Rapport 31.03.2014

Voorlopige cijfers per 31 maart 2014
1. Oprichting en financiering
ARKimedes-Fonds nv werd opgericht op 8 juni 2005 door ARKimedes Management
nv en PMV nv (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv) met een startkapitaal van
1.200.250 euro.
Op 15 september 2005 voerde het fonds een publieke emissie van units, aandelen
en obligaties door. De emissie verliep succesvol en de uitgifteperiode werd op 20
september 2005 vroegtijdig afgesloten. ARKimedes-Fonds haalde in totaal
110.000.000 euro op. De publieke emissie werd afgerond op 12 oktober 2005 door
verhoging van het kapitaal tot 76.200.250 euro (bestaande uit 4.800 aandelen
categorie A en 300.001 aandelen categorie B) en de uitgifte van 35.000.000 euro
obligaties op twaalf jaar.
Op 6 februari 2012 werden de 300.000 B-aandelen en 140.000 obligaties aan
toonder van ARKimedes-Fonds nv omgezet in gedematerialiseerde aandelen en
obligaties. Voor deze aandelen en obligaties heeft ARKimedes-Fonds nv Belfius
Bank aangesteld als erkende rekeninghouder in de zin van artikel 475ter van het
Wetboek van Vennootschappen. Bij omzetting van effecten aan toonder van
ARKimedes-Fonds nv (die geboekt stonden onder een effectenrekening) in
gedematerialiseerde effecten was geen omzettingstaks verschuldigd.
Op 26 september 2012 werd het maatschappelijke kapitaal verminderd door
incorporatie van de geleden verliezen. Het maatschappelijke kapitaal daalde
hierdoor van 76.200.250 euro tot 44.217.990,48 euro.
ARKimedes-Fonds NV
pagina 1
2. Investeringen door ARKimedes-Fonds in ARKIV’s
2.1.
De ARKIV’s
ARKimedesfondsen zijn dakfondsen die investeren in zogenaamde ARKIV‟s. Een
ARKIV is een investeringsfonds dat na een grondige doorlichting en
selectieprocedure
wordt
erkend
door
ARKimedes
Management,
de
beheermaatschappij van ARKimedesfondsen.
Een erkenning als ARKIV houdt tevens een investering door een ARKimedesfonds in
die ARKIV in. Naast elke euro die een ARKimedesfonds in een ARKIV inbrengt, dient
minstens één euro aan private middelen ingebracht te worden. Het zijn de ARKIV‟s
die uiteindelijk investeren in starters en kmo‟s. Het beheer van de ARKIV‟s
geschiedt door private ARKIV-beheerders.
Onder ARKimedes-Fonds werden er 13 ARKIV‟s opgericht waarvan er op heden nog
12 operationeel zijn. In 2008 werd de samenwerking met één ARKIV, FUNDUS II,
voortijdig stopgezet.
Vanaf 2009 werden de middelen van ARKimedes-Fonds nv voorbehouden voor de
bestaande groep van ARKIV‟s. Ten einde de „equity gap‟ in dit segment te
vermijden werd op 4 juni 2010 het tweede ARKimedesfonds opgericht: ARKimedesFonds II nv.1
2.2.
Investeringen door ARKimedes-Fonds nv
Op de volgende bladzijde volgt een overzicht van de financiële vaste activa (FVA)
van ARKimedes-Fonds per 31 maart 2014.
De daling van de financiële vaste activa ten opzichte van vorig kwartaal is toe te
schijven aan:


1
2
de bijkomende waardeverminderingen op ARKIV‟s t.b.v. 661.808 euro:
- ARKAFUND: 99.995 euro;
- ING-Activator Fund: 221.725 euro;
- QAT ARKIV: 340.088 euro; en
de besliste, doch cashmatig nog niet uitgevoerde kapitaalverminderingen 2
t.b.v. 10.018.623 euro:
- ARK-Angels Fund: 337.379 euro;
- Big Bang Ventures II: 3.062.794 euro;
- ING-Activator Fund: 2.497.750 euro;
- KeBeK ARKIV: 2.832.000 euro;
- QAT ARKIV: 1.288.700 euro.
Meer info zie Bijlage 2: Lancering en allocatie van ARKimedes-Fonds II nv (p. 21).
De distributie van een kapitaalvermindering aan de aandeelhouders kan pas plaatsvinden na een
wachttermijn van 2 maanden na publicatie van de kapitaalvermindering in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
ARKimedes-Fonds NV
pagina 2
Financiële vaste activa (bedragen in euro, afgekort “FVA”):
ARKIV
Beheerder
ARKAFUND nv
Corelio
11.01.2006
19.999.000
49,99 %
Toegezegd
bedrag door
ARK-F
9.999.000
ARK-ANGELS FUND nv
BAN
Vlaanderen
UGent, Fortis
PE en KBC
Bank
Big Bang
Partners
Capital-E
Partners
Capital-E
Partners
Fortis PE
21.11.2007
6.719.500
49,96%
3.357.000
1.282.513
29.09.2005
11.100.000
36,04 %
4.000.000
2.542.952
09.03.2006
31.274.284
32,97 %
10.284.962
1.697.855
Early stage
ICT
11.01.2006
30.100.000
0,0033 %
1.000
850
Micro-elektronica, Imec-dossiers
11.01.2006
48.036.000
31,22 %
14.999.000
10.521.038
10.01.2006
7.500.000
49,90 %
3.742.500
1.670.295
Zaai - early
stage
Zaai - early
stage
Groei
Gimv
18.01.2006
30.100.000
49,83 %
15.000.000
7.749.028
ICT
ING België
10.01.2006
7.499.000
49,95 %
3.746.125
0
Early & mid
stage
Groei
KeBeK
Management
LRM
09.01.2006
20.000.000
48,00 %
9.600.000
522.429
Groei
Alle sectoren
09.01.2006
25.000.000
49,00 %
12.250.000
6.354.366
QAT ARKIV nv
Quercus
Management
Group
22.05.2006
16.000.000
49,00 %
7.840.000
0
Early stage
– groei
Early & mid
stage
Alle sectoren doch bijdragend tot de
economie in de provincie Limburg
Milieu, hernieuwbare energietechnologie,
gezondheidszorg en vergrijzing, ICT
Vesalius Biocapital
ARKIV nv
Vesalius
Biocapital
Partners
21.12.2007
10.000.000
49,90 %
4.990.000
3.742.500
Early & mid
stage
Life sciences
99.809.587
39.814.912
Baekeland Fonds II nv
Big Bang Ventures II
Comm. VA.
Capital-E ARKIV nv
(3)
Capital-E nv
(3)
Fortis Private Equity
Arkimedes nv (4)
Gimv Arkiv Technology
Fund nv (1)
ING-Activator Fund nv
(4)
KeBeK ARKIV nv (4)
KMOFIN nv (LRM)
TOTAAL
Oprichtingsdatum
Fondsgrootte
(2)
233.227.784
% ARK-F
FVA ARK-F
per
31/03/14
3.731.086
Focus qua
stadia
Focus qua sector
Groei
Early stage
en groei
Zaai - early
stage
Dienstensector met nadruk op media,
informatie en communicatie
Alle sectoren
Spin-offs van UGent, Arteveldehogeschool,
Howest en HoGent
Micro-elektronica, Imec-dossiers
Alle sectoren
Alle sectoren
Nb FUNDUS II werd vanaf 30/06/08 uit de tabel(len) verwijderd.
(1) De raad van bestuur van Gimv Arkiv Technology Fund beschikt over een notariële machtiging om te allen tijde effecten te creëren en vervolgens over te gaan tot
een kapitaalverhoging tot maximaal 30.100.000 euro, waarbij ARKimedes-Fonds gehouden is zijn kapitaalparticipatie te verhogen tot 15.000.000 euro.
(2) Fondsgrootte volgens toegezegd kapitaal, Capital-E ARKIV niet meegeteld gezien impliciet vervat als dochterfonds van Capital-E.
(3) Op 14/07/11 heeft ARKimedes-Fonds 14.999 van haar 15.000 aandelen in Capital-E ARKIV geswapt voor 14.999 aandelen van het moederfonds Capital-E aan
aanschaffingswaarde (overeenkomstig swap-overeenkomst van 12/02/07). Ten gevolge van deze transactie bezit ARKimedes-Fonds voortaan 31,22% van
Capital-E en 0,0033% van Capital-E ARKIV.
(4) Het toegezegd kapitaal van Fortis Private Equity Arkimedes, ING-Activator Fund en KeBeK ARKIV werd verminderd (zie 2.4.4. Vermindering volstortingsplicht).
ARKimedes-Fonds NV
pagina 3
2.3.
