Uitbreiding van een mest- en

Uitbreiding van een mest- en
afvalverwerkingsinstallatie door middel van
compostering en vergisting
MER: Tekstgedeelte
MER ORGA266_11A
Nico Raes
OLFASCAN NV
Industrieweg 114H - B-9032 Gent
Tel +32 9 265 74 00 – fax +32 9 265 74 05
www.olfascan.com – [email protected]
KBO 0466.095.985
RPR Gent
IBAN 23 4487 6556 2191
BIC KREDBEBB
titel:
rapportnummer:
opdrachtgever:
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van
compostering en vergisting
MER ORGA266_11A
Op De Beeck NV
Hagelberg 8
2250 Olen
contactpersoon:
dhr. Filip De Keyzer
opdrachtnemer:
OLFASCAN NV
Industrieweg 114H
9032 GENT
contactpersoon/auteur(s):
e-mail:
datum:
goedgekeurd:
Nico Raes
[email protected]
05/08/2014
voor OLFASCAN NV door
ir. Toon Van Elst*
* voor Castor & Co bvba
copyright:
© 2014, OLFASCAN NV
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
2 | 202
Colofon
Opdrachtgever:
Op De Beeck NV
Hagelberg 8
2250 Olen
Projectlocatie:
Molenweg (havennummer 1936)
9120 Beveren (Kallo)
Opstellers rapport:
coördinerend studiebureau:
OLFASCAN nv
Industrieweg 114H
9032 Gent (Wondelgem)
m.e.r.-deskundigen:
discipline lucht en coördinatie: Toon Van Elst (OLFASCAN NV)
discipline geluid:
Guy Putzeys (dBA Plan bvba)
discipline fauna & flora:
Marjan Speelmans (eco-scan bvba)
discipline bodem en grondwater: Peter Hermans (DLV Belgium cvba)
discipline oppervlaktewater:
Johan Versieren (JOVECO)
medewerker OLFASCAN:
Nico Raes
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
3 | 202
Inhoudsopgave
Colofon ....................................................................................................................... 3
Inhoudsopgave .............................................................................................................. 4
Lijst van figuren ............................................................................................................ 9
Lijst van tabellen .......................................................................................................... 10
Bijlagen ...................................................................................................................... 13
Verklarende woordenlijst................................................................................................ 14
Afkortingenlijst ............................................................................................................ 15
Voorwoord .................................................................................................................. 17
1
Inleiding ................................................................................................................ 19
1.1 Achtergrondinformatie ....................................................................................... 19
1.2 Toetsing m.e.r.-plicht ......................................................................................... 20
1.3 Relevante gegevens uit vorige rapportages .............................................................. 21
1.4 Betrokken partijen ............................................................................................ 21
1.4.1
Initiatiefnemer en bedrijfslocatie ............................................................... 21
1.4.2
Samenstelling en taakverdeling van het team van deskundigen ........................... 21
1.4.3
Taak van de coördinator .......................................................................... 22
2
Situering project ...................................................................................................... 23
2.1 Ruimtelijke situering .......................................................................................... 23
2.1.1
Geografische ligging ............................................................................... 23
2.1.2
Gewestplan ......................................................................................... 23
2.1.3
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ......................................................... 23
2.1.4
Bedrijven ............................................................................................ 24
2.1.5
Natura 2000, natuurgebieden en bosgebieden ................................................ 24
2.1.6
GNOP en gemeentelijk milieubeleidsplan ...................................................... 24
2.1.7
Landschapsatlas en bouwkundig erfgoed....................................................... 25
2.1.8
Overstromingskaarten ............................................................................. 25
2.1.9
Aanwezigheid aardgasvervoersinstallaties ..................................................... 25
2.2 Vergunningstoestand .......................................................................................... 26
2.3 Administratieve voorgeschiedenis .......................................................................... 36
2.3.1
Stedenbouwkundige vergunningen .............................................................. 36
2.3.2
Milieuvergunningen ................................................................................ 36
2.3.3
Overige .............................................................................................. 37
2.4 Randvoorwaarden .............................................................................................. 42
3
Projectbeschrijving .................................................................................................. 50
3.1 Verantwoording project ...................................................................................... 50
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
4 | 202
3.2 Procesbeschrijving ............................................................................................. 51
3.2.1
Vergisting van organisch-biologische afvalstromen ........................................... 51
3.2.2
Co-compostering van koolstofrijke producten in een mestverwerkingsinstallatie ...... 57
3.2.3
Opslag en overslag van houtafval ............................................................... 60
3.3 Reeds genomen reducerende maatregelen ............................................................... 61
3.3.1
Lucht / geur ........................................................................................ 61
3.3.2
Water ................................................................................................ 62
3.3.3
Geluid ................................................................................................ 62
3.3.4
Algemene hygiëne ................................................................................. 63
3.4 Waterhuishouding .............................................................................................. 63
3.4.1
Sanitair afvalwater ................................................................................ 63
3.4.2
Bedrijfsafvalwater ................................................................................. 63
3.4.3
Hemelwater ......................................................................................... 64
3.4.4
Overzicht ............................................................................................ 64
3.5 Energie ........................................................................................................... 64
3.6 Transport ........................................................................................................ 65
3.7 Mogelijke alternatieven ...................................................................................... 66
3.7.1
Nulalternatief ...................................................................................... 66
3.7.2
Doelstellingsalternatieven ........................................................................ 66
3.7.3
Locatiealternatieven .............................................................................. 66
3.7.4
Uitvoeringsalternatieven ......................................................................... 66
4
Ingreep-effect analyse ............................................................................................... 82
5
Disciplinegericht onderzoek: algemene methodologie ....................................................... 83
6
Discipline lucht en geur ............................................................................................. 84
6.1 Afbakening studiegebied ..................................................................................... 84
6.2 Toelichting referentiesituatie ............................................................................... 84
6.2.1
Beschrijving van de actuele luchtkwaliteit studiegebied .................................... 84
6.2.2
Beschrijving potentiële emissiebronnen in de omgeving het bedrijf ...................... 87
6.2.3
Beschrijving emissiestromen op het bedrijf ................................................... 88
6.3 Toetsingskader en beoordelingskader ..................................................................... 90
6.4 Effectbepaling .................................................................................................. 94
6.4.1
Geur ................................................................................................. 94
6.4.2
NH3 ................................................................................................. 97
6.4.3
NO2 ................................................................................................. 98
6.4.4
CO ................................................................................................100
6.4.5
Stof ................................................................................................101
6.4.6
Transportemissies .................................................................................102
6.5 Conclusie en noodzaak tot milderende maatregelen ................................................. 102
7
Discipline geluid .................................................................................................... 104
7.1 Algemene aanpak discipline geluid ....................................................................... 104
7.2 Technische begrippen ....................................................................................... 104
7.2.1
Algemene begrippen ..............................................................................104
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
5 | 202
7.2.2
7.2.3
Meetparameters ...................................................................................105
Gebruikte meetaparatuur .......................................................................105
7.3 Toetsingskader (wettelijk en wetenschappelijk) en beoordelingskader ......................... 105
7.3.1
Vlarem II ............................................................................................105
7.3.2
Significantiekader .................................................................................108
7.4 Afbakening en beschrijving van het studiegebied .................................................... 109
7.4.1
Afbakening studiegebied .........................................................................109
7.4.2
Huidig akoestisch klimaat studiegebied .......................................................109
7.4.3
Emissiemetingen ..................................................................................115
7.5 Effectvoorspelling ............................................................................................ 116
7.5.1
Realistische benadering ..........................................................................116
7.5.2
Maximalistische benadering .....................................................................120
7.6 Effectbeoordeling ............................................................................................ 121
7.7 Milderende maatregelen .................................................................................... 122
7.8 Trillingseffecten .............................................................................................. 122
8
Discipline oppervlaktewater ..................................................................................... 123
8.1 Afbakening studiegebied ................................................................................... 123
8.2 Methodologie .................................................................................................. 123
8.2.1
Referentiesituatie ................................................................................123
8.2.2
Geplande situatie .................................................................................124
8.2.3
Milderende maatregelen en postmonitoring ..................................................125
8.3 Referentiesituatie ........................................................................................... 128
8.3.1
Waterstromen en waterbalans ..................................................................128
8.3.2
Beschrijving van de waterzuiveringen .........................................................131
8.3.3
Gegevens influent .................................................................................133
8.3.4
Lozingsvoorwaarden ..............................................................................133
8.3.5
Samenstelling geloosd afvalwater ..............................................................135
8.4 Impactbeoordeling actuele situatie ...................................................................... 141
8.4.1
Waterhuishouding dokken LO ...................................................................141
8.4.2
Impactbeoordeling. ...............................................................................142
8.5 Impactbeoordeling toekomstige situatie ................................................................ 146
8.6 Milderende maatregelen en postmonitoring ........................................................... 146
9
Discipline grondwater ............................................................................................. 149
9.1 Afbakening studiegebied ................................................................................... 149
9.2 Toelichting referentiesituatie ............................................................................. 149
9.3 Methodiek en significantiekader .......................................................................... 149
9.4 Beschrijving en beoordeling van de milieueffecten .................................................. 150
9.4.1
Grondwaterkwaliteit .............................................................................150
9.4.2
Grondwaterkwantiteit ............................................................................150
9.5 Synthese van de milieu-effecten ......................................................................... 151
9.6 Milderende maatregelen .................................................................................... 151
9.7 Leemten in de kennis ....................................................................................... 151
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
6 | 202
10 Discipline bodem ................................................................................................... 152
10.1 Afbakening studiebied ...................................................................................... 152
10.2 Toelichting referentiesituatie ............................................................................. 152
10.2.1
Pedologie ...........................................................................................152
10.2.2
Geologie ............................................................................................152
10.2.3
Bodemkwaliteit....................................................................................152
10.3 Methodiek ..................................................................................................... 152
10.4 Beschrijving en beoordeling van de milieu-effecten ................................................. 153
10.4.1
Bodemkwaliteit....................................................................................153
10.4.2
Overige effectklassen ............................................................................154
10.5 Synthese van de milieu-effecten ......................................................................... 154
10.6 Milderende maatregelen .................................................................................... 154
11 Discipline mens ..................................................................................................... 155
11.1 Gezondheid.................................................................................................... 155
11.1.1
Afbakening studiegebied .........................................................................155
11.1.2
Methodologie ......................................................................................155
11.1.3
Referentiesituatie ................................................................................158
11.1.4
Geplande situatie .................................................................................165
11.1.5
Communicatie .....................................................................................165
11.1.6
Beoordeling bedrijfsimpact .....................................................................165
11.1.7
Milderende maatregelen .........................................................................165
11.2 Mobiliteit....................................................................................................... 166
11.2.1
Methodologie ......................................................................................166
11.2.2
Afbakening studiegebied .........................................................................169
11.2.3
Beschrijving van de milieu-effecten in de referentiesituatie ..............................169
11.2.4
Effectvoorspelling en –beoordeling ............................................................174
11.2.5
Milderende maatregelen .........................................................................175
12 Discipline fauna & flora ........................................................................................... 176
12.1 Methodologie .................................................................................................. 176
12.2 Afbakening studiegebied en beschrijving referentiesituatie ....................................... 176
12.2.1
Afbakening studiegebied .........................................................................176
12.2.2
Beschrijving referentiesituatie .................................................................176
12.3 Mogelijke effecten ........................................................................................... 183
12.4 Beschrijving effecten ....................................................................................... 184
12.4.1
Verstoring door atmosferische depositie ......................................................184
12.4.2
Verstoring van de waterhuishouding ...........................................................188
12.4.3
Verstoring door geluid............................................................................188
12.5 Besluit milieu-effecten ..................................................................................... 188
12.6 Milderende maatregelen .................................................................................... 189
13 Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie ................................................ 190
13.1 Afbakening studiegebied ................................................................................... 190
13.2 Methodologie .................................................................................................. 190
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
7 | 202
13.3 Toelichting studiegebied en referentiesituatie ........................................................ 191
13.3.1
Landschap ..........................................................................................191
13.3.2
Beschermingen ....................................................................................191
13.3.3
Bouwkundig erfgoed ..............................................................................191
13.4 Effectbeschrijving en –beoordeling ...................................................................... 191
13.4.1
Het landschap als relatiesysteem ..............................................................191
13.4.2
Erfgoedaspecten ..................................................................................191
13.4.3
Perceptieve aspecten ............................................................................192
13.5 Milderende maatregelen .................................................................................... 193
14 Leemten in de kennis .............................................................................................. 194
15 Grensoverschrijdende effecten ................................................................................. 195
16 Monitoring en postevaluatie ...................................................................................... 196
16.1 Lucht ........................................................................................................... 196
16.2 Oppervlaktewater ............................................................................................ 196
16.3 Overige disciplines ........................................................................................... 197
16.4 Communicatieprogramma .................................................................................. 197
17 Tewerkstelling en investering ................................................................................... 198
18 Conclusie ............................................................................................................. 199
19 Literatuurlijst ....................................................................................................... 202
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
8 | 202
Lijst van figuren
Figuur 1 Organogram Groep Op De Beeck .............................................................................. 19
Figuur 2 Algemeen processchema ....................................................................................... 53
Figuur 3 Processchema co-vergistingsinstallatie ...................................................................... 57
Figuur 4 Processchema co-compostering ............................................................................... 60
Figuur 5 Processchema opslag en overslag houtafval ................................................................. 61
Figuur 6 Schematisch overzicht energiehuishouding van de huidige situatie (d.i. eveneens gelijk aan de
m.e.r.-situatie) ............................................................................................................. 65
Figuur 7 Locatie omliggende bedrijven ................................................................................. 88
Figuur 8 Beslissingstabel voor het bepalen van de toegelaten waarden ..........................................107
Figuur 9 Gewestplan met aanduiding perceelsgrens Op de Beeck en meetpunten geluid .....................110
Figuur 10 Ligging van de geluidsbronnen conform metingen en modellering ....................................116
Figuur 11 Geluidscontouren voor de huidige situatie - (worst case) werking van de continue geluidsbronnen
...............................................................................................................117
Figuur 12 Geluidscontouren t.g.v. vrachtverkeer Op de Beeck te Beveren– huidige situatie met 10
vrachtwagenbewegingen per uur .......................................................................................120
Figuur 13 : verloop gemeten geloosd debiet bij heffingscampagne 2013 ........................................132
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
9 | 202
Lijst van tabellen
Tabel 1:
Deskundigen die hun medewerking aan dit project verlenen ....................................... 21
Tabel 2:
Gewestplanbestemmingen binnen een straal van 2 km rond het bedrijf ......................... 23
Tabel 3:
Diverse onderdelen van de landschapsatlas (binnen een straal van 2 km rond de
bedrijfscontouren) ......................................................................................................... 25
Tabel 4:
Overzicht van de vergunningsplichtige rubrieken ..................................................... 27
Tabel 5:
Overzicht van de stedenbouwkundige vergunningen ................................................. 36
Tabel 6:
Overzicht van de exploitatie- en milieuvergunningen ............................................... 36
Tabel 7:
Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden ........................................................ 43
Tabel 8:
Tonnages aangeleverde producten ...................................................................... 58
Tabel 9:
Diverse stappen composteringsproces (met beluchtingspatroon) .................................. 59
Tabel 10:
Overzicht afvalstromen Op De Beeck nv ............................................................... 64
Tabel 11:
Inschatting aantal transporten – op basis van aantal inkomende tonnages ....................... 65
Tabel 12:
Overzicht van mogelijks toepasselijke BBT-maatregelen uit BBT-studie “composteer- en
vergistingsinstallaties” .................................................................................................... 67
Tabel 13:
Overzicht van mogelijks toepasselijke BBT-maatregelen uit BBT-studie
“(mest)covergistingsinstallaties” ........................................................................................ 78
Tabel 14:
Overzicht van mogelijks toepasselijke BBT-maatregelen uit BBT-studie “verbranding van
hernieuwbare brandstoffen” ............................................................................................. 80
Tabel 15:
Relatie tussen bedrijfsactiviteiten en mogelijke milieu-effecten (ingreep-effect-matrix) .... 82
Tabel 16 : Meetstations luchtkwaliteit (vet = overschrijding norm) ............................................... 84
Tabel 17 : Overzicht mogelijke emissiebronnen op het bedrijf..................................................... 88
Tabel 18 : Overzicht van de reeds uitgevoerde studies (met betrekking tot luchtzijdige aspecten) op het
bedrijf
................................................................................................................ 89
Tabel 19:
Relevante algemene en sectorale emissiegrenswaarden (op een referentievolumegehalte van
15 % O2 voor de biogasmotoren) voor de relevante componenten voor het bedrijf ............................. 90
Tabel 20: Immissiegrenswaarden volgens Vlarem ..................................................................... 91
Tabel 21:
Beoordelingskader, score toegekend in functie van berekende bijdrage t.o.v.
luchtkwaliteitsdoelstellingen en achtergrondconcentraties ......................................................... 92
Tabel 22:
Toetsingskader in functie van geurgevoeligheid toetsingsgebied voor onaangename geuren . 93
Tabel 23:
Beschrijving van geurgevoelige bestemmingen ....................................................... 93
Tabel 24:
Overzicht reeds uitgevoerde metingen op biofilter .................................................. 94
Tabel 25: Gebruikte bronconfiguratie .................................................................................. 96
Tabel 26:
Overzicht uitgevoerde snuffelmetingen ................................................................ 97
Tabel 27 : Resultaten van de ammoniakemissiemetingen (uitgevoerd op 10 januari 2013) .................... 98
Tabel 28 : Berekening massastroom op basis van de NOx-metingen (uitgedrukt in NO2) door Eurofins....... 99
Tabel 29: Berekende bijdrage van de site tot de NO2-immissieconcentraties in de omgeving ................ 99
Tabel 30 : Berekening massastroom op basis van de CO-metingen door Eurofins ..............................101
Tabel 31: Berekende bijdrage van de site tot de CO-immissieconcentraties in de omgeving ................101
Tabel 32: Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht .......................................................105
Tabel 33: Richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid in open lucht
van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen ............................................................................107
Tabel 34: Significantiekader discipline geluid (definitieve versie dd. 28/02/2011) ............................108
Tabel 35: Overzicht immissiemeetpunten geluid ....................................................................110
Tabel 36: Milieukwaliteitsnorm / richtwaarden en grenswaarden voor de meetpunten gelegen rond Op de
Beeck conform de ligging volgens het gewestplan ...................................................................111
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
10 | 202
Tabel 37: Richt- en grenswaarden fluctuerend geluid voor de meetpunten gelegen rond Op de Beeck
conform de ligging volgens het gewestplan ...........................................................................111
Tabel 38: Meteocondities meetcampagne geluid ....................................................................112
Tabel 39: Meetresultaten continue immissiemeting .................................................................112
Tabel 40: Meetresultaten ambulante meetpunten rondom Op de Beeck ........................................114
Tabel 41: Resultaten emissiemetingen op het terrein ..............................................................115
Tabel 42: Specifieke bijdrage vaste geluidsbronnen t.h.v. immissiepunten/VLAREM-beoordelingspunten Toetsing van het berekende Lsp aan de grenswaarden ..............................................................118
Tabel 43: LAeq,1h geluidsniveaus vrachtwagentransport in functie van afstand tot de weg (realistische
benadering) ...............................................................................................................119
Tabel 44: LAeq,1h geluidsniveaus vrachtwagentransport in functie van afstand tot de weg (maximalistische
benadering) ...............................................................................................................121
Tabel 45: lozingsnormen en toetsingscriteria gehanteerd bij impactbeoordeling ..............................126
Tabel 46: overzicht hemelwater versus geloosd debiet .............................................................129
Tabel 47: berekening van noodzakelijke buffercapaciteit voor opvang piekbuien. ............................130
Tabel 48 : waterbalans (hoeveelheden in m³/jaar) in de actueel vergunde situatie ..........................130
Tabel 49: gemiddelde lozingsconcentraties berekend uit heffingscampagnes en meetcampagne VMM .....135
Tabel 50 : resultaten heffingscampagne 2013 en vergelijking met meetgegevens 2012 ......................137
Tabel 51: overzicht resultaten heffingscampagnes en meetcampagne VMM (2010-2011-2012) ..............138
Tabel 52: waterhuishouding 2009 .......................................................................................141
Tabel 53: Impactbeoordeling lozing op waterkwaliteit van het dokwater op basis van geloosde vrachten in
2012
...............................................................................................................143
Tabel 54: Impactbeoordeling lozing op waterkwaliteit van het dokwater op basis van geloosde vrachten
berekend op basis van lozingsdebiet 2010 (factor 3 hoger dan in 2012) gedurende volledig jaar en qua
concentraties net voldoen aan de lozingsvoorwaarden ............................................................144
Tabel 55: Impactbeoordeling lozing op waterkwaliteit van het dokwater bij net voldoen aan
lozingsvoorwaarden en lozing gedurende 365 dagen per jaar aan debiet zoals gemeten in 2012 ............145
Tabel 56 : waterbalans in toekomstige situatie (hoeveelheden in m³/jaar) ....................................146
Tabel 57: Significantiekader voor grondwaterkwaliteit .............................................................149
Tabel 58: Samenvatting effecten voor de discipline grondwater ..................................................151
Tabel 59: Geologische opbouw (volgens gegevens uit OBO uitgevoerd in januari 2009) .......................152
Tabel 60: Beoordelingskader bodemkwaliteit ........................................................................152
Tabel 61: Vlarebo-risicoactiviteiten ....................................................................................153
Tabel 62: Samenvatting effecten voor de discipline bodem .......................................................154
Tabel 63:
Significantiekader .........................................................................................158
Tabel 64: Oppervlakte, bevolking en bevolkingsdichtheid .........................................................159
Tabel 65: Klachtenregister Op De Beeck ..............................................................................162
Tabel 66: Globale beoordeling diverse situaties .....................................................................165
Tabel 67:
Puntenscore verkeersleefbaarheid .....................................................................166
Tabel 68:
Beoordeling van de draagkracht in de geplande situatie ...........................................168
Tabel 69:
Beoordeling van het goederenvervoer in de geplande situatie ....................................168
Tabel 70:
Beoordeling van het personeelvervoer in de geplande situatie ...................................168
Tabel 71: Beoordeling verkeersleefbaarheid in de Molenweg ......................................................173
Tabel 72: Beoordeling verkeersleefbaarheid in de Molenweg ......................................................174
Tabel 73 Vogelsoorten aanwezig in het vogelrichtlijngebied ......................................................176
Tabel 74 (potentiële) habitattypen en regionaal belangrijke biotopen binnen een straal van 3 kilometer
rondom de inrichting......................................................................................................181
Tabel 75: Kwetsbaarheidsmatrix ........................................................................................182
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
11 | 202
Tabel 76: Streefwaarden verzurende en vermestende deposities opgenomen in bijlage 2.4.2 van Vlarem 185
Tabel 77 Te onderzoeken elementen in de omgeving (straal van 3 km vanuit het centrum van de inrichting)
en de maximale verzurende depositie .................................................................................186
Tabel 78 Te onderzoeken elementen in de omgeving (straal van 3 km vanuit het centrum van de inrichting)
en de maximale vermestende depositie ...............................................................................187
Tabel 79:
Diverse onderdelen van de landschapsatlas (binnen een straal van 2 km rond de
bedrijfscontouren) ........................................................................................................191
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
12 | 202
Bijlagen
Bijlage 1
Topografische kaart
Bijlage 2
Stratenatlas
Bijlage 3
Kadasterplan
Bijlage 4
Luchtfoto van het bedrijf
Bijlage 5
Luchtfoto van het bedrijf en zijn omgeving
Bijlage 6
Gewestplan
Bijlage 7
Ligging richtlijngebieden
Bijlage 8
Ligging VEN-gebieden
Bijlage 9
Biologische waarderingskaart
Bijlage 10
Landschapsatlas
Bijlage 11
Foto’s van het bedrijf
Bijlage 12
a) Grondplan van het bedrijf (situatie zoals tot voor kort in gebruik was)
b) Grondplan van het bedrijf (gewenste m.e.r.-situatie – met uitzondering van
verschillende opslagcapaciteiten en de composteringshoeveelheid, stemt dit ook
overeen met de huidige uitbatingssituatie)
Bijlage 13
Afbakening geurpluimen
Bijlage 14
Geurdispersiemodellering
Bijlage 15
Voornaamste transportroutes
Bijlage 16
Verkeersintensiteiten ochtendspits
Bijlage 17
Verkeersintensiteiten avondspits
Bijlage 18
Aandeel vrachtwagens ochtendspits
Bijlage 19
Aandeel vrachtwagens avondspits
Bijlage 20
Intensiteiten ochtendspits
Bijlage 21
Intensiteiten avondspits
Bijlage 22
Wijzigingen Biologische Waarderingskaart
Bijlage 23
Habitatkaart
Bijlage 24
Kwetsbaarheidskaart eutrofiëring
Bijlage 25
Kwetsbaarheidskaart verzuring
Bijlage 26
Geluidskwetsbaarheidskaart
Bijlage 27
Advies en aanduiding Fluxys-leidingen
Bijlage 28
Niet-technische samenvatting
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
13 | 202
Verklarende woordenlijst
abiotisch
met betrekking tot de niet-levende materie
biofrit
energiemix op basis van dierlijke bijproducten
depositie
afzetting vanuit de lucht naar een ecosysteem, het is een hoeveelheid per tijds- en
oppervlakte-eenheid (vb. 10 kg SO2/dag/ha)
discipline
milieuaspect dat in het kader van milieueffectrapportage onderzocht wordt, door de
regelgeving vastgelegd als de disciplines ‘mens’, ‘fauna en flora’, ‘bodem’, ‘water’,
‘lucht’, ‘licht, warmte en straling’, ‘geluid en trillingen’, ‘klimaat’, ‘landschap,
bouwkundig erfgoed en archeologie’
ecofrit
energiemix op basis van plantaardige bijproducten
ecosysteem
geheel van abiotische en biotische componenten en onderlinge relaties
ecotoop
ruimtelijke eenheid die homogeen is ten aanzien van de vegetatie en de abiotische
standplaatsfactoren (water, bodem) die voor de vegetatie bepalend zijn
effecten
veranderingen in het abiotische milieu ten gevolge van (vooral) antropogene
activiteiten
emissie
uitstoot van stoffen in de omgevingslucht
grondwaterkwetsbaarheid
hiermee wordt aangegeven in welke mate een watervoerende laag beschermd is tegen
verontreiniging in het algemeen vanaf het maaiveld
immissie
de concentratie van een bepaalde stof/contaminant in de omgevingslucht
ingreep-effect-schema
schema of netwerk dat de relaties tussen de milieueffecten onderling en met de
afgeleide ingrepen van de activiteit aanduidt
initiatiefnemer
de natuurlijke of rechtspersoon die een vergunning voor het project wenst te
bekomen
kritische last
de maximaal toegelaten depositiewaarde van een bepaald ecosysteem per eenheid
van oppervlakte en per tijdseenheid die onbeperkt kan getolereerd worden zonder dat
er nadelige effecten optreden op basis van de huidige kennis
Materialendecreet
het materialendecreet (voorheen afvalstoffendecreet) vormt de wettelijke basis voor
het realiseren van het afvalstoffenbeleid binnen het Vlaamse Gewest. Het omvat de
belangrijkste bepalingen die verder uitgevoerd worden door de Vlaamse regering in
uitvoeringsbesluiten zoals o.a. het VLAREMA (voorheen)VLAREA.
m.e.r.-plicht
de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport voor hinderlijke en
andere dan hinderlijke inrichtingen
m.e.r.-deskundige
natuurlijke of rechtspersoon door de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu als
deskundige voor het opstellen van een milieueffectrapport in één of meerdere
disciplines ‘mens’, ‘fauna en flora’, ‘bodem’, ‘water’, ‘lucht’, ‘licht, warmte en
straling’, ‘geluid en trillingen’, ‘klimaat’, ‘landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie’
milderende maatregelen
maatregelen die voorgesteld worden om nadelige milieueffecten van het geplande
project te vermijden, te beperken en zoveel mogelijk te verhelpen
milieu
de fysieke, niet-levende en levende omgeving van de mens waarmee deze in een
dynamische en wederkerige relatie staat
modal split
dit is de verdeling van de (personen-) verplaatsingen over de vervoerwijzen
(modaliteiten)
nulalternatief
toestand wanneer er niets aan de bestaande toestand verandert
projectgebied
het gebied waarin een voorgenomen activiteit gepland is
referentiesituatie
de toestand van het studiegebied, waarnaar gerefereerd wordt in functie van de
effectvoorspelling, omvattende: de huidige, gewijzigde en de wenselijke situatie
studiegebied
het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van de milieueffecten
en afhankelijk is van de invloedssfeer van de milieueffecten
vegetatie
ruimtelijke massa van de plantenindividuen in samenhang met de plaats waar zij
groeien en in de rangschikking die zij spontaan en door onderlinge concurrentie
hebben ingenomen
Watertoets
een beoordeling waarbij wordt nagegaan of een initiatief schadelijke effecten
veroorzaakt als gevolg van een verandering in de toestand van het oppervlaktewater,
het grondwater of de waterafhankelijke natuur
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
14 | 202
Afkortingenlijst
AGW
achtergrondwaarde
BBT
Best Beschikbare Technieken
BD
Bestendige Deputatie
B.S.
Belgisch Staatsblad
BSN
bodemsaneringsnorm
BVBA
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BWK
Biologische Waarderingskaart
CAR
Calculation of Air pollution from Road traffic
CBS
College van Burgemeester en Schepenen
CO
koolstofmonoxide
CO2
koolstofdioxide
COD
chemische zuurstofvraag, d.i. de hoeveelheid zuurstof die noodzakelijk is om een
monster volledig chemisch te oxideren
dB(A)
Eenheid waarin het geluidsdrukniveau van een geluid wordt uitgedrukt, met
correctie voor de subjectieve gehoorgewaarwording bij de mens volgens de Acurve
DMA
decretale milieu-audit
DS
droge stof
EG
Europese Gemeenschap
EU
Europese Unie
FeCl
ijzerchloride
FeCl3
ijzertrichloride
GFT
groente-, fruit- en tuinafval
GIS
Geografische Informatie Systemen
GNOP
Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan
GRSP
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
GRUP
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
H2O
water
H2S
waterstofsulfide
IBA
individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater
IFDM
Immissie Frequentie Distributie Model
INBO
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
KB
Koninklijk Besluit
kVA
kilovolt-ampère
kW
kilowatt
kWh
Kilowatt-uur, eenheid van energie
KWS
koolwaterstoffen
LA05, 1h
Het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 5% van een tijdsinterval wordt
overschreden
LA10, 1h
Het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 10% van een tijdsinterval wordt
overschreden
LA50, 1h
Het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 50% van een tijdsinterval wordt
overschreden
LA95, 1h
Het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 95% van een tijdsinterval wordt
overschreden
LAeq, 1h
Het A-gewogen geluidsdrukniveau dat uitgemiddeld wordt over een tijdsinterval
van 1 uur
LCP
large combustion plants
LNE
Departement Leefmilieu-, Natuur- en Energiebeleid
MBO
milieubeleidsovereenkomst
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
15 | 202
MDI
maag-darminhoud
m.e.r.
milieueffectrapportage
MER
milieueffectrapport
mgwa
maximale geurwaarnemingsafstand
MIRA
Milieurapport Vlaanderen
MKN
milieukwaliteitsnorm
MWel
Megawatt (elektrisch)
MWh
Megawatt-uur, eenheid van energie
N
stikstof
NaOH
natriumhydroxide
NEC
National Emission Ceilings (nationale emissieplafonds)
NH3
ammoniak
NO
stikstofoxide
NO2
stikstofdioxide
NOx
stikstofoxiden
NV
naamloze vennootschap
O2
zuurstof
OBA
organisch biologisch afval
OVAM
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
P2O5
fosforpentoxide
p.e.
personenwagenequivalent
PM
Particulate Matter (fijn stof)
PM10
Particulate Matter (fijn stof) met een diameter < 10 µm
PM2,5
Particulate Matter (fijn stof) met een diameter < 2,5 µm
RSV
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
RUP
Ruimtelijk uitvoeringsplan
SO2
zwaveldioxide
SRM
standaard rekenmethode
VEN
Vlaams Ecologisch Netwerk
VLAREA
Vlaams Reglement voor Afvalvoorkoming en –beheer
VLAREMA
Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
Vlarebo
Vlaams Reglement rond de Bodemsanering
Vlarem
Vlaams Reglement op de Milieuvergunningen
VLM
Vlaamse Landmaatschappij
VMM
Vlaamse Milieumaatschappij
VOS
vluchtige organische stoffen
vr
veiligheidsrapportage
WKK
warmtekrachtkoppeling
WZI
waterzuiveringsinstallatie
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
16 | 202
Voorwoord
Toelichting bij het m.e.r.-proces
De bedoeling van dit voorwoord is om een kort overzicht te geven van de m.e.r.-procedure. Tevens is
het de bedoeling om informatie te bieden aan inwoners van de gemeenten waar deze kennisgeving ter
inzage ligt en over hoe ze concreet kunnen reageren op de kennisgeving. Verder in de tekst staat ook
beschreven wat er met de inspraakreacties zal gebeuren en waar meer uitleg gevonden kan worden.
Milieueffectrapportage: algemeen
Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een juridisch-administratieve procedure waarbij de milieugevolgen
van een gepland project op een wetenschappelijk verantwoorde wijze bestudeerd, besproken en
geëvalueerd worden. Dit gebeurt voordat het project plaatsvindt en resulteert in het al dan niet
opstellen van een milieueffectrapport (MER). De m.e.r. gaat vooraf aan de aanvraag van een vergunning
en het MER moet bij de vergunningsaanvraag gevoegd worden als informatief instrument. Via het
milieuonderzoek wordt getracht om de voor het milieu mogelijk (negatieve) effecten in een vroeg
stadium van de besluitvorming te kennen zodat ze kunnen worden voorkomen. Op die manie r kan het
project worden bijgestuurd.
Kort overzicht van de m.e.r.–procedure
Het decreet betreffende milieueffect- en veiligheidsrapportage van 18 december 2002 (het zogenaamde
MER/vr-decreet, hierna “het decreet” genoemd) beschrijft de m.e.r.-procedure (B.S. 13 februari 2003).
Sinds de publicatie van dit decreet, is deze procedure toegankelijk voor publieke inspraak betreffende
de inhoudsafbakening van het onderzoek en betreffende het opstellen van de richtlijnen voor het MER.
De publieke inspraak gebeurt in de beginfase van het m.e.r.-proces door middel van een
kennisgevingsdossier. De m.e.r.-procedure is opgebouwd uit vier belangrijke stappen:
a) kennisgevingsfase: de initiatiefnemer controleert of de vergunningsplichtige activiteit moet
onderworpen worden aan een m.e.r.. Hiervoor zijn twee lijsten met categorieën van projecten
gepubliceerd in het uitvoeringsbesluit van 10 december 2004 (B.S. 17 februari 2005). Bijlage I
betreft projecten die steeds m.e.r.-plichtig zijn; bijlage II omvat projecten die in principe
m.e.r.-plichtig zijn maar waarvoor een ontheffingsdossier kan ingediend worden. Hierover wordt
geval per geval een uitspraak gedaan. Als de voorgenomen activiteit m.e.r.-plichtig is, stelt de
initiatiefnemer een team van erkende deskundigen samen. Na het opstellen van het
kennisgevingsdossier, dient de initiatiefnemer het dossier in bij de bevoegde overheid, namelijk
de Dienst Mer, afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie (LNE). Na het ontvangen van de kennisgeving onderzoekt de Dienst Mer of de
kennisgeving volledig is en betekent deze beslissing binnen een termijn van 20 dagen na
ontvangst van de kennisgeving;
b) richtlijnenfase: binnen 10 dagen na ontvangst van de volledigverklaring van de kennisgeving
stuurt de initiatiefnemer het kennisgevingsdossier door naar de betrokken gemeentebesturen, de
vergunningverlenende overheid en de door de Vlaamse regering aangewezen administraties. Het
College van Burgemeester en Schepenen (CBS) van de gemeente, waar het project gepland is,
legt deze kennisgeving binnen de 10 dagen na ontvangst ter inzage. Op deze kennisgeving
kunnen de burgers reageren. Binnen de 30 dagen na aanvang van de terinzagelegging bezorgt het
CBS de bij hen binnengekomen reacties van inwoners en eigen opmerkingen aan de Dienst Mer.
Op basis van inspraakreacties van de inwoners en reacties van de aangeschreven administraties
en openbare besturen en na een informele vergadering met de betrokkenen, stellen de
medewerkers van de Dienst Mer richtlijnen op die de initiatiefnemer moet volgen bij het
opstellen van het MER. De Dienst Mer betekent deze richtlijnen binnen de 70 dagen (of 90 dagen
ingeval van grensoverschrijdende effecten) na goedkeuring van de kennisgeving aan de
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
17 | 202
initiatiefnemer, de betrokken overheden, administraties en het CBS van de betrokken
gemeentebesturen;
c)
uitvoeringsfase: tijdens de uitvoeringsfase stelt het team van erkende deskundigen het MER op
onder leiding van een coördinator. Meestal wordt er tussentijds een ontwerp-MER opgesteld dat
informeel besproken wordt door de initiatiefnemer, het team van deskundigen, de Dienst Mer en
aangeschreven administraties en openbare besturen;
d) beoordelingsfase: na indienen van het MER bij de Dienst Mer controleert deze of het MER
beantwoordt aan de inhoudelijke vereisten van de richtlijnen. Daarna keurt de Dienst Mer het
MER goed of af en stellen ze een goedkeurings- of afkeuringsverslag op. Deze goed- of afkeuring
wordt binnen een termijn van 40 dagen (overeenkomstig art. 4.3.8. van het MER-decreeet kan
de administratie deze termijn wel gemotiveerd verlengen tot 50 dagen) betekend aan de
initiatiefnemer, de betrokken overheden, administraties, de coördinator en het CBS van de
betrokken gemeentebesturen. Een goedgekeurd MER maakt deel uit van de vergunningsaanvraag
en is een openbaar document.
Aanvullend is op 29 april 2013 het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere
regels van de project-m.e.r.-screening gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierbij werd een Bijlage
III van het project-m.e.r.-besluit opgenomen. Wanneer een project onder één van de rubrieken onder
deze Bijlage III valt, kan de initiatiefnemer een project-MER opmaken, maar kan hij er ook voor opteren
om de project-m.e.r.-screeningsprocedure te doorlopen.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
18 | 202
1 Inleiding
1.1 Achtergrondinformatie
Groep Op De Beeck werd een halve eeuw geleden opgericht, en is momenteel actief op zes terreinen.
Naast het vervoer van veevoeders stapte Groep Op De Beeck ook in de sector van biogasproducten,
mesthandel, land- en tuinbouwproducten en turfproducten. Er werken ongeveer 130 mensen in vast
dienstverband en een 40-tal tijdelijken, en dit allemaal in België. Het organogram van de Groep is terug
te vinden in Figuur 1.
Agrophil BVBA – FEED (Philippeville):
verwerking van organisch reststromen
tot veevoeding
Agrophill BVBA – NON-FEED
(Philippeville): verwerking
van organische reststromen
tot biogas
Orgacom BVBA:
transportfirma
Groep Op De Beeck
Op De Beeck Geert BVBA
(Olen): handel in bodemverbeterende middelen
Henrard (Villers-leGambon): transportfirma
Op De Beeck NV (Kallo): anaerobe
vergisting tot biogas en droge
mestkorrel
Compofert (Kallo): co-compostering
tot bodemverbeterend middel
Biogas Solutions (Kallo): aanmaak
vergistingsmix
Figuur 1 Organogram Groep Op De Beeck
Het m.e.r.-project omvat de uitbreiding van het bedrijf te Kallo. Dit is een afvalverwerkend bedrijf,
waar de activiteiten opgesplitst kunnen worden in twee grote delen: co-vergisting (Op De Beeck NV +
aanmaak vergistingsmix onder nieuwe vennootschap Biogas Solutions) en co-compostering (Compofert).
Milieutechnisch staat het bedrijf op naam van Geert Op De Beeck. De installatie zelf valt onder Op De
Beeck nv, en alles met betrekking tot de co-compostering is gekend onder Compofert.
Momenteel is het bedrijf vergund voor een composteringscapaciteit van 130.000 ton/j (met hierbij max.
99.990 ton mest/j) en een co-vergistingscapaciteit van eveneens 130.000 ton/j. Naar de toekomst toe
wordt een uitbreiding van de milieuvergunning aangevraagd tot een totale compostering van 220.000
ton/j (die maximaal ingevuld kan worden met mest), en wordt bij het vergistingsdeel geen extra
capaciteit aangevraagd. Deze uitbreiding zal niet gepaard gaan met wezenlijke veranderingen aan de
infrastructuur, maar gaat gepaard met het maximaal invullen van de technische mogelijkheden. Mits een
optimale opvulling van de tunnels, die 4 m hoog zijn, en een gemiddelde verblijftijd van 4 dagen kan een
maximale composteringscapaciteit van 220.000 ton/j (die volledig ingevuld kan worden met mest)
bekomen worden. De uitbreiding, waarvan dit MER onderdeel uitmaakt, is dan ook volledig te kaderen
binnen Compofert.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
19 | 202
Eind 2010 werd het bedrijf, meer bepaald een deel van de co-vergistingsinstallatie, getroffen door een
brand. Het vermoeden bestaat dat deze brand veroorzaakt werd door broei in de drooginstallatie. Het
gedroogd product heeft, samen met condens, naar alle waarschijnlijkheid aanleiding gegeven tot
zelfontbranding. Verzekeringstechnisch kon dit evenwel niet aangetoond worden. Hierdoor werd de
drooginstallatie en één vergister volledig beschadigd (vergunning hiervoor is vervallen, maar de
vergistingscapaciteit van 130.000 ton per jaar bleef vergund). Bij een tweede vergister waren de kabels
geknapt, en de resterende twee hadden eveneens (in mindere mate) schade opgelopen. In tussentijd zijn
alle vier de vergisters heropgebouwd. In het kennisgevingsdossier werd weergegeven dat een
milieuvergunningsaanvraag lopende was om opnieuw de vergunning van voor de brand te bekomen (met
uitzondering van de drooginstallatie, die niet meer aangevraagd wordt). Deze vergunning is bekomen op
6 september 2012. Tijdens deze aanvraag werd ook een hernieuwing van de volledige milieuvergunning
aangevraagd (co-vergistingsinstallatie en co-compostering). Om deze vergunningsaanvraag sneller te
laten lopen, werd in deze hernieuwing maar 99.990 ton/j dierlijke mest aangevraagd (i.p.v. eerdere
vergunning van 100.000 ton dierlijke mest per jaar, wat ontheffingsplichtig is). De effecten van deze
aanvraag zullen eveneens mee opgenomen worden tijdens deze m.e.r.-procedure. In deze
milieuvergunningsaanvraag werd ook een derde activiteit aangevraagd, namelijk de opslag en overslag
van houtafval.
1.2 Toetsing m.e.r.-plicht
Het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën
van projecten onderworpen aan milieu-effectrapportage’ werd op 17/02/2005 in het Staatsblad
gepubliceerd als uitvoeringsbesluit bij het Decreet van 18 december 2002 (BS 13/12/2003) tot aanvulling
van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel
betreffende de milieu-effect- en veiligheidsrapportage. Dit besluit bevat een bijlage I en II met lijsten
van m.e.r.-plichtige categorieën van projecten. Voor de projecten/plannen uit bijlage II kan de
initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing indienen bij de bevoegde administraties.
Aanvullend hierop is op 29 april 2013 het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de
nadere regels van de project-m.e.r.-screening gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierbij werd een
Bijlage III van het project-m.e.r.-besluit opgenomen. Wanneer een project onder één van de rubrieken
onder deze Bijlage III valt, kan de initiatiefnemer een project-MER opmaken, maar kan hij er ook voor
opteren om de project-m.e.r.-screeningsprocedure te doorlopen.
De opdrachtgever vraagt een uitbreiding van de milieuvergunning aan voor de exploitatie van een
installatie voor mestbewerking en mestverwerking, waarbij o.a. een co-compostering van 220.000 ton/j
dierlijke mest aangevraagd wordt. Overeenkomstig aan het hogervermeld Besluit valt het project in de
categorie 11 l) uit de lijst van Bijlage II:
“Installaties voor mestbewerking of –verwerking met een verwerkingscapaciteit van 100.000 ton of meer
dierlijke mest per jaar”.
Gezien de omvang van het project en het feit dat er in het verleden nog geen MER of ontheffingsdosier
opgemaakt werd voor dit bedrijf, is het aangewezen een MER op te maken om toe te voegen aan de
nieuwe milieuvergunningsaanvraag.
De hervergunning van de huidige milieuvergunningsaanvraag, waarbij zowel de co-vergistingsinstallatie,
de co-compostering en de opslag en overslag van houtafval aangehaald werd, was reeds mee opgenomen
in de meest recente milieuvergunningsaanvraag. Om de co-vergistingsinstallatie zo snel mogelijk weer in
gebruik te kunnen nemen, werd geopteerd om voor de co-compostering maar 99.990 ton dierlijke mest
per jaar ter hervergunnen (op een totaal van 130.000 ton/j mest en andere producten). Hierdoor diende
geen MER opgemaakt te worden, en verliep de procedure iets sneller.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
20 | 202
1.3 Relevante gegevens uit vorige rapportages
In het verleden werd nog geen MER / ontheffingsdossier / decretale milieu-audit (DMA) opgesteld voor
het betrokken bedrijf.
Momenteel is het bedrijf evenwel reeds vergund voor het co-composteren van 99.990 ton dierlijke mest
per jaar.
In 2005 werd door PRG Odournet (het huidige OLFASCAN nv) een uitgebreid geuronderzoek (met
snuffelmetingen) uitgevoerd. In 2008 en 2010 werden opnieuw metingen uitgevoerd. In 2013 werden
opnieuw ammoniakmetingen uitgevoerd, en werden tevens een aantal indicatieve snuffelmetingen
uitgevoerd. Deze studies zullen in de discipline lucht opgenomen worden.
Bijkomend werd in januari 2009 een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek
dat er geen duidelijke aanwijzing is dat de verhoogde concentraties een ernstige bodemverontreiniging
vormen voor mens of milieu. Bijgevolg diende geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden, en
zijn er geen bijkomende voorzorgsmaatregelen nodig.
1.4 Betrokken partijen
1.4.1
Initiatiefnemer en bedrijfslocatie
Opdrachtgever:
Op De Beeck NV
Hagelberg 8
2250 Olen
Bedrijfslocatie:
Molenweg (havennummer 1936)
9120 Beveren (Kallo)
1.4.2
Samenstelling en taakverdeling van het team van deskundigen
De initiatiefnemer kiest de deskundigen uit een lijst van erkende onafhankelijke specialisten in één of
andere milieudiscipline, zodat in de werkgroep de milieu-effecten, eigen aan het geplande project
doeltreffend onderzocht kunnen worden. Voor dit project worden volgende deskundigen opgenomen
(Tabel 1).
Tabel 1: Deskundigen die hun medewerking aan dit project verlenen
discipline
erkend deskundige
erkenning
coördinaten
lucht
Toon Van Elst
EDA/533/V-2
OLFASCAN NV
geldig tot 06.12.2014
Industrieweg 114H
9032 Wondelgem
geluid
Guy Putzeys
EDA/393
dBA-Plan
onbeperkt geldig
Poststraat 1, bus 3
3590 Diepenbeek
oppervlaktewater
Johan Versieren
EDA/059/V-4
JOVECO
geldig tot 11.05.2015
Grote Markt 18
3200 Aarschot
grondwater
Peter Hermans
EDA/708
DLV Belgium cvba
geldig tot 14.04.2014
Biezeweg 15a
9230 Wetteren
bodem
Peter Hermans
EDA/708-B
DLV Belgium cvba
onbeperkt geldig
Biezeweg 15a
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
21 | 202
discipline
erkend deskundige
erkenning
coördinaten
fauna & flora
Marjan Speelmans
EDA/730
eco-scan bvba
onbeperkt geldig
Industrieweg 114H
9230 Wetteren
9032 Wondelgem
coördinatie
Toon Van Elst
EDA/533/V-2
OLFASCAN NV
geldig tot 06.12.2014
Industrieweg 114H
een erkenning als coördinator bestaat niet als 9032 Wondelgem
dusdanig, maar de coördinator wordt gekozen
uit de lijst van m.e.r.-deskundigen
De overige relevante aspecten, waaronder de discipline mens, worden behandeld door de coördinator
van het team van deskundigen. Het is tevens zijn taak om van de deelonderzoeken een coherent geheel
te maken en de eindconclusies in samenspraak met de andere deskundigen te formuleren. Hij treedt
tevens op als aanspreekpunt voor alle betrokken partijen.
De erkende deskundigen worden verder bijgestaan door:
1.4.3

Nico Raes, medewerker van OLFASCAN NV (coördinatie en discipline lucht)

Erik Meers, Universiteit Gent, erkend deskundige oppervlakte- en afvalwater (discipline
oppervlaktewater)

interne deskundigen:
o
Filip De Keyzer en Geert Van Dijck, Op De Beeck NV / Compofert
o
Filip Raymaekers, milieucoördinator Op De Beeck NV / Compofert
Taak van de coördinator
De coördinator is belast met de inhoudelijke coördinatie van het MER. Zijn taak bestaat uit:

het coördineren van het interdisciplinaire overleg in elke fase van het m.e.r.-proces, in het
bijzonder tijdens de voorfase;

het opstellen van een analyseschema met de hoofdingreep en de deelingrepen;

het uitwerken van de impactmatrices, de ingreep-effect-schema’s en de netwerkrelaties;

het opstellen van een interdisciplinaire referentiesituatie;

het coördineren van de fasering van de uit te voeren deelonderzoeken;

het bepalen van de volgorde van de in het rapport te bespreken milieufactoren;

het op elkaar afstemmen van de inhoud en de structuur van de deelrapporten;

het opstellen van de eindbespreking;

de redactie van de niet-technische samenvatting;

de eindredactie van het rapport.
De initiatiefnemer dient de nodige projectinformatie aan te reiken aan het team van deskundigen. Hij
stelt hiertoe de bedrijfsdeskundige aan.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
22 | 202
2 Situering project
2.1 Ruimtelijke situering
2.1.1
Geografische ligging
De ligging van het bedrijf, gelegen in de Molenweg (havennummer 1936) te Kallo, een deelgemeente van
Beveren, wordt weergegeven op een uittreksel van de topografische kaart van België (Bijlage 1) en van
de stratenatlas van België (Bijlage 2). Het bedrijf is gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, op zowat 2
km van de provincie Antwerpen. De afstand tot Nederland bedraagt ongeveer 7 km.
Het bedrijf is gelegen op de kadastrale percelen, bekend onder afdeling 8, sectie A4 en perceelnummer
330G. Het kadasterplan is opgenomen in Bijlage 3. Het bedrijfsterrein is zowat 45.750 m² groot.
De geschatte Lambert-coördinaten van het centrum van het terrein zijn: X = 143.756 m en Y = 182.170
m. Een detailluchtfoto van het bedrijf wordt getoond in Bijlage 4. Een situering van het bedrijf in de
ruimere omgeving wordt gegeven in Bijlage 5. Het bedrijf is gelegen langsheen de R2, de Ring van
Antwerpen, op zowat 1 km van de Liefkenshoektunnel.
2.1.2
Gewestplan
Rekening houdende met het gewestplan (Bijlage 6) bevindt het bedrijf zich in zeehavengebied type 2.
Overige gewestplanbestemmingen binnen een straal van 2 km rond het bedrijf, worden gegeven in Tabel
2.
Tabel 2: Gewestplanbestemmingen binnen een straal van 2 km rond het bedrijf
gewestplanbestemming
afstand (m)
windrichting
parkgebied
1.280
NNO
koppelingsgebied type 1
1.800
Z
natuurgebied met erfdienstbaarheid
1.410 / 1.700 / 1.910
NO / ZO / OZO
zeehavengebied type 2
820 / 1.730
Z/Z
bestaande autosnelwegen
240 / 830
ZO / Z
bestaande waterwegen
1.280 / 1.570 / 1.590 / 1.610 / 1.620 / 1.650 /
1.700 / 1.750
WZW / Z / ZW / N / NO / NO /
O / NO
Binnen een straal van 1 km rond het bedrijf zijn een aantal adrespunten gekend, maar deze worden
gelinkt met nabijgelegen bedrijven en hebben geen uitstaans met woongelegenheden. Het
dichtstbijzijnde woongebied als dusdanig betreft het woongebied Kallo, en dit op 2,1 km ten zuiden van
het bedrijf.
2.1.3
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt reeds aangegeven dat de Vlaamse Regering de
afbakening van de zeehavengebieden dient vast te leggen. In de bindende bepalingen van het RSV staat
immers het volgende: “Havens zijn poorten. Havengebieden moeten afgebakend worden in gewestplannen
of gewestelijke RUP's”.
Dit wordt bevestigd door art. 3 van het Havendecreet (2 maart 1999) dat stelt dat de Vlaamse regering de
grenzen van de havens moet vastleggen in gewestplannen of gewestelijke RUP’s, overeenkomstig de
wetgeving op de ruimtelijke ordening. Tevens legt een uitvoeringbesluit bij het Havendecreet 13/07/2001
een voorlopige afbakening van de havengebieden in Vlaanderen vast.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
23 | 202
Volgens het Regeerakkoord van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 moet de afbakening gebeuren op basis
van een geïntegreerd strategisch plan per haven, dat uitmondt in een GRUP. Dit laatste is een precisering
van de wijze waarop RSV en art. 3 Havendecreet zullen uitgevoerd worden. De GRUP’s zullen uiteindelijk
de voorlopige afbakening van de havengebieden vervangen en de definitieve ruimtelijke afbakening
weergeven.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Waaslandhaven fase 1 en omgeving’ werd op 16 december 2005
definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Veertien dagen na de publicatie in het Belgisch
Staatsblad werden de nieuwe bestemmingen en voorschriften van kracht. Het plan heeft betrekking op
delen van de gemeenten Zwijndrecht en Beveren. De exacte locatie van het bedrijf is evenwel geen
onderwerp van één van de uitvoeringsplannen.
2.1.4
Bedrijven
Het bedrijf is gelegen op de linker Schelde-oever, in het industriegebied Waaslandhaven. Het bedrijf is
gelegen op de bedrijventerreinen ten westen van de R2 en de Liefkenshoektunnel. In de andere
windrichtingen wordt het bedrijventerrein als het ware begrensd door de Schelde (noorden), het
Deurganckdok (westen) en het Waaslandkanaal (zuiden) met het Noordelijk en Zuidelijk Insteekdok. In
de omgeving van het bedrijf zijn o.a. de volgende bedrijven gelegen: Indaver (afvalverwerking), Fertikal
(mestverwerking), Ibogem (afvalverwerking), Aproc (recyclage en reprocessing van vloeibare
chemicaliën), en de Grens Inspectie Post Linkeroever.
2.1.5
Natura 2000, natuurgebieden en bosgebieden
Het bedrijf is gelegen in een Natura-2000 gebied, namelijk in het vogelrichtlijngebied “Schorren en
polders van de Beneden-Schelde”. Op zowat 1,1 km van het bedrijf strekt zich het habitatrichtlijngebied
“Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent” uit, en dit in noordelijke tot
zuidoostelijke windrichting. Ten noorden van het bedrijf, op ongeveer 1,3 km, ligt nog het
habitatrichtlijngebied “Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats”. In Bijlage 7
wordt de inplanting van het bedrijf t.o.v. de richtlijngebieden weergegeven.
Het dichtstbijgelegen VEN-gebied, “Slikken en schorren langsheen de Schelde” wordt weergegeven op de
kaart in Bijlage 8. Dit VEN-gebied strekt zich uit ten noorden tot zuidoosten van het bedrijf, en de
kortste afstand tot de bedrijfsterreinen bedraagt 1,5 km.
In Bijlage 9 worden de biologisch waardevolle gebieden in de omgeving van het bedrijf weergegeven,
zoals aangeduid op de biologische waarderingskaart. In de directe omgeving van het bedrijf zijn volgens
deze kaart een aantal biologisch (zeer) waardevolle gebieden gelegen. Langsheen het bedrijf zou zich
een ruigte en opgehoogd terrein bevinden. In werkelijkheid is hier een spoorweg gelegen. Ook een
aantal andere gebieden die volgens de BWK als biologisch (zeer) waardevol aangeduid worden, zijn in
werkelijkheid niet meer aanwezig. De verdere bespreking van de verschillende vegetatietypes en de
mogelijke impact van de exploitatie van het bedrijf gebeurt in het hoofdstuk Fauna en Flora.
In de omgeving van het bedrijf zijn volgens het gewestplan geen bosgebieden gelegen. Er zijn geen
erkende natuurreservaten gelegen binnen een straal van 2 km rondom de bedrijfsterreinen. Binnen het
vogelrichtlijngebied ligt volgens het gewestplan wel een natuurgebied, namelijk “Ketenisse Schoor” (op
2,1 km ten noorden van het bedrijf). Het erkende natuurreservaat “Galgenschoor” bevindt zich op zowat
2,6 km ten noorden van het bedrijf.
2.1.6
GNOP en gemeentelijk milieubeleidsplan
In 1995 verscheen het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) voor Beveren. Het GNOP werd
goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 maart 1996. Dit GNOP dient als basis voor de beschrijving van
de natuurlijke structuur en de acties die op dit domein genomen moeten worden. Het plan bestaat uit 5
grote delen: fysische aspecten, natuurbeleid, inventarisatie, knelpuntenanalyse en plannen.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
24 | 202
Beveren beschikt sinds 28 maart 2006 over een goedgekeurd gemeentelijk milieubeleidsplan. In dit
beleidsplan worden langere termijnplannen en -visies (periode van 5 jaar) weergegeven. Hierin wordt
een opsomming gegeven van de knelpunten, en mogelijke acties ter oplossing hiervan.
2.1.7
Landschapsatlas en bouwkundig erfgoed
Het bedrijf is niet gelegen in een traditioneel landschap. In de omgeving van het bedrijf zijn wel een
aantal onderdelen van de landschapsatlas gelegen (Bijlage 10). Een oplijsting van de diverse onderdelen
van deze landschapsatlas, gelegen binnen een straal van 2 km rond de bedrijfsgrenzen, wordt gegeven in
Tabel 3.
Tabel 3: Diverse onderdelen van de landschapsatlas (binnen een straal van 2 km rond de
bedrijfscontouren)
onderdeel
naam
minimale afstand
windrichting
ankerplaats
brakwaterschorren langsheen de
Schelde ten noorden van Antwerpen
1,3 km
N
bescherming
het Fort Liefkenshoek, alsmede de
bastions en de restanten van
Ravelijnen en wal
1,4 km
N
lijnrelict
Schelde
1,9 km
N
puntrelict
Fort Liefkenshoek
1,4 km
N
Binnen een straal van 2 km rond het bedrijf is ook één onderdeel van het bouwkundig erfgoed gelegen,
namelijk Fort Liefkenshoek, op ongeveer 1.430 m ten noorden van het bedrijf.
2.1.8
Overstromingskaarten
Het bedrijf is gelegen in het Beneden-Scheldebekken. Het water stroomt af naar het Noordelijk
Insteekdok. Volgens de overstromingskaarten is het bedrijf gelegen in niet-overstromingsgevoelig gebied,
maar wordt het daarnaast ingedeeld als van nature overstroombaar vanuit een rivier (Scheldepolder).
2.1.9
Aanwezigheid aardgasvervoersinstallaties
Fluxys heeft meegedeeld dat er langsheen de Sint-Antoniusweg een aardgasvervoersinstallatie gelegen
is. Er was tevens een aardgasaansluiting van Fluxys naar Op De Beeck nv toe, maar deze is reeds
verwijderd van de site in 2011. In het kader van de heropbouw van de installatie heeft Fluxys een advies
geformuleerd, met oplijsting van algemene voorschriften en veiligheidsvoorschriften waaraan voldaan
moet worden. Het advies is gunstig, mits in acht name van volgende zaken:

De opdrachtgever dient alle aannemers op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van de
installatie;

Alle aannemers dienen Fluxys te contacteren voor het begin van de werken;

Alle palen, incl. funderingen, dienen minstens 1 m van de installaties geplaatst te worden;

De huidige dekking van de installaties worden niet verminderd.
De algemene voorschriften en veiligheidsmaatregelen zijn o.a.:

5 m voorbehouden zone aan weerszijden van de as van de aardgastransportinstallaties waarin
bepaalde activiteiten verboden zijn;
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
25 | 202

15 m zone wettelijke meldingsplicht aan weerszijden van de as van de
aardgastransportinstallaties (d.i. beschermde zone). Voor alle werken binnen deze zone moeten
minstens 15 werkdagen voor de start van de werken een ontwerp aan Fluxys worden voorgelegd;

