeving
De heer W. Leeuwerk (erelid) Mw. C. van Wijngaard en de heer R. Pijpers (lid
RvC) en bestuurslid P.A. Egberts
1. Opening
De heer Breijman heet allen welkom en blikt terug op het afgelopen jaar. De voorzitter
memoreert:
• De werving van nieuwe leden is ook in 2013 enthousiast voortgezet, helaas heeft dit niet
tot het gewenste resultaat geleid. De 1000 leden grens is nog steeds niet bereikt.
• Ook in het afgelopen jaar hebben we opnieuw met DGW onderhandeld over de
aanstaande huurverhogingen. De corporatie heeft besloten dat deze voor de laagste
inkomens wordt beperkt tot 3,5% (is 4% en 4,5%). Voor de inkomens boven € 43.602 blijft
de verhoging beperkt tot 6% (is 6,5%). Het betreft hier het gezamenlijk inkomen per
huishouden.
• Vorig jaar hebben we als huurdersorganisatie ons 15-jarig jubileum mogen vieren. We
konden ons verheugen in het bezoek van ongeveer 200 personen en deze festiviteit is
een leuke gebeurtenis geweest waar we met plezier op terug kijken.
• Voorzitter en secretaris hebben samen deelgenomen aan een bijeenkomst m.b.t. de
prestatieafspraken voor de regio Haaglanden voor 2014. Alle betrokken partijen voor de
sociale huisvesting waren hierbij aanwezig.
• Verder heeft hij samen met de directeur van DGW, de heer E. Pannebakker, een
bijeenkomst bijgewoond t.g.v. de viering van het 100-jarig bestaan van
brancheorganisatie Aedes. Koning Willem Alexander was eregast. Tijdens diverse
gespreksronden werd o.a. aangedrongen op meer participatie van huurdersorganisaties.
• Ik ben verheugd u te kunnen meedelen dat wij sinds vorig jaar twee kandidaten voor het
bestuur hebben, die al een tijdje actief mee werken binnen onze vereniging. Hierover later
meer in deze vergadering.
Tenslotte nog een enkele huishoudelijke mededeling:
Is de presentielijst door allen ingevuld? Tijdens de pauze kunt u uw vragen en/of
opmerkingen stellen op de daarvoor bestemde formulieren die op de bestuurstafel liggen.
Verder graag uw medewerking om bij het stellen van een vraag uw naam te noemen t.b.v.
de notulist.
2. Vaststelling
Agenda
Doc. ALV2014-1
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
De heer R. Baart, secretaris, meldt dat de heer P.A. Egberts helaas door ziekte is verhinderd.
4. Ingekomen stukken Geen ingekomen stukken.
Bovendien zijn er geen opgaven binnengekomen voor kandidaat-bestuursleden.
1
5. Notulen ALV2013
Doc. ALV 2014-2
Het verslag van de ALV van 8 mei 2013 wordt per bladzijde doorgenomen.
Vraag van de heer Zonneveld: Welke projecten zijn er door DGW van Vestia overgenomen?
Voorzitter: Inmiddels is in de Waterbuurt de eerste paal geslagen. Per project wordt bekeken
welke corporatie dit kan dragen. Verder wil de heer Zonneveld weten welke acties er door
DGW worden genomen i.v.m. het verkrijgen van het politiekeurmerk. De voorzitter geeft aan
dat dit wel steeds op de agenda staat tijdens het overleg met DGW, maar vooralsnog wordt dit
geen op zichzelf staand project. In de zaal ontstaat een kleine discussie over de gevaren en
gevolgen van inbraakgolven in de stad. De voorzitter meldt dat het bestuur voortdurend
adviezen geeft en bemerkt dat DGW pas anticipeert n.a.v. calamiteiten. Op deze manier
ontstaan uiteindelijk veiliger buurten en wijken met goedgekeurd hang-en sluitwerk. Als laatste
punt wil de heer Zonneveld weten of er nog workshops georganiseerd gaan worden. De
voorzitter: We overleggen nog met DGW, in ieder geval komt er een thema bijeenkomst.
Verder geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd.
6. Jaarstukken 2013 Het jaarverslag 2013 wordt per pagina doorgenomen.
A.Jaarverslag
Doc. ALV2014-3
Pagina 9: Vraag van de heer Zonneveld: Hoe is de communicatie met de BC’s? De voorzitter
g
geeft aan dat meestal n.a.v. klachten contact is met een BC. Wij geven dan advies en
monitoren tot aan het uiteindelijke resultaat.
Er zijn verder geen vragen en het jaarverslag 2013 wordt vastgesteld en goedgekeurd.
B. FinancieelVerslag Doc.
ALV2014-4
De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers van de begroting en exploitatie 2013.
Allereerst vermeldt de penningmeester dat er een tikfout is geconstateerd in de
begrotingspost vergaderkosten van 1500 moet zijn 1600 euro .
De penningmeester vervolgt met het feit dat velen opgemerkt zullen hebben dat er een
negatief resultaat is geboekt. Dit is o.a. het gevolg van achterblijven van het geschatte
ledental, dus ook minder contributie, niet alle leden betalen hun contributie en de verhuur van
ons kantoor aan derden is tegenvallend geweest het afgelopen jaar.
De lasten: de post bestuurskosten valt hoger uit i.v.m. uitbreiding van 2 bestuursleden. Ook
de post algemene kosten valt hoger uit m.n. door het laatste deel van het leasecontract met
Océ en de drukkosten in kleur. De verzendkosten zijn hoger. Onze vereniging zendt 2 x per
jaar aan de leden een nieuwsbrief per post, alsmede 2 x per jaar aan alle huurders
Het drukken van de nieuwsbrieven wordt uitbesteed en in kleurendruk uitgebracht. Met in
totaliteit uiteindelijk lagere kosten. De heer Zonneveld merkt hierbij op dat de verzendkosten
dus ook lager zijn als de verzending een service van DGW is. Penningmeester: Dit is helaas
niet het geval. De heer Zonneveld: Levert deze uitgebreide zending aan alle huurders nog
nieuwe leden op? Penningmeester: Dat wel maar het verloop is ongeveer even groot vandaar
dat het ledental ongeveer gelijk blijft. De voorzitter vult nog aan dat ondanks het negatieve
resultaat het eigen vermogen hoger is dan het jaar daarvoor. Hierna wordt het financieel
verslag 2013 vastgesteld..
7. Decharge bestuur
Voor het financieel verslag 2013 en de exploitatie 2013 is door de accountant de beoogde
accountantsverklaring afgegeven. De exploitatie en het beleid van 2013 worden goedgekeurd
en door de aanwezige leden wordt aan het bestuur decharge verleend voor het gevoerde
beleid.
8. Herziene begroting 2014
De penningmeester legt uit dat om verschillende redenen de begroting gewijzigd moet
worden. Er zijn verschillende oorzaken: de bijdrage van DGW valt in werkelijkheid iets
lager uit dan begroot, door uitbreiding van het bestuur wordt de post bestuurs-en
vergaderkosten hoger en verder wordt een nieuwe post opgevoerd m.b.t. het afschrijven
van goederen i.v.m. nieuwe aanschaf van hardware.
Doc. ALV 2014-5
2
Vraag van de heer Zonneveld: Wat is er aangeschaft? Voorzitter: Het gaat om laptops voor
de bestuursleden en een beamer ten behoeve van vergaderingen. De voorzitter vraagt
instemming aan de leden voor de gewijzigde begroting. Alle aanwezige leden stemmen
hiermee in. Waarop de penningmeester concludeert dat de herziene begroting 2014
hiermee is vastgesteld en goedgekeurd.
Pauze
De voorzitter kondigt de pauze aan en wijst de leden op de formulieren waarop een vraag aan
het bestuur gesteld kan worden. Deze worden tijdens de rondvraag behandeld.
9. Verkiezing
bestuur
Doc. ALV2014-6
De volgende bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar: Mw. C. Marbus en de heren Baart
en Bezuijen. Alle leden stemmen in met de herbenoeming van deze bestuursleden. Een
tweetal aspirant bestuursleden wordt voorgesteld: Mw. N. Verver en de heer J. Smit stellen
zich beiden kandidaat. Mw. Verver heeft boekhoudkundige kwaliteiten waarmee zij het
bestuur hoopt te ondersteunen en de heer Smit gaat zich vooralsnog met klachtenafhandeling
bezighouden. Hiermee hoopt het huidige bestuur ook in de toekomst een goed bestuur te
continueren. Alle aanwezige leden stemmen in waarmee het bestuur wordt gecompleteerd
met deze twee nieuwe bestuursleden. Hierop vraagt de heer Zonneveld of de nieuwe
bestuursleden een kleinigheid over zichzelf kunnen vertellen: Mw. Verver: Ik ben al jarenlang
financieel medewerkster en heb dus ervaring die ik binnen het bestuur beschikbaar kan
stellen. De heer Smit: Ik heb een baan in de reclamewereld maar voel me ook aangetrokken
tot het werk van de huurdersvereniging en hoop als zodanig in het bestuur iets te kunnen
betekenen voor onze leden.
Waarmee de begroti
10. Begroting 2015
Doc. ALV 2014-7
11. Activiteitenplan
IDGW
Doc. ALV2014-8
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2015. Hierover zijn geen vragen en
de begroting 2015 wordt vastgesteld en goedgekeurd.
Het activiteitenplan 2014 wordt per pagina doorgenomen en de voorzitter geeft waar nodig
een toelichting. De doelstelling en taken spreken voor zich. Door de voorzitter wordt nog
toegevoegd dat de speerpunten de belangrijkste uitgangspunten zijn voor het plan van dit
jaar.
Tot zover toelichting en bespreking van activiteitenplan 2014.
12. Rondvraag
Vraag van de heer Zonneveld: Ik heb geconstateerd dat het lastig is om over te stappen naar
een andere energieleverancier wanneer je in een complex woont. De heer Mallée:
Dat is zo, maar met het ingaan van de nieuwe warmtewet is alles nog veel complexer
geworden. De wet zegt dat de Verhuurder, vanaf 1-1-2014, de energieleverancier is
geworden. DGW koopt samen met andere corporaties energie in. Hiermee wordt of er een
scherpe prijs bedongen. De huurders hebben geen invloed op dit proces. De heer Ralan:
Volgens mij is de Verhuurder verplicht om samen met de huurdersorganisatie te bekijken bij
welke leverancier wordt ingekocht. Verder moet dit vervolgens ieder jaar geëvalueerd worden.
Penningmeester:
Wij hebben weinig tot geen invloed. De huurder kan niet zelf kiezen. Maar in principe moet het
voor de huurder voordeel opleveren. De voorzitter voegt hieraan toe dat de
huurdersorganisatie wel adviesrecht heeft maar verder weinig kan betekenen over het besluit
van energieleverancier DGW, maar we nemen dit punt mee in de komende gesprekken met
DGW. De voorzitter merkt verder op dat deze nieuwe wet, die overigens alleen van
toepassing is bij blokverwarming,meer betalingsongelijkheid oplevert dan in het verleden het
geval is.
Dit komt door de verschillen in ligging van de woningen. Aan deze ongelijkheid probeert men
wel iets te doen. De secretaris: Bij stadsverwarming wordt het vastrecht, een bedrag van 12
euro, wordt door DGW in mindering gebracht op de huur. De heer Ralan: dit kan problemen
3
geven bij de huurtoeslag. Voorzitter: Al deze problemen zullen we onder de aandacht brengen
van DGW. Tot slot zegt hij toe dat het bestuur van IDGW erop zal toezien dat de Verhuurder
niet verkapt inkomsten genereerd uit energielasten van huurders.
De heer Bertram: Hoe zit het dan met kookgas? De heer Mallée: Dit is inbegrepen bij de
leverantie van elektriciteit. Veel of weinig koken maakt niet uit voor allen in een complex is
een vast bedrag voor kookgas gereserveerd.
De heer Zonneveld: Is er ook een nieuwe belasting op water? (BOL) De heer Mallée: dit
betreft een vast voorschot en de eindafrekening vindt plaats via de servicekosten.
Er ontstaat een kleine discussie over stookproblemen bij blokverwarming. De voorzitter zegt
toe alles mee te nemen naar het overleg met de directeur van DGW. Waarbij nog opgemerkt
dat als er binnen een complex meerdere klachten bestaan het goed is deze te verzamelen en
te ventileren naar de bestuursleden.
Vragen van de heer Ralan: 1. Over de warmtewet. Dit onderwerp is zojuist al aan de orde
gekomen. 2. Vindt er reductie plaats op de energienota door ligging van de woning? De heer
Mallée: Nee, dat gaat DGW niet doen omdat dit niet is toegestaan binnen de nieuwe
warmtewet.
Mw. I. Landini: 1. Is het adres Poortugaalstraat 262 het verenigingsadres? Voorzitter: Nee,
Savelsbos 1a is het kantooradres. 2. Is bekend of bij de J. van Beierenlaan een BC aanwezig
is?
Voorzitter: Deze is vorig jaar opgeheven. Wanneer een BC actief wordt ontvangen wij van
DGW hierover formeel bericht en dan heeft de BC ook bestaansrecht. Zojuist bericht
ontvangen van mw. Monshouwer dat er weer een BC van de Jan van Beierenlaan geformeerd
is.
Tenslotte vraagt dhr. Bezuijnen aan de aanwezigen of zij het gebruik van de beamer kunnen
waarderen? Velen geven aan dit te zien als toegevoegde waarde voor het verloop van de
vergadering.
13. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor het bezoek en de positieve bijdrage aan de vergadering en
discussies. De vergadering wordt tegen 22.00 uur gesloten.
Het bestuur van In De Goede Woning
Zoetermeer, 23 april 2014
4