Markante kapitaalverrichtingen m.b.t. de ARKIV’s
2.3.1. (Gedeeltelijke) kapitaalvolstortingen
Tijdens het lopende boekjaar werden de volgende totaalbedragen voor de
bestaande ARKIV‟s volstort:
ARKIV
∑ Kapitaalvolstortingen
door ARK-F
per 31/03/14
Initieel
toegezegd
bedrag door
ARK-F
Actueel
toegezegd
bedrag door
ARK-F per
31/03/14
(*)
9.999.000
∑ Kapitaalverminderingen
cash ontvangen
door ARK-F per
31/03/14
ARKAFUND nv
9.374.407
Waarvan
volstort
tijdens
huidig
boekjaar
249.988
ARK-ANGELS FUND
nv (**)
Baekeland Fonds II
nv
Big Bang Ventures
II Comm. VA. (**)
Capital-E ARKIV nv
2.724.593
-
3.357.000
3.357.000
473.212
4.000.000
600.000
4.000.000
4.000.000
800.000
9.868.800
-
10.284.962
10.284.962
2.971.487
850
-
1.000
1.000
-
12.749.150
-
14.999.000
14.999.000
486.855
2.794.400
-
4.990.000
3.742.500
-
12.959.806
498.339
15.000.000
15.000.000
1.125.000
3.246.750
-
4.995.000
3.746.125
-
8.755.660
-
12.000.000
9.600.000
1.818.373
12.250.000
-
12.250.000
12.250.000
2.940.000
7.840.000
-
7.840.000
7.840.000
1.860.040
3.742.500
748.500
4.990.000
4.990.000
-
104.705.962
99.809.587
Capital-E nv
Fortis Private Equity
Arkimedes nv
Gimv Arkiv
Technology Fund nv
ING-Activator Fund
nv (**)
KeBeK ARKIV nv
(**)
KMOFIN nv (LRM)
QAT ARKIV nv
(**)
Vesalius Biocapital
ARKIV nv
TOTAAL
90.306.916
2.096.827
9.999.000
1.342.058
13.817.025
(*) Het „actueel toegezegd bedrag‟ kan verschillen van het „initieel toegezegd bedrag‟ indien de
aandeelhouders van de desbetreffende ARKIV overeengekomen zijn om de initieel voorziene
fondsgrootte te verminderen (i.e. Fortis Private Equity Arkimedes, ING-Activator Fund en KeBeK ARKIV).
(**) ARKimedes-Fonds heeft per 31/03/14 openstaande vordering op volgende ARKIV‟s n.a.v. besliste
doch cashmatig nog niet uitgevoerde kapitaalverminderingen:
- ARK-Angels Fund: 337.379 euro;
- Big Bang Ventures II: 3.062.794 euro;
- ING-Activator Fund: 2.497.750 euro;
- KeBeK ARKIV: 2.832.000 euro;
- QAT ARKIV: 1.288.700 euro.
2.3.2. Cash uitkeringen vanwege ARKIV‟s
Inmiddels hebben enkele ARKIV‟s exits gerealiseerd door hun belang in
portefeuilleondernemingen succesvol te verkopen. Zodra de exit-inkomsten een
bepaald peil bereiken, dienen de ARKIV‟s deze opbrengsten uit te keren aan hun
aandeelhouders.
ARKimedes-Fonds NV
pagina 4
De exit-inkomsten werden tot dusver via kapitaalverminderingen uitgekeerd, wat
als nadeel heeft dat ARKimedes-Fonds deze inkomsten niet kan boeken in haar
resultatenrekening. Pas wanneer de exit-inkomsten terugkeren via dividenden, zal
ARKimedes-Fonds voor het eerst opbrengsten in haar resultatenrekening kunnen
boeken.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontvangen exit-inkomsten voor
ARKimedes-Fonds en de openstaande vorderingen m.b.t. te ontvangen exitinkomsten per 31 maart 2014 (in euro):
ARKIV
ARKAFUND nv
ARK-ANGELS FUND nv
Baekeland Fonds II nv
Big Bang Ventures II Comm. VA.
Capital-E ARKIV nv
Capital-E nv
Fortis Private Equity Arkimedes nv
Gimv Arkiv Technology Fund nv
ING-Activator Fund nv
KeBeK ARKIV nv
KMOFIN nv
QAT ARKIV nv
Vesalius Biocapital ARKIV nv
TOTAAL per 31/03/14
∑ exit-inkomsten
ARK-F per
31/03/14
Openstaande
vorderingen per
31/03/14
Uitkeringswijze
1.342.058
473.212
800.000
2.971.487
486.855
1.125.000
1.818.373
2.940.000
1.860.040
13.817.025
337.379
3.062.794
2.497.750
2.832.000
1.288.700
10.018.623
Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering
-
2.3.3. Vermindering volstortingsplicht
In het kader van een effectieve aanwending van de gealloceerde middelen van
ARKimedes-Fonds, werd in onderling overleg met de beheerders en de medeaandeelhouders van bepaalde ARKIV‟s beslist om het initieel toegezegd kapitaal
waar mogelijk en wenselijk te verminderen, zonder evenwel de continuïteit van de
desbetreffende ARKIV in het gedrang te brengen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de drie ARKIV‟s wiens initieel
toegezegd kapitaal verminderd werd:
ARKIV
Fortis Private Equity Arkimedes nv
ING-Activator Fund nv
KeBeK ARKIV nv
2.4.
Initiële
fondsgrootte
Kapitaalvermindering
Huidige
fondsgrootte
31/03/14
10.000.000
9.999.000
25.000.000
2.500.000
2.500.000
5.000.000
7.500.000
7.499.000
20.000.000
De financieel vaste activa en de EVCA-waardering
2.4.1. Het algemene economische klimaat
In 2008 brak er wereldwijd een zware financiële bankencrisis uit. Dat mondde uit in
een economische crisis, wat drukte op het investeringsklimaat in de markt van
2008 tot 2010. Vervolgens was er een economische heropleving merkbaar in 2010.
Deze werd in 2011 evenwel reeds teniet gedaan door het uitbreken van de
Europese schuldencrisis waardoor de banken alweer onder druk kwamen te staan.
ARKimedes-Fonds NV
pagina 5
Omwille van de crisis waren de ARKIV‟s vaker genoodzaakt om zelf in te staan voor
de bijkomende financieringsnoden van hun participaties waar het voor de crisis
gemakkelijker was om nieuwe investeerders en/of bankfinanciering aan te trekken.
Dit verklaart meteen ook waarom de ARKIV‟s de laatste jaren heel wat
opvolgingsinvesteringen zelf voor hun rekening namen.
Echter, vanaf de tweede jaarhelft van 2013 waren de eerste tekenen van een pril
economische herstel merkbaar wat zich reflecteerde in toegenomen M&A-activiteit.
Afgelopen kwartaal werden een aantal transacties afgerond dewelke resulteerden in
succesvolle exits:
- Op 6/01/2014 werd Okapi Sciences, een spin-off van KU Leuven waarin Fortis
Private Equity Arkimedes en KeBeK ARKIV participeerden, verkocht aan Aratana
Therapeutics [Nasdaq: PETX];
- Op 9/01/2014 werd CMOSIS, waarin zowel Capital-E ARKIV als ING-Activator
Fund participeerden, verkocht aan TA Associates, een Amerikaans private equity
fonds, en het management van CMOSIS;
- Op 15/01/2014 heeft KeBeK ARKIV haar minderheidsparticipatie in Lumière
Publishing verkocht aan de meerderheidsaandeelhouders en oprichters;
- Op 27/01/2014 heeft QAT ARKIV haar belang in Meucci Solutions verkocht aan
het Amerikaanse Keynote, een portefeuillebedrijf van het private equity bedrijf
Thoma Bravo.
ARKimedes Management stelt vast dat de exits van de voorbije maanden vooral
zogenaamde „trade sales‟ waren aan buitenlandse (vooral VS), industriële spelers
(o.a. beursgenoteerd op Nasdaq). Echter, ondanks het aantrekken van de IPOmarkt internationaal, werden in 2013 geen exits door ARKIV‟s gerealiseerd door
middel van beursnoteringen van portfoliobedrijven.
ARKimedes-Fonds NV
pagina 6
2.4.2. Financiële vaste activa versus intrinsieke waarde (tabel p. 8)
ARKimedes-Fonds boekt zijn kapitaalparticipaties in de ARKIV‟s aan aanschaffingswaarde. Waardeverminderingen worden geboekt in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.
Om te beoordelen of er sprake is van een duurzame minderwaarde of ontwaarding
worden alle participaties van ARKimedes-Fonds onder meer aan een jaarlijkse
evaluatie onderworpen, die wordt besproken in de raden van bestuur van zowel
ARKimedes Management als ARKimedes-Fonds. Voorts wordt semestrieel een
waarderingsoefening opgemaakt van de investeringsportefeuille volgens de
International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (IPEVguidelines) [www.privateequityvaluation.com]. Zodra de raden van bestuur
oordelen dat er voldoende aanwijzigingen zijn dat een ARKIV haar businessplan niet
meer kan realiseren en ARKimedes-Fonds daardoor zijn participatie in de ARKIV
gedeeltelijk niet meer kan recupereren, worden waardeverminderingen aangelegd
binnen ARKimedes-Fonds.
In 2008 heeft ARKimedes de samenwerking met één ARKIV voortijdig beëindigd, nl.
FUNDUS II.
De raden van bestuur besloten reeds in 2009 om voorzichtigheidshalve een stap
verder te gaan door vanaf 31 maart 2009 waardeverminderingen op ARKIV‟s aan te
leggen ten belope van het pro rata deel van ARKimedes-Fonds in de door de
ARKIV‟s gerealiseerde minderwaarden op hun portefeuilleondernemingen evenwel
afgetopt op de maximale netto-exposure, zijnde de kapitaalvolstortingen
verminderd met de uitkeringen. Sindsdien evalueren de raden van bestuur
semestrieel, bij de bespreking van de waarderingsoefening van de
investeringsportefeuille, of overeenkomstig verdere waardeverminderingen op
ARKIV-participaties dienen aangelegd te worden.
Overeenkomstig deze waarderingsmethodiek besliste de raad van bestuur om op de
financiële vaste activa per 31 maart 2014 bijkomende waardeverminderingen aan
te leggen ten belopen van 661.807 euro. Per 31 maart 2014 bedraagt het totaal
der aangelegde waardeverminderingen 26.661.319 euro.