Bouwheer is verplicht de veiligheidsinformatie van Fluxys aan elke derde te bezorgen die de
werken uitvoert, zowel aan aannemers als diens onderaannemers.
Daarnaast moet zeker rekening gehouden worden met de wettelijke erfdienstbaarheid (o.a. vrije
doorgang naar installatie verzekeren). Verdere details van dit advies en de voorschriften en
veiligheidsmaatregelen zijn terug te vinden in Bijlage 27. In deze bijlage is tevens de ligging van de
aardgasvervoersleiding weergegeven.
Het bedrijf heeft zich akkoord verklaard met dit advies en zal dit opvolgen en respecteren.
2.2 Vergunningstoestand
Initieel was in het kennisgevingsdossier aangegeven dat in het MER drie situaties beschreven en
onderzocht zouden worden inzake milieu-effecten. In de loop van de procedure is de lopende
milieuvergunningsaanvraag evenwel verleend, en wordt deze situatie eveneens uitgebaat. Hierdoor
zullen in het MER zelf slechts twee situaties beschreven worden, namelijk de actuele situatie die
recentelijk vergund is (6 september 2012) en de situatie met de uitbreiding:

de actuele situatie, waarbij de co-vergistingsinstallatie opnieuw op volle capaciteit (met 4
tanks) werkt. In deze situatie zit eveneens de co-compostering vervat voor een capaciteit van
130.000 ton/j (met max. 99.990 ton mest/j);

de m.e.r.-situatie, zijnde een uitbreiding van de composteringscapaciteit tot 220.000 ton per
jaar (met max. 220.000 ton mest/j).
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
26 | 202
Tabel 4: Overzicht van de vergunningsplichtige rubrieken
rubriek
2
2.1.2.b)
2.2.2.f)2°
omschrijving
afvalstoffen
opslag en overslag van
afvalstoffen meer dan 1 ton
opslag en mechanisch behandelen
van andere niet-gevaarlijke
afvalstoffen van meer dan 100
ton
klasse
1
1
actuele, vergunde toestand
m.e.r.-situatie
overslag van champost, secundaire grondstoffen, organisch overslag van 500 ton champost, secundaire grondstoffen,
biologische afvalstoffen en 2.000 ton groenafval in sleufsilo organisch biologische afvalstoffen en 100 ton groenafval in
sleufsilo
totaal: 2.500 ton
totaal: 600 ton
aanmaak van een plantaardige vergistingsmix ECOFRIT
(WIJZIGING: vermindering met 1.900 ton groenafval en
verplaatsing champost naar buiten)
aanmaak van vergistingsmixen
opslag
opslag
plantaardige OBA mix: 2 silo’s van 2.600 ton
plantaardig/dierlijke OBA mix: 2 silo’s van 2.600 ton
plantaardig OBA: 5 x 100 ton
plantaardig OBA + slibs in sleufsilo’s: 3 x 500 ton
slib van de eigen waterzuivering: 5 x 100 ton
voormengbunker: 200 ton plantaardig OBA
mengbunker plantaardig OBA: 200 ton
plantaardig OBA (Ecofrit): 4 x 72 ton
verpakte plantaardige producten: 2.000 ton buiten
en 500 ton in loods
plantaardig/dierlijk OBA: 10 x 100 ton
slib van de eigen waterzuivering: 5 x 100 ton
sleufsilo’s plantaardig OBA: 2 x 528 ton binnen en 2.000
ton buiten
mengbunker plantaardig/dierlijk OBA: 200 ton + 240 ton
plastiekafval: 2 x 36 ton
verpakte plantaardige producten: 2.000 ton buiten
kartonafval: 108 ton
verpakte dierlijke producten : 1.000 ton buiten
A&B hout: 1.000 ton in sleufsilo
verpakt plantaardig/dierlijk OBA: 60 + 1.500 ton
bermmaaisel: 2.000 ton
plantaardig/dierlijk OBA in sleufsilo’s binnen: 8 x 650 ton
verhakselde biomassa (hout): 2.000 ton
2.2.1.1.1
sleufsilo’s plantaardig OBA: 7.000 ton buiten
OBA: 3 x 300 ton in silo’s buiten
2.2.1.1.2
plastiekafval: 2 x 36 ton
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
27 | 202
rubriek
omschrijving
klasse
actuele, vergunde toestand
behandelingstoestellen
2.2.1.1.3
m.e.r.-situatie
kartonafval: 108 ton
ontpakker plantaardig OBA: 2 x 40 kW
2.2.1.1.4
A&B hout: 100 ton in sleufsilo
voormenger plantaardig OBA: 30 kW
2.2.1.1.5
bermmaaisel: 2.000 ton
2.2.1.1.6
verhakselde biomassa (hout): 100 ton
2 polymeercentrifuges digestaat: 2 x 50 kW
schroefpers: 15 kW
OBA: 3 x 300 ton in silo’s buiten
behandelingstoestellen
voormengbunker: 106
ontpakker: 3 x 15 kW
voormenger : 4 x 15 kW en 20 kW
glas- en bliklijn: 30 kW
persen: 50 kW
hakselaar: 370 kW
diverse behandelingstoestellen: 2 x 100 kW
2 polymeercentrifuges digestaat: 2 x 50 kW
schroefpers: 15 kW
kartonpers: 18 kW
2.2.3.a)3°
compostering van groenafval
1
co-composteren van groenafval van deel van 130.000 ton/j
(UITBREIDING: opslag capaciteit en wijziging vermogens
toestellen)
co-composteren van groenafval van deel van 220.000 ton/j
2.2.3.c)3°
composteren van organisch
biologische bedrijfsafvalstoffen
1
compostering
(UITBREIDING: co-composteren tot 220.000 ton/j)
compostering
co-composteren van 130.000 ton/j (waarvan max. 99.990
ton mest) met OBA en secundaire grondstoffen:
co-composteren van 220.000 ton mest/j met OBA en
secundaire grondstoffen: procestunnels: 4 x 650 ton = 2.600
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
28 | 202
rubriek
omschrijving
klasse
actuele, vergunde toestand
procestunnels: 4 x 650 ton = 2.600 ton
m.e.r.-situatie
ton
opslag OBA
opslag OBA
vast cat. III materiaal: sleufsilo van 2 x 333 ton
vast cat. III materiaal/slibs/dikke fractie: sleufsilo van 1 x 500
ton
OBA (o.a. filterkoeken): 3 x 300 ton in sleufsilo’s buiten
OBA (o.a. filterkoeken): 3 x 300 ton in sleufsilo’s buiten
OBA vloeibaar cat. II (compostspui): 70 ton
OBA vloeibaar cat. II (compostspui): 2 x 70 ton
2.2.3.e)
vergisting van niet-gevaarlijke
afvalstoffen
1
vergisting
(UITBREIDING: co-compostering tot 220.000 ton/j en
opslagcapaciteit en verplaatsing spuitank)
vergisting
co-vergisting van 130.000 ton/j niet-gevaarlijke
afvalstoffen en secundaire grondstoffen. Met mengbunker,
pasteurisators en voor- en navergisters
co-vergisting van 130.000 ton/j niet-gevaarlijke afvalstoffen en
secundaire grondstoffen. Met mengbunker, pasteurisators en
voor- en navergisters
opslag OBA vergistingsmix
procesvolume vergisting
aanmaak van vergistingsmix voor de eigen installatie: 3
silo’s van 72 ton dierlijk cat. III, 1 silo van 72 ton dierlijk
cat. II/MDI
vaste stofinvoer: 40 ton
vergisters: 2 x 2.200 ton en 2 x 3.400 ton
mengbunker van 200 ton
mengtank: 500 ton
dierlijk cat. III: sleufsilo van 334 ton
dunne fractie: 450 ton
totaal = 822 ton opslag dierlijk eigen gebruik
pasteurisators: 2 x 15 ton
opslag OBA vergisting
indikkers: 50 + 35 ton
vergisters: 2 x 2.200 ton en 2 x 3.400 ton
dikke fractie: 500 ton
mengtank: 500 ton
totaal: 12.805 ton OBA
dunne fractie: 3 x 50 ton
eindopslag digestaat
pasteurisators: 2 x 15 ton
2 x 75 ton en 2 x 200 ton
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
29 | 202
rubriek
omschrijving
klasse
actuele, vergunde toestand
indikkers: 50 + 35 ton
m.e.r.-situatie
totaal: 550 ton
totaal: 11.965 ton OBA
opslag van biogas
eindopslag digestaat
2 x 1.500 m³ en 2 x 1.000 m³
2 x 75 ton en 2 x 200 ton
totaal: 5.000 m³
totaal: 550 ton
toestellen
opslag van biogas
indikkers: 10 x 20 kW
2 x 1.500 m³ en 2 x 1.000 m³
polymeercentrifuges: 2 x 50 kW
totaal: 5.000 m³
schroefpers: 15 kW
toestellen
(UITBREIDING: opslagcapaciteiten en wijziging vermogens en
toestellen)
indikkers: 10 x 20 kW
polymeercentrifuges: 2 x 50 kW
schroefpers: 15 kW
2.2.4.b
intermediair cat. III bedrijf
1
mengbunker: 106 KW
opslag
opslag
vloeibaar cat. III OBAl in gesloten silo’s: 5 x 100 ton
dierlijk OBA: 2 x 2.600 ton
mengbunker cat. III OBA: 150 ton
dierlijk/plantaardig OBA: 10 x 100 ton
mengbunker geperst cat. III OBA: 240 ton
mengbunker plantaardig/dierlijk OBA: 200 ton
opslag verpakt cat. III OBA: 60 + 1.500 ton + 1.000 ton
mengbunker geperst plantaardig/dierlijk OBA: 240 ton
opslag ongebroken glas met cat. III OBA: 150 ton
opslag verpakte dierlijke producten: 1.000 ton
sleufsilo voor vast cat. III OBA: 3 x 396 ton
opslag verpakt plantaardig/dierlijk OBA: 60 ton + 1.500 ton
opslag verpakkingsafval CAT III: 150 ton + 2 x 396 ton
sleufsilo voor plantaardig/dierlijk OBA: 8 x 650 ton
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
30 | 202
rubriek
omschrijving
2.4.3.b)
nuttige toepassing van meer dan
75 ton niet-gevaarlijke
afvalstoffen per dag door
biologische behandeling
3
3.6.3.2°
afvalwater en koelwater
zuiveren en lozen van
bedrijfsafvalwater dat
gevaarlijke stoffen bevat tot en
met 50 m³/u
3.6.7°
een zelfstandig geëxploiteerde
behandeling, met uitzondering
van de behandelingen inzake
stedelijk afvalwater, van
stedelijk afvalwater ten dienste
van één of meer activiteiten,
aangeduid met een ‘X’ in de 4e
kolom van de indelingslijs
elektriciteit
elektriciteitsproductie meer dan
300 kW tot en met 10.000 kW
klasse
actuele, vergunde toestand
gebroken glas: 200 ton
m.e.r.-situatie
plastiekafval: 2 x 36 ton
behandelingstoestellen cat. III
kartonafval: 108 ton
ontpakker: 44 kW
behandelingstoestellen cat. III
persen: 50 kW
ontpakker: 3 x 15 kW
hakselaar: 150 kW
voormenger OBA: 4 x 15 kW en 20 kW
voormenger: 30 kW
persen: 50 kW
glas- en bliklijn: 30 kW
hakselaar: 370 kW
behandelingstoestellen: 100 kW
glas- en bliklijn: 30 kW
(UITBREIDING: opslagcapaciteiten en wijziging vermogens
toestellen)
co-compostering van 220.000 ton mest en OBA per jaar
co-vergisting van 130.000 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen per
jaar
1
(NIEUWE RUBRIEK)
12
12.1.2°a)
2
lozing van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat
via een afvalwaterzuiveringsinstallatie (biologie) in
oppervlaktewater (lozingspunt B): 36 m³/u, 77 m³/dag en
28.050 m³/j
lozing van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat via
een afvalwaterzuiveringsinstallatie (biologie) in
oppervlaktewater (lozingspunt B): 36 m³/u, 77 m³/dag en
28.050 m³/j
2
lozing van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat
via een afvalwaterzuiveringsinstallatie (biologie) in
oppervlaktewater (lozingspunt B): 36 m³/u, 77 m³/dag en
28.050 m³/j
(ONGEWIJZIGD)
lozing van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat via
een afvalwaterzuiveringsinstallatie (biologie) in
oppervlaktewater (lozingspunt B): 36 m³/u, 77 m³/dag en
28.050 m³/j
(NIEUWE RUBRIEK)
2
noodstroomgroep (30 kW), generatoren (100 en 150 kW) en
biogasmotoren (3 x 1.500 kW)
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
31 | 202
noodstroomgroep (30 kW), generator (100 kW) en
biogasmotoren (3 x 1.500 kW)
rubriek
omschrijving
12.2.2°
transformator boven de 1.000
kVA
15
garages, parkeerplaatsen en
herstellingswerkzaamheden
voor motorvoertuigen
stalling van meer dan 25
voertuigen
klasse
2
actuele, vergunde toestand
m.e.r.-situatie
totaal: 4.780 kW
totaal: 4.630 kW
4 transformatoren: 1 x 1.600 kVA en 3 x 2.000 kVA
(WIJZIGING)
4 transformatoren: 1 x 1.600 kVA en 3 x 2.000 kVA
(ONGEWIJZIGD)
15.1.2°
15.2
15.4.1°
werkplaats voor nazicht,
herstellen en onderhouden van
motorvoertuigen
wassen van voertuigen
2
stallen van 50 voertuigen (6 bulldozers, 4 verreikers, 20
trekkers en 20 opleggers)
stallen van 50 voertuigen (6 bulldozers, 4 verreikers, 20
trekkers en 20 opleggers)
3
werkplaats met 1 schouwput
(ONGEWIJZIGD)
/ (STOPZETTING)
3
wassen van 50 voertuigen per dag in 1 wasstraat
wassen van 50 voertuigen per dag in 1 wasstraat
(ONGEWIJZIGD)
16
16.1.b.3°
gassen
productie of omzetting van
gassen meer dan 100 m³/u
16.3.1.1°
koel- en luchtcompressoren met
een drijfkracht van 5 kW tot en
met 200 kW
gevaarlijke producten
opslag van
schadelijke,irriterende,
corrosieve en oxiderende stoffen
van meer dan 10.000 kg tot en
met 50.000 kg
opslag van
schadelijke,irriterende,
corrosieve en oxiderende stoffen
van meer dan 50.000 kg
17
17.3.3.2°a)
17.3.3.3
1
biogasproductie van 3.000 m³/u
biogasproductie van 3.000 m³/u
3
luchtcompressor: 1 x 5 kW
(ONGEWIJZIGD)
luchtcompressor: 1 x 5 kW
(VERPLAATSING)
2
1
opslag van 15.000 kg en 18.000 kg zwavelzuur, 3.000 kg
FeCl3, 2.600 kg NaOH, 10.000 kg in verplaatsbare
recipiënten (fosforzuur, ontsmettingsmiddel, detergenten)
totaal: 48.600 kg
/
/
opslag van 3 x 18.000 kg zwavelzuur, 7.272 kg FeCl3, 2.600 kg
NaOH, 10.000 kg in verplaatsbare recipiënten (fosforzuur,
ontsmettingsmiddel, detergenten)
totaal: 73.872 kg
(UITBREIDING: opslag zwavelzuur, FeCl 3 en verplaatsing
tanks)
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
32 | 202
rubriek
17.3.6.2°
17.3.7.1°
omschrijving
opslag van stookolie van meer
dan 20.000 l tot en met 500.000 l
opslag van olie van 200 l tot en
met 50.000 l
17.3.9.2°
verdeelinstallaties voor
brandstoffen
19
19.3.2°a)
hout
mechanisch behandelen en
vervaardigen van artikelen van
hout van meer dan 200 kW tot en
met 1.000 kW
opslag van hout van meer dan
400 m³ in een lokaal en 1.600 m³
in open lucht
klasse
2
3
1
actuele, vergunde toestand
opslag van 5.000 l en 1 x 20.000 l mazout in bovengrondse
houders
m.e.r.-situatie
opslag van 40.000 l
opslag van 200 l mazout en 2.000 l afgewerkte olie in
verplaatsbare recipiënten
opslag van 200 l mazout en 2.000 l afgewerkte olie in
verplaatsbare recipiënten
opslag van 3 x 1.500 l olie
opslag van 3 x 1.500 l olie
totaal: 46.700 l
totaal: 31.700 l
opslag van 2.000 l olie in verplaatsbare recipiënten + 3 x
1.500 l olie
(UITBREIDING: mazoutopslag en vervanging tanks,
VERPLAATSING: olie-opslag)
opslag van 2.000 l olie in verplaatsbare recipiënten + 3 x 1.500
l olie
totaal: 6.500 l
totaal: 6.500 l
twee verdeelslangen voor diesel
(VERPLAATSING olie)
twee verdeelslangen voor diesel
(VERPLAATSING)
19.6.3°a)
2
mobiele houthakselaar van 500 kW
mobiele houthakselaar van 500 kW
(ONGEWIJZIGD)
2
opslag van 10.000 m³ onbehandeld en behandeld nietverontreinigd hout in open lucht
opslag van 600 m³ onbehandeld en behandeld nietverontreinigd hout in open lucht
(WIJZIGING )
28
28.1.f.2°
mest of meststoffen
opslagplaatsen van kunstmest van
meer dan 100 ton
3
opslag van 2 x 50 ton en 70 ton ammoniumsulfaat
opslag van 2 x 70 ton ammoniumsulfaat
totaal: 170 ton
totaal: 140 ton
28.2.a)3°
opslag van mest in
industriegebied van meer dan 100
m³
1
opslag van 20.500 m³ dierlijke mest (15.000 m³ in de
afrijphal, 4.000 m³ in tunnels en 1.500 m³ in de
grondstoffencompartimenten)
(WIJZIGING)
opslag van 24.000 m³ dierlijke mest (15.000 m³ in de afrijphal,
6.000 m³ in tunnels en 3.000 m³ in de
grondstoffencompartimenten)
28.3.c)
verwerken van dierlijke mest van
meer dan 25.000 ton/j
1
verwerken (co-verwerking met afvalstoffen) van 99.990
ton/j dierlijke mest
(UITBREIDING)
verwerken (co-verwerking met afvalstoffen) van 220.000 ton/j
dierlijke mest
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
33 | 202
rubriek
omschrijving
klasse
actuele, vergunde toestand
m.e.r.-situatie
menglijn: 400 kW
(UITBREIDING
REGULARISATIE: menglijn )
31
31.1.3°
motoren met inwendige
verbranding
vast opgestelde motoren met een
totaal nominaal vermogen hoger
dan 500 kW
1
noodstroomgroep (30 kW), generatoren (100 en 150 kW) en
biogasmotoren (3 x 1.500 kW)
noodstroomgroep (30 kW), generatoren (100 kW) en
biogasmotoren (3 x 1.500 kW)
totaal nominaal vermogen: 4.780 kW
totaal nominaal vermogen: 4.630 kW
(WIJZIGING)
39
39.1.1°
39.4.1°
stoomtoestellen en
warmwatertoestellen
(vastgeplaatste)
stoomgeneratoren met een
waterinhoud van 25 l tot en met
500 l
warmtewisselaars met secundair
circuit van 25 l tot en met 5.000 l
39.6.1°
productie van warm water van 1
MW tot en met 50 MW
45
voedings- en
genotmiddelenindustrie (opslag,
bewerking of verwerking van
dierlijk en plantaardige
producten)
opslagplaatsen voor losse granen
en voor groenvoeders in gebied
andere dan woongebied met
landelijk karakter en agrarische
gebieden meer dan 10 m³
3
stoomgenerator met een inhoud van 100 l
stoomgenerator met een inhoud van 100 l
3
warmtewisselaar voor hygiënisatie met een inhoud van 25
m³
2
productie van warm water met een vermogen van 10 MW
(ONGEWIJZIGD)
warmtewisselaar voor hygiënisatie met een inhoud van 25 m³
(ONGEWIJZIGD)
productie van warm water met een vermogen van 10 MW
(ONGEWIJZIGD)
45.14.1.b)
2
2.000 m³ (maïs, cichorei, …)
2.000 m³ (maïs, cichorei, …)
(ONGEWIJZIGD)
OPMERKING: de verschillen tussen beide rubriekenlijsten kaderen tevens in de activiteiten met betrekking tot de co-vergistingsinstallatie en de aanmaak van de
vergistingsmixen. Hierbij zullen geen opslagsilo’s weggenomen, verplaatst of bijkomen, maar zal e nkel de bestemming van de opslagsilo’s wijzigen. Voorheen (zoals
omschreven in de actuele, vergunde toestand) was er namelijk in de ontpakkingsloods een strikte scheiding tussen plantaardige en dierlijke producten, elk met hun
opslagmogelijkheden. In realiteit is er evenwel reeds, zoals overeengekomen met OVAM, een licht gewijzigde bedrijfsuitbating in uitvoering. Alle producten (zowel
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
34 | 202
van dierlijke als plantaardige oorsprong) die in de ontpakkingsloods terechtkomen dienen als dierlijk beschouwd te worden. Hierdoor zullen heel wat opslagsilo’s een
andere bestemming (van plantaardig naar dierlijk) krijgen, maar dit is vergunningstechnisch nog niet volledig doorgevoerd. In de m.e.r.-situatie wordt hiervoor een
regularisatie gevraagd, wat de wijzigingen in de diverse opslagcapaciteiten deels verklaard. Daarnaast wordt een uitbreiding van de opslagcapaciteit in deze
ontpakkingsloods aangevraagd. In het verder verloop van het MER, bij de procesbeschrijving, wordt de reële uitbating (dus met ontpakkingsloods als louter dierlijk)
beschouwd. De eco-frit silo’s (plantaardig) naast de ontpakkingsloods zullen eveneens als biofrit (dierlijk) beschouwd worden. Daarnaast zullen de voormengbunker en
aanmaak vergistingsmix, die momenteel nog als dierlijk/CAT-III-materiaal ingedeeld zijn, als louter plantaardig beschouwd worden. Het betreft hier dan ook veelal
enkel een wijziging van bestemming, maar naar milieu-effecten toe zullen deze wijzigingen geen invloed hebben.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
35 | 202
De exploitant moet als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken (BBT)
toepassen ter bescherming van mens en milieu, en dit zowel bij de keuze van behandelingsmethodes op
het niveau van de emissies, als bij de keuze van bronbeperkende maatregelen (aangepaste
produktietechnieken en -methoden, grondstoffenbeheersing en dergelijke meer). Deze verplichting geldt
eveneens voor wijzigingen aan ingedeelde inrichtingen, alsook voor activiteiten die op zichzelf niet
vergunnings- of meldingsplichtig zijn.
Rekening houdende met de indelingsrubrieken wordt het bedrijf, zowel in de huidige als in de gewenste
situatie, ingedeeld als een klasse 1 bedrijf. De procedure die gevolgd moet worden is dan ook de
procedure voor hinderlijke inrichtingen klasse 1, wat betekent dat de uitbreiding van de
milieuvergunning aangevraagd moet worden bij de Bestendige Deputatie (BD) van de provincie OostVlaanderen.
2.3 Administratieve voorgeschiedenis
2.3.1
Stedenbouwkundige vergunningen
In het verleden werden aan Op De Beeck NV volgende stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd
(Tabel 5).
Tabel 5: Overzicht van de stedenbouwkundige vergunningen
datum
onderwerp
bevoegde overheid
18/10/1999
magazijn voor meststockage en behandeling van natte veevoeders
CBS
22/01/2001
opslagloods voor turf en potgrond
CBS
21/01/2002
oprichten van een composteringshal met biofilter, bandenwasser, wasstraat,
foliebassin en aanleggen van een tweede toegangsweg
CBS
03/10/2005
uitbreiden van het bestaand bedrijf
CBS
07/09/2009
update bouwvergunning: bouwen van vetsilo’s, opslagtanks en regularisatie
schouwen
CBS
16/08/2011
heropbouwen van loods en voorvergister en regularisatie van bijhorende
installaties
CBS
25/03/2013
regulariseren van bureelcontainers, vergisters, opslagtanks, afsluiting,
weegbruggen, weeglokaal, luifel en loods en het bouwen van opslagtanks
CBS
2.3.2
Milieuvergunningen
Op De Beeck NV beschikt voor de exploitatie van het bedrijf over de volgende exploitatie - en
milieuvergunningen (Tabel 6).
Tabel 6: Overzicht van de exploitatie- en milieuvergunningen
begindatum
einddatum
onderwerp
exploitant
bevoegde
overheid
29/07/1999
28/07/2019
mestverwerking
bvba Orgacom
BD
17/02/2000
28/07/2019
productie brijvoeders
Op De Beeck NV
BD
16/03/2000
28/07/2019
overname bvba Orgacom door Op De Beeck NV
Op De Beeck NV
BD
24/01/2002
28/07/2019
uitbreiding mestverwerking en doorvoer
havenopslag
Op De Beeck NV
BD
24/10/2002
28/07/2019
uitbreiding van de exploitatie met de
brijvoedersilo’s
Op De Beeck NV
BD
28/07/2005
28/07/2019
vergistingsinstallatie
Op De Beeck NV
BD
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
36 | 202
begindatum
einddatum
onderwerp
exploitant
bevoegde
overheid
02/02/2006
28/07/2019
veranderen van inrichting voor de aanmaak van
brijvoeders
Op De Beeck NV
BD
27/09/2007
28/07/2019
veranderen van een inrichting voor de aanmaak van Op De Beeck NV
vergistingsmix
BD
31/07/2008
28/07/2019
vergisten van cat III-materiaal
Op De Beeck NV
BD
23/10/2008
28/07/2019
bijplaatsen van een silo van 500 ton opslag
vergistingsmix
Op De Beeck NV
BD
31/07/2008
28/07/2019
wijziging van een bijzondere voorwaarde
(acceptabele afvalstoffen)
Op De Beeck NV
BD
30/07/2009
28/07/2019
verandering door wijziging en uitbreiding van een
mestverwerkingsbedrijf
Op De Beeck NV
BD
25/08/2011
28/07/2019
mededeling kleine verandering vergisting
Op De Beeck NV
BD
bevestiging mededeling kleine verandering
vergisting, maar weigering uitbreiding met de
opslag van 1.500 ton A&B hout in een sleufsilo*
Op De Beeck NV
Vlaams
Minister van
Leefmilieu,
Natuur en
Cultuur
vergunning verleend voor het verder exploiteren en
veranderen van een inrichting voor compostering,
vergisting en de aanmaak van vergistingsmixen**
Op De Beeck NV
BD
31/01/2012
06/09/2012
06/09/2032
* de opslag van A&B-hout werd geweigerd wegens een onvoldoende gefundeerde argumentatie in de mededeling kleine
verandering. Deze weigering was niet vanuit milieuhygiënisch aspecten, maar wegens de aard van de afvalstroom. Er werd
namelijk aangehaald dat A&B-hout niet in aanmerking komt voor het aanmaken van vergistingsmixen. Er werd hierbij
verduidelijkt dat het A&B-hout enkel vershredderd wordt op de site en daarna afgevoerd wordt naar externe verwerkers,
m.a.w. dat deze activiteit duidelijk losgekoppeld moet worden van de andere activiteiten op de site. Momenteel is deze
opslag wel vergund, en dit via de meest recente milieuvergunning
** Bij de meest recente vergunningsaanvraag werd de vergunning geweigerd voor de opslag van 2.000 ton groenafval in een
sleufsilo (rubriek 2.2.2.f)2°) en voor de opslag en biologische behandeling van fijn groenafval in de co-vergisting (rubriek
2.2.3.e)). Deze weigering werd als volgt gemotiveerd: Het gebruik van groenafval als mulch-materiaal is niet aangewezen
(de fijne fractie is niet geschikt als mulch), evenmin als gebruik in vergistingsinstallaties of de aanmaak van
vergistingsmixen (de fijne fractie gaat het vergistingsproces tegen). Bermmaaisel daarentegen kan gebruikt worden in de
composteringsinstallatie en in de vergisting (als BIOFRIT).
2.3.3
Overige
Voor het bedrijf zijn o.a. de volgende wetgevingen van toepassing:

KB 07/01/1998: dit Koninklijk Besluit regelt het wettelijk kader voor de handel in meststoffen,
bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten;

het mestdecreet: het decreet houdende de bescherming van water tegen verontreiniging door
nitraten uit agrarische bronnen;

het Materialendecreet en VLAREMA: vormt wettelijke basis voor het realiseren van het
afvalstoffenbeleid binnen het Vlaamse gewest. Het decreet is een zogenaamd kaderdecreet
d.w.z. dat het wel de belangrijkste bepalingen bevat maar dat deze verder moeten uitgevoerd
worden door de Vlaamse regering in uitvoeringbesluiten zoals bvb het Vlarema (voorheen
Vlarea);

het milieuvergunningendecreet en Vlarem I en II: het milieuvergunningendecreet vormt de
basis van Vlarem. Vlarem I regelt wie een milieuvergunning moet aanvragen, welke overheid
hiervoor bevoegd is, welke procedures moeten gerespecteerd worden en wie de
vergunningsvoorwaarden moet controleren. Vlarem II bepaalt de algemene en sectorale normen
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
37 | 202
waaraan een onderneming moet voldoen om de milieuvergunning te verkrijgen en dus de
bedrijfsactiviteit uit te voeren. Verder bevat Vlarem II de volledige reglementering omtrent de
taken en de hoedanigheid van de milieucoördinator;

verordening 1069/2009 (in werking vanaf 4 maart 2011 ter vervanging van de
Bezemverordening, of EU-verordening 1774/2002 en bijhorende verordeningen): vaststelling
van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke
bijproducten;

de transportverordening EU/1013/2006: dit regelt de grensoverschrijdende overbrenging van
afvalstoffen;

KB autocontrole van 14/11/2003: dit is van toepassing voor alle stadia van de productie,
verwerking en distributie van producten;

omzendbrief RO/2006/01: deze omzendbrief bevat het afwegingskader en randvoorwaarden
voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting.
Tijdens de meest recente milieuvergunningsaanvraag werden een aantal afwijkingen aangevraagd en
aanvaard:
art. 5.2.1.2 §3 Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning mag de normale afvalstoffentoevoer
niet voor 7 u en na 19 u plaatsvinden. In de huidige lopende vergunningen werd reeds in afwijking van
dit artikel bepaald dat de inrichting mag geëxploiteerd worden, 24 u op 24 u en 7 dagen op 7. Deze
voorwaarde wordt namelijk vooral opgelegd om geluidsoverlast te beperken. Het bedrijf is evenwel
gelegen in havengebied, waar geluiden van aan- en afvoer van producten eigen is aan het gebied.
Daarom wenst de exploitant deze afwijking te behouden in de nieuwe vergunning.
art. 5.2.1.5 §5 Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning wordt langsheen de randen van de
inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat u it
streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeiende gewassen. De exploitant neemt de nodige
maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen
wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is
aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, wordt het groenscherm aangeplant in
het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit. In de huidig lopende
vergunningen werd de aanleg van een groenscherm niet vereist. De exploitant wenst dit ook zo te
behouden. Het bedrijf is in de haven gelegen, omgeven door soortgelijke bedrijven. De volledige
exploitatie is voorzien van een 2 m hoge afsluiting en is gebouwd op opgespoten grond. Deze grond is van
zeer laagwaardige kwaliteit, waardoor het niet waarschijnlijk is dat het groenscherm zich ook
daadwerkelijk zou ontwikkelen.
art. 5.28.3.2.2 §2 De exploitant is verantwoordelijk voor de aanvaarding van dierlijke mest. Hij
controleert de aangevoerde dierlijke mest op zijn herkomst, oorsprong, aard, hoeveelheid en de
gehalten aan stikstof en P 2O5. Elke vracht dient minstens visueel geïnspecteerd te worden. [Tenzij
anders bepaald in de milieuvergunning moet bovendien van elke vracht een analyse van P 2O5 en N te
gebeuren].
en art. 5.28.3.2.2 §3 Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning moet bovendien minstens
wekelijks een analyse van P 2O5 en N te gebeuren: de aangevoerde andere (grond)stoffen, de
afgevoerde eindproducten. Deze verplichting tot het nemen van analyses kadert in de bepaling van de
nutriëntenbalans van de mestverwerker waarop de mestbank zich baseert voor het uitreiken van de
mestverwerkingscertificaten. Deze regelgeving is bepaald in het besluit 10 oktober 2008 van de Vlaamse
Regering betreffende de mestverwerking (B.S. 19 december 2008). Er wordt vastgesteld dat de
voorgeschreven procedures en analysefrequenties in het uitvoeringsbesluit mestverwerking niet
overeenstemmen met bovenstaand artikel. Omdat in dit artikel de mogelijkheid opengelaten wordt om
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
38 | 202
een alternatieve analysefrequentie voor te stellen, wil de exploitant dit middels een bijzondere
voorwaarde in de milieuvergunning afstemmen. Grondstoffen die mee verwerkt worden zouden zodoende
minstens 1 maal per jaar en per soort bemonsterd en geanalyseerd worden (N en P 2O5).
Deze afwijking kan worden toegestaan, met dien verstande dat de exploitant de frequentie van de
analyses verder uitwerkt in samenspraak met de Mestbank in het massaprotocol.
art. 5.28.3.4.1 §1 Om geurhinder te voorkomen, moeten de volgende maatregelen getroffen
worden:

het laden en lossen van de mest gebeurt in afgesloten ruimten;

de ontvangstruimte, de mengkelder en de voorraadtank zijn in gesloten uitvoering;

[de mestbe- en verwerkingsoperaties] zijn maximaal overkapt en ingeperkt om tot een
efficiënte afzuiging en behandeling van luchtemissies te komen. [Hiervan kan in de
milieuvergunning afgeweken worden voor nitrificatie- en denitrificatiebekkens];

de afgezogen ventilatielucht wordt behandeld door middel van filtratie over een biobed en
zure wassers.
Om geurhinder te voorkomen wordt voorgeschreven dat de aanvoer van mest en de afvoer van effluent
dient te gebeuren in een afgesloten ruimte. Wat het laden en lossen van drijfmest betreft, zal er gebruik
gemaakt worden van vloeistofdichte snelkoppelingen via een vaste aanvoerdarm op de tank aan de
buitenkant van het gebouw. Daarenboven is er bij gebruik van snelkoppelingen geen enkel contact tussen
de mest of het digestaat en de buitenlucht. Het verpompen van de producten start immers pas op het
moment dat de pompbuis aangesloten is op de snelkoppelingen en loskoppelen gebeurt enkel wanneer er
geen product meer in de pompbuis is. Het gevaar op morsen is hier dan ook praktisch onbestaande. Er
komt geen biomassa of mest in contact met de buitenlucht waardoor er bij het verpompen geen gevaar
voor geurhinder optreedt. Het lijkt dan ook mogelijk om een afwijking aan te vragen op de voorwaarde
dat het laden en lossen dient te gebeuren in een afgesloten ruimte.
Deze afwijking wordt toegestaan, en er dient een lekbak voorzien te worden voor de opvang van de
calamiteiten en de vrachtwagen dient bij het lossen op een vloeistofdichte ondergrond te staan.
In het kader van de meest recente milieuvergunning, worden eveneens een aantal bijzondere
voorwaarden aan het bedrijf opgelegd. In de desbetreffende disciplines zal onderzocht worden in welke
mate invulling gegeven is aan deze bijzondere voorwaarden:

Lozen van afvalwater:
o
In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden
mogen volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden: CZV (125 mg/l), P tot (2
mg/l) en Ntot (15 mg/l);
o
De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde
parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel I van het Vlarem, worden beperkt
tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria “indelingscriterium GS (gevaarlijke
stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het Vlarem of bij ontstentenis
daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens;
o
Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controleinrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en de kwantiteit van het werkelijk
geloosde afvalwater te controleren en toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde
water te nemen. Voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de Afd. 4.2.5
van titel II van het Vlarem gegeven omschrijving en gestelde eisen.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
39 | 202


Gebruik van een KWS-afscheider:
o
De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij
vrijkomen dienen opgehaald door de daartoe erkende ophaler;
o
De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische
afsluiter en een coalescentiefilter (lozing in oppervlaktewater);
o
Bij het wassen van de voertuigen dient gebruik te worden gemaakt van geëmulgeerbare
en biodegradeerbare detergenten. De KWS-afscheider dient op voldoende afstand van de
wasplaats te worden geplaatst zodat de de-emulgatie mogelijk is voor de KWSafscheider;
o
De exploitant inspecteert om de 3 maanden de afscheider en dient deze te noteren in
een logboek.
Werktijden:
o

Tankbeurten:
o


In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale
voorwaarden (o.m. art. 5.2.1.3, §3 van titel II van Vlarem) mag de inrichting continu
worden geëxploiteerd.
Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te
voorkomen, waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste
vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt
vermeden.
Veiligheid:
o
Bij de toevoeging van O 2 aan het methaangas bovenaan de vergisters, ter realisatie van
de aerobe afbraak van zwavelverbindingen, mag de onderste explosiegrenswaarde voor
methaan op geen enkel ogenblik worden overschreden;
o
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en
brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de
plaatselijke brandweer;
o
In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern
noodplan te worden opgemaakt. Dit noodplan dient regelmatig bijgewerkt en dient te
berusten bij de bedrijfsverantwoordelijke. Het dient ter inzage te liggen van de
plaatselijke brandweer en de met toezicht belastende ambtenaren;
o
Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een vast programma te worden
gecontroleerd op hun goede werking.
Geurhinder en emissies:
o
Geuremissie moet ten allen tijde worden voorkomen, teneinde hinder naar de omgeving
toe te beperken;
o
De exploitant dient er steeds voor te zorgen dat binnen alle afdelingen van zijn bedrijf
de best beschikbare technologieën worden aangewend ter voorkoming of beperking van
emissies;
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
40 | 202

o
Indien verwerking, opslag of behandeling van bepaalde afvalstromen verantwoordelijk is
voor geurhinder, dan zullen deze afvalstromen niet meer worden geaccepteerd tot een
aangepaste luchtbehandelingsinstallatie in werking is;
o
De goede werking van de luchtzuiveringsinstallaties dient te worden verzekerd en
gecontroleerd door de milieu-coördinator. Daartoe worden o.m. driemaandelijkse NH 3emissiemetingen op de luchtzuiveringsinstallaties uitgevoerd. Van de metingen en
controles en de eventueel genomen acties wordt elk jar een verslag gemaakt. Dit verslag
wordt overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, de gemeente en de
afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-Inspectie van LNE;
o
In de inrichting worden één of meerdere personen belast met het in ontvangst nemen
van klachten aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de
klachten wordt onmiddellijk onderzocht. In de inrichting wordt een register bijgehouden
waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen
die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken;
o
De gebouwen waarin geurgevoelige activiteiten of opslag plaatsvinden worden voorzien
van zelfsluitende poorten;
o
De opslag van geurhinderlijke producten op de buitenopslagzone is verboden;
o
Voor alle reinigings- en herstellingsactiviteiten aan de vergistingsinstallatie dient door
de exploitant een gedetailleerde procedure opgesteld waarbij emissies van
geurhinderlijke componenten worden voorkomen. Deze procedure dient zowel voor
interne als externe werknemers strikt te worden gevolgd. Deze procedure ligt op het
bedrijf op elk moment ter inzage van de bevoegde controlerende overheidsdiensten en
kan desgevallend door hen worden aangepast;
o
De exploitant is ten allen tijde verantwoordelijk voor de naleving van de nodige
geurhinderbeperkende maatregelen voor transporteenheden welke op zijn
bedrijfsterrein aanwezig zijn. Betreffende maatregelen dienen omschreven in
gedetailleerde procedures, zowel voor transporten van vloeibare als van vaste
afvalstoffen. Deze procedures liggen op het bedrijf op elk moment ter inzage van de
bevoegde controlerende overheidsdiensten en kunnen desgevallend door hen worden
aangepast;
o
De exploitant stelt een interne medewerker aan voor de opvolging van alle
bedrijfsactiviteiten. Deze medewerker dient te beschikken over de nodige praktische
kennis terzake en dient te beschikken over een diploma van hoger opleidingsniveau dat
aansluit bij betreffende bedrijfsactiviteiten. Deze medewerker, of een eventuele
gelijkwaardige vervanger, dient ten allen tijde bereikbaar te zijn.
Aanvoer, opslag en verwerking van afvalstoffen:
o
De aanvaarding van afvalstoffen voor vergisting, biothermische droging en aanmaak van
vergistingsmixen op het bedrijf is beperkt tot de omschrijving in bijlage H7.1 van de
milieuvergunningsaanvraag;
o
Het gebruik van groenafval of fracties daarvan voor de aanmaak van mulchingmateriaal
of inputmateriaal voor vergistingsinstallaties is verboden;
o
Bermmaaisel mag enkel worden ingezet in vergistingsinstallaties die 1) beschikken over
een pasteurisatie-eenheid voor het digestaat conform de voorwaarden omschreven in
Bijlage V van de Verordening 142/2011 of 2) die bedreven worden volgens het
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
41 | 202
thermofiele proces, waarbij een minimale temperatuur van 55 °C gedurende 24 u kan
worden aangetoond, bij een hydraulische retentietijd van 20 dagen;

o
De inputstromen voor de vergistingsmixen die worden aangemaakt, hetzij voor
rechtstreekse verwerking, hetzij voor afvoer van derden, moeten elk afzonderlijk
voldoen aan de VLAREMA-normen voor gebruik als bodemverbeteraar en meststof, in het
kader van het niet-verdunningsprincipe;
o
In aanvulling van de gegevens voorzien volgens art. 7.2.1.4. van het VLAREMA, noteert
de exploitant in het aanvoerregister ook de losplaats van de aangevoerde stroom en de
voorziene verwerking op het bedrijf;
o
In aanvulling van het werkplan wordt een plan van aanpak opgemaakt dat de nodige
garanties biedt om menselijke fouten bij het beheer van de afvalstoffen te vermijden en
dat ten allen tijde toelaat om de activiteiten volledig (fysiek en admistratief) te
identificeren. Dit plan van aanpak wordt ook bezorgd aan OVAM;
o
Alle opslaglocaties op het bedrijf worden duidelijk geïdentificeerd op het terrein
(aanduiden welk type afvalstoffen waar wordt opgeslagen);
o
De verschillende soorten (waterzuiverings)slibs die op het bedrijf verwerkt worden
moeten afzonderlijk worden opgeslagen zodat traceerbaarheid gegarandeerd is;
o
De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat
accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en
uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en
vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden;
o
Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing;
o
Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende
resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.
Stationair draaien van motoren:
o

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren va n de
bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd te worden,
tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, ...
Hemelwater:
o
Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te
worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 300 m³. Het opgevangen hemelwater
wordt maximaal gebruikt voor o.a. in de sanitaire installaties, voor de reiniging van de
stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige
toepassingen.
2.4 Randvoorwaarden
In Tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden. Hun
relevantie voor voorliggend project wordt eveneens aangegeven.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
42 | 202
Tabel 7: Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
inhoudelijk
relevant?
bespreking relevantie
MER-deel
het bedrijf is gelegen in zeehavengebied type 2
situering project
situering project
Ruimtelijke planning
Gewestplan
geeft de bestemming en het gebruik van de gronden
in Vlaanderen weer
ja
Plannen van Aanleg
geeft de bestemming en het gebruik van de gronden
in Vlaanderen weer waarvan de bestemming is
veranderd tov de gewestplannen
neen
er is geen algemeen of bijzonder plan van
aanleg aanwezig ter hoogte van de
bedrijfslocatie
Gewestelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan
geeft aan binnen welke afbakeningslijn en onder
welke randvoorwaarden een aantal de stedelijke
ontwikkelingsprojecten moeten gebeuren
(ja)
het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
situering project
“Waaslandhaven fase 1 en omgeving” werd op
16 december 2005 definitief goedgekeurd door
de Vlaamse Regering. Het plan heeft betrekking
op delen van de gemeenten Zwijndrecht en
Beveren. De exacte locatie van het bedrijf is
evenwel geen onderwerp van één van de
uitvoeringsplannen
Ruimtelijke ordening en
stedenbouw
beschrijft de wetgeving die van toepassing is bij het
“bouwen” van infrastructuren
ja
voor het bestaande bedrijf werden reeds
stedenbouwkundige vergunningen bekomen
omzendbrief RO/2006/01
bevat het afwegingskader en de randvoorwaarden
voor de inplanting van installaties voor
mestbehandeling en vergisting. In deze omzendbrief
wordt vermeld dat specifieke bedrijventerreinen
en/of speciale zones afgebakend moeten worden.
Vermits op heden de nadruk ligt op klein- of
middenschalige installaties, is de afbakening van
dergelijke zones niet prioritair
ja
het bedrijf is sinds 1999 gevestigd op de huidige situering project
locatie, dus reeds van voor de omzendbrief van
kracht werd
Stedenbouwkundige
verordening inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, …
de verordening bevat minimale voorschriften voor de
lozing van niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig
van verharde oppervlakken. Het algemeen
uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in eerste
instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede
instantie moet het resterende gedeelte van het
hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat
in laatste instantie slechts een beperkt debiet
vertraagd afgevoerd wordt
ja
hemelwater wordt opgevangen en herbruikt in
het productieproces
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
43 | 202
projectbeschrijving
grond- en oppervlaktewater
inhoudelijk
relevant?
bespreking relevantie
MER-deel
Milieubeheerrecht
Decreet Natuurbehoud
regelt de bescherming, ontwikkeling, beheer en
herstel van de natuur en natuurlijke milieus. Legt
verbods- en gebodsbepalingen voor handelingen in
VEN-gebied, vogelrichtlijngebied en
habitatrichtlijngebied, alsmede de verplichting tot
het uitvoeren van een habitattoets mbt speciale
beschermingszones
ja
op ongeveer 1,5 km van de inrichting bevindt
zich het VEN-gebied “Slikken en schorren
langsheen de Schelde”
situering project, fauna en flora
Vogelrichtlijn
de vogelrichtlijn heeft tot doel de instandhouding te
bevorderen van alle natuurlijk in het wild levende
vogelsoorten op het Europese grondgebied. Hiertoe
worden speciale beschermingszones afgebakend en
maatregelen voor deze zones opgelegd
ja
het bedrijf is gelegen in het
vogelrichtlijngebied “Schorren en polders van
de Beneden-Schelde”
situering project, fauna en flora
Habitatrichtlijn
de habitatrichtlijn heeft tot doel de biologische
diversiteit te waarborgen door het instandhouden
van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en
flora. Hiertoe worden speciale beschermingszones
afgebakend en maatregelen voor deze zones
opgelegd
ja
in de omgeving van het bedrijf zijn zowel het
habitatrichtlijngebied “Schelde en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent”
(1,1 km) als het habitrichtlijngebied
“historische fortengordels van Antwerpen als
vleermuizenhabitats”
situering project, fauna en flora
Beschermde planten- en
diersoorten
aanvulling op het natuurdecreet (art 51)
(ja)
indien beschermde soorten aanwezig zijn,
zullen deze besproken worden in het MER
fauna en flora
Bosdecreet
regelt behoud, bescherming, aanleg en beheer van
bossen. Regelt ook kappingen,
vergunningsvoorwaarden en compensaties
neen
binnen het projectgebied komen geen beboste
percelen voor
situering project
Bescherming archeologisch
patrimonium
regelt de bescherming, het behoud en de
instandhouding, het herstel en het beheer van het
archeologisch patrimonium
neen
dit decreet is niet relevant voor het huidige
project (geen archeologisch patrimonium in
projectgebied). Bovendien worden er geen
infrastructuurwerken gepland
landschap, bouwkundig erfgoed
en archeologie
Bescherming monumenten en
landschappen
ter bescherming van monumenten en stad- of
dorpsgezichten en landschappen : instandhouding,
herstel en beheer van beschermde landschappen
ja
bedrijven met een groot energieverbruik (jaarlijks
primair verbruik > 0,1 PJ) worden verplicht om
neen
de dichtstbijzijnde beschermde monumenten en landschap, bouwkundig erfgoed
landschappen worden opgesomd in Tabel 3
en archeologie
Energieplanning
Besluit energieplanning
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
op het bedrijf wordt elektriciteit geproduceerd. projectbeschrijving
Het energieverbruik ligt lager dan 0,1 PJ
44 | 202
inhoudelijk
relevant?
bespreking relevantie
MER-deel
rationeel om te gaan met energie; in bepaalde
gevallen dient een energieplan of een energiestudie
opgemaakt te worden
Milieubeschermingsrecht
Europese Richtlijn Lucht
2008/50/EG
bundelt volgende richtlijnen: EU kaderrichtlijn 96/62
inzake beoordeling en beheer van luchtkwaliteit +
dochterrichtlijnen 1999/30, 2000/69, 2002/3
ja
het project omvat activiteiten die dienen te
voldoen aan deze Richtlijn Lucht
lucht
Bodemdecreet en Vlarebo
vaststellen van kwaliteitsnormen voor bodem en
grondwater, regeling uitvoeren van onderzoeken en
sanering van gronden
ja
op het terrein zijn inrichtingen aanwezig die
opgenomen zijn in de lijst van bijlage 1 van het
Vlarebo, zijnde de lijst van inrichtingen en
activiteiten die bodemverontreiniging kunnen
veroorzaken. Voor de uitbreiding van het
bedrijf zullen geen nieuwe
grondwerkzaamheden noodzakelijk zijn
bodem en grondwater
Grondwaterdecreet
vaststellen principes inzake bescherming en beheer
van grondwater
neen
er is geen grondwaterwinning aanwezig op het
bedrijf
grondwater
Verordening 1069/2009 ter
vervanging van verordening
(EG) 1774/2002:
gezondheidsvoorschriften
inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke
bijproducten
verordening met als doel vaststelling van
gezondheidsvoorschriften voor niet menselijke
consumptie bestemde dierlijke producten, dit met
het oog op het verzekeren van een hoog niveau van
gezondheid en veiligheid in de gehele voedselketen
ja
implementatie via Mestdecreet
mens
Verordening (EG) 1013/2006
betreffende de overbrenging
van afvalstoffen
regelt de grensoverschrijdende overbrenging van
afvalstoffen
ja
op het bedrijf worden afvalstoffen verwerkt en
geproduceerd
mens
KB (14/11/2003) betreffende
van toepassing op alle stadia van de productie,
autocontrole, meldingsplicht en verwerking en distributie van producten
traceerbaarheid in de
voedselketen
ja
op het bedrijf worden producten verwerkt
mens
KB (07/01/1998)
regelt het wettelijk kader voor de handel in
meststoffen, bodemverbeterende middelen en
teeltsubstraten
ja
het eindproduct van de compostering is een
bodemverbeterend middel
bodem
Wetgeving ivm waterlopen
regelt de voorwaarden voor lozing afvalwater,
ja
er is een overstort van regenwater en gezuiverd oppervlaktewater
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
45 | 202
inhoudelijk
relevant?
hemelwater en de captatie van oppervlaktewater
bespreking relevantie
MER-deel
afvalwater naar oppervlaktewater
Milieukwaliteitsnormen
oppervlaktewater/aanduiding
bestemming oppervlaktewater
vastleggen van de normen waaraan de kwaliteit van
oppervlaktewateren dienen te voldoen
ja
het bedrijf beschikt over een eigen
waterzuiveringsinstallatie. Na het rietveld
wordt dit gezuiverde afvalwater geloosd in het
oppervlaktewater
oppervlaktewater
Decreet integraal waterbeleid
vastleggen doelstellingen en instrumenten mbt
integraal waterbeleid
ja
het project omvat waterverbruik
projectbeschrijving,
oppervlaktewater, bodem en
grondwater
Uitvoeringsbesluit van de
Watertoets
het besluit geeft de lokale provinciale en
gewestelijke overheden, die een vergunning moeten
afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de
Watertoets
ja
de Watertoets heeft als doel mogelijke
schadelijke effecten van plannen, programma’s
en vergunningen op het watersysteem in een
vroeg stadium te beoordelen en daarover te
adviseren
projectbeschrijving,
grondwater, mens,
oppervlaktewater
KB tot afbakening van de
risicozones voor overstroming
(20/07/2006)
dit KB legt de risicozones voor overstromingen vast;
deze zones zijn een combinatie van zowel de
gemodelleerde overstromingsgebieden als de recent
overstroomde gebieden
ja
het bedrijf is gelegen in een zone die
overstroombaar is vanuit de rivier
(Scheldepolders)
oppervlaktewater
Legionellabesluit (09/02/2007)
het doel van het Legionellabesluit is de preventie
van veteranenziekte op publiek toegankelijke
plaatsen
Materialendecreet (sedert 1
juni 2012 ter vervanging van
het afvalstoffendecreet) en
VLAREMA (sedert 1 juni 2012
ter vervanging van VLAREA)
classificatie en omgang met o.a. afvalstoffen
ja
Meststoffendecreet en
uitvoeringsbesluiten
heeft tot doel de bescherming van het leefmilieu
tegen verontreiniging als gevolg van productie en
gebruik van meststoffen
ja
het bedrijf vervult een belangrijke rol als
verwerker van mest
lucht, water, bodem, fauna en
flora
Milieuvergunningendecreet en
Vlarem I
verplichting en vaststellen procedures voor het
aanvragen milieuvergunning
ja
het project omvat vergunningsplichtige
activiteiten
projectbeschrijving
Vlarem II
voorwaarden voor vergunningsplichtige inrichtingen
ja
het project omvat activiteiten die dienen te
voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II
projectbeschrijving, lucht,
water, bodem, geluid
ja
het MER behandelt voornamelijk de uitbreiding
van de composteerinstallatie, waardoor de
projectbeschrijving
Best Beschikbare Technieken
(BBT)
inventariseert informatie in verband met
milieuvriendelijke technieken, evalueert per bedrijfstak
neen
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
niet van toepassing voor voorliggend bedrijf
projectbeschrijving, mens
op het bedrijf worden afvalstoffen verwerkt en
geproduceerd
projectbeschrijving
46 | 202
inhoudelijk
relevant?
de Beste Beschikbare Technieken (BBT) en formuleert
BBT-aanbevelingen naar de Vlaamse overheid en
bedrijven
IPPC-richtlijn en IED-richtlijn
Europese richtlijn met betrekking tot het geïntegreerd
voorkomen en bewaken van verontreiniging. Deze
richtlijn schrijft voor dat bedrijven werken volgens de
beste beschikbare technieken (BBT). Op 21 december
2007 heeft de Europese Commissie een herzien voorstel
van de IPPC-richtlijn gelanceerd waarover in 2010
overeenstemming is bereikt. Deze Richtlijn Industriële
Emissies (IED – Industrial Emissions Directive) integreert
de IPPC- en zes andere richtlijnen (de Richtlijn grote
stookinstallaties, de Afvalverbrandinsgrichtlijn, de
Oplosmiddelenrichtlijn en drie Richtlijnen voor de
titaniumdioxide-industrie)
bespreking relevantie
MER-deel
focus voornamelijk gericht zal zijn op de BBT
voor composteer- en vergistingsinstallaties.
Daarnaast is recentelijk ook de BBT-studie voor
(mest)covergistingsinstallaties gepubliceerd en
bestaat ook een BBT-studie mestverwerking.
Waar relevant zullen eveneens BBTmaatregelen uit deze studies aangekaart
worden
ja
het MER behandelt voornamelijk de uitbreiding
van de composteerinstallatie, waardoor de
focus voornamelijk gericht zal zijn op de BBT
voor composteer- en vergistingsinstallaties.
Daarnaast is recentelijk ook de BBT-studie voor
(mest)covergistingsinstallaties gepubliceerd en
bestaat ook een BBT-studie mestverwerking.
Waar relevant zullen eveneens BBTmaatregelen uit deze studies aangekaart
worden
uitvoeringsalternatieven, alle
disciplines
ja
algemeen relevant in Vlaanderen
situering project
Vlaams milieubeleidsplan 2011 - legt de krachtlijnen vast van het Vlaamse
2015
milieubeleid naar de toekomst
ja
verscheidene thema’s uit het Mina-plan zijn
relevant voor het project
alle disciplines
Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006 beleidsplan ter uitvoering van Kyoto-protocol
- 2012
ja
algemeen geldend voor België en Vlaanderen
lucht
Protocol van Göteborg/NECrichtlijn
protocol/richtlijn ter reductie van emissies VOS en
NOx
ja
het project geeft aanleiding tot emissies van
SO2, NH3 en NOx
lucht
NEC-reductieprogramma
het NEC-reductieprogramma bevat maatregelen ter
realisatie van de doelstellingen van de NEC-richtlijn
ja
het project geeft aanleiding tot emissies van
SO2, NH3 en NOx
lucht
LCP-richtlijn
de richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober
2001 inzake de beperking van de emissies van
neen
relevante bepalingen zijn nu opgenomen in
Vlarem II
lucht
Gewestelijk beleid
Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen
geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van
Vlaanderen en legt de krachtlijnen vast van het
ruimtelijk beleid van de toekomst
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
47 | 202
inhoudelijk
relevant?
bespreking relevantie
MER-deel
ja
de bedrijfsactiviteiten veroorzaken een
specifieke geur die onder bepaalde
omstandigheden waarneembaar kan zijn in de
omgeving
lucht
neen
het toepassingsgebied van de overeenkomst
beperkt zich tot de reeds vergunde installaties
van de tot de MBO toegetreden leden van de
federatie van Belgische elektriciteits- en
gasbedrijven (FEBEG), nl. Electrabel, SPE en
EON
lucht
de waterbeleidsnota legt de krachtlijnen vast van de
visie van de Vlaamse Regering op het integraal
waterbeleid in het Vlaamse Gewest
ja
thema’s zoals waterkwaliteit en duurzaam
watergebruik zijn relevant in het kader van het
project
projectbeschrijving,
oppervlaktewater
Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan
geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de
Provincie Oost-Vlaanderen en legt de krachtlijnen
vast van het ruimtelijk beleid van de toekomst
ja
algemeen relevant in Oost-Vlaanderen
situering project
Provinciaal milieubeleidsplan
Oost-Vlaanderen –
Milieubeleidsnota 2010 - 2013
legt de krachtlijnen van het provinciaal milieubeleid
naar de toekomst
ja
de belangrijkste beleidsdomeinen die hierin
aangehaald worden zijn leefmilieu, energie en
integraal waterbeleid
oppervlaktewater, lucht, geluid,
mens
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan geeft het
kader voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid weer.
Het ruimtelijk structuurplan geeft zelf geen regels of
voorschriften voor een concreet perceel. Het geeft
wel de algemene voorwaarden waaraan die
voorschriften moeten voldoen
ja
het GRSP van Beveren werd door de
gemeenteraad goedgekeurd op 27 juni 2006, en
door de Bestendige Deputatie (BD) op 28
september 2006
situering van het project
Gemeentelijk milieubeleidsplan legt de krachtlijnen vast van het gemeentelijk
milieu- en natuurbeleid
ja
het gemeentelijk milieubeleidplan dateert van
28 maart 2006
alle milieuthema’s
Gemeentelijk Mobiliteitsplan
ja
in 2003 werd een gemeentelijk mobiliteitsplan
afgerond. De bedrijven rond het Vrasenedok
mens - mobiliteit
bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door
grote stookinstallaties. Deze richtlijn is in
Vlaanderen omgezet in titel II van Vlarem
Visiedocument ‘De weg naar
een duurzaam geurbeleid’
in dit visiedocument worden maatregelen en acties
voorgesteld om de voor Vlaanderen gestelde
doelstellingen te kunnen halen
Milieubeleidsovereenkomst
het ontwerp voor de nieuwe
(MBO) elektriciteitsproducenten milieubeleidsovereenkomst werd goedgekeurd voor
de duur van 5 jaar (2010 – 2014). De
milieubeleidsovereenkomst geeft invulling aan de
NEC-richtlijn In de MBO liggen de emissieplafonds
voor NOx en SO2 vast tot 2014
Waterbeleidsnota
Provinciaal beleid
Gemeentelijk beleid
Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan (GRSP) Beveren
geeft aan de krachtlijnen en de
verantwoordelijkheden van de gemeentelijk beleid
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
48 | 202
inhoudelijk
Beveren
voor de geïntegreerde acties mbt mobiliteit op
korte, middellange en lange termijn
gemeentelijk
natuurontwikkelingsplan
(GNOP) Beveren
beoogt een doorgedreven natuurbeleid in de
gemeente op zowel korte als lange termijn; het
actieplan vormt daarbij de uitvoering
relevant?
bespreking relevantie
MER-deel
genereren veel vrachtverkeer. Wanneer nieuwe
bedrijventerreinen worden aangesneden is het
belangrijk dat het vrachtverkeer via het
hoofdwegennet kan worden verwerkt
ja
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
het GNOP van Beveren dateert van 1995
49 | 202
fauna en flora
3 Projectbeschrijving
3.1 Verantwoording project
Het bedrijf is gespecialiseerd in het verwerken van afvalstoffen. Het bedrijf is momenteel vergund voor
het co-composteren van koolstofrijke producten in een mestverwerking voor 130.000 ton/j (waarvan
maximaal 99.990 ton mest) en tevens voor het vergisten van 130.000 ton/j organisch-biologische
afvalstromen. Naar de toekomst toe wordt een uitbreiding van de milieuvergunning aangevraagd tot een
totale compostering van 220.000 ton/j (waarvan maximaal 220.000 ton dierlijke mest), en wordt bij het
vergistingsdeel geen extra capaciteit aangevraagd. Deze uitbreiding van de composteringsactiviteit zal
niet gepaard gaan met wezenlijke veranderingen aan de infrastructuur, maar is mogelijk binnen de
bestaande infrastructuur mits wat aanpassingen aan het werkingsproces. Een optimale opvulling van de
tunnels, die 4 m hoog zijn, en een gemiddelde verblijftijd van 4 dagen kan een maximale
composteringscapaciteit van 220.000 ton/j bekomen worden. Voorheen was er een gemiddelde
verblijftijd van 6 dagen, en de aanpassing van de gemiddelde verblijftijd zorgt voor extra capaciteit. .
Eind 2010 werd het bedrijf, meer bepaald een deel van de co-vergistingsinstallatie, getroffen door een
brand. Het vermoeden bestaat dat deze brand veroorzaakt werd door broei in de drooginstallatie. Het
gedroogd product heeft, samen met condens, naar alle waarschijnlijkheid aanleiding gegeven tot
zelfontbranding. Verzekeringstechnisch kon dit evenwel niet aangetoond worden. Door deze brand
werden de drooginstallatie en één vergister volledig beschadigd (vergunning hiervoor is vervallen,
vergunnningscapaciteit van 130.000 ton/j bleef behouden). Bij een tweede vergister waren de kabels
geknapt, en de resterende twee hadden eveneens (in mindere mate) schade opgelopen. In tussentijd zijn
alle vier de vergisters heropgebouwd. In het kennisgevingsdossier werd weergegeven dat een
milieuvergunningsaanvraag lopende was om opnieuw de vergunning van voor de brand te bekomen (met
uitzondering van de drooginstallatie, die niet meer aangevraagd wordt). Deze vergunning is bekomen op
6 september 2012. Tijdens deze aanvraag werd ook een hernieuwing van de volledige milieuvergunning
aangevraagd (co-vergistingsinstallatie en co-compostering). Om deze vergunningsaanvraag sneller te
laten lopen, werd in deze hernieuwing maar 99.990 ton/j dierlijke mest aangevraagd (i.p.v. eerdere
vergunning van 100.000 ton dierlijke mest per jaar, wat ontheffingsplichtig is). De effecten van deze
aanvraag zullen eveneens mee opgenomen worden tijdens deze m.e.r.-procedure. In deze
milieuvergunningsaanvraag werd ook een derde activiteit aangevraagd, namelijk de opslag en
overslagvan houtafval.
Initieel was in het kennisgevingsdossier aangegeven dat in het MER drie situaties beschreven en
onderzocht zouden worden inzake milieu-effecten. In de loop van de procedure is de lopende
milieuvergunningsaanvraag evenwel verleend, en wordt deze situatie eveneens uitgebaat. Hierdoor
zullen in het MER zelf slechts twee situaties beschreven worden, namelijk de actuele situatie die
recentelijk vergund is (6 september 2012) en de situatie met de uitbreiding:

de actuele situatie, waarbij de co-vergistingsinstallatie opnieuw op volle capaciteit (met 4
tanks) werkt. In deze situatie zit eveneens de co-compostering vervat voor een capaciteit van
130.000 ton/j (met max. 99.990 ton mest/j). Daarnaast is ook de op- en overslag van houtafval
(+ shredderen) inbegrepen, waarbij het enkel om A- en B-hout (zijnde onbehandeld of nietgevaarlijk behandeld) handelt;

de m.e.r.-situatie, zijnde een uitbreiding van de composteringscapaciteit tot 220.000 ton per
jaar (die maximaal ingevuld kan worden met mest).
Hierbij zal de focus voornamelijk gelegd worden op de verschillen tussen de diverse situaties , maar zal
tevens de globale impact van het bedrijf meegenomen worden.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
50 | 202
3.2 Procesbeschrijving
Foto’s van het bedrijf en zijn omgeving zijn terug te vinden in Bijlage 11.
Op het bedrijf zijn eigenlijk drie hoofdactiviteiten ter verwerking van afvalstoffen te onderscheiden:

vergisting van organisch-biologische afvalstromen, met in een eerste fase de preparatie van een
vergistingsmix;

co-composteren van koolstofrijke producten in een mestverwerkingsinstallatie;

op – en overslag van houtafval (+ shredderen).
Een overzicht van de diverse activiteiten op het bedrijf is terug te vinden in het algemene processchema
(Figuur 2).
3.2.1
Vergisting van organisch-biologische afvalstromen
Dit deel van het bedrijf is voornamelijk van belang voor de huidige situatie. Naar de toekomst toe (de
m.e.r.-situatie) worden geen grote aanpassingen gepland aan de vergistingsinstallatie.
Initieel werd in de kennisgeving gesproken over drie fasen (zijnde huidige situatie, situatie in aanvraag
en gewenste situatie). Momenteel is de situatie in aanvraag reeds vergund en in uitbating, waardoor dit
als referentiesituatie gebruikt wordt.
Grondstoffen
Verschillende grondstoffensoorten worden op het bedrijf aangeleverd, en dit is gelijk in alle situaties:

primaire grondstoffen;

landbouwgerelateerde afvalstromen;

secundaire grondstoffen;

