Algemene vergadering 28.08.2014

28/08/2014
Impactstudie ARKimedesregeling (Vlerick)
Impactstudie ARKimedesregeling (Vlerick)
Doel ARKimedesregeling: verzekeren aanbod risicokapitaal voor starters en
kmo’s in Vlaanderen in marktsegmenten (zaai, early stage en groei) waar
private initiatieven te kort komen, de zgn. ‘equity gap’, zodat deze
bedrijven de uitvoering van hun businessplannen kunnen financieren.
Conclusies Impactstudie Vlerick:
• De ARKIV’s investeren in jonge en innovatieve bedrijven
• Hefboomwerking voor additionele financiering
1 euro van ARKimedes heeft geleid tot 7,3 euro totale externe financiering opgehaald
door een portefeuillebedrijf waarvan 4,4 euro geïnvesteerd als kapitaal
• Tewerkstelling en groei
Vermits 1 gecreëerde high-tech job 4 extra jobs creëert, werden in totaal ca. 5.000
duurzame jobs gecreëerd
• Creatie van nieuwe Vlaamse economische activiteit
• Stimuleren van ambitieus ondernemerschap in Vlaanderen
Markante gebeurtenissen
Markante gebeurtenissen
De ARKIV’s en hun investeringsfocus
ARKIV
Beheerder
Focus qua stadia
Focus qua sector
ARKAFUND nv
Corelio
Groei
ARK-ANGELS FUND nv
BAN Vlaanderen
Early stage en groei
Dienstensector met nadruk op media,
informatie en communicatie
Alle sectoren
Baekeland Fonds II nv
UGent, Fortis PE en KBC Bank
Zaai - early stage
Big Bang Ventures II Comm. VA.
Big Bang Partners
Early stage
Spin-offs van UGent,
Arteveldehogeschool, Howest en HoGent
ICT
Capital-E ARKIV nv
Capital-E Partners
Zaai - early stage
Micro-elektronica, Imec-dossiers
Capital-E nv
Capital-E Partners
Zaai - early stage
Micro-elektronica, Imec-dossiers
Fortis Private Equity Arkimedes nv
Fortis PE
Groei
Alle sectoren
Gimv Arkiv Technology Fund nv
Gimv
Early & mid stage
ICT
ING-Activator Fund nv
ING België
Groei
Alle sectoren
KeBeK ARKIV nv
KeBeK Management
Groei
Alle sectoren
KMOFIN nv
LRM
Early stage – groei
Quercus Management Group
Early & mid stage
Vesalius Biocapital Partners
Early & mid stage
Alle sectoren doch bijdragend tot de
economie in de provincie Limburg
Milieu, hernieuwbare energietechnologie,
gezondheidszorg en vergrijzing, ICT
Life sciences
QAT ARKIV nv
Vesalius Biocapital ARKIV nv
Markante gebeurtenissen
Overzicht kapitaalvolstortingen
ARKIV
∑ Kapitaalvolstortingen
door ARK-F per
31/03/14
∑ Kapitaalverminderingen
cash ontvangen
door ARK-F per
31/03/14
Initieel
toegezegd
bedrag door
ARK-F
Actueel
toegezegd
bedrag door
ARK-F per
31/03/14
9.999.000
9.999.000
1.342.058
9.374.407
Waarvan
volstort
tijdens
huidig
boekjaar
249.988
ARK-ANGELS FUND nv
2.724.593
-
3.357.000
3.357.000
473.212
Baekeland Fonds II nv
4.000.000
600.000
4.000.000
4.000.000
800.000
Big Bang Ventures II Comm. VA.