De tabel op volgende bladzijde (p. 8) geeft een overzicht van de financiële vaste
activa ten opzichte van de intrinsieke waarde van de ARKimedes-Fonds-portefeuille
volgens de IPEV-richtlijnen en van de (voorzichtigheidshalve) door ARKimedesFonds aangelegde waardeverminderingen op de ARKIV‟s.
2.4.3. Volstortings-, ontvangst- en afschrijvingspercentage per ARKIV (tabel p. 9)
Een overzicht van de volstortings-, ontvangst- en afschrijvingspercentages per
ARKIV wordt weergegeven op pagina 9.
ARKimedes-Fonds NV
pagina 7
Financiële vaste activa (“FVA”) versus intrinsieke waarde:
Naam ARKIV
ARKAFUND nv
ARK-ANGELS FUND nv
Baekeland Fonds II nv
Big Bang Ventures II Comm. VA.
Capital-E Arkiv nv
Capital-E nv
Fortis Private Equity Arkimedes nv
Gimv Arkiv Technology Fund nv
ING-Activator Fund nv
KeBeK ARKIV nv
KMOFIN nv (LRM)
QAT ARKIV nv
Vesalius Biocapital ARKIV nv
TOTAAL
-
Fondsgrootte
Cijfers
per
19.999.000
6.719.500
11.100.000
31.274.284
30.100.000
48.036.000
7.500.000
30.100.000
7.499.000
20.000.000
25.000.000
16.000.000
10.000.000
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.03.13
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
233.227.784
Aandeel
% ARK-F
in ARKIV
Eigen
vermogen
ARKIV's
Aandeel
ARK-F in
eigen
vermogen
ARKIV’s
Resultaat
boekjaar
ARKIV's
FVA ARK-F
31/03/14
∑ van de door
ARK-F geboekte
waardeverminderingen
per 31/03/14
49,99
49,96
36,04
32,97
0,0033
31,22
49,90
49,83
49,95
48,00
49,00
49,00
49,90
7.722.218
2.641.100
4.558.245
14.467.246
14.378.580
24.207.226
1.965.014
6.025.380
3.049.252
7.597.223
13.328.416
5.601.436
5.138.913
3.860.916
1.319.469
1.642.611
4.769.851
478
7.558.585
980.542
3.002.447
1.523.254
3.646.667
6.530.924
2.744.704
2.564.317
-938.695
400.815
-1.144.805
-3.176.003
-492.489
-4.973.544
-297.743
-5.362.797
-369.848
-2.918.026
-1.648.976
-3.452.333
-34.721
3.731.086
1.282.513
2.542.952
1.697.855
850
10.521.038
1.670.295
7.749.028
0
522.429
6.354.366
0
3.742.500
4.301.262
631.490
657.048
2.141.626
0
1.741.258
1.124.105
4.085.779
749.000
3.582.858
2.955.634
4.691.260
0
39.814.912
26.661.319
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
110.680.249
40.144.765
Intrinsieke
waarde
ARK-Fportefeuille per
31/12/13
volgens IPEVrichtlijnen
51.022.000
De bovenstaande tabel is exclusief FUNDUS II.
Om dubbeltellingen te vermijden werd Capital-E ARKIV nv niet meegeteld in de som van de fondsgroottes. Capital-E ARKIV nv is een quasi 100%-dochterfonds
van Capital-E nv.
De intrinsieke waarde van de portefeuille volgens de IPEV-waarderingsrichtlijnen bedroeg 51,0 mln. euro per 31/12/13. De IPEV-waarderingsrichtlijnen hebben
een extracomptabel karakter en dienen ter ondersteuning.
Gezien de ARKIV‟s voornamelijk in een vroeg stadium van de doelondernemingen investeren, kan de intrinsieke waarde volgens de conservatieve IPEV-richtlijnen
(zie ook www.privateequityvaluation.com) doorgaans pas stijgen in geval van een nieuwe financieringsronde binnen een onderneming tegen een hogere
waardering met intrede van een derde, een hogere beursnotering (voor zover voorhanden) of een bindend bod vanwege een derde. In de praktijk zal de waarde
van een fonds de eerste jaren dalen t.g.v. de werkingskosten en de waardeverminderingen/minwaarden op dossiers die niet evolueren zoals gehoopt, terwijl
meerwaarde op de realisatie van participaties eerder naar het eind van de looptijd van het fonds worden verwacht. De IPEV-waardering volgt de zogenaamde Jcurve.
ARKimedes-Fonds NV
pagina 8
Volstortings-, ontvangst- en afschrijvingspercentage per ARKIV:
Initieel
toegezegd
bedrag door
ARK-F
Actueel
toegezegd
bedrag door
ARK-F per
31/03/14
∑ Kapitaalvolstortingen
door ARK-F
per 31/03/14
[1]
[2]
[3]
ARKAFUND nv
9.999.000
9.999.000
9.374.407
93,8%
1.342.053
13,4%
4.301.262
45,9%
ARK-ANGELS FUND nv
3.357.000
3.357.000
2.724.593
81,2%
473.212
14,1%
631.490
23,2%
Baekeland Fonds II nv
4.000.000
4.000.000
4.000.000
100,0%
800.000
20,0%
657.048
16,4%
Big Bang Ventures II
Comm. VA.
Capital-E ARKIV nv
10.284.962
10.284.962
9.868.800
96,0%
2.971.487
28,9%
2.141.626
21,7%
1.000
1.000
850
85,0%
-
Capital-E nv
14.999.000
14.999.000
12.749.150
85,0%
486.855
ARKIV
Volstortingspercentage
(%)
[3]/1[]
∑ Kapitaalverminderingen
cash ontvangen
door ARK-F per
31/03/14
[4]
Ontvangstpercentage
(%)
[4]/[2]
-
∑ van de door
ARK-F geboekte
waardeverminderingen
per 31/03/14
[5]
Afschrijvingspercentage
(%)
[5]/[3]
0
0,0%
3,2%
1.741.258
13,7%
-
1.124.105
40,2%
7,5%
4.085.779
31,5%
749.000
23,1%
Fortis Private Equity
Arkimedes nv
Gimv Arkiv
Technology Fund nv
ING-Activator Fund nv
4.990.000
3.742.500
2.794.400
56,0%
-
15.000.000
15.000.000
12.959.806
86,4%
1.125.000
4.995.000
3.746.125
3.246.750
65,0%
-
KeBeK ARKIV nv
12.000.000
9.600.000
8.755.660
73,0%
1.818.373
18,9%
3.582.858
40,9%
KMOFIN nv (LRM)
12.250.000
12.250.000
12.250.000
100,0%
2.940.000
24,0%
2.955.634
24,1%
QAT ARKIV nv
7.840.000
7.840.000
7.840.000
100,0%
1.860.040
23,7%
4.691.260
59,8%
Vesalius Biocapital
ARKIV nv
TOTAAL
4.990.000
4.990.000
3.742.500
75,0%
104.705.962
99.809.587
90.306.916
86,2%
ARKimedes-Fonds NV
pagina 9
13.817.025
-
13,8%
0
26.661.319
0,0%
29,5%
3. ARK-investeringen
3.1.
Evolutie van de ARK-investeringen
Het zijn de ARKIV‟s die hun middelen investeren in starters en kmo‟s in Vlaanderen,
waarbij ARKimedes-Fonds niet tussenkomt in de investeringsbeslissingen.
De onderstaande tabel geeft de historiek van de door de ARKIV‟s uitgevoerde ARKinvesteringen:
Resultaat
per
31.03.2006
31.03.2007
31.03.2008
31.03.2009
31.03.2010
31.03.2011
31.03.2012
31.03.2013
30.06.2013
30.09.2013
31.12.2013
31.03.2014
3.2.
∑ aantal eerste
investeringsrondes
4
32
66
97
124
140
147
147
148
148
148
148
∑ aantal
vervolgrondes
0
5
29
82
126
244
308
351
364
373
376
383
∑ ARKinvesteringen
(in euro, cash out)
Aantal
verschillende
bedrijven
1.790.000
18.962.742
46.753.581
75.189.749
103.090.881
133.876.841
145.830.054
152.463.489
155.404.188
156.096.166
156.330.771
157.066.884
4
32
60
84
106
118
125
125
126
126
126
126
∑Contractuele
investeringsverplichtingen bij
behalen milestones
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
11.067.634
4.271.369
3.303.277
456.552
200.000
275.000
300.000
0
ARK-investeringen volgens sector en stadia
59 % van de ARK-investeringen betreffen groeidossiers, de resterende 41 % zijn
zaai- (5 %) en opstartdossiers (36 %).