organisch biologische afvalstromen (plantaardig en dierlijk).
De primaire grondstoffen zijn energieteelten zoals energiemaïs, zonnebloemen, gerst, bietenloof, corn
cob mix, ... Deze gewassen worden extern aangevoerd en ingekuild in sleufsilo’s. Met behulp van een
bulldozer worden de energiegewassen aangedrukt, waardoor een goede kuilstructuur bekomen wordt. De
verblijftijd van de energieteelten bedraagt maximaal 365 dagen. Bulldozers of verreikers voeren deze
primaire energiegewassen af naar de mengtanks waar ze in de juiste dosering (na weging) worden
opgemengd. Hierna worden ze verzameld in de mengtank, en nadien aangeboden aan de vergisters.
De landbouwgerelateerde afvalstromen, zoals o.a. bietenkopjes, bietenstaartjes, preiloof en ajuinen
worden op dezelfde manier opgeslagen als de energiegewassen.
De grondstoffen met grondstofverklaring omvatten o.a. slib, afkomstig van de bedrijfseigen
waterzuivering (opgeslagen in 5 silo’s van elk 100 ton) of champost, GFT, groencompost, ….
De organisch biologische afvalstromen zijn zowel van plantaardige als dierlijke oorsprong, en kunnen
zowel in vaste als vloeibare vorm aangeleverd worden. Voorverpakte voormalige voedingsmiddelen
worden in paletten en in hun verpakking geleverd, en kunnen zowel binnen als buiten opgeslagen
worden. Verpakte producten worden ontpakt en op de transportband gelegd naar de mixers, die zich in
een gesloten ontpakkingsloods bevinden.Alle producten die in deze ontpakkingsloods gelost en
gestockeerd worden dienen als dierlijke producten beschouwd te worden, ook al zijn ze plantaardig van
oorsprong, en dienen als dusdanig behandeld te worden. Deze producten dienen als basis voor het maken
van de “dierlijke” vergistingsmix (BIOFRIT). Voorheen was dit niet het geval, en werd binnen in deze
loods een strikte scheiding gehanteerd tussen plantaardige en dierlijke producten, op basis waarvan
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
51 | 202
enerzijds een “plantaardige” vergistingsmix (ECOFRIT) en anderzijds een “dierlijke” vergistingsmix
(BIOFRIT) werd samengesteld.
Tot voor kort was het nog zo dat vaste plantaardige producten (na ontpakking) in een voormenger die
naast de loods staat gemengd worden. Het gemengde plantaardig mengsel werd overgepompt naar de 5
silo’s van 100 m³ elk, voorbehouden voor opslag van ECOFRIT. Vloeibare plantaardige afvalstromen
werden vanuit tankwagens eveneens verpompt naar deze 5 OBA-silo’s. Het mengsel werd dan afgevoerd
met tankwagens voor levering aan derden (ECOFRIT) of naar de bedrijfseigen mengtank van 200 ton (in
de cat III loods) overgepompt waar het gemengd werd met het dierlijk OBA voor de eigen
vergistingsinstallatie. Het vloeibaar dierlijk materiaal werd opgeslagen in 4 silo’s van elk 72 m³ (in de
cat III-loods). Hierin werd voornamelijk cat III-materiaal opgeslagen, maar in silo 4 werd ook cat IImateriaal opgeslagen (zijnde maag-darminhoud) opgeslagen. In de ontpakkingsloods werden eveneens
dierlijke producten ontpakt en gemixt. Na het mixen werd het mengsel opgeslagen in 5 silo’s van 100 m³
elk of twee grote opslagsilo’s van 2.600 m³ elk, van waar het overgepompt wordt (via ondergrondse
leidingen) naar de silo’s van 72 m³, bestemd voor eigen gebruik. Het overige deel werd ook afgevoerd
naar een externe vergistingsinstallatie. Deze uitbatingssituatie is terug te vinden in Bijlage 12a. Dit plan
werd ook voorgelegd aan OVAM ter goedkeuring.
In het kader van verdere optimalisatie van de bedrijfsactiviteiten zijn een aantal wijzigingen
doorgevoerd inzake opdeling plantaardig (ECOFRIT) en dierlijke (BIOFRIT) opslag.
Het mengsel dat in de ontpakkingsloods gemaakt wordt uit de dierlijke producten wordt bijkomend
opgeslagen in 5 silo’s van elk 100 ton die naast de ontpakkingsloods opgesteld staan (voorheen ECOFRITsilo’s). De cat III-loods, met voormengbunker en silo’s van 4 x 72 ton wordt als ECOFRIT-loods gebruikt.
Het vloeibaar plantaardig materiaal wordt opgeslagen in deze silo’s van 4 x 72 ton, en wordt in de
voormengbunker gemengd met vast plantaardig materiaal uit de sleufsilo’s. Van hieruit wordt het
plantaardig materiaal afgevoerd naar derden of overgepompt naar de mengtank (500 ton) bij de
vergistingstanks, waar het gemengd wordt met dierlijk materiaal. Deze situatie wordt, samen met de
m.e.r.-uitbreiding in de composteringsunit, weergegeven in Bijlage 12b.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
52 | 202
organische
biologische
afvalstromen
primaire
grondstoffen
secundaire
grondstoffen
diverse
mestsoorten
aanvoer
nee
controle mest/afval/grondstof +
documenten
OK?
ja
weging en registratie
informeren klant
weigeringsregister
retour stof
lossen van de producten op de
aangeduide locatie
verpakkingsafval
naar verwerker
ontpakker
diermix
vergist
plantmix
vergist
vergistingsmix
compostering
vergisting
dunne
fractie
afvoer
ECOFRIT
naar
derden
afvoer BIOFRIT
naar externe
vergistingsinstallaties
opslag
producten
dikke
fractie
afvoer naar
compostering of
landbouwgrond
bodemverbeterend
middel
opslag voor
eigen gebruik of
voor derden
weging – registratie - afvoer
Figuur 2 Algemeen processchema
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
53 | 202
Proces
Van de verschillende inputstromen wordt eerst een voormengsel of “mix” gemaakt met de bedoeling om
een optimaal vergistbaar mengsel te bekomen. Deze mix wordt dan in een volgende fase vergist in de
vergistingsinstallatie van het bedrijf zelf, of het wordt geleverd aan derden. Dit is zo voor alle situaties.
In een laatste fase gerelateerd aan het co-vergistingsproces zal het digestaat bewerkt worden.
Productie van vergistingsmix
Om een mix te kunnen maken, moeten de diverse inputstromen in de geschikte vorm gebracht worden.
Deze stromen dienen dan ook eerst mechanisch behandeld te worden, zijnde verhakselen, mengen en
mixen.
Een deel van de inputstromen dient nog ontpakt te worden, en dit gebeurt in de ontpakkingsloods. Alle
producten die in deze loods gestockeerd en behandeld worden, dienen als dierlijke producten behandeld
te worden (BIOFRIT).
Tot voor kort was het nog zo dat vaste plantaardige producten (na ontpakking) in een voormenger die
naast de loods staat gemengd worden. Het gemengde plantaardig mengsel werd overgepompt naar de 5
silo’s van 100 m³ elk, voorbehouden voor opslag van ECOFRIT. Vloeibare plantaardige afvalstromen
werden vanuit tankwagens eveneens verpompt naar deze 5 OBA-silo’s. Het mengsel werd dan afgevoerd
met tankwagens voor levering aan derden (ECOFRIT) of naar de bedrijfseigen mengtank van 200 ton (in
de cat III loods) overgepompt waar het gemengd werd met het dierlijk OBA voor de eigen
vergistingsinstallatie. Het vloeibaar dierlijk materiaal werd opgeslagen in 4 silo’s van elk 72 m³ (in de
cat III-loods). Hierin werd voornamelijk cat III-materiaal opgeslagen, maar in silo 4 werd ook cat IImateriaal opgeslagen (zijnde maag-darminhoud) opgeslagen. In de ontpakkingsloods werden eveneens
dierlijke producten ontpakt en gemixt. Na het mixen werd het mengsel opgeslagen in 5 silo’s van 100 m³
elk of twee grote opslagsilo’s van 2.600 m³ elk, van waar het overgepompt wordt (via ondergrondse
leidingen) naar de silo’s van 72 m³, bestemd voor eigen gebruik. Het overige deel werd ook afgevoerd
naar een externe vergistingsinstallatie. Deze uitbatingssituatie is terug te vinden in Bijlage 12a. Dit plan
werd ook voorgelegd aan OVAM ter goedkeuring.
In het kader van verdere optimalisatie van de bedrijfsactiviteiten zijn een aantal wijzigingen
doorgevoerd inzake opdeling plantaardig (ECOFRIT) en dierlijke (BIOFRIT) opslag.
Het mengsel dat in de ontpakkingsloods gemaakt wordt uit de dierlijke producten wordt bijkomend
opgeslagen in 5 silo’s van elk 100 ton die naast de ontpakkingsloods opgesteld staan (voorheen ECOFRIT silo’s). De cat III-loods, met voormengbunker en silo’s van 4 x 72 ton wordt als ECOFRIT-loods gebruikt.
Het vloeibaar plantaardig materiaal wordt opgeslagen in deze silo’s van 4 x 72 ton, en wordt in de
voormengbunker gemengd met vast plantaardig materiaal uit de sleufsilo’s. Van hieruit wordt de
geoptimaliseerde vergistingsmix overgebracht naar een eerste tank van 425 m³ (500 ton), waarn a het
materiaal naar de vergistingsinstallatie overgepompt wordt. Dit voormengen zorgt ervoor dat de pH en
de samenstelling ongeveer constant is, waardoor de micro-organismen die vergisting in de hand werken
geen te sterke wisselingen ondergaan.
Deze situatie wordt, samen met de m.e.r.-uitbreiding in de composteringsunit, weergegeven in Bijlage
12b.
In het kader van de optimalistatie van de bedrijfswerking zijn recentlijk een aantal wijzigingen
opgetreden, en dit voornamelijk inzake opdeling plantaardig/dierlijk materiaal. De silo’s van 72 ton
(opgesteld bij loods met voormengbunker) zullen gebruikt worden om plantaardig materiaal op te slaan
(ECOFRIT). In de voormengbunker zal dit materiaal gemengd worden met vast plantaardig materiaal
(opgeslagen in 3 sleufsilo’s van 500 ton elk, binnen in deze loods). Alles in deze loods zal dan ook als
ECOFRIT beschouwd worden (en niet meer als cat III-materiaal) . De 5 silo’s van elk 100 ton die naast de
ontpakkingsloods staan zullen als opslag voor BIOFRIT gebruikt worden. In de mengtank, opgesteld bij de
vergistingstanks, zal de plantaardige en dierlijke stroom verder gemengd worden vooraleer vergist te
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
54 | 202
worden. In de ontpakkingsloods zal de capaciteit tevens toenemen van 6.050 naar 7.740 ton, maar er
wordt niet verwacht dat dit tot wezenlijke wijzigingen met betrekking tot de milieu-effecten zal leiden.
Eigenlijke vergistingsproces
Na menging gaat de biomassa naar de voorvergistingstanks, waar het materiaal twee à drie weken
verblijft. Deze tanks zijn geïsoleerd en worden op een constante temperatuur van 35 tot 37°C gehouden.
Hierna wordt de biomassa overgepompt naar de navergisters, waar het materiaal nog één tot twee
weken navergist. De uitgegiste biomassa (digestaat) wordt vanuit deze tanks naar de
vijzelpers/polymeercentrifuge geleid, waar een scheiding van het digestaat in een dikke en dunne
fractie plaatsvindt. Dit digestaat wordt dan nog verder behandeld. Gemiddeld wordt 60 tot 80 % van de
biomassa omgezet in biogas, maar hoe langer de verblijftijd en hoe lager de inhibitie, hoe hoger het
omzettingsrendement.
Het grote voordeel bij anaerobe vergisting is de productie van biogas. Dit gas wordt verder gebruikt voor
energieproductie en warmte-productie. Indien teveel biogas geproduceerd wordt of bij noodgevallen, zal
dit afgefakkeld worden (verbranden). Naast de productie van biogas wordt eveneens waterdamp,
methaan, ammoniak en waterstofsulfide (H2S) gevormd. Deze laatste is evenwel corrosief voor de
biogasmotor, waardoor de noodzaak tot verwijdering van deze component zich opdringt. H 2S wordt
verwijderd door middel van een bacteriologische aerobe ontzwavelingsinstallatie. Dit gebeurt bij de
navergistingstanks, door zuivere lucht (tot een mengsel bekomen wordt met max. 0,5 – 1 % O2) onder de
kap te blazen en ijzertrichloride (als katalysator) toe te voegen. De waterdamp zal door afkoeling
tijdens het transport naar de gasmotoren condenseren, waardoor water en ammoniak verwijderd zal
worden. Het condenswater wordt naar de vergister teruggeleid, waardoor geen of slechts een beperkte
ammoniakemissie zal optreden.
Verwerking en behandeling digestaat
Het restproduct van de co-vergisting, zijnde het digestaat, wordt gescheiden met behulp van een
vijzelpers en polymeercentrifuge (beide binnen opgesteld) in een dunne en dikke fractie. De dikke
fractie wordt opgevangen in een container en overgebracht naar de compostering, waar de dikke fractie
mee gehygiëniseerd en verder verwerkt wordt in de tunnels tot een exportwaardig eindproduct.
De dunne fractie wordt na de scheiding naar de pasteurisatietanks (2 x 15 m³) overgepompt, waar het
hygiënisatieproces plaatsvindt. Dit hygiënisatieproces kan op twee manieren uitgevoerd worden, die
milieutechnisch gezien geen verschil uitmaken. Op een eerste manier ondergaat de dunne fractie een
hygiënisatie waarbij er gedurende minstens 1 uur een temperatuur van 70°C wordt gehaald conform de
voorschriften van de Europese Verordening 1069/2009. Om deze temperatuur te halen wordt de dunne
fractie van het digestaat via een warmtewisselaar met koelwater van de WKK-motoren (90°C) op meer
dan 70°C gebracht. Deze dunne fractie wordt in de hygiënisatietanks gebracht die ook op 70°C gehouden
worden door het koelwater van de WKK-motoren. De temperatuur in de tank wordt constant
geregistreerd en het product kan de tank pas verlaten als de temperatuur minimum 1 uur continu boven
de 70°C is. Een andere manier, die momenteel reeds aanvaard wordt als hygiënisatie voor plantaardige
stromen, is een thermofiele vergisting, maar dit wordt hier niet onmiddellijk in overweging genomen.
Na de hygiënisatie wordt de dunne fractie van het digestaat ter plaatse nog nabehandeld. Er wordt
geopteerd om gebruik te maken van 10 indikkers. De indikker bestaat uit een laag bad van digestaat
waarin roterende platen opgesteld zijn. De roterende platen geven het (dunne) digestaat een groter
contactoppervlak door rond te draaien als een rad. Digestaat blijft hangen aan de platen en wordt zo de
lucht in gedraaid die een deel van het vocht opneemt. Het lokaal waar het (dunne) digestaat ingedikt
wordt staat op onderdruk. Na de indikkers is er nog een indiktrap waar het ingedikte digestaat nog eens
verneveld wordt in de warme luchtstroom (wat feitelijk lucht is die ter afkoeling van de motoren over
deze motoren geleid wordt) wat het droge stofgehalte nog een aantal procent kan doen toenemen. De
gevormde gassen worden afgezogen naar een dubbele wasser gevolgd door een waterwasser. Hierbij gaat
de drogerlucht eerst doorheen de eerste zure wasser, gevolgd door de tweede zure wasser om tot slot
via de waterwasser geëmitteerd te worden.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
55 | 202
Eind- en restproductie
Bij het co-vergistingsproces worden een aantal producten verkregen:

verpakkingsmateriaal: bij het ontpakken zal een deel verpakkingsmateriaal (10 à 20 %)
overblijven. Dit materiaal wordt geselecteerd afgevoerd naar erkende verwerkers;

palletten: een deel van de input wordt geleverd op palletten. Deze palletten worden verhakseld
en mee afgevoerd met het verkleinde houtafval;

ecofrit: dit is de vergistingsmix die bekomen wordt door het mengen van de plantaardige
afvalstromen. Een deel hiervan wordt afgevoerd naar derden;

biofrit: dit is de vergistingsmix die bekomen wordt door het mengen van de dierlijke
afvalstromen. Een deel hiervan wordt afgevoerd naar derden;

digestaat: het uitgegiste product na de co-vergistingsinstallatie wordt gescheiden in een dunne
en dikke fractie. De dikke fractie en een deel van de dunne fractie (na indikking) wordt op het
bedrijf zelf verder gebruikt als grondstof voor de composteringsactiviteit. Een deel van de dunne
fractie wordt afgevoerd naar landbouwbedrijven om uitgereden te worden op de gronden;

elektriciteit: uit het geproduceerde biogas wordt elektriciteit gegenereerd, en dit met behulp
van biogasmotoren. Dit gebeurt via warmtekrachtkoppeling (WKK). De geproduceerde
elektriciteit wordt deels op het eigen bedrijf gebruikt, en deels via een transformator op het net
gebracht. Om een continue stroomtoevoer te garanderen is er naast de biogasmotoren een
dieselmotor (500 kW, als noodaggregaat) aanwezig;

warmte: naast productie van elektriciteit produceren de motoren eveneens warmte. Deze
warmte zal verdeeld worden op het bedrijf zelf en gebruikt worden bij verschillende
procesonderdelen (verwarmen/koelen van de loods, pasteurisatie/hygiënisatie,
vergistingsproces, indikproces, ...). De warmtebehoeften van het bedrijf worden volledig gedekt
door de warmte-energie van de motoren;

spuiwater zuurwassers vergistingsinstallatie: bij de zuurwasser zal spui gevormd worden. Dit
spui, voornamelijk bestaande uit water en zouten (ammoniumsulfaat) wordt opgeslagen in een
spuitank, van waar het afgevoerd wordt als kunstmeststof.
Het processchema van de co-vergistingsinstallatie (volgens recent aangevraagde vergunning, d.i.
identiek aan m.e.r.-situatie) is terug te vinden in Figuur 3.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
56 | 202
totale maximale capaciteit:
130.000 ton/j
organisch biologische
afvalstromen
energiegewassen
vergisting
digestaat: 117.000 ton
à 10 % DS
scheiden in dik en dun
15 %
85 %
dikke fractie: 17.550 ton
à 35 % DS
dunne fractie: 99.450 ton
à 3 % DS
compostering
indikken
H2O
eindproduct: 42.621 ton
à 7 % DS
Figuur 3 Processchema co-vergistingsinstallatie
3.2.2
Co-compostering van koolstofrijke producten in een mestverwerkingsinstallatie
Grondstoffen
Bij de co-compostering worden volgende grondstoffen gebruikt, waarbij in de huidige situatie maximaal
99.990 ton dierlijke mest per jaar (op een totaal van 130.000 ton/jaar niet-gevaarlijke afvalstoffen)
verwerkt mag worden. Naar de toekomst toe zal dit maximaal 220.000 ton dierlijke mest per jaar zijn
(op een totaal van 220.000 ton/j niet-gevaarlijke afvalstoffen). Bij de overige grondstoffen wenst de
exploitant enige vrijheid van invulling te hebben om eventuele problemen met mestschaarste op te
kunnen vangen door andere grondstoffen in grotere hoeveelheden te kunnen gebruiken. Vanzelfsprekend
zullen hierbij de vergunde hoeveelheden gerespecteerd blijven:
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
57 | 202

kippenmest (50 % van leghennen en 50 % van slachtkippen): max. 99.990 ton/j (huidig) en
220.000 ton/j (gewenst) en drogestofgehalte (DS) van 60 %;

varkensmest: max. 99.990 ton/j (huidig) en 220.000 ton/j (gewenst) en DS van 30 %;

andere mestsoorten: dit ter vervanging van kippen- en varkensmest met een DS van 25 %;

dikke fractie vergistingsdigestaat en/of ingedikt digestaat (dunne fractie): DS van 35 %;

compost (champost, compost of een ander toegelaten organisch product): DS van 67 %;

OBA: DS van 20 tot 80 %.
In werkelijkheid zal de vergunde capaciteit gerespecteerd worden door een combinatie van voorgaande.
Het is niet mogelijk om een effectieve verdeling weer te geven tussen de diverse producten. Dit is
namelijk zeer sterk variabel, en sterk afhankelijk van het aanbod op de markt, de parameter droge stof,
...
De uitbreiding van de composteringsactiviteit zal niet gepaard gaan met wezenlijke veranderingen aan
de infrastructuur, maar is mogelijk binnen de bestaande infrastructuur mits wat aanpassingen aan het
werkingsproces. Een optimale opvulling van de tunnels, die 4 m hoog zijn, en een gemiddelde verblijftijd
van 4 dagen kan een maximale composteringscapaciteit van 220.000 ton/j bekomen worden. Zo zal het
composteringsproces minder lang doorgaan, en wordt momenteel niet de volledige capaciteit van het
bedrijf benut. In Tabel 8 wordt een overzicht gegeven van de aangeleverde tonnages op het bedrijf,
specifiek voor de composteringsinstallatie. Hieruit blijkt dat de huidig vergunde hoeveelheid voor de
composteringsinstallatie reeds overschreden wordt (ifv economische realiteit), vandaar de gewenste
uitbreiding tot 220.000 ton per jaar (die maximaal ingevuld kan worden met mest). In realiteit is de
verschuiving dan ook minder uitgesproken (van ca. 175.000 ton naar 220.000 ton) dan volgens de
vergunning (130.000 ton naar 220.000 ton).
Tabel 8: Tonnages aangeleverde producten
onderdeel
2009
2010
2011
vergistingsinstallatie
86.514 ton
123.105 ton
53.324 ton
compostering
161.096 ton
178.003 ton
192.729 ton
hout
2.126 ton
1.259 ton
7.117 ton
Daarnaast worden ook nog producten aangeleverd voor de aanmaak van vergistingsmixen voor derden,
maar deze zijn in bovenstaande tabel, die enkel over de bedrijfseigen vergistingsinstallatie handelt, niet
opgenomen (wel in hoofdstuk 3.6 transport opgenomen).
Proces
Mengen van grondstoffen
De menging van de vaste mest en eventueel toegevoegd organisch biologisch afval (afhankelijk van de
vraag van de klant) gebeurt kort na levering, en volledig inpandig in de overdekte mestverwerkingsloods.
Hiervoor zijn op het bedrijf drie mengbakken aanwezig, voorzien van brekers en een weegsysteem.
Hiermee kan een mengsel gedoseerd worden volgens de gewenste samenstelling. Vanuit de mengbakken
valt het product op een transportlijn waarop bevochtigers staan. Deze bevochtiging zorgt voor een
activering van het mengsel. Hiervoor wordt het spui van de zuurwassers of ander (bedrijfs)afvalwater
herbruikt. Eénmaal het product gemengd is, worden de composteringstunnels gevuld. Dit moet
gelijkmatig gebeuren om een goede compostering te garanderen.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
58 | 202
Biothermisch drogen
Het composteringsproces is een gestuurd proces waarbij gedurende 6 dagen compostering plaatsvindt.
Na de uitbreiding in de composteringscapaciteit zal, indien de maximale capaciteit benut wordt, het
proces slechts vier dagen doorgaan in de tunnels zelf en zal een groter gedeelte van het narijpen in de
opslagloods plaatsvinden.De reductie in verblijftijd zal de capaciteit doen toenemen, maar zal de
beluchtingscapaciteit niet doen toenemen. De verschillen in composteringsproces tussen beide situaties
worden geduid in Tabel 9, en slaan in feite enkel op het reduceren van tijd voor het biothermisch drogen
in de tunnels. Het narijpen van het gevormde product zal in de gewenste situatie voornamelijk doorgaan
in de stockageloods, waar dit momenteel voor een groot deel van de tijd in de tunnels zelf plaatsvindt.
Tabel 9: Diverse stappen composteringsproces (met beluchtingspatroon)
onderdeel
huidig
gewenst
vullen tunnel
8 uur
8 uur
doorblazen materiaal
7 uur (5 % verversen)
7 uur (5 % verversen)
hygiëniseren
1 uur aan 70 °C
1 uur aan 70 °C
biothermisch drogen
ca. 72 uur (20 % verse lucht)
ca. 24 uur (20 % verse lucht)
afkoelen
ca. 24 uur (70 % verversen)
ca. 24 uur (70 % verversen)
legen tunnel
8 uur
8 uur
Dit proces gebeurt in vier composteringstunnels voorzien van een actieve vloerbeluchting, een
zogenaamde “Spigot-vloer”. Dit is een betonnen vloer, waarin kunststof buizen gelegd zijn die op
regelmatige afstand geperforeerd zijn. Hierop zijn speciale spuitstukken gemonteerd die de lucht
gelijkmatig door de compost sturen. Een uniforme en goede beluchting wordt hierdoor gegarandeerd .
Met de lucht wordt zuurstof aangevoerd, essentieel voor het aerobe composteringsproces. Dit aerobe
proces is noodzakelijk met het oog op de kwaliteit van het product en het verhinderen van geuremissies.
De ruimtes zijn voorzien van ventilatoren om de proceslucht continu af te zuigen. Via een zuurwasser en
een biofilter wordt de lucht gezuiverd. Er was nog een tweede biofilter aanwezig, maar deze werd niet
meer gebruikt en is reeds verwijderd om de verkeersdoorgang te verruimen. Alle lucht wordt behandeld
door de zure wasser en de grote biofilter. Deze biofilter is ruim voldoende gedimensioneerd om de
volledige luchtstroom te behandelen. Dit zal in de discipline lucht verder uitgewerkt worden.
Hierbij is het van belang de temperatuur, het zuurstofgehalte en het vochtgehalte van de inkomende
lucht te sturen. Een deel van deze inkomende lucht is afkomstig van de overdekte mestverwerkings loods,
maar naargelang het stadium van compostering kan deze lucht bijgemengd worden met verse lucht of
recirculatielucht. Tijdens het composteringsproces wordt het compostmengsel gehygiëniseerd.
Opslag en narijpen eindproduct
Na het composteren worden de tunnels leeggeschept en wordt de compost naar de stock loods
overgebracht. De stockloods heeft een opslagcapaciteit van 15.000 m³, bevat uitsluitend gehygiëniseerd
product, en is volledig sanitair gescheiden van de mengloods. Tijdens de stockageperiode rijpt de
compost nog verder af en verhoogt de stabiliteit. Deze stockloods bevindt zich in dezelfde loods als de
tunnels, en wordt eveneens in onderdruk gehouden. De emissies worden mee over de zure wasser en
biofilter geleid.
Eind- en restproduct
Tijdens het composteringsproces zal een gewichtsverlies van zowat 20 % optreden. Dit betekent dat e r in
de huidige situatie jaarlijks volgens de vergunning zowat 104.000 ton bodemverbeterend middel
aangemaakt zal worden, en dat dit naar de toekomst toe (m.e.r.-situatie) maximaal 176.000 ton zal zijn.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
59 | 202
Het spui van de zuurwasser wordt opgevangen in een afzonderlijke spuitank, van waar het afgevoerd
wordt als kunstmeststof of deels herbruikt wordt als bevochtigingsvloeistof van het
composteringsmengsel.
Een globaal processchema voor het co-composteringsproces wordt gegeven in Figuur 4.
diverse mestsoorten:
max. 99.990 (huidig)
of 220.000 (MER) ton/j
secundaire grondstoffen
organisch biologische
afvalstromen
compostering: max. 130.000 (huidig)
– 220.000 (MER) ton/j
bodemverbeterend middel: 104.000
(huidig) – 176.000 (MER) ton/j à 40 –
50 % DS
afvoer
Figuur 4 Processchema co-compostering
3.2.3
Opslag en overslag van houtafval
Op de site zullen diverse houtafvalstromen aangeleverd en opgeslagen worden:

afvalhout van de ontpakkingslijn: bij het ontpakken van de ontpakkingslijn op de site komen
houten verpakkingen en paletten vrij. Dit betreft steeds het commerciële A-hout. Bedoeling is
om dit houtafval te shredderen met een mobiele hakselaar en verder af te voeren voor
verwerking;

afvalhout van derden: op de site zal ook afvalhout van derden geaccepteerd worden. Dit
afvalhout (zowel A- als B-hout) zal eveneens door middel van een mobiele hakselaar geshredderd
worden en afgevoerd worden naar een verwerking.
Een overzicht van het processchema inzake opslag en overslag van houtafval wordt gegeven in Figuur 5.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
60 | 202
onbehandeld
houtafval (Ahout)
niet-verontreinigd
behandeld hout
(B-hout)
breken mbv mobiele shredder
afvoer voor verdere
verwerking
Figuur 5 Processchema opslag en overslag houtafval
Het aangeleverde hout wordt buiten in boxen opgeslagen. Als er voldoende materiaal aanwezig is, wordt
dit hout met behulp van een mobiele installatie geshredderd. Deze installatie staat binnen opgesteld en
na het shredderen wordt het materiaal onmiddellijk afgevoerd. Er is dan ook geen stockage voorzien
voor het geshredderde materiaal. Deze shredderactiviteit is zeer beperkt, en gaat slechts 1 à 2 keer per
jaar door.
Bij de meest recente vergunningsaanvraag werd de vergunning geweigerd voor de opslag van 2.000 ton
groenafval in een sleufsilo (rubriek 2.2.2.f)2°) en voor de opslag en biologische behandeling van fijn
groenafval in de co-vergisting (rubriek 2.2.3.e)). Deze weigering wordt als volgt gemotiveerd: Het
gebruik van groenafval als mulch-materiaal is niet aangewezen (de fijne fractie is niet geschikt als
mulch), evenmin als gebruik in vergistingsinstallaties of de aanmaak van vergistingsmixen (de fijne
fractie gaat het vergistingsproces tegen).
Het gebruik van groenafval of fracties daarvan voor de aanmaak van mulchingmateriaal of inputmateriaal
voor vergistingsinstallaties is momenteel dan ook verboden.
3.3 Reeds genomen reducerende maatregelen
Op het bedrijf zijn reeds een aantal maatregelen getroffen om de hinder naar de omgeving toe te te
beperken. Deze maatregelen zijn nu reeds in gebruik, en zullen ook naar de toekomst toe behouden
blijven.
3.3.1
Lucht / geur
Op het bedrijf zijn een aantal mogelijke bronnen van emissies naar de lucht toe te detecteren:

mestverwerking/compostering: voornamelijk ammoniak en in minder mate zwavelverbindingen
zullen hierbij vrijkomen. De mestverwerkingsloodsen staan continu in onderdruk en zijn
uitgerust met een centraal luchtbehandelingssysteem. De lucht wordt eerst gewassen door
zuurwassers, waarna het door de biofilter geleid wordt. De proceslucht van de tunnels en de
afzuiglucht van de stockageloods wordt voor een deel herbruikt bij het biothermisch drogen;

vergisting: het vergistingsproces is een dynamisch en biologisch proces, waarbij een stijgende
gasproductie, verzuring, … kan optreden. Dit kan gepaard gaan met onverwachte emissies. Bij
overproductie van gas wordt een deel van het gas afgefakkeld. De overdruk kan in geval van
nood ook weggelaten worden via watersloten op de vergisters. Bij dit vergistingsproces zijn een
aantal biogasmotoren aanwezig. Deze motoren zetten het biogas om naar elektriciteit maar
zullen rookgassen emitteren. De rookgassen worden mee geëmitteerd met de drooglucht, en is
slechts een heel klein deel van de totale hoeveelheid drooglucht, waardoor reeds een heel
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
61 | 202
sterke verdunning van de rookgassen bekomen wordt. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen
(noodsituaties) worden de rookgassen rechtstreeks naar buiten toe geëmitteerd. Daarnaast is
een ontzwaveling aanwezig om H 2S uit de luchtsstroom te verwijderen teneinde corrosie van de
motoren te vermijden;

indikkers: het digestaat van het vergistingsproces wordt bijkomend ingedikt. Dit kan gepaard
gaan met geur- en ammoniakemissies. De gevormde gassen worden afgezogen naar een dubbele
wasser gevolgd door een waterwasser. Hierbij gaat de drogerlucht eerst doorheen de eerste zure
wasser, gevolgd door de tweede zure wasser om tot slot via de waterwasser geëmitteerd te
worden

opslag cat. III-producten: in de buitenlucht zijn alleen inerte en/of geurloze producten
opgeslagen. De opslagsilo’s voor dierlijke bijproducten zijn uitgerust met een overdrukventiel en
damprecuperatie. Bij het vullen van de silo kan namelijk een overdruk ontstaan. Door het
overdrukventiel en de damprecuperatie zal evenwel geen lucht ontsnappen naar buiten toe,
maar zal deze opgevangen en terug in de silo geleid worden. De producten voor de
vergistingsmix worden in gesloten silo’s of gesloten loodsen gestockeerd. De poorten moeten
steeds gesloten blijven. Hiertoe zijn sectionaal- en snelsluitpoorten aanwezig bij de
composteringsloods. Bij de ontpakkingsloods zijn snelsluitpoorten aanwezig, maar door het
frequente transport in en uit deze loods worden deze dikwijls geopend. Ook de opslag van
bermmaaisel kan aanleiding geven tot geuremissies;

in de opslagtank voor dierlijke bijproducten (tank van 500 m³)wordt de verdringingslucht
gezuiverd via een aktief koolfilter;

shredder en motoren voertuigen: de shredder kan aanleiding geven tot voornamelijk
stofemissies. Het bedrijf beschikt evenwel over een sproei-installatie om dit tegen te gaan.
Daarnaast zijn ook de emissies van de motoren (voertuigen en andere installaties) relevant mbt
luchtemissies.
3.3.2
Water
Bedrijfsafvalwater wordt gescheiden afgevoerd en gecollecteerd in een pompkelder. In deze pompkelder
wordt het water over een centrifugale zeef geleid, waardoor de vaste deeltjes reeds voor een groot deel
gescheiden en afgevoerd worden. De resterende afvalstroom bevat evenwel nog teveel nutrië nten om
direct geloosd te worden. Daarom wordt het afvalwater vanuit de pompkelder verder overgepompt naar
5 bezinkingssilo’s (van elk 100 m³). Na bezinking wordt het water naar de waterzuiveringsinstallatie
(biologie) overgepompt. Dit is een beluchtingsbassin waar actief slib voor de biologische afbraak van de
organische componenten zorgt. Na zuivering wordt een groot deel van het water opnieuw herbruikt op
het bedrijf (o.a. in de zuurwassers). Het teveel aan gezuiverd afvalwater wordt geloosd in een
buffergracht, uitgerust met twee helofytenfilters (dit zijn rietvelden, één direct bij het lozingspunt van
de biologie, en één op het uiteinde van de buffergracht). Deze helofytenfilters (rietvelden) zorgen voor
een extra zuivering van het reeds gezuiverde afvalwater, en zullen voornamelijk hun nut hebben bij
hevige regenbuien, waarbij het afvalwater via een overstort in de buffergracht terecht komt (m.a.w. bij
een verkorte verblijftijd in de biologie).
Het water afkomstig van de wasstraten wordt, na zuivering in een KWS-scheider, behandeld in de
biologie. Het gebruikte water in deze wasstraat is afkomstig van de regenwateropvang.
3.3.3
Geluid
Op het bedrijf zijn diverse geluidsbronnen aanwezig, namelijk ventilatoren, pompen, roerwerken,
mixers, een shredder en voertuigen (vrachtwagens en bulldozers). Al deze toestellen, met uitzondering
van de shredder en voertuigen, worden opgesteld in gebouwen en/of tanks/putten. De shredder wordt
evenwel slechts sporadisch gebruikt, en voldoet aan de meest recente milieunormen.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
62 | 202
De ventilatoren staan opgesteld boven de composteringstunnels en in de verwerkingsloods. Ze sturen de
lucht doorheen de zuurwassers en vervolgens doorheen de biofilter. Hierdoor zal het geluid van de
ventilatoren sterk gedempt worden.
Indien alle poorten gesloten gehouden worden, zal het geluidsniveau niet toenemen. Bovendien is het
bedrijf gelegen in een drukke industriezone en grenst ze aan een drukke autosnelweg (R2 –
Liefkenshoektunnel) en een spoorlijn. Deze verkeersaders zullen meer geluidshinder producer en dan het
bedrijf zelf. Niettegenstaande er een zeker bedrijfsgerelateerd verkeer aanwezig is (aan - en afvoer van
allerhande producten), zal de geluidshinder veroorzaakt door deze transportbewegingen verwaarloosbaar
zijn t.o.v. deze veroorzaakt door de autosnelweg.
3.3.4
Algemene hygiëne
De bedrijfsterreinen zijn verhard en de vloeroppervlakken worden regelmatig zuiver gemaakt. In 2013
werd de hele toplaag van het terrein heraangelegd met asfalt om het vegen te vereenvoudigen. De
opslag en verwerking van mest kan ongedierte aantrekken. Om dit te voorkomen wordt gebruik gemaakt
van een gespecialiseerde bestrijdingsfirma. Ter bestrijding van vliegenplagen wordt K-Othrine Flow 25
gebruikt, een ongevaarlijk product dat biologisch afbreekbaar is. Tegen ratten worden lokdoosjes met
vergif gebruikt.
Voor de deuren van de stockloods voor compostering bevinden zich ontsmettingsmatten.
3.4 Waterhuishouding
Op het bedrijf kunnen er verschillende afvalwaterstromen onderscheiden worden:

sanitair (huishoudelijk) afvalwater;

bedrijfsafvalwater;

zuiver run-off water/hemelwater.
3.4.1
Sanitair afvalwater
Het sanitair afvalwater is afkomstig van de kantoorgebouwen. Dit afvalwater wordt verzameld en
geloosd in de ingebuisde gracht, en dit na IBA-zuivering. Er zal maximaal 300 m³/j sanitair afvalwater
geproduceerd worden (vroeger was dit zo vergund, maar is momenteel niet meer vergunningsplichtig).
De geschatte hoeveelheid bedraagt namelijk 52 m³/j (obv werkplan inrichting, met 6 personeelsleden en
exploitant). Dit zal zo blijven in de gewenste situatie, want er worden geen nieuwe personeelsleden
voorzien.
3.4.2
Bedrijfsafvalwater
Het bedrijfsafvalwater kan grosso modo opgedeeld worden in twee deelstromen: waswater van de
wasstraat en vervuild run-off water dat het overgrote deel van de bedrijfsafvalwaterstroom vormt.
Het waswater van de wasstraat wordt in een slibvanger met KWS-afscheiding verzameld. Het effluent
hiervan wordt opgevangen in de waterzuivering.
Het vervuild run-off water wordt opgevangen in vijf slibtanks, waarna het ofwel herbruikt wordt als
input voor de vergistingsmix (biofit) ofwel behandeld wordt in een biologische waterzuiveringsinstallatie
met nazuivering door een helofytenveld (rietveld). Een deel van het gezuiverde effluent kan herbruikt
worden (o.a. voor het bevochtigen van de biofilter, waterbron voor de wassers, aanlengmiddel voor de
vergistingsmixen, tegen het verstuiven van de grondstoffen, ...), maar een deel wordt (na zuivering)
geloosd in de ingebuisde gracht (en van daaruit naar de dokken).
Door de diverse voertuigbewegingen op het terrein bestaat hier het risico op contaminatie met minerale
olie. Bij het optreden van calamiteiten (tanklekken) wordt dit onmiddellijk aangepakt, en dit
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
63 | 202
voornamelijk om een zo goed mogelijke (niet-gecontamineerde) productmix te bekomen. Het is namelijk
van essentieel belang (naar werking vergisting toe) dat deze productmix (waaronder ook deel run-off
water) van heel goede kwaliteit is. De genomen maatregelen zullen er dan ook zorgen dat er geen
contaminatie van het run-off water zal optreden. Een deel van het terrein is in dit kader opnieuw
geasfalteerd (2013) om reinigen te vereenvoudigen, waardoor contaminaties makkelijker vermeden
kunnen worden.
De verschillen tussen de diverse situaties zullen verwaarloosbaar zijn.
3.4.3
Hemelwater
Het zuivere run-off water dat niet in aanraking komt met de vuile werkzones, wordt opgevangen in een
foliebassin van 300 m³. Het overstort van dit bassin gebeurt in de ingebuisde gracht. Het hemelwater zal
herbruikt worden als waswater voor de diverse voertuigen en machines, en de als waterbron voor de
wassers en de biofilter. Er ligt een persleiding over het hele terrein, waardoor dit water overal in het
productieproces gebruikt kan worden. In dit foliebassin wordt ook het hemelwater van het dak van de
bedrijfsgebouwen opgevangen. Dit foliebassin heeft een capaciteit van 300 m³, wat voldoende is om aan
de vergunningsvoorwaarde inzake hemelwateropvang te voldoen.
Doordat er weinig tot geen wijzigingen aan de infrastructuur zullen optreden tussen de verschillende
situaties, zullen inzake hemelwateropvang geen veranderingen optreden.
3.4.4
Overzicht
In Tabel 10 wordt een overzicht weergegeven van de diverse afvalstromen op het bedrijf. Het afvalwater
wordt voornamelijk herbruikt bij de aanmaak van de vergistingsmix Biofrit. Het resterende deel wordt
geloosd. De hoeveelheid run-off water is een inschatting, want het gebruik ervan is sterk afhankelijk van
de omstandigheden. Bij droge periodes wordt namelijk geen run-off water gebruikt in de biofrit, terwijl
in nattere periodes wel gebruik gemaakt wordt van deze waterstroom voor de aanmaak van de
vergistingsmix.
Tabel 10: Overzicht afvalstromen Op De Beeck nv
herkomst
geschat debiet
per jaar
geschat debiet
per week
geschat debiet
per dag
zuivering
lozing
wasstraat
50 m³
5 m³
1 m³
slibvanger en KWSafscheider
naar biologie
42.000 m³
800 m³
160 m³
biologische
waterzuivering
met nazuivering in
rietveld
lozing in
ingebuisde gracht
en deels herbruikt
52 m³
1 m³
0,15 m³
septische put en
IBA
lozing in gracht
(ingebuisd)
11.500 m³
160 m³
32 m³
neen, opvang in
foliebassin
opvang en lozing in
gracht (ingebuisd)
via overloop,
hergebruikt op het
bedrijf
vuile run-off
sanitair afvalwater
zuiver run-off en
hemelwater
3.5 Energie
De co-vergistingsinstallatie zal elektriciteit en warmte produceren. In de m.e.r.-situatie zullen geen
wijzigingen gepland zijn in de co-vergistingsinstallatie t.o.v. de huidige situatie, waardoor inzake
energie geen verschillen zullen optreden tussen beide situaties. De focus bij de m.e.r.-situatie ligt
namelijk op een uitbreiding van de composteringscapaciteit.
De geproduceerde warmte wordt zoveel mogelijk op het bedrijf gebruikt, en dit voor hygiënisatie ,
vergistingsproces, compostering, ... Bovendien wordt de dunne fractie van het digestaat ingedikt.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
64 | 202
De geproduceerde elektriciteit wordt voor het overgrote deel op het elektriciteitsnet geplaatst. Een deel
(circa 10 %) dient evenwel om het bedrijf te voorzien van elektriciteit.
Het schematisch overzicht van de energiehuishouding, en dit voor de huidige, actuele situatie (zal
eveneens gelijk zijn aan de m.e.r.-situatie) wordt gegeven in Figuur 6.
voorbehandeling
vergisting: 130.000 ton/j
7.438 MWh
pasteurisatie
3.720 MWh
WKK biogas: 7,14 MWel
elektriciteit: 56.332 MWh
overige warmte: 11.158 MWh
warmte: 55.788 MWh
indikinstallatie: 44.630 MWh
eigen verbruik: 10 %
distributienet: 90 %
Figuur 6 Schematisch overzicht energiehuishouding van de huidige situatie (d.i. eveneens gelijk aan
de m.e.r.-situatie)
3.6 Transport
Het aantal transportbewegingen, gelinkt aan het bedrijf, kan in de huidige situatie ingeschat worden op
ca. 120 per dag. Door de uitbreiding van de composteringsinstallatie van het bedrijf, zal dit aantal licht
stijgen, tot zowat 130 bewegingen per dag. In Tabel 11 wordt aangegeven hoe deze hoeveelheden
ingeschat werden, waarbij de volledige aanvoer voor de aanmaak van vergistingsmixen beschouwd
wordt, dit in tegenstelling tot Tabel 8, waar enkel de tonnages weergegeven werden voor de
bedrijfseigen vergistingsinstallatie. Zoals reeds eerder vermeld wordt huidig vergunde hoeveelheid voor
de composteringsinstallatie reeds overschreden wordt (ifv economische realiteit), vandaar de gewenste
uitbreiding tot 220.000 ton per jaar (die maximaal ingevuld kan worden met mest.
Tabel 11: Inschatting aantal transporten – op basis van aantal inkomende tonnages
onderdeel
2010
2011
gewenst
vergistingsmixen
194.660 ton
221.008 ton
53.324 ton
compostering
178.003 ton
192.729 ton
220.000 ton
hout
1.259 ton
7.117 ton
7.117 ton
totaal
373.922 ton
420.854 ton
448.125 ton
totaal / dag
14.957 ton
16.834 ton
17.925 ton
inkomende geladen vrachten / dag*
41
46
49
aantal inkomende vrachtwagens / dag
55
61
65
totaal aantal transportbewegingen / dag
110
122
130
* 50 % van de vrachtwagens komen zowel vol toe, als vertrekken vol, 25 % komt leeg toe en vertrekt vol, 25 % komt vol toe
en vertrekt leeg
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
65 | 202
Het bedrijf is gelegen in het havengebied van Antwerpen, direct aan de autosnelweg. Er dienen geen
woonkernen doorkruist te worden, waardoor geen verkeersoverlast te verwachten is.
3.7 Mogelijke alternatieven
3.7.1
Nulalternatief
Het nulalternatief is het scenario waarbij geen uitbreiding van de vergunning verleend wordt. In dit
geval zal het bedrijf verder uitgebaat worden volgens de laatst verkregen milieuvergunning.
3.7.2
Doelstellingsalternatieven
Doelstellingsalternatieven (andere activiteiten) worden niet in beschouwing genomen. Het bedrijf is en
blijft gespecialiseerd in de verwerking van afvalstoffen. Het gaat hier om de uitbreiding van een
bestaande activiteit. De bedrijfsinfrastructuur dient hiervoor niet aangepast te worden, m.a.w. de
uitbreiding kan volledig binnen reeds aanwezige installatie gerealiseerd worden.
3.7.3
Locatiealternatieven
Met betrekking tot het voorliggend m.e.r.-project gaat het om een uitbreiding van een reeds aanwezige
activiteit, zijnde de compostering. Dit gaat niet gepaard met een uitbreiding van de infrastructuur, maar
is mogelijk in de bestaande configuratie. Een studie naar locatiealternatieven is bijgevolg niet relevant.
3.7.4
Uitvoeringsalternatieven
Om de gebruikte technologie en technieken te toetsen aan alternatieven, kan ondermeer gebruik
gemaakt worden van de studie “Best beschikbare technieken voor composteer- en vergistingsinstallaties”
(2005). In deze BBT-studie wordt een opdeling gemaakt in drie grote groepen:

compostering in open lucht;

compostering in gesloten systemen;

vergisting.
Voor voorliggend bedrijf zullen enkel de twee laatste groepen van belang zijn. Een overzicht van de BBTmaatregelen die mogelijks van toepassing kunnen zijn voor het bedrijf worden gegeven in Tabel 12. In de
diverse disciplines wordt in detail aangegeven welke BBT’s op het bedrijf gebruikt worden.
In februari 2012 is eveneens de BBT-studie “(mest)covergistingsinstallaties” gepubliceerd. Toepasselijke
maatregelen die hierin vermeld zijn, zullen geëvalueerd worden. Tevens zal, waar relevant, een BBTtoetsing met betrekking tot de vast opgestelde motoren (in voorliggend geval rubriek 31.1), uitgevoerd
worden (BBT voor verbranding van hernieuwbare brandstoffen, 2008). In deze BBT-studie wordt een
onderscheid gemaakt tussen type hernieuwbare brandstoffen. Doordat op het bedrijf de hernieuwbare
brandstof uit biogas bestaat, zullen enkel de hiermee gerelateerde BBT-maatregelen beschouwd worden.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
66 | 202
Tabel 12: Overzicht van mogelijks toepasselijke BBT-maatregelen uit BBT-studie “composteer- en vergistingsinstallaties”
techniek
technische
haalbaarheid1
geschatte invloed op
het milieu1
economische
beoordeling2
BBT?
toegepast op bedrijf?
optimale verwerkingscapaciteit van de
installatie niet overschrijden
+
+
0
ja
ja
controle van de versheid van de
aangeleverde materialen
+
+
0
ja
ja
percolaat dat vrijkomt tijdens inzameling
van vochtige materialen opvangen en
afvoeren naar het afvalwaterbekken
+
+
0/-
ja
ja, gaat naar waterzuivering
langdurige opslag van snel afbreekbare
materialen in het ontvangstgedeelte
vermijden
+
+
0/-
ja
ja, producten worden zo vers mogelijk
gebruikt
resterend materiaal in het
ontvangstgedeelte ’s avonds afdekken met
houtsnippers
+
+
0/-
enkel BBT in installaties
waar toevoeging van
houtsnippers mogelijk is
met het oog op de
kwaliteit van het
eindproduct
neen
percolaatwater dat vrijkomt in het
ontvangstgedeelte opvangen en afvoeren
naar het afvalwaterbekken
+
+
0/-
ja
ja, gaat naar waterzuivering
voldoende structuurmateriaal toevoegen
aan structuurarme materialen
+
+
0/-
ja
ja, er wordt een zo optimaal mogelijk
mengsel nagestreefd
bijmengen van rijpere compost bij de te
composteren materialen
+
+
0/-
neen
ja
beperken van het contactoppervlak
lucht/water tijdens het bevochtigen met
percolaat
+
+
0/-
BBT indien het gebruik
van het percolaat een
bron van geurhinder
vormt
neen
BBT voor compostering in
gesloten systemen
maatregelen ter beperking van
geurhinder
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
67 | 202
techniek
technische
haalbaarheid1
geschatte invloed op
het milieu1
economische
beoordeling2
BBT?
toegepast op bedrijf?
opzethoogte van de composthopen
beperken
+
+
0/-
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
procesparameters opvolgen en zonodig
bijsturen – streven naar optimale
temperatuur, zuurstof- en vochtgehalte in
de compostering
+
+
0/-
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
composthopen voldoende regelmatig
omzetten of omtunnelen
+
+
0/-
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
composterend materiaal tijdig en
voldoende bevochtigen als het
vochtgehalte te laag wordt
+
+
0/-
ja
ja, indien noodzakelijk
composterend materiaal geforceerd
beluchten (blaas- of zuigbeluchting)
+
+
-
ja
ja, geforceerde beluchting
streven naar een voldoende gestabiliseerd
eindproduct
+
+
0
ja
ja, verdere afrijping in stockageloods
eigenlijke compostering afsluiten van de
buitenlucht
+
+
-
ja
ja, onderduk
overige processtappen afsluiten van de
buitenlucht
+
+
-/--
ja, uitgezonderd voor
processtappen die geen
onaanvaardbare
geurhinder veroorzaken
indien ze in open lucht of
in niet-afgesloten
systemen worden
uitgevoerd
ja, stockage- en opslagloods in
onderdruk
geuremissie via poorten en gesloten
loodsen beperken
+
+
-
ja
ja, poorten gesloten houden
voldoende luchtafzuiging en –verversing in
gesloten loodsen
+
+
-
ja
ja, luchtafzuiging zorgt voor voldoende
onderdruk
afgezogen proceslucht behandelen in een
geurverwijderingsinstallatie, bijvoorbeeld
een biofilter
+
+
-
BBT in installaties waar
reeds een hoge
schoorsteen aanwezig is,
en waarbij de
schoorsteen alleen niet
volstaat om de
ja, zure wasser en biofilter
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
68 | 202
techniek
technische
haalbaarheid1
geschatte invloed op
het milieu1
economische
beoordeling2
BBT?
toegepast op bedrijf?
geurhinder in de
omgeving tot op een
aanvaardbaar niveau te
beperken
afgezogen proceslucht behandelen in een
geurverwijderingsinstallatie of gebruiken
als beluchtingslucht in de gesloten
compostering
+
+
-
optimaal ontwerp van de biofilter
+
+
0/-
ja
ja, zie 6.4.1
conditionering van de in de biofilter te
behandelen lucht
+
+
0/-
ja
ja, eerste zure wasser om ammoniak te
verwijderen
opvolging van de biofilterwerking
+
+
0/-
ja
ja, door milieu-coördinator
tijdige vervanging van het
biofiltermateriaal
+
+
0/-
ja
ja, indien noodzakelijk
verhoging van het emissiepunt
+
+
-/--
BBT indien andere
maatregelen niet helpen
neen
schoonhouden van het terrein, de
installaties en de voertuigen
+
+
0/-
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
slib verwijderen uit het afvalwater
vooraleer dit wordt opgevangen in het
percolaatbekken
+
+
0/-
ja
neen, geen percolaatbekken
beluchten van het percolaatbekken
+
+
-
BBT indien andere
maatregelen (o.a.
afsluiten
percolaatbekken) niet
volstaan om geurhinder
te vermijden
neen, geen percolaatbekken
+/-
+/-
-
BBT indien andere BBTmaatregelen niet
neen
gebruik van geurmaskerende of –
neutraliserende producten
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
BBT in installaties waar ja, zuivering in zure wasser en biofilter
reeds een hoge
schoorsteen aanwezig is,
en waarbij de
schoorsteen alleen niet
volstaat om de
geurhinder in de
omgeving tot op een
aanvaardbaar niveau te
beperken
69 | 202
techniek
technische
haalbaarheid1
geschatte invloed op
het milieu1
economische
beoordeling2
BBT?
toegepast op bedrijf?
volstaan om geurhinder
te vermijden vooral bij
periodieke geurklachten
of als oplossing bij acute
situaties
afspraken met andere installaties m.b.t.
geplande of ongeplande stilstand van
afvalverwerkende installaties
+
+
0
ja
ja, herstelwerkzaamheden worden
gemeld
klachtenregistratie en –onderzoek
+
+
0/-
ja
ja, meldpunt en registratie
opzetten van een communicatieprogramma
met de betrokkenen
+
+
0/-
ja
meldpunt en registratie, geen
communicatieprogramma als dusdanig
bijmengen van extra koolstofbronnen bij
compostering van N-rijke materialen
+
+
0
ja
er wordt een zo optimaal mogelijk
mengsel gevormd
kippenmest zo snel mogelijk mengen met
gips in een champignonsubstraatbedrijf
+
+
0
ja
neen, geen
champignonsubstraatbedrijf
afgezogen proces- en ventilatielucht
behandelen in een zure wasser om NH 3 te
verwijderen
+
+
-/--
BBT voor luchtstromen
die een hoge NH3concentratie bevatten
ja, behandeling in zure wasser
in geval van stofvorming buitenterreinen
regelmatig schoon maken
+
+
0/-
ja
neen, geen directe stofbron gelinkt aan
composteringsactiviteit
in geval van stofvorming buitenterreinen
sproeien in perioden van droogte
+
+
0/-
ja
neen, geen directe stofbron gelinkt aan
composteringsactiviteit
regelmatig en bewust/gestuurd
bevochtigen van het composterend
materiaal
+
+
0/-
ja
neen, geen directe stofbron gelinkt aan
composteringsactiviteit
bij afzeving streven naar een voldoende
hoog vochtgehalte van de compost
+
+
0
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
maatregelen ter beperking van de NH 3emissies
maatregelen ter beperking van
stofemissies
maatregelen ter bescherming van bodem
en grondwater
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
70 | 202
techniek
technische
haalbaarheid1
geschatte invloed op
het milieu1
economische
beoordeling2
BBT?
toegepast op bedrijf?
+
+
-
ja
ja, betonnen vloeren aanwezig
vervuild en niet-vervuild regenwater zo
veel mogelijk gescheiden opvangen
+
+
-/--
BBT bij nieuwe
installaties of bij de
heraanleg van de
bedrijfsterreinen
ja (zie hoofdstuk 8, oppervlaktewater)
voor het bevochtigen van het
composterend materiaal gebruik maken van
opgevangen percolaatwater en/of vervuild
regenwater
+
+
+
ja
ja, indien noodzakelijk wordt
bevochtigd
verdamping van water uit het
composterende materiaal bevorderen door
een aangepaste procesvoering
+
+
0
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
streven naar een nullozing van afvalwater
+
+
-
een nullozing is niet
steeds haalbaar, maar
het streven ernaar wordt
als BBT beschouwd
ja, lozing enkel na voorafgaande
zuivering in biologie
zuivering van het te lozen afvalwater,
bijvoorbeeld door middel van een
biologische zuivering, eventueel gevolgd
door een nazuivering
+
+
-
ja
ja, waterzuivering en helofytenveld
controle van de verontreiningsgraad van de
aangeleverde afvalstoffen – weigeren van
sterk verontreinigde afvalstoffen
+
+
0
ja
ja, controle bij aanlevering
overloop van de voorbewerkingszeef
verkleinen en terug bij het te composteren
materiaal brengen
+
+
0/-
voor zover de
verontreinigingsgraad dit
toelaat
niet van toepassing
overloop van de nabewerkingszeef naar het
proces terugvoeren en gebruiken als
+
+
+
ja
niet van toepassing
alle delen van de installatie waar organisch
belast afvalwater kan ontstaan, voorzien
van een vloeistofdichte vloer
maatregelen met betrekking tot
afvalwater
maatregelen ter beperking van
afvalstoffen
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
71 | 202
techniek
technische
haalbaarheid1
geschatte invloed op
het milieu1
economische
beoordeling2
BBT?
toegepast op bedrijf?
+
+
0/-
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
structuur- of afdekmateriaal
in de processturing rekening houden met
de hoeveelheid reststoffen
maatregelen ter beperking van het
energieverbruik
ja
toepassing van instelbare
(frequentiegeregelde) ventilatoren
+
+
+
ja
ja, ventilatie is frequentiegestuurd
registratie van energiegegevens
+
+
0/+
ja
ja
laden en lossen in een (afgesloten) loods
+
+
-
enkel BBT indien lokale
geluidshinder
veroorzaakt wordt
ja, afgesloten opslagloods
plaatsen van geluidsdempers op
ventilatoren
+
+
-
enkel BBT indien lokale
geluidshinder
veroorzaakt wordt
neen, ventilatoren binnen opgesteld
voor de biofilter (die dempend effect
heeft)
geluidwerende omkasting van
geluidsproducerende apparatuur
+
+
-
enkel BBT indien lokale
geluidshinder
veroorzaakt wordt
neen, ventilatoren binnen opgesteld
voor de biofilter (die dempend effect
heeft)
plaatsen van mechanische
bewerkingsinstallaties en andere
geluidproducerende onderdelen in een
(afgesloten) loods
+
+
-
enkel BBT indien lokale alles met betrekking tot compostering
geluidshinder
gebeurt binnen in loods
veroorzaakt wordt
akoestische isolatie van de wanden
+
+
-
enkel BBT indien lokale
geluidshinder
veroorzaakt wordt
gebruik van geluidsarme wielladers en
kranen
+
+
-
enkel BBT indien lokale
hier wordt nodige aandacht aan
geluidshinder
besteed, maar wordt niet als dusdanig
veroorzaakt wordt
overal toegepast
het omsluiten van het terrein van de
inrichting met een (grond)wal
+
+
-
enkel BBT indien lokale
geluidshinder
veroorzaakt wordt
neen
het aanpassen van het achteruitrij-alarm
+
+
-
enkel BBT indien lokale
neen
maatregelen ter beperking van
geluidshinder
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
72 | 202
neen, ventilatoren binnen opgesteld
voor de biofilter (die dempend effect
heeft)
techniek
technische
haalbaarheid1
geschatte invloed op
het milieu1
economische
beoordeling2
van vrachtwagens, wielladers, … aan het
omgevingsgeluid
BBT?
toegepast op bedrijf?
geluidshinder
veroorzaakt wordt
BBT voor vergisting
maatregelen ter beperking van
geurhinder
optimale verwerkingscapaciteit van de
installatie niet overschrijden
+
+
0
ja
ja
controle van de versheid van de
aangeleverde materialen
+
+
0
ja
ja, controle bij aanlevering
percolaat dat vrijkomt tijdens inzameling
van vochtige materialen opvangen en
afvoeren naar het afvalwaterbekken
+
+
0/-
ja
ja, wordt naar
waterzuiveringingsinstallatie geleid
langdurige opslag van snel afbreekbare
materialen in het ontvangstgedeelte
vermijden
+
+
0/-
ja
ja, het inputmateriaal wordt zo vers
mogelijk gehouden
percolaatwater dat vrijkomt in het
ontvangstgedeelte opvangen en afvoeren
naar het afvalwaterbekken
+
+
0/-
ja
ja, wordt naar
waterzuiveringingsinstallatie geleid
streven naar een voldoende uitgegist
eindproduct
+
+
0
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
eigenlijke vergisting afsluiten van de
buitenlucht
+
+
-
ja
ja, vergistingsproces gaat door in
afgesloten vergistingstanks
overige processtappen afsluiten van de
buitenlucht
+
+
-/--
geuremissie via poorten van gesloten
loodsen beperken
+
+
-
ja
ja, poorten worden waar mogelijk
gesloten gehouden
voldoende luchtafzuiging en –verversing in
+
+
-
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
ja, uitgezonderd voor ja, alle geurgerelateerde activiteiten
processtappen die geen
gebeuren inpandig
onaanvaardbare
geurhinder veroorzaken
indien ze in open lucht of
in niet-afgesloten
systemen worden
uitgevoerd
73 | 202
techniek
technische
haalbaarheid1
geschatte invloed op
het milieu1
economische
beoordeling2
BBT?
toegepast op bedrijf?
afgezogen ventilatielucht behandelen in
een geurverwijderingsinstallatie,
bijvoorbeeld een biofilter
+
+
-
BBT in installaties waar
reeds een hoge
schoorsteen aanwezig is,
en waarbij de
schoorsteen alleen niet
volstaat om de
geurhinder in de
omgeving tot op een
aanvaardbaar niveau te
beperken
ja, zure wassers zijn aanwezig
optimaal ontwerp van de biofilter
+
+
0/-
ja
neen, geen biofilter
conditionering van de in de biofilter te
behandelen lucht
+
+
0/-
ja
neen, geen biofilter
opvolging van de biofilterwerking
+
+
0/-
ja
neen, geen biofilter
tijdelijke vervanging van het
biofiltermateriaal
+
+
0/-
ja
neen, geen biofilter
verhoging van het emissiepunt
+
+
-/--
BBT indien andere
maatregelen niet helpen
neen
schoonhouden van het terrein, de
installaties en de voertuigen
+
+
0/-
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
slib verwijderen uit het afvalwater
vooraleer dit wordt opgevangen in het
afvalwaterbekken
+
+
0/-
ja
ja, slib uit waterzuivering wordt
herbruikt als grondstof
beluchten van het afvalwaterbekken
+
+
-
BBT indien andere
maatregelen (o.a.
afsluiten
percolaatbekken) niet
volstaan om geurhinder
te vermijden
ja, beluchten waterzuivering
+/-
+/-
-
BBT indien andere BBTmaatregelen niet
volstaan om geurhinder
te vermijden vooral bij
periodieke geurklachten
neen
gesloten loodsen
gebruik van geurmaskerende of –
neutraliserende producten
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
74 | 202
techniek
technische
haalbaarheid1
geschatte invloed op
het milieu1
economische
beoordeling2
BBT?
toegepast op bedrijf?
of als oplossing bij acute
situaties
afspraken met andere installaties met
betrekking tot geplande of ongeplande
stilstand van afvalverwerkende installaties
+
+
0
ja
ja, herstelwerkzaamheden worden
gemeld
klachtenregistratie en –onderzoek
+
+
0/-
ja
ja, meldpunt en registratie
opzetten van een communicatieprogramma
met de betrokkenen
+
+
0/-
ja
meldpunt en registratie, geen
communicatieprogramma als dusdanig
+
+
-
BBT voor luchtstromen
die een hoge NH3concentratie bevatten
ja, zure wassers na de indikinstallatie
in geval van stofvorming buitenterreinen
regelmatig schoon maken
+
+
0/-
ja
stofemitterende processen
(shredderen) gebeurt binnen
in geval van stofvorming buitenterreinen
sproeien in perioden van droogte
+
+
0/-
ja
bij de shredder is tevens een sproeiinstallatie aanwezig
+
+
-
ja
ja, overal betonnen vloer
vervuild en niet-vervuild regenwater zo
veel mogelijk gescheiden opvangen
+
+
-/--
BBT bij nieuwe
installaties of bij de
heraanleg van de
bedrijfsterreinen
water wordt naar waterzuivering geleid
zuivering van het te lozen afvalwater,
bijvoorbeeld door middel van een
biologische zuivering, eventueel gevolgd
+
+
-
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
maatregelen ter beperking van de NH 3emissies
afgezogen ventilatielucht behandelen in
een zure wasser om NH3 te verwijderen
maatregelen ter beperking van
stofemissies
maatregelen ter bescherming van bodem
en grondwater
alle delen van de installatie waar organisch
belast afvalwater kan ontstaan, voorzien
van een vloeistofdichte vloer
maatregelen met betrekking tot
afvalwater
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
75 | 202
techniek
technische
haalbaarheid1
geschatte invloed op
het milieu1
economische
beoordeling2
BBT?
toegepast op bedrijf?
voorzien van een veilige biogasopslag
+
+
-
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
voorzien van een gasfakkel
+
+
-
ja
ja
ontzwaveling van het biogas
+
+
-
afhankelijk van de aard
van de verwerkte
materialen en de H2Sconcentratie in het
biogas
ja, ontzwaveling is aanwezig
opvang en energetische benutting van
biogas uit de digestaatopslag
+
+
+
ja
ja, navergistingstank is aanwezig
controle van de verontreinigingsgraad van
de aangeleverde afvalstoffen – weigeren
van sterk verontreinigde afvalstoffen
+
+
0
ja
ja, controle bij aanlevering
in de processturing rekening houden met
de hoeveelheid reststoffen
+
+
0/-
ja
ja
toepassing van instelbare
(frequentiegeregelde) ventilatoren
+
+
+
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
registratie van de energiegegevens
+
+
0/+
ja
ja
laden en lossen in een (afgesloten) loods
+
+
-
enkel BBT indien lokale een groot deel van de producten voor
geluidshinder
aanmaak vergistingsmix wordt inpandig
veroorzaakt wordt
gelost
plaatsen van geluidsdempers op
ventilatoren
+
+
-
enkel BBT indien lokale
geluidshinder
veroorzaakt wordt
door een nazuivering
maatregelen met betrekking tot opvang
en behandeling van het biogas
maatregelen ter beperking van
afvalstoffen
maatregelen ter beperking van het
energieverbruik
maatregelen ter beperking van
geluidshinder
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
76 | 202
neen
techniek
technische
haalbaarheid1
geschatte invloed op
het milieu1
economische
beoordeling2
BBT?
toegepast op bedrijf?
geluidwerende omkasting van
geluidsproducerende apparatuur
+
+
-
enkel BBT indien lokale
geluidshinder
veroorzaakt wordt
motoren zijn in geluidswerende
gebouw geplaatst
plaatsen van mechanische
bewerkingsinstallaties en andere
geluidproducerende onderdelen in een
(afgesloten) loods
+
+
-
enkel BBT indien lokale
geluidshinder
veroorzaakt wordt
ja, installaties zijn binnen opgesteld
akoestische isolatie van de wanden
+
+
-
enkel BBT indien lokale
geluidshinder
veroorzaakt wordt
neen
gebruik van geluidsarme wielladers en
kranen
+
+
-
enkel BBT indien lokale
hier wordt nodige aandacht aan
geluidshinder
besteed, maar wordt niet als dusdanig
veroorzaakt wordt
overal toegepast
het omsluiten van het terrein van de
inrichting met een (grond)wal
+
+
-
enkel BBT indien lokale
geluidshinder
veroorzaakt wordt
neen
het aanpassen van het achteruitrij-alarm
van vrachtwagens, wielladers, … aan het
omgevingsgeluid
+
+
-
enkel BBT indien lokale
geluidshinder
veroorzaakt wordt
neen
1) per techniek wordt voor de technische haalbaarheid en de geschatte invloed op het milieu een kwalitatieve beoordeling gegeven:

“-“ = negatief effect;

“0” = geen/verwaarloosbare impact;

“+” = positief effect;

“±“ = soms een positief, soms een negatief effect.
2) tevens wordt per techniek een economische beoordeling (inzake rendabiliteit) weergegeven:

“0”: geen/verwaarloosbare invloed op de kosten;

“+” de techniek werkt kostenbesparend;

“-“ duidt op een relatief kleine verhoging van de kosten;
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
77 | 202

“- - “ duidt op een relatief grote stijging van de kosten, met een erg negatieve invloed op de rendabiliteit, zodat de techniek als economisch onhaalbaar voor
composteer- en vergistingsinstallaties wordt beschouwd, of een kostprijsverhoging die niet in een redelijke verhouding staat tot de bereikte milieuwinst.
Tabel 13: Overzicht van mogelijks toepasselijke BBT-maatregelen uit BBT-studie “(mest)covergistingsinstallaties”
techniek
technische
haalbaarheid
geschatte invloed
op het milieu
economische
beoordeling
BBT?
toegepast op het bedrijf?
watergebruik voorkomen
+
+
0
ja
ja, gemorste vaste input- en
outputstromen en gemorste vloeistoffen
worden oordeelkundig verwijderd
watergebruik optimaliseren
+
+
-/0
ja
ja, deel water wordt herbruikt in
vergistingsmix
hoeveelheid en belasting van afvalwater /
vloeibare afvalstromen beperken
+
+
0/+
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
afvalwater / vloeibare afvalwaterstromen
oordeelkundig toepassen, verwerken, lozen of
afvoeren
+
+
-/0
ja
ja, als grondstof vergistingsmix of
behandeld in zuiveringsinstallatie
gebruik maken van zo vers mogelijk
inputmateriaal om de biogasproductie te
maximaliseren
+
+
0
ja
ja
processen optimaliseren om overmatig
energieverbruik te voorkomen of te beperken
+
+
-
ja
ja, geproduceerde warmte wordt gebruikt
in de indikinstallatie
gebruik maken van zo vers en zuiver mogelijke
mest, energiegewassern en/of OBA om de
hoeveelheid niet verwerkte of niet verwerkbare
inputstromen te beperken
+
+
0
ja
ja
sedimentfractie van de vergister op gepaste wijze
afvoeren
+
+
-
ja
ja, wordt verder gecomposteerd
adsorptie- en filtermateriaal zo veel als mogelijk
+
+
-/0
ja
ja
water
afvalwater / vloeibare afvalwaterstromen
energie
afval / nevenstromen
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
78 | 202
techniek
technische
haalbaarheid
geschatte invloed
op het milieu
economische
beoordeling
BBT?
toegepast op het bedrijf?
luchtemissies, geurhinder en / of stofemissies
zoveel mogelijk vermijden door toepassing van
brongerichte en /of procesgeïntegreerde
maatregelen
+
+
-/0
ja
ja, gebruik verse producten, poorten
gesloten houden, geurveroorzakende
processen gebeuren binnen, …
geuremissies accuraat opvolgen
+
+
-
ja
ja, logboek behandelingsinstallatie
bijhouden
opslag van inputstromen, tussenproducten en
eindproducten optimaliseren
+
+
-
ja
ja, geuremitterende producten worden
binnen opgeslagen
geurveroorzakende processen uitvoeren in een
gesloten ruimte in onderdruk
+
+
-
ja
ja
luchtemissies opvangen aan de bron via
(punt)afzuiging en een geschikte (combinatie van)
end-of-pipe luchtbehandelingstechniek(en)
toepassen
+
+
-
van geval tot
geval
ja, zure wassers bij indikinstallatie
geluidshinder aanpakken aan de bron op het
niveau van ontwerp, selectie, procesvoering en
onderhoud
+
+
0
ja
ja, binnenopstelling
geluidshinder veroorzaakt door voertuigen
beperken
+
+
0
ja
waar mogelijk
toepassen van geluidsschermen of groenschermen
+
+
-
van geval tot
geval
neen, door locatie inrichting geen
noodzaak
ontwerp installatie optimaliseren
+
+
-
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
(mest)covergistingsinstallatie optimaal
onderhouden
+
+
0
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
bedrijfsvoering van de
(mest)covergistingsinstallatie optimaliseren
+
+
0
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
digestaatbehandeling optimaliseren
+
+
0/+
ja
ja, indikken en composteren
hergebruiken en/of afvoeren via externen
lucht / geur / stof
geluid en trillingen
overige
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
79 | 202
techniek
technische
haalbaarheid
geschatte invloed
op het milieu
economische
beoordeling
BBT?
toegepast op het bedrijf?
biogasbehandeling optimaliseren
+
+
0/+
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
hygiëne op bedrijfsterrein verzorgen
+
+
0
ja
ja, gemorste producten worden zo snel
mogelijk verwijderd
veiligheid op het bedrijfsterrein en ter hoogte
van de (mest)covergistingsinstallatie garanderen
+
+
0
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
Tabel 14: Overzicht van mogelijks toepasselijke BBT-maatregelen uit BBT-studie “verbranding van hernieuwbare brandstoffen”
techniek
technische
haalbaarheid
geschatte invloed
op het milieu
economische
beoordeling
BBT?
toegepast op bedrijf?
lage luchtovermaat
+
+
+
ja
er wordt een beperkt debiet gebruikt
SCR
-
/
/
neen
neen
verlagen vochtgehalte in de brandstof
+
+
0
optimalisatie van de verbranding en controle
luchtovermaat
+
+
0
rookgascondensatie
+
+
0
opslagplaatsen: waterdichte ondergrond en
afgedekt
+
+
0
ja
gebruik biologisch afbreekbare smeer en
hydraulische oliën
+
+
0
ja
gepaste behandeling condensaatstromen en
afvalwaterstromen eventuele luchtbehandelin
+
+
0
ja
neen, geen luchtbehandeling aanwezig op
motor
+
+
0
ja
motoren staan binnen opgesteld
NOx-reducerende maatregelen voor gasmotoren
maatregelen voor verhogen energie-efficiëntie
van geval tot neen, is ook enkel voor vaste brandstoffen
geval
ja
ja, past in goede bedrijfsvoering
van geval tot neen, is ook enkel BBT voor stookinstallaties
geval
emissiebeperkende maatregelen naar water
ja, alles is opgesteld op betonnen
ondergrond
emissiebeperkende maatregelen naar geluid
geluidsdichte containers/gebouwen
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
80 | 202
techniek
technische
haalbaarheid
geschatte invloed
op het milieu
economische
beoordeling
BBT?
toegepast op bedrijf?
+
+
0
van geval tot
geval
ja, restwarmte wordt gebruikt voor het
indikken van het digestaat
+
+
0
ja
op het bedrijf wordt gebruik gemaakt van
biogas. Hierbij worden geen assen gevormd
emissiebeperkende maatregelen naar warmte
herbenutten restwarmte
emissiebeperkende maatregelen naar afval
maximaliseren hergebruik assen
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
81 | 202
4 Ingreep-effect analyse
Bij bepaling van de te verwachten effecten worden de mogelijke ingrepen die aanleiding kunnen geven
tot effecten in beschouwing genomen. Bij voorliggend project kunnen de ingrepen en activiteiten
tijdens de exploitatiefase, als volgt onderverdeeld worden (Tabel 15).
Tabel 15: Relatie tussen bedrijfsactiviteiten en mogelijke milieu-effecten (ingreep-effect-matrix)
ingreep
lucht/geur
geluid
oppervlaktewater grondwater
bodem
fauna en
flora
landschap,
bouwkundig
erfgoed en
archeologie
mens
geleide
atmosferische
emissies
X
0
0
0
0
X
0
X
niet-geleide
atmosferische
emissies
X
0
0
0
0
X
0
X
aan- en afvoer
van
grondstoffen
en producten
X
X
0
0
0
X
X
X
aanwezige
infrastructuur –
bedrijfswerking
X
X
X
X
X
X
X
X
X: er is (mogelijkerwijs) een effect te verwachten
0: er wordt geen effect verwacht
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
82 | 202
5 Disciplinegericht onderzoek: algemene methodologie
Initieel was in het kennisgevingsdossier aangegeven dat in het MER drie situaties beschreven en
onderzocht zouden worden inzake milieu-effecten. In de loop van de procedure is de lopende
milieuvergunningsaanvraag evenwel verleend, en wordt deze situatie eveneens uitgebaat. Hierdoor
zullen in het MER zelf slechts twee situaties beschreven worden, namelijk de actuele situatie die
recentelijk vergund is (6 september 2012) en de situatie met de uitbreiding:

de actuele situatie, waarbij de co-vergistingsinstallatie opnieuw op volle capaciteit (met 4
tanks) werkt. In deze situatie zit eveneens de co-compostering vervat voor een capaciteit van
130.000 ton/j (met max. 99.990 ton mest/j);

de gewenste m.e.r.-situatie, zijnde een uitbreiding van de composteringscapaciteit tot
220.000 ton per jaar (die maximaal ingevuld kan worden met mest).
Hierbij zal de focus voornamelijk gelegd worden op de verschillen tussen de diverse situaties, maar zal
tevens de globale impact van het bedrijf meegenomen worden.
Door de bedrijfssituatie is het niet eenvoudig om een referentiejaar af te bakenen. Recentelijk is
namelijk de volledige vergistingsinstallatie opnieuw in gebruik genomen. De bedoeling van dit MER is
evenwel om te focussen op de uitbreiding van de composteringsinstallatie, waarbij rekening gehouden
wordt met de globale impact van het bedrijf.
Om de specifieke uitbreiding van de compostering te onderzoeken, lijkt het referentiejaar 2012 globaal
bekeken relatief goed. In 2011 zijn de vergisters na de brand opnieuw opgestart, maar de iindik/indampinstallatie werd pas in 2012 in gebruik genomen ter vervanging van de drooginstallatie. Waar
beschikbaar zullen meer recente cijfers gehanteerd worden om de actuele situatie zo goed mogelijk te
omvatten.
In de volgende hoofdstukken worden de milieu-effecten per discipline bepaald en geëvalueerd.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
83 | 202
6 Discipline lucht en geur
6.1 Afbakening studiegebied
Het projectgebied wordt gedefinieerd als de zone (de kadastrale percelen) waarop de
bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Het invloedsgebied van een afzonderlijke ingreep/effect kan echter
ruimer zijn dan het projectgebied.
Bij de afbakening van het studiegebied wordt rekening gehouden met het invloedsgebied van de
afzonderlijke ingrepen/effecten met betrekking tot de verschillende disciplines.
Het studiegebied wordt bepaald door de zones beïnvloed door rechtstreekse emissies van het bedrijf,
zoals de NOx-, SOx- en CO-emissies ten gevolge van de verbrandingsprocessen en de geuremissies ten
gevolge van de aanvoer, opslag en het verwerkingsproces.
Er wordt verwacht dat de voornaamste effecten zullen plaatsvinden binnen een straal va n ongeveer 3
km. Voor bepaalde emissies is dit evenwel ontoereikend, en als uit de dispersieberekeningen blijkt dat
de uitstoot van dit bedrijf een significante impact heeft buiten dit oorspronkelijk vooropgestelde
studiegebied, wordt de grootte van het gebied aangepast.
6.2 Toelichting referentiesituatie
Als voornaamste gegevensbronnen wordt gebruik gemaakt van:

beschikbare emissiemetingen;

geuronderzoeken;

kwaliteitsgegevens uit verschillende meetnetten (VMM: Emissie-inventarisatie van de Vlaamse
Regio, diverse immissiemeetnetten voor de controle van de kwaliteit van de omgevingslucht:
automatisch meetnet, zwavel-rook meetnet, lokale meetnetten);

visiedocument “De weg naar een duurzaam geurbeleid”; ontwerp, LNE, cel lucht.
6.2.1
Beschrijving van de actuele luchtkwaliteit studiegebied
De huidige luchtkwaliteit kan in beeld gebracht worden op basis van bestaande informatie,
immissiegegevens van VMM, de emissie-inventaris van VMM en interpolatiekaarten ten aanzien van de
luchtkwaliteit opgesteld door VMM. In de omgeving van de inrichting zijn een aantal relevante VMMmeetstations aanwezig, die bepaalde luchtkwaliteitsparameters meten (Tabel 16). Hierbij wordt de
focus gelegd op de emissies die aan het bedrijf gelinkt kunnen worden, namelijk deze van stof (onder
de vorm van PM10) en NOx. Ook NH3 zal geëmitteerd worden, maar hiervan zijn geen algemene
luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd. SO 2 is minder relevant voor het bedrijf, want de biogasmotoren bij
de vergistingsinstallatie zullen heel weinig tot praktisch geen SO 2 uitstoten. Het biogas dat verbrand
wordt in deze motoren, ondergaat namelijk een ontzwavelingsstap.
Tabel 16 : Meetstations luchtkwaliteit (vet = overschrijding norm)
code
40AL05
locatie
Sluis Kallo
ligging t.o.v.
bedrijf
1,8 km ten Z
PM10
(jaargemiddeld)
PM10
(daggemiddeld)
NO2
(jaargemiddeld)
norm: 40 µg/m³
norm: 35 dagen
met overschrijding
van 50 µg/m³
norm: 40 µg/m³
2011: 34 µg/m³
2011: 57 dagen
2012: 29 µg/m³
2012: 35 dagen
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
84 | 202
code
locatie
ligging t.o.v.
bedrijf
PM10
(jaargemiddeld)
PM10
(daggemiddeld)
42R892
NO2
(jaargemiddeld)
2011: 37 µg/m³
2012: 33 µg/m³
40AB01
40AL02
Antwerpen
(Boudewijnsluis)
3,4 km ten O
Doel
4,0 km ten NW
2011: 29 µg/m³
2011: 36 dagen
2012: 27 µg/m³
2012: 25 dagen
2011: 31 µg/m³
2011: 52 dagen
2012: 25 µg/m³
2012: 26 dagen
42R830
X
2011: 27 µg/m³
2012: 26 µg/m³
40AB02
Berendrecht
7,2 km ten NO
42R831
42R815
40AL01
42M802
40HB23
42R801
42R802
Zwijndrecht
8,1 km ten Z
Antwerpen
(Linkeroever)
8,5 km ten ZO
Antwerpen
(Luchtbal)
10,3 km ten W
Hoboken
12,9 km ten Z
Borgerhout
13,1 km ten ZW
2011: 29 µg/m³
2011: 36 dagen
2012: 26 µg/m³
2012: 26 dagen
2011: 24 µg/m³
2011: 8 dagen
2011: 32 µg/m³
2012: 25 µg/m³
2012: 26 dagen
2012: 32 µg/m³
2011: 33 µg/m³
2011: 63 dagen
2011: 35 µg/m³
2012: 28 µg/m³
2012: 29 dagen
2012: 33 µg/m³
2011: 26 µg/m³
2011: 29 dagen
X
2012: 24 µg/m³
2012: 22 dagen
2011: 34 µg/m³
2011: 54 dagen
2011: 43 µg/m³
2012: 32 µg/m³
2012: 41 dagen
2012: 42 µg/m³
2011: 32 µg/m³
2011: 44 dagen
2011: 30 µg/m³
2012: 29 µg/m³
2012: 33 dagen
2012: 29 µg/m³
2011: 29 µg/m³
2011: 34 dagen
2011: 46 µg/m³
2012: 27 µg/m³
2012: 33 dagen
2012: 45 µg/m³
2011: 30 µg/m³
2011: 25 dagen
2011: 48 µg/m³
2012: 30 µg/m³
2012: 33 dagen
2012: 50 µg/m³
Daarnaast zijn er in de buurt van Antwerpen nog een aantal meetpunten aanwezig di e enkel het NO2gehalte monitoren. In het rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit in de Antwerpse Haven (VMM,
2013) kan ook het meetpunt in de Ketenislaan te Kallo aangehaald worden (nr. 47E804). In dit
meetpunt wordt de NO 2-concentratie gemeten, en deze bedroeg in 2012 33 µg/m³ (als jaargemiddelde
concentratie).
Worden de VMM-interpolatiekaarten (zie volgende figuren) van 2012 in beschouwing genomen, dan
blijkt in de omgeving van het bedrijf een jaargemiddelde SO 2-waarde tussen 3 en 6 µg/m³ opgetekend
te worden. Voor NO2 bedroeg de jaargemiddelde concentratie in de omgeving van het bedrijf tussen 26
en 34 µg/m³, en met betrekking tot PM 10 wordt een geïnterpoleerde waarde tussen 26 en 30 µg/m³
teruggevonden.
Voor SO2 is de bijdrage tot de milieukwaliteitsnorm (die 20 µg/m³ bedraagt) lager dan 80 %. Dit is
evenwel een parameter die voor voorliggend geval minder relevant is. Wordt de NO 2-concentratie
bekeken ter hoogte van de dichtstbijzijnde meetpunten (sluis Kallo en Ketenislaan), dan is de NO 2immissieconcentratie 80 % of hoger van de norm (milieukwaliteitsnorm voor gezondheid van de mens
bedraagt 40 µg/m³). Voor PM 10 (norm van 40 µg/m³) is het eveneens mogelijk dat milieukwaliteitsnorm
reeds voor meer dan 80 % ingevuld is. Dit is van belang met betrekking tot het toetsingskader (zie
Tabel 21), waar gesteld wordt bij een beperkte bijdrage dat een onderzoek naar milderende
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
85 | 202
maatregelen minder dwingend is, tenzij de milieukwaliteitsnorm in de referentiesituatie reeds voor 80
% ingenomen is.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
86 | 202
6.2.2
Beschrijving potentiële emissiebronnen in de omgeving het bedrijf
Het bedrijf is gelegen in de Haven van Antwerpen. In de onmiddellijke omgeving van het bedrijf zijn
heel wat andere inrichtingen aanwezig die eveneens al dan niet belangrijke geur- en andere
luchtemissies veroorzaken. Geuremitterende activiteiten kunnen o.a. ook gelinkt worden aan Indaver
(afvalverwerking), Fertikal (mestverwerking) en Ibogem (afvalverwerking). Op Figuur 7 worden deze
bedrijven gesitueerd.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
87 | 202
Indaver
Ibogem
Fertikal
Op De Beeck
Figuur 7 Locatie omliggende bedrijven
6.2.3
Beschrijving emissiestromen op het bedrijf
Wat betreft de referentietoestand voor de discipline lucht, wordt gekeken welke emissiestromen op
het bedrijf aanwezig zijn. In grote lijnen kunnen een aantal activiteiten op het bedrijf onderscheiden
worden, elk met hun specifieke emissies (Tabel 17).
Tabel 17 : Overzicht mogelijke emissiebronnen op het bedrijf
activiteit
potentiële emissies
emissiebronnen
reeds getroffen
maatregelen
aanmaak vergistingsmix
geur
diffuus
inpandig
co-vergistingsinstallatie
geur
diffuus
wassers
NH3
biogasmotoren
NOx
indik-/indampinstallatie
CO
fakkel
rookgassen extra verdund
door mee te sturen over
indik-/indampinstallatie
stof
composteerinstallatie
geur
diffuus
NH3
biobed
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
zure wasser en biofilter
88 | 202
activiteit
potentiële emissies
emissiebronnen
reeds getroffen
maatregelen
diffuus
shredderen houtafval
gebeurt inpandig
stof
verwerking houtafval en
bermmaaisel
geur
stof
bermmaaisel inpandig
opgeslagen
waterzuiveringsinstallatie
(geur)
diffuus
/
H2S
Op de geleide bronnen (biobed en biogasmotoren) zijn reeds meetgegevens beschikbaar. De
drooginstallatie als dusdanig werd evenwel na de brand niet meer heropgebouwd. In plaats hiervan
werd een indik-/indampinstallatie gebouwd. De eerder uitgevoerde metingen van de drooginstallatie
zijn dan ook niet relevant. Voor de indik-/indampinstallatie zijn geen meetgegevens beschikbaar.
Daarnaast zijn ook een aantal snuffelmetingen uitgevoerd rond het bedrijf, en dit om de effectieve
geurimpact van het bedrijf in kaart te brengen. Hierbij kan een kanttekening gemaakt worden dat het
niet steeds eenvoudig is om de geur van het bedrijf te onderscheiden van de omliggende bedrijven,
omdat hier ook composteer- en mestverwerkingsactiviteiten plaatsvinden.
Waar mogelijk worden de diffuse emissies mee opgenomen in de effectbespreking. Daarnaast zal ook
het transport een zekere emissie met zich meebrengen. Deze zullen, waar relevant, mee opgenomen
worden in de effectbespreking.
Er zijn reeds heel wat projecten en metingen uitgevoerd op het bedrijf om een aanta l luchtzijdige
aspecten in beeld te brengen. Een overzicht van deze studies wordt weergegeven in Tabel 18.
Tabel 18 : Overzicht van de reeds uitgevoerde studies (met betrekking tot luchtzijdige aspecten)
op het bedrijf
titel
jaar
relevant
opmerking
Sensorische omgevingsstudie
uitgevoerd rond Orgacom nv te
Kallo
2000
neen
snuffelmeetcampagne tijdens het verwerken van
gedroogde kippenmest, met als luchtbehandeling
verticale biofilters. Deze configuratie is echter niet meer
aanwezig
Geuronderzoek bij Orgacom te
Kallo
2004
ja
olfactometrische en GC-MS-analyses op de luchtstroom
vanuit de composteerinstallatie, en dit in de configuratie
zoals ze vandaag de dag nog steeds aanwezig is
Nutriëntenbalans, partim lucht
bij Orgacom te Kallo
2004
ja
bepaling diffuse emissies en stikstofverliezen bij
composteringshallen
Opmaak nutriëntenbalans partim
lucht bij Orgacom te Kallo
2005
ja
bepaling stikstofverliezen bij composteringshallen
Controle werking en ontwerp
biofilters en metingen na zure
wasser vergisting bij Orgacom te
Kallo
2008
ja
geur- en ammoniakmetingen na de biofilter bij de
composteringshallen
Uitvoering van geurmetingen bij
Orgacom in Kallo – mei 2008
2008
geur- en ammoniakmetingen na vergistingsinstallatie. Dit
is evenwel niet relevant, want deze installatie is na een
brand volledig heropgebouwd, en de drooginstallatie is
hierbij vervangen door een indik-/indampinstallatie
ja
geur- en ammoniakmetingen bij composteringshallen
(luchtwasser en grote biofilter)
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
89 | 202
titel
jaar
relevant
opmerking
Bepaling van het
verwijderingsrendement van de
zure luchtwasser bij Orgacom in
Kallo
2010
neen
geur- en ammoniakmetingen op de luchtwasinstallatie
van de vergistingsinstallatie. Deze werd echter getroffen
door een brand, en de huidige configuratie is niet meer
in overeenstemming met deze uit dit rapport
Uitvoering van geurmetingen aan
de zure luchtwasser van de
drooginstallatie van Orgacom in
Kallo
2010
neen
geur- en ammoniakmetingen op de luchtwasinstallatie
van de vergistingsinstallatie. Deze werd echter getroffen
door een brand, en de huidige configuratie is niet meer
in overeenstemming met deze uit dit rapport
Evaluatie van de
ammoniakverwijderingsefficiëntie
aan de luchtbehandeling van de
composteringsinstallatie van
Orgacom in Kallo
2010
ja
ammoniakmetingen aan de luchtbehandelingsinstallatie
bij de composteringsunit
Ammoniakemissiemetingen aan
de verschillende
luchtbehandelingsinstallaties bij
Op De Beeck te Kallo
2013
ja
ammoniakmetingen bij de composteringsinstallatie en bij
de nieuw opgebouwde vergistingsinstallatie
6.3 Toetsingskader en beoordelingskader
De impact van de emissies op de luchtkwaliteit wordt in kaart gebracht. De uitbreiding van de
capaciteit van de composteerinstallatie zal evenwel geen significante invloed gaan uitoefenen op de
luchtemissies, m.a.w. de actuele situatie is praktisch gelijk aan de gewenste situatie. De uitbreiding
zal namelijk binnen de bestaande infrastructuur van de composteringsunit plaatsvinden, en de
eventuele bijkomende emissies die met deze uitbreiding gepaard gaan, worden in de reeds aanwezige
luchtbehandelingsinstallatie gereduceerd. Deze installatie, bestaande uit een chemische (zure)
luchtwasser, gevolgd door een biobed, is namelijk dusdanig groot gedimensioneerd dat de emissies tot
op eenzelfde niveau gehouden kunnen worden. Aan de vergistingsinstallatie, de aanmaak van
vergistingsmixen en de op- en overslag van houtafval wordt niets significants gewijzigd, waardoor hier
geen bijkomende impact inzake luchtemissies verwacht worden.
Voor de diverse te onderzoeken parameters wordt een inschatting gemaakt van de immissiebijdrage
van het bedrijf op de concentraties in de omgeving. Deze inschatting kan ofwel gebeuren op basis van
metingen die reeds uitgevoerd werden ofwel op basis van de sectorale emissiegrenswaa rden en de
algemene grenswaarden zoals bepaald in Vlarem II (afdeling 5.43.2.13) (Tabel 19).
Tabel 19: Relevante algemene en sectorale emissiegrenswaarden (op een referentievolumegehalte
van 15 % O2 voor de biogasmotoren) voor de relevante componenten voor het bedrijf
parameter
emissiegrenswaarde
CO
500 mg/Nm³
NOx (als NO2)
190 mg/Nm³
NH3
10 mg/Nm³ (vanaf 5 kg/u)
Hiervoor kan verwezen worden naar de algemene luchtkwaliteitsdoelstellingen zoals opgenomen in
Vlarem II. In bijlages 2.5 van Vlarem II worden de verschillende kwaliteitsdoelstellingen opgesomd.
Deze worden opgelijst in onderstaande Tabel 20.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
90 | 202
Tabel 20: Immissiegrenswaarden volgens Vlarem
parameter
middelingstijd
grenswaarde
NO2 - Uurgrenswaarde voor de
1 uur
bescherming van de gezondheid van de
mens
200 µg/m³ NO2 mag niet meer dan 18
keer per kalenderjaar overschreden
worden (cf. 99,79-percentiel)
NO2 - Jaargrenswaarde voor de
Kalenderjaar
bescherming van de gezondheid van de
mens
40 µg/m³ NO2
NOx -Jaargrenswaarde voor de
bescherming van de vegetatie
30 µg/m³ NOx
Kalenderjaar
PM10 - Daggrenswaarde voor de
24 uur
bescherming van de gezondheid van de
mens
50 µg/m³ PM 10 mag niet meer dan 35
keer per kalenderjaar overschreden
worden (cf. 90,40-percentiel)
PM10 - Jaargrenswaarde voor de
Kalenderjaar
bescherming van de gezondheid van de
mens
40 µg/m³ PM 10
CO - Grenswaarde voor de bescherming Gemiddelde dagelijks maximum over 8
van de gezondheid van de mens
uur
10 mg/m³ CO
Het IFDM-dispersiemodel (Immissie Frequentie Distributie Model) wordt gebruikt en de regels uit
Vlarem II zullen hierbij gevolgd worden. Dit model berekent voor een gemiddeld meteorologisch jaar
de concentratie van een bepaalde contaminant in een rooster van punten rond de bron. De bekomen
percentielscontouren worden voorgesteld op een kaart van de omgeving.
Voor de evaluatie zal gebruik gemaakt worden van de verschillende normen, richtwaarden,
grenswaarden, standaarden , … zoals opgenomen in de momenteel van toepassing zijnde juridische
randvoorwaarden.
Voor de evaluatie van de transportemissies wordt, indien dit relevant geacht wordt, gebruik gemaakt
van het model CAR-Vlaanderen om de impact van het transport langsheen de aan- en afvoerroutes in
kaart te brengen.
Tevens zal de verzurende depositie berekend worden voor het referentiegebied. Dit zal gebeuren aan
de hand van het IFDM-dispersiemodel; verschillende zones van depositie zullen in kleur op de
topografische kaart van de omgeving voorgesteld worden. De mogelijke effecten van deze verzuring
worden in andere disciplines (bodem/fauna en flora) verder behandeld.
Als toetsingskader (Tabel 21) wordt gebruik gemaakt van het kader zoals voorgesteld in het
richtlijnenboek lucht (geactualiseerde versie, 2012).
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
91 | 202
Tabel 21: Beoordelingskader, score toegekend in functie van berekende bijdrage t.o.v.
luchtkwaliteitsdoelstellingen en achtergrondconcentraties
berekende hoogste bijdrage t.o.v.
luchtkwaliteitsdoelstellingen
score
omschrijving
nood aan milderende
maatregelen
significantiekader op basis van gemiddelde
berekende immissiebijdrage X
X < 1 % van luchtkwaliteitsdoelstelling,
milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen
0
geen aantoonbaar effect
-
1 % < X < 3 % van luchtkwaliteitsdoelstelling,
milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen
-1
beperkte bijdrage
onderzoek naar milderende
maatregelen minder
dwingend, tenzij
milieukwaliteitsnorm in de
referentiesituatie reeds voor
80 % ingenomen is*
3 % < X < 10 % van
luchtkwaliteitsdoelstelling,
milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen
-2
belangrijke bijdrage
milderende maatregelen
met implementatie op korte
termijn
X < 10 % van luchtkwaliteitsdoelstelling,
milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen
-3
zeer belangrijke bijdrage
milderende maatregelen
essentieel
X < 1 % van luchtkwaliteitsdoelstelling,
milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen
0
geen aantoonbaar effect
-
1 % < X < 5 % van luchtkwaliteitsdoelstelling,
milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen
-1
beperkte bijdrage
geen link met het stellen
van milderende
maatregelen, afhankelijk
van de inschatting van de
deskundige
5 % < X < 20 % van
luchtkwaliteitsdoelstelling,
milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen
-2
belangrijke bijdrage
geen link met het stellen
van milderende
maatregelen, afhankelijk
van de inschatting van de
deskundige
X > 20 % van luchtkwaliteitsdoelstelling,
milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen
-3
zeer belangrijke bijdrage
geen link met het stellen
van milderende
maatregelen, afhankelijk
van de inschatting van de
deskundige
significantiekader op basis van
percentielen en/of omstandigheden die
niet volledig met gemiddelden kunnen
beoordeeld worden
* uit de beschrijving van de referentiesituatie (paragraaf 6.2) blijkt dat de milieukwaliteitsnorm voor NO 2 en
PM10 in de referentiesituatie in de omgeving rond het bedrijf (op basis van VMM-interpolatiekaarten) voor
meer dan 80 % ingenomen is.
In het recent verschenen richtlijnenboek Lucht (Dermaux et al., 2012) wordt een aangepast
toetsingskader vastgelegd met betrekking tot geur, waarbij o.a. rekening gehouden wordt met de
geurgevoeligheid van de omgeving. Hierbij wordt eveneens een onderscheid gemaakt met betrekking
tot de aangenaamheid van de geur. Volgens de geurinschaling in dit richtlijnenboek kunnen de
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
92 | 202
bedrijfsspecifieke geuren beschouwd worden als een eerder onaangename geur. Ook de geur vanuit de
biofilter zal als “onaangename” geur beschouwd worden, en dit als worst-case scenario. Het te
hanteren toetsingskader voor dergelijke geuren, en dit in functie van de geurgevoeligheid van de
omgeving, wordt gegeven in Tabel 22, waarbij als nuleffectniveau de waarde van 1 se/m³ (als 98percentiel) gebruikt wordt. Voor een onaangename geur wordt in het richtlijnenboek Lucht namelijk
een richtwaarde (als 98-percentiel) van 1 à 1,5 se/m³ vooropgesteld. Als worst-case wordt hier dan ook
de waarde van 1 se/m³ (als 98-percentiel) vooropgesteld.
Tabel 22: Toetsingskader in functie van geurgevoeligheid toetsingsgebied voor onaangename geuren
geurconcentratiezone (als
98-percentiel)
laag geurgevoelig gebied
matig geurgevoelig gebied
hoog geurgevoelig gebied
> 10 se/m³
sterk negatief effect
sterk negatief effect
sterk negatief effect
5 – 10 se/m³
matig negatief effect
sterk negatief effect
sterk negatief effect
3 – 5 se/m³
matig negatief effect
matig negatief effect
sterk negatief effect
2 – 3 se/m³
verwaarloosbaar effect
matig negatief effect
sterk negatief effect
1 – 2 se/m³
verwaarloosbaar effect
verwaarloosbaar effect
matig negatief effect
< 1 se/m³
verwaarloosbaar effect
verwaarloosbaar effect
verwaarloosbaar effect
Om een dergelijke evaluatie mogelijk te maken is het essentieel om de diverse
gewestplanbestemmingen in de buurt op te delen inzake geurgevoeligheid (Tabel 23).
Tabel 23: Beschrijving van geurgevoelige bestemmingen
geurgevoeligheid
bestemming volgens gewestplan
hoog geurgevoelig
woongebieden, woonuitbreidingsgebieden, woonparken, dienstverleningsgebieden,
gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de vestiging van grootwinkelbedrijven,
recreatiegebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen, ...
matig geurgevoelig
woongebied met landelijk karakter, gebieden voor ambachtelijke bedrijven en
gebieden voor KMO’s, parkgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbare nutsvoorzieningen, gemengde woon- en industriegebieden, ...
laag geurgevoelig
agrarische gebieden, industriegebieden, gebieden voor milieubelastende
industrieën, gebieden voor ambachtelijke bedrijven en gebieden voor KMO’s,
bosgebieden, groengebieden, natuurgebieden, bufferzones, waterwegen,
luchtvaartterreinen, ...
Het toetsingskader is gebaseerd op snuffelmetingen (se/m³). Daarom worden in het kader van dit MER
een drietal richtinggevende snuffelmetingen uitgevoerd, die gebruikt kunnen worden om de geurimpact
te bepalen van het bedrijf.
De beoordeling van de geursituatie moet gebeuren door de gezamenlijke interpretatie van de
resultaten van de verschillende toegepaste methoden. Op die manier kan een genuanceerd oordeel van
de geursituatie worden gevormd.
Indien uit de totaalbeoordeling blijkt dat er sprake is van sterk negatieve effecten zullen milderende
maatregelen worden voorgesteld. Hierbij dient, indien mogelijk, het aspect cumulatie beschouwd te
worden, aangezien er in de omgeving van het bedrijf ook nog andere geuremitterende bedrijven
aanwezig zijn. Doordat er over deze bedrijven geen gegevens beschikbaar zijn, en bij de
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
93 | 202
snuffelmetingen specifiek naar de geur van Op De Beeck gezocht werd, zal dit cumulatieve aspect niet
geschikt zijn om te evalueren.
In het richtlijnenboek lucht (Dermaux et al., 2012) worden kaders vooropgesteld inzake noodzaak
mitigerende maatregelen. Doordat hier voornamelijk een uitbreiding van de composteerinstallatie
beoogd wordt (waarbij biofilter aanwezig is die de geurhinder vanuit de vergistingsinstallatie zou
moeten kunnen behandelen), en de overige wijzigingen geen extra geurhinder zullen veroorzaken,
dient het kader beschouwd te worden van bestaande situaties of veranderingen zonder vergrote
hinder. Dit betekent dat bij het optreden van sterk negatieve effecten milderende maatregelen
onmiddellijk noodzakelijk zullen zijn, en dat bij het optreden van matig negatieve effecten
maatregelen op langere termijn nodig zijn.
6.4 Effectbepaling
Voor voorliggend bedrijf zijn geen stof- en SO2-metingen voorhanden, waardoor het niet mogelijk is om
hiervoor een effectinschatting te bekomen. Met betrekking tot SO 2 gebeurt er een aerobe ontzwaveling
van het biogas, waardoor deze emissies als minder relevant kunnen beschouwd worden. Ook de
stofemissies kunnen als minder belangrijk beschouwd worden. De aanwezigheid van wassers en een
biofilter zal een sterk stofreducerend effect hebben, en bovendien gebeuren de acti viteiten die het
meeste stof vrijstellen (het shredderen van houtafval) volledig inpandig.
6.4.1
Geur
Op het bedrijf zijn een aantal potentiële geurbronnen, maar de belangrijkste bronnen kunnen
geïdentificeerd worden als de loods van de vergistingsmix, de indampinstallatie en de composteerunit.
Dit zijn namelijk de bronnen die op verdere afstand van het bedrijf aanleiding kunnen geven tot
geurwaarneming. De overige bronnen (buitenopslag, waterzuiveringsinstallatie) kunnen hierbij als
minder relevant beschouwd worden.
Op de vorige opstelling van de vergistingsinstallatie / drooginstallatie vonden geurmetingen plaats,
maar door een brand en een totale herinstallatie van deze eenheid zijn de eerder uitgevoerde
metingen niet meer relevant. De drooginstallatie is niet meer heropgebouwd na de brand, maar in
plaats hiervan is een indampinstallatie gebouwd. Tevens zijn op de composteerinstallatie, en dit na de
grote biofilter (de kleine biofilter is reeds verwijderd van het bedrijf) geurmetingen gebeurd (via
olfactometrie). Een overzicht van de relevante meetresultaten van deze biofilter uit vorige campagnes
worden gegeven in Tabel 24, waarbij tevens de titel en het jaartal van de uitbevoerde studie
weergegeven wordt
Tabel 24: Overzicht reeds uitgevoerde metingen op biofilter
titel studie
jaar
resultaat
geurmeting
Geuronderzoek bij Orgacom te
Kallo
2004
28.856 ouE/s
Controle werking en ontwerp
biofilters en metingen na zure
wasser vergisting bij Orgacom te
Kallo
2008
Uitvoering van geurmetingen bij
Orgacom in Kallo – mei 2008
2008
opmerking
2.645 ouE/m³
81.624 ouE/m³
2,7 miljoen ouE/s
36.720 ouE/m³
884.983 ouE/s
slecht werkende biofilter, materiaal moest
vervangen worden
slecht werkende biofilter, materiaal was veel te
droog
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
94 | 202
Uit deze tabel blijkt dat de geurverwijdering door de biofilter niet steeds optimaal was. Deze mindere
(tot geen) geurverwijderingseffect van de biofilter kon evenwel steeds gelinkt worden aan de staat van
het biofiltermateriaal. Het is hier dan ook heel belangrijk om het biofiltermateriaal in een zo optimaal
mogelijke staat te houden, en dit kan via opvolging van de parameters pH, droge stofgehalte en
elektrische geleidbaarheid.
Deze biofilter is tevens voldoende gedimensioneerd om de uitbreiding van de te composteren
hoeveelheid materiaal op te vangen. Deze biofilter, die feitelijk uit twee delen bestaat, heeft een
geschat oppervlak van zowat 590 m². Rekening houdende met een gemiddeld ventilatiedebiet van
80.000 m³/u die naar deze biofilter geleid wordt, betekent dit een oppervlaktebelasting van 135
m³/m².u, wat een optimale waarde is om een goede biofilterwerking te bekomen. Er dient hier
namelijk gestreefd te worden naar een waarde tussen 100 à 200 m³/m².u. Daarnaast bedraagt de
contacttijd ca. 40 seconden, wat voldoende lang is om een goed verwijderingsrendement te bekomen.
Tijdens een rondleiding in 2012 op het bedrijf en op de biofilter, kon geen duidelijke geur uit deze
biofilter geïdentificeerd worden. Hieruit kan dan ook geconcludeerd worden dat de restgeur vanuit de
biofilter klein zal zijn, mits alle biofilterparameters optimaal gehouden worden.
In de bijzondere voorwaarden is in dit kader reeds een summiere opvolging opgegeven. Hierbij dient de
goede werking van de luchtzuiveringsinstallaties (dus niet enkel van de biofilter) te worden verzekerd
en gecontroleerd door de milieu-coördinator. Daartoe worden o.m. driemaandelijkse NH 3emissiemetingen op de luchtzuiveringsinstallaties uitgevoerd. Van de metingen en controles en de
eventueel genomen acties wordt elk jaar een verslag gemaakt. Dit verslag wordt overgemaakt aan de
vergunningverlenende overheid, de gemeente en de afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-Inspectie
van LNE. Dit gebeurt op het bedrijf door de milieu-coördinator. Het driemaandelijks meten van
ammoniak na de biofilter geeft evenwel geen indicatie weer van het geurverwijderend vermogen van
de biofilter. Om de kwaliteit van de biofilter (en het materiaal ervan) te evalueren dient eerder
overgegaan te worden tot een analyse van de pH, elektrische geleidbaarheid, droge stofgehalte en
nutriënten (ammoniak, nitraat, nitriet) en een sensorische analyse van de lucht, zowel voor als na de
biofilter. Dit laat toe om een inschatting te maken van het geurkarakter van de lucht, en kan gebruikt
worden als indicatie voor de werking van de biofilter. Volgens onze informatie worden momenteel
enkel NH3-metingen van de lucht uitgevoerd. Doordat een biofilter zelf reeds geur vrijstelt lijkt het
niet aangeraden om een olfactometrische geurmeting, ter bepaling van de geurconcentratie, door te
voeren. De kans bestaat hierbij namelijk dat de geurconcentratie na de biofilter hoger ligt dan ervoor,
maar dat het geurkarakter totaal verschillend (en minder hinderlijk) is.
Het uitbreiden van de capaciteit zal niet gepaard gaan met wezenlijke veranderingen aan de
infrastructuur, maar is mogelijk binnen de bestaande infrastructuur mits wat aanpassingen aan het
werkingsproces. Een optimale opvulling van de tunnels, die 4 m hoog zijn, en een verblijftijd van
gemiddeld 4 dagen kan een maximale composteringscapaciteit van 220.000 ton/j bekomen worden. Zo
zal het composteringsproces in de tunnels zelf minder lang doorgaan, en wordt momenteel niet de
volledige capaciteit van het bedrijf benut. Er wordt hier dan ook niet verwacht dat er een veel hoger
ventilatiedebiet noodzakelijk zal zijn, m.a.w. de hoeveelheid lucht die afgeleid zal worden naar de
biofilter zal in dezelfde grootte-orde liggen als vandaag de dag. Vanuit het bedrijf werd aangegeven
dat zelfs eerder verwacht wordt dat het luchtdebiet zal afnemen, en dit door de betere opvulling van
de tunnels en het inkorten van de processtappen waarbij veel buitenlucht wordt aangezogen). Het is
hierbij wel mogelijk dat deze luchtstroom meer geurbeladen zal zijn (met mogelijke variërende
geuremissies in functie van de grondstoffen), maar doordat de biofilter ruim voldoende
gedimensioneerd is, zal de geurconcentratie na de biofilter quasi gelijkaardig zijn aan deze in de
huidige situatie. Mits alle parameters van het biofiltermateriaal (pH, droge stof, elektrische
geleidbaarheid) in een optimale range gehouden worden, is de biofilter voldoende gedimensioneerd om
een luchtstroom van maximaal 120.000 m³/u te behandelen, wat resulteert in een contacttijd van 27
seconden en een oppervlaktebelasting van 203 m³/m².u..
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
95 | 202
Aan de overige bronnen zijn geen wijzigingen voorzien die een invloed op de geuremissies zullen
hebben, dus kan globaal gesteld worden dat de huidige geurimpact naar de gewenste situatie toe niet
zal wijzigen.
Er dient dan ook voornamelijk een inschatting en evaluatie gemaakt te worden van de
aanvaardbaarheid van de huidige geursituatie. Om een totale impact van het bedrijf op zijn omgeving
te bepalen, worden daarom een drietal snuffelmetingen uitgevoerd. Deze methode is namelijk veel
beter geschikt om de reële geurimpact van het bedrijf te bepalen, en dit in vergelijking met de
olfactometrische analyse. Deze laatste methode geeft namelijk wel een geurcijfer, maar dit kan niet
gelinkt worden aan een impact. Het bedrijf is gelegen in de Antwerpse Haven, met in de onmiddellijke
nabijheid een aantal andere bedrijven die een min of meer vergelijkbare geur zullen emitteren (o.a.
Fertikal en Indaver), waardoor het niet eenvoudig is om de waargenomen geur te linken aan
voorliggend bedrijf. De resultaten van deze snuffelmetingen dienen dan ook met de nodige
voorzichtigheid benaderd te worden.
Zoals reeds aangehaald kunnen op het bedrijf drie potentieel belangrijke bronnen geïdentificeerd
worden. Bij het berekenen van de geurimpact dient dan ook een bronconfiguratie vastgesteld te
worden. Bij snuffelmetingen, waarbij de geurpluim op afstand afgebakend wordt, zullen voornamelijk
de geleide bronnen van belang zijn. Daarom wordt een volgende bronconfiguratie gehanteerd, waarbij
minst “gewicht” aan de diffuse bronnen gegeven wordt (Tabel 25). Door de lage uittredesnelheid uit de
biofilter wordt deze eveneens als een diffuse bron beschouwd.
Tabel 25: Gebruikte bronconfiguratie
bronconfiguratie
loods vergistingsmix
indampinstallatie
biofilter compostering
X-coördinaat
143.753
143.718
143.827
Y-coördinaat (m)
218.890
218.951
219.036
hoogte (m)
5
10
5
diameter (m)
50
0,5
50
temperatuur (°C)
20
70
20
debiet (m³/u)
360
240.000
360
soort bron
puntbron
puntbron
puntbron
diffuus
geleid
diffuus
regime
constant
constant
constant
bijdrage
10 %
80 %
10 %
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de bijdrage-inschatting van elke bron niet gebaseerd is op
meetwaarden. Bij snuffelmetingen is het zo dat de geleide bronnen op verdere afstand de
belangrijkste bijdrage zullen hebben, maar dat in de directe omgeving van het bedrijf ook de diffuse
emissies van belang zullen zijn. Om deze in rekening te brengen, wordt een deel van de geuremissie
aan deze bronnen gelinkt, en uit ervaring met andere studies bedraagt deze bijdrage ca. 10 %.
In Tabel 26 wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde snuffelmetingen. De afgebakende
geurpluimen worden in Bijlage 13 weergegeven.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
96 | 202
Tabel 26: Overzicht uitgevoerde snuffelmetingen
datum
tijdstip
meteo-omstandigheden
bewolking (/8)
windsnelheid
stabiliteit
mgwa (m)
geuremissie (se/s)
10/01/2013
10u00 – 10u30
3
2
E5
1.750
540.991
07/03/2013
13u15 13u45
8
3
E3
650
455.328
19/04/2013
9u15 – 9u35
8
5
E3
1.750
421.408
1.380
472.575
gemiddeld
Dit resultaat wordt gebruikt in een voorwaartse dispersiemodellering, waarbij het 98-percentiel in
beschouwing genomen wordt als basis voor de aanvaardbaarheidsaftoetsing (Bijlage 14). Het bedrijf
bevindt zich in de Antwerpse Haven, wat beschouwd kan worden als een laag geurgevoelig gebied. De
geurconcentratiezone van 1 se/m³ strekt zich dan ook voornamelijk uit over dit laag geurgevoelig
gebied (evenals waterwegen en natuurgebied), maar komt tevens net tot aan hoog geurgevoelig gebied
ten noorden van het bedrijf (gebied voor dagrecratie en woongebied met culturele en/of esthetische
waarde, gesitueerd bij Fort Lillo). Dit kan hier dan ook beschouwd worden als een matig negatief
effect.
In het laag geurgevoelig gebied is een geurconcentratiezone tussen 3 en 10 se/m³ terug te vinden, wat
geklasseerd kan worden als een matig negatief effect. Deze zone strekt zich uit tot net over de R2
(Oude Dijk), de Molenweg, een deel van de Sint-Antoniusstraat en een deel van Sint-Annalaan. Binnen
deze zone zijn geen matig tot hoog geurgevoelige delen te identificeren. Daarnaast bevindt zich rond
het bedrijf een zone waarvoor de geurconcentratie meer dan 10 se/m³ bedraagt (sterk negatief
effect).
Wat als meest kwetsbaar gebouw geïdentificeerd kan worden, is het douanegebouw dat zich naast het
bedrijf bevindt. Dit gebouw bevindt zich in het grensgebied 5 -10 se/m³ en > 10 se/m³, en er kan hier
dan ook niet uitgesloten worden dat hier negatieve effecten zullen optreden. Dit douanegebouw
bevindt zich aan de zijde van de loods van de vergistingsmix, en zal ook geuremissies vanuit deze loods
ondervinden. De biofilter ligt namelijk verder weg, en de indampinstallatie is een geleide bron die heel
dichtbij het bedrijf minder invloed zal uitoefenen. Deze loods wordt natuurlijk geventileerd, en er
kunnen hier diffuse emissies optreden.Het zoveel mogelijk gesloten houden van de poorten dient dan
ook als aanbeveling aangehaald te worden om de geurimpact ter hoogte van het douanegebouw
bijkomend te milderen.
6.4.2
NH3
De belangrijkste potentiële emissiebronnen voor NH 3 op het bedrijf omvatten de covergistingsinstallatie (met indampinstallatie), en de composteerinstallatie.
Bij de co-vergistingsinstallatie zijn zure luchtwassers geïmplementeerd om de ammoniak uit de
luchtstroom te wassen. Bij de composteerinstallatie bestaat het luchtbehandelingssysteem uit een zure
wasser (uitwassen NH3) en biofilter (geurreductie). Deze installaties zijn in 2013) nog doorgemeten
voor ammoniak (en dit via gastec-buisjes). Deze metingen kunnen dan ook als referentiebasis gebruikt
worden voor de huidige situatie. Naar de gewenste situatie toe, waarbij enkel de capaciteit van de
compostering uitbreidt, maar geen wijzigingen aan bedrijf gepland zijn, worden geen wijzigingen
verwacht.
De meetresultaten van deze meetcampagne worden weergegeven in Tabel 27.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
97 | 202
Tabel 27 : Resultaten van de ammoniakemissiemetingen (uitgevoerd op 10 januari 2013)
locatie
NH3-concentratie (ppm)
NH3-concentratie (mg/m³)
voor wasser
22,5
15,6
tussen wasser en biofilter
< 0,2
< 0,14
na biofilter
1,75
1,22
voor wasser
235
139,9
na wasser
2,3
1,37
composteringshal
co-vergistingsinstallatie
Uit deze resultaten blijkt dat het verwijderingsrendement (> 99 %) inzake NH 3 heel hoog ligt. De
verhoogde waarden na de biofilter kunnen wijzen op het vrijstellen van een minimale hoeveelheid NH 3
vanuit deze biofilter.
De emissiegrenswaarde voor ammoniak bedraagt 10 mg/Nm³, en dit vanaf een massastroom van 5 kg/u
of meer. Indien een ventilatiedebiet beschouwd wordt van 240.000 m³/u bij de co-vergistingsinstallatie
en 80.000 m³/u bij de biofilter (opgetekend bij meting van 10 januari 2013), dan bedraagt de
massastroom respectievelijk 0,33 kg/u en 0,098 kg/u. De norm is hier dan ook niet van toepassing,
maar wordt sowieso niet overschreden.
Hiervoor wordt dan ook geen effect verwacht. Wel kan deze component bijdragen tot d e verzuring en
vermesting van de natuurwaarden. Dit wordt nader onderzocht in de discipline fauna en flora
(hoofdstuk 12).
6.4.3
NO2
Deze emissies worden niet zozeer verwacht bij de bronnen die verantwoordelijk zijn voor de geur - en
ammoniakvrijstelling, maar kunnen gelinkt worden aan de emissies vanuit de biogasmotoren. De
uitbreiding van de composteringscapaciteit zal dan ook geen invloed hebben op deze parameter. De
huidige situatie, zoals hieronder beschreven, kan dan ook gelijkgesteld worden aan de gewenste
situatie.
In januari 2013 heeft Eurofins emissiemetingen uitgevoerd op deze motoren, en de resultaten worden
gegeven in Tabel 28. Op basis van deze resultaten kan de massastroom bepaald worden. De resultaten
van Eurofins zijn uitgedrukt bij een referentie zuurstofgehalte van 5 %, maar recentelijk zijn nieuwe
emissiegrenswaarden gedefinieerd (Vlarem II, art. 5.43.2.13) met als referentie zuurstofgehalte van 15
%. Wordt die omrekening gemaakt op de meetresultaten van Eurofins, dan blijken de emissiewaarden
respectievelijk 236 en 194 mg/Nm³ te bedragen. Wordt een meetnauwkeurigheid van 30 % (zoals
vastgelegd in Vlarem) dan wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden. In de rapporten van Eurofins
wordt tevens vermeld dat, aangezien er niet aan alle voorwaarden voldaan is, de meetonzekerheid van
30 % (zoals vermeld in Vlarem 4.4.4.2.§5) niet gegarandeerd kan worden (m.a.w. deze kan groter zijn).
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
98 | 202
Tabel 28 : Berekening massastroom op basis van de NOx-metingen (uitgedrukt in NO 2) door Eurofins
motor
concentratie (mg/Nm³ bij 5
% O2 )
debiet (Nm³/u bij 5 %O2)
massastroom (g/u)
WKK1
630
4.538
2.859
WKK2
517
4.176
2.159
De rookgassen worden evenwel mee over de indampinstallatie geleid, waar het gemengd wordt met de
overige lucht (debiet van 240.000 m³/u).
Daarnaast is het ook van belang om een aftoetsing t.o.v. de luchtkwaliteitsdoelstellingen te maken.
Het te gebruiken toetsingskader voor deze parameter wordt in Tabel 21 opgelijst. Hiervoor worden
modellen opgemaakt om de immissieconcentraties in de omgeving te bepalen. De aftoetsing wordt
weergegeven in Tabel 29, waarbij zowel de maximale bijdrage als de maximale bijdrage ter hoogte van
gevoelig gebied weergegeven wordt.
Tabel 29: Berekende bijdrage van de site tot de NO 2-immissieconcentraties in de omgeving
omschrijving
concentratie
luchtkwaliteitsdoelstelling (uurgrenswaarde voor de
bescherming van de gezondheid van de mens, 99,79percentiel)
200 µg/Nm³
toetsingskader
geen aantoonbaar effect
< 2 µg/Nm³ (d.i. < 1%)
beperkte bijdrage
2 - 10 µg/Nm³ (d.i. 1 – 5 %)
belangrijke bijdrage
10 - 40 µg/Nm³ (d.i. 5 – 20 %)
zeer belangrijke bijdrage
> 40 µg/Nm³ (d.i. > 20 %)
max. concentratie
5,6 µg/Nm³, d.i. beperkte bijdrage
max. concentratie ter hoogte van douanegebouw
5,0 µg/Nm³, d.i. beperkte bijdrage
max. concentratie ter hoogte van woongebied of woongebied 2,4 µg/Nm³, d.i. beperkte bijdrage
met landelijk karakter
luchtkwaliteitsdoelstelling (jaargrenswaarde voor de
bescherming van de gezondheid van de mens)
40 µg/Nm³
toetsingskader
geen aantoonbaar effect
< 0,4 µg/Nm³ (d.i. < 1 %)
beperkte bijdrage
0,4 – 1,2 µg/Nm³ (d.i. 1 – 3 %)
belangrijke bijdrage
1,2 - 4 µg/Nm³ (d.i. 3 – 10 %)
zeer belangrijke bijdrage
> 4 µg/Nm³ (d.i. > 10 %)
max. concentratie
0,23 µg/Nm³, d.i. geen aantoonbaar effect
max. concentratie ter hoogte van douanegebouw
0,04 µg/Nm³, d.i. geen aantoonbaar effect
max. concentratie ter hoogte van woongebied of woongebied 0,11 µg/Nm³, d.i. geen aantoonbaar effect
met landelijk karakter
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
99 | 202
omschrijving
concentratie
luchtkwaliteitsdoelstelling (jaargrenswaarde voor de
bescherming van de vegetatie)
30 µg/Nm³
toetsingskader
geen aantoonbaar effect
< 0,3 µg/Nm³ (d.i. < 1 %)
beperkte bijdrage
0,3 – 0,9 µg/Nm³ (d.i. 1 – 3 %)
belangrijke bijdrage
0,9 - 3 µg/Nm³ (d.i. 3 – 10 %)
zeer belangrijke bijdrage
> 3 µg/Nm³ (d.i. > 10 %)
max. concentratie
0,38 µg/Nm³, d.i. beperkte bijdrage
max. concentratie ter hoogte van zeer waardevolle vegetatie 0,29 µg/Nm³, d.i. geen aantoonbaar effect
Bij toetsing aan kwaliteitsdoelstellingen, uitgedrukt in percentielwaarden, wordt geen link gesteld met
het nemen van milderende maatregelen, maar dat de noodzaak tot bijkomende maatregelen
afhankelijk zal zijn van de inschatting van de deskundigen. Doordat hier evenwel ook
luchtkwaliteitsdoelstellingen gelden die uitgaan van jaargrenswaarden (dus gemiddelde waarden en
geen percentielwaarden), waarvoor wel een duidelijke link gemaakt is tussen het nemen van
milderende maatregelen en bijdrage van het bedrijf, wordt voornamelijk hier op gefocust. Met andere
woorden, de evaluatie tot het nemen van extra maatregelen (indien dit noodzakelijk blijkt te zijn) zal
gebeuren op de toetsing t.o.v. de jaargrenswaarde voor bescherming van mens en vegetatie.
Uit het beoordelingskader (Tabel 21) bleek dat bij het optreden van belangrijke bijdragen tot de
emissiegrenswaarden (bij gemiddelde immissiebijdragen) milderende maatregelen noodzakelijk zijn, en
dit op korte termijn. Bij beperkte bijdragen is dit minder dwingend, tenzij de milieukwaliteitsnorm
reeds voor meer dan 80 % ingenomen is. Bij het VMM-meetpunt Sluis Kallo, gelegen op zowat 1,8 km
ten zuiden van het bedrijf, werd in 2012 een jaargemiddelde NO 2-concentratie van 33 µg/m³
opgetekend, wat meer dan 80 % van de milieukwaliteitsnorm is. Wordt hier gekeken naar de gevoelige
zones (woongebied en zeer waardevolle vegetatie), treedt hier geen aantoonbaar effect op, waardoor
het niet noodzakelijk is om bijkomende maatregelen te treffen.
Deze component kan ook van belang zijn voor verzurende en vermestende effecten voor de belangrijk
natuurgerelateerde gebieden in de omgeving van het bedrijf. Voor een inschatting van deze effecten
wordt verwezen naar de discipline fauna en flora (hoofdstuk 12).
6.4.4
CO
Ook voor deze component zijn de biogasmotoren als belangrijkste bron aan te duiden. De uitbreiding
van de composteringscapaciteit zal dan ook geen invloed hebben op deze parameter. De huidige
situatie, zoals hieronder beschreven, kan dan ook gelijkgesteld worden aan de gewenste situatie. In de
meetcampagne van Eurofins (januari 2013) werd deze parameter eveneens mee opgemeten (Tabel 30),
en dit bij een zuurstofgehalte van 5 %. De emissiegrenswaarde die voor deze parameter beschouwd
moet worden bedraagt 500 mg/Nm³ en wordt bepaald bij een referentie zuurstofvolume van 15 %. Op
basis van de meetresultaten (omgerekend naar 15 % O2) kan geconcludeerd worden dat de
emissiegrenswaarde niet overschreden wordt, want deze bedragen respectievelijk 316 en 282 mg/Nm³.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
100 | 202
Tabel 30 : Berekening massastroom op basis van de CO-metingen door Eurofins
motor
concentratie (mg/Nm³ bij 5
% O2 )
debiet (Nm³/u bij 5 %O2)
massastroom (g/u)
WKK1
843
4.538
3.824
WKK2
753
4.176
3.141
De rookgassen worden evenwel mee over de indampinstallatie geleid, waar het gemengd wordt met de
overige lucht (debiet van 240.000 m³/u).
Daarnaast is het ook van belang om een aftoetsing t.o.v. de luchtkwaliteitsdoelstellingen te maken.
Het te gebruiken toetsingskader voor deze parameter wordt in Tabel 21 opgelijst. Hiervoor worden
modellen opgemaakt om de immissieconcentraties in de omgeving te bepalen. De aftoetsing wordt
weergegeven in Tabel 31, waarbij zowel de maximale bijdrage als de maximale bijdrage ter hoogte van
gevoelig gebied weergegeven wordt.
Tabel 31: Berekende bijdrage van de site tot de CO-immissieconcentraties in de omgeving
omschrijving
concentratie
luchtkwaliteitsdoelstelling (grenswaarde voor de
bescherming van de gezondheid van de mens –
gemiddelde dagelijkse maximum over 8 uur)
10.000 µg/Nm³
toetsingskader
geen aantoonbaar effect
< 100 µg/Nm³ (d.i. < 1 %)
beperkte bijdrage
100 - 500 µg/Nm³ (d.i. 1 – 5 %)
belangrijke bijdrage
500 – 2.000 µg/Nm³ (d.i. 5 -20 %)
zeer belangrijke bijdrage
> 2.000 µg/Nm³ (d.i. > 20 %)
max. concentratie
9,91 µg/Nm³, d.i. geen aantoonbaar effect
max. concentratie ter hoogte van douanegebouw
9 µg/Nm³, d.i. geen aantoonbaar effect
max. concentratie ter hoogte van woongebied of
woongebied met landelijk karakter
4 µg/Nm³, d.i. geen aantoonbaar effect
Met betrekking tot CO zijn er dan ook geen belangrijke effecten te verwachten, en is het niet
noodzakelijk om bijkomende milderende maatregelen te treffen.
6.4.5
Stof
Op het bedrijf zijn een aantal potentiële stofbronnen aanwezig. Door de implementatie van zure
wassers bij de vergistingsinstallatie en de composteringsunit, zullen daar geen significante stofemissies
optreden. De op- en overslag van houtafval, waarbij voornamelijk de breekinstallatie van belang zal
zijn, kan beschouwd worden als één van de meest significante stofbronnen. Het verhakselen gebeurt
evenwel steeds binnen, waardoor geen stofvrijstelling naar de omgeving toe zal gebeuren. Hierbij is
tevens een sproei-installatie aanwezig. Bij stilstand wordt deze verhakselaar wel buitengezet, maar dit
gaat niet gepaard met stofemissies.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
101 | 202
Er zijn evenwel geen stofmetingen beschikbaar, waardoor het niet mogelijk is om een effectinschatting
te geven. Er zijn evenwel reeds heel wat maatregelen genomen om de stofemissies tot een absoluut
minimum te beperken:
-
Meeste oppervlakte is verhard;
-
Het merendeel van de activiteiten vindt binnen plaats;
-
Implementatie van wassers;
-
Besproeien terrein;
-
…
Door deze maatregelen, en de locatie van het bedrijf in de Antwerpse Haven, wordt ingeschat dat de
milieu-effecten van de bedrijfsgerelateerde stofemissies heel beperkt zullen zijn.
6.4.6
Transportemissies
Op de Beeck NV heeft 7 werknemers in dienst. Dit zal niet wijzigen naar de toekomst toe. Drie
werknemers werken tijdens de dagshift, 2 werknemers hebben de vroege shift en 2 werknemers de late
schift. Er wordt eveneens tijdens het weekend gewerkt. Er zijn 4 werknemers die in het weekend
werken.
Aangezien de werknemers verspreid toekomen en het bedrijf weer verlaten en door het kleine aantal
werknemers, zorgt het transport van het personeel niet voor problemen op het bedrijf zelf als noch op
de genomen transportroute. Ook in de gewenste situatie zal dit niet voor problemen zorgen, gezien het
verspreide karakter. Doordat de impact van de transportemissies als verwaarloosbaar beschouwd
kunnen worden, wordt geen evaluatie van de transportemissies met behulp van CAR-Vlaanderen
uitgevoerd.
Dagelijks zijn er momenteel ca. 60 vrachtwagens (ca. 5 per uur) die de inrichting betreden en terug
verlaten. Naar de toekomst toe zal dit gaan toenemen tot een 65 vrachtwagens (gemiddeld 6 per uur ,
dit zijn 12 verkeersbewegingen per uur). Gezien het verspreide karakter van de vrachtwagens over de
ganse dag en gezien de inrichting gelegen is op havengebied (industriegebied), zijn er geen problemen
en worden er ook geen problemen verwacht omtrent transportemissies. De transportroute loopt
namelijk niet langsheen woningen, en daarnaast is er een bijna directe aansluiting met de R2,
waardoor het aantal bedrijfsgerelateerde transporten verwaarloosbaar zijn t.o.v. het totaal aantal
verkeersbewegingen.
6.5 Conclusie en noodzaak tot milderende maatregelen
De geleide emissies de motoren voldoen aan de geldende emissiegrenswaarden. Daarnaast blijkt dat in
de omgeving van het bedrijf voldaan wordt aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen.
De NO2-bijdragen blijven ver onder de geldende normen, en bij toetsing aan de jaargemiddelde
luchtkwaliteitsdoelstelling blijkt dat er geen aantoonbare effecten zijn. Er dienen dan ook geen
(bijkomende) maatregelen getroffen te worden..
Door de ligging van het bedrijf in de Antwerpse Haven, wat beschouwd kan worden als een laag
geurgevoelig gebied, blijken de geureffecten voornamelijk als een matig negatief effect ingeschat te
worden. Enkel in de directe omgeving van het bedrijf strekt zich een gebied met mogelijks sterk
negatieve geureffecten op. Op basis van deze inschatting blijkt het niet noodzakelijk om milderende
maatregelen te implementeren bovenop de reeds genomen maatregelen. De uitbreiding zelf zal geen
bijkomende effecten met betrekking tot de omgevingsimpact veroorzaken.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
102 | 202
Naast het bedrijf bevindt zich tevens een douanegebouw. Dit gebouw bevindt zich in het grensgebied 5
- 10 se/m³ en > 10 se/m³, en er kan hier dan ook niet uitgesloten worden dat hier negatieve effecten
zullen optreden. Dit douanegebouw bevindt zich aan de zijde van de loods van de vergistingsmix, en
zal tevens geuremissies vanuit deze loods ondervinden. De biofilter ligt namelijk verder weg, en de
indampinstallatie is een geleide bron die heel dichtbij het bedrijf minder invloed zal uitoefenen. Deze
loods wordt natuurlijk geventileerd, en er kunnen hier diffuse emissies optreden. Het zoveel mogelijk
gesloten houden van de poorten kan dan ook als aanbeveling aangehaald worden om de geurimpact ter
hoogte van het douanegebouw bijkomend te milderen. Hierbij dient wel aangehaald te worden dat dit
douanekantoor redelijk recent in gebruik genomen is, en dit in een zone voor zware industrie, en nadat
de verschillende omliggende afvalverwerkende bedrijven al actief waren. Het gebouw is ook uitgerust
met een luchtzuiveringsinstallatie van de inkomende lucht (zijnde een actief koolfilter). De voorbije
twee jaar zijn er tevens geen officiële geurklachten geweest. Navraag leerde dat bij het
douanegebouw geur, gelinkt aan Op De Beeck nv, waargenomen kan worden. Vanuit het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen lijkt het dan ook noodzakelijk om een meer gedetailleerde opvolging te
bekomen. De aanwezigheid van actief koolfilters op de luchtinlaat van het gebouw zal er normaliter
voor zorgen dat de geuren niet tot in de gebouwen kunnen dringen. De vraag die hier dan ook gesteld
kan worden is of de resterende geurwaarnemingen als onaanvaardbaar beschouwd moeten worden. De
emissies dienen hier namelijk in hun context gezien worden, namelijk dat dit deel van de Haven eerder
als een zone voor verwerking van biomassa beschouwd wordt, niet als een zone voor kantoorfuncties.
Daarnaast heeft het bedrijf reeds heel wat inspanningen geleverd om de geuremissies te reduceren
(biofilter, wassers, ...). Er wordt hier dan ook voorgesteld om dit geurprobleem binnen in het
douanegebouw heel goed bij te houden, waardoor het eenvoudiger wordt om een uitspraak te doen
over de al dan niet onaanvaardbaarheid van de geur in de gebouwen. Op basis van dit “dagboek” kan
dan veel beter gekaderd worden of extra maatregelen, naast het gesloten houden van de poorten,
noodzakelijk zullen zijn om de geurimpact te reduceren.
Het is tevens van belang dat de aanwezige luchtzuiveringsinstallaties goed opgevolgd worden om een
zo optimaal mogelijk rendement te kunnen garanderen. Hetgeen in de bijzondere voorwaarden
opgelijst is, namelijk dat driemaandelijks een ammoniakbepaling uitgevoerd moet worden door de
milieu-coördinator, moet zeker blijvend opgevolgd worden en kan als absoluut minimum beschouwd
worden. Om de toestand van het biofiltermateriaal op te volgen, kan tevens voorgesteld worden om
halfjaarlijks een kwaliteitsmeting van dit materiaal, met bepaling van pH, geleidbaarheid en droge
stofgehalte (samen met een aantal andere parameters, zoals o.a. ammonium-, nitraat- en
nitrietgehalte) uitgevoerd worden. Dit kan dan tevens gehanteerd worden als indicator voor
biofiltermateriaalvervanging. Daarnaast kan een indicatieve sensorische analyse uitgevoerd worden van
de lucht, en dit zowel voor als na de biofilter. Dit laat toe om een inschatting te maken van het
geurkarakter van de lucht, en kan gebruikt worden als indicatie voor de werking van de biofilter.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
103 | 202
7 Discipline geluid
7.1 Algemene aanpak discipline geluid
De referentiesituatie voor de discipline ‘geluid’ wordt beschreven aan de hand van :