9.868.800
-
10.284.962
10.284.962
2.971.487
850
-
1.000
1.000
-
12.749.150
-
14.999.000
14.999.000
486.855
2.794.400
-
4.990.000
3.742.500
-
12.959.806
498.339
15.000.000
15.000.000
1.125.000
ING-Activator Fund nv
3.246.750
-
4.995.000
3.746.125
-
KeBeK ARKIV nv
8.755.660
-
12.000.000
9.600.000
1.818.373
12.250.000
-
12.250.000
12.250.000
2.940.000
QAT ARKIV nv
7.840.000
-
7.840.000
7.840.000
1.860.040
Vesalius Biocapital ARKIV nv
3.742.500
748.500
4.990.000
4.990.000
-
99.809.587
13.817.025
ARKAFUND nv
Capital-E ARKIV nv
Capital-E nv
Fortis Private Equity Arkimedes nv
Gimv Arkiv Technology Fund nv
KMOFIN nv (LRM)
TOTAAL
90.306.916
2.096.827
104.705.962
Investeringen en desinvesteringen
door ARKimedes-Fonds
Investeringen en desinvesteringen door ARKimedes-Fonds
Overzicht Financieel Vaste Activa (FVA)
ARKIV
ARKAFUND nv
11.01.2006
19.999.000
49,99 %
Toegezegd
bedrag door
ARK-F
9.999.000
ARK-ANGELS FUND nv
21.11.2007
6.719.500
49,96%
3.357.000
1.282.513
Baekeland Fonds II nv
29.09.2005
11.100.000
36,04 %
4.000.000
2.542.952
Big Bang Ventures II Comm. VA.
09.03.2006
31.274.284
32,97 %
10.284.962
1.697.855
Capital-E ARKIV nv
11.01.2006
30.100.000
0,0033 %
1.000
850
Capital-E nv
11.01.2006
48.036.000
31,22 %
14.999.000
10.521.038
Fortis Private Equity Arkimedes nv
10.01.2006
7.500.000
49,90 %
3.742.500
1.670.295
Gimv Arkiv Technology Fund nv
18.01.2006
30.100.000
49,83 %
15.000.000
7.749.028
ING-Activator Fund nv
10.01.2006
7.499.000
49,95 %
3.746.125
0
KeBeK ARKIV nv
09.01.2006
20.000.000
48,00 %
9.600.000
522.429
KMOFIN nv (LRM)
09.01.2006
25.000.000
49,00 %
12.250.000
6.354.366
QAT ARKIV nv
22.05.2006
16.000.000
49,00 %
7.840.000
0
21.12.2007
10.000.000
49,90 %
4.990.000
3.742.500
99.809.587
39.814.912
Vesalius Biocapital ARKIV nv
TOTAAL
Oprichtingsdatum
Fondsgrootte
233.227.784
% ARK-F
De Financieel Vaste Activa per 31/03/14 bedragen 39,8 mln. euro.
FVA ARK-F
per
31/03/14
3.731.086
Investeringen en desinvesteringen door ARKimedes-Fonds
FVA-boekhoudkundige waarderingsregels
De Financiële Vaste Activa van ARKimedes-Fonds:
• Kapitaalparticipaties worden geboekt aan aanschaffingswaarde,
waardeverminderingen worden geboekt i.g.v. duurzame minderwaarde
of ontwaarding.
• Jaarlijkse review van alle ARKIV-dossiers waarbij wordt ingeschat of
elke ARKIV zijn businessplan al dan niet zal kunnen realiseren.
• Systematisch waardeverminderingen aanleggen t.b.v. het pro rata deel
van ARKimedes-Fonds in de door de ARKIV’s gerealiseerde
minderwaarden op hun participaties. Dit staat los van het gegeven dat
de ARKIV’s alles in het werk stellen om hun businessplannen te
realiseren.
Investeringen en desinvesteringen door ARKimedes-Fonds
Overzicht geboekte waardeverminderingen
In totaal legde ARKimedes-Fonds reeds 26,7 mln. euro waardeverminderingen aan,
waarvan 4,9 mln. euro tijdens dit boekjaar.
Naam ARKIV
ARKAFUND nv
ARK-ANGELS FUND nv
Baekeland Fonds II nv
Big Bang Ventures II Comm. VA.
Capital-E Arkiv nv
Capital-E nv
Fortis Private Equity Arkimedes nv
Gimv Arkiv Technology Fund nv
ING-Activator Fund nv
KeBeK ARKIV nv
KMOFIN nv (LRM)
QAT ARKIV nv
Vesalius Biocapital ARKIV nv
TOTAAL
Fondsgrootte
Cijfers
per
19.999.000
6.719.500
11.100.000
31.274.284
30.100.000
48.036.000
7.500.000
30.100.000
7.499.000
20.000.000
25.000.000
16.000.000
10.000.000
233.227.784
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.03.13
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
Aandeel
% ARK-F
in ARKIV
49,99
49,96
36,04
32,97
0,0033
31,22
49,90
49,83
49,95
48,00
49,00
49,00
49,90
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Eigen
vermogen
ARKIV's
Aandeel
ARK-F in
eigen
vermogen
ARKIV’s
Resultaat
boekjaar
ARKIV's
FVA ARK-F
31/03/14
7.722.218
2.641.100
4.558.245
14.467.246
14.378.580
24.207.226
1.965.014
6.025.380
3.049.252
7.597.223
13.328.416
5.601.436
5.138.913
110.680.249
3.860.916
1.319.469
1.642.611
4.769.851
478
7.558.585
980.542
3.002.447
1.523.254
3.646.667
6.530.924
2.744.704
2.564.317
40.144.765
-938.695
400.815
-1.144.805
-3.176.003
-492.489
-4.973.544
-297.743
-5.362.797
-369.848
-2.918.026
-1.648.976
-3.452.333
-34.721
3.731.086
1.282.513
2.542.952
1.697.855
850
10.521.038
1.670.295
7.749.028
0
522.429
6.354.366
0
3.742.500
39.814.912
∑ van de door
Intrinsieke
ARK-F geboekte
waarde
waardeARK-Fverminderingen portefeuille per
per 31/03/14
31/12/13
volgens IPEVrichtlijnen
4.301.262
631.490
657.048
2.141.626
0
1.741.258
1.124.105
4.085.779
749.000
3.582.858
2.955.634
4.691.260
0
26.661.319
51.022.000
Intrinsieke Waarde volgens IPEV-waarderingsrichtlijnen per 31/12/13: 51 mln. euro.
Deze IPEV-waardering heeft extracomptabel karakter (≠ boekhoudkundige waardering).
Investeringen en desinvesteringen door ARKimedes-Fonds
Wijziging Financieel Vast Actief
Het financieel vast actief van ARKimedes-Fonds daalde over het boekjaar met 18,1 mln.
euro van 57,9 mln. euro tot 39,8 mln. euro. Deze daling is het resultaat van:
•
•
•
•
cashmatig nog uit te voeren kapitaalverminderingen (-10,0 mln. euro);
cashmatig reeds uitgevoerde kapitaalverminderingen (-5,3 mln. euro);
bijkomende aangelegde waardeverminderingen (-4,9 mln. euro);
kapitaalsvolstortingen (+2,1 mln. euro).
Investeringen en desinvesteringen door ARKimedes-Fonds
Uitkeringen van ARKIV’s aan ARK-F
ARKimedes-Fonds ontving tot dusver volgende exit-inkomsten:
ARKIV
ARKAFUND nv
ARK-ANGELS FUND nv
Baekeland Fonds II nv
Big Bang Ventures II Comm. VA.
Capital-E ARKIV nv
Capital-E nv
Fortis Private Equity Arkimedes nv
Gimv Arkiv Technology Fund nv
ING-Activator Fund nv
KeBeK ARKIV nv
KMOFIN nv
QAT ARKIV nv
Vesalius Biocapital ARKIV nv
TOTAAL per 31/03/14
∑ exit-inkomsten
ARK-F per
31/03/14
1.342.058
473.212
800.000
2.971.487
486.855
1.125.000
1.818.373
2.940.000
1.860.040
13.817.025
Openstaande
vorderingen
per
31/03/14
337.379
3.062.794
2.497.750
2.832.000
1.288.700
10.018.623
Waarvan
tijdens huidig
boekjaar
758.967
337.379
800.000
3.062.794
2.497.750
3.984.000
1.470.000
2.447.060
15.357.950
Uitkeringswijze
Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering
-
De exit-inkomsten werden tot dusver via kapitaalverminderingen uitgekeerd, wat als
nadeel heeft dat ARK-F deze inkomsten niet kan boeken in haar resultatenrekening.
Pas wanneer de exit-inkomsten terugkeren via dividenden, zal ARK-F voor het eerst
opbrengsten in haar resultatenrekening kunnen boeken.
Investeringen en desinvesteringen door ARKimedes-Fonds
Reductie verdere volstortingsplicht bij sommige ARKIV’s
Op basis van een update van de financiële plannen werd het initieel
toegezegd kapitaal van onderstaande ARKIV’s verminderd, zonder evenwel
de continuïteit van deze ARKIV op lange termijn in het gedrang te brengen.
ARKIV
Fortis Private Equity Arkimedes nv
ING-Activator Fund nv
KeBeK ARKIV nv
Initiële
fondsgrootte
Kapitaalvermindering
10.000.000
9.999.000
25.000.000
2.500.000
2.500.000
5.000.000
Waarvan tijdens
huidig boekjaar
500.000
5.000.000
Huidige
fondsgrootte
31/03/14
7.500.000
7.499.000
20.000.000
Investeringen in doelondernemingen
door ARKIV’s
Investeringen in doelondernemingen door ARKIV’s
Evolutie investeringen in doelondernemingen
Resultaat
per
31.03.2006
31.03.2007
31.03.2008
31.03.2009
31.03.2010
31.03.2011
31.03.2012
31.03.2013
31.03.2014
∑ aantal eerste
investeringsrondes
4
32
66
97
124
140
147
147
148
∑ aantal
vervolgrondes
0
5
29
82
126
244
308
351
383
∑ ARKinvesteringen
(in euro, cash out)
1.790.000
18.962.742
46.753.581
75.189.749
103.090.881
133.876.841
145.830.054
152.463.489
157.066.884
Aantal
verschillend
e bedrijven
4
32
60
84
106
118
125
125
126
∑Contractuele
investeringsverplichtingen bij
behalen milestones
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
11.067.634
4.271.369
3.303.277
456.552
0
Totaal
uitstaande
termsheets
0
0
7.225.000
14.684.000
8.297.500
1.850.000
0
0
0
Investeringen in doelondernemingen door ARKIV’s
Investeringen in doelondernemingen per ARKIV
ARKIV
ARKAFUND
Fondsgrootte
19.999.000
∑ ARK-investeringen
per 31/03/13
16.446.934
Aantal dossiers
per 31/03/13
16
∑ ARK-investeringen
per 31/03/14
16.746.534
Aantal dossiers
per 31/03/14
16
ARK-ANGELS FUND
6.719.500
4.329.781
16
4.498.934
16
Baekeland Fonds II
11.100.000
8.374.931
14
8.793.164
14
BBV II
31.274.284
17.157.309
10
17.461.707
10
Capital-E ARKIV
30.100.000
16.517.433
8
18.570.623
8
Fortis Private Equity
Arkimedes
Gimv Arkiv Technology
Fund
ING-Activator Fund
7.500.000
4.569.236
6
4.657.467
6
30.100.000
20.067.113
8
20.419.498
8
7.999.000
5.681.840
10
6.180.509
10
KeBeK ARKIV
25.000.000
16.202.063
16
16.290.294
16
KMOFIN
25.000.000
20.946.889
30
20.946.889
31
QAT ARKIV
16.000.000
16.486.890
7
16.486.890
7
Vesalius Biocapital ARKIV
10.000.000
4.661.068
5
4.992.374
5
220.791.784
151.441.485
146
156.044.880
147
Totaal
Nb. De cijfers m.b.t. FUNDUS II (exit juni 2008) zijn niet meer in de tabel opgenomen. (FUNDUS II investeerde 1.022.004 euro in 1 ARK-dossier.)
Investeringen in doelondernemingen door ARKIV’s
Investeringen in doelondernemingen volgens sector
1
Biotechnologie
2
Bouw
3
Communicatie
4
Computergerelateerd
5
Consumentgerelateerd
6
Elektronica
7
Energie
8
Industriële producten en diensten
9
Medische- en gezondheidssector
10
Telecommunicatie
11
Transport
19.340.696
1.208.340
5.449.891
63.157.123
14.906.891
15.519.020
3.880.000
12.288.557
6.554.960
10.122.142
4.639.264
Totaal (31/03/13)
157.066.884 100,00%
12,31%
0,77%
3,47%
40,21%
9,49%
9,88%
2,47%
7,82%
4,17%
6,44%
2,95%
Investeringen in doelondernemingen door ARKIV’s
Investeringen in doelondernemingen volgens stadia
1
Groei
2
Opstart
3
Zaai
92.738.980
56.948.050
7.379.855
Totaal (31/03/13)
157.066.884 100,00%
59,04%
36,26%
4,70%
Het financiële luik
Het financiële luik
Jaarrekening – Balans (31/03/14)
Activa
Vaste activa
Oprichtingskosten
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen < 1 jaar
Geldbeleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekening
Totaal
0
0
39.814.912
10.112.730
7.025.050
13.786.264
9.416
70.748.371
Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Overgedragen resultaat
Resultaat boekjaar
Schulden > 1 jaar
Obligatielening
Swap
Schulden < 1 jaar
Overlopende rekening
Totaal
44.217.990
-12.877.388
-7.778.142
35.000.000
11.255.056
339.796
591.059
70.748.371
Het financiële luik
Jaarrekening – Activa (31/03/14)
Kosten van oprichting en publieke
emissie 4.667.827 euro werden op
vijf jaar afgeschreven.
De financiële vaste activa betreffen
de deelnemingen in de twaalf ARKIV’s
(detail zie slide FVA).
Activa
Vaste activa
Oprichtingskosten
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen < 1 jaar
Geldbeleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekening
Totaal
0
0
39.814.912
10.112.730
7.025.050
13.786.264
9.416
70.748.371
Terug te vorderen belastingen (94.108 euro)
en vorderingen op resp. ARK-Angels Fund
(337.379 euro), Big Bang Ventures II
(3.062.794 euro), ING Activator Fund
(2.497.750 euro), KeBeK ARKIV (2.832.000
euro) en QAT ARKIV (1.288.700 euro) n.a.v.
besliste doch cashmatig niet-uitgekeerde
kapitaalverminderingen.
998.296 euro commercial paper op maximaal
drie maanden en 6.026.753 euro op spaarrekening met 1 maand afroepperiode bij
Belgische grootbank
Liquide middelen uitsluitend zicht- en
spaarrekeningen bij Belgische
grootbanken
Pro ratering van te ontvangen
rente-inkomsten
Het financiële luik
Jaarrekening – Passiva (31/03/14)
Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Overgedragen resultaat
Resultaat boekjaar
Schulden > 1 jaar
Obligatielening
Swap
Schulden < 1 jaar
Overlopende rekening
Totaal
1.200.250 euro startkapitaal
plus 75.000.000 euro opgehaald via publieke
emissie in okt. 2005
min de in sept. 2012 geïncorporeerde
overgedragen verliezen (31.982.259 euro).
44.217.990
-12.877.388
-7.778.142
35.000.000
11.255.056
339.796
591.059
70.748.371
De tijdens de publieke emissie in 2005
geplaatste obligatielening
De via de swap gefinancierde coupons
van de obligatielening verhoogd met de
gekapitaliseerde intrest.
Nog openstaande handelsschulden.
Vnl. pro rata gedeelte van de couponlast
van de obligatielening met betaaldatum
12 oktober 2014.
Het financiële luik
Jaarrekening – Resultatenrekening (01/04/13 - 31/03/14)
O.a. 1.345.523 euro
beheervergoeding,
12.463 euro kosten revisor en
7.668 euro kosten accountant.
Opbrengsten uit
thesauriebeleggingen.
1.207.500 euro couponlast
obligatielening, 398.382
euro gekapitaliseerde rente
swap en 15.702 euro
bankkosten.
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen en sociale lasten
Afschrijvingen en
waardeverminderingen
Voorzieningen
Andere bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen
0
0
-1.393.022
0
0
0
-1.325
-1.394.348
101.122
-1.621.584
-2.914.810
0
-4.863.332
-7.778.142
0
-7.778.142
Voorzichtigheidshalve
geboekte waardeverminderingen op
ARKIV’s.
Het financiële luik
Buitenbalansverplichtingen
• Interest-swap
• ARKimedes-Fonds heeft met KBC een interestswap afgesloten.
• Uit deze swap ontvangt ARKimedes-Fonds jaarlijks een vast bedrag
van 1.207.500 euro, waarmee het de jaarlijkse coupons van de
obligaties betaalt.
• In ruil dient ARKimedes-Fonds aan KBC één interestbedrag
(18.030.000 euro) te betalen op de einddatum (12.10.2017) van
de swap, tevens de einddatum van de obligaties.
• Kapitaalverhoging GIMV ARKIV TECHNOLOGY FUND
• De raad van bestuur van de ARKIV kan beslissen om nieuwe
aandelen uit te geven en zo het kapitaal te verhogen tot maximaal
30,1 mln. euro. Het aandeel van ARKimedes-Fonds in deze ARKIV
bedraagt maximaal 15 mln. euro.
Het financiële luik
Intrinsieke Waarde per aandeel op 31 maart 2014
•
•
•
•
•
Eigen vermogen:
Aantal aandelen:
Intrinsieke waarde per aandeel:
Oorspronkelijke uitgifteprijs (z. korting):
Overheidsincentives per aandeel:
• waarborg Vl. Gewest:
• belastingkrediet per aandeel:
23.562.460 euro
304.801
77,30 euro p.a.
250,00 euro p.a.
225,00 euro p.a.
87,50 euro p.a.
Vlaamse overheid heeft burger laten participeren in
durfkapitaalinvesteringen in zijn eigen regio, maar heeft het risico voor de
particuliere belegger van bij de start ingedekt.
Nb. 35% belastingkrediet (max 875 euro) per belastingplichtige + obligatiehouders genieten van een gewestwaarborg van 100%
van de hoofdsom.
Het financiële luik
IW per aandeel op 31 maart 2014
Daling IW per aandeel sedert start (250,00 → 77,30 euro/aandeel) vnl. toe te
wijzen aan:
•
•
•
•
•
-35,32 euro/aandeel t.g.v. werkingskosten
-15,31 euro/aandeel t.g.v. kosten publieke emissie
-38,86 euro/aandeel t.g.v. kosten gekapitaliseerde coupon OBL
- 2,21 euro/aandeel minwaarden (stopzetting FUNDUS II)
-87,47 euro/aandeel t.g.v. voorzichtigheidshalve aangelegde waardeverminderingen op
volgende ARKIV’s:
• ARKAFUND
14,11 euro/aandeel
• ARK-ANGELS FUND
2,07 euro/aandeel
• Baekeland Fonds II
2,16 euro/aandeel
• Big Bang Ventures II
7,03 euro/aandeel
• Capital-E
5,71 euro/aandeel
• Fortis Private Equity Arkimedes
3,69 euro/aandeel
• Gimv Arkiv Technology Fund
13,40 euro/aandeel
• ING-Activator Fund
2,46 euro/aandeel
•
•
•
KeBeK ARKIV (KBC ARKIV)
11,75 euro/aandeel
KMOFIN (LRM)
9,70 euro/aandeel
QAT ARKIV
15,39 euro/aandeel
Doordat de exit-inkomsten tot dusver aan ARKimedes-Fonds werden
uitgekeerd via kapitaalverminderingen (i.p.v. via dividenden) ten bedragen
van 23,8 mln. euro, kan ARKimedes-Fonds overeenkomstig nog geen
opbrengsten in zijn resultatenrekening boeken
Het financiële luik
Verslag van de commissaris
De commissaris licht zijn verslag toe:
• Een goedkeurende verklaring over de rekeningen per 31 maart
2014 werd afgeleverd door de commissaris Deloitte
Bedrijfsrevisoren.
• In deze verklaring wordt geen enkel voorbehoud op de officiële
jaarrekening gemaakt. Wel werd een toelichtende paragraaf
toegevoegd.
Vraagstelling
Stemming
Het financiële luik
Punt 1: akkoord met niet-voorlezing van de officiële documenten
Punt 2: goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van de resultaten
(-7.778.142 euro over te dragen verlies van het boekjaar)
Punt 3: kwijting voor elke bestuurder
(Macsons nv vertegenwoordigd door Peter Baert, Vera Boesmans, Johan Bortier, Katleen Van
Havere, Marina Heyvaert, PMV nv vertegenwoordigd door Filip Lacquet, Eric Vermeylen,
Management Consultants R. Verpoest & C° vertegenwoordigd door Robert Verpoest, Kantoor
Torrimmo nv vertegenwoordigd door Jean Pierre Dejaeghere)
Punt 4: kwijting van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers
Punt 5: herbenoeming van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers voor een periode van 3
boekjaren (10.300 euro/jaar excl. BTW)