ARKimedes-Fonds NV
pagina 10
Totaal
uitstaande
termsheets
0
0
7.225.000
14.684.000
8.297.500
1.850.000
0
0
0
0
0
0
3.3. Historiek van de ARK-investeringen per ARKIV
ARKIV (1)
ARKAFUND
Fondsgrootte
∑ ARK-investeringen
per 31/03/13
∑ ARK-investeringen
per 31/03/14
Aantal dossiers
per 31/03/13
Aantal dossiers
per 31/03/14
19.999.000
16.446.934
16
16.746.534
16
ARK-ANGELS FUND
6.719.500
4.329.781
16
4.498.934
16
Baekeland Fonds II
11.100.000
8.374.931
14
8.793.164
14
BBV II (2)
31.274.284
17.157.309
10
17.461.707
10
Capital-E ARKIV
30.100.000
16.517.433
8
18.570.623
8
Fortis Private Equity
Arkimedes
Gimv Arkiv Technology
Fund
ING-Activator Fund
7.500.000
4.569.236
6
4.657.467
6
30.100.000
20.067.113
8
20.419.498
8
7.999.000
5.681.840
10
6.180.509
10
KeBeK ARKIV
25.000.000
16.202.063
16
16.290.294
16
KMOFIN
25.000.000
20.946.889
30
20.946.889
31
QAT ARKIV
16.000.000
16.486.890
7
16.486.890
7
Vesalius Biocapital ARKIV
10.000.000
4.661.068
5
4.992.374
5
220.791.784
151.441.485
146
156.044.880
147
Totaal
(1) De cijfers m.b.t. FUNDUS II (exit juni 2008) zijn vanaf 30/09/08 niet meer in de tabel opgenomen. (FUNDUS II investeerde 1.022.004 euro in 1 ARK-dossier.)
(2) BBV II: 20.560.000 euro van het toegezegde kapitaal wordt gereserveerd voor ARK-investeringen.
ARKimedes-Fonds NV
pagina 11
4. Balans per 31 maart 2014 (in euro, in eenheden)
Activa
Vaste activa
Oprichtingskosten
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen < 1 jaar
Geldbeleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekening
Totaal
0
0
39.814.912
10.112.730
7.025.050
13.786.264
9.416
70.748.371
Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Overgedragen resultaat
Resultaat boekjaar
Schulden > 1 jaar
Obligatielening
Swap
Schulden < 1 jaar
Overlopende rekening
Totaal
44.217.990
-12.877.388
-7.778.142
35.000.000
11.255.056
339.796
591.059
70.748.371
Toelichting
Oprichtingskosten
De kosten van de publieke emissie (september 2005) bedroegen 4.667.827 euro.
Die kosten hadden een éénmalig karakter, waren geactiveerd als oprichtingskosten
en werden afgeschreven over 5 jaar. De emissiekosten omvatten o.a. de kosten
voor het bankconsortium (2.625.000 euro aandelenluik, 560.000 euro
obligatieluik), notariskosten kapitaalverhoging (386.250 euro) en de éénmalige
premie voor de gewestwaarborg (886.772 euro). Het totaal van deze kosten werd
inmiddels volledig afgeschreven.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa omvatten de deelnemingen in twaalf ARKIV‟s. Het
resterende bedrag wordt volstort in functie van het investeringsritme van de
ARKIV. De financiële vaste activa werden toegelicht op pagina 3.
Vorderingen op ten hoogste één jaar
De vorderingen hebben betrekking op terug te vorderen belastingen (94.108 euro)
en vorderingen op resp. ARK-Angels Fund (337.379 euro), Big Bang Ventures II
(3.062.794 euro), ING Activator Fund (2.497.750 euro), KeBeK ARKIV (2.832.000
euro) en QAT ARKIV (1.288.700 euro) n.a.v. besliste doch cashmatig nietuitgekeerde kapitaalverminderingen.
Geldbeleggingen
De thesauriebeleggingen omvatten 998.296 euro commercial paper op maximaal
drie maanden en 6.026.753 euro op een spaarrekening bij een Belgische grootbank
met een iets hogere kredietrente maar met een afroeptermijn van 32 dagen.
Liquide middelen
13.786.264 euro liquide middelen, deze betreffen zicht- en spaarrekeningen bij vier
Belgische grootbanken.
Overlopende rekeningen actief
Betreft de pro ratering van te ontvangen rente-inkomsten.
ARKimedes-Fonds NV
pagina 12
Kapitaal
Het kapitaal bedroeg bij de oprichting 1.200.250 euro en werd op 12 oktober 2005
via de publieke emissie verhoogd tot 76.200.250 euro. Op 26 september 2012
werden de geleden verliezen van 31.982.259 euro geïncorporeerd in het
maatschappelijke kapitaal waardoor het kapitaal verminderd werd tot 44.217.990
euro.
Overgedragen resultaat
Het overgedragen resultaat bestaat uit het overgedragen verlies van het vorige
boekjaar (-12.877.388 euro) en het verlies van het lopende boekjaar (-7.778.142
euro), tezamen -20.655.530 euro.
Schulden op meer dan één jaar.
Omvat de in 2005 publiek geplaatste obligatielening van 35.000.000 euro en de
schuld onder de swap. ARKimedes-Fonds heeft met een bank een swapovereenkomst afgesloten waaruit het fonds jaarlijks op 12 oktober een bedrag
ontvangt waarmee het de jaarlijkse coupon van 1.207.500 euro van de
obligatielening kan betalen en waarvoor het fonds in ruil één intrestdelging van
18.030.000 euro dient te verrichten op 12 oktober 2017. Per 31 maart 2014 vinden
we de ontvangen bedragen onder de swap terug, zijnde acht maal 1.207.500 euro
ontvangen op 12 oktober van de jaren 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
en 2013 evenals de gekapitaliseerde intresten van deze bedragen tot 31 maart
2014.
Schulden < 1 jaar
Deze post slaat volledig op nog te betalen handelsschulden (339.796 euro).
Overlopende rekening passief
De overlopende rekening van het passief bestaat in hoofdzaak uit het pro rata
gedeelte van de couponlast (met betaaldatum de eerstvolgende 12 de oktober) van
de obligatielening van 35.000.000 euro.
ARKimedes-Fonds NV
pagina 13
5. Resultatenrekening 1 april 2013 – 31 maart 2014
(Bedragen in euro en in eenheden)
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen en sociale lasten
Afschrijvingen en
waardeverminderingen
Voorzieningen
Andere bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen
0
0
-1.393.022
0
0
0
-1.325
-1.394.348
101.122
-1.621.584
-2.914.810
0
-4.863.332
-7.778.142
0
-7.778.142
Toelichting
De vennootschap boekte een negatief bedrijfsresultaat van -1.394.348 euro.
De bedrijfskosten zijn vnl. de beheervergoeding (1.345.523 euro incl. btw),
erelonen accountant (7.668 euro) en bedrijfsrevisor (12.463 euro), drukkosten voor
het jaarverslag (26.871 euro) en wettelijke formaliteiten (497 euro).
De
financiële
opbrengsten
(101.122
euro)
zijn
opbrengsten
uit
thesauriebeleggingen. De financiële kosten (1.621.584 euro) omvatten
voornamelijk de couponlast van de obligatielening (1.207.500 euro), de
gekapitaliseerde rente onder de swap (398.382 euro) en bankkosten (15.702 euro).
Voorts ontving ARKimedes-Fonds tot 31 maart 2014 voor 23,8 mln. euro exitinkomsten van ARKIV‟s. Deze gelden keerden terug via kapitaalverminderingen,
waardoor dit niet is terug te vinden in de resultatenrekening.
De tussentijdse cijfers per 31 maart 2014 tonen een verlies van 7.778.142 euro,
waarvan 4.863.332 euro uitzonderlijke kosten, zijnde waardeverminderingen op
financiële vaste activa.
ARKimedes-Fonds NV
pagina 14
6. Intrinsieke waarde per aandeel per 31 maart 2014
Eigen vermogen:
Aantal aandelen:
Intrinsieke waarde/aandeel:
23.562.460. euro
304.801
77,30 euro (gewaarborgd bedrag: 225 euro)
De daling van de intrinsieke waarde per aandeel van 250 euro bij de start tot 77,30
euro per 31 december 2013, is voornamelijk toe te wijzen aan volgende kosten:
-35,32 euro/aandeel werkingskosten (beheervergoeding);
-15,31 euro/aandeel kosten publieke emissie;
-38,86 euro/aandeel kosten (gekapitaliseerde) coupon van de obligaties;
-2,21 euro/aandeel gerealiseerde minwaarden (stopzetting FUNDUS II);
-87,47 euro/aandeel voorzichtigheidshalve aangelegde waardeverminderingen op ARKIV‟s:
- ARKAFUND: 14,11 euro/aandeel;
- ARK-ANGELS FUND: 2,07 euro/aandeel;
- Baekeland Fonds II: 2,16 euro/aandeel;
- Big Bang Ventures II: 7,03 euro/aandeel;
- Capital-E: 5,71 euro/aandeel;
- Fortis Private Equity Arkimedes: 3,69 euro/aandeel;
- Gimv Arkiv Technology Fund: 13,40 euro/aandeel;
- ING-Activator Fund: 2,46 euro/aandeel;
- KeBeK ARKIV: 11,75 euro/aandeel;
- KMOFIN: 9,70 euro/aandeel;
- QAT ARKIV: 15,39 euro/aandeel.
Doordat de exit-inkomsten tot dusver aan ARKimedes-Fonds werden uitgekeerd via
kapitaalverminderingen (i.p.v. via dividenden) ten bedragen van 23,8 mln. euro,
kan ARKimedes-Fonds overeenkomstig nog geen opbrengsten in zijn
resultatenrekening boeken.
Ongeacht de intrinsieke waarde per aandeel van ARKimedes-Fonds geniet de
aandeelhouder bij ontbinding van de vennootschap van een gewestwaarborg van
90% op de prijs bij uitgifte (zijnde 90 % van 250 euro per aandeel) en kon de
aandeelhouder de eerste vier jaar aanspraak maken op een belastingkrediet van
35% op het bedrag bij intekening (per belastingplichtige geplafonneerd op 875 euro
en gespreid inbaar over de eerste vier jaar).
De aangeboden obligaties van ARKimedes-Fonds zijn niet-achtergestelde obligaties
op twaalf jaar. Deze werden a pari uitgegeven tegen 250 euro per obligatie. Zij
brengen een jaarlijkse constante coupon op van 3,45 %. De obligatiehouders
kunnen rekenen op een kapitaalbescherming op de hoofdsom via een
gewestwaarborg van 100%.
Brussel, 29 mei 2014
ARKimedes-Fonds NV
pagina 15
Bijlage 1: Historiek met totaalbedragen van de door de ARKIV’s onder
ARKimedes-Fonds nv doorgevoerde ARK-investeringen per 31/03/2014
ARKIV
NAAM
ACTIVITEIT
1
FUNDUS II
Postron nv
2
Tigenix nv
3
Baekeland
Fonds II
KMOFIN
4
KMOFIN
Entelec Control
Systems nv
5
KMOFIN
Ideaxis nv
6
BBV II
Qlayer nv
7
KEBEK
ARKIV
BBV II
Intek nv
Tailormade
Transport nv
Tailormade
Logistics nv
Pronota nv
11
KEBEK
ARKIV
KEBEK
ARKIV
Baekeland
Fonds II
KMOFIN
Produceerde automatiserings- en point-of-sales
producten voor horeca en detailhandel
Ontwikkelt producten om kraakbeenletsel te
herstellen
Ontwikkelt systemen voor visuele inspectie en
sortering op basis van lasertechnologie
Maakt een iBMS-platform voor aansturing van
software- en PLC-systemen voor
infrastructuurcomplexen
Levert e-mailmarketing, internetdiensten en
websites op maat
Voorziet commerciële datacenters van virtuele
managementsoftware
Ontwikkelde en produceerde geavanceerde
elektronische sloten
Ontwikkelt software-applicaties voor snel en
veilig betalingsverkeer
Levert logistieke en transportdiensten
12
KMOFIN
13
Fortis PE
Arkimedes
Capital-E
Arkiv
INGActivator
Fund
Capital-E
Arkiv
MIR nv
17
KMOFIN
Becona nv
18
KEBEK
ARKIV
PharmaNeuroBoost
NV
19
MOSTforWATER nv
21
Baekeland
Fonds II
INGActivator
Fund
ARKAFUND
22
BBV II
23
24
8
9
10
14
15
16
Visys nv
Clear2Pay nv
Levert logistieke en transportdiensten
Ligt aan de basis van een nieuwe generatie
moleculaire diagnostica
Ontwikkelt hard- en software voor industriële
draadloze netwerken van sensoren
Ontwikkelt en commercialiseert software en
diensten voor digitale televisie en media
Produceert brandwerende rolluiken
RMONI Wireless
bvba
Zappware nv
AsicAhead nv
Commercialiseerde reconfigureerbare radio ICtechnologie
Bereidt maaltijden in het groot
Country Chef
Belgium nv
Carbonics nv
Commercialiseert elektronische
vermogenscomponenten gebaseerd op
synthetische diamant als halfgeleider
Ontwerpt, produceert en verhuurt innovatieve
bekistingsystemen voor de bouwnijverheid
Ontwikkelde anti-depressiva
BEDRAG
(euro)
1.022.004
399.998
1.290.001
849.379
400.000
2.029.472
2.000.000
3.772.469
297.697
1.686.878
681.639
922.132
992.311
1.497.500
1.226.608
1.442.094
150.501
708.340
2.700.000
Leverde simulatiesoftware en advies om de
kwaliteit van water te garanderen
Leverde luxueuze kleding voor de zwangere
vrouw
175.000
250.000
Avinity Systems bv
Biedt software aan, die bedrijven helpt om leads
te detecteren in hun online bezoekers
Brengt interactieve applicaties op betaaltelevisie
KMOFIN
City Live nv
Ontwikkelt software-applicaties voor PDA‟s
488.000
ActoGenix nv
26
BBV II
Ontwikkelt farmaceutische producten voor
darmaandoeningen
Verhuurt vliegtuigen voor cargo-vluchten van
en naar Zaventem
Verbond pc met mobiele telefoon
957.461
25
Baekeland
Fonds II
QAT ARKIV
20
Cercle d‟O nv
Netmining nv
3P Air Freighters
Ltd
24access Solutions
bv
ARKimedes-Fonds NV
pagina 16
391.500
400.000
1.261.446
498.170
27
28
29
Quick Sensor nv
iNEWIT nv
TINC Associates nv
Ontwikkelt sensoren voor cinemazetels
Ontwikkelde draadloze mobiele camera‟s
Leverde diensten voor luchtverkeersleiding en
scheepvaart
Ontwikkelt reclame op maat via internet
Gimv Arkiv
Technology
Fund
KEBEK
ARKIV
Netmedia Europe
nv
Nomadesk nv
(voorheen
Aventiv)
Multi Media
Services nv
Is een groothandel van multimediaproducten
900.365
33
BBV II
CV Warehouse nv
999.996
34
35
Capital-E
Arkiv
QAT ARKIV
36
QAT ARKIV
PharmaDiagnostcs
nv
Bettonville
Integrated
Solutions nv
Biofer nv
Ontwikkelt en commercialiseert
recruteringssoftware
Detectie van biofarmacologische parameters
37
QAT ARKIV
38
Baekeland
Fonds II
Gimv Arkiv
Technology
Fund
Baekeland
Fonds II
Gimv Arkiv
Technology
Fund
KMOFIN
30
31
32
39
40
41
42
43
ARKAFUND
BBV II
INGActivator
Fund
KMOFIN
Commercialiseert Nomadesk
Cargo Brussels
Airlines nv
Gemidis nv
AlgoNomics nv
Syntegro nv
Applied
Development nv
45
46
KMOFIN
CommArt nv
47
48
49
KMOFIN
BBV II
Capital-E
Arkiv
Baekeland
Fonds II
Capital-E
Arkiv
Capital-E
Arkiv
MUbio bv
PeopleCube bv
Light Blue Optics
Ltd
Trinean nv
Silicon Line GmbH
54
Capital-E
Arkiv
ARKAFUND
55
56
ARKAFUND
QAT ARKIV
57
KMOFIN
58
Fortis PE
Arkimedes
Gimv Arkiv
Mifratel nv
Meucci Solutions
nv
Genano Benelux
nv
Elytra nv
44
50
51
52
53
59
Excico Group nv
Elytra nv
Trinean nv
CMOSIS nv
Yuntaa nv
Clear2Pay nv
1.999.998
Baat een zelfontworpen
biomassavergistingsinstallatie uit
Was een luchtvrachtmaatschappij
3.880.000
Ontwikkelt systemen voor toegangscontroles en
tijdregistratie
Ontwikkelt software offshore
Gimv Arkiv
Technology
Fund
Capital-E
Arkiv
KEBEK ARKIV
5.059.660
3.200.000
Ontwikkelt software voor het screenen van
biofarmaceutica op immunogeniciteit
Ontwikkelt chips voor draadloze communicatie
(voorheen Xanadu Wireless)
Green Peak
Technologies bv
360.000
Ontwikkelde lasermachines voor de
diamantnijverheid
Ontwikkelde beeldschermen en
aanstuurelektronica
Ontwikkelde beeldschermen en
aanstuurelektronica
Gemidis nv
500.000
1.450.488
409.000
1.393.242
500.000
1.008.940
350.000
4.545.453
500.000
200.648
Is actief in laserdiffusietechnologie voor de
fabricatie van chips
Ontwikkelde sandwichpanelen met stalen
bekleding (voorheen SteelThermHex)
Ontwikkelt taalsoftware voor begeleid
zelfstandig leren
Ontwikkelde een longkankervaccin
Ontwikkelt software voor facilitiesbeheer
Ontwikkelt technologie voor laserprojectie
5.492.159
Ontwikkelt instrumenten voor de life sciencesmarkt
Ontwikkelt instrumenten voor de life sciencesmarkt
Ontwikkelt en verkoopt “high-end” CMOS
beeldsensoren voor professionele, industriële en
wetenschappelijke doeleinden.
Maakt chips voor korte verbindingen in
draadloze toestellen
Ontwikkelde een online Web2.0.-platform voor
het bewaren van bestanden
Is een outbound contactcenter
Ontwikkelt tools om het telefoonverkeer en –
gedrag in kaart te brengen
Produceert en commercialiseert
luchtzuiveringsproducten
Ontwikkelde sandwichpanelen met stalen
bekleding
Ontwikkelt software-applicaties voor snel en
1.666.400
ARKimedes-Fonds NV
pagina 17
500.000
24.500
711.324
1.461.137
2.368.077
1.928.926
1.550.000
3.854.353
4.696.204
1.000.000
2.489.000
369.910
500.215
806.001
60
61
62
63
Technology
Fund
ARKAFUND
ARK-ANGELS
FUND
KEBEK ARKIV
veilig betalingsverkeer
Nieuws.be nv
Beyond Snow nv
EDA nv
Biedt een overzicht van alle nieuwskanalen
Commercialiseerde een nieuw model van
snowboardbindingen
Verstrekt telefonische inlichtingen via de
nummers 1212, 1313 en 1414
Verstrekt telefonische inlichtingen via de
nummers 1212, 1313 en 1414
Verstrekt telefonische inlichtingen via de
nummers 1212, 1313 en 1414
Verstrekt telefonische inlichtingen via de
nummers 1212, 1313 en 1414
616.667
400.090
Ontwikkelt drug deliverysystemen
Ontwierp en verkocht snowboards en
toebehoren
Bood web 2.0 online diensten en interactieve
communicatie
Ontwikkelt en commercialiseert innovatieve,
draagbare, real-time high speed meetcamera's
voor de industrie
Ontwikkelde electronic design automation
software voor chips
Ontwikkelt mobiele toegangssystemen
250.000
250.000
375.000
Fortis PE
Arkimedes
ARKAFUND
EDA nv
EDA nv
66
67
INGActivator
Fund
KMOFIN
KMOFIN
68
ARKAFUND
ONE Agency nv
69
ARK-ANGELS
FUND
Tesin nv
70
ARK-ANGELS
FUND
KMOFIN
Mephisto Design
Automation nv
I-Commotion nv
Gimv Arkiv
Technology
Fund
INGActivator
Fund
ARK-ANGELS
FUND
KEBEK ARKIV
OTN Systems nv
Ontwikkelt hard- en software voor industriële
netwerken
Digipack nv
Bood digitale print & cartonnagetechnieken aan
446.614
EggCentris nv
299.942
Fugeia nv
77
Fortis PE
Arkimedes
KEBEK ARKIV
78
79
KEBEK ARKIV
ARKAFUND
Dilhome nv
ADAM Software nv
80
INGActivator
Fund
KEBEK ARKIV
KEBEK ARKIV
Fortis PE
Arkimedes
Vesalius
Biocapital
Arkiv
KMOFIN
KIBO nv
Bood diensten aan in het kader van
reproductieve toxicology
Ontwikkelt voedingsingrediënten t.b.v. de
voedingsindustrie
Ontwikkelt voedingsingrediënten t.b.v. de
voedingsindustrie
Biedt een bijstands- en marketingplatform aan
voor verzekeringsmakelaars
Baat een rust- en verzorgingstehuis uit
Ontwikkelt een crossmediaal softwareplatform.
Wereldleider in digital asset management
Commercialiseert mannenkledij (“Formen”)
KIBO nv
Okapi Sciences nv
Okapi Sciences nv
Commercialiseert mannenkledij (“Formen”)
Ontwikkelt antivirale medicijnen voor dieren
Ontwikkelt antivirale medicijnen voor dieren
Trinean nv
Ontwikkelt instrumenten voor de life sciencesmarkt
2.160.455
Apitope
International nv
1.250.000
Apitope
International nv
91
KMOFIN
Aristo Music nv
Produceerde op industriële wijze micro-algen en
afgeleiden
Ontwikkelde nieuwe selectie- en
distributietechnieken voor muziek
Ontwikkelde nieuwe selectie- en
distributietechnieken voor muziek
Ontwikkelde nieuwe selectie- en
441.982
90
Vesalius
Biocapital
Arkiv
ARK-ANGELS
FUND
ARK-ANGELS
FUND
Baekeland
Fonds II
KEBEK ARKIV
Doet onderzoek naar en ontwikkelt therapeutica
en diagnostica voor auto-immuunziektes en
allergieën.
Doet onderzoek naar en ontwikkelt therapeutica
en diagnostica voor auto-immuunziektes en
allergieën.
Produceert hoge snelheid- en precisieluchtlagers
64
65
71
72
73
73
75
76
81
82
83
84
85
86
87
88
89
EDA nv
Seps Pharma nv
Leon de Hierro nv
Fugeia nv
Teledesk nv
Leuven Air
Bearings nv
SBAE nv
Aristo Music nv
Aristo Music nv
ARKimedes-Fonds NV
pagina 18
375.000
375.000
375.000
1.991.094
102.730
120.000
462.350
1.500.000
608.315
608.315
850.000
625.020
1.502.100
700.000
700.000
926.437
926.437
1.550.000
229.605
840.000
870.582
600.000
distributietechnieken voor muziek
Biedt tools aan voor het automatisch
verzamelen van data op internet
Produceert en distribueert fietsen en
toebehoren
Produceert appelsorteermachines
Optimaliseert elektrochemische processen
92
ARKAFUND
Oxynade nv
93
KMOFIN
Minerva nv
94
95
KMOFIN
ARK-ANGELS
FUND
KEBEK ARKIV
ARKAFUND
Visiomatics nv
Elsyca nv
Gimv Arkiv
Technology
Fund
Baekeland
Fonds II
Luma nv
(voorheen Eclipse
International)
Siruna nv
100
QAT ARKIV
Siruna nv
101
NovoPolymers nv
102
Gimv Arkiv
Technology
Fund
KMOFIN
103
QAT ARKIV
104
105
ARK-ANGELS
FUND
BBV II
Eyetronics nv/
Eyetronics inc.
Ecqologic nv
106
KMOFIN
107
108
INGActivator
Fund
KMOFIN
109
BBV II
Racktivity nv
110
KMOFIN
Multicomm nv
111
KMOFIN
Promethera nv
112
KMOFIN
Pearlchain.net nv
113
Baekeland
Fonds II
KMOFIN
Complix nv
Fortis PE
Arkimedes
KEBEK ARKIV
reMYND nv
Destiny Telecom
nv
Destiny Telecom
nv
120
ARK-ANGELS
FUND
INGActivator
Fund
Vesalius
Biocapital
Arkiv
KMOFIN
121
KEBEK ARKIV
122
ARKAFUND
Concrete Systems
nv
World of Gaming
nv
96
97
98
99
114
115
116
117
118
119
LCL Belgium nv
Queromedia nv
Nascom nv
TrustAlert bv
Harvest Time
Bakeries nv
CMOSIS nv
Topsportlab nv
Excico Group nv
Pirana Group nv
800.000
950.015
250.000
376.090
Beheert een datacenter
Biedt diensten aan ter optimalisatie van
zoekmachines op internet
Ontwikkelde en commercialiseerde LUMA, een
crossmediaal end-to-end platform voor
marketingautomatisering
Ontwikkelde en commercialiseerde een
softwareplatform voor internettoepassingen op
mobiele toestellen
Ontwikkelde en commercialiseerde een
softwareplatform voor internettoepassingen op
mobiele toestellen
Ontwikkelt en produceert innovatieve
polymeerfilm voor zonnecellen
1.500.000
766.000
Brengt bedrijfsinformatie efficiënt online als
"front-end builder"
Scande objecten in voor grafisch 3D gebruik
1.493.600
Ontwikkelt chips ter versterking van analoge
integrated circuits met gemengde signalen
Ontwikkelde en commercialiseerde
internetsecurity voor gecontroleerde toegang
Produceerde "afbak"-broodjes in industriële
bakkerij
Ontwikkelt en verkoopt “high-end” CMOS
beeldsensoren voor professionele, industriële en
wetenschappelijke doeleinden
Meet en verbetert de prestaties van
profvoetballers via een online toepassing
Ontwikkelt en commercialiseert datacenter
management units
Ontwikkelde en verkocht home decoration
producten
Ontwikkelt stamceltherapie voor de behandeling
van leveraandoeningen
Biedt end-to-end value chain oplossingen met
een generisch applicatieplatform
Ontwikkelt alpha-body scaffold technologie voor
proteïne gerelateerde therapeutica
Is actief in laserdiffusietechnologie voor de
fabricatie van chips
Ontwikkelt geneesmiddelen tegen de ziekte van
Parkinson en Alzheimer
Was een full service marketing- en
communicatiebureau
Biedt goedkoop, snel internet aan op
traditionele koperen kabels
Biedt goedkoop, snel internet aan op
traditionele koperen kabels
2.598.797
250.000
1.000.000
4.700.000
3.263.201
500.000
1.250.000
1.500.000
500.000
200.000
2.760.000
1.500.004
250.032
1.000.000
582.665
499.967
750.000
500.000
249.831
516.222
Promethera nv
Ontwikkelt stamceltherapie voor de behandeling
van leveraandoeningen
455.053
Amakem nv
Ontwikkelt geneesmiddelen op basis van
kinase-inhibitoren
Ontwikkelt, produceert en commercialiseert
aluminium bekistingsystemen
Commercialiseert online games (wataro.com)
150.000
ARKimedes-Fonds NV
pagina 19
500.000
307.000
123
ARKAFUND
De Tondeldoos nv
124
ARKAFUND
Fill The Gap nv
125
BBV II
Amplidata nv
126
KMOFIN
Complix nv
127
Vesalius
Biocapital
Arkiv
Baekeland
Fonds II
Complix nv
ARK-ANGELS
FUND
ARK-ANGELS
FUND
Gatewing nv
Baekeland
Fonds II
KEBEK ARKIV
Caliopa nv
128
129
130
131
132
133
Sigasi nv
Ruban Zelfbouw
bvba
Lumière Publishing
nv
Arcarios bv
134
Baekeland
Fonds II
KMOFIN
135
KMOFIN
D Square nv
136
ARKAFUND
137
ARK-ANGELS
FUND
INGActivator
Fund
ARKAFUND
Baekeland
Fonds II
DI sa (Domain
Invest)
CarsOnTheWeb
(Ecadis nv)
CarsOnTheWeb
(Ecadis nv)
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Arcarios bv
Ontwikkelt en commercialiseert nieuwe
kwalitatieve kinderanimatieconcepten
Is een referral site voor jobaanbiedingen
gebruikmakend van social media
Ontwikkelt en commercialiseert unbreakable
data storage systems
Ontwikkelt alpha-body scaffold technologie voor
proteïne gerelateerde therapeutica
Ontwikkelt alpha-body scaffold technologie voor
proteïne gerelateerde therapeutica
1.500.000
Ontwikkelt Electronic Design Automation (EDA)
software voor Intelligent Design Environment
(IDE)
Biedt via onbemande vliegtuigjes diensten in de
context van aardobservatie aan
Levert doe-het-zelf paketten voor ventilatie,
elektriciteit en centrale stofzuigersystemen in
huis
Ontwikkelt en produceert optische transceivers
op basis van silicon photonics
Commercialiseert en distribueert filmrechten
260.000
Ontwikkelt innovatieve geneesmiddelen voor de
behandeling van beender- en gewrichtsziekten
Ontwikkelt innovatieve geneesmiddelen voor de
behandeling van beender- en gewrichtsziekten
Ontwikkelt "fabrieks-GPS"-software voor de
procesindustrie om het procesbeheer te
optimaliseren
Monetiseert generieke internetdomeinnamen
300.000
2.839.976
500.000
628.531
261.250
100.000
1.000.000
750.000
400.000
875.022
1.000.002
1.000.216
Commercialiseert een online veilingplatform
voor tweedehandswagens
Commercialiseert een online veilingplatform
voor tweedehandswagens
200.070
Ontwikkelt en verkoopt computergames
Ontwikkelt een talent life cycle management
platform ter identificatie en optimalisatie van
sporttalent
Levert diensten als batterijnetwerkoperator voor
elektrische grootverbruikers
567.253
730.000
Ontwikkelt en commercialiseert innovatieve
borstelconcepten voor reiniging van terrassen
en harde oppervlakten
Ontwikkelt innovatieve drankverpakking en
werkt aan de introductie van een nieuw
vatensysteem in brouwerijen
Biedt oplossingen aan in automatische
documentgeneratie
100.000
Ontwikkelt, implementeert en commercialiseert
softwareproducten in het domein van
documentbeheer, elektronische archivering,
worfklow management, postbehandeling en
opslagbeheer
Distribueert en verkoopt bio-water
575.000
Bienca nv
Produceert en verkoopt natuurlijke enzymes om
werking van microbes in voeding te vertragen
198.336
Ophthakem nv
Ontwikkelt een behandeling voor glaucoom
(spin out van Amakem)
350.000
Larian Digital nv
Spartanova nv
ARKANGELSFUND
ARKANGELSFUND
ARKANGELSFUND
INGActovator
Fund
ARKAFUND
Restore nv
ARKANGELSFUND
Vesalius
Biocapital
Arkiv
KMOFIN
Elementi nv
Terrazza nv
Cardiff Group nv
Lettergen nv
Arco Information
nv
TOTAAL
500.080
400.000
487.344
900.000
230.000
157.066.884
ARKimedes-Fonds NV
pagina 20
Bijlage 2: Lancering en allocatie van ARKimedes-Fonds II nv
Gezien de initiële investeringsperiode van de meeste ARKIV‟s onder ARKimedesFonds nv werd beëindigd in 2011 en teneinde het aanbod aan risicokapitaal voor
starters en kmo‟s in Vlaanderen te verzekeren, werd op 4 juni 2010 het tweede
ARKimedesfonds, ARKimedes-Fonds II nv, opgericht. Op 12 september 2011 werd
het kapitaal door PMV verhoogd tot 100 miljoen euro, waarvan een kwart volstort
en de rest naarmate investeringen dienen doorgevoerd te worden of kosten betaald
moeten worden. In tegenstelling tot het eerste ARKimedesfonds, ARKimedes-Fonds
nv, zal ARKimdes-Fonds II nv volledig gefinancieerd worden door het Vlaams
Gewest via PMV nv.
De eerste erkenningsperiode onder ARKimedes-Fonds II nv werd op 15 september
2010 geopend en kandidaten konden tot 15 december 2010 een aanvraag indienen.
Op 15 juni 2011 werd de eerste erkenningsperiode afgesloten. Midden juli 2012
informeerde ARKimedes Management via een oproep dat ARKimedes-Fonds II nog
over middelen beschikte om toe te wijzen aan risicokapitaalverschaffers die in
aanmerking wilden komen voor een erkenning als ARKIV. In totaal ontving
ARKimedes Management 22 erkenningsaanvragen en -beloften voor een totaal
bedrag van 218,6 mln. euro, waarvan 66,3 mln. euro erkenningsbeloften.
Per 31 maart 2014



aantal ontvangen aanvragen (gecumuleerd)
waarvan goedgekeurd
waarvan afgewezen
22 dossiers
11 dossiers
11 dossiers



aantal opgerichte ARKIV‟s
aantal erkenningen nog in uitwerking
aantal verlopen erkenningsbeloftes
10 ARKIV‟s
0 kandidaat-ARKIV
1 kandidaat-ARKIV

het door de kandidaat-ARKIV‟s gevraagd bedrag van
ARKimedes-Fonds II
het huidige door ARKimedes-Fonds II gealloceerde
bedrag aan ARKIV‟s
218,6 mln. euro

ARKimedes-Fonds NV
pagina 21
98,9 mln. euro
Per 31 maart 2014 werden tien ARKIV‟s opgericht, waaraan ARKimedes-Fonds II in
totaal 95,2 miljoen euro alloceerde:
ARKIV
(ARK-F II)
Fondsgrootte
Toegezegd bedrag
door ARK-F II
%
ARK-F II
Focus
qua
stadia
Early, mid
& late
stage
Focus qua sector
ARK-Angels Activator
Fund nv (AAA Fund)
14.800.000
5.000.000
33,78%
Capital-E II ARKIV nv
30.005.000
15.000.000
49,99%
Zaai,
start-up,
early
stage
Micro- en nanoelektronica, Imecdossiers en nieuwe
materialen
Capricorn ICT ARKIV
nv (*)
20.552.000
9.950.000
48,41%
Zaai,
start-up,
early
stage
ICT met
voornaamste focus
„digital healthcare‟
en „big data‟
Gimv Arkiv Tech Fund
II nv
25.000.000
12.000.000
48,00%
Early &
mid stage
ICT & Cleantech
Hummingbird ARKIV nv
20.020.000
10.000.000
49,95%
Early
stage
ICT
KMOFIN 2 nv
(LRM i.s.m. UHasselt
Venture Management)
35.500.000
15.000.000
42,25%
Zaai,
start-up,
early tot
late stage
Life sciences,
ICT & media,
cleantech, kmo‟s en
spin-offs AUHL
Qbic ARKIV Fund nv
24.048.000
12.000.000
49,90%
Zaai,
start-up,
early
stage
Interuniversitair
spin-off fonds
UGent, VUB en UA
Think2Act ARKIV nv
(**)
2.512.500
1.250.000
49,75%
Late stage
& groei
Alle sectoren
Vectis ARKIV nv
15.000.000
7.499.000
49,99%
Late stage
& groei
Alle sectoren
Vesalius Biocapital II
ARKIV nv
15.000.000
7.490.000
49,93%
Early &
mid stage
Life sciences
202.437.500
95.189.000
TOTAAL
Alle sectoren
(*) Op 23/01/14 werd een kapitaalverhoging doorgevoerd bij Capricorn ICT ARKIV t.b.v. 5,5 mln. euro,
waarin naast de bestaande aandeelhouders ARKimedes-Fonds II nv (+2,5 mln. euro) en Quest for
Growth privak (+1,5 mln. euro) ook nieuwe investeerders waaronder KU Leuven Research and
Development participeerden. De fondsgrootte van Capricorn ICT ARKIV bedraagt hierdoor 20,6 mln.
euro waarvan ARKimedes-Fonds II 9,95 mln. euro (48,41 %) voor haar rekening neemt.
(**) In onderling overleg met de beheerder en de mede-aandeelhouders van Think2Act ARKIV werd
beslist om de investeringsperiode van deze ARKIV te beëindigen. Op 27/01/14 werd een
kapitaalvermindering t.b.v. 7,5 mln. euro doorgevoerd bij Think2Act, waardoor het toegezegde kapitaal
door ARKimedes-Fonds II aan deze ARKIV met 3,75 mln. euro werd verminderen tot 1,25 mln. euro.
Wat de indirecte investeringen van ARKimedes-Fonds II betreft, werd er per 31
maart 2014 een bedrag van 40,9 mln. euro geïnvesteerd door deze ARKIV‟s in 45
verschillende Vlaamse starters en kmo‟s via 85 ARK-investeringen (50 initiële
investeringen en 35 vervolginvesteringen). Een overzicht van de historiek van de
ARK-investeringen per ARKIV wordt verschaft in de tabel op volgende pagina.
ARKimedes-Fonds NV
pagina 22
Historiek van de ARK-investeringen per ARKIV onder ARKimedes-Fonds II
Fondsgrootte
∑ ARKinvesteringen
per 31/12/13
Aantal
dossiers per
31/12/13
∑ ARKinvesteringen
per 31/03/14
Aantal
dossiers per
31/03/14
Werkgelegenheid
binnen de doelondernemingen
per 30/09/13 (1)
ARK Angels Activator Fund
(AAA Fund)
Capital-E II ARKIV
14.800.000
229.998
2
309.998
2
8
30.005.000
1.500.000
1
1.500.000
1
7
Capricorn ICT ARKIV
20.552.000
2.500.001
3
3.147.060
3
86
Gimv Arkiv Tech Fund II
25.000.000
3.000.000
2
3.250.000
3
75
Hummingbird ARKIV
20.020.000
9.185.968
5
9.685.967
5
120
KMOFIN 2
35.500.000
7.842.695
15
11.420.836
21
87
Qbic ARKIV Fund
24.048.000
887.500
3
1.525.000
5
26
Think2Act ARKIV
2.512.500
1.234.173
2
1.234.173
2
11
Vectis ARKIV
15.000.000
4.584.975
4
4.584.975
4
135
Vesalius Biocapital ARKIV
15.000.000
4.286.879
4
4.286.879
4
19
202.437.500
35.252.189
41
40.944.886
50
Ca. 546 VTE
ARKIV
Totaal
(1) In de kolom werkgelegenheid wordt voor elke ARKIV de totale werkgelegenheid vermeld van alle doelondernemingen samen waarin de ARKIV investeerde.
Daarbij moet rekening worden gehouden dat soms meer dan één ARKIV in eenzelfde doelonderneming investeerde. Eventuele dubbeltellingen op het
geconsolideerde niveau van ARKimedes-Fonds II worden daarom geëlimineerd. I.g.v. een exit wordt de laatst gekende werkgelegenheid genomen. De
doelondernemingen vertegenwoordigen samen circa 546 voltijdse arbeidsplaatsen (VTE) per 30/09/13.
ARKimedes-Fonds NV
pagina 23
Bijlage 3: Historiek met totaalbedragen van de door de ARKIV’s onder
ARKimedes-Fonds II nv doorgevoerde ARK-investeringen per 31/03/2014
ARKIV
NAAM
ACTIVITEIT
Awingu nv
Ontwerpen, bouwen en exploiteren van ultra
green cloud datacenters (voorheen Dacentec)
Ontwikkelt geneesmiddelen op basis van
kinase-inhibitoren
4
Hummingbird
ARKIV
Vesalius
Biocapital II
ARKIV
Vesalius
Biocapital II
ARKIV
KMOFIN 2
5
Vectis ARKIV
6
Hummingbird
ARKIV
KMOFIN 2
1
2
3
7
8
Amakem nv
Ophthakem nv
Ontwikkelt een behandeling voor glaucoom
(spin out van Amakem)
The Octopus
Company nv
Drukkerij
Bulckens
(ZwartOpWit nv)
MarkaVIP nv
Ontwikkelde en commercialiseerde "Book in a
Box"
Is een online drukkerij: www.zwartopwit.com
SparkCentral Inc.
9
Think2Act
ARKIV
KMOFIN 2
10
KMOFIN 2
11
12
Hummingbird
ARKIV
Vectis ARKIV
13
KMOFIN 2
Restore nv
14
KMOFIN 2
Lumoza nv
15
KMOFIN 2
16
17
Vesalius
Biocapital II
ARKIV
KMOFIN 2
Fast Forward
Pharmaceuticals
bv
Fast Forward
Pharmaceuticals
bv
Camargus nv
18
KMOFIN 2
Ontoforce nv
19
Think2Act
ARKIV
eSaturnus nv
20
Qbic ARKIV
Fund
Qbic ARKIV
Fund
Capricorn ICT
ARKIV
Hummingbird
ARKIV
ARK-Angels
Activator
Fund
Hummingbird
ARKIV
AgroSavfe nv
21
22
23
24
25
Quinvita Group nv
Niceberg Studios
nv
Right Brain
Interface nv
Amplidata nv
Martis nv
Multiplicom nv
Cartagenia nv
Showpad nv
Step4media nv
Engagor nv
Organiseert online privé-verkopen exclusief
voor leden in het Midden-Oosten
Ontwikkelt een platform voor professional
customer support via Twitter: "Twitter-based
CRM-tool" (voorheen TwitSpark)
Ontwikkelde en produceerde innovatieve
industriële gewassen
Produceert en distribueert 3D/4D ride-,
attractie- en dome films
Ontwikkelt en commercialiseert het user
interface TV-platform “baahlu”
Ontwikkelt en commercialiseert unbreakable
data storage systems
Importeert en verdeelt textielverluchtingskanalen (Domestibel) en toebehoren voor
airconditioning (Klimacomfort)
Levert diensten als batterijnetwerkoperator voor
elektrische grootverbruikers
Ontwikkelde en commercialiseerde elektroluminiscente producten
Ontwikkelt ziekte-modificerende behandelingen
voor chronische ontstekingsziekten
BEDRAG
(euro)
2.531.654
968.144
1.985.401
250.000
1.500.000
1.500.000
490.733
811.847
540.000
1.500.000
2.654.442
540.000
1.000.000
800.000
604.167
Ontwikkelt ziekte-modificerende behandelingen
voor chronische ontstekingsziekten
500.000
Ontwikkelde en commercialiseerde
panoramische multicamera-infrastructuur
Ontwikkelt "disQover", een software die klanten
in staat stelt informatie van verschillende
complexe bronnen bij elkaar te brengen
Ontwikkelt en commercialiseert een hardware
en software platform voor multimedia data
uitwisseling in ziekenhuizen
Ontwikkelt meer duurzame
gewasbeschermingsmiddelen
Ontwikkelt en commercialiseert moleculaire
genetische diagnostica testen
Ontwikkelt diagnostische kennis, systemen en
services om genetische analyses uit te voeren
Ontwikkelt en commercialiseert mobile sales
enablement applicaties
Ontwikkelt en verkoopt digitale menubordoplossingen
150.000
Ontwikkelt en commercialiseert een all-in-one
social media management tool voor marketing
ARKimedes-Fonds NV
pagina 24
799.998
422.326
250.000
500.000
1.897.060
1.500.077
200.000
1.499.794
26
KMOFIN 2
Fish 2 Be nv
27
Vectis ARKIV
28
Qbic ARKIV
Fund
KMOFIN 2
Sports Nutrition
Company nv
(Manumixx)
Track4C nv
29
30
31
32
33
Capital-E II
ARKIV
KMOFIN 2
Capricorn ICT
ARKIV
Capricorn ICT
ARKIV
34
KMOFIN 2
35
Gimv Arkiv
Tech Fund II
Vectis ARKIV
36
37
38
ARK-Angels
Activator
Fund
Vesalius
Biocapital II
ARKIV
en customer service
Is een aquacultuurbedrijf gespecialiseerd in de
kweek van snoekbaars
Is een fabrikant van sportvoeding en
voedingssupplementen onder private label
Complix nv
NovoPolymers nv
Minerva
Neurosciences
Inc. (voorheen
Mind-NRG sa)
Right Brain
Interface nv
NGData nv
Brocade Library
Services nv
Luciad nv
Euro Fibre Group
(Crosswise)
Instrumen nv
TROD Medical nv
39
KMOFIN 2
Flanders Axle
Systems nv (FAS)
40
Itineris nv
41
Gimv Arkiv
Tech Fund II
KMOFIN 2
42
KMOFIN 2
Amakem nv
43
KMOFIN 2
Ophthakem nv
44
KMOFIN 2
45
KMOFIN 2
Race Productions
nv
D-Square nv
46
KMOFIN 2
47
Gimv Arkiv
Tech Fund II
48
Qbic ARKIV
Fund
CoScale nv
49
50
KMOFIN 2
Qbic ARKIV
Fund
TOTAAL
TheraSolve nv
PharmaFluidics nv
XO1 Ltd.
Cobelguard CIT
nv
CoScale nv
Ontwikkelt en commercialiseert track en trace
oplossingen voor containers
Ontwikkelt alpha-body scaffold technologie voor
proteïngebaseerde therapeutica
Ontwikkelt innovatieve polymeerfilm voor
zonnecellen
Ontwikkeling van geneesmiddelen tegen ziekten
van het centrale zenuwstel (CNS), o.a. een
therapeutisch eiwit voor de behandeling van de
ziekte van Parkinson (Mind-NRG sa)
Ontwikkelt en commercialiseert het user
interface TV-platform "baahlu"
Ontwikkelt en commercialiseert big data
management software om customer insights en
interacties te verbeteren
Ontwikkelt en commercialiseert integraal
webgebaseerde bibliotheeksoftware
Ontwikkelt en levert software voor Geospatial
Situational Awareness-applicaties
Verdeelt glasvezelkabels en -toebehoren
250.000
1.045.000
275.000
20.692
1.500.000
398.658
500.000
750.000
800.000
1.500.000
1.499.975
Ontwikkelt ondersteunende technologie voor
chirurgie
109.998
Ontwikkelt een medisch toestel voor zeer
gerichte vernietiging van tumorweefsel bij
prostaatkanker o.b.v. ablatietechnologie met
radiofrequentie
Ontwikkelt en produceert modulair gebouwde
semi-onafhankelijke wielophanging voor
industriële voertuigen
Ontwikkelt en levert innovatieve softwareoplossingen voor nutsbedrijven
Ontwikkelt een nieuw antistollingsmiddel tegen
hartaanvallen en beroertes zonder bloedingen
te veroorzaken
Ontwikkelt geneesmiddelen op basis van
kinase-inhibitoren
Ontwikkelt een behandeling voor glaucoom
(spin out van Amakem)
Ontwikkelt en commercialiseert Ridley
racefietsen
Ontwikkelt "fabrieks-GPS"-software voor de
procesindustrie om het procesbeheer te
optimaliseren
Is een waardentransporteur
833.333
Ontwikkelt en commercialiseert softwareoplossingen voor het analyseren van ITactiviteiten
Ontwikkelt en commercialiseert softwareoplossingen voor het analyseren van ITactiviteiten
Ontwikkelt memopatchen
Ontwikkelt chips voor toepassing in
microfluidica
300.000
1.500.000
300.000
542.444
759.422
1.250.000
164.231
375.492
250.000
250.000
125.000
250.000
40.944.886
ARKimedes-Fonds NV
pagina 25