Continue immissiemeting uitgevoerd in het kader van deze MER (meetpunt te Fort
Liefkenshoek). Dit punt is gekozen volgens de Vlarem-regelgeving. Dit is namelijk het meest
nabijgelegen gebied op 200 m van het industriegebied en ten opzichte van het bedrijf, en dus
het meest kritisch inzake geluidseffecten. Bovendien is dit punt gelegen dichtbij natuurgebied,
wat een kritisch gebied is. Uit de resultaten (zie verder) blijkt tevens dat daar geen negatieve
effecten, veroorzaakt door Op De Beeck, te verwachten zijn;

Ambulante immissiemeting uitgevoerd in het kader van deze MER;

Metingen op het terrein ter bepaling van de relevante geluidsvermogenniveaus van de
verschillende installaties
De installaties van Op de Beeck die akoestisch relevant zijn, zijn allen vergund na 01/01/1993 en
daardoor te beschouwen als een nieuwe inrichting.
Op basis van de immissie- en emissiemetingen zal een duidelijk beeld van het omgevingsgeluid en
specifieke geluid van de inrichting gegeven worden. Op basis van de gekende geluidsvermogenniveaus,
de geometrische kenmerken, de ligging van de voornaamste bronnen, de ligging van de immissiepunten
en de hoogte van de geluidsbronnen wordt met een overdrachtsberekening de specifieke bijdrage
berekend naar de verschillende immissiepunten (BEGIS). Deze berekening steunt op de ISO-9613 en
wordt uitgevoerd met een computerprogramma (Geomilieu V2.13).
7.2 Technische begrippen
7.2.1
Algemene begrippen
De sterkte van het geluid wordt weergegeven door zijn intensiteit I, maar vaak ook door zijn
geluidsvermogenniveau L w of zijn geluidsdrukniveau L p. Het geluidsvermogenniveau is een éénduidige
grootheid die de emissie van de geluidsbron weergeeft.
Aan de hand van het geluidsdrukniveau op een bepaalde afstand tot de bron wordt het
geluidsvermogenniveau berekend. Het geluidsvermogenniveau komt eigenlijk overeen met het
vermogen dat zich op afstand nul bevindt om te komen tot een geluidsdrukniveau op een bepaalde
afstand, onafhankelijk van de omgeving waarin de bron staat.
Zowel de sterkte als de hoogte van het geluid kunnen veranderen in de tijd. Naargelang van het
gedrag in de tijd onderscheidt men continu, cyclisch of impulsachtig geluid.
decibel (dB):
dit is de eenheid waarin het geluidsdrukniveau L p van een geluid wordt uitgedrukt.
dB(A): dit zijn eenheden afgeleid van de decibel, met de bedoeling de subjectieve
gehoorgewaarwording op een meer praktische wijze te kunnen weergeven.
Door middel van een elektronische filter wordt bij de geluidsanalyse het geluid in een discreet aantal
frequentiebanden bepaald. Deze frequentiebanden worden gekarakteriseerd door hun breedte en hun
centrale frequenties. Het gebruik van een octaaf en tertsfilterset laat toe een studie te maken van de
relatieve bijdrage van de verschillende octaaf - en tertsbanden tot het totale geluidsniveau. Een
uitgesproken zuivere toon zal met meer dan 5 dB boven de aangrenzende tertsbanden uitsteken.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
104 | 202
7.2.2
Meetparameters
LAeq,T : het A-gewogen equivalent geluidsniveau is een maat voor het beschouwde fluctuerende geluid.
De discontinue geluidsbelasting gedurende een periode T wordt omgerekend naar het niveau van een
continue geluid met dezelfde geluidsbelasting.
LAN,T : het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende N % van de observatieperiode T wordt
overschreden.
LA95,T : het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 95 % van de observatieperiode T wordt
overschreden. Het is een maat voor het overwegend heersende achtergrondgeluidsniveau.
Lsp :
het specifiek geluid is de getalwaarde van de akoestische grootheid die het geluid van een
inrichting, of een deel karakteriseert (eventueel aangepast met een beoordelingsgetal)
LwA :
A-gewogen geluidsvermogenniveau, identificeert éénduidig de emissiesterkte van de
geluidsbron.
7.2.3
Gebruikte meetaparatuur
De metingen werden uitgevoerd met verschillende Larson Davis 824, real time frequentie analysatoren.
Dit meetinstrument is van het type I en voldoet aan de wettelijke bepalingen. De meettoestellen
werden vooraf gekalibreerd met behulp van een ijkbron CAL200 van Larson Davis. Deze
meetapparatuur voldoet aan de eisen gesteld in de IEC-publicatie 804. De meetfout op de gemeten
geluidsniveaus bedraagt +/- 1 dB(A). Tijdens de metingen was de microfoon voorzien van een
windscherm. De sonometer was ingesteld op snelle tijdsweging.
7.3 Toetsingskader (wettelijk en wetenschappelijk) en beoordelingskader
7.3.1
Vlarem II
Het wettelijk toetsingskader voor hinderlijke inrichtingen is titel II van het Vlarem. Voor nieuwe
inrichtingen worden grenswaarden afgeleid op basis van de ligging van de immissiepunten volgens het
gewestplan en het huidige omgevingsgeluid. Volgens de voorschriften van Vlarem II ‘Bijlage 2.2.1.
milieukwaliteitsnormen voor geluid in openlucht’ gelden volgende richtwaarden (RW) voor het L A95,1h
van het oorspronkelijk omgevingsgeluid.
Tabel 32: Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht
Richtwaarde in dB(A)
Categorie
dag
avond
nacht
1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie
40
35
30
2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van
industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen
50
45
45
3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van gebieden voor
ambachtelijke bedrijven en middelgrote ondernemingen, van
dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden tijdens de ontginning
50
45
40
4. Woongebieden
45
40
35
5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en
ontginningsgebieden tijdens ontginning
60
55
55
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
105 | 202
Richtwaarde in dB(A)
Categorie
dag
avond
nacht
5bis. Agrarische gebieden
45
40
35
6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie
50
45
40
7. Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones, militaire domeinen en
deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden vastgesteld
45
40
35
8. Bufferzones
55
50
50
9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor
grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens ontginning
55
50
45
Opmerking:
Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste
richtwaarde van toepassing.
Dag: van 07.00 tot 19.00 uur Avond: van 19.00 tot 22.00 uur
Nacht: van 22.00 tot 07.00 uur
Het specifieke geluid van een nieuwe inrichting dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
“Indien het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid gelijk aan of hoger dan de
milieukwaliteitsnorm van bijlage 2.2.1. bij VLAREM II is, moet de continue component van het specifiek
geluid, voortgebracht door de nieuwe inrichting beperkt worden tot het L A95,1h van het oorspronkelijk
omgevingsgeluid verminderd met 5 dB(A) enerzijds alsmede tot de in bijlage 4.5.4. bij VLAREM II
vermelde richtwaarde anderzijds.
Indien het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid lager is dan de richtwaarde in de gebieden
onder 2°, 3°, 5°, 8° of 9° van bijlage 2.2.1. bij VLAREM II, moet de continue component van het
specifiek geluid voortgebracht door de nieuwe inrichting voor deze gebieden beperkt worden tot de in
bijlage 4.5.4. bij het VLAREM II bepaalde richtwaarde verminderd met 5 dB(A)”.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
106 | 202
Figuur 8 Beslissingstabel voor het bepalen van de toegelaten waarden
Als het geluid in open lucht van de inrichting een incidenteel, fluctuerend, intermitterend of
impulsachtig karakter vertoont, dan worden de in bijlage 4.5.5. bij VLAREM II aangegeven richtwaarden
toegepast. De toepasselijke waarde is de in bijlage 4.5.4. bij VLAREM II aangegeven richtwaarde voor
de verschillende gebieden (voor nieuwe inrichtingen verminderd met 5).
Onderstaande tabel geeft de richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en
intermitterend geluid in open lucht weer van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen:
Tabel 33: Richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid
in open lucht van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen
Aard van het geluid
fluctuerend
incidenteel
impulsachtig
intermitterend
Richtwaarden uitgedrukt als LAeq,1s in dB(A)
Dag
Avond
Nacht
Toepasselijke waarde + 15
Toepasselijke waarde + 10
Toepasselijke waarde + 10
Toepasselijke waarde + 20
Toepasselijke waarde + 15
Toepasselijke waarde + 15
Toepasselijke waarde voor nieuwe inrichtingen : richtwaarde in bijlage 4.5.4. bij VLAREM II verminderd met 5.
Toepasselijke waarde voor bestaande inrichtingen : richtwaarde in bijlage 4.5.4. bij VLAREM II
Deze richtwaarden zijn niet van toepassing op het in- en uitgaande weg- en luchtverkeer.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
107 | 202
7.3.2
Significantiekader
Vermits de inrichting Vlarem-plichtig is, wordt het significantiekader toegepast dat men in het
richtlijnenboek voor geluid en trillingen hanteert voor industrielawaai. Dit omvat enerzijds een
beoordeling van het effect op het oorspronkelijk omgevingsgeluid en anderzijds een toetsing aan de
wettelijke bepalingen van Vlarem II.
Dit significantiekader is hierna weergegeven:
Tabel 34: Significantiekader discipline geluid (definitieve versie dd. 28/02/2011)
Invloed op omgeving
Eindscore na correctie
Voldoet aan het Vlarem ?
Lna-Lvoor*
tussenscore
Nieuw of verandering
Bestaand
ΔLAX,T
(effectscore)
Lsp≤GW
Lsp>GW
Lsp≤RW
RW<Lsp≤RW+10
Lsp>RW+10
ΔLAX,T>+6
-3
-1
-3
-1
-2
-3
+3<ΔLAX,T≤+6
-2
-1
-3
-1
-2
-3
+1<ΔLAX,T≤+3
-1
-1
-3
-1
-1
-3
-1≤ΔLAX,T≤+1
0
0
-1/-2 **
0
-1
-3
-3≤ΔLAX,T<-1
+1
+1
-
+1
+1
-
-6≤ΔLAX,T<-3
+2
+2
-
+2
+2
-
ΔLAX,T<-6
+3
+3
-
+3
+3
-
ΔLAX,T : verschil in omgevingsgeluid in dB(A) voor en nadat een project zal zijn uitgevoerd
Met T = duur in seconden
Met X:
“N” parameter van statistische analyse (L AN,T), in Vlarem wordt N = 95 gebruikt ter toetsing aan de milieukwaliteitsnorm
ofwel
“eq” voor het equivalente geluidsdrukniveau (L Aeq,T), van het omgevingsgeluid.
GW : grenswaarde volgens het beslissingsschema 4.5.6.1 van Vlarem II
RW : richtwaarde
Lsp : specifiek geluid
*bij hervergunning dient L voor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was. Bij een hervergunning van een
inrichting met een mix van bestaande & nieuwe bronnen is het oorspronkelijk omgevingsgeluid voor de nieuwe bronnen,
het omgevingsgeluid met de bestaande bronnen van de inrichting in werking.
** de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het
betrouwbaarheidsinterval van de berekende specifieke immissie).
Voor wat betreft de lege vakjes kan gesteld worden dat de mogelijkheid om in dergelijk vakje terecht
te komen zich in uitzonderlijke gevallen zal voordoen. De deskundige zal hier zelf een score aangeven
die vergezeld gaat van een degelijke motivatie.
Voor niet Vlarem punten wordt enkel de tussenscore gebruikt en geen eindscore. De parameter mag
door de deskundige gekozen en gemotiveerd worden.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
108 | 202
De uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen.
-1 (matig
significant
negatief)
Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar indien de
juridische en beleidsmatige randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan
stellen dan dient de deskundige over te gaan tot voorstellen van milderende
maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.
-2
(significant
negatief)
Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen,
eventueel te koppelen aan de langere termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit
gemotiveerd te worden.
-3 (zeer
significant
negatief)
Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen te
koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te
worden.
De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar, positief, zeer positief
en uitgesproken positief.
7.4 Afbakening en beschrijving van het studiegebied
7.4.1
Afbakening studiegebied
Het studiegebied omvat de zone binnen de welke zich de effecten kunnen voordoen. In het bijzonder
zal het effect van de huidige en geplande situatie geëvalueerd worden conform de bepalingen van
VLAREM II. Daar de geplande inrichting is gelegen in een gebied vermeld in punt 5° van bijlage 4.5.4.
bij Vlarem II dient getoetst in de nabijheid van bewoonde gebouwen op hoogstens 200 m afstand van
de rand van het industriegebied of op ongeveer 200 m afstand van de rand van het industriegebied bij
ontstentenis van bewoonde gebouwen. Wanneer er bewoonde gebouwen vreemd aan de inrichting
aanwezig zijn binnen een straal van 200 m vanaf de perceelsgrenzen wordt tevens geëvalueerd in de
nabijheid van één of meerdere van deze bewoonde gebouwen. Bij ontstentenis van bewoonde
gebouwen vreemd aan de inrichting binnen een straal van 200 m vanaf de perceelsgrenzen gebeurt de
beoordeling op 200 m afstand van de perceelsgrenzen van de inrichting.
Daar er binnen een straal van 200 m vanaf de perceelsgrenzen van Op De Beeck geen bewoonde
gebouwen aanwezig zijn (dus ook geen conciërgewoningen) gebeurt de beoordeling op 200 m afstand
van de van de perceelsgrenzen van de inrichting. Aangezien men op 200 m ten noorden van het
industriegebied binnen de terreingrenzen van het Fort Liefkenshoek valt dient hier een toetsing
gehouden conform Vlarem en wordt dit parkgebied mee opgenomen in het studiegebied. Dit is namelijk
het meest nabijgelegen gebied op 200 m van het industriegebied en ten opzichte van het bedrijf, en
dus het meest kritisch inzake geluidseffecten. Bovendien is dit punt gelegen dichtbij natuurgebied, wat
een kritisch gebied is. Uit de resultaten (zie verder) blijkt tevens dat daar geen negatieve effecten,
veroorzaakt door Op De Beeck, te verwachten zijn.
7.4.2
Huidig akoestisch klimaat studiegebied
Immissiemetingen en meetsituatie geluid
De exploitatie bevindt zich volgens het gewestplan in een industriegebied (paars ingekleurd; zie Figuur
9). De basisactiviteiten van Op de Beeck nv gebeuren continu, zowel tijdens de dag, avond- als de
nachtperiode. De beschrijving van het productieproces is weergegeven in de projectbeschrijving.
Het huidige omgevingsgeluid ter hoogte van de inrichting wordt beschreven op basis van één continue
immissiemeting aangevuld met één ambulante meting.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
109 | 202
De perceelsgrens van Op de Beeck nv wordt in de vier windrichtingen begrensd door het
industriegebied Waaslandhaven, conform het Vlarem werd er een meet- en beoordelingspunt voorzien
op 200 m van de perceelsgrens binnen het industriegebied (zie ambulant meetpunt A op het
gewestplan hieronder). In het noorden grenst het industriegebied aan een parkgebied, het betreft hier
het habitatrichtlijngebied “Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats”. Conform
het Vlarem werd er binnen het parkgebied een meet- en beoordelingspunt voorzien (zie continu
meetpunt 1 op het gewestplan hieronder).
Figuur 9 Gewestplan met aanduiding perceelsgrens Op de Beeck en meetpunten geluid
Een overzicht van de meetpunten is in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 35: Overzicht immissiemeetpunten geluid
Meetpunt
Bestemming volgens gewestplan / Indeling volgens de tabel
in bijlage 2.2.1. en 4.5.4. bij Vlarem II
Lambertcoördinaten
X
Y
1. Ketenislaan 4, 9120 Beveren
Parkgebied < 500 m van industriegebied
144157
220516
A. Molenweg, 9120 Beveren
Industriegebied
143557
219220
De metingen worden uitgevoerd conform de bijlage 4.5.1 van het VLAREM II. De meetresultaten worden
(in de mate van het mogelijke ; opgemeten waarde = Ltotaal) getoetst aan de richtwaarden uit VLAREM II
in functie van de bestemming van het meetpunt volgens het gewestplan. De continue immissiemeting
werd uitgevoerd van woensdag 31/10/2012 tot en met zondag 04/11/2012. Tijdens deze periode was
Op De Beeck volcontinu en representatief in werking (d.i. met inbegrip van indik-/indampinstallatie,
en aanwezigheid mobiele shredder, waarvan gebruik enkel binnen doorgaat. De metingen werden
uitgevoerd onder verschillende meteocondities en bij een meewind, een wind van bron naar ontvanger.
De continue geluidsmeting leverde de waarden op van de grootheden L Aeq,1h, LA01,1h, LA05,1h, LA10,1h,
LA50,1h, en LA95,1h uitgedrukt in dB(A). Om eventuele zuivere tonen op te sporen werd tevens een
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
110 | 202
tertsbandanalyse uitgevoerd. Op basis van de waarden en het onderling verloop van deze grootheden
kan éénduidig het huidige geluidsklimaat geïnventariseerd worden. De L A95 - waarden worden getoetst
aan de milieukwaliteitsnormen uit VLAREM II in functie van de bestemming van het gewestplan.
Tevens wordt het continu specifiek geluidsniveau (indien mogelijk) getoetst aan de grenswaarden,
opgelegd aan nieuwe inrichtingen (alle huidig vergunde relevante geluidsbronnen zijn ingedeeld als
nieuwe inrichting). In onderstaande tabel wordt de richtwaarde en de grenswaarde voor het toegelaten
specifiek geluidsniveau t.h.v. de meet- en beoordelingspunten weergegeven.
Tabel 36: Milieukwaliteitsnorm / richtwaarden en grenswaarden voor de meetpunten gelegen
rond Op de Beeck conform de ligging volgens het gewestplan
Meet- en
beoordelingspunten
Dag
Avond
Nacht
MKN/RW
GW
MKN/RW
GW
MKN/RW
GW
Meetpunt 1
50 dB(A)
45 dB(A)
45 dB(A)
40 dB(A)
45 dB(A)
40 dB(A)
Meetpunt A
60 dB(A)
55 dB(A)
55 dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)
50 dB(A)
RW = richtwaarde voor het specifiek geluidsniveau van Op de Beeck (voor bestaande bronnen = aanwezig voor 1/1/1993)
voor de meetpunten gelegen rond de site te Beveren, conform de ligging volgens het gewestplan
GW = grenswaarde voor het specifiek geluidsniveau van Op de Beeck (voor nieuwe bronnen = geplaatst na 1/1/1993),
conform ligging volgens het gewestplan ervan uitgaande dat het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid lager is dan
de MKN/RW in de gebieden onder 2° en 5° van de tabel in bijlage 2.2.1. bij Vlarem II.
Indien de hinderlijke inrichting tevens ook occasionele geluiden produceert moet men tevens voldoen
aan de grenswaarden voor fluctuerend geluid (= geluid waarvan het niveau voortdurend en in
belangrijke mate varieert, de variaties kunnen zowel periodisch als niet-periodisch zijn). De
niveauverhogingen worden gemeten als L Aeq,1s en duren in totaal niet langer dan 10% van de
desbetreffende beoordelingsperiode). De grenswaarden voor de meet- en beoordelingspunten rondom
de inrichting bekomen we door de in bijlage 4.5.5. bij Vlarem II aangegeven richtwaarden toe te
passen op de toepasselijke waarde. De toepasselijke waarde is de in bijlage 4.5.4. bij Vlarem II
aangegeven richtwaarde voor de verschillende gebieden verminderd met 5.
Tabel 37: Richt- en grenswaarden fluctuerend geluid voor de meetpunten gelegen rond Op de
Beeck conform de ligging volgens het gewestplan
Meet- en
beoordelingspunten
Dag
Avond
Nacht
RW
GW
RW
GW
RW
GW
Meetpunt 1
65 dB(A)
60 dB(A)
55 dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)
50 dB(A)
Meetpunt A
75 dB(A)
70 dB(A)
65 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
60 dB(A)
De metingen werden uitgevoerd met een ‘real time frequentie analysator’, van Larson Davis type 824.
Dit meetinstrument voldoet aan de wettelijke bepalingen in VLAREM II. De meettoestellen werden
vooraf gekalibreerd met behulp van een ijkbron CAL200 van Larson Davis. De meetfout op de gemeten
geluidsniveaus bedraagt +/- 1 dB(A).
De meteocondities tijdens de meetcampagne worden in onderstaande tabel kort weergegeven.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
111 | 202
Tabel 38: Meteocondities meetcampagne geluid
Meetdata
Parameters
Dag
Van
Tot
Windsnelheid
Windrichting
Neerslag
Woensdag
31/10/2012
00u
24u
2-6 m/s
ZO tot Z
Geen
00u
12u
4-7 m/s
ZO tot Z
12u
18u
5-6 m/s
ZW tot W
18u
24u
4-6 m/s
Z tot ZW
Vrijdag
00u
17u
4-9 m/s
Z tot ZW
02/11/2012
17u
24u
3-5 m/s
ZW tot W
Zaterdag 03/11/2012
00u
24u
2-6 m/s
Z tot ZW
Donderdag
01/11/2012
00u
1u
3 m/s
ZW
Zondag
1u
6u
1-3 m/s
Z
04/11/2012
6u
14u
2-6 m/s
ZO
14u
24u
5-7 m/s
ZW
Geen
Geen
Geen
Geen
De meetresultaten van de geluidsmetingen bij een windsnelheid van meer dan 5 m/s en bij neerslag
zijn, zoals voorgeschreven in VLAREM II bijlage 4.5.1. ‘Meetmethode en meetomstandigheden voor het
omgevingsgeluid’, niet weerhouden voor verdere analyse. We merken op dat de windsnelheid door het
KMI op een hoogte van 10 m geregistreerd wordt. Rekenen we dit met de algemeen toegepaste
logaritmische formule voor het windprofiel om naar een hoogte van 4 m (= hoogte meetmicrofoon) dan
ligt de windsnelheid hier lager. Zo zien we dat een windsnelheid van 7 m/s op 10 m hoogte slechts 5,2
m/s bedraagt op 4 m hoogte. Vanaf een windsnelheid van 8 m/s op 10 m hoogte waait de wind volgens
bijlage 4.5.1. bij Vlarem II te snel t.h.v. de meetmicrofoon om nog een representatieve
geluidsoverdracht van de inrichting te kunnen registreren.
Resultaten continue immissiemeting
Ter hoogte van meetpunt 1, op het dak van het fort Liefkenshoek in het park- en
habitatrichtlijngebied, werd er gemeten van woensdag 31/10/2012 tot en met zondag 04/11/2012. Het
punt bevindt zich op 1,4 km ten noorden van de inrichting. Het omgevingsgelui d wordt hier bepaald
door het drukke verkeer in de omgeving (vnl R2) en door het geluid afkomstig de diverse bedrijven
gelegen binnen het industriegebied ten noorden en ten zuiden van het fort.
Onderstaande tabel geeft voor het vaste meetpunt een overzicht van de gemiddelde L Aeq,1h- en LA95,1hwaarden voor de verschillende perioden (voor de nachtperiode is dit telkenmale het gemiddelde van de
4 laagste LA95,1h-waarden). De resultaten worden hieronder verder besproken.
Tabel 39: Meetresultaten continue immissiemeting
Datum
Woensdag
31/10/2012
Donderdag
01/11/2012
Periode
Windrichting
Windsnelheid m/s
Meetpunt 1
LAeq
LA95
Dag
07-19u
ZO tot Z
2-6 m/s
53
51
Avond
19-22u
ZO
4 m/s
52
51
Nacht
00-07u
22-24u
Z
ZO
2-4 m/s
4-5 m/s
52
51
4 laagste
ZO tot Z
3-5 m/s
--
50
Dag
07-19u
Z tot ZW
ZW tot W
5-7 m/s
5-6 m/s
52
49
Avond
19-22u
ZW
4-6 m/s
51
49
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
112 | 202
Datum
Periode
Windsnelheid m/s
LAeq
LA95
00-07u
22-24u
ZO tot Z
ZW
4-6 m/s
4-6 m/s
51
49
4 laagste
ZO
ZW
4 m/s
4 m/s
--
49
Dag
07-19u
Z tot ZW
ZW tot W
4-9 m/s
3-5 m/s
53
51
Avond
19-22u
ZW
3-5 m/s
51
49
Nacht
00-07u
22-24u
ZW
ZW
5-7 m/s
4-5 m/s
52
49
Nacht
Vrijdag
02/11/2012
Zaterdag
03/11/2012
Meetpunt 1
Windrichting
4 laagste
ZW
4-6 m/s
--
48
Dag
07-19u
Z tot ZW
2-6 m/s
51
49
Avond
19-22u
ZW
3-4 m/s
51
50
Nacht
00-07u
22-24u
Z tot ZW
Z tot ZW
3-5 m/s
3 m/s
50
49
4 laagste
Z tot ZW
4 m/s
--
49
Dag
07-19u
ZO
ZW
2-6 m/s
6-7 m/s
51
49
Avond
19-22u
ZW
5-6 m/s
52
49
00-07u
ZO tot Z
ZW
ZW
1-3 m/s
3 m/s
5 m/s
51
50
ZW
ZO
3-5 m/s
2 m/s
--
49
Zondag
04/11/2012
Nacht
22-24u
4 laagste
Meetpunt 1 bevindt zich volgens het gewestplan in een parkgebied, weliswaar op een afstand van
minder dan 500 meter tot het omringende industriegebied. Hierdoor wordt het meet- en
beoordelingspunt ingedeeld onder punt 2° van de tabel in bijlage 2.2.1. en 4.5.4. bij VLAREM II, wat
betekent dat de milieukwaliteitsnorm (en tevens RW voor bestaande inrichtingen) voor geluid in
openlucht tijdens de dagperiode 50 dB(A) bedraagt en tijdens de avond- en nachtperiode 45 dB(A).
Indien het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid lager is dan de richtwaarde moet de continue
component van het specifiek geluid voortgebracht door de nieuwe inrichting voor dit gebied beperkt
worden tot de in bijlage 4.5.4. bij het VLAREM II bepaalde richtwaarde verminderd met 5 dB(A), dit
betekent 45 dB(A) tijdens de dagperiode en 40 dB(A) tijdens avond- en nachtperiode.
Het omgevingsgeluid uitgedrukt in L Aeq (geluidsmaat die over de meetperiode (integratietijd van 1 uur)
de variërende geluidsniveaus middelt tot één waarde) wordt bepaald het verkeer in de omgeving
tezamen met het geluid afkomstig van de diverse bedrijven aanwezig op het industriegebied. Tijden s
de dagperiode werden gemiddelde L Aeq niveaus geregistreerd tussen 51 en 53 dB(A), de perceptie van
deze niveaus is hoorbaar. Tijdens de avond- en nachtperiode zakken de gemiddelde niveaus praktisch
niet. Aangezien men tijdens deze periodes gevoeliger is voor omgevingsgeluiden worden de opgemeten
niveaus waargenomen als ‘druk’ tot ‘lawaaiig’.
Gezien het continue en stabiele karakter van de geluidsimmissie van de inrichting is het L A95
(geluidsniveau dat gedurende 95% van de meetduur (integratietijd van 1 uur) overschreden wordt ;
waarde van het achtergrondgeluidsdrukniveau volgens Vlarem II) de belangrijkste param eter ter
beoordeling van het specifieke geluidsniveau afkomstig van de inrichting. Naast het fluctuerende
geluidsklimaat blijkt het continue geluidsklimaat eveneens zeer stabiel te zijn over de verschillende
beoordelingsperiodes. Tijdens de dagperiode bedraagt het gemiddelde continue niveau bij een wind
van Op de Beeck in de richting van het meetpunt 50 dB(A), hierdoor blijft de milieukwaliteitsno rm,
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
113 | 202
weliswaar juist, gerespecteerd. Tijdens de avondperiode zakken de niveaus niet, ook hier registreren
we een gemiddelde van 50 dB(A) bij een wind van Op de Beeck in de richting van het meetpunt. Daar
de MKN tijdens deze periode 5 dB(A) strenger is (= 45 dB(A)) wordt deze overschreden. Ook tijdens de
nachtperiode werd onder dezelfde meteocondities nog een gemiddeld niveau van 49 dB(A)
geregistreerd waardoor de MKN met 4 dB(A) wordt overschreden. Deze opgemeten L A95-niveaus worden,
zeker tijdens de diepe nachtelijke uren (01u tot 04u) grotendeels tot volledig bepaald door
geluidsimmissie afkomstig van het uitgestrekte industriegebied. De kans dat immissie afkomstig van Op
de Beeck een bijdrage levert aan de opgemeten niveaus lijkt ons, gezien de grote afstand en de
afscherming van buurbedrijven, weinig waarschijnlijk. De broninventarisatie met de hieraan
gekoppelde overdrachtsberekening en toetsing zal hieromtrent uitsluitsel bieden.
Om eventuele zuivere tonen op te sporen werd tevens een tertsbandanalyse uitgevoerd, een bepaalde
frequentie wordt als een tonaliteit beschouwd indien het geluidsdrukniveau in de tertsband 5 dB hoger
ligt dan het geluidsdrukniveau in de beide aanliggende tertsbanden. Een zuivere toon afkomstig van de
inrichting is hier niet aanwezig.
Resultaten ambulante immissiemeting
In het kader van dit MER werd er bijkomend op 1 meetplaats over een korte meetperiode een
ambulante immissiemeting uitgevoerd. Alhoewel de meetduur eerder kort is moet deze meting samen
met de overdrachtsberekeningen ons een voldoende indicatie geven van de geluidsniveaus in de
omgeving. Ook deze meting werd uitgevoerd overeenkomstig VLAREM II, Bijlage 4.5.1. ‘Meetmethode
en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid’ bij gunstige meteocondities (geen regen noch me t
een windsterkte die de metingen zou beïnvloeden).
Op het meetpunt werd er op een meethoogte van 1.8 m continu gemeten gedurende ± 15 minuten en
op minstens 4 m van een reflecterend object. De meetresultaten zijn weergegeven in onderstaande
tabel.
Tabel 40: Meetresultaten ambulante meetpunten rondom Op de Beeck
MP
Datum
Starttijd
WR
WS
LAeq,T
LA01,T
LA05,T
LA10,T
LA50,T
LA95,T
A
14/05/13
15u57
Z
2 m/s
66
76
72
69
61
54
Meetpunt A, in de Molenweg op 200 m van de inrichting, betreft het meest nabijgelegen toetsingspunt
t.o.v. de inrichting. Het meetpunt bevindt zich volgens het gewestplan in industriegebied, hierdoor
valt het gebied onder 5° van bijlage 2.2.1. bij VLAREM II, wat betekent dat de milieukwaliteitsnorm
(en tevens RW voor bestaande inrichtingen) voor geluid in openlucht tijdens de dagperiode 60 dB(A)
bedraagt en tijdens de avond- en nachtperiode 55 dB(A).
Tijdens de meting werd het fluctuerende omgevingsgeluid bepaald door het (vracht) v erkeer in de
Molenweg en het verkeer op de Sint-Antoniusweg. Het L Aeq,T-niveau van 66 dB(A) heeft een perceptie
van ‘zeer lawaaiig’.
Het LA95,T-niveau zakt terug tot 54 dB(A), deze parameter werd bepaald door het verkeer samen met de
immissie van de bedrijven aanwezig op het industriegebied Waaslandhaven. De milieukwaliteitsnorm
blijft hiermee tijdens alle beoordelingsperiodes gerespecteerd. Auditief kon men echter moeilijk
bepalen of het Lsp van Op de Beeck een bijdrage leverde aan het opgemeten L A95,T. Om de exacte
bijdrage van de verschillende bronnen van Op de Beeck aan het omgevingsgeluid te kennen werd een
broninventarisatie met hieraan gekoppelde overdrachtsberekening uitgevoerd (zie 7.4.3 en 7.5.1).
Enkel op deze wijze is een toetsing van het L sp aan de vigerende wetgeving mogelijk. Op basis van een
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
114 | 202
tertsbandanalyse werd de aanwezigheid van een mogelijke zuivere toon in het immissiespectrum reeds
uitgesloten.
7.4.3
Emissiemetingen
Om de specifieke bijdrage van alle relevante geluidsbronnen op de verschillende immissiepunten te
kunnen bepalen werd een broninventaris uitgevoerd van de immissierelevante geluidsbronnen. Van elke
geluidsbron werd op korte afstand zowel het globale L Aeq-niveau als het lineaire geluidsdrukniveau van
elke tertsband opgemeten. Er werd gemeten op een bepaalde afstand van losstaande geluidsbronnen
zoals motoren, ventilatoren, afzuigingen, enz… Dit gebeurde conform de voorschriften van ISO 3746.
Aan de hand van dit geluidsdrukniveau en de afmetingen van het afgestraald oppervlak wordt het
geluidsvermogenniveau bepaald. Dit geluidsvermogenniveau wordt in onderstaande tabel per
geluidsbron weergegeven. Tevens geven we aan of de desbetreffende geluidsbron als een nieuwe of
bestaande installatie moet beschouwd worden en dit volgens de definitie van VLAREM II (informatie
aangelverd door de opdrachtgever).
Tabel 41: Resultaten emissiemetingen op het terrein
Bron nr.
Bronbeschijving
Categorie
1
Reciculatieleiding vergister biogasinstallatie
Continu
Nieuw
Lw in dB(A)
87
2
Reciculatieleiding vergister biogasinstallatie
Continu
Nieuw
89
3
Reciculatieleiding vergister biogasinstallatie
Continu
Nieuw
85
4
Reciculatieleiding vergister biogasinstallatie
Continu
Nieuw
88
5
Reciculatieleiding vergister biogasinstallatie
Continu
Nieuw
91
6
Reciculatieleiding vergister biogasinstallatie
Continu
Nieuw
86
7
Biogasblower
Continu
Nieuw
91
8
Wand (luchtinlaat) biogasgebouw
Continu
Nieuw
80 dB(A)/m2
9
Vrachtwagen
Continu
Nieuw
98
10
Biofilter compostering
Continu
Nieuw
100
11
Poort laadlijn compostering
Continu
Nieuw
94
12
Wiellader
Continu
Nieuw
107
De ligging van de geluidsbronnen is hierna weergegeven in Figuur 10.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
115 | 202
Figuur 10 Ligging van de geluidsbronnen conform metingen en modellering
7.5 Effectvoorspelling
7.5.1
Realistische benadering
Momenteel is het bedrijf vergund voor het co-composteren van koolstofrijke producten in een
mestverwerking voor 130.000 ton/j (waarvan max. 99.990 ton mest) en tevens voor het vergisten van
130.000 ton/j organisch-biologische afvalstromen. In de gewenste situatie vraagt men een aanpassing
van de vergunning tot een totale compostering van 220.000 ton/j (waarvan max. 220.000 ton dierlijke
mest), bij het vergistingsdeel wordt er geen extra capaciteit aangevraagd. Aangezien de uitbreiding
volledig plaatsvindt in de bestaande installatie (enkel de composteringstijden zullen aangepast worden
om de uitbreiding mogelijk te maken) zijn extra geluidsbronnen in open lucht uitgesloten. Aangezien er
in het kader van de hervergunning en uitbreiding akoestisch gezien niets zal wijzigen zijn de resultaten
van de referentiesituatie eveneens geldig voor de geplande situatie.
Op basis van de gekende (zie voorgaande tabel inclusief bronnummering) geluidsvermogenniveaus, de
geometrische kenmerken, de ligging van de bronnen, de ligging van de immissiepunten en de hoogte
van de geluidsbronnen wordt met een overdrachtsberekening de specifieke bijdrage berekend naar de
verschillende immissiepunten (BEGIS methode). Deze berekening steunt op de ISO-9613 en wordt
uitgevoerd met een computerprogramma (Geomilieu V2.13). De berekening gebeurt bij een
luchtabsorptie bij 10 ° C en 70 % relatieve luchtvochtigheid conform ook de bepaling van het geluids vermogenniveau.
De impact wordt aan de hand van geluidscontouren visueel voorgesteld en tevens wordt het specifiek
geluidsniveau berekend op de meetpunten / beoordelingspunten conform VLAREM II. De berekende
resultaten geven een beeld van de situatie voor de meest ongunstige situatie. In werkelijkheid spelen
verschillende factoren een rol die het geluidsniveau op de immissiepunten bepalen zoals windrichting,
welke bronnen zijn in werking, … De berekeningshoogte op de meetpunten en voor de
geluidscontourenkaart bedraagt 4 m. Het berekend geluidsniveau is geldig voor de meest ongunstige
situatie, vermits met een meewind wordt gerekend. Aangezien alle relevante geluidsbronnen
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
116 | 202
beschouwd worden als een nieuwe inrichting dient het totale specifieke geluidsniveau te voldoen aan
de opgelegde grenswaarden.
Specifieke bijdrage vaste geluidsbronnen tot het omgevingsgeluid in de huidige (en
geplande) situatie
In deze paragraaf wordt het effect op het omgevingsgeluid voor de huidige vergunde situatie besproken
(= toekomstige situatie). Alle continue geluidsbronnen van B1 tot en met B12 zijn opgenomen in het
geluidsmodel. Er wordt één geluidscontourenkaart opgemaakt voor het continu geluid geproduceerd
door Op de Beeck te Beveren.
Het globale resultaat van de overdrachtsberekening onder normale productieomstandigheden anno
2013 is weergegeven hieronder in Figuur 11. Deze worst case situatie kan zich zowel overdag als ’s
avonds en ’s nachts voordoen vermits alle relevante geluidsbronnen continu en simultaan in werking
kunnen zijn.
Figuur 11 Geluidscontouren voor de huidige situatie - (worst case) werking van de continue
geluidsbronnen
De berekende LAeq-niveaus tengevolge de worst case continue activiteiten worden in onderstaande
tabel weergegeven en dit voor volgende beoordelingspunten:

BP 1 = evaluatiepunt op 200m industriegebied te Fort Liefkenshoek (= meetpunt 1)

BP 2 = evaluatiepunt op 200m ten W van perceelsgrens (= meetpunt A)

BP 3 = evaluatiepunt op 200m ten O van perceelsgrens
De specifieke bijdrage t.h.v. de immissiepunten / VLAREM-beoordelingspunten en een toetsing aan de
vigerende wetgeving is weergegeven in onderstaande tabel. Aangezien de relevante geluidsbronnen
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
117 | 202
tijdens de nachtperiode simultaan in werking kunnen zijn wordt enkel getoetst aan de grenswaar den
die zijn opgelegd voor de nachtperiodes (= strengste).
Tabel 42: Specifieke bijdrage vaste geluidsbronnen t.h.v. immissiepunten/VLAREM beoordelingspunten - Toetsing van het berekende L sp aan de grenswaarden
BP
Berekend Lsp
Vlarem II GW nachtperiode
Overschrijding
1
22,1 dB(A)
40 dB(A)
NEE
2
32,5 dB(A)
50 dB(A)
NEE
3
48,5 dB(A)
50 dB(A)
NEE
Beoordelingspunt 1 (= Mpt 1)
Tijdens de meetcampagne werden er L A95-niveaus van 49 tot 51 dB(A) geregistreerd en dit bij een wind
van Op de Beeck nv in de richting van meetpunt 1 terwijl alle relevante geluidsbronnen van de
betrokken inrichting in werking waren.
Daar uit de overdrachtsberekening is gebleken dat het (worst case) Lsp van Op de Beeck t.h.v.
meetpunt 1 slechts 22 dB(A) bedraagt kunnen we een bijdrage van de inrichting aan het geluidsklimaat
t.h.v. fort Liefkenshoek uitsluiten. De strengste nachtelijke grenswaarde blijft makkelijk
gerespecteerd.
Beoordelingspunt 2 (= Mpt A)
Tijdens de ambulante meting t.h.v. meetpunt A werd er een L A95-niveau geregistreerd van 54 dB(A), de
wind waaide uit zuidelijk richting van bron richting ontvanger.
Daar uit de overdrachtsberekening is gebleken dat het (worst case) Lsp van Op de Beeck t.h.v.
meetpunt A slechts 32,5 dB(A) bedraagt kunnen we een bijdrage van de inrichting aan het
geluidsklimaat t.h.v. het evaluatiepunt uitsluiten. De strengste nachtelijke grenswaarde blijft
makkelijk gerespecteerd.
Beoordelingspunt 3
Uit de overdrachtsberekening is gebleken dat het (worst case) L sp van Op de Beeck t.h.v. BP 3 48,5
dB(A) bedraagt. Een zeer beperkte bijdrage aan het heersende omgevingsgeluid is mogelijk, er stelt
zich echter geen probleem met betrekking tot het respecteren van de door Vlarem II opgelegde
grenswaarden voor nieuwe inrichtingen.
We merken op dat de grenswaarden die hierboven werden gehanteerd in Tabel 42 ervan uitgaan dat
het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid lager is dan de MKN/RW in de gebieden onder 2° en
5° van de tabel in bijlage 2.2.1. bij Vlarem II. Indien het opgemeten O.O.G. hoger ligt dan de MKN van
bijlage 2.2.1. kan de grenswaarde voor de nieuwe inrichting met max. 5 dB(A) worden opgehoogd. Het
feit dat het Lsp van Op de Beeck sowieso voldoet aan de RW-5 maakt een mogelijke ophoging echter
irrelevant.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
118 | 202
Resultaten van de overdrachtsberekening conform SRM II tengevolge transport
De activiteiten van Op de Beeck nv te Beveren genereren in de huidige toestand gemiddeld 60
vrachtwagens oftewel 120 vrachtwagenbewegingen (= som van in- en uitgaande transporten) per dag.
Omgerekend per uur komen we op 5 vrachtwagens of 10 vrachtwagenbewegingen.
Op basis van de verkeersgegevens werd met behulp van de SRM II een overdrachtsberekening ter
bepaling van het wegverkeerslawaai uitgevoerd. Het toekomde vrachtverkeer is uitsluitend afkomstig
van de R2. Via de Sint-Antoniusweg wordt de Molenweg bereikt. Het vertrekkende vrachtverkeer volgt
dezelfde route.
Op basis van deze verkeersbewegingen kunnen volgende L Aeq,1h geluidsniveaus verwacht worden:
Tabel 43: LAeq,1h geluidsniveaus vrachtwagentransport in functie van afstand tot de weg
(realistische benadering)
10 vrachtwagenbewegingen per uur
Snelheid
Afstand tot de weg
Km/u
10 m
25 m
50 m
100 m
10 (bedrijfsterrein)
51,7
46,0
40,9
35,5
70 (Molenweg)
55,4
50,0
45,3
40,0
90 (Sint-Antoniusweg)
56,4
51,0
46,3
41,2
100 (R2)
56,8
51,4
46,7
41,6
De geluidscontourenkaart die werd berekend voor het aan Op de Beeck gerelateerde vrachtverkeer
wordt hieronder in Figuur 12 weergegeven.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
119 | 202
Figuur 12 Geluidscontouren t.g.v. vrachtverkeer Op de Beeck te Beveren– huidige situatie met
10 vrachtwagenbewegingen per uur
Ter controle van het heersende verkeerslawaai werd er een ambulante meting uitgevoerd op 10 m van
de Molenweg (zie mpt A). Tijdens de ambulante meting werd er geen aan Op de Beeck gerelateerd
vrachtwagentransport vastgesteld. Op 10 m van de Molenweg werd een L Aeq,T-niveau van 66 dB(A)
geregistreerd, dit niveau werd veroorzaakt door het aanwezige wegverkeer en heeft een perceptie van
‘zeer lawaaiig’.
Op 10 m van het wegvak berekenen we een specifiek geluidsniveau (L Aeq) van 55 dB(A) t.g.v. het aan
Op de Beeck gerelateerde wegverkeer in de Molenweg. Dit L sp ligt meer dan 10 dB(A) onder het O.O.G.
en levert een verwaarloosbare bijdrage (< 1 dB(A)) aan het opgemeten niveau langs de betrokken weg.
Ter hoogte van de Sint-Antoniusweg en de R2, beide wegen die een nog hogere verkeersintensiteit
kennen, zal de bijdrage aan het heersende omgevingsgeluid t.g.v. het L sp veroorzaakt door de
transporten van en naar Op de Beeck eveneens verwaarloosbaar zijn.
7.5.2
Maximalistische benadering
Specifieke bijdrage vaste geluidsbronnen tot het omgevingsgeluid
De maximalistische benadering, zijnde de situatie waarbij de totale compostering van 220.000 ton/j
wordt gerealiseerd heeft geen impact op de hoger berekende en besproken bijdrage van de vaste
geluidsbronnen. Door een verhoging van de productie worden er geen extra installaties (dus geen extra
geluidsbronnen) in open lucht voorzien. In de effect bespreking gingen we er al vanuit dat alle continu
werkende geluidsbronnen in werking zijn.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
120 | 202
Resultaten van de overdrachtsberekening conform SRM II tengevolge transport
Bij volledige benutting van de productiecapaciteit zal het vrachtwagenstransport toenemen tot
ongeveer 130 vrachtwagenbewegingen per dag of 12 vrachtwagenbewegingen per uur.
De LAeq,1h geluidsniveaus die op basis van deze verkeersbewegingen verwacht kunnen worden, zijn
weergegeven in onderstaande Tabel 44.
Tabel 44: LAeq,1h geluidsniveaus vrachtwagentransport in functie van afstand tot de weg
(maximalistische benadering)
12 vrachtwagenbewegingen per uur
Snelheid
Afstand tot de weg
Km/u
10 m
25 m
50 m
100 m
10 (bedrijfsterrein)
52,5
46,8
41,7
36,3
70 (Molenweg)
56,2
50,8
46,1
41,0
90 (Sint-Antoniusweg)
57,2
51,8
47,1
42,0
100 (R2)
57,6
52,2
47,5
42,4
Op 10 m van het wegvak van de Molenweg (die de inrichting ontsluit) noteren we een toename van het
Lsp met 0,8 dB(A) t.o.v. de referentiesituatie. Op 10 m van de Molenweg werd een L Aeq,T-niveau van 66
dB(A) geregistreerd (= orspronkelijk omgevingsgeluid), dit niveau werd veroorzaakt door het aanwezige
wegverkeer en heeft een perceptie van ‘zeer lawaaiig’.
Het berekende Lsp van 56 dB(A) in de geplande situatie ligt nog steeds 10 dB(A) onder het opgemeten
oorspronkelijke omgevingsgeluid waardoor het effect op het heersende geluidsklimaat ook in de
geplande situatie beschouwd kan worden als zijnde verwaarloosbaar (< 1 dB(A)). Ter hoogte van de
Sint-Antoniusweg en de R2, beide wegen die een nog hogere verkeersintensiteit kennen, zal de
bijdrage aan het heersende omgevingsgeluid t.g.v. het L sp veroorzaakt door de geplande transporten
van en naar Op de Beeck eveneens verwaarloosbaar blijven.
7.6 Effectbeoordeling
Op basis van de immissiemetingen, emissiemetingen en overdrachtsberekeningen kunnen we besluiten
dat het specifiek continu geluidsniveau van Op de Beeck nv te Beveren in de huidige en in de
toekomstige situatie voldoet aan de bepalingen conform VLAREM II. Daarnaast kunnen we de effecten
veroorzaakt door het L sp van de reeds vergunde en geplande geluidsbronnen t.h.v. de Vlarembeoordelingspunten als volgt samenvatten:
Huidige en geplande situatie: geluidsbronnen beschouwd als nieuwe inrichting

Beoordelingspunt 1 (mpt 1)
Ter hoogte van BP 1 wordt het totale Lsp afkomstig van de inrichting in de huidige en geplande situatie
berekend op 22,1 dB(A). Bij een wind van bron richting ontvanger bedraagt het opgemeten
achtergrondniveau Ltotaal 49 dB(A). Loorspr of Lvoor bedraagt dus eveneens 49 dB(A), hierdoor is ΔLAX,T <
+1. Aangezien het L sp ≤ GW (zowel tijdens de dag als tijdens de avond en nacht) wordt voldaan aan de
bepalingen conform Vlarem en bekomen we een eindscore van 0.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
121 | 202

Beoordelingspunt 2 (mpt A)
Ter hoogte van BP 2 wordt het totale L sp afkomstig van de inrichting in de huidige en geplande situatie
berekend op 32,5 dB(A). Bij een wind van bron richting ontvanger bedraagt het opgemeten
achtergrondniveau Ltotaal 54 dB(A). Loorspr of Lvoor bedraagt dus eveneens 54 dB(A), hierdoor is ΔL AX,T <
+1. Aangezien het Lsp ≤ GW (zowel tijdens de dag als tijdens de avond en nacht) wordt voldaan aan de
bepalingen conform Vlarem en bekomen we een eindscore van 0.

Beoordelingspunt 3
Ter hoogte van BP 3 wordt het totale L sp afkomstig van de inrichting in de huidige en geplande situatie
berekend op 48,5 dB(A). Ter hoogte van dit beoordelingspunt werd niet gemeten, aangezien dit punt
dichter tot de R2 ligt verwachten we een L oorspr dat nog iets hoger ligt als Loorspr t.h.v. BP 2. Voor de
effectbeoordeling gaan we echter uit van Loorpsr = 54 dB(A). Hierdoor hierdoor is ΔL AX,T ≤ +1 en
aangezien het Lsp ≤ GW (zowel tijdens de dag als tijdens de avond en nacht) wordt voldaan aan de
bepalingen conform Vlarem en bekomen we een eindscore van 0.
7.7 Milderende maatregelen
In de huidige als geplande situatie bestaat er geen probleem met betrekking tot het respecteren van
de door Vlarem II opgelegde grenswaarden voor nieuwe inrichtingen.
Ter hoogte van de Vlarem-beoordelingspunten gelegen rondom de inrichting bedraagt de eindscore in
zowel de huidige als geplande situatie 0, m.a.w. Op de Beeck nv te Beveren oefent hier geen invloed
uit op het geluidsklimaat en zal dit in de toekomst evenmin uitoefenen. Er zijn geen randvoorwaarden
die aangeven dat er zich een probleem kan stellen, milderende maatregelen zijn hier dan ook niet
aangewezen.
7.8 Trillingseffecten
Tijdens het uitvoeren van het broninventaris werden er op de site van Op de Beeck geen trillingen
waargenomen.
Volgens het richtlijnenboek ‘geluid en trillingen’ kan men aannemen dat, indien de afstand groter is
dan 110 meter, de trillingsniveaus in het meest negatieve geval beneden de gevoeligheidsdrempel voor
trillingen bij mensen liggen en er bijgevolg geen relevante effecten zullen optreden. Gezien de veel
grotere afstand tussen de meest nabijgelegen bewoonde vertrekken en de inrichting zijn
trillingseffecten uitgesloten.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
122 | 202
8 Discipline oppervlaktewater
8.1 Afbakening studiegebied
Het bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd naar de eigen waterzuiveringen:


sanitair water werd tot medio 2012 gezuiverd in een IBA. Sedertdien wordt het
behandeld in de WZI;
bedrijfsafvalwater wordt in specifieke WZI gezuiverd.
Langsheen het bedrijf loopt een ontwateringsgracht (sedert medio 2013 ingebuisd op het terrein van het
bedrijf) waarin geloosd wordt. Naast de vergistingsinstallatie gaat deze gracht onder de baan (SintAntoniusweg) door. Daarna loopt deze gracht langsheen deze weg, om finaal in de Waaslandhaven
(dokken) uit te komen.
De afstand langs de St-Antoniusweg vanaf de plaats waar de afwateringsgracht onder de St-Antoniusweg
doorgaat tot de Waaslandhaven bedraagt grootte orde 2 km. Op deze afwateringsgracht komen talloze
lozingspunten uit, zowel van de afwatering van de wegen, als van diverse terreinen van bedrijven
gelegen langsheen deze weg. Er zijn evenwel geen debietgegevens bekend van deze gracht.
Op ogenblikken waarop de ontwateringsgracht op het bedrijfsterrein droog stond (bij drogere periodes
wordt geen gezuiverd BA geloosd), kon langsheen de St-Antoniusweg nog wel zeer aanzienlijke
waterhoeveelheden in deze gracht vastgesteld worden. Hieruit kan kwalitatief afgeleid worden dat het
aandeel van de lozing van het bedrijf op de totale waterhoeveelheid in deze gracht als verwaarloosbaar
mag beschouwd worden. Temeer daar op dagen waarop effectief BA geloosd wordt deze hoeveelheid ook
zeer beperkt is (grootte orden 4 à 40 m³/dag).
Het gezuiverde bedrijfsafvalwater wordt via een rietveld in een ontwateringsgracht aanwezig op het
terrein geloosd. Er kan dan ook aangenomen dat het werkelijke geloosde debiet in de gracht lager zal
zijn dan de waarde die uitgaande van de meetgegevens (gemeten tijdens diverse meetcampagnes vóór
het rietveld) op jaarbasis afgeleid wordt.
ln het MER zal worden nagegaan wat de impact is van de lozing van het effluent van de waterzuivering op
de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater, i.c. Waaslandhaven.
Wat betreft de lozing van al of niet verontreinigd hemelwater, zal het MER zich richten op het
onderzoeken van de aanwezige mogelijkheden tot opvang en gebruik van hemelwater.
Het hemelwater dat op het terrein zelf terecht komt is te aanzien als potentieel vervuild hemelwater en
wordt naar de waterzuivering afgevoerd.
Het studiegebied omvat dan ook in eerste instantie deze ontwateringsgracht en aansluitend de
Waaslandhaven, zijnde de waterloop waarin het effluent van de waterzuivering wordt geloosd.
8.2 Methodologie
8.2.1
Referentiesituatie
Uitgaande van:


de karakteristieken van het geloosde afvalwater voor het jaar 2010, 2011 en 2012;
de “afvoerdebieten” van de Waaslandhaven;
wordt voor de relevante parameters berekend in welke mate de lozing bijdraagt tot de waterkwaliteit
van het ontvangende water. Bijkomend worden gegevens opgenomen van de recent uitgevoerde
heffingscampagne (november 2013).
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
123 | 202
Van de ingebuisde ontwateringsgracht, die in feite ook percolatie mogelijk maakt zodat slechts een deel
van het geloosde water finaal in de Waaslandhaven terecht komt, zijn geen gegevens bekend, noch qua
debiet noch qua samenstelling.
Gezien de aard van deze ontvangende gracht wordt het niet haalbaar geacht om een kwantitatieve
beoordeling uit te voeren op deze gracht.
De kwantitatieve beoordeling zal zich dan ook toespitsen op de impact op de Waaslandhaven.
Voor het in kaart brengen van de fysico-chemische en biologische kwaliteit, en van het debiet (voor zover
van debiet in de Waaslandhaven sprake kan zijn, wordt gebruik gemaakt van info van VMM en van de
Haven van Antwerpen.
De meetresultaten worden hierbij getoetst aan de vigerende milieukwaliteitsdoelstellingen.
8.2.2
Geplande situatie
Aan de hand van een vereenvoudigde extrapolatie van bestaande gegevens, zal er een inschatting
gemaakt worden van de verwachte toename van het debiet van het effluent t.g.v. een maximale
benutting van de capaciteit.
Wat betreft de samenstelling van het gezuiverde afvalwater wordt nagegaan in hoever het gewijzigde
debiet wijziging van de concentraties aan polluenten kan veroorzaken.
Uitgaande van de gewijzigde vuilvrachten wordt naar analogie met de referentiesituatie de impact van
de lozing op de waterkwaliteit gekwantificeerd.
Hierna volgend wordt een algemeen significantiekader weergegeven ter beoordeling van de significantie
van impact van de lozing van gezuiverd afvalwater.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat onderstaand significantiekader betrekking heeft op de ‘totale’
impact in de geplande situatie. Dit gegeven is belangrijk bij het vastleggen van de gradaties in
significantiebeoordeling.
Het significantiekader verwijst naar de bijdrage van de lozing tot de gehanteerde toetsingswaarden,
m.a.w. de significantie van de lozing wordt bepaald door de mate waarin de lozing al dan niet aanleiding
kan geven tot het overschrijden van de toetsingswaarden.
Als algemene regel geldt dat een bijdrage van meer dan 10% minstens als relevant beoordeeld wordt,
tenzij uit beschikbare gegevens blijkt dat de huidige immissieconcentratie lager is dan de helft van de
toetsingswaarde. In dit geval wordt een bijdrage van meer dan 20% als relevant beoordeeld.
Deze beoordelingsmethodiek laat afdoende toe om te oordelen of de totale in de toekomst geloosde
vuilvrachten op zich al dan niet (mede) een overschrijding van de toetsingswaarden kunnen veroorzaken,
wat het beoordelingscriterium blijft om aanvullende (milderende) maatregelen voor te stellen.
Totale bijdrage lozingen (X) vs
toetsingswaarde
Huidige, immissiekwaliteit (Y) vs
toetsingswaarde
Y < 50%
50% ≤ Y < 75%
Y ≥ 75%
1% < X < 10%
10% ≤ X < 20%
X ≥ 20%
-1
-1
-2
-1
-2
-3
-2
-3
-3
-1: beperkte bijdrage / -2: relevante bijdrage / -3: belangrijke bijdrage
Y: is de gemiddelde immissiekwaliteit t.h.v. Waaslandhaven
Toetsingswaarde:
milieukwaliteitsdoelstelling van toepassing op Waaslandhaven
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
124 | 202
Er dient hierbij wel aangegeven te worden dat het effluent van de waterzuivering eerst nog via een
rietveld percoleert alvorens het percolaat in de ingebuisde ontwatergracht geloosd wordt. Van dit finale
percolaatwater zijn evenwel geen kwaliteitsgegevens bekend. Er kan dan ook aangenomen worden dat
bij de impactevaluatie uitgaande van de gemeten waarden een worst case beoordeling bekomen wordt.
In Tabel 45 wordt een overzicht opgenomen van de beoordelingswaarden die in dit MER toegepast worden
(afgeleid uit milieudoelstellingen zoals opgenomen voor de Antwerpse Havendokken in SGBP van de
Schelde, aangevuld met een aantal andere doelstellingen voor grote rivieren).
8.2.3
Milderende maatregelen en postmonitoring
Bij het optreden van belangrijke negatieve effecten worden milderende maatregelen voorgesteld
teneinde belangrijke negatieve milieu-effecten te vermijden, te beperken, te herstellen of te
compenseren.
Postmonitoring wordt voorzien indien belangrijke negatieve effecten verwachten worden maar waarbij
de effectbeoordeling gekenmerkt wordt door een te hoge mate van onzekerheid. Postmonitoring wordt
ook aangewezen geacht indien milderende maatregelen noodzakelijk blijken maar het effect van deze
maatregelen onvoldoende concreet kan ingeschat worden. Hierbij gaat postmonitoring verder dan het
louter toepassen van wettelijke bepalingen (bvb. m.b.t. opvolging van lozingsvorowaarden).
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
125 | 202
Tabel 45: lozingsnormen en toetsingscriteria gehanteerd bij impactbeoordeling
Toetsingscriteria milieukwaliteit
Beoordelingswaarden overgenomen
van toetsingscriteria rivieren en
meren
Parameter
lozingsnorm*
SGBP Schelde
Antwerpse
Havendokken
JG-MKN
pH
6,5-9,0
5,5 - 8,5
Temperatuur
30
25 + 3
max.
toetswijze
Zwevende stoffen
mg/l
60
50
90P
BZV
mg/l O2
25
6
90P
CZV
mg/l O2
125
30
90P
Totaal fosfor
mg/l P
2
0,11
zomerjaargemiddelde
Totaal stikstof
mg/l N
15
1,8
zomerjaargemiddelde
elektrische geleidbaarheid
µS/cm
18000
90P
chloride
mg/l
6000
90P
sulfaat
mg/l
1000
gemid.
MAC-MKN
toetswijze
indelingscriterium GS
toetswijze
zware metalen, totale concentraties
koper
mg/l
0,050
0,007
opgelost
0,050
totaal
nikkel
mg/l
0,030
0,020
opgelost
0,030
totaal
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
126 | 202
lozingsnorm*
Parameter
Toetsingscriteria milieukwaliteit
Beoordelingswaarden overgenomen
van toetsingscriteria rivieren en
meren
SGBP Schelde
Antwerpse
Havendokken
JG-MKN
toetswijze
MAC-MKN
toetswijze
indelingscriterium GS
toetswijze
zink
mg/l
0,200
0,020
opgelost
0,200
totaal
lood
mg/l
0,050
0,007
opgelost
0,050
totaal
arseen
mg/l
0,005
0,003
opgelost
0,005
totaal
zilver
mg/l
0,0004
0,00008
opgelost
0,0004
totaal
chroom
mg/l
0,050
0,005
opgelost
0,050
totaal
cadmium
mg/l
0,0008
0,00008
opgelost
0,0008
totaal
kwik
mg/l
0,0003
0,000050
opgelost
0,0003
totaal
doelstelling grote rivier
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
127 | 202
8.3 Referentiesituatie
8.3.1
Waterstromen en waterbalans
De meest relevante waterstromen worden hierna opgenomen:
Inkomende stromen:



water aangevoerd met de diverse te verwerken producten (met wisselende
hoeveelheden qua aard en wisselende vochtgehalten, gaande van ca. 20 tot 80 %);
beperkte hoeveelheid leidingwater:
hemmelwater
Interne stromen:










reinigingswater wasstraat (wordt afgeleid naar WZI);
percolaatwater van bvb biofilter, … (wordt afgeleid naar WZI);
spui van zuurwassers (wordt op eindproduct gebracht);
bevochtiging biofilters;
water dat zich in slib bevindt dat herbruikt wordt bij vergisting:
zwaar belaste waterstromen gebruikt bij productie van biofrit:
water aanwezig in digestaat, met aansluitende scheiding in dikke en dunne fractie. Deze
fracties worden op het bedrijf zelf nog verder verwerkt:
(potentieel) vervuild hemelwater (van verhard terrein, afgeleid naar WZI));
niet vervuild hemelwater (van daken, opgevangen in hemelwaterbassin;
sanitair afvalwater (afgeleid naar WZI)
Uitgaande stromen:




water afgevoerd met diverse eindproducten;
gezuiverd bedrijfsafvalwater (inclusief potentieel vervuild hemelwater)
verdamping water (zowel natuurlijke als geforceerde):
beperkte hoeveelheden geloosd niet vervuild hemelwater (overloop hemelwaterbassin)
Er zijn van de verschillende waterstromen nauwelijks kwantitatieve gegevens beschikbaar, zodat geen
gedetailleerde waterbalans kan opgemaakt worden. De waterbalans zal dan ook opgemaakt worden op
basis van een aantal algemene gegevens.
Verschillende waterstromen (zoals bvb spui van gaswasser, al of niet gezuiverd afvalwater) worden door
het bedrijf herbruikt. Van de hoeveelheid hergebruik is hierbij geen enkel kwantitatief gegeven
beschikbaar.
Bij de productie van biofrit wordt rechtstreeks vanuit de pompput water afgeleid dat nog niet gezuiverd
werd. De hoeveelheden waarop dit betrekking heeft zijn evenmin gekend.
Het inzetten in de productie van zwaar belast water i.p.v. te zuiveren met de WZI kan een positief effect
hebben op de sturing van de WZI, gezien hierdoor met minder sterke schommelingen qua samenstelling
van het influent optreden. Hierdoor kan de WZI op een gelijkmatige manier gestuurd worden.
Het al of niet afleiden van zwaar belaste stromen naar de WZI wordt op een eerder pragmatische wijze
beslist bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Er zijn hierbij geen instructies/procedures van toepassing waarin
beslissingscriteria zijn opgenomen.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
128 | 202
Een aanzienlijke hoeveelheid van het aanwezig water verdampt. Dit heeft betrekking op zowel
natuurlijke verdamping (bvb hemelwater van het terrein), als verdamping via de biofilter, de gaswasser,
bij de compostering en bij geforceerde verdamping bij bvb het indikken van bepaalde fracties. Ook van
deze verschillende fracties zijn geen gedetailleerde hoeveelheden bekend.
De hoeveelheid water aanwezig in de dikke fractie komt in de compostering terecht. Een aanzienlijk deel
van het water in de dunne fractie zal bij het indikken verdampen. Een deel van de dunne fractie wordt
afgevoerd naar derden, zodat ook op deze wijze een hoeveelheid water het bedrijf verlaat.
Een andere interne stroom water heeft betrekking op water aanwezig in het slib van de WZI. Dit wordt
niet afgevoerd gezien dit slib naar de vergisters afgevoerd wordt. Dit slib dient hierbij wel aan de
samenstellingsvoorwaarden van het VLAREMA te voldoen. Ook van deze fractie zijn geen kwantitatieve
gegevens beschikbaar. Een deel van de vergistingsmix wordt wel afgevoerd naar derden. Door het bedrijf
wordt voorzien om vanaf juli 2014 het slib 2x per jaar te testen op alle Vlarema parameters.
Gezien een belangrijk deel van de waterstromen betrekking heeft op hemelwater zal hierop dan ook in
detail ingegaan worden, naargelang de locatie waar het hemelwater terechtkomt..
Tabel 46: overzicht hemelwater versus geloosd debiet
neerslag
m³/m².jaar
0,8
collectiefactor
oppervlakten
daken (opslag in hemelwaterbassin)
biofilter (bij interne neerslag percolaat naar WZI)
opslag stoffen in open lucht (bij intense neerslag percolaat naar WZI)
verhard terrein (naar WZI)
m²
volume
per jaar
m³
15088
0,85
10260
400
0,10
32
3872
0,20
620
24064
0,80
15401
som
26312
Uit deze neerslagbalans blijkt dat een zeer aanzienlijk deel van het hemelwater niet geloosd wordt. Het
saldo dient hierbij gezocht in vnl. verdamping (zowel de natuurlijke, bvb vanuit de biofilter,
buitenopslag, als de geforceerde bij bvb gaswassing en het drogen van bepaalde fracties). Er wordt ook
veel water bij de aanmaak van de vergistingsmix gebruikt voor het aanlengen van de mix tot 14 % DS.
Bij het optreden van piekbuien dient, cfr. onderstaande berekening, een buffercapaciteit van zowat
1.000 m³ beschikbaar te zijn om te vermijden dat het terrein onder water zou komen te staan. Bij deze
berekening wordt ervan uitgegaan dat enkel de afvoer van hemelwater van de daken niet dient gebufferd
te worden (indien de hemelwateropvang vol is treedt een overstort naar de langsgracht (ingebuisd) in
werking, zodat dit geen impact heeft op de WZI).
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
129 | 202
Tabel 47: berekening van noodzakelijke buffercapaciteit voor opvang piekbuien.
dagpiekbui (komt eens om de twee jaar voor)
l/m²
36
collectiefactor
oppervlakten, m²
volume
m²
biofilter
opslag stoffen in open lucht
verhard terrein
m³
400
1
14
3872
1
139
24064
1
866
som
1020
Gezien de bestaande buffers (inhoud 500 m³) steeds gedeeltelijk gevuld zijn (gemiddeld gezien 25 %, dus
gemiddeld zowat 375 m³ voor buffering vervuild hemelwater beschikbaar), kan aangenomen worden dat
bij het optreden van een dergelijke dagpiekbui er onvoldoende restcapaciteit aanwezig is om dit
afstromend hemelwater op te vangen. Er kan dan ook vanuit gegaan worden dat hierbij een deel van het
terrein onder water zal staan, waarbij mogelijks een deel naar de bermen kan afstromen.
Het voorzien van extra bufferruimte wordt dan ook aangewezen geacht om de frequentie waarmee het
terrein onder water komt te staan, waarbij finaal ook een deel van het water naar de bermen kan
afstromen, te beperken.
Wordt rekening gehouden met een etmaalpiekintensiteit van 28 l/m² (frequentie die zich zowat 2 x per
jaar voordoet), en een gemiddelde aanwezige beschikbare buffercapaciteit van 375 m³, dan zou een
extra buffercapaciteit van zowat 400 m³ noodzakelijk zijn om onder deze situatie het potentieel vervuild
hemelwater op te slaan. Onder deze voorwaarden zou dan ook gemiddeld gezien het verhard terrein
maximaal 2 x per (gedeeltelijk) onder water komen te staan. Er dient wel rekening mee gehouden te
worden dat bij het optreden van dergelijke piekbuien (op dagbasis) ervan kan uitgegaan worden dat de
meeste contaminatie met de eerste hemelwater afgevoerd zal worden (first flush) en dat buffering van
deze stroom ook aangewezen is. Van de aansluitende hemelwaterstromen kan aangenomen worden dat
deze veel minder sterk vervuild zullen zijn, zodat het tijdelijk stockeren van deze stromen op het terrein
zelf niet problematisch is. Het mee behandelen van deze sterk verdunde stromen in de WZI is ook minder
aangewezen. Het lozen van deze overmaat hemelwater, samen met reeds gezuiverd water, kan enkel
voorzien worden indien door monitoring vastgesteld wordt dat dit water aan de lozingsvoorwaarden
voldoet. Zoniet dient dit toch in de WZI mee behandeld te worden.
Op basis van het inschatten van een aantal deelstromen, rekening houdend met aan- en afgevoerde
hoeveelheden, vochtgehalte afgevoerde stoffen, extrapolatie van geregistreerde debieten geloosd via de
WZI wordt een waterbalans opgesteld voor de actueel vergunde situatie.
Tabel 48 : waterbalans (hoeveelheden in m³/jaar) in de actueel vergunde situatie
waterbalans
actueel
hemelwater
34739
leidingwater
52
IN
geloosde hoeveelheid BA water
4153
niet gecollecteerd hemelwater (verdampt op terrein)
water aangevoerd met te verwerken stoffen
UIT
8427
162500
water afgevoerd met eindproduct dunne fractie
39638
water verdampt uit dunne fractie
56829
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
130 | 202
waterbalans
actueel
IN
water afgevoerd met bodemverbeteringsmiddel (na compostering)
lozing sanitair water
52
saldo (afgevoerd als meststof en/of verdampt en/of als niet verontreinigd hemelwater
geloosd via overloop "foliebassin")
totaal
8.3.2
UIT
57200
30993
197291
197291
Beschrijving van de waterzuiveringen
Zuiveringsinstallatie BA
Het bedrijfsafvalwater wordt gescheiden afgevoerd en wordt verzameld in de bestaande
buffertank/pompput. In deze pompput kunnen chemicaliën worden toegevoegd om een betere flocculatie
van de zwevende stoffen te bekomen. Vanuit de pompput wordt het afvalwater naar 5 bezinkingsbekkens
(5 silo’s van 100m3) gepompt, waar de zwevende stoffen kunnen bezinken.
Deze bezinkingsbekkens zijn in serie geschakeld, waarbij steeds het supernatans (=bovenstaande
waterfractie) overloopt naar de volgende silo en de bodemfractie (= bezinksel) afgevoerd wordt naar de
vergisters. Er is een mogelijkheid voorzien om het water enkel over deze voorbezinking te laten
recirculeren, in geval dat nodig zou zijn wegens een te hoge concentratie aan zwevende deeltjes in het
afvalwater.
Toch bevat deze afvalstroom ook na deze voorbezinking nog te veel organische belasting (CZV en
nutriënten) om direct geloosd te worden.
Na de bezinkingsfase wordt het water (supernatans) via een centrifugaalzeef verpompt naar de eigenlijke
biologie. De huidige biologie is een discontinue biologie (SBR-systeem) waarbij er dagelijks een cyclus van
verschillende fases doorlopen wordt. In de biologie bevinden zich micro-organismen en wordt er
gecontroleerd zuurstof toegevoegd. De micro-organismen breken de organische verbindingen, die nog in
het water aanwezig zijn, af tot CO2 en nieuwe biomassa.
Fase 1 : Vullen / beluchten / onbelucht mengen
Dit is de belangrijkste fase en neemt dan ook het grootste deel van de tijdsspanne in beslag (18 19u/dag). Tijdens deze fase is er afwisselend een nitrificatiefase (met beluchting) en een
denitrificatiefase (zonder beluchting, enkel menging) voor het omzetten van de organische vuilvracht en
de aanwezige stikstof door het aanwezige actief slib. Er wordt discontinu gevoed (normaliter telkens bij
aanvang van de denitrificatie fase) op basis van op voorhand ingestelde volumes.
Fase 2 : continu beluchten
Deze fase is van beperkte duur (ong. 30 min) en dient voor het verwijderen van een laatste fractie van de
organische vervuiling (geen voeding meer tijdens deze fase).
Fase 3 : Bezinken
Deze fase duurt ongeveer 2u. Tijdens deze fase worden zowel de beluchting als de mengers uitgeschakeld
waardoor het aanwezige slib kan bezinken. Het spuien van slib kan ook aan het einde van deze fase
gebeuren. Dit slib wordt opgeslagen in een afzonderlijke slibopslag tank.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
131 | 202
Fase 4 : Aflaten proper water
Via een vlotter wordt het supernatans (= bovenstaande propere water) periodiek afgelaten. De duur van
de lozing bedraagt hierbij 1 à 2 uur.
Deze fases worden doorlopen op basis van ingestelde tijdsparameters. Indien nodig kunnen deze
instellingen aangepast worden. Indien nodig kunnen er in de biologie chemicaliën gedoseerd worden voor
het onder controle houden van verschillende parameters (FeCl3 of loog).
Het gezuiverd afvalwater wordt via een rietveld geloosd in de buffergracht.
Bij de impactbeoordeling wordt met deze filters evenwel geen rekening gehouden gezien alle gegevens
(debieten en vrachten) betrekking hebben op gezuiverd afvalwater vooraleer dit in het rietveld terecht
komt (de meetgoot situeert zich voor het rietveld).
In onderstaande figuur wordt het verloop van de lozing, zoals gemeten bij de meest recente
heffingscampagne van 2013, weergegeven. Uit deze grafief kan afgeleid worden dat gezien de lozing ’s
nachts gebeurt, dat analyses uitgevoerd op stalen van de biologie die overdag genomen worden (er wordt
+- 2-wekelijks door een extern bedrijf een controle op de goede werking van de WZI uitgevoerd), in feite
geen éénduidige link hebben met de kwaliteit van het geloosde water.
Figuur 13 : verloop gemeten geloosd debiet bij heffingscampagne 2013
Bijkomend kan aangegeven worden dat bij langdurige droogte er geen gezuiverd BA geloosd wordt.
Lozing kan ook stopgezet worden in de winter. Dit werd nodig geacht gezien bij te lage temperaturen van
het te zuiveren water er onvoldoende biologische stikstofverwijdering kan optreden. Onder dergelijke
voorwaarden wordt het niet mogelijk geacht om systematisch te voldoen aan strenge lozingsvoorwaarden
inzake (totaal)-N. Hier kan er ook op gewezen worden dat bij andere bedrijven/sectoren waar dergelijke
problemen met te koud afvalwater zich stellen er verschillende lozingsnormen van toepassing kunnen zijn
in de winter in vergelijking met de zomer. Er zijn evenwel geen éénduidige meetgegevens beschikbaar
van N-gehalten in het afvalwater tijdens koude periodes om hieruit onderbouwde conclusies te
formuleren m.b.t. haalbare emissieniveaus.
Teneinde ook in koude perioden de WZI operationeel te kunnen houden en te komen tot een voldoende
N-verwijdering heeft het bedrijf recent een aanpassing aan de installaties voorzien, zodat beschikbare
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
132 | 202
laagwaardige warmte van de biogasinstallatie kan ingezet worden voor de verwarming van de biologie.
Tijdens koude periodes volgen operatoren meermaals per dag de temperatuur van de biologie op (met
T°-sonde) en zullen indien nodig warmte van de biogasinstallatie overhevelen. Er wordt hierbij warmte
naar de biologie overgebracht zodra de sonde minder dan 15 °C registreert, en dit tot een temperatuur
bereikt wordt van 22 °C.
Op deze wijze kan ook tijdens koude perioden de biologie van de WZI operationeel gehouden worden
met een voldoende N-verwijdering, waardoor gezuiverd afvalwater geloosd kan worden.
IBA
Het sanitair water werd, na voorbezinking in een septische put, gezuiverd in een IBA. Het gezuiverde
afvalwater werd daarna geloosd in het oppervlaktewater.
Na aanpassing in 2012 wordt dit water ook naar de biologie van de WZI afgevoerd. De hoeveelheden zijn
evenwel dermate beperkt dat hiervan nauwelijks een impact te verwachten is.
KWS-scheider
Het waswater van de wasstraat wordt in een slibvanger met KWS-afscheiding verzameld. Het effluent
hiervan wordt grotendeels herbruikt in de aanmaak van de vergistingsmix (Biofrit). Een klein deel
wordt, na zuivering in de biologie, in de ingebuisde gracht geloosd.
8.3.3
Gegevens influent
Van het influent zijn nauwelijks kwantitatieve gegevens beschikbaar m.b.t. de samenstelling. Indien bij
de periodieke controle van de WZI vastgesteld wordt dat er problemen optreden, wordt af en toe een
beperkte analyse uitgevoerd op het influent of op het water aanwezig in de buffers. Hierbij worden
aanzienlijke fluctuaties vastgesteld (opmerking : de normaal optredende concentraties zullen zeer
waarschijnlijk minder uitgesproken piekwaarden vertonen dan deze die optreden bij vaststelling van
problemen bij de WZI).
N influent
: 250-340 –680 – 900 mg/l (tot bvb > 1.200 bij deelstroom afkomstig van compost)
CZV influent
: > 1200 -2200- 2500 - > 10.000
P influent
: 35 mg/l
De zeer grote verschillen wijzen op:


8.3.4
Noodzaak om verschillende stromen te bufferen
Opvolging om na te gaan welke stromen naar WZI mogen afgeleid worden en welke stromen best
terug naar productieproces afgeleid worden.
Lozingsvoorwaarden
Algemene lozingsvoorwaarden cfr. Vlarem-II (extract van emis website van VITO)
Subafdeling 4.2.2.1. Lozing van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat in de gewone
oppervlaktewateren [...]
Titel vervangen bij art. 6 B.Vl.Reg. 9 mei 2008, B.S. 23 juni 2008.
Titel gewijzigd bij art. 40 B.Vl.Reg. 23 december 2011, B.S. 21 maart 2012
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
133 | 202
Artikel 4.2.2.1.1.
De algemene voorwaarden voor het lozen in de gewone oppervlaktewateren en/of voor lozingen gelegen
in het individueel te optimaliseren buitengebied van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen
bevat, luiden als volgt :, luiden als volgt:
1° het te lozen bedrijfsafvalwater dat in zodanige hoeveelheid pathogene kiemen bevat dat het
ontvangende water er gevaarlijk door kan worden besmet, moet ontsmet worden;
2° de pH van het geloosde bedrijfsafvalwater mag niet meer dan 9 of niet minder dan 6,5 bedragen;
indien het geloosde bedijfsafvalwater afkomstig is van het gebruik van een gewoon oppervlaktewater
en/of van grondwater, kan voor de bepaling van de grenswaarden van de pH de natuurlijke pH van het
bedoelde oppervlaktewater en/of grondwater aangenomen worden indien die pH meer dan 9 of
minder dan 6,5 bedraagt;
3° het biochemische zuurstofverbruik in vijf dagen bij 20°C in het geloosde bedrijfsafvalwater mag niet
meer bedragen dan 25 milligram zuurstofverbruik per liter;
4° de temperatuur van het geloosde bedrijfsafvalwater mag 30°C niet overschrijden; mits uitdrukkelijk in
de vergunning opgenomen, is bij een buitentemperatuur van 25°C of meer of bij een koelwaterinname
met een temperatuur van 20°C of meer evenwel een overschrijding tot 35°C toegestaan, in zoverre
hierdoor de temperatuur, vermeld in de milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende
oppervlaktewater niet wordt overschreden;
5° in het geloosde bedrijfsafvalwater mogen de volgende gehalten niet overschreden worden:
a) 0,5 milliliter per liter voor de bezinkbare stoffen (tijdens een statische bezinking van 2 uur);
b) 60 milligram per liter voor de zwevende stoffen;
c) 5 milligram per liter voor de perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen;
d) 3 milligram per liter voor de som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve
stoffen;
6° indien het geloosde bedrijfsafvalwater afkomstig is van het gebruik van een gewoon oppervlaktewater
en/of van grondwater kunnen de waarden vastgelegd in sub 3° en sub 5° van dit artikel vermeerderd
worden met het gehalte in het opgenomen water;
7° een representatief monster van het geloosde bedrijfsafvalwater mag geen oliën, vetten of andere
drijvende stoffen bevatten in zulke hoeveelheden dat een drijvende laag op ondubbelzinnige wijze kan
vastgesteld worden; in geval van twijfel, kan dit vastgesteld worden door het monster over te gieten
in een scheitrechter en door vervolgens na te gaan of twee fasen gescheiden kunnen worden.
Gewijzigd bij art. 35 B.Vl.Reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999, eerste editie.
Gewijzigd bij art. 7 B.Vl.Reg. 9 mei 2008, B.S. 23 juni 2008.
Gewijzigd bij art. 41 B.Vl.Reg. 23 december 2011, B.S. 21 maart 2012
Bijzondere lozingsvoorwaarden opgenomen in milieuvergunning:



CZV
Ptot
Ntot
: 125 mg/l
: 2 mg/l
: 15 mg/l
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
134 | 202
Verder van toepassing zijnde bepalingen:
Concentraties van stoffen opgenomen in bijlage 2C van titel I van het Vlarem worden beperkt tot de
concentraties vermeld in de kolom “indelingscriterium gevaarlijke stoffen (GS) van art.3 van bijlage
2.3.1. van Vlarem-II en bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 x de rapportagegrens.
8.3.5
Samenstelling geloosd afvalwater
De hoeveelheid en samenstelling van het geloosde afvalwater wordt in kaart gebracht op basis van
metingen.
Dit omvat zowel metingen in het kader van de heffingscampagne als meetresultaten van bijkomende
meetcampagnes uitgevoerd door VMM.
In het MER wordt de kwaliteit van het geloosde water beoordeeld t.o.v. de lozingsvoorwaarden en t.o.v.
de impactbijdrage van het ontvangende oppervlaktewater.
Ten aanzien van de meetwaarden van de heffingscampagne 2013 kan gesteld worden dat de gemeten
debieten aanzienlijk lager zijn dan deze van de voorgaande jaren. Van een aantal parameters werd dan
echter wel een hogere concentratie gemeten. Rekening houdend met het geloosde debiet liggen de
geloosde vrachten tijdens de meetcampagne van 2013 voor de meeste parameters lager dan het
gemiddelde van de jaren ervoor. Enkel inzake totaal fosfor en nikkel werd in 2013 een hogere vracht
gemeten (respectievelijk 50 en 30% hoger dan in 2012).
Tabel 49: gemiddelde lozingsconcentraties berekend uit heffingscampagnes en meetcampagne
VMM
aantal lozingsdagen per jaar
300
debiet
m³/dag
pH
grenswaarde
gemiddelde
2010/2011/2012
gemiddelde
2012
13,8
7,4
6,5-9,0
7,9
7,9
Zwevende stoffen
mg/l
60
19
40
BZV
mg/l O2
25
2,7
3,8
CZV
mg/l O2
125
106
167
Totaal fosfor
mg/l P
2
0,4
0,6
Totaal stikstof
mg/l N
15
4,7
5,3
koper
mg/l
0,050
0,009
0,017
nikkel
mg/l
0,030
0,012
0,020
zink
mg/l
0,200
0,059
0,044
lood
mg/l
0,050
0,005
0,005
arseen
mg/l
0,005
0,005
0,005
zware metalen, totale concentraties
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
135 | 202
gemiddelde
2010/2011/2012
gemiddelde
2012
13,8
7,4
0,000
0,005
0,005
mg/l
0,050
0,005
0,005
cadmium
mg/l
0,001
0,0005
0,0005
kwik
mg/l
0,000
0,0001
0,0001
aantal lozingsdagen per jaar
300
debiet
m³/dag
zilver
mg/l
chroom
grenswaarde
waarde gelijk aan 1/2 rapportagegrens
De meetresultaten van de heffingscampagne van 2012 voldoen enkel m.b.t. CZV niet aan de
grenswaarde. Ook het gemiddelde ligt hoger dan deze grenswaarde (zonder rekening te houden met de
verrekenbare meetfout bij de analyses). Detailresultaten van de meetcampagnes worden in onderstaande
tabellen opgenomen.
Bij de heffingscampagnes van de laatste 4 jaar werden er enkel ten aanzien van CZV periodiek
overschrijdingen van de lozingsnorm vastgesteld.
M.b.t. BZV wordt ruimschoots aan de lozingsvoorwaarden voldaan. De zeer lage waarden wijzen op een
goede biologische afbraak door de WZI. Dit impliceert wel dat indien bij aanvoer van N-rijke afvalwaters
er een probleem inzake Ntotaal ontstaat (op basis van analyses is dit systematisch terug te brengen tot te
hoge nitraatconcentraties) dat op dat ogenblik het doseren van een extra koolstofbron noodzakelijk is.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van suikers of zetmeel), te doseren tijdens de denitrificatie.
Uit de verhouding CZV tot BZV (gaande van +- 30 in 2013 tot zelfs 43 in 2012) kan besloten worden dat de
op het rietveld geloosde CZV vnl. betrekking heeft op recalcitrante CZV. Door het recalcitrant karakter
kan dan ook aangenomen worden dat de geloosde vrachten ervan nauwelijks een impact zullen hebben
op de zuurstofhuishouding van het ontvangende oppervlaktewater. Aanpassing van de actuele
lozingsnorm voor deze parameter lijkt dan ook aangewezen.
Inzake zware metalen (van de reeks die bij de heffingscampagne beoordeeld wordt) blijken er enkel
aantoonbare hoeveelheden aanwezig te zijn van nikkel en zink. Sporadisch werd ook koper en chroom
aangetoond.
De concentraties blijven wel aanzienlijk lager dan het indelingscriterium gevaarlijke stoffen, zodat er
geen noodzaak is om specifieke lozingsvoorwaarden voor deze metalen te laten vastleggen.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
136 | 202
Tabel 50 : resultaten heffingscampagne 2013 en vergelijking met meetgegevens 2012
Parameter
debiet
m³/dag
pH
Gemid.
7/11/2013 2013
verhouding
2013/2012
concentratie
verhouding
2013/2012
massa
uitstoot
4/11/2013
6/11/2013
5,4
4,4
4,0
7,7
7,9
7,6
7,7
32
38
34
34,7
0,9
0,5
4,6
0,6
Zwevende stoffen
mg/l
BZV
mg/l O2
6,2
6,1
4,9
5,7
1,5
0,9
CZV
mg/l O2
170
170
170
170
1,0
0,6
Totaal fosfor
mg/l P
1,2
1,3
1,0
1,2
2,0
1,2
Totaal stikstof
zware metalen, totale
concentraties
mg/l N
2,8
1,7
1,9
2,1
0,4
0,3
koper mg/l
0,005
0,005
0,005
0,005
0,3
0,2
nikkel mg/l
0,048
0,05
0,046
0,048
2,4
1,5
zink mg/l
0,052
0,065
0,054
0,057
1,3
0,8
lood mg/l
0,005
0,005
0,005
0,005
1,0
0,6
arseen mg/l
0,005
0,005
0,005
0,005
1,0
0,6
zilver mg/l
0,005
0,005
0,005
0,005
1,0
0,6
chroom mg/l
0,005
0,005
0,005
0,005
1,0
0,6
cadmium mg/l
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
1,0
0,6
kwik mg/l
0,00001
0,00001
0,00001 0,00001
0,1
0,1
waarde = 1/2 rapport. grens
waarde hoger dan lozingsnorm (zonder correctie
meetfout)
De reden van de verschillen die tussen 2012 en 2013 optreden zijn niet gekend.
Wel dient ermee rekening gehouden te worden dat omwille van het beperkt aantal metingen die in
rekening gebracht kunnen worden (bvb voor 2013 slechts 3 metingen en dan nog van “opeenvolgende
dagen”, er sowieso grotere verschillen kunnen optreden bij normaal optredende schommelingen van de
emissieniveaus.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
137 | 202
Tabel 51: overzicht resultaten heffingscampagnes en meetcampagne VMM (2010-2011-2012)
grenswaarde
debiet
m³/dag
pH
25/08/
26/08/
27/08/
15/11/
16/11/
17/11/
23/11/
24/11/
25/11/
3/07/
4/07/
5/07/
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
29
31
33
6,2
7,2
7,1
8,5
11
11
6,25
6,84
9,04
7,95
7,9
7,8
6,5-9,0
Zwevende stoffen
mg/l
60
6
1,5
6
38
12
8
16
20
4
49
29
41
BZV
mg/l O2
25
1,5
1,5
1,5
4
4
4
1,5
1,5
1,5
5,8
4,2
1,5
CZV
mg/l O2
125
33
30
32
145
125
125
100
80
103
240
110
150
Totaal fosfor
mg/l P
2
0,3
0,1
0,2
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,8
0,5
0,5
Totaal stikstof
mg/l N
15
2,2
1,2
2,4
7,4
6,8
6,2
4,8
4,7
4,5
5,7
5,3
5,0
koper
mg/l
0,050
0,01
0,01
0,01
0,0005
0,0005
0,0005
0,01
0,01
0,01
0,027
0,005
0,020
nikkel
mg/l
0,030
0,005
0,005
0,005
0,016
0,014
0,015
0,005
0,01
0,01
0,021
0,019
0,019
zink
mg/l
0,200
0,06
0,10
0,05
0,044
0,036
0,035
0,11
0,06
0,08
0,060
0,038
0,033
lood
mg/l
0,050
0,005
0,005
0,005
arseen
mg/l
0,005
0,005
0,005
0,005
zilver
mg/l
0,000
0,005
0,005
0,005
chroom
mg/l
0,050
0,005
0,005
0,005
zware metalen, totale
concentraties
0,005
0,005
0,02
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
0,0005
0,0005
0,0005
138 | 202
0,005
0,005
0,005
grenswaarde
25/08/
26/08/
27/08/
15/11/
16/11/
17/11/
23/11/
24/11/
25/11/
3/07/
4/07/
5/07/
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
cadmium
mg/l
0,001
0,0005
0,0005
0,0005
kwik
mg/l
0,000
0,0001
0,0001
0,0001
overschrijden grenswaarde
bijna knelpunt
bijzondere lozingsvoorwaarde
waarde gelijk aan 1/2 rapportagegrens
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
139 | 202
Bijkomende meetgegevens van het effluent zijn afkomstig van o.a. de bedrijfsinterne controles die door
derden uitgevoerd worden om de goede werking van de waterzuivering op te volgen.
Deze controles hebben hierbij niet steeds betrekking op de geloosde debieten (lozing quasi enkel ’s
nachts en gedurende drogere periodes dikwijls evenmin lozing) zodat deze meetresultaten een sterk
vertekend beeld kunnen opleveren bij vergelijking van deze waarden met de lozingsnormen.
Bij deze periodieke controles werden de afgelopen jaren periodiek overschrijdingen vastgesteld inzake
Ntot en zwevende stoffen. Bij het vaststellen van deze overschrijdingen worden telkens aanpassingen aan
de bedrijfsvoering vooropgesteld (bvb aanpassing voeding, denitrificatie tijd, dosering
voedingsstoffen,…). Belangrijke redenen waarom sterke schommelingen in de waterkwaliteit vastgesteld
worden dienen zeker gezocht te worden in het feit dat:


Niettegenstaande de buffering er toch sterke schommelingen optreden qua
influentbelasting (met sterk wisselende verhoudingen N/CZV tot gevolg)
Te lage temperaturen van de biologie in de winter waardoor voornamelijk de Nverwijdering sterk negatief beïnvloed wordt.
De impact van deze oorzaken kan hierbij niet altijd geremedieerd worden.
Bij te lage CZV aanwezig na de beluchtingsfase kunnen er wel extra voedingsstoffen toegevoegd worden
om voldoende denitrificatie te bekomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bvb zetmeel,
suikerwater,..). De noodzaak tot het aanwenden van een extra koolstofbron wordt bepaald op basis van
periodieke opvolging van de installatie door externe deskundigen (zie ook verder in de studie).
Maar aan de te lage temperatuur tijdens koude winterperiodes kon vroeger niets gedaan worden (maar
thans kan laagwaardige restwarmte van de motoren gebruikt worden voor opwarmen van de biologie).
Uit het periodiek opvolgen van de WZI blijkt dat door de dosering van FeCl3 wel systematisch aan de
lozingsvoorwaarden voor Ptotaal voldaan wordt.
De aanzienlijke schommelingen die bij de periodieke controle vastgesteld wordt wijzen wel op de
noodzaak tot een strikte dagelijkse opvolging van de installatie teneinde blijvend aan de
lozingsvoorwaarden te kunnen voldoen.
Er wordt ook gebruik gemaakt van de expertise van externe deskundigen om de WZI te sturen. Zo doet
Aqua een tweewekelijkse controle op de goede werking van de WZI. Hierbij worden ook telkens een
aantal analyses op het afvalwater uitgevoerd. Op basis van deze controles wordt advies verleend m.b.t.
eventuele noodzakelijke bijsturingen. Hierbij wordt aangegeven wanneer een extra C-bron moet
toegevoegd worden, of wanneer eventueel bepaalde procesparameters gewijzigd moeten worden. Het al
of niet doseren van een extra C-bron wordt dus niet bepaald in functie van de ingangsconcentraties van
het influent, maar op basis van de uitgangsconcentraties CZV/N-tot.
Ten aanzien van de geloosde debieten zijn enkel maar kwantitatieve gegevens beschikbaar van de
heffingscampagnes. Extrapolatie van deze gegevens naar jaarbasis gaat dan ook gepaard met een
verhoogde onzekerheid.
Er zijn evenmin concrete gegevens beschikbaar ten aanzien van de periodes waarbij niet geloosd wordt.
Indicaties over de frequentie waarmee niet geloosd wordt kunnen afgeleid worden uit de 2-wekelijkse
opvolging van de WZI door een externe deskundige. Uit nazicht van deze verslagen kan bvb melding
gemaakt worden van volgende vaststellingen:


25/09/2012
13/09/2012
geen lozing
installatie ligt stil
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
140 | 202


17/08/2012
09/08/2012
laatste dagen geen lozing
laatste dagen bijna niets geloosd
Ook uit de gegevens van 2011 blijkt dat er regelmatig niet geloosd wordt. Bij de impactevaluatie zal dan
ook rekening gehouden worden met een lozing gedurende 300 dagen, op basis van een gemiddeld geloosd
dagdebiet (het gemeten dagdebiet in 2013 tijdens de heffingscampagne lag aanzienlijk lager).
8.4 Impactbeoordeling actuele situatie
Bij de impactbeoordeling wordt rekening gehouden met enerzijds de geloosde vrachten, en anderzijds
het debiet en de kwaliteitsdoelstellingen van het oppervlaktewater waarin geloosd wordt. Gezien deze
gegevens niet bekend zijn van de afwateringsgracht waarin geloosd wordt, kan een kwantitatieve
impactevaluatie enkel uitgevoerd worden voor de lozing in de dokken, waarin de afwateringsgracht
terecht komt.
In deze afwateringsgracht komt ook het hemelwater terecht van de omliggende wegen, en afwatering
van de verharde terreinen van de bedrijven die naast deze wegen gelegen zijn. In hoever hier ook al of
niet gezuiverd bedrijfsafvalwater of sanitair afvalwater terecht komt is evenwel niet duidelijk.
Tijdens de zomerperiode 2012 werd verschillende keren vastgesteld dat er tussen het lozingspunt en de
plaats waar de afwateringsgracht onder de weg doorgaat er geen water meer aanwezig was, zelfs indien
er bij het lozingspunt zelf nog wel water zichtbaar was. Dit impliceert dan ook dat in droge perioden het
geloosde afvalwater niet in de dokken, of zelfs niet in de afwateringsgracht buiten de perceelsgrens zelf
zal terecht komen. Hieruit kan dan ook afgeleid worden dat een specifieke beoordeling van de lozing
tijdens droge perioden niet relevant is. Bij de impactbeoordeling wordt dan ook enkel maar rekening
gehouden met de jaargemiddelde impactbijdrage.
Door het inbuizen van de afwateringsgracht op het bedrijfsterrein medio 2013 kan op die locatie evenwel
geen infiltratie meer optreden en kan er mogelijks finaal iets meer water in de dokken terechtkomen.
Maar dit verandert uiteraard niets aan de sterk verlaagde lozing tijdens droogteperiodes.
Voor het berekenen van de impact op de waterkwaliteit van het dokwater wordt rekening gehouden met
debietgegevens zoals door het Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen ter beschikking gesteld. Deze
gegevens worden hierna opgenomen.
8.4.1
Waterhuishouding dokken LO
Onderstaande gegevens werden overgenomen uit : “Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Samenvatting
waterhuishouding Linker Oever 2009”.
Tabel 52: waterhuishouding 2009
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
141 | 202
Bij de impactberekening zal danook rekening gehouden worden met een gemiddeld debiet van 0,9 m³/s
van het ontvangende oppervlaktewater.
Ten aanzien van de berekende debieten dient met volgende kanttekeningen rekening gehouden te
worden:
8.4.2
Impactbeoordeling.
In onderstaande tabellen wordt de jaargemiddelde impact van het lozen op de dokken berekend. Zoals
eerder aangegeven wordt hierbij met een gemiddeld debiet in het dok van 0,9 m³/s rekening gehouden.
Uit de impactberekeningen blijkt dat de impact verwaarloosbaar is. Dit is uiteraard te wijten aan de zeer
beperkte hoeveelheden afvalwater die geloosd worden.
Zelfs indien de werkelijke hoeveelheden dubbel zo hoog zouden zijn als berekend, of de lozingen
constant maar net zouden voldoen aan de lozingsvoorwaarden, dan nog is de impact op de waterkwaliteit
van het dokwater te verwaarlozen (score 0).
Zelfs indien voor totaal fosfor en nikkel rekening zou gehouden worden met de hogere vrachten zoals
gemeten in 2013 in vergelijking met 2012 dan nog verandert dit niets aan de impactevaluatie.
Er zijn dan ook geen specifieke milderende maatregelen te nemen (behoudens het opvolgen van de goede
werking van de installatie zodat blijvend aan de lozingsvoorwaarden voldaan wordt.
Voor koude winterperiodes kon evenwel niet uitgesloten worden dat er alsnog overschrijdingen van
bepaalde lozingsnormen (bvb Ntot of CZV) kunnen optreden, omdat in die periodes de biologie uiteraard
veel minder werkzaam is. Problemen zouden zich hierbij kunnen voordoen bij langdurige koude periodes.
Dit kan uiteraard enkel op basis van monitoring vastgesteld worden.
Door de recente aanpassing van de installaties (uitgevoerd in winter 2013/2014) is het echter thans
mogelijk om de biologie op te warmen m.b.v. laagwaardige warmte van de biogasinstallatie. Dit moet
het bedrijf dan ook toelaten om in de toekomst bij koude perioden toch een voldoende biologische
activiteit en N-verwijdering te bekomen. Op basis van de periodieke monitoring die thans door Aqua
voorzien wordt zal dit dan ook kunnen gemonitord worden.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
142 | 202
Tabel 53: Impactbeoordeling lozing op waterkwaliteit van het dokwater op basis van geloosde vrachten in 2012
Gemiddelde
concentraties
lozing 2012
Impactbijdrage berekend voor dokken LO
Parameter
lozings-norm*
pH
BZV
CZV
gemiddelde impactbijdrage in % tov
doelstelling
0,006
0,007
0,01
0,001
0,001
0,01
0,027
0,030
0,1
0,0001
0,0001
0,1
0,001
0,001
0,05
beoordeling t.o.v.
JG-MKN doelstelling
rivieren en meren, %
0,000003
0,000003
0,04
0,000003
0,000004
0,02
0,000007
0,000008
0,04
0,000001
0,000001
0,01
0,000001
0,000001
0,03
0,000001
0,000001
1,11
0,000001
0,000001
0,02
0,0000001
0,0000001
0,11
0,00000002
0,00000002
0,04
6,5-9,0
Temperatuur
Zwevende stoffen
geloosde
vracht, g/s
gemiddelde
impactbijdrage
in mg/l
30
mg/l
mg/l O2
mg/l O2
60
25
125
Totaal fosfor
mg/l P
2
Totaal stikstof
mg/l N
15
40
3,8
167
0,6
5,3
zware metalen
koper mg/l
nikkel mg/l
zink mg/l
lood mg/l
arseen mg/l
zilver mg/l
chroom mg/l
0,05
0,03
0,2
0,05
0,005
0,0004
0,05
cadmium mg/l
0,0008
kwik mg/l
0,0003
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
0,017
0,020
0,044
0,005
0,005
0,005
0,005
0,001
0,000
143 | 202
Tabel 54: Impactbeoordeling lozing op waterkwaliteit van het dokwater op basis van geloosde vrachten berekend op basis van lozingsdebiet 2010
(factor 3 hoger dan in 2012) gedurende volledig jaar en qua concentraties net voldoen aan de lozingsvoorwaarden
Gemiddelde
concentraties
lozing
Impactbijdrage berekend voor dokken LO
Parameter
Zwevende stoffen
BZV
lozings-norm*
mg/l
mg/l O2
CZV
mg/l O2
Totaal fosfor
mg/l P
Totaal stikstof
mg/l N
zware metalen
60
25
125
2
15
60
25,0
125
2,0
15,0
geloosde
vracht, g/s
gemiddelde
impactbijdrage
in mg/l
gemiddelde impactbijdrage in % tov
doelstelling
0,022
0,024
0,05
0,009
0,010
0,17
0,045
0,050
0,2
0,0007
0,0008
0,7
0,005
0,006
0,33
beoordeling t.o.v.
JG-MKN doelstelling
rivieren en meren, %
0
koper mg/l
nikkel mg/l
0,05
0,03
zink mg/l
0,2
lood mg/l
0,05
arseen mg/l
zilver mg/l
chroom mg/l
cadmium mg/l
kwik mg/l
0,005
0,0004
0,05
0,0008
0,0003
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
0,050
0,030
0,200
0,050
0,005
0,000
0,050
0,001
0,000
144 | 202
0,000018
0,000020
0,28
0,000011
0,000012
0,06
0,000072
0,000080
0,40
0,000018
0,000020
0,28
0,000002
0,000002
0,07
0,000000
0,000000
0,20
0,000018
0,000020
0,40
0,0000003
0,0000003
0,40
0,00000011
0,00000012
0,24
Tabel 55: Impactbeoordeling lozing op waterkwaliteit van het dokwater bij net voldoen aan lozingsvoorwaarden en lozing gedurende 365 dagen
per jaar aan debiet zoals gemeten in 2012
Gemiddelde
concentraties
lozing
Impactbijdrage berekend voor dokken LO
Parameter
Zwevende stoffen
lozings-norm*
mg/l
60
BZV
mg/l O2
25
CZV
mg/l O2
125
Totaal fosfor
Totaal stikstof
mg/l P
mg/l N
2
15
60
25,0
125
2,0
15,0
geloosde
vracht, g/s
gemiddelde
impactbijdrage
in mg/l
gemiddelde impactbijdrage in % tov
doelstelling
0,010
0,011
0,02
0,004
0,004
0,07
0,020
0,022
0,1
0,0003
0,0004
0,3
0,002
0,003
0,15
beoordeling t.o.v.
JG-MKN doelstelling
rivieren en meren, %
zware metalen
koper mg/l
nikkel mg/l
zink mg/l
0,05
0,03
0,2
lood mg/l
0,05
arseen mg/l
0,005
zilver mg/l
chroom mg/l
cadmium mg/l
kwik mg/l
0,0004
0,05
0,0008
0,0003
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
0,050
0,030
0,200
0,050
0,005
0,000
0,050
0,001
0,000
145 | 202
0,000008
0,000009
0,13
0,000005
0,000005
0,03
0,000032
0,000036
0,18
0,000008
0,000009
0,13
0,000001
0,000001
0,03
0,000000
0,000000
0,09
0,000008
0,000009
0,18
0,0000001
0,0000001
0,18
0,00000005
0,00000005
0,11
8.5 Impactbeoordeling toekomstige situatie
In de toekomstige situatie worden er geen relevant geachte wijzigingen qua aard van de waterstromen
verwacht. Bij verwerking van grotere hoeveelheden grondstoffen zullen uiteraard wel grotere
waterstromen optreden. De uitbreiding van de compostering zal evenwel niet gepaard gaan met een
toename van de hoeveelheid te lozen bedrijfsafvalwater.
Gezien de uitbreiding niet gepaard gaat met een toename van verharde oppervlakte wordt geen wijziging
verwacht m.b.t. de hemelwaterstromen. Bij de medio 2013 uitgevoerde aanpassingen (inbuizing
ontwateringsgracht en aanpassing van het terrein achter een loods werd gebruik gemaakt van
waterdoorlatende verharding, zodat op dit punt evenmin een wijziging van afstromend hemelwater te
verwachten is.
Er wordt niet verwacht dat de uitbreiding van de capaciteit gepaard zal gaan met een toename van de te
lozen hoeveelheid gezuiverd afvalwater.
Op basis van een gelijkaardige werkwijze zoals toegepast bij de beoordeling van de actuele situatie wordt
ook voor de toekomstige situatie een waterbalans opgemaakt.
Tabel 56 : waterbalans in toekomstige situatie (hoeveelheden in m³/jaar)
waterbalans
toekomst
IN
hemelwater
34739
leidingwater
52
geloosde hoeveelheid BA water
4153
niet gecollecteerd hemelwater (verdampt op terrein)
water aangevoerd met te verwerken stoffen
UIT
8427
202100
water afgevoerd met eindproduct dunne fractie
39638
water verdampt uit dunne fractie
56829
water afgevoerd met bodemverbeteringsmiddel (na compostering)
96800
lozing sanitair water
52
saldo (afgevoerd als meststof en/of verdampt en/of als niet verontreinigd hemelwater geloosd
via overloop "foliebassin")
totaal
30993
236891
236891
Gezien er in de toekomstige situatie nauwelijks wijzigingen te verwachten zijn die een aanzienlijke impact
zullen hebben op het geloosde debiet, kan gesteld worden dat de impactbeoordeling voor de toekomstige
situatie kan afgeleid worden uit de berekeningen die voor de referentiesituatie werden uitgevoerd.
Hierbij werden de berekeningen bij net voldoen aan de lozingsvoorwaarden, en het dagelijks lozen van de
hoeveelheid afvalwater zoals gemeten bij de heffingscampagne van 2010 (meer dan 4 x hoger dan het
debiet in 2012) berekend, waarbij de impact zelfs onder deze voorwaarden als verwaarloosbaar kan
aanzien worden.
8.6 Milderende maatregelen en postmonitoring
Gezien het relatief beperkt buffervermogen voor verontreinigd hemelwater (gemiddeld +- 375 m³³
beschikbaar) dient bij intense etmaalpiekbuien rekening gehouden te worden met het overstromen van het
terrein, waarbij gedeeltelijk afvloeien naar de bermen niet kan uitgesloten worden. Indien aanvaardbaar
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
146 | 202
geacht wordt dat het verharde terrein maximaal 2 x per jaar (gedeeltelijk) onder water komt te staan dan
zou een extra buffervolume van grootte orde 400 m³ noodzakelijk zijn. M.b.t. de noodzaak tot extra
buffering dient er rekening mee gehouden te worden dat in elk geval de zgn. first flush (waarvan kan
aangenomen worden dat deze sterker verontreinigd kan zijn) dient gebufferd te worden. Dat aansluitend
het (veel) minder verontreinigde hemelwater op het verharde terrein zelf gebufferd wordt is uiteraard
minder een probleem.
Door het frequent vaststellen van een overschrijding van de lozingsnorm inzake CZV zou onderzoek naar
een mogelijke bijkomende reductie van de CZV concentratie opgestart dienen te worden. Rekening
houdend met de verrekenbare meetfout zal het aantal “effectieve” overschrijdingen evenwel gereduceerd
zijn.
Omwille van de vaststelling dat de residuele CZV vnl. het gevolg is van de aanwezigheid van recalcitrante
CZV (er wordt nauwelijks BZV gemeten), en gezien de zeer beperkte debieten welke geloosd worden
(waardoor elke investering in bijkomende zuiveringsapparatuur relatief gezien (betrokken per m³ geloosd
water) als duur kan voorop gesteld worden), wordt een bijkomende behandeling van het afvalwater weinig
zinvol geacht. Temeer daar de concentratie aan zwevende stoffen doorgaans zeer laag is (zodat bvb het
gebruik van een zandfilter maar een beperkte impact kan hebben), en gezien er tijdens droge periodes er
veel minder tot niet geloosd wordt, waardoor de impact ook in deze periodes zeer beperkt is.
Het lijkt dan ook eerder aangewezen om een hogere lozingsnorm inzake CZV toe te passen. Zelfs indien
permanent zou geloosd worden aan een concentratie van 250 mg/l zelfs dan blijft de impact
verwaarloosbaar (minder dan 1%). Er zijn echter geen meetgegevens beschikbaar om een haalbare
lozingsconcentratie inzake CZV af te leiden bij lagere temperaturen.
Dat voor bepaalde sectoren hoge waarden van (recalcitrante) CZV toegelaten blijkt uit de sectorale
lozingsnormen opgenomen in Vlarem-II. Als voorbeeld kan verwezen worden naar bvb.:
Bijlage 5.3.2.:
20. IJzer- en staalwinning langs vloeibare weg (inrichtingen als vermeld in rubriek 20.2.2, 29.2.1, 29.4.1 en 29.5.1):
a) Hoogovens:
lozing in oppervlaktewater:
zwevende stoffen
BZV
CZV
60,0
25,0
500,0
mg/l
mg O2/l
mg O2/l
22. Lak, verf, drukinkten en pigmenten (productie van) (inrichtingen, vermeld in de rubriek 4.1 van de indelingslijst):
a) lozing in oppervlaktewater:
zwevende stoffen
BZV
CZV
60,0
25,0
200,0
mg/l
mg O2/l
mg O2/l
Gezien de verwaarloosbare impact die globaal genomen optreedt, zijn er dan ook geen specifieke
milderende maatregelen te nemen om de impact verder terug te dringen (cfr. RLB-water).
Uiteraard wordt het wel noodzakelijk geacht om de goede werking van de installatie dagelijks op te
volgen, zodat blijvend aan de lozingsvoorwaarden voldaan wordt.
Voor koude winterperiodes kon evenwel niet uitgesloten worden dat er alsnog bijkomende en/of grotere
overschrijdingen van bepaalde lozingsnormen (bvb Ntot of CZV) kunnen optreden, omdat in die periodes de
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
147 | 202
biologie uiteraard veel minder werkzaam is. Problemen zouden zich hierbij kunnen voordoen bij langdurige
koude periodes, voornamelijk ten aanzien van N-verwijdering. Door de recente aanpassing van de
installaties (uitgevoerd in winter 2013/2014) is het echter thans mogelijk om de biologie op te warmen
m.b.v. laagwaardige warmte van de biogasinstallatie. Dit moet het bedrijf dan ook toelaten om in de
toekomst bij koude perioden toch een voldoende biologische activiteit en N-verwijdering te bekomen. Op
basis van monitoring (actueel 2-wekelijks uitgevoerd door Aqua) kan opgevolgd worden in hoever met deze
werkwijze voldaan kan worden aan de lozingsvoorwaarden. Met deze monitoring wordt ook vastgelegd in
hoever extra C-dosering noodzakelijk is om een voldoende N-verwijdering te realiseren. Hierdoor wordt
strikte opvolging van het N-gehalte van de verschillende deelstromen niet noodzakelijk geacht.
Gezien de pragmatische werkwijze die bij de actuele dagelijkse bedrijfsvoering toegepast wordt bij bvb.
het stopzetten van de lozing bij te koud weer, het niet behandelen van bepaalde stromen in de WZI,…. ,
kan aangeraden worden om een duidelijker/éénduidige werkwijze toe te passen, waarbij specifieke
beslissingscriteria vastgelegd worden. Op deze manier zal in elk geval de werking van de WZI strikter
kunnen opgevolgd worden in combinatie met een 10-daagse of 2-wekelijke opvolging van de WZI door een
(extern) deskundige waarbij ook specifieke analyses uitgevoerd worden op bvb slibgehalte (teneinde het
spuien van slib oordeelkundig bij te sturen). Inzake opvolging van de WZI bij koud weer werden er wel
reeds duidelijke criteria vastgelegd wanneer dient overgegaan te worden tot verwarming van de biologie.
Dit moet het ook mogelijk maken om in de toekomst ook in koude perioden effluent te lozen waarbij ook
dan een voldoende N-verwijdering gerealiseerd kan worden.
Daarnaast dient een dagelijkse opvolging verzekerd te worden waarbij de goede werking van pompen,
afsluiters,…. en het voorradig zijn van de noodzakelijke additieven strikt opgevolgd wordt.
Er dient dan ook monitoring van het slib van de WZI voorzien te worden dat naar de vergisting gaat. Hierbij
moet voldaan worden aan de voorwaarden uit Vlarema. Door het bedrijf wordt voorzien om vanaf juli 2014
het slib 2x per jaar te testen op alle Vlarema parameters.
Lozing van potentieel vervuild hemelwater, samen met reeds gezuiverd afvalwater, kan enkel nadat
vastgesteld wordt dat aan de lozingsvoorwaarde voldaan wordt. Zoniet is de behandeling in de WZI
noodzakelijk.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
148 | 202
9 Discipline grondwater
9.1 Afbakening studiegebied
Omdat het bedrijf niet over een eigen grondwaterwinning beschikt, zal de afbakening van het studiegebied
bepaald worden door de aanwezige vergunde grondwaterwinningen in een straal van 1 km rond het bedrijf.
9.2 Toelichting referentiesituatie
De grondwatertafel bevindt zich in het studiegebied op een diepte van ca 1,2 m-mv. De
grondwaterstroming gaat richting Schelde. Het bedrijf is gelegen op gebied dat volgens de
kwetsbaarheidskaart zeer kwetsbaar is (code Ca1).
In 2009 werd op het terrein een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek werd een
overschrijding van de richtwaarde voor zware metalen in het grondwater aangetroffen ter hoogte van de
composteringshal. Het gaat om een historische verontreiniging. Er is geen duidelijke aanwijzing dat de
verhoogde concentraties een ernstige bodemverontreiniging vormen voor mens of milieu. Er werd bijgevolg
geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd.
9.3 Methodiek en significantiekader
Bij de milieueffectbeoordeling worden de VLAREBO-risicoactiviteiten die eventuele
grondwaterverontreiniging kunnen veroorzaken besproken. Op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken
(oriënterend, verkennend, andere…) wordt nagegaan wat de huidige grondwatersituatie is. Verder wordt
nagegaan wat de invloed van de geplande werken op het grondwater zal zijn. Hierbij wordt gedacht aan
eventuele bemalingswerken in het kader van grond- en infrastructuurwerken enz.
Het effect op de grondwaterkwaliteit in de diverse watervoerende lagen wordtals volgt beoordeeld:
Tabel 57: Significantiekader voor grondwaterkwaliteit
totale concentratieverhoging
huidige immissiekwaliteit (Y) vs. toetsingswaarde
1%<Y
1 % < x ≤ 10 %
10 % < x ≤ 20 %
x > 20 %
verwaarloosbaar
verwaarloosbaar
verwaarloosbaar
1 % ≤ Y < 50 %
beperkte bijdrage
beperkte bijdrage
relevante bijdrage
50 % ≤ Y < 75 %
beperkte bijdrage
relevante bijdrage
belangrijke bijdrage
Y ≥ 75 %
relevante bijdrage
belangrijke bijdrage
belangrijke bijdrage
X: berekende concentratieverhoging van parameter Z
Y: grondwaterkwaliteitsdoelstelling voor parameter Z
Dit toetsingskader dient om de oppervlaktewaterkwaliteit te beoordelen, en een dergelijk kader is niet
opgenomen voor de toetsing van de grondwaterkwaliteit. Inzake grondwaterkwaliteit dient voornamelijk
afgetoetst te worden t.o.v. de wettelijke voorschriften, en kan eveneens een evaluatie gebeuren op basis
van bestaande onderzoeken. Om deze evaluatie mogelijk te maken, werd geopteerd om het
significantiekader voor oppvlaktewaterkwaliteit tevens toe te passen voor grondwaterkwaliteit.
Mogelijke kwaliteitsveranderingen worden op relatieve basis bepaald (verbetering, verslechtering, status
quo, geen invloed…) evenals de relatie met de aanwezige oppervlaktewater (infiltratie, drainage,
kwaliteit).
Met betrekking tot grondwaterkwantiteit kan hier aangehaald worden dat het bedrijf geen
grondwaterwinning bezit en er ook niet rechtstreeks geloosd wordt in het grondwater. Dit betekent dan
ook dat er geen enkele invloed op de grondwaterkwantiteit uitgeoefend zal worden. Daarom is het niet
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
149 | 202
relevant om een gedetailleerd significantiekader met betrekking tot grondwaterkwantiteet mee op te
nemen.
9.4 Beschrijving en beoordeling van de milieueffecten
9.4.1
Grondwaterkwaliteit
Op het bedrijf zijn verschillende inrichtingen aanwezig die een invloed op de bodem- en
grondwaterkwaliteit kunnen hebben. De voornaamste bronnen zijn de opslag van de afvalstoffen/mest,
opslag van gevaarlijke stoffen en de verwerkingsinstallaties (incl. compostering). Het bedrijf voldoet aan
alle wettelijke voorschriften inzake opslag van deze stoffen (zoals opgenomen in Vlarem II). De gevaarlijke
producten in kleine verpakkingen worden alle opgeslagen in speciaal doorvoor voorziene kasten. De opslag
van olie, detergent en andere gevaarlijke stoffen wordt voorzien van een lekopvang. Mazout, diesel,
afvalolie en olie worden deels in bovengrondse dubbelwandige en deels in bovengrondse enkelwandige,
ingekuipte tanks opgeslagen. Het zwavelzuur wordt opgeslagen in bovengrondse dubbelwandige tanks. Op
het terrein zijn twee verdeelslangen voorzien. Onder de vulleiding is een morsbak voorzien. Verder
gebeurt de opslag van mest en compost op een waterdichte vloer.De site vormt een inkuiping en vangt alle
afvalwater op alvorens te lozen. Bij calamiteiten zijn er opslagtanks voorzien om water, dat niet door de
waterzuiveringsinstallatie gestuurd kan worden, op te vangen. Alle potentieel vervuild hemelwater wordt
naar de waterzuiveringsinstallatie gestuurd. De oppervlakten worden steeds zo net mogelijk gehouden. Het
risico naar grondwaterverontreiniging is bijgevolg minimaal.
Gezien het bedrijf vergund is voor meer dan 1.000 m³ mestopslag dienen er peilputten aanwezig te zijn op
het bedrijfOp voorliggend bedrijf zijn enkel (een deel van) de peilputten die aangebracht werden in het
kader van het OBO uitgevoerd in 2009, aanwezig. Voor de peilputten die aanwezig dienen te zijn in kader
van de mestopslag wordt momenteel een plaatsvoorstel opgesteld. De beoordeling van de
grondwaterkwaliteit kan bijgevolg enkel gebeuren op basis van het OBO uitgevoerd in 2009. Uit dit OBO
blijkt dat er een verhoogde concentratie aan zware metalen aanwezig is in het grondwater. Het gaat
echter om een historische verontreiniging die geen risico inhoudt naar mens of milieu. Bijgevolg is er een
verwaarloosbaar effect inzake grondwaterkwaliteit.
Binnen een straal van 1 km rondom het bedrijf is één grondwaterwinning gelegen. Het gaat om een
grondwaterwinning die pompt vanop een diepte van 110 m uit het Oligoceen (HCOV-code 400). Dit is een
afgesloten laag. Bijgevolg zal er een verwaarloosbare invloed zijn van het bedrijf op deze winning.
Het gezuiverde bedrijfsafvalwater wordt, na doorgang in een rietveld, geloosd in een, op het eigen terrein,
ingebuisde gracht. Gezien de afwateringsgracht ter hoogte van het eigen terrein ingebuisd is, en de
gronden ter hoogte van de gracht gekenmerkt worden als ‘niet infiltratiegevoelig’ wordt geen effect op de
grondwaterkwaliteit verwacht door het lozen in opperlvaktewater.In de gewenste situatie zullen enkele
opslagtanks verplaatst worden. De opslag zal echter nog steeds conform de wettelijke vereisten gebeuren.
Bijgevolg worden er geen (bijkomende) effecten verwacht inzake grondwaterkwaliteit.
9.4.2
Grondwaterkwantiteit
Op het bedrijf wordt geen grondwater aangewend. Er wordt ook niet rechtstreeks in het grondwater
geloosd. Wel wordt het bedrijfsafvalwater, na de waterzuiveringsinstallatie en het rietveld, in een
afwateringsgracht geloosd. Het gaat om relatief lage debieten (in 2013 gemiddeld 7,8 m³/dag). Sinds
medio 2013 is deze gracht ingebuisd op het bedrijfsterrein, waardoor infiltratie naar de bodem (en dus
ook grondwater) op het bedrijfsterrein vermeden wordt. De bodem in de omgeving van het bedrijf en de
gracht wordt, volgens de watertoetskaarten tevens aangeduid als ‘niet infiltratiegevoelig’. Bijgevolg
wordt er geen effect naar grondwaterkwantiteit verwacht.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
150 | 202
9.5 Synthese van de milieu-effecten
Onder het hoofdstuk ‘Beschrijving en beoordeling van de milieu-effecten’ werden de milieu-effecten reeds
uitgebreid beschreven. In Tabel 58 wordt een overzicht gegeven van de te verwachten effecten.
Tabel 58: Samenvatting effecten voor de discipline grondwater
omschrijving
beoordeling
grondwaterkwaliteit
verwaarloosbaar effect: uit OBO
grondwaterkwantiteit
verwaarloosbaar effect in beide situatie: er wordt geen grondwater gebruikt op het bedrijf
geen uitspraak mogelijk aan de hand van peilputten
9.6 Milderende maatregelen
Aan de hand van de beschikbare gegevens is er geen of een verwaarloosbaar effect inzake
grondwaterkwaliteit- en grondwaterkwantiteit. Op het bedrijf zijn enkel (een deel van de) peilputten die
geplaatst werden in het kader van de OBO aanwezig. Er zijn geen peilputten in kader van de mestopslag
aanwezig, hoewel wettelijk verplicht. Er kan bijgevolg geen uitspraak gedaan worden omtrent de
eventueel vermestende invloed van het bedrijf aan de hand van de peilputten. Deze moeten zo snel
mogelijk geplaatst en geanalyseerd worden. Er wordt momenteel een plaatsvoorstel opgesteld voor deze
peilputten. Dit dient ingediend te worden bij milieu-inspectie.
9.7 Leemten in de kennis
Geen analyseresultaten van peilputten beschikbaar.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
151 | 202
10 Discipline bodem
10.1 Afbakening studiebied
Het studiegebied voor de discipline ‘bodem’ wordt afgebakend tot de percelen van het bedrijfsterrein.
10.2 Toelichting referentiesituatie
10.2.1 Pedologie
Het bedrijf is gelegen op een sterk gleyige zware kleibodem zonder profiel (Uep). Op het terrein zelf is de
bodem opgehoogd en het grootste deel van het terrein is gebetonneerd.
10.2.2 Geologie
In het studiegebied hebben de Quartaire afzettingen een dikte van ongeveer 9 m. Deze afzettingen bestaan
voornamelijk uit zand. Onder deze Quartaire afzettingen bevindt zich de Formatie van Lillo. Een volledig
overzicht van de geologische opbouw tot op een diepte van 35 m is terug te vinden in Tabel 59.
Tabel 59: Geologische opbouw (volgens gegevens uit OBO uitgevoerd in januari 2009)
diepte
(m - mv)
0-9
9 - 23
23 - 28
28 - 30
30 - 35
textuur
doorlatendheid
stratigrafie
zand
zand
zand
zand met klei
klei
doorlatend
doorlatend
doorlatend
matig doorlatend
weinig doorlatend
Quartair
Formatie
Formatie
Formatie
Formatie
van
van
van
van
Lillo
Kattendijk
Berchem
Boom
10.2.3 Bodemkwaliteit
Het laatst uitgevoerd oriënterend bodemonderzoek dateert van 2009. Gedurende dit onderzoek werden
geen verontreinigingen in de bodem aangetroffen.
10.3 Methodiek
Ter beoordeling van de effecten worden de VLAREBO-risicoactiviteiten die voor eventuele
bodemverontreiniging kunnen zorgen, besproken. Hierbij wordt nagegaan wanneer het volgende periodiek
oriënterend bodemonderzoek (OBO) dient uitgevoerd te worden. De resultaten van het uitgevoerde OBO
(dd. 2009) worden mee opgenomen voor het bepalen van de huidige bodemsituatie. Voor de gewenste
situatie wordt nagegaan wat de wijzigingen zijn naar periodiciteit.
Het effect op de bodemhygiëne wordt beoordeeld op basis van het toetsingskader dat wordt gebruikt in
het kader van het bodemdecreet en het VLAREBO. Er wordt tevens nagegaan of bij de realisatie van de
gewenste situatie belangrijk grondverzet zal plaatsvinden. Indien van toepassing wordt het specifiek
referentie- en regelgevingskader voor grondverzet, zoals opgenomen in het VLAREBO, gebruikt.
Het effect op de bodem wordt als volgt beoordeeld:
Tabel 60: Beoordelingskader bodemkwaliteit
omschrijving
opslag risicostoffen
bodemhygiëne
beoordelingskader
negatief effect: niet voldaan aan de voorgeschreven voorwaarden van Vlarem II
geen of verwaarloosbaar effect: voldaan aan de voorgeschreven voorwaarden van Vlarem II
significant negatief effect: concentratie > 6 x BSN
beperkt negatief effect: 80 % BSN < concentratie < 6 x BSN
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
152 | 202
omschrijving
beoordelingskader
geen of verwaarloosbaar effect: AGW < concentratie < 80 % BSN
Voor deze discipline is de beoordeling een positief effect (+) of een sterk positief effect (++) niet van
toepassing.
10.4 Beschrijving en beoordeling van de milieu-effecten
10.4.1 Bodemkwaliteit
Op het terrein zijn verschillende activiteiten en inrichtingen aanwezig die opgenomen zijn als VLAREBOrisicoactiviteiten. Een overzicht wordt gegeven in Tabel 61. Alle deze activiteiten bevinden zich op
hetzelfde kadastraal perceel 330G.
Tabel 61: Vlarebo-risicoactiviteiten
rubrieknr.
huidige situatie
gewenste situatie
2.1.2.b)
2.500 ton afvalstoffen
600 ton afvalstoffen
A
2.2.2.f)2°
aanmaak plantaardige vergistingsmix ECOFRIT
aanmaak vergistingsmixen
B
2.2.3.a)3°
co-compostering groenafval deel 130.000
ton/jaar
co-compostering groenafval deel 220.000
ton/jaar
O
2.2.3.c)2°
co-compostering 130.000 ton mest/jaar met
OBA en secundaire grondstoffen
co-compostering 220.000 ton mest/jaar met
OBA en secundaire grondstoffen
O
2.2.3.e)
vergisting en bijhorende opslag (882 ton
opslag dierlijk eigen gebruik, 11.965 ton OBA,
550 ton digestaat, 5.000 m³ biogas)
vergisting en bijhorende opslag (488 ton
opslag dierlijk eigen gebruik, 12.465 ton OBA,
550 ton digestaat, 5.000 m³ biogas)
O
2.2.4.b
opslag (5.930 ton) en behandeling cat. IIImateriaal
opslag (7.150 ton) en behandeling cat. IIImateriaal
A
3.6.3.2°
lozen afvalwater in oppervlaktewater 36
m³/uur, 77 m³/dag en 28.050 m³/jaar
lozen afvalwater in oppervlaktewater 36
m³/uur, 77 m³/dag en 28.050 m³/jaar
A
12.1.2°
15.2.
16.1.b.3°
17.3.3.2°a)
elektriciteitsproductie 4.630 kW
/
biogasproductie 3.000 m³/uur
/
17.3.3.3°
elektriciteitsproductie 4.780 kW
werkplaats met 1 schouwput
biogasproductie 3.000 m³/uur
opslag schadelijke, irriterende, corrosieve en
oxiderende stoffen: 48.600 kg
/
17.3.6.2°b)
19.3.2°a)
28.1.f.2°
28.3.c)
opslag stookolie: 31.700 liter
houthakselaar 500 kW
opslag 170 ton ammoniumsulfaat
verwerking 99.990 ton dierlijk mest/jaar
opslag schadelijke, irriterende, corrosieve en
oxiderende stoffen: 71.600 kg
opslag stookolie: 46.700 liter
houthakselaar 500 kW
opslag 70 ton ammoniumsulfaat
verwerking 220.000 ton dierlijk mest/jaar
Vlarebo
A
A
B
A
B
O
O
B
In de huidige situatie dient er om de tien jaar en bij overdracht, onteigening, sluiting, faillissement en
vereffening een oriënterend bodemonderzoek te gebeuren (‘B’). Dit blijft ook zo in de gewenste situatie.
Het laatste OBO dateert van 2009. Er dient dus ten laatste in 2019 een nieuw OBO uitgevoerd te worden.
Gezien alle opslag voldoet aan de wettelijke vereisten is er inzake ‘opslag’ van risicostoffen’ geen of een
verwaarloosbaar effect. Gedurende het OBO van 2009 werden geen verontreinigingen in de bodem
aangetroffen. Er geldt bijgevolg een verwaarloosbaar effect in de huidige situatie. In de gewenste situatie
zal er bij sommige rubrieken een wijziging zijn. Er zullen tevens enkele opslagplaatsen verplaatst worden.
Alle opslag zal echter nog steeds volgens de wettelijke vereisten gebeuren. Daarnaast is zowat het ganse
terrein verhard, waardoor het risico op bodemverontreiniging minimaal is. Er wordt in de gewenste situatie
eveneens een verwaarloosbaar effect verwacht.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
153 | 202
10.4.2 Overige effectklassen
Om de uitbreiding te verwezenlijken zijn er geen bouw- of graafwerken nodig. Er zal dus geen grondverzet,
bodemverdichting, profielverstoring, zetting of erosie optreden als gevolg van de hernieuwing en wijziging.
Er worden geen wijzigingen verwacht wat betreft bodemgebruik, bodemgeschiktheid en
bodemvochtregime.
10.5 Synthese van de milieu-effecten
Onder het hoofdstuk ‘Beschrijving en beoordeling van de milieu-effecten’ werden de milieu-effecten reeds
uitgebreid beschreven. In Tabel 62 wordt een overzicht gegeven van de te verwachten effecten.
Tabel 62: Samenvatting effecten voor de discipline bodem
omschrijving
beoordeling
opslag risicostoffen
geen of een verwaarloosbaar effect: de opslag van de risicostoffen gebeurt (zowel in de huidige
als de gewenste situaties) conform de voorschriften opgenomen in Vlarem II
bodemhygiëne
verwaarloosbaar effect in beide situaties: in de huidige situatie en de geplande situatie
10.6 Milderende maatregelen
Voor zowel de opslag van risicostoffen als voor bodemhygiëne geldt een verwaarloosbaar effect. Het
wordt bijgevolg niet nodig geacht om milderende maatregelen voor te stellen voor d e discipline bodem.
Wel dient het bedrijf in de toekomst blijven te voldoen aan de wettellijke voorschriften inzake opslag
van risicostoffen.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
154 | 202
11 Discipline mens
Bij deze discipline wordt een onderscheid gemaakt tussen de onderdelen mobiliteit en gezondheid.
11.1 Gezondheid
11.1.1 Afbakening studiegebied
Het studiegebied voor de discipline mens wordt uiteraard, en in de eerste plaats, bepaald door de
menselijke aanwezigheid (receptoren) in de omgeving van het projectgebied.
Dit studiegebied wordt echter in principe verder afgebakend tot de volledige zone binnen dewelke zich
hinder of gezondheidseffecten voor de mens zouden (kunnen) voordoen als gevolg van aantoonbare
invloeden op de verschillende abiotische milieucompartimenten (effecten op de lucht-, bodem-,
(grond)waterkwaliteit, akoestisch klimaat), zijnde 3 km. Deze afbakening van het studiegebied wordt
dus ook afgeleid uit de effectbepalingen voor de andere disciplines en kan dus nog wijzigen tijdens het
m.e.r.-proces.
11.1.2 Methodologie
Als richtlijn voor het luik “gezondheidsrisicoanalyse” wordt in het Richtlijnenboek Mens-Gezondheid van
Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer
(Departement Leefmilieu en Infrastructuur) een aanpak in vijf stappen voorgesteld:
1. identificatie van de relevante wijzigingen in het milieu;
2. beschrijving studiegebied en populaties;
3. identificatie en kwantificatie blootstelling en belasting;
4. identificatie relevante gezondheidseffecten in de bestudeerde populatie;
5. bespreking gevolgen voor de gezondheid en voorstelling van milderende maatregelen.
Inhoudelijk zullen dus gegevens worden verstrekt met betrekking tot deze 5 onderdelen van de
evaluatie.
Voor de referentiesituatie wordt in de eerste plaats nagegaan welke de kenmerken en eventuele
kwetsbaarheden zijn van de menselijke populaties (de receptoren). In eerste instantie zal hierbij de
aandacht gaan naar bewoonde gebieden, maar daarnaast ook naar andere relevante
bestemmingsgebieden of activiteiten in de omgeving (met name recreatieve, agrarische, industriële
activiteiten en werknemers).
De beschrijving omvat gegevens over (telkens voor zover aanwezig/relevant in het studiegebied):

de bevolking, bewoning en recreanten ( met inbegrip van kwetsbare bevolking of
risicopopulaties zoals scholen, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen);

tewerkstelling in de omgeving;

recreatief gebruik van de omgeving;

agrarisch gebruik van gronden;
Voor zover beschikbaar worden gegevens over de gezondheidstoestand en de milieubeleving (dit laatste
m.b.t. ervaren van eventuele milieuhinder) opgenomen.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
155 | 202
In de tweede plaats gaat de aandacht naar de omgevingsfactoren. Het betreft hier bepaalde aspecten of
verontreinigingsgegevens, die van aard kunnen zijn om hinder te veroorzaken, dan wel de gezondheid
van de mens te beïnvloeden (geluid, geur, lucht-, bodem- en waterverontreiniging, …). Hierbij worden
eveneens specifieke risico’s beschouwd, die weliswaar geen concrete hinder noch gezondheidseffect
opleveren, maar wel inherent zijn aan bepaalde bedrijfsactiviteiten. Het gaat hier dan met name om
gebruik/opslag van specifieke producten, gevaar voor stofexplosies, voor verspreiding van pathogenen,
enz.
Het bedrijf zelf is gelegen in zeehavengebied type 2. Het dichtstbijzijnde woongebied (Kallo) is volgens
het gewestplan gelegen op ca. 2,1 km van het bedrijf.
Voor de beoordeling van de effecten in de discipline mens-gezondheid wordt onderscheid gemaakt tussen
de hinder- en gezondheidsaspecten.
Opdat er sprake zou zijn van hinder dienen de effecten op de ene of andere wijze zintuiglijk
waarneembaar te zijn. Het hinderaspect wordt dus gekoppeld aan zintuiglijke waarneembaarheid.
Wijzigingen die hierin optreden als gevolg van de realisatie van het project spelen hierin dus een rol.
Opdat er sprake zou zijn van gezondheidseffecten, dient er vooreerst een effectieve, realistische kans
te bestaan voor:

ingestie (inslikken);

inhalatie (inademen);

dermaal contact (contact met de huid);

blootstelling aan fysische agentia (vb. geluid).
Aan de hand van wetenschappelijk vastgestelde dosis-responsrelaties wordt aangegeven tot welk
gezondheidseffect de blootstelling aan een welbepaalde dosis (gehalte, concentratie…) precies
aanleiding kan geven. Het optreden van gezondheidseffecten staat volledig los van zintuiglijke
waarneembaarheid. M.a.w. gezondheidseffecten kunnen optreden zelfs indien de omgevingsfactor niet
zintuiglijk waarneembaar is.
Echter de beïnvloeding van de gezondheidstoestand van de mens kan in feite in het kader van het MER
niet objectief worden beoordeeld, om verschillende redenen:

vooreerst is de huidige gezondheidstoestand van de mens in de omgeving niet gekend
(individuele gezondheidsgegevens zijn confidentieel en niet beschikbaar);

de gezondheidstoestand is niet alleen een functie van milieufactoren maar ook van tal van
andere factoren (leeftijd, erfelijke voorbelasting enz.) en gedragspatronen (eten, drinken,
roken,…);

er bestaan nog talrijke kennisleemten met betrekking tot de gezondheidseffecten van de diverse
polluenten;

de luchtkwaliteit (en dus de lucht die door mensen worden ingeademd) wordt beïnvloed door
talrijke emissiebronnen en uiteraard niet uitsluitend enkel en alleen door deze van een specifiek
project of één bedrijf.
Wat wel kan worden beoordeeld:

de situering/ligging van het bedrijf in relatie tot de aanwezigheid van receptoren. Hierbij wordt
vooral gedacht aan omwonenden en kwetsbare locaties (ziekenhuizen en hospitalen, rust - en
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
156 | 202
verzorgingstehuizen, scholen). Dit houdt dus verband met de trefkans bij verspreiding van vooral
atmosferische en akoestische verontreiniging;

de mate waarin de omgeving al dan niet hinder kreeg/krijgt te verduren (geur, geluidsemissies).
Dit kan door navragen bij omwonenden (desgevallend), of door bevragen bij de instanties die
instaan voor klachtenregistratie;

de mate waarin sprake is van specifieke risicofactoren voor de menselijke gezondheid. Dit zijn
factoren waarvan men inmiddels zeker weet (waarover voldoende wetenschappelijk verworven
informatie bestaat) dat ze gezondheidseffecten kunnen veroorzaken. Bij uitstek (gelet op de
actuele wetenschappelijke zekerheden/onzekerheden) zijn dit luchtpolluenten als fijn stof
(PM10, PM2,5), dioxines, vluchtige organische stoffen (VOS), zware metalen en, anderzijds,
geluidsemissies en dan voornamelijk tijdens de nacht.
Deze drie pijlers of toetsstenen dienen elk te worden geëvalueerd, in kwalitatieve en kwantitatieve
termen. Het laatste geldt inzonderheid voor de derde pijler (risicofactoren), waar vooreerst
kwantitatieve gegevens (met name: immissiegegevens) moeten worden aangeleverd vanuit de discipline
lucht (voor meerdere parameters!) én voor de discipline geluid. De combinatie van kwantitatieve
gegevens zal de basisvormen voor de beoordeling als sterk of matig negatief, neutraal of positief.
In een eerste fase zal dan ook de referentiesituatie, de huidige situatie, geëvalueerd worden. Daarna
zullen de wijzigingen naar de toekomst toe ingeschat en geëvalueerd worden.
Voor de geplande situatie is de methodologie analoog aan deze geldend voor de referentiesituatie, met
dien verstande dat hier wordt aangegeven:

hoe de aanwezigheid en de kwetsbaarheid van de receptoren in de geplande situatie zal
evolueren, los van de ontwikkelingen in/van het bedrijf;

hoe de omgevingsfactoren (gekoppeld aan de geplande exploitatie) in de toekomst evolueren;
hiervoor dienen de gegevens aangereikt vanuit andere disciplines.
Voor de geplande situaties wordt aangegeven:

in hoeverre wijzigingen worden verwacht in al deze gegevens (aanwezigheid van menselijke
populaties, kwetsbare locaties, omgevingsfactoren, risico’s);

welke de kwaliteitsdoelstellingen en gezondheidsnormen zijn voor die stoffen of actoren
waarvoor blootstelling reëel is (hoe gering ook);

in welke mate mensen hinder zouden kunnen ondervinden (zoals aangegeven in de hoofdstukken
geluid, lucht, water, landschap, bodem);

in welke mate de menselijke gezondheid in de geplande toestand in negatieve zin zou kunnen
worden beïnvloed ten opzichte van de bestaande situatie (dit in functie van de mogelijke
concrete blootstelling van personen door inhalatie, ingestie, dermaal contact);

en in voorkomend geval, welke milderende maatregelen moeten worden genomen, of welke
postevaluatievoorstellen moeten worden geformuleerd.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
157 | 202
Het significantiekader dat bij wijzigingen gehanteerd wordt, is terug te vinden in Tabel 63.
Tabel 63: Significantiekader
beoordeling
- wijzigingen wat betreft zintuiglijke waarneembaarheid;
- creëren van nieuw hinderprobleem op lokaal of bovenlokaal vlak;
---
- creëren van bijkomende risicofactoren, permanent.
- geen wijzigingen wat betreft zintuiglijke waarneembaarheid;
- creëren van bijkomende risicofactoren, permanent
- geen wijzigingen wat betreft zintuiglijke waarneembaarheid;
- creëren van bijkomende risicofactoren, tijdelijk;
- geen enkele wijziging op het vlak van waarneembaarheid
- geen enkele wijziging wat betreft risicofactoren
- geen wijzigingen wat betreft zintuiglijke waarneembaarheid
- maar wel opportuniteit tot verbetering op het vlak van risicofactoren,
- nergens enig zintuiglijk waarneembaar effect
- én opportuniteit tot verbetering op het vlak van risicofactoren
--
-
0
+
++
- nergens enig zintuiglijk waarneembaar effect
- én 100 % wegnemen van bestaand hinderprobleem op bovenlokaal vlak,
+++
- én opportuniteit tot verbetering op het vlak van risicofactoren
Voor zover wijzigingen optreden in de blootstelling van de mens aan bepaalde risicofactoren
(vermeerdering of vermindering), én voor zover dosis-responsrelaties beschikbaar zijn uit de
wetenschappelijke literatuur, zal getracht worden kwantitatief aan te geven in welke mate en op welke
wijze de gezondheidstoestand – algemeen in de beschouwde populatie – theoretisch wordt/kan worden
beïnvloed. In de mate dat deze gegevens niet beschikbaar zijn, zal een kwalitatieve beoordeling van de
significantie van de effecten worden gedaan.
Waar nodig zullen milderende maatregelen worden voorgesteld zodat eventuele negatieve of sterk
negatieve effecten van het project worden voorkomen, beperkt, geremedieerd of gecompenseerd.
11.1.3 Referentiesituatie
11.1.3.1 De receptoren en hun kwetsbaarheden
11.1.3.1.1 Totale bevolkingsaantallen
Het bedrijf is gesitueerd op het grondgebied van Beveren (Kallo) in de provincie Oost-Vlaanderen.
In volgende tabel worden enkele gegevens met betrekking tot de bewoning opgenomen (Bron: Federale
Overheidsdienst, K.M.O., Middenstand en Energie) in Beveren en de omliggende gemeenten /steden
(eveneens binnen studiegebied gelegen).
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
158 | 202
Tabel 64: Oppervlakte, bevolking en bevolkingsdichtheid
Statistische sector
Bevolking
Oppervlakte (km²)
Dichtheid/km²
(op 01/01/2012)
Antwerpen
502.604
204,51
2.458
Beveren
46.752
150,18
311
Kruibeke
16.028
33,42
480
Sint-Gillis-Waas
18.876
54,98
343
Sint-Niklaas
72.883
83,79
870
Temse
28.889
39,91
724
Zwijndrecht
18.643
17,81
1.047
11.1.3.1.1.1 Kwetsbare populaties – stiltebehoevende inrichtingen.
Eveneens relevant is de eventuele aanwezigheid, binnen de woonkernen, van kwetsbare of gevoelige,
menselijke populaties in de gemeenten. VLAREM II definieert overigens in art. 1.1.2 ‘stilte-behoevende
inrichtingen’ als: “... verplegingsinrichting, bejaardentehuis, wetenschappelijke en onderwijsinstelling,
cultureel centrum, openbare bibliotheek of museum, …(…)…”
Binnen een straal van 1 km rond het bedrijf zijn geen stiltebehoevende inrichtingen aanwezig.
11.1.3.1.1.2 Actuele milieubeleving
In het kader van de meest recente milieuvergunningsaanvraag werden geen klachten of opmerkingen
ingediend. De mate waarin door de bevolking milieuklachten worden geuit, geeft een aanwijzing over de
vraag of er voor dit gebied sprake is van een zekere voorbelasting. De laatste twee jaren zijn evenwel geen
officiële klachten opgetekend tegen het bedrijf. Wel werd door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
aangegeven dat na rondvraag bij de werknemers van het douanegebouw wel geur waargenomen werd.
11.1.3.1.1.3 Gezondheidstoestand – gezondheidsrisico’s
Op het ogenblik is er slechts een zeer beperkt aantal studies gepubliceerd die:
o
een beeld verstrekken van de algemene gezondheidstoestand bij de bevolking van de Vlaamse
gemeenten, al was het maar een zeer algemeen beeld,
o
of meer nog, het verband aangeven tussen welbepaalde en lokale milieuhinder-factoren (o.a.
atmosferische emissies afkomstig van het wegverkeer en luchtverontreiniging daaraan
gekoppeld, geluidsemissies gekoppeld aan industriële bedrijvigheden, luchthavens, het
spoorverkeer, ...) voorkomend in een welbepaalde gemeente enerzijds, en de
gezondheidstoestand van de bevolking in welbepaalde gemeenten anderzijds (en eventueel
vergelijkbaar met die van andere gemeenten).
In de periode 2002 tot 2006 liep het Vlaams Humaan Biomonitoringsprogramma (Milieu en Gezondheid,
2002-2006, Steunpunt voor milieu en gezondheid). Dit is een onderzoek waarin de gehalten aan
vervuilende stoffen (dioxines, PCB’s, HCB, DDE, Lood, Cadmium, PAK en benzeen) werden gemeten in
meer dan 4000 Vlamingen (moeders en hun pasgeborenen, jongeren 14 - 15 jaar en volwassenen 50 - 65
jaar) in acht aandachtsgebieden. De aandachtsgebieden waren:
o
de Antwerpse agglomeratie (stad Antwerpen en deelgemeenten zonder Hoboken en de
Antwerpse haven);
o
de Gentse agglomeratie;
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
159 | 202
o
de fruitstreek (gemeenten met meer dan 10 ha fruitbomen per km 2 zoals Sint-Truiden, Borgloon,
Alken, Kortenaken, Geetbets, …);
o
Landelijk Vlaanderen (gemeenten met minder dan 250 inwoners per km 2, minder dan 5%
industrie en zonder autosnelwegen of geregistreerde vervuilingsbronnen);
o
het Antwerpse en Gentse havengebied;
o
regio Olen (streek met veel non-ferro nijverheid);
o
de Albertkanaalzone;
o
de regio verbrandingsovens.
Het bedrijf is gelegen in het Antwerpse Havengebied, één van de aandachtsgebieden van het Vlaams
Humaan Biomonitoringprogramma. In het samengesteld havengebied van Antwerpen en Gent werden
geen verhoogde waarden teruggevonden voor diverse parameters. De waarden van beide havengebieden
leunden nauw aan bij die van de nabij liggende stedelijke agglomeraties.
Daarnaast doet het Vlaams Gewest ook een driejaarlijks onderzoek over geluids-, geur- en lichthinder,
namelijk het Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek (SLO-2). Hieruit volgt dat geluid (27 %) de
belangrijkste vorm is van hinder, gevolgd door geur (15 %) en licht (5 %).
De laatste jaren is vooral de problematiek van het fijn stof (in de vakliteratuur aangeduid als PM 10, PM2,5)
sterk onder de aandacht gekomen. Met ‘fijn stof’ worden zwevende stofdeeltjes bedoeld met een
aërodynamische diameter van < 10 µm. Het fijn stof is geen elementair stof maar een complex mengsel
van kleine bestanddelen waarvan de fysische en chemische eigenschappen sterk kunnen variëren.
Vanwege de kleine afmetingen komen deze bestanddelen, die soms drager kunnen zijn van andere
verontreinigende bestanddelen (PAK’s, zware metalen, enz), terecht in de fijnste longalveolen en
vandaar in de bloedbaan. Verwacht mag worden dat het onderzoek naar de gezondheidseffecten van fijn
stof in Vlaanderen, zoals elders in Europa, zal worden geïntensiveerd.
11.1.3.1.2 Bedrijfsbevolking
11.1.3.1.2.1 Tewerkstelling bij het bedrijf
Op het bedrijf worden momenteel zeven mensen tewerkgesteld en dit blijft ook zo in de toekomst.
Daarnaast zijn er nog een aantal interimarbeiders (maximum een 30-tal) aan het werk.
11.1.3.1.2.2 Overige tewerkstelling in de omgeving (industrie en/of handelszaken)
Het bedrijf is gelegen op de linker Schelde-oever, in het industriegebied Waaslandhaven. Het bedrijf is
gelegen op de bedrijventerreinen ten westen van de R2 en de Liefkenshoektunnel. In de andere
windrichtingen wordt het bedrijventerrein als het ware begrensd door de Schelde (noorden), het
Deurganckdok (westen) en het Waaslandkanaal (zuiden) met het Noordelijk en Zuidelijk Insteekdok. In
de omgeving van het bedrijf zijn o.a. de volgende bedrijven gelegen: Indaver (afvalverwerking), Fertikal
(mestverwerking), Ibogem (afvalverwerking), Aproc (recyclage en reprocessing van vloeibare
chemicaliën), en de Grens Inspectie Post Linkeroever.
11.1.3.2 Omgevingsfactoren / specifieke risico’s - potentiële blootstelling
11.1.3.2.1 Bodem- en grondwater
Potentiële gezondheidseffecten voor de mens via bodem en grondwater kunnen het gevolg zijn van
blootstelling aan toxische stoffen die aanwezig zijn in de bodem of het grondwater.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
160 | 202
Gezien de kans tot bodem- en/of grondwaterverontreiniging ten gevolge van de normale werking van het
bedrijf zeer klein is, is de kans van een direct contact van de menselijke populaties ook zeer klein. Als
gevolg hiervan worden er geen gezondheidseffecten verwacht. Gedurende het OBO van 2009 werden
geen verontreinigingen in de bodem aangetroffen. Wel werd tijdens dit onderzoek werd een
overschrijding van de richtwaarde voor zware metalen in het grondwater aangetroffen ter hoogte van de
composteringshal. Het gaat om een historische verontreiniging. Er is geen duidelijke aanwijzing dat de
verhoogde concentraties een ernstige bodemverontreiniging vormen voor mens of milieu.
11.1.3.2.2 Oppervlaktewaterverontreiniging
Uit de discipline oppervlaktewater blijkt dat de bedrijfsimpact verwaarloosbaar is. Dit is uiteraard te
wijten aan de zeer beperkte hoeveelheden afvalwater die geloosd worden.
Zelfs indien de werkelijke hoeveelheden dubbel zo hoog zouden zijn als berekend, of de lozingen constant
maar net zouden voldoen aan de lozingsvoorwaarden, dan nog is de impact te verwaarlozen.
Er kan dan ook geconcludeerd worden dat er geen risico’s zijn voor de gezondheid van de mensen in de
omgeving, dus de kans van een direct contact van de populatie met afvalwater is onbestaande.
Gezondheidseffecten ten gevolge van inhalatie, dermaal contact (door de huid) of inname worden dus
uitgesloten.
11.1.3.2.3 Luchtverontreiniging en geurhinder
De geleide emissies vanuit het bedrijf voldoen aan de geldende emissiegrenswaarden. Daarnaast blijkt
dat in de omgeving van het bedrijf voldaan wordt aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen.
De NO2-bijdragen blijven ver onder de geldende normen, en bij toetsing aan de jaargemiddelde
luchtkwaliteitsdoelstelling blijkt dat er geen aantoonbare effecten zijn. Zelfs een a ftoetsing t.o.v. de
grenswaarden (als percentielen) voor de gezondheid van de mens geeft aan dat er geen problemen met
betrekking tot gezondheid saspecten te verwachten zijn. Bij de blootstelling gedurende 8 uur aan een
concentratie vanaf 50 µg/m³ NO 2 kunnen longirritaties optreden. Vanaf een blootstelling aan 200 µg/m³
(= uurgrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens) gedurende minimaal 30 tot 60
minuten, kan longoedeem optreden. Bij een blootstelling aan concentraties hoger dan 405 – 1400 µg/m³
kan ernstige longschade optreden. De maximale concentratie (99,79-percentiel) bedraagt 5,6 µg/m³. Dit
betreft een maximale waarde die maximaal eenmaal per jaar en dit gedurende maximaal een uur
voorkomt. Bijgevolg is het onwaarschijnlijk dat dergelijke effecten ten gevolge van NO 2-emissies door
het bedrijf optreden.
Door de ligging van het bedrijf in de Antwerpse Haven, wat beschouwd kan worden als een laag
geurgevoelig gebied, blijken de geureffecten voornamelijk als een matig negatief effect ingeschat te
worden. Enkel in de directe omgeving van het bedrijf strekt zich een gebied met mogelijks sterk
negatieve geureffecten op. In dit gebied kunnen de omliggende bedrijven, maar eveneens het
passerende verkeer, als mogelijke receptoren beschouwd worden.
De voorbije twee jaar zijn er tevens geen officiële geurklachten geweest. Wel werd door het
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen aangegeven dat na rondvraag bij de werknemers van het
douanegebouw wel geur waargenomen werd. De meest recente klachten dateren van 2009, en worden
opgelijst in Tabel 65.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
161 | 202
Tabel 65: Klachtenregister Op De Beeck
datum
klager
klacht
22/01/2009
ineos phenol
indringende geur, maar doorverwezen
naar Fertikal. Ze waren duidelijk aan
het drogen
29/12/2009
administratief gebouw Federale Politie
geuroverlast
In de composteringshallen en opslagloodsen van mest en aanverwanten zijn wel hoge
ammoniakconcentraties aanwezig. Het is hier dan ook absoluut noodzakelijk dat de nodige voorzorgen
genomen worden om de gezondheid van de werknemers die frequent in deze ruimtes moeten zijn te
waarborgen. Het bedrijf heeft hier de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien. Er zijn
slechts twee bulldozerchauffeurs in de composteringsloods aanwezig. De bulldozers zijn uitgerust met
een overdruksysteem (m.a.w. buitenlucht kom niet naar binnen) en met een verluchting met
ammoniakfilter.
11.1.3.2.4 Geluid & Trillingen
De oorzakelijke relatie van gezondheidseffecten en (relatief) hoge geluidsbelastingen in de
woonomgeving zijn onderschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de in 1999
uitgebrachte “Guidelines for Community Noise” (Berglund et al., 2000). Er kunnen vijf categorieën
(Commissie Geluid en Gezondheid, Den Haag, publicatie nr. 1994/15, 1994) van effecten worden
onderscheiden waarvoor een relatie tussen blootstelling aan geluid en nadelige effecten op de
gezondheid van bevolkingsgroepen, op basis van epidemiologisch onderzoek werd aangetoond:
Hinder: De mate waarin geluid hinder veroorzaakt is afhankelijk van de fysische kenmerken van het
geluid, o.a. het geluidsniveau. De mate waarin hinder wordt ondervonden (d.w.z. de respons op de
‘dosis’ is echter eveneens afhankelijk van niet-akoestische factoren (individuele gevoeligheid en/of
overtuigingen van de receptor).
Slaapverstoring: Het geluid voortgebracht door het bedrijf kan tijdens de nacht van invloed zijn op de
slaapkwaliteit. Slaapverstoringen kunnen immers leiden tot de volgende gezondheidseffecten:
o
verhoogde kans op hartziekten;
o
verhoogde prikkelbaarheid en vermindering van prestatievermogens;
o
hormonale effecten (beïnvloeding adrenaline- en noradrenalinepeil).
Voor een goede nachtrust mag het achtergrondgeluid in de slaapkamer de 30 dB(A) niet overschrijden en
geluidspieken hoger dan 45 dB(A) moeten worden vermeden.
Somatische stressverschijnselen: Een verhoogde kans op stressverschijnselen (o.a. hoge bloeddruk)
begint op te treden na langdurige blootstelling (jaren) en waarden vanaf L DEN = 70 dB(A).
Functionele effecten: Hebben betrekking op een vermindering van cognitieve prestaties tijdens de
blootstelling. Dergelijke effecten treden vooral op in arbeidssituaties met voortdurende blootstelling aan
hoge geluidsniveaus (niet van toepassing voor woonomgeving).
Gehoorschade: Gehoorschade treedt op bij langdurige geluidbelasting van L AEq-waarden over 24 uur die
75 dB(A) overstijgen. Mechanische gehoorschade kan optreden bij piekniveaus van 140 dB.
Voor het bedrijf werd gedurende de m.e.r.-procedure een geluidsstudie opgesteld en besproken in de
discipline ‘geluid’.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
162 | 202
Uit deze studie blijkt dat er geen problemen te verwachten zijn met betrekking tot het respecteren van
de door Vlarem II opgelegde grenswaarden voor nieuwe inrichtingen. Ter hoogte van de Vlare mbeoordelingspunten gelegen rondom de inrichting bedraagt de eindscore in zowel de huidige als geplande
situatie 0, m.a.w. Op de Beeck nv te Beveren oefent hier geen invloed uit op het geluidsklimaat en zal
dit in de toekomst eveimin uitoefenen. Er zijn geen randvoorwaarden die aangeven dat er zich een
probleem kan stellen.
Tot op heden werden nooit geluidsklachten geuit tegen het bedrijf, waardoor hier geen problemen
verwacht inzake gezondheid naar aanleiding van geluidshinder.
Tijdens het uitvoeren van het broninventaris werden er op de site van Op de Beeck geen trillingen
waargenomen. Volgens het richtlijnenboek ‘geluid en trillingen’ kan men aannemen dat, indien de
afstand groter is dan 110 meter, de trillingsniveaus in het meest negatieve geval beneden de
gevoeligheidsdrempel voor trillingen bij mensen liggen en er bijgevolg geen relevante effecten zullen
optreden. Gezien de veel grotere afstand tussen de meest nabijgelegen bewoonde vertrekken en de
inrichting zijn trillingseffecten uitgesloten.
11.1.3.2.5 Psychosomatische effecten
Psychosomatische effecten zijn lichamelijk gezondheidseffecten waarbij psychische factoren een
belangrijke ontstaansrol spelen. Deze psychische factoren kunnen ondermeer een gevolg zijn van
milieuhinder (geluidshinder, geurhinder, lichthinder enz.) die men in zijn omgeving aantreft. Tot op heden
zijn er geen gegevens gekend omtrent gezondheidsklachten die kunnen gelinkt worden aan de werking van
het bedrijf.
Geurhinder kan leiden tot zowel fysieke als mentale effecten. Periodes met sterke geurhinder kunnen
gepaard gaan met slapeloosheid, ademhalingsproblemen, duizeligheid, hoofdpijn, oog- keel- en
neusirritatie, allergische reacties, hoest, hijgen, maagklachten, pijn in de borst als gevolg van stress en
depressie. Omdat de geuremissie bij het bedrijf geen schadelijke stoffen bevat, kan eventuele geurhinder
bij omwonenden als psychosomatisch effect beschouwd worden. Tot op heden zijn er echter geen gegevens
gekend omtrent gezondheidsklachten bij omwonenden die gelinkt kunnen worden aan de geuremissies van
het bedrijf.
Geluidhinder kan eveneens leiden tot (psycho)somatische symptomen zoals slaapverstoring, slapeloosheid,
stressverschijnselen (zoals verhoging van de bloeddruk), ademhalingsproblemen enz. In het verleden
werden geen klachten geuit omtrent geluidshinder. Hierdoor zijn geen psychosomatische problemen naar
aanleiding van geluidshinder door het bedrijf te verwachten.
11.1.3.2.6 Visuele hinder
Het bedrijf heeft een zeker visuele impact op de omgeving, voornamelijk langsheen de zijde van de R2
(Liefkenshoektunnel) en de Sint-Antoniusweg. Aan de andere zijden is het bedrijf omgeven door andere
industriële vestigingen, waardoor een zekere afscherming bekomen wordt. Het project omvat de
uitbreiding van de capaciteit van de composteringsinstallatie. Er wordt geen nieuwe infrastructuur
voorzien en bijgevolg zal ook geen bijkomende visuele hinder optreden.
De omgeving van het bedrijf wordt bovendien beschouwd als industriegebied, waardoor de implementatie
van een groenscherm weinig effect zal creëren.
11.1.3.2.7 Lichthinder
De verlichting van het bedrijf in het havengebied kan permanent aanleiding geven tot lichthinder. Het is
echter zeer moeilijk om de bijdrage van het bedrijf aan eventuele lichthinder voor omwonenden te
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
163 | 202
scheiden van de algemene lichthinder gekoppeld aan de haven en wegeninfrastructuur, te meer er geen
directe bewoning is rond het bedrijf..
11.1.3.2.8 Veiligheidsaspecten
Op het bedrijf worden verschillende maatregelen genomen om de veiligheid van zowel de omwonenden,
de werknemers als de klanten te verzekeren. De toegang tot het bedrijf wordt afgesloten buiten de
werkuren, zodat het bedrijf ontoegankelijk is voor onbevoegden. Er worden de noodzakelijke
blustoestellen, brandwerende materialen, noodverlichting en uitgangen voorzien, zodat bij calamiteiten
een maximale veiligheid voor zowel personeel als eventuele aanvullende diensten wordt gegarandeerd.
Op de site zelf zijn overal waar nodig gevarenborden aangebracht. Dit verhoogt de veiligheid naar
leveranciers en werknemers toe. Iedereen die op het bedrijf aankomt dient zich in te schrijven, zodat
ten allen tijde gecontroleerd kan worden wie op het bedrijf aanwezig is. Daarnaast is de route
aangeduid met duidelijke pijlen (ook grondschilderingen) en zijn voetgangersstroken voorzien op het
terrein.
Op het terrein zijn hydranten voorzien en zijn er regenwaterciternes waarvan ook water kan worden
gebruikt.
De vergistingstanks worden uitgerust met een drukbeveiliging die voorkomt dat de binnendruk
ontoelaatbaar verandert. Om de overproductie aan biogas af te blazen wordt de
overdrukbeveiligingsinstallatie met een fakkel uitgevoerd. Het gebruik van de fakkel beantwoordt aan de
codes van goede praktijk. Het is evenwel niet mogelijk om een vaste frequentie voor affakkelen aan te
geven, doordat dit sterk afhankelijk is van de biogasproductie.
Binnen een zone van 10 meter rond de vergistingstanks worden maatregelen getroffen tegen vonkvorming
en zal er een verbod op vuur en roken worden ingesteld. In deze zone zijn geen kelderopeningen.
De gasopslag gebeurt uitsluitend boven de vergisters. Dit is een veel toegepaste techniek en levert geen
risico’s op naar explosiegevaar. Het is de veiligste manier van opslag van biogas. De eventuele explosie
gebeurt steeds naar boven. Het onderliggende digestaat is onbrandbaar. De inputstromen en het digestaat
bestaan immers grotendeels uit water.
Het materiaal van de gasballonnen is biogas- en weerbestendig. Ze zijn bestand tegen sneeuwbalast,
windimpact, temperatuursextremen van -30 tot 60°C, UV-bestendig, biogasbestendig, ...
Als afsluitend membraan voor de vergisters wordt een EDPM-membraan gebruikt. Algemeen kan gesteld
worden dat de folie bestand is tegen dierlijke en plantaardige olien, ozon en oxiderende chemicalien. De
folie is in het algemeen niet resistent tegen minerale olien, organische oplosmiddelen en PAK’s
(polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Naast de soort chemicalien is ook de tijdsduur dat de
chemische stof in contact is met de folie belangrijk, evenals de druk de temperatuur en de concentratie
van de chemische stof. Tests wezen uit dat pogingen om het membraan in brand te steken met gloeiende
materialen (aangestoken sigaret, gloeiend heet verwarmd ijzeren profiel) en met elektrische ontladingen
geen enkel effect hadden op de folie. Er werd geen mechanische schade vastgesteld, noch sporen van
ontbranding, brand of explosie. Men stelde vast dat brandende materialen (brandende toorts en brandende
vodden doorweekt met benzine) die tegen het membraan gehouden werden, het membraan plaatselijk
deden branden. Het gas ontsnapte, ontbrandde en brandde volledig op, maar er werd geen explosie
vastgesteld, omdat het gas ontsnapte onder een zwakke druk. Uit dit veiligheidsrapport kan dus
geconcludeerd worden dat deze membranen geschikt zijn voor gasopslag zonder gevaar voor explosie of
mechanische schade. Wanneer het membraan beschadigd is, kan het makkelijk hersteld worden met
speciale herstellingslappen.
Biogas (methaan en CO2) is onbrandbaar maar zodra het opgemengd wordt met lucht (95 %) is het
ontplofbaar. In heel het systeem van productie en opslag kan er echter geen lucht aan het biogas,
uitgezonderd de gecontroleerde dosering zuurstof voor de ontzwaveling.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
164 | 202
Op de gasopslag is er naast het individueel overdruksysteem een centraal overdruksysteem geïnstalleerd
waarbij het overschot aan gas kan afgeleid worden naar de opslag onder de gaskappen van de vergisters. Er
is echter voldoende capaciteit aan gasmotoren opgesteld en voldoende buffercapaciteit voor de opslag van
gas voorzien. Dit werd voorzien om de verbruikspieken van elektriciteit op te vangen zodat de producent
ook deze verbruikspieken kan dekken.
Naar de toekomst toe zijn geen significante uitbreidingen inzake infrastructuur gepland die een invloed
op de veiligheidsaspecten zullen hebben. Het bedrijf blijft evenwel actief zoeken naar manieren om de
veiligheid van de werknemers en leveranciers blijvend te verbeteren.
11.1.4 Geplande situatie
11.1.4.1 Menselijke receptoren en hun kwetsbaarheden
Er worden geen noemenswaardige wijzigingen verwacht wat betreft de receptoren.
11.1.4.2 Omgevingsfactoren / specifieke risico’s - potentiële blootstelling
Naar de toekomst toe wordt enkel een capaciteitsuitbreiding van de composteringsinstallatie
aangevraagd. Dit zal geen aanleiding geven tot significante effectwijzigingen, waardoor de effecte n met
betrekking tot de gezondheidsaspecten voor de mens niet zullen veranderen. De uitbreiding op zich kan
dan volgens het significantiekader als neutraal ingeschaald worden.
11.1.5 Communicatie
Het bedrijf beschikt over een meldpunt voor klachten, en houdt een klachtenregister bij.
11.1.6 Beoordeling bedrijfsimpact
Volgende tabel toont een samenvatting van de beoordeling. Naar de toekomst toe wordt enkel een
capaciteitsuitbreiding van de composteringsinstallatie aangevraagd. Dit zal geen aanleiding geven tot
significante effectwijzigingen, waardoor de uitbreiding op zich als neutraal ingeschaald kan worden. In
de huidige situatie blijken er wel (matig) negatieve effecten op te treden met betrekking tot geur, en
beperkte effecten mbt visuele hinder.
Tabel 66: Globale beoordeling diverse situaties
Omgevingsfactoren
Beoordeling huidige
situatie
Beoordeling bijkomende
effecten in de geplande
situatie
Bodem- en grondwaterverontreiniging
0
0
Oppervlaktewaterwaterverontreiniging
0
0
Luchtkwaliteitsdoelstellingen
0
0
Geur
-2
0
0
0
-1 (bedrijf heeft een
zekere visuele impact)
0
Luchtverontreiniging
Geluid en trillingen
Visuele hinder
11.1.7 Milderende maatregelen
Alle milderende maatregelen voorgesteld in de disciplines bodem en grondwater, oppervlaktewater,
lucht, geluid en trillingen, mobiliteit en overige aspecten worden ten volle ondersteund.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
165 | 202
11.2 Mobiliteit
In dit onderdeel van de discipline mens wordt de vraag beantwoord in welke mate de realisatie van het
project van invloed zal zijn op de bestaande en toekomstige situatie inzake mobiliteit in al zijn
aspecten.
11.2.1 Methodologie
De verkeersstromen, gerelateerd aan de activiteiten van het bedrijf, zullen op kwantitati eve wijze
worden weergegeven. Deze gegevens worden vergeleken met de beschikbare gegevens over de
verkeersintensiteit op, en de draagkracht van de bestaande wegen. Het gaat hierbij zowel over gewone
wegen, als over spoorwegen en waterwegen. Alle rechtstreeks relevante en beschikbare gegevens
worden geïnventariseerd.
Vervolgens wordt een antwoord verstrekt op de vragen:

is er een goede verkeersleefbaarheid in de woonstraten in het gebied (verkeersleefbaarheid);

in welke mate is het bedrijf van invloed op de bestaande verkeersstromen, en neemt de
verkeersimpact significante proporties aan (draagkracht);

in welke mate wordt tegemoetgekomen, voornamelijk wat het vrachtvervoer en
personeelsvervoer betreft, aan de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid (Modal Split).
In het bijzonder wordt hier gedacht aan transporten per schip, maar ook aan
vrachtwagentransporten over de gewone wegen.
Ten behoeve van de inventarisatie wordt lokaal een beperkte verkeerstelling uitgevoerd, waarbi j zowel
de ontvangende wegen als de bedrijfsgerelateerde verkeersstromen (vrachtvervoer en personenvervoer),
worden onderzocht en gekwantificeerd. Tevens wordt de draagkracht van de ontvangende wegen
geëvalueerd, en wordt nagegaan welke beleidsdoelstellingen terzake gelden. De telgegevens worden
vervolledigd met de beschikbare bedrijfsgegevens en literatuurgegevens.
Verkeersleefbaarheid
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid houdt het behouden / realiseren van een voor mensen
verkeersleefbare omgeving in. Een verkeersleefbare omgeving uit zich zowel in traditionele
milieuhinderaspecten zoals plaatselijke luchtkwaliteit, geluid, trillingen, maar ook in
veiligheidsaspecten zoals: oversteekbaarheid voor zwakke weggebruikers, bestaan van goed onderhouden
en afgescheiden fiets- en voetpaden, intensiteit, aard en snelheid van het gemotoriseerd verkeer, de
staat van de rijbaan etc.
De beoordeling van de verkeersleefbaarheid gebeurt op basis van Tabel 67, waarbij per criterium een
score toegekend wordt.
Tabel 67: Puntenscore verkeersleefbaarheid
criterium
score
goede staat van de rijbaan
+1
afgelijnde fietspaden d.m.v. een wegmarkering
+1
afgelijnde voetpaden d.m.v. een wegmarkering
+1
afgelijnde fietspaden d.m.v. een niveauverschil
+2
afgelijnde voetpaden d.m.v. een niveauverschil
+2
veilige oversteekplaats op minder dan 50 m
+3
verkeersintensiteit: 0 – 60 % van de draagkracht bereikt
0
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
166 | 202
criterium
score
aandeel vrachtverkeer: < 20 %
0
verkeersintensiteit: 60 – 80 % van de draagkracht bereikt
-1
aandeel vrachtverkeer: 20 – 50 %
-2
verkeersintensiteit: > 80 % van de draagkracht bereikt
-2
aandeel vrachtverkeer: > 50 %
-3
overschrijdingen van de MKN voor geluid1 enkel overdag aangetoond
-2
1
overschrijdingen van de MKN voor geluid overdag + ’s nachts aangetoond
1
-3
zie discipline geluid en trillingen
Bovenstaande criteria worden nagegaan voor het studiegebied en er wordt een score aan toegekend.
Wanneer de scores van alle criteria worden opgeteld, kan de beoordeling gebeuren volgens onderstaande
schaal. De scores overlappen elkaar gedeeltelijk, en dit om enige ruimte te behouden voor
expertenoordeel, op basis van plaatselijke omstandigheden of kenmerken.
puntenscore
-11
-9
-7
-5
-3
-3
-1
-1
+1
0
+3
+5
+1
+8
+3
beoordeling
-2
+2
Aanpassingen van dit kader zijn mogelijk in functie van specifieke bevindingen bij het onderzoek ter
plaatse.
Draagkracht (capaciteit) - doorstroming
Er wordt nagegaan, voor de ontvangende wegen (d.w.z. enkel die wegen waarop transporten van en naar
de site voorkomen), of de draagkracht van deze wegen is bereikt. De mate waarin dit het geval is wordt
als dusdanig niet beoordeeld. Het is immers de normale functie van de weg om zijn draagkracht voor de
volle 100 % te vervullen.
Aan de hand van de resultaten van de verkeerstellingen wordt wel berekend welk percentage van de
draagkracht reeds is bereikt.
Voor de beoordeling van de draagkracht zal een toetsingskader (Tabel 68) worden gehanteerd waarbij
de draagkracht van de gewone wegen wordt beschouwd in combinatie met de verwachte toename of
afname van de verkeersstromen gekoppeld aan het project (deze laatste uitgedrukt in p.e.).
Een minteken stemt overeen met een negatief effect, en plusteken stemt overeen met een positief
effect, een nul geeft afwezigheid van enig effect (beoordeling: neutraal) aan. Het aantal min - of
plustekens duidt de sterkte van het effect aan (van --- sterk negatief tot +++ sterk positief).
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
167 | 202
Tabel 68: Beoordeling van de draagkracht in de geplande situatie
draagkracht
toename verkeersintensiteit (in p.e.)
> 50%
20 – 50%
2 – 20%
< 2%
80 à 100% bereikt
---
---
---
--
60 à 80 % bereikt
---
---
--
40 à 60 % bereikt
---
--
20 à 40 % bereikt
--
0 à 20 % bereikt
-
status
quo
afname verkeersintensiteit (in p.e.)
< 2%
2 – 20%
20 – 50%
> 50%
0
++
+++
+++
+++
-
0
+
++
+++
+++
-
-
0
+
+
++
+++
--
-
0
0
0
+
++
++
-
0
0
0
0
0
+
+
Verder wordt ook voor de geplande situatie nagegaan in welke mate wordt tegemoetgekomen aan de
mobiliteitsdoelstellingen van de overheid (m.b.t. modal split) en in voorkomend geval, welke
milderende maatregelen kunnen worden genomen. Deze kunnen van technische of van organisatorische
aard zijn.
Modal split
Wat de huidige modal split betreft, in de huidige situatie wordt berekend welk percentage van de modal
split is bereikt, en er wordt nagegaan of de doelstellingen van Mobiliteitsplan Vlaanderen worden
overschreden.
Voor de beoordeling van de gewenste modal split wordt getoetst aan gegevens afkomstig van het
Mobiliteitsplan Vlaanderen (streefdoelen voor 2010). Voor de geplande situatie wordt het volgend
significantiekader (Tabel 69) gebruikt voor het goederenvervoer:
Tabel 69: Beoordeling van het goederenvervoer in de geplande situatie
aandeel van het wegverkeer in de modal split van het goederenvervoer (tonkm) van
het bedrijf
beoordeling
90 – 100%
---
80 – 90%
--
69 – 80%
-
69%
1
0
46 – 69%
+
23 – 46%
++
0 – 23%
+++
1
69% = aandeel van het wegverkeer in de modal split van het goederenverkeer die het Mobiliteitsplan Vlaanderen
vooropstelt als streefdoel voor 2010
Voor het personenvervoer wordt dit in de geplande situatie gegeven in Tabel 70.
Tabel 70: Beoordeling van het personeelvervoer in de geplande situatie
aandeel van het wegverkeer in de modal split van de werknemers van het bedrijf
beoordeling
87 – 100%
---
75 – 87%
--
62 – 75%
-
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
168 | 202
aandeel van het wegverkeer in de modal split van de werknemers van het bedrijf
62%
1
beoordeling
0
42 – 62%
+
22 – 42%
++
0 – 22%
+++
1
62% = aandeel van het wegverkeer in de modal split van het personeelvervoer die het Mobiliteitsplan Vlaanderen
vooropstelt als streefdoel voor 2010
11.2.2 Afbakening studiegebied
Het studiegebied met betrekking tot de mobiliteit wordt afgebakend tot de dichtstbijzijnde wegen en
hoofdwegen in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf, waarvan met zekerheid kan gesteld worden
dat ze als ontvangende wegen (zullen) fungeren.
Het studiegebied betreft de wegen langs waar de ontsluiting van de transporten gerelateerd aan het
bedrijf plaats vindt. Om de inrichting te bereiken wordt via de R2, Sint-Antoniusweg en de Molenweg
gereden. Om vanuit de inrichting de R2 terug te bereiken, wordt gebruik gemaakt van de Molenweg en
Geslecht om zo op de R2 te geraken. Dit zijn de meest voorkomende transportroutes en deze doorkruise n
geen woongebieden en andere verkeersgevoelige gebieden. Een beperkt deel van de transporten gaat
van en naar de maatschappelijke zetel te Olen. Voorheen waren deze transportbewegingen relevant,
maar nu groenafval niet vergund is, beperkt het aantal transporten naar de maatschappelijke zetel te
Olen zich tot maximaal 1 per week en betreft dit voornamelijk transport van materieel (bulldozers, ...).
Dit transport gebeurt via de R1, A12 of E34. Aangezien het aandeel van de inrichting t.o.v. het totaal
aantal bewegingen op deze wegen verwaarloosbaar is, worden deze wegen niet verder in beschouwing
genomen en dus ook niet opgenomen in het studiegebied. De belangrijkste routes worden grafisch
weergegeven in Bijlage 15.
11.2.3 Beschrijving van de milieu-effecten in de referentiesituatie
Beschrijving van de referentiesituatie
Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt de R2 gecategoriseerd als hoofdweg. De
Sint-Antoniusweg wordt, volgens het mobiliteitsplan Beveren, deels gecategoriseerd als primaire
havenweg met schakelpunt en deels als secundaire havenweg. De Molenweg, dat de inrichting ontsluit,
betreft een lokale havenweg, Geslecht, die het transport neemt om terug de R2 te bereiken, wordt deels
gecategoriseerd als lokale havenweg en deels als secundaire havenweg. Deze categoriseringen zijn
gebaseerd op het Strategisch Plan Linkerscheldeoevergebied (Raamplan Mobiliteit, nota december 2002).
Deze transportroute blijft dezelfde naar de toekomst toe.
Mesoschaal
In deze paragraaf wordt het mesogebied in detail besproken. Hierbij worden enkel de wegen besproken
die relevant zijn voor de inrichting, d.i. de genomen transportroutes. Bij de bespreking wordt rekening
gehouden met alle weggebruikers, nl. van vracht- en autoverkeer tot fietsers, voetgangers en gebruikers
van het openbaar vervoer.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
169 | 202
Weginfrastructuur
De Molenweg, die de inrichting ontsluit, is
een 2x1-baan. Het snelheidsregime dat hier
geldt, betreft 70 km/h. Er is een fietspad
voorzien met een rode coating. Het fietspad
bevindt zich op een drempel. Er zijn geen
voetpaden aanwezig, waardoor de (zeldzame)
voetgangers genoodzaakt worden om het
fietspad te nemen.
Om de Molenweg te bereiken via de SintAntoniusweg, is er een voorsorteervak
voorzien.
Om vanuit de Molenweg de R2 te bereiken,
via de Sint-Antoniusweg, is het verkeer
verplicht om naar rechts te rijden van de
Molenweg naar de Sint-Antoniusweg. Een
kleine afstand verder is er een rondpunt
voorzien, waardoor de transporten de andere
richting van de Sint-Antoniusweg op kunnen.
De transporten van de inrichting zelf nemen
een andere optie, ze rijden namelijk via
Geslecht.
De Sint-Antoniusweg betreft een 2x2-baan.
De snelheid wordt beperkt tot 90 km/h. Er
zijn telkens voorsorteervakken voorzien om
een zijstraat in te rijden. Het kruisen van de
Sint-Antoniusweg is niet mogelijk, er is
namelijk een tussenberm aanwezig. Op een
deel van de Sint-Antoniusweg is een apart
liggend fietspad voorzien. Het fietspad is
gescheiden van de rijbaan door een vangrail.
Op het deel van de Molenweg tot de R2 is
geen fietspad voorzien. Er zijn geen
voetpaden voorhanden, waardoor de
(zeldzame) voetgangers het fietspad dienen
te gebruiken om zich te verplaatsen.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
170 | 202
Geslecht wordt genomen om vanuit de
inrichting terug de R2 te bereiken. Deze is
een 2x1-baan met een snelheidsregime van 70
km/h. De twee rijrichtingen worden door een
volle lijn gescheiden. Er is langs Geslecht een
vrij liggend fietspad aanwezig. Het fietspad
wordt door een kleine grasberm gescheiden
met de rijbaan. Er zijn geen voetpaden
aanwezig. Voetgangers dienen zich te
verplaatsen via de fietspaden.
De R2 kan bereikt worden via op- en afritten.
De R2 is een 2x2-baan, waar een
snelheidsregime geldt van 120 km/h.
Openbaar vervoer
De ontsluiting door het openbaar vervoer werd in het Strategisch Plan Linkerscheldeoevergebied
(Raamplan Mobiliteit, nota december 2002) bekeken. Aangezien de tewerkstelling ruimtelijk sterk
gespreid is en het grootste deel van de werknemers onregelmatige werktijden heeft, is het moeilijk om
een haven met regulier openbaar vervoer te ontsluiten. Daarom moet bedrijfsvervoer gedeeltelijk de rol
van De Lijn overnemen. De P+R Melsele en het station van Beveren zullen als ‘hubs’ uitgebouwd worden.
Hubs zijn plaatsen waar verschillende lijnen van openbaar vervoer samenkomen en waar er op
bedrijfsvervoer kan overgestapt worden. Ook fietsers kunnen op deze hubs een plaats vinden.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
171 | 202
Het dichtstbijzijnde station bevindt zich op ongeveer 8 km van de inrichting en betreft het station van
Beveren. Het station van Beveren ligt op de lijn Antwerpen – Gent. Ieder uur vertrekken er 2 treinen
richting Antwerpen (eindstation Antwerpen-Centraal) en 2 treinen richting Gent (eindstations Oostende
en Lokeren).
Fietsers en voetgangers
Op de transportroute zijn fietsvoorzieningen aanwezig. Zo is er op de Molenweg een apart liggend
fietspad aanwezig dat een rode coating heeft en zich op een drempel bevindt. Naast een deel van de
Sint-Antoniusweg bevindt zich een apart liggend fietspad. Dit fietspad is gescheiden door een vangrail.
Ter hoogte van het dichtstbijzijnde rondpunt is er een ondergrondse oversteek voorzien voor de fietsers.
Ook langs de Geslecht is er een apart liggend fietspad aanwezig, gescheiden door een kleine grasberm
van de rijbaan.
Voor de voetgangers zijn geen voorzieningen voorhanden. Deze doelgroep is genoodzaakt op het fietspad
te gebruiken om zich te verplaatsen.
De Sint-Antoniusweg en een deel van Geslecht vormen een deel van het bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk en wordt aangeduid als een functionele fietsroute (opgenomen in het Mobiliteitsplan
Beveren). Een functioneel routenetwerk heeft betrekking op de zogenaamde ‘functionele’
verplaatsingen, d.i. werken, onderwijs volgen, winkelen, … en niet op het fietsen als ontspanning. Het
fietspad van de Sint-Antoniusweg is conform het Vademecum Fietsvoorzieningen. De Molenweg en de
Sint-Antoniusweg zijn opgenomen is het provinciaal fietsknooppuntennetwerk. Ook passeren
verschillende fietsroutes langs de Molenweg en Sint-Antoniusweg. Op de genomen transportroute
bevinden zich geen wandelroutes.
Voor fietsers is het havengebied momenteel nog zeer moeilijk bereikbaar. Om het fietsverkeer naar de
haven te bevorderen, zullen er goede fietspaden via aanvaardbare trajecten aangelegd worden, volgens
het mobiliteitsplan Beveren. Voorts is er in het mobiliteitsplan Beveren het volgende opg enomen: de
kwaliteit van fietspaden kan in de haven gevoelig verbeterd worden door hoogstammen te planten
langsheen de verschillende ontsluitingswegen. Bomenrijen kunnen fietsers beter beschermen tegen de
wind en fleuren de dagelijkse fietstocht door de haven op.
Microschaal
De inrichting kan bereikt worden via een zijstraatje van de Molenweg. De toegang is zodanig gelegen dat
de vrachtwagens langs de weegbrug passeren. Op de inrichting zijn voldoende parkeerplaatsen
voorhanden. Zo zijn er een 30-tal parkeerplaatsen voor wagens, een 8-tal laad- en loszones en een 10-tal
parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Verder is er ruimte voorzien voor de stalling van overige voertuigen
(o.a. bulldozers). Momenteel doen er zich geen problemen inzake parkeren voor. Dit zal ook het geval
zijn naar de toekomst toe.
Mobiliteitsprofiel van de inrichting
Het personeel van de inrichting komt met de wagen. Door de grote woon-werkafstand zijn de
personeelsleden genoodzaakt de wagen te nemen. Het transport zelf bestaat enkel uit vrachtwagens.
Transport via spoor- of waterwegen is praktisch niet haalbaar. Dit komt doordat de vrachten naar de
hoofdzetel te Olen of naar klanten gaan, waar er geen spoor- of waterinfrastructuur in de nabijheid
aanwezig is. De vrachten zouden dus overgeladen moeten worden in vrachtwagens om hun bestemming
te kunnen bereiken.
Op de Beeck NV heeft 7 werknemers in dienst (+ een aantal interims). Dit zal niet wijzigen naar de
toekomst toe. Drie werknemers werken tijdens de dagshift, 2 werknemers hebben de vroege shift en 2
werknemers de late schift. Er wordt eveneens tijdens het weekend gewerkt. Er zijn 4 werknemers die in
het weekend werken.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
172 | 202
Aangezien de werknemers verspreid toekomen en het bedrijf weer verlaten en door het kleine aantal
werknemers, zorgt het transport van het personeel niet voor problemen op het bedrijf zelf als noch op
de genomen transportroute. Ook in de gewenste situatie zal dit niet voor problemen zorgen, gezien het
verspreide karakter.
De inrichting voorziet geen bedrijfsvervoer, waardoor de woon-werkverplaatsing via het openbaar
vervoer onmogelijk is. Door de grote woon-werkafstand van de werknemers is het eveneens onmogelijk
voor de werknemers om met de fiets of te voet te komen werken.
Dagelijks zijn er ca. 60 vrachtwagens die de inrichting betreden en terug verlaten. Gezien het verspreide
karakter van de vrachtwagens over de ganse dag en gezien de inrichting gelegen is in havengebied
(industriegebied), zijn er geen problemen en worden er ook geen problemen verwacht omtrent het
transport.
Verkeersintensiteit
De verkeersintensiteit zal worden besproken voor de Molenweg, aangezien dit de weg is die de inrichting
ontsluit. De werknemers en het vrachtverkeer komen verspreid over de dag toe (zie vorige paragraaf) en
verlaten de inrichting eveneens verspreid over de volledige dagperiode (er wordt in twee shifts gewerkt,
met een wissel om 14 u). De verkeersintensiteit t.h.v. de omgeving van de inrichting wordt weergegeven
in Bijlage 16 voor de ochtendspits en Bijlage 17 voor de avondspits (gegevens verstrekt door de Haven
van Antwerpen, op 4 februari 2013). Ter hoogte van de Molenweg is er een maximale intensiteit van 180
pae tijdens de ochtendspits (8 – 9 u) en van 96 pae tijdens de avondspits (17 – 18 h). In deze gegevens
inzake verkeersintensiteit zitten de transporten, gerelateerd met het bedrijf, eveneens vervat.
Daarnaast is het aandeel personenwagens en vrachtwagens voor de ochtendspits weergegeven in Bijlage
18 en voor de avondspits in Bijlage 19.
Verkeersleefbaarheid
De verkeersleefbaarheid wordt bepaald aan de hand van de criteria opgesomd in Tabel 67. Inzake
verkeersleefbaarheid wordt enkel de Molenweg in beschouwing genomen, aangezien deze de inrichting
ontsluit. De beoordeling van de inrichting met betrekking tot de verkeersleefbaarheid in de Molenweg
wordt weergegeven in Tabel 71.
Tabel 71: Beoordeling verkeersleefbaarheid in de Molenweg
criterium
score
goede staat van de rijbaan
+1
afgelijnde fietspaden d.m.v. een niveauverschil
+2
verkeersintensiteit: 0 – 60 % van de draagkracht bereikt
0
aandeel vrachtverkeer: 20 - 50 %
-2
TOTAAL
+1
Volgens de schaal weergegeven in Tabel 67, kan geconcludeerd worden dat er positief effect is inzake
verkeersleefbaarheid.
Woonstraten maken geen deel uit van de transportroute, wat een zeer positief punt is. Daarnaast
doorkruist de transportroute geen woongebieden.
Draagkracht (capaciteit) – doorstroming
Wat betreft de draagkracht van de wegen die vervat zitten in de transportroute, kan al veel gehaald
worden uit de aanwezige congesties (files). Op de gevolgde transportroute is geen file aanwezig. De
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
173 | 202
intensiteit/capaciteits-ratio’s (% draagkracht bereikt) zijn terug te vinden in Bijlage 20 voor de
ochtendspits en Bijlage 21 voor de avondspits. Ter hoogte van de Molenweg wordt tijdens de
ochtendspits 13 % van de draagkracht bereikt, tijdens de avondspits is dit 7 %.
Modal split
Aangezien het praktisch niet mogelijk is om goederen te vervoeren via schip of trein, gebeuren alle
vrachten via de weg. Het aandeel van het wegverkeer in de modal split van het goederenvervoer van de
inrichting bedraagt dus 100 %. Dit komt overeen met een significant negatief effect. Echter, hieraan
kunnen geen maatregelen gekoppeld worden, gezien andere vervoersmiddelen niet geschikt zijn.
Voor het personenvervoer bedraagt de modal split eveneens 100 %. Ook hier is het, door de grote woon werkafstand, praktisch onmogelijk om andere vervoerswijzen te gebruiken. Gezien de werknemers
verspreid over de dag hun shift hebben, kan carpoolen ook niet gestimuleerd worden. Het aandeel van
het wegverkeer in de modal split van de werknemers van de inrichting wordt dus beoordeeld als
significant negatief.
11.2.4 Effectvoorspelling en –beoordeling
Verkeersleefbaarheid
Doordat het aantal bewegingen voor vrachtverkeer zal toenemen naar de toekomst toe, zal ook het
aandeel vrachtverkeer toenemen. Indien uitgegaan wordt van een constant transport (wat betekent dat
er ieder (werk)uur een gelijke hoeveelheid transporten gelinkt aan het bedrijf voorkomt), zal zal het
aandeel vrachtverkeer tijdens de avondspits toenemen tot 47 % . Dit wordt bekomen door per uur twee
vrachtbewegingen bij te tellen bij de gegevens uit bijlage 19, nl. 28 (zijnde 26 + 2) op een totaal van 60
(zijnde 58 + 2). De overige criteria, opgenomen in Tabel 67 wijzigen niet. De beoordelingen van de
verkeersleefbaarheid betrekking tot de verkeersleefbaarheid in de Molenweg wordt weergegeven in
Tabel 72.
Tabel 72: Beoordeling verkeersleefbaarheid in de Molenweg
criterium
score
goede staat van de rijbaan
+1
afgelijnde fietspaden d.m.v. een niveauverschil
+2
verkeersintensiteit: 0 – 60 % van de draagkracht bereikt
0
aandeel vrachtverkeer: 20 - 50 %
-2
TOTAAL
+1
Volgens de schaal weergegeven in Tabel 67, kan geconcludeerd worden dat er geen effect is inzake
verkeersleefbaarheid.
Draagkracht (capaciteit) – doorstroming
Door de uitbreiding van de inrichting zal het aantal dagelijkse transporten toenemen tot ongeveer 65.
Hierdoor zullen er per uur 5 à 6 transporten voorkomen, terwijl dit er in de huidige situatie 5 zijn. Het
aantal transporten zal dus maximaal toenemen met 2,5 pae. Tijdens de ochtendspits zal de
verkeersintensiteit zo maximaal 182,5 bedragen en tijdens de avondspits maximaal 98,5. Indien wordt
getoetst aan de draagkracht, wordt tijdens de ochtendspits 13 % van de draagkracht bereikt en tijdens
de avondspits 7 %. Door de uitbreiding wijzigt het percentage van de draagkracht dus niet.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
174 | 202
Qua toename in personenautoequivalenten (pae), bedraagt deze in de ochtendspits 1 % extra en in de
avondspits 3 % extra. Indien dit alles in beschouwing wordt genomen, kan volgens het beoordelingskader
in Tabel 68 geconcludeerd worden dat de uitbreiding inzake de draagkracht voor geen bijkomende
effecten zal zorgen.
Modal split
Inzake de modal split zal er niets wijzigen naar de toekomst toe. De werknemers zullen blijven met de
wagen naar de inrichting komen en alle transporten zullen nog steeds via het wegverkeer gaan. Er blijft
dus een significant negatief effect inzake modal split.
Aangezien de woon-werkafstand van de werknemers te groot is om met de fiets of te voet naar de
inrichting te komen, er geen openbaar vervoer voorzien is in de nabijheid van de inrichting en aangezien
de werknemers in shifts werken (carpoolen is dus niet mogelijk), is het moeilijk om een modal shift te
bekomen. Gezien dit alles en gezien het klein aantal werknemers kan dit significant negatief effect
genuanceerd worden.
Inzake goederenverkeer is het praktisch niet mogelijk om de transporten te vervoeren via schip of spoor.
Er zijn namelijk geen spoor- of watervoorzieningen in de buurt van de klanten en de leveranciers
aanwezig zijn, is dit dus praktisch niet haalbaar. De goederen zouden moeten overgeplaatst worden in
vrachtwagens om hun bestemming te kunnen bereiken.
11.2.5 Milderende maatregelen
Inzake de discipline mens – mobiliteit worden geen significant bijkomende effecten verwacht. Er is reeds
in de huidige situatie een sterk negatief effect inzake modal split (zowel personen- als
goederenvervoer). Er kunnen echter weinig inspanningen geleverd worden om een modal shift te
bekomen. Daarom worden er dan ook geen milderende maatregelen voorgesteld inzake de discipline
mens - mobiliteit.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
175 | 202
12 Discipline fauna & flora
12.1 Methodologie
In dit hoofdstuk wordt de impact van het project op de natuurwaarden rondom het bedrijf onderzocht.
De mogelijke aantasting van het habitat zal op een kwantitatieve manier onderzocht worden. Daarbij zal
gekeken worden wat de verzurende en vermestende depositie ter hoogte van de omliggende natuur is,
tengevolge de emissies van het bedrijf. De mogelijke aantasting van de fauna en ecosystemen zal
daarentegen op een kwalitatieve manier benaderd worden, waarbij gekeken zal worden of het bedrijf in
kwestie een hoge of lage invloed uitoefent.
12.2 Afbakening studiegebied en beschrijving referentiesituatie
12.2.1 Afbakening studiegebied
Verzuring, vermesting, geluidshinder en mogelijke verontreiniging van het oppervlaktewater worden
beschouwd als de meest relevante invloeden op fauna en flora ten gevolge van de exploitatie van het
bedrijf. In eerste instantie wordt het studiegebied afgebakend waar effecten te verwachten zijn. Dit
studiegebied omvat het projectgebied, dat het bestaande bedrijf omvat, en wordt uitgebreid met een
zone die de invloedssfeer van de abiotische disciplines (vooral lucht en geluid) omvat.
Gezien de grootste perimeter van de studiegebieden voor de abiotische compartimenten 3 km bedraagt
(discipline Lucht en Geluid) wordt het studiegebied voorlopig ruimtelijk beperkt tot een straal van 3 km
rond het projectgebied.
12.2.2 Beschrijving referentiesituatie
12.2.2.1 Natura 2000-, VEN-, natuur- en bosgebieden
De inrichting is gelegen in het SBZ-V “Schorren en polders van de Beneden-schelde” (BE2301336) (Bijlage
7). Het volledige SBZ-V werd aangemeld voor een oppervlakte van 7.086 ha. Slikken, brakwaterschorren,
dijken, kreken en hun oevervegetaties zijn aangeduid als te beschermen habitat. Het landgebruik binnen
dit gebied betreft hoofdzakelijk landbouw, onderzoek en behoud, urbanisatie, industrie en transport. De
belangrijkste bedreigingen voor dit gebied worden gevormd door urbanisatie, industrialisatie en infrastructuur en verstoring van vogels, landbouwintensificatie wordt als belangrijk aanzien. Het gebied is de
laatste jaren sterk geïndustrialiseerd door havenuitbreiding. Door de aanleg van het Verrebroekdok en het
Deurganckdok en andere infrastructuren zijn grote delen van het voormalige poldergebied en
vogelrichtlijngebied verdwenen. Om deze verliezen te compenseren werden compensatiemaatregelen
uitgewerkt. Hierbij werden een aantal gebieden heringericht door ecologische herstelmaatregelen
In Tabel 73 wordt een overzicht gegeven van de vogelsoorten waarvoor het Vogelrichtlijngebied werd
aangewezen (broedende en niet-broedende vogelsoorten van de Bijlage I-lijst (aangepaste lijst volgens
Richtlijn 85/411/EEG) van de Richtlijn 79/409/EEG), alsook de voorkomende winter- of trekvogels in het
gebied (niet Bijlage I).
Tabel 73 Vogelsoorten aanwezig in het vogelrichtlijngebied
soort
populatiegrootte*
status
Aalscholver (Phalocrocorax carbo sinensia)
45
niet broedend, Bijlage I
Bergeend (Tadorna tadorna)
4.000
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Blauwborst (Luscinia svecica)
26
broedvogel, Bijlage I
Blauwe Reiger (Ardea Cinerea)
100
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
176 | 202
soort
populatiegrootte*
status
Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
2
broedvogel, Bijlage I
Dodaars (Tachybaptus ruficollis)
55
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Fuut (Podiceps cristatus)
90
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Goudplevier (Pluvialis apricaria)
2.000 / 2
niet broedend, Bijlage I
Grauwe gans (Anser anser)
440
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Grutto (Limosa limosa)
800
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Kemphaan (Philomachus pugnax)
1.400
niet broedend, Bijlage I
Kleine Zwaan (Cygnus columbianus bewickii)
32
niet broedend, Bijlage I
Kluut (Recurvirostra avocetta)
1.800 / 350
niet broedend, Bijlage I
Knobbelzwaan (Cygnus olor)
55
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Kolgans (Anser albifrons)
3.000
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Krakeend (Anas strepera)
230
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Kuifduiker (Podiceps auritus)
x
niet broedend, Bijlage I
Kuifeend (Aythya fuligula)
850
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Meerkoet (Fulica atra)
2.300
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Nonnetje (Mergus albellus)
85
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Parelduiker (Gavia arctica)
x
niet broedend, Bijlage I
Pijlstaart (Anas acuta)
240
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Regenwulp (Numenius phaeopus)
x
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Rietgans (Anser fabalis)
800
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Roodkeelduiker (Gavia stellata)
4
niet broedend, Bijlage I
Slobeend (Anas clypeata)
1.700
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Smient (Anas penelope)
3.000
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Tafeleend (Aythya ferina)
450
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Wilde Eend (Anas platyrhynchos)
6.230
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Wilde Zwaan (Cygnus cygnus)
4
niet broedend, Bijlage I
Wintertaling (Anas crecca)
3.200
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
Wulp (Numenius arquata)
140
wintergast of doortrekker, niet Bijlage I
* de getallen geven de maximale aantallen weer: schuine cijfers voor het aantal broedparen; gewone cijfers: maximaal aantal
vogels aanwezig (toestand bij aanwijzing in 1986)
Voor het betrokken vogelrichtlijngebied zijn instandhoudingsdoelstellingen (Van Hove et al., 2004)
opgemaakt. Via een monitoringsprogramma uitgevoerd door het INBO wordt de aanwezige avi-fauna
(broedvogels) jaarlijks geïnventariseerd in het volledige vogelrichtlijngebied en worden maandelijks
watervogeltellingen op de Zeeschelde uitgevoerd.
De aanpassingen op de inrichting zullen geen directe weerslag hebben op de vogelsoorten waarvoor het
gebied werd aangemeld. Het betreffen allemaal soorten die gebonden zijn aan water of aan habitats
geassocieerd met water (slikken, schorren, dijken, oevervegetaties,…) of plas-dras situaties, als
broedgebied maakt een aantal van deze soorten wel gebruik van opgespoten gronden. Er bevinden zich
geen dergelijke vegetaties in de directe omgeving van de inrichting. De dichtstbijzijnde regio waar Bijlage
I-soorten zoals Kluut, Strandplevier (niet-aangemeld), Zwartkopmeeuw (niet-aangemeld) en Visdief (nietaangemeld) broeden, is de vlakte langs het Deurganckdok (Gyselings et al., 2011).
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
177 | 202
De projectlocatie bevindt zich op ongeveer 1.080 m ten Z van het SBZ-H: “Schelde- en Durmeëstuarium
van de Nederlandse grens tot Gent) (zie Bijlage 7). Het volledige SBZ-H werd aangemeld voor een
oppervlakte van 6.005 ha en voor volgende beschermde habitats:

1130: Estuaria;

1310: Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicorna-soorten en andere
zoutminnende planten;

1320: Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion);

1330: Atlantische schorren (Glauco – Puccinellietalia maritimae);

2310: Psammofiele heide met Calluna en Genista-soorten;

2330: Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen;

3150: Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition;

6410: Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem;

6430: Voedselrijke ruigten;

6510: Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);

9160: Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum;

91E0: Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae) (prioritair te
beschermen habitat).
Daarnaast werd het SBZ-H ook aangemeld voor volgende soorten:

1099: Rivierprik – Lampetra fluviatilis;

1134: Bittervoorn – Rhodeus sericeus;

1149: Kleine modderkruiper – Cobitis taenia;

1166: Kamsalamander – Triturus cristatus.
Binnen een straal van 2 km vanuit het centrum van het project zijn de habitattypes 1130 (op ongeveer
1,4 km ten NO), 1330 (op ongeveer 1,6 km ten NO) en 6510 (op ongeveer 1,4 km ten NO) gelegen.
Daarnaast zijn er ook habitats die binnen een complex niet domineren, maar in mindere mate aanwezig
zijn in combinatie met andere habitattypen of vegetaties die niet als Natura 2000 habitat aanzien
worden. Deze habitats vormen een geschikte uitgangsbasis voor verdere ontwikkeling. Op 1,5 km t en NO
van het bedrijf bevindt zich het type 1320 in complex met habitattype 1130. Hieronder volgt een korte
bespreking van deze voorkomende habitattypes binnen een straal van 2 km (gebaseerd op Paelinckx et
al., 2009):

1130: Estuaria, deze omvatten het volledige benedenstroomse gedeelte van een rivier, dat onder
invloed staat van getijdenwerking. Typisch voor estuaria zijn de getijdendynamiek en de
gradiënt van zoet-brak-zout. De natuurlijke structuur van een estuarium omvat een waterweg,
met geulen, slikken en schorren die ontstaan onder invloed van natuurlijke dynamiek. Het
habitattype omvat alle habitats die buitendijks voorkomen en overlapt daarom met de types
1140, 1310, 1320, 1330, 6430 en 91E0 (wilgenbossen in zoetwatergebieden). Ter hoogte van het
projectgebied zijn dit brakwaterschorren en slikken, rietland en zeebiesvegetaties. De globale
staat van dit habitattype binnen Vlaanderen is zeer ongunstig. Het areaal en de oppervlakte
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
178 | 202
ervan is binnen Vlaanderen te beperkt om de ecologische variatie te kunnen herbergen die een
optimaal functioneren van het habitat kan garanderen. Kwalitatief is er ook sprake van een zeer
ongunstige toestand omdat meer dan een kwart van de oppervlakte een slechte lokale kwaliteit
heeft. De toekomstperspectieven zijn echter gunstig, omdat het merendeel van dit habitattype
binnen SBZ gelegen is, en er plannen voor uitbreiding en herstel in uitvoering zijn. De
belangrijkste bedreigingen zijn de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de havengebieden,
uitbreiding van scheepvaart, verontreiniging van water en bodem, het storten van
baggermateriaal. Antropogene wijzigingen van de hydrologie of structuur (o.a. bruggen,
verharde dijken, baggeren,...) hebben eveneens een nefaste invloed op de ontwikkeling of
instandhouding van dit habitattype. Het voorliggende gebied is een essentieel gebied voor de
instandhouding van dit habitattype, de oppervlakte van dit habitat beslaat > 15 % van het totaal
binnen de SBZ-H’s.

1320: Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae). Dit zijn de soortenarme
pioniersvegetaties op de overgang tussen slik en schor, die bij elk getij overstromen en
gedomineerd worden door Slijkgras. De globale staat van instandhouding is zeer ongunstig
vanwege de slechte kwaliteit van dit habitattype; de inheemse slijkgrassoort is uitgestorven en
vervangen door een invasieve exoot. Hierdoor zien de toekomstperspectieven van dit
habitattype er niet goed uit, omdat de oorspronkelijke inheemse vegetatie is uitgestorven kan
het herstel van dit type niet verwezenlijkt worden. De belangrijkste bedreigingen zijn de
verdere ontwikkeling van de havens en scheepvaart, vervuiling (water en andere),
zandophoping, erosie en overstuiven van het slik en de afwezigheid van een natuurlijke
overstromingsdynamiek in het estuarium. Het betreffende habitatrichtlijngebied wordt als een
zeer belangrijk gebied gezien voor dit type aangezien de oppervlakte habitat gelegen is tussen >
2 % en < 15 % van het totaal binnen de habitatrichtlijngebieden.

1330: Atlantische schorren (Glauco – Puccinellietalia maritimae). Dit omvat de binnen- en
buitendijkse schorren en graslanden op zilte gronden. De globale staat van instandhouding wordt
als matig ongunstig omschreven, deels door het verdwijnen van binnendijks gelegen zilte
vegetaties, kwalitatieve aspecten en de matig ongunstige toekomstperspectieven. Belangrijke
bedreigingen zijn onder meer antropogene ingrepen (baggeren, zandwinning, dijkwerken,…),
uitbreiding havengebieden, vervuiling en voedselaanrijking, onaangepaste begrazing, verzoeting
en drainage, bemesting en vervuiling. Het Schelde- en Durmeëstuarium wordt als een essentieel
gebied voor dit type gezien aangezien de oppervlakte habitat > 15 % van het totaal binnen de
SBS-H’s bedraagt.

6510: Laag gelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Dit zijn de
bloemrijke hooilanden, op van nature voedselrijke gronden. De regionale staat van
instandhouding wordt als zeer ongunstig omschreven. Gegevens met betrekking tot de kwaliteit
van het type wijzen op een zeer ongunstige toestand. Een groot deel van dit habitat komt voor
in bermen en dijken, met een lage botanische soortenrijkdom, hetgeen gedeeltelijk veroorzaakt
wordt door een onaangepast beheer van deze elementen. Belangrijke bedreigingen zijn de
beperking van dit habitattype in kleine landschapselementen (lineaire stroken langs wegen en
dijken), onaangepast beheer, pesticiden, atmosferische N-depositie, watervervuiling,
verdroging, … Het voorliggende SBZ wordt als een essentieel of zeer belangrijk gebied aanzien
voor dit habitattype, aangezien de actuele oppervlakte binnen het SBZ tussen > 2 % en < 15 %
van het totaal binnen de habitatrichtlijngebieden bedraagt. Hierbij kan wel aangegeven worden
dat een groot aandeel onzeker habitat betreft.
Specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor dit SBZ-H werden geformuleerd in Van Hove et al. (2004).
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
179 | 202
Op ongeveer 1.250 m ten N van de projectlocatie bevindt zich een tweede SBZ-H, “Historische
fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat” (BE2100045). Het fort werd aangeduid als
Habitatrichtlijngebied omwille van de (potentiële) overwinterende vleermuizen. Het gebied werd
aangemeld voor de Meervleermuis (Myotis dascyneme, code 1318) en voor de Ingekorven vleermuis
(Myotis emarginatus, code 1321). Op basis van monitoringsrapporten van het Linkerscheldeoevergebied
(Gyselings et al., 2009 en 2011) kan gesteld worden dat de Meervleermuis effectief voorkomt in het
gebied.
De soorten die over het hele grondgebied Vlaanderen een strikte bescherming genieten, zijn opgenomen in
bijlage III van het Decreet Natuurbehoud (= bijlage IV van de Habitatrichtlijn). Specifiek voor deze regio
van het Antwerpse havengebied dient er rekening gehouden te worden met de mogelijke aanwezigheid van
de Rugstreeppad (Bufo calamita). De dichtstbijzijnde populaties van deze soort bevindt zich ten westen
van de inrichting, ter hoogte van de terreinen van Indaver, welke afgescheiden worden van het voorliggend
bedrijf door een hoge aarde wal en de Molenweg. Een tweede populatie bevindt zich ten NO, ter hoogte
van Katoennnatie, aan de andere zijde van de R2. Uit de resultaten van de monitoring van het
Linkerscheldeoevergebied door het INBO (Gyselings et al., 2009) bleek dat er in 2007 en 2008 nog steeds
roepende mannetjes waargenomen werden ter hoogte van beide populaties. Deze soort is echter niet
aanwezig ter hoogte van de site van het voorliggende bedrijf. Op basis van het monitoringsrapport van het
Linkerscheldeoevergebied (Gyselings et al., 2009 en 2011) kan aangegeven worden dat volgende
vleermuissoorten in de ruime omgeving voorkomen en foerageren: Gewone Dwergvleermuis (Pipistrellus
pipistrellus), Ruige Dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), Watervleermuis (Myotis daubentonii),
Laatvlieger (Eptescius serotinus) en Rosse vleermuis (Nyctalus noctula). Voor deze soorten werden er nog
geen instandhoudingsdoelstellingen opgesteld, aangezien ten tijde van de opmaak van deze doelstellingen
de aanwezigheid van deze soorten binnen het projectgebied onvoldoende gekend was (Van Hove et al.
2004).
Het VEN-gebied “Slikken en Schorren langsheen de Schelde” (GEN, Grote Eenheid Natuur) bevindt zich
op zo’n 1,5 km ten NO van de inrichting (Bijlage 8). Dit VEN-gebied overlapt met de hoger genoemde
richtlijngebieden. Het dichtstbijzijnde erkende natuurreservaat “Galgenschoor” bevindt zich op zo’n 2,6
km ten N van het bedrijf. Het Galgenschoor, gelegen op rechteroever is aangeduid als Ramsargebied, het
betreft dus een gebied dat van internationaal belang is als woongebied voor watervogels.
Binnen het studiegebied bevinden zich ook diverse gebieden die ingekleurd staan als natuurgebied (al
dan niet met wetenschappelijke waarde) op het gewestplan. Deze gebieden overlapen met de hoger
opgesomde aandachtsgebieden.
12.2.2.2 Beschrijving aan de hand van de BWK en de habitatkaart
De biologische waarderingskaarten (BWK) geven een inventarisatie weer van de aanwezige vegetatie.
Hierin worden eveneens de belangrijkste kleine landschapselementen mee opgenomen. Per vegetatieelement wordt een waardering uitgesproken over zijn biologische waarde. Een uittreksel uit de BWK voor
de omgeving van de inrichting wordt gegeven in Bijlage 9. De BWK ter hoogte van de directe omgeving van
de inrichting is gedateerd, door de aanleg van diverse industrieterreinen en de bijhorende infrastructuur
zijn er een aantal elementen geheel of gedeeltelijk verdwenen. In bijlage 22 worden de de belangrijkste
wijzigingen (verdwijnen van elementen) eveneens aangeduid. De habitatkaart geeft weer welke habitats,
regionaal belangrijke biotopen en potentiële habitats voorkomen in het studiegebied en is gekoppeld aan
de BWK-kaart. Een uittreksel van de habitatkaart wordt weergegeven in Bijlage 23. Een samenvatting van
alle voorkomende habitattypen (HAB1), regionaal belangrijke biotopen (RBB) en potentiële habitats (HAB2,
HAB3,…) in de omgeving van het bedrijf (binnen een straal van 3 km) met de overeenkomstige BWKelementen, waardering en afstand, wordt in onderstaande tabel weergegeven, ongeacht de ligging ervan
(binnen agrarisch gebied of aandachtsgebied).
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
180 | 202
Tabel 74 (potentiële) habitattypen en regionaal belangrijke biotopen binnen een straal van 3
kilometer rondom de inrichting
Element*
verklaring
BWKcode**
BWKwaardering***
afstand (m)
rbbmr (100 %)
regionaal belangrijk biotoop, rietland en andere
Phragmition-vegetaties
mr
z
665
gh (80 %)
geen habitattype uit de habitatrichtlijn en geen regionaal
biotoop
ku
regionaal belangrijk biotoop, rietland en andere
Phragmition-vegetaties
wz
815
rbbmr (20 %)
sz
z
815
wz
877
hu-
w
1.410
mr
gh (60 %)
geen habitattype uit de habitatrichtlijn en geen regionaal
biotoop
ku+
1330u_binn
binnendijkse zilte vegetaties: overige zilte vegetaties
mz
gh (70 %)
geen habitattype uit de habitatrichtlijn en geen regionaal
biotoop
ae-
rbbmr (30 %)
regionaal belangrijk biotoop, rietland en andere
Phragmition-vegetaties
6510u_gh (100 %)
laag gelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis) of geen habitattype uit de
habitatrichtlijn
1130 (50 %)
estuaria
regionaal belangrijk biotoop, rietland en andere
Phragmition-vegetaties
mr
z
1.420
rbbmr (50 %)
1130 (100 %)
estuaria
mr
z
1.435
1130 (100 %)
estuaria
1330_da (100 %)
buitendijkse schorren
da
z
1.455
1130 (100 %)
estuaria
1330_mz
buitendijkse schorren met dominantie van Heen
mz
z
1.529
1130 (100 %)
estuaria
da
1320 (100 %)
schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)
ds
z
1.535
1330_da (100 %)
buitendijkse schorren
da
1130 (100 %)
estuaria
mz
z
1.580
6430 (90 %)
voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en
van de montane en alpiene zones
ku
laag gelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis) of geen habitattype uit de
habitatrichtlijn
w
1.735
6510u,gh (10 %)
1130 (100 %)
estuaria
z
1.845
1330u_mz (100 %)
buitendijkse schorren met dominantie van Heen, zwak
ontwikkeld
1130 (100 %)
estuaria
ku
1330u_da (30 %)
buitendijkse schorren, zwak ontwikkeld
da-
wz
1.935
91E0 (100 %)
bossen op alluviale gronden met Alnion glutinosa en
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
sal
w
2.045
mz
z
2.095
wz
2.775
1130 (100 %)
estuaria
1330_mz (100 %)
buitendijkse schorren met dominantie van Heen, zwak
ontwikkeld
1130 (100 %)
estuaria
gh (70 %)
geen habitattype uit de habitatrichtlijn en geen regionaal
biotoop
1130 (30 %)
estuaria
da
mr
kt
humr
mz
ks
ds
* eerste opgegeven element = HAB1, tweede opgegeven element = HAB2
** Verklaring: zie Bijlage 23
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
181 | 202
*** z: biologisch zeer waardevol, wz: complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen, w: biologisch
waardevol, mz: complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen
De regio rondom de inrichting wordt gekarteerd als faunistisch waardevolle gebied.
12.2.2.3 Beschrijving a.h.v. kwetsbaarheidskaart eutrofiëring en verzuring
Voor het in kaart brengen van de kwetsbaarheid voor eutrofiëring en verzuring wordt gebruik gemaakt
van de methodiek ontwikkeld door Peymen et al. (2000). Deze kwetsbaarheidsbenadering integreert de
gevoeligheid van een systeem ten aanzien van een fysische verandering van het milieu met een
waardering (beoordeling) van het desbetreffende systeem. Kwetsbaarheid is hierdoor steeds gekoppeld
aan een effect(groep). De kwetsbaarheid wordt bekomen door middel van een gewogen optelling van de
biologische waarde en de zeldzaamheid van een ecotoop.
Tabel 75: Kwetsbaarheidsmatrix
gevoeligheid
1
2
3
4
5
1
1
1
2
2
2
2
1
2
3
3
4
3
1
3
3
4
4
waardering
Gevoeligheid: 1 = zo goed als ongevoelig, 2 = soms gevoelig (meestal niet), 3 = licht gevoelig, 4 = gevoelig, 5 = zeer gevoelig
Waardering: 1 = waardevol, 2 = waardevol, 3 = zeer waardevol
Kwetsbaarheidgetallen: 1: niet kwetsbaar, 2: weinig kwetsbaar, 3: kwetsbaar, 4: zeer kwetsbaar
Door toepassing van een wegingscore wordt rekening gehouden met de plaats van een ecotoop binnen
een eenheid, alsook met de aard ervan (kleine landschapselementen) (meer details kan men terugvinden
in Peymen et al., 2000). Op basis van de berekende waarden van de kwetsbaarheidsgetallen kan dan de
volgende onderverdeling in kwetsbaarheidsklassen gemaakt worden voor de BWK-eenheden:
niet kwetsbaar: < 1,5
weinig kwetsbaar: 1,5 – 2,49
kwetsbaar: 2,5 – 3,49
zeer kwetsbaar: ≥ 3,5
Anders dan een effectgerichte benadering, waarbij getracht wordt het effect zelf te voorspellen, doet
de kwetsbaarheidsbenadering geen voorspelling maar neemt men aan dat het systeem, object, proces
door de verandering negatief beïnvloed zal worden. Door verschillende kwetsbaarheidsniveaus te
bepalen, bv. door een indeling in klassen, kan men ruimtelijk aanduiden welke systemen, objecten en/of
processen in meer of mindere mate negatief beïnvloed worden. Het resultaat van een
kwetsbaarheidsbenadering is een kaart die aangeeft hoe groot het risico op negatieve effecten is in die
verschillende ecotopen rondom het bedrijf. De kwetsbaarheidskaart voor eutrofiëring wordt
weergegeven in Bijlage 24. Er kan vastgesteld worden dat het studiegebied in hoofdzaak gekenmerkt
wordt door weinig tot niet kwetsbare zones.
Zeer kwetsbare zones voor verzuring zijn aanwezig binnen het studiegebied, als smalle stroken langsheen
de oevers van de Schelde (Bijlage 25). Ze kunnen aangetroffen worden langs beide zijden, maar vooral ter
hoogte van het Galgenschoor. De aanwezige slikken, schorren en rietlanden zijn hier de meest kwestbare
vegetaties. Het dichtsbijgelegen kwestbaar gebied bevindt zich op ca. 1,4 km ten N van de site.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
182 | 202
12.2.2.4 Beschrijving a.h.v. geluidskwetsbaarheidskaart
Voor het aspect geluidsverstoring is de BWK als waarderingskaart uiteraard niet zonder meer bruikbaar
aangezien de waarde van de fauna beoordeeld zou moeten worden en niet de waarde van de vegetatie. De
kwetsbaarheid voor geluidsverstoring koppelt immers een waarde voor fauna aan een gevoeligheid voor
geluidsverstoring. Voor het toekennen van een waarde op niveau van ecotoopeenheden wordt uitgegaan
van de zeldzaamheid van individuele vogelsoorten. Vervolgens worden groepen van vogelsoorten
onderscheiden die samen voorkomen in specifieke habitats. Dergelijke habitats zijn te beschouwen als een
cluster van ecotoopeenheden in vegetatiekaarten die samen als habitatgroep worden aangeduid.
Habitatgroepen worden op die manier gekoppeld aan vogelgroepen. Op basis van de zeldzaamheid van de
soorten die behoren tot een bepaalde vogelgroep wordt aan habitatgroepen een waarderingsscore
toegekend. Gevoeligheidsscores worden eveneens bepaald op niveau van de habitatgroepen. Opnieuw
wordt hiervoor de koppeling gemaakt met de vogelgroep die verbonden is aan de betreffende
habitatgroep. Voor de individuele vogelsoorten die onderdeel uitmaken van de betreffende vogelgroep
wordt een gevoeligheidsgetal bepaald ten aanzien van geluidsverstoring. Hiervoor worden verschillende
kenmerken (life-history parameters) van de individuele soorten in acht genomen waarvan aangenomen
wordt dat ze gerelateerd zijn aan de mate waarin de soort gevoelig is voor geluidsverstoring. Dit resulteert
in de indeling van soorten in gevoeligheidsklassen. Op niveau van vogelgroepen wordt via uitmiddeling één
gevoeligheidswaarde gegenereerd die gekoppeld wordt aan habitatgroepen. Via sleutelmatrixen kan op
klassieke wijze vervolgens de waarde en de gevoeligheid worden gecombineerd tot een kwetsbaarheidgetal
dat gekoppeld kan worden aan ecotoopkarteringen allerhande. Dit geheel van bewerkingen en assumpties
resulteerde in kwetsbaarheidskaart voor rustverstoring.
Bijlage 26 toont de geluidskwetsbaarheidskaart van het studiegebied. Er kan vastgesteld worden het
bedrijf gelegen is in een gebied dat kwetsbaar is aan verstoring door geluid, zeer kwetsbare zones zijn
gesitueerd ter hoogte van de oevers van de Schelde. Andere geluidsbronnen in de omgeving van de site
zijn de bedrijven in de directe omgeving, de autosnelweg (R2) en de nabijgelegen spoorweg. De
geluidskwetsbaarheidskaart geeft de potentie weer een gebied op basis van de gekarteerde BWKeenheden en de geschiktheid van deze elementen voor bepaalde avi-faunagroepen. Voor het aspect
geluidsverstoring is de BWK als waarderingskaart uiteraard niet zonder meer bruikbaar aangezien de
waarde van de fauna beoordeeld zou moeten worden en niet de waarde van de vegetatie. Ze kan d us
niet zondermeer overgenomen worden zonder verfijning op basis van de actuele situatie op het terrein.
12.3 Mogelijke effecten
Algemeen gezien kan gesteld worden dat er door een project drie mogelijke effecten kunnen optreden,
namelijk:

directe impact: ruimtebeslag, verlies van de leefbaarheid of standplaats;

indirecte impact door middel van verstoring;

versnippering en barrièrewerking.
Voor voorliggend project zal enkel de impact v anverzuring en vermesting door emissie van NO X en NH3,
verstoring van de waterhuishouding door lozing van afvalwater en verstoring door geluidsemissie
onderzocht worden. Gezien er geen bijkomende installaties gepland worden, is er geen sprake van
bijkomende versnippering of barrièrewerking.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
183 | 202
12.4 Beschrijving effecten
Voor de soorten of ecotopen aanwezig in de omgeving van het bedrijf is een beschrijving van de milieueffecten van belang. Met name de emissie en bijgevolg depositie van NO 2 en NH3 en de geluidsemissie
van het bedrijf, en verstoring van de waterhuishouding zijn van belang om in rekening te brengen. Er
wordt nagegaan in welke mate het bedrijf in de huidige en toekomstige situatie effecten teweegbrengt
ter hoogte van omliggende fauna en flora.
12.4.1 Verstoring door atmosferische depositie
Het voorliggende bedrijf draagt bij tot de emissie van verzurende en vermestende stoffen naar de lucht
in de vorm van stikstofoxiden (NO 2) en ammoniak (NH 3). De discipline lucht beschrijft de uitstoot vanuit
het bedrijf. Deze discipline behandelt de effecten van de depositie op de natuurwaarden. De effecten
van de concentratie in de lucht worden besproken onder de discipline mens.
De emissie van en de daaruit voorkomende deposities van NO 2 en NH3 draagt bij aan twee
verstoringseffecten, namelijk verzuring en vermesting.
Vermestende deposities beïnvloeden de natuur en biodiversiteit. Deze invloed manifesteert zich in
verschillende fasen. In een eerste fase zal vermesting resulteren in een verhoogde biomassaproductie en
bedekkingsgraad van bepaalde plantensoorten. Bij aanhoudende verhoogde input van nutriënten zullen
snelgroeiende, stikstofminnende soorten gaan domineren. Door deze wijziging in de vegetatiestructuur
zullen nadien meerdere plantensoorten verdwijnen. Indirect resulteert deze wijziging in de
vegetatiesamenstelling en vegetatiestructuur ook in een wijziging van de fauna. Als waardeplanten van
bepaalde insecten verdwijnen, zal het daarvan afhankelijke insect ook verdwijnen (veranderde
vegetatiesamenstelling). En sommige soorten hebben nood aan een dichte vegetatie die ontstaat bij
verhoogde biomassaproductie terwijl andere soorten daar niet meer aan hun trekken komen.
Het voorliggende bedrijf draagt eveneens bij tot de emissie van verzurende stoffen naar de lucht (NH 3
en NO2). De invloed van verzuring is anders. Verzuring kan leiden tot hogere nitraatgehaltes in het
grondwater en metalen uitlogen. Op vegetaties resulteert dit in volgende wijzigingen:

heides en heischrale graslanden: vergrassing en dichtgroeien van de open plaatsen waardoor
bepaalde soorten, zowel dieren (insecten en spinnen) als planten achteruit gaan, een aantal
typische planten kunnen nog maar zeer moeilijk kiemen, bv. klokjesgentiaan;

bossen: door verhoogde uitspoeling van basische kationen wordt de bodem armer met als gevolg
vitaliteitsverlies van de bomen en in sommige gevallen zelfs aluminiumtoxiciteit;

meren en rivieren: mogelijke aluminiumtoxiciteit voor vissen.
Om te weten hoeveel terrestrische natuur (bos, heide & soortenrijk grasland) tegen verzuring door
atmosferische depositie beschermd is, is het nodig de draagkracht tegen verzuring te kennen. Deze
draagkracht wordt uitgedrukt als de kritische last verzuring. Dit is de maximaal toelaatbare depositie per
eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem zonder dat er – volgens de huidige kennis –
schadelijke effecten optreden. Deze kritische last verzuring wordt uitgedrukt als ‘zuurequivalenten per
hectare en per jaar’. Effectieve verzuring treedt pas op indien de zure depositie uitstijgt boven een
bepaald niveau (men spreekt van critical load of duurzaam depositieniveau). In analogie met verzuring
kan ook een kritische last vermesting bepaald worden, uitgedrukt in ‘kilogram stikstof per hectare en
per jaar’.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
184 | 202
Bij de toetsing van de bijdrage van het bedrijf aan de kritische lasten verzuring en vermesting wordt het
volgende significantiekader toegepast:




3 % < bedrijfsbijdrage ≤ 5 % van KL
5 % < bedrijfsbijdrage ≤ 10 % van KL
10 % < bedrijfsbijdrage < 50 % van KL
50 % van KL < bedrijfsbijdrage
beperkte bijdrage – gering negatief effect
relevante bijdrage – matig negatief effect
belangrijke bijdrage - negatief effect
significant negatief effect
Voor stikstofdioxiden (NO 2) werden door de Wereldgezondheidsorganisatie toetsingswaarden
vooropgesteld, waaronder effecten op fauna en flora niet verwacht moeten worden. De maximale
jaargemiddelde concentraties om effecten op gevoelige planten of dieren te vermijden bedragen:
NO2 < 30 µg/m³
Deze toetsingswaarden werden overgenomen in Bijlage 2.5.3.13 van Vlarem I, en mogen niet
overschreden worden. De toetsing van de bijdrage van de inrichting aan deze toetsingswaarde zal
gebeuren volgens volgend significantiekader (Dermaux et al., 2012):



1 % < bedrijfsbijdrage ≤ 3 % MKN
3 % < bedrijfsbijdrage ≤ 10 % MKN
10 % < bedrijfsbijdrage MKN
beperkte bijdrage – gering negatief effect
relevante bijdrage – matig negatief effect
belangrijke bijdrage - negatief effect
In MINA-plan 4 wordt gestreefd naar een waarde van 1.400 Zeq/ha.j als maximale gemiddelde waarde
tegen 2030. Voor de meest verzuringsgevoelige ecosystemen (vennen en heiden op kalkarme zandgronden)
worden waarden tussen 300 en 700 Zeq/ha.j vermeld. Deze normen zijn veel strenger dan de
streefwaarden die in bijlage 2.4.2 van het Vlarem opgenomen worden
Tabel 76: Streefwaarden verzurende en vermestende deposities opgenomen in bijlage 2.4.2 van
Vlarem
1.400 zeq/ha.jaar voor naaldbossen en heide op zandgronden
1.800 zeq/ha.j voor loofbossen op arme zandgronden
2.400 zeq/ha.j voor loofbossen op rijkere gronden
14 kg N/ha.j voor loofbossen
5,6 kg N/ha.j voor meer natuurlijke soortensamenstelling in naaldbos, heide op zandgrond en vennen
Op basis van VMM (2013) kan gesteld worden dat de gemeentelijke achtergronddepositie te Beveren in
2011 werd ingeschat op een gemiddelde van 2.828 zeq/ha.j voor de totale verzurende depositie, met
een aandeel van 787 zeq/ha.j voor SO 2, 784 zeq/ha.j voor NO 2 en 1.254 zeq/ha.j voor NH 3. De lange
termijn doelstellingen uit het MINA-plan 4 worden dus nog overschreden, en de kritische lasten voor de
meeste ecosystemen worden overschreden. De achtergrondwaarden voor de vermestende depositie
werden ingeschat op 39,55 kg N/ha.j, waardoor ook de kritische lasten vermesting voor alle ecosystemen
overschreden worden.
Volgens de gegevens uit de discipline lucht kan uitgegaan worden van maximale jaargemiddelde NO xconcentratie van 0,29 µg/m³ ter hoogste van de dichtstbijzijnde zeer waardevolle vegetatie (schraal
hooiland, habitatcode 6510_u, op ca. 1.410 m ten N). Deze dient afgetoest te worden aan de maximale
jaargemiddelde concentraties ter bescherming van de vegetatie zoals hoger beschreven. Er wordt aldus
een verwaarloosbare bijdrage geleverd aan de vooropgestelde milieukwaliteitsnorm voor NO x.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
185 | 202
Wordt gekeken naar de verzurings- en vermestingskwetsbaarheidskaart, dan kan vastgesteld worden dat
de omgeving van het bedrijf (studiegebied, straal van 3 km) in hoofdzaak gekenmerkt wordt door natuur
die niet kwetsbaar is voor verzuring en vermesting. De aanwezig slikken, schorren en rietlanden, die
voornamelijk langsheen de oevers van de Schelde voorkomen zijn de vegetatietypes die het meest
kwetsbaar zijn aan verzuring.
De modelleringen van de verzurende depositie geven aan dat de hoeveelheid zuurequivalenten
maximaal 7.227 zeq/ha.j bedraagt, aangezien er geen belangrijke wijzigingen zullen optreden geldt
deze waarde voor de huidige en de aangevraagde situatie. Deze waarde situeert zich echter ter hoogte
van het bedrijfsterrein.
Zoals hoger gesteld worden de deposities hoofdzakelijk in beschouwing genomen voor de aanwezige
aandachtsgebieden in het studiegebied. Dit betreft de habitattypen volgens de habitatkaart, de regionaal
belangrijke biotopen en potentiële habitats binnen het studiegebied (3 km), alsook specifiek voor
voorliggend project het vogelrichtlijngebied, habitatrichtlijngebied, VEN, Vlaams / niet-erkend reservaat.
Gezien volgens de habitatkaart alle habitats, regionaal belangrijke biotopen en potentiële habitats binnen
een straal van 3 km rondom het bedrijfsperceel binnen vogelrichtlijngebied of habitatrichtlijngebied
gelegen zijn, wordt hier onmiddellijk overgegaan naar de aftoetsing ter hoogte van de richtlijngebieden.
Aangezien het VEN-gebied en het Galgenschoor overlappen met deze richtlijngebieden zitten een toetsing
ter hoogte van deze zones eveneens verwerkt in de onderstaande tabel. In onderstaande tabel, alsook in
de tabel met betrekking tot vermestende depositie wordt er rekening gehouden met het feit dat het
havengebied ter hoogte van het studiegebied, in vergelijking met de BWK, ondertussen als sterk veranderd
en uitgebreid is. Elementen die nog aangeduid zijn op de BWK, maar in realiteit verdwenen zijn, worden
niet meer in rekening gebracht.
Tabel 77 Te onderzoeken elementen in de omgeving (straal van 3 km vanuit het centrum van de
inrichting) en de maximale verzurende depositie
element
verklaring
rbbmr
6510u,gh
1130***
KL
huidige en gewenste situatie
(Zeq/ha.j)
mdb*
%KL**
regionaal belangrijk biotoop, rietland en
andere Phragmition-vegetaties
2.400
29
1
laag gelegen schraal hooiland (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis) of geen
habitattype uit de habitatrichtlijn
2.157
17
1
2.400
17
1
estuaria
1330_mz
buitendijkse schorren met dominantie van
Heen
-
17
-
1330_da
buitendijkse schorren
-
16
-
1320
schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion
maritimae)
-
15
-
6430
voedselrijke zoomvormende ruigten van het
laagland en van de montane en alpiene zones
2.157
5
0,3
1330u_mz
buitendijkse schorren met dominantie van
Heen, zwak ontwikkeld
-
5
-
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
186 | 202
element
verklaring
1330u_da
91E0
KL
huidige en gewenste situatie
(Zeq/ha.j)
mdb*
%KL**
buitendijkse schorren
-
5
-
bossen op alluviale gronden met Alnion
glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
2.417
4
0,2
*mdb = maximale depositie bedrijf (Zeq/ha.j)
** > 3 % (beperkte bijdrage); > 5 % (relevante bijdrage); > 10 % (belangrijke bijdrage); > 50 % (sterk negatief effect); > KL
(significant negatief effect)
***dit habitattype omvat ter hoogte van het studiegebied (op basis van de BWK) slikken, schorren, rietland en
Heenvegetaties. Enkel voor rietland is er een kritische last voorhanden, vandaar dat deze gehanteerd zal worden
Er kan vastgesteld worden dat de bijdrage van het bedrijf aan de kritische last verzuring verwaarloosbaar
is.
De modelleringen van de vermestende depositie geven aan dat de hoeveelheid vermestende depositie
maximaal 101 kg N/ha.j bedraagt, aangezien er geen belangrijke wijzigingen zullen optreden geldt deze
waarde voor de huidige en de aangevraagde situatie. Deze waarde situeert zich echter ter hoogte van
het bedrijfsterrein.
Net zoals voor de verzurende depositie kan er een gelijkaardige aftoetsing gebeuren van de bijdrage van
het bedrijf aan de kritische lasten voor vermesting. Dit wordt in onderstaande tabel samengevat.
Tabel 78 Te onderzoeken elementen in de omgeving (straal van 3 km vanuit het centrum van de
inrichting) en de maximale vermestende depositie
element
verklaring
rbbmr
6510u,gh
1130
KL
huidige en gewenste situatie
(kg N/ha.j)
mdb*
%KL**
regionaal belangrijk biotoop, rietland en
andere Phragmition-vegetaties
-
0,4
-
laag gelegen schraal hooiland (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis) of geen
habitattype uit de habitatrichtlijn
20
0,2
1
34
0,2
0,6
estuaria
1330_da
buitendijkse schorren
35
0,2
0,6
6430
voedselrijke zoomvormende ruigten van het
laagland en van de montane en alpiene zones
34
0,07
0,2
1330_mz
buitendijkse schorren met dominantie van
Heen
35
0,2
0,6
91E0
bossen op alluviale gronden met Alnion
glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
26,1
0,06
0,2
1330u_mz
buitendijkse schorren met dominantie van
Heen, zwak ontwikkeld
35
0,07
0,2
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
187 | 202
element
verklaring
1320
1330u_da
KL
huidige en gewenste situatie
(kg N/ha.j)
mdb*
%KL**
schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion
maritimae)
35
0,2
0,6
buitendijkse schorren
35
0,07
0,2
*mdb = maximale depositie bedrijf (kg N/ha.j)
** > 3 % (beperkte bijdrage); > 5 % (relevante bijdrage); > 10 % (belangrijke bijdrage); > 50 % (sterk negatief effect); > KL
(significant negatief effect)
Op basis van het bovenstaande kan gesteld worden dat het bedrijf een verwaarloosbare bijdrage levert
aan de kritische lasten van de hoger vermelde vegetaties.
12.4.2 Verstoring van de waterhuishouding
Het bedrijfsafvalwater en afvalwater afkomstig van het wordt behandeld in een biologische
waterzuiveringsinstallatie met nazuivering in een helofytenveld. Het waswater van de wasstraat wordt in
een slibvanger met KWS-afscheiding verzameld. Het effluent hiervan wordt grotendeels herbruikt in de
aanmaak van de vergistingsmix (Biofrit). Een klein gedeelte wordt naar de biologische waterzuivering
gestuurd. Het behandelde water wordt vervolgens geloosd in een ontwateringsgracht aanwezig op het
terrein, en komt uiteindelijk in de dokken terecht. Op basis van de resultaten uit de discipline Water,
kan er gesteld worden dat er geen significante effecten verwacht worden.
12.4.3 Verstoring door geluid
Het voorspellen en beoordelen van de effecten door rustverstoring is niet eenduidig. Net zoals bij
mensen is verstoring voor dieren een ‘subjectieve’ ervaring. Ook bij dieren kan gewenning optreden, en
gegevens over schuwheid en aanpassingsvermogen van een diersoort zijn er nauwelijks. De
drempelwaarde algemeen geldend voor bosvogels bedraagt 42 dB(A), voor weidevogels is de
drempelwaarde 47 dB(A). Als gemiddelde waarde kan de 45 dB(A)-contour genomen worden (Reijnen &
Foppen, 1991; Reijnen, 1995). Fort Liefkenshoek staat bekend als een belangrijke (potentiële)
overwinteringsplaats voor diverse soorten vleermuizen. Het geluid door vleermuizen geproduceerd
situeert zich in de range van 20 – 120 kHz. Hoogfrequente geluiden worden wel sterk weggefilterd in
functie van de afstand, gezien de afstand van de inrichting tot het fort, wordt niet verwacht dat er
effecten zullen optreden. Over de impact van geluid op overwinterende vleermuizen of foeragerende
vleermuizen is er echter zeer weinig gekend, zodat dit niet mee genomen kan worden in onderstaande
effectbespreking.
Uit de gegevens van de discipline Geluid & Trillingen blijkt de contour waarbinnen de richtwaarde van 45
dB(A) – onder normale productieomstandigheden - overschreden wordt, zich niet uitstrekt over gebieden
die als belangrijk aanzien worden voor de aanwezige vogelpopulatie en -soorten binnen het SBZ-V (zie
12.2.2.1). Het vrachttransport ten gevolge de uitbating van het bedrijf zorgt voor een beperkte
rustverstoring langsheen de gebruikte wegen. Bij vergelijking van de huidige en de gewenste situatie
treden er geen significante verschillen op. De bijdrage van transportbewegingen van en naar Op de
Beeck aan het heersende omgevingsgeluid wordt, zowel in de huidige als de gewenste situatie, als
verwaarloosbaar aanzien.
12.5 Besluit milieu-effecten
Na studie van volgende potentiële effecten als gevolg van de huidige en geplande activiteiten bij Op de
Beeck te Beveren:

mogelijke effecten van verzuring en eutrofiëring als gevolg van atmosferische depositie,
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
188 | 202


mogelijke verstoring van de waterhuishouding ten gevolge van het lozen van afvalwater,
mogelijke rustverstoring als gevolg van geluidsemissies.
Kan besloten worden dat er inzake verstoring ten gevolge van de huidige en voorziene geluidsemissies,
en door het lozen van afvalwater geen significante effecten verwacht worden ter hoogte van speciale
beschermingszones (vogel- en habitatrichtlijngebied) en VEN-gebieden. Rustverstoring van de aanwezige
fauna wordt niet verwacht aangezien de zone waar de richtwaarde van 45 dB(A) overschreden wordt,
beperkt blijft tot een zone van maximaal 400 m rond de bedrijfscontour. Binnen deze zone bevinden zich
geen gebieden die als belangrijk aanzien kunnen worden voor de aanwezige vogelsoorten en –populaties
binnen het SBZ-V. De impact van het lozen van afvalwater, wordt gezien de beperkte hoeveelheid, en de
samenstelling ervan als verwaarloosbaar aanzien.
Wat betreft de verzurende en de vermestende depositie ter hoogte van waardevolle vegetaties in de
ruime omgeving van de site, kan gesteld worden dat de bijdrage van het voorliggende bedrijf aan de
kritische lasten verwaarloosbaar is.
12.6 Milderende maatregelen
Op basis van de effecten kan gesteld worden dat geen bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
189 | 202
13 Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
13.1 Afbakening studiegebied
Het studiegebied voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie wordt afgebakend als
een zone van ca. 2 km rondom de projectlocatie. Indien uit de effectbeoordeling blijkt dat er ook buiten
dit studiegebied enige invloed door het bedrijf uitgeoefend wordt inzake de discipline landschap,
bouwkundig erfgoed en archeologie, zal het studiegebied verder uigebreid worden tot de invloedszone
van de abiotische disciplines (zijnde 3 km).
13.2 Methodologie
De referentiesituatie wordt besproken op basis van het terreinbezoek, foto’s van de omgeving (zicht
naar het bedrijf en van het bedrijf weg vanuit verschillende relevante richtingen), de landschapsatlas,
en algemene literatuur. Hierbij wordt een algemeen beeld van het landschap geschetst. Tevens wordt
dieper ingegaan op eventuele ankerplaatsen, relictplaatsen, lijnelementen, … typerend voor de
bedrijfsomgeving. De voornaamste gegevensbronnen die gebruikt zullen worden zijn:

eigen terreinwaarnemingen;

lijst van beschermde monumenten en landschappen;

landschapsatlas (GIS-Vlaanderen);

traditionele landschappen (Antrop et al., 2002);

topografische kaart (Nationaal Geografisch Instituut, 1:10.000).
De deelaspecten die bepalend zijn voor de visuele en ruimtelijke eigenschappen van het huidige
landschap worden beschreven en zijn onder andere:

geomorfologische, topografische en hydrografische karakteristieken van het landschap;

de ruimtelijk structurerende elementen worden gekarteerd op basis van de landschapsatlas;

visueel ruimtelijke kenmerken en elementen die als positieve en negatieve beelddragers van het
landschap fungeren worden besproken en bovendien de zichtbaarheid vanuit de omgeving
geïllustreerd aan de hand van foto’s;

het project omvat geen nieuwe constructies wat betekent dat de landschappelijke effecten in
de toekomst overeenkomen met de huidige effecten.
De impact die een bedrijf op het landschap zal hebben is moeilijk tot niet kwantitatief in te schatten.
Dit dient bijgevolg kwalitatief te gebeuren. Hierbij kunnen een drietal effectgroepen afgelijnd worden
op basis van het richtlijnenboek “landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie” (Schute et al., 2006):

het landschap als relatiesysteem: hierbij zal een inschatting gegeven worden van de effecten die
het bedrijf veroorzaakt op de landschapsstructuur;

erfgoedaspecten: hierbij wordt onderzocht of het project aanleiding geeft tot een verlies van
erfgoedwaarde. In dit kader wordt o.a. bekeken of het bedrijf zich bevindt in een zone met
gekende archeologische vondsten;

perceptieve aspecten (visuele kenmerken): hierbij wordt de integratie van het bedrijf in de
omgeving beoordeeld.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
190 | 202
13.3 Toelichting studiegebied en referentiesituatie
Het bedrijf is gelegen in het bedrijventerrein ‘Waaslandhaven’. Ten oosten van het bedr ijf is een
spoorweg en de R2 gelegen. Rond het bedrijf zijn andere industriële bedrijven gelegen. Vanaf de weg is
het bedrijf goed zichtbaar.
13.3.1 Landschap
Het bedrijf is niet gelegen in een traditioneel of regionaal landschap, maar in een havengebied.
13.3.2 Beschermingen
In de omgeving van het bedrijf zijn wel een aantal onderdelen van de landschapsatlas gelegen (Bijlage
10). Een oplijsting van de diverse onderdelen van deze landschapsatlas, gelegen binnen een straal van 2
km rond de bedrijfsgrenzen, wordt gegeven in Tabel 79.
Tabel 79: Diverse onderdelen van de landschapsatlas (binnen een straal van 2 km rond de
bedrijfscontouren)
onderdeel
naam
minimale afstand
windrichting
ankerplaats
brakwaterschorren langsheen de Schelde ten
noorden van Antwerpen
1,3 km
N
bescherming
het Fort Liefkenshoek, alsmede de bastions en
de restanten van Ravelijnen en wal
1,4 km
N
lijnrelict
Schelde
1,9 km
N
puntrelict
Fort Liefkenshoek
1,4 km
N
13.3.3 Bouwkundig erfgoed
Binnen een straal van 2 km rond het bedrijf is ook één onderdeel van het bouwkundig erfgoed gelegen,
namelijk Fort Liefkenshoek, op ongeveer 1.430 m ten noorden van het bedrijf.
13.4 Effectbeschrijving en –beoordeling
In het kader van dit MER, dat voornamelijk toegespitst is op het uitbreiden van de
composteringscapaciteit, zullen geen ingrepen aan de infrastructuur noodzakelijk zijn. De co vergistingsinstallatie, die opnieuw gebouwd moest worden na de brand, is momenteel reeds
operationeel. De infrastructuur zoals momenteel aanwezig zal dan ook ongewijzigd blijven.
13.4.1 Het landschap als relatiesysteem
Het bedrijf is niet gelegen in een traditioneel landschap, maar in het bedrijventerrein ‘Waaslandhaven’.
Er zijn dan ook geen wenselijkheden inzake landschappelijke kenmerken gedefinieerd. Ten oosten van
het bedrijf is een spoorweg en de R2 gelegen. Rond het bedrijf zijn andere industriële bedrijven
gelegen. De landschappelijke impact van het bedrijf wordt niet als bepalend beschouwd, doordat de
omgeving reeds als industrieel ervaren wordt.
13.4.2 Erfgoedaspecten
Het project, waar geen wijzigingen aan de infrastructuur gepland zijn, zal, mede door de ligging van het
bedrijf, geen aanleiding geven tot een verlies van erfgoedwaarde.
Het bedrijf is gelegen in een havengebied, met kunstmatig opgehoogde, opgespoten grond. De kans dat
hier archeologisch waardevolle vondsten mogelijk zijn, is praktisch onbestaande. Bovendien zijn geen
grondwerkzaamheden voorzien. Inzake archeologie is er dan ook geen effect te verwachten .
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
191 | 202
13.4.3 Perceptieve aspecten
Het bedrijf heeft een zeker visuele impact op de omgeving, voornamelijk langsheen de zijde van de R2
(Liefkenshoektunnel) en de Sint-Antoniusweg. Aan de andere zijden is het bedrijf omgeven door andere
industriële vestigingen, waardoor een zekere afscherming bekomen wordt. De uitbreiding van de
composteringscapaciteit zal deze visuele impact evenwel niet veranderen.
Volgens Vlarem dient een groenscherm voorzien te worden, maar in de haven wordt hier dikwijls een
afwijking verleend. Er zijn reeds een aantal pogingen ondernomen om langsheen het bedrijf een
groenscherm te voorzien. Dit groenscherm kwam evenwel niet tot ontwikkeling door de slechte kwaliteit
van de ondergrond. Het bedrijf is namelijk gelegen op kunstmatig opgehoogde/opgespoten grond. Aan de
zijde van de Sint-Antoniusweg (die hoger gelegen is dan het bedrijf) bevindt zich een rudimentair, zwak
ontwikkeld groenscherm, maar door de laagkwalitatieve bodem komt deze maar heel moeilijk tot
ontwikkeling. Aan de zijde van de R2 is een ophoging, met hier en daar wat groenelementen aanwezig.
Daarnaast bevindt zich een rietveld op het bedrijf (zie volgende foto’s).
Foto: Rietveld
Foto: Groenscherm zijde Sint-Antoniusweg
Foto: Zijde R2
Bovendien kan hierbij de vraag gesteld worden of het effectief noodzakelijk is om een sterk uitgebouwd
groenscherm te voorzien. De omgeving van het bedrijf wordt beschouwd als industriegebied, waardoor
de implementatie van een groenscherm weinig effect zal creëren.
Met betrekking tot de noodzaak tot uitbouw van een groenscherm, is bij de vergunning eveneens een
bijzondere voorwaarde opgenomen, nl.:
art. 5.2.1.5 §5 Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning wordt langsheen de randen van de
inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
192 | 202
streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeiende gewassen. De exploitant neemt de nodige
maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen
wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is
aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, wordt het groenscherm aangeplant in
het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit. In de huidig lopende
vergunningen werd de aanleg van een groenscherm niet vereist. De exploitant wenst dit ook zo te
behouden. Het bedrijf is in de haven gelegen, omgeven door soortgelijke bedrijven. De volledige
exploitatie is voorzien van een 2 m hoge afsluiting en is gebouwd op opgespoten grond. Deze grond is van
zeer laagwaardige kwaliteit, waardoor het niet waarschijnlijk is dat het groenscherm zich ook
daadwerkelijk zou ontwikkelen.
13.5 Milderende maatregelen
Met betrekking tot de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie is het niet noodzakelijk
om maatregelen te treffen.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
193 | 202
14 Leemten in de kennis
Rond de gezondheidseffecten van de verschillende polluenten die uitgestoten worden (en de
cumulatieve impact) bestaan er nog wetenschappelijke onzekerheden.
Van de ingebuisde ontwateringsgracht zijn geen gegevens (noch qua debiet, noch qua samenstelling)
waardoor geen kwantitatieve oppervlaktewaterbeoordeling mogelijk is op deze gracht. De kwantitatieve
beoordeling spitst zich dan ook toe op de impact op de Waaslandhaven.
In deze afwateringsgracht komt ook het hemelwater terecht van de omliggende wegen, en afwatering van
de verharde terreinen van de bedrijven die naast deze wegen gelegen zijn. In hoever hier ook al of niet
gezuiverd bedrijfsafvalwater of sanitair afvalwater terecht komt is evenwel niet duidelijk.
Er zijn van de verschillende waterstromen nauwelijks kwantitatieve gegevens beschikbaar, zodat geen
gedetailleerde waterbalans kan opgemaakt worden. De waterbalans zal dan ook opgemaakt worden op
basis van een aantal algemene gegevens.
Verschillende waterstromen (zoals bvb spui van gaswasser, al of niet gezuiverd afvalwater) worden door
het bedrijf herbruikt. Van de hoeveelheid hergebruik is hierbij geen enkel kwantitatief gegeven
beschikbaar.
Bij de productie van biofrit wordt rechtstreeks vanuit de pompput water afgeleid dat nog niet gezuiverd
werd. De hoeveelheden waarop dit betrekking heeft zijn evenmin gekend.
Ten aanzien van de geloosde debieten zijn enkel maar kwantitatieve gegevens beschikbaar van de
heffingscampagnes. Extrapolatie van deze gegevens naar jaarbasis gaat dan ook gepaard met een
verhoogde onzekerheid.
Er zijn evenmin concrete gegevens beschikbaar ten aanzien van de periodes waarbij niet geloosd wordt.
Op het bedrijf zijn enkel (een deel van de) