Uitgifteprocedure plan Salland II, 12 kavels

Uitgifteprocedure
plan Salland II, 12 kavels Venebrugge
In deze uitgifteronde geeft de gemeente 12 kavels in particulier opdrachtgeverschap uit. U ontwerpt en
bouwt zelf uw woning met uw eigen gekozen architect en aannemer. Voor de twee-onder-een-kap
kavels geldt dat u dat samen met uw medebouwer doet.
U kunt er ook voor kiezen om samen met uw toekomstige buren een collectief te vormen en te
bouwen onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit biedt voordelen als het besparen
van kosten door gezamenlijk inkopen en aanbesteden. Bij de provincie is een subsidie beschikbaar
voor de begeleidingskosten hierin. Voorwaarde hierbij is dat er minimaal 3 deelnemers zijn. Zowel
kopers van een tweekapper kavel als kopers van een vrijstaande kavel kunnen meedoen.
Informatie(avond)
Op donderdag 20 november van 19.30 uur tot 21.00 uur vindt er in het gemeentehuis (ingang
raadszaal Zwolsestraat) een informatieavond plaats. Tijdens de informatieavond wordt het plan
Salland II toegelicht. U krijgt informatie over het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de
uitgifteprocedure. Tevens wordt er een presentatie gegeven over Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap. Belangstellenden kunnen een informatiepakket meenemen.
Informatie over de kavels en het plan kunt u ook downloaden via www.www.raalte.nl/bouwkavels
Inschrijving voor de kavels
Als u belangstelling heeft voor een kavel in plan Salland II, dan kunt u dit via het inschrijfformulier op
www.raalte.nl kenbaar maken. U kunt aangeven of u voor één van beide vrijstaande kavels
belangstelling heeft of voor een twee-onder-één kap kavel (deze kavels hebben allemaal dezelfde
grootte en een vergelijkbare ligging).
U kunt zich inschrijven tot 1 december 2014. Uitsluitend natuurlijke personen met als doel
zelfbewoning kunnen deelnemen aan de uitgifte. Per persoon, per echtpaar of per
samenlevingsverband kan maximaal één inschrijfformulier worden ingediend.
Kaveltoewijzing (met loting)
Na de inschrijvingsperiode worden de inschrijfformulieren gecontroleerd. De kaveltoewijzing staat
gepland op maandag 8 december 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis.
 Voor de kavels 63 en 76 (vrijstaand) wordt bepaald welke kavels automatisch toegewezen
worden aan de betreffende gegadigden. Indien er meerdere gegadigden zijn voor een kavel,
dan wordt geloot.
 Voor de kavels 64 t/m 73 (twee-onder-één kap) geldt dat geloot wordt onder de gegadigden.
Na de trekking mag de gegadigde een kavel aanwijzen. Tip: wij adviseren u alvast na te
e
e
denken over uw 2 of 3 keus.
De loting is openbaar en vindt plaats door een vertegenwoordiger van de gemeente.
Kavels die na de kaveltoewijzing beschikbaar zijn, worden te koop aangeboden op de vrije markt. Dan
geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Medebouwer
Als u een tweekapper wilt bouwen heeft u (een) medebouwer(s) nodig. Als zich geen particuliere
medebouwer meldt, dan gaat de gemeente in overleg met u op zoek naar een oplossing.
1
Reservelijst
Is of zijn uw gewenste kavel(s) niet meer beschikbaar, dan kunt u zich laten plaatsen op de
reservelijst. De rangorde van plaatsing op de reservelijst wordt bepaald door die van de trekking
waarbij u werd uitgeloot.
Als een kavel terug wordt gegeven, dan gaat deze automatisch naar de kandidaten op de reservelijst.
De eerste ingeschrevene op de reservelijst krijgt de kavel aangeboden.
Reserveren van een kavel
Na de toewijzing van de kavel ontvangt u een optie van vier maanden op de kavel. Hiervoor tekent u
een reserveringsovereenkomst en betaalt u € 500. Deze kosten worden bij het overgaan tot koop van
de kavel verrekend. Indien u niet besluit tot aankoop worden de kosten van de
reserveringsovereenkomst niet aan u geretourneerd.
In de optieperiode kunt u zich intensiever gaan oriënteren op de volgende zaken:
 Financiering van de kavel en de te bouwen woning
 Het “programma van eisen” voor uw woning
 Het woningontwerp (eventueel in overleg met uw toekomstige buren)
Definitieve keuze
a) Besluit u na deze periode definitief tot aankoop van de kavel, dan wordt de koopovereenkomst
opgemaakt. Na ondertekening van deze koopovereenkomst en het gereedkomen van de financiering
gaat u naar de notaris van uw keuze.
b) Mocht u na de optieperiode alsnog afzien van aankoop, dan wordt niet overgegaan tot
terugbetaling van de reserveringskosten.
Verdere uitwerking
Verdere uitwerking woningontwerp
U gaat (eventueel samen met uw medebouwers) verder met het woningontwerp, de eventuele selectie
van de architect en de aannemer en andere zaken die met de bouw van uw woning te maken hebben.
Na een eerste schetsontwerp volgt het voorlopig ontwerp met daarin de plattegronden, detaillering,
materiaalkeuze etc.
Aanvraag omgevingsvergunning
Uiteindelijk kunt u met het definitief ontwerp van uw woning de aanvraag voor de
omgevingsvergunning bij de gemeente indienen. U ontvangt binnen de daarvoor gestelde tijd een
reactie op deze aanvraag.
Kaveloverdracht
De formele overdracht en de betaling van de kavel vinden plaats bij de notaris. De keuze van een
notaris bepaalt uzelf.
Alle onderdelen zoals onder ‘verdere uitwerking’ omschreven mogen overigens ook na de formele
overdracht van de kavel plaatsvinden. Het staat u natuurlijk vrij om pas na dit moment met de
voorbereiding van de omgevingsaanvraag, het selecteren van aannemers en zelfs het ontwerpproces
te beginnen.
Start van de bouw van uw woning
Met de kavel in eigendom en het verkrijgen van de omgevingsvergunning kan de bouw van uw
droomwoning beginnen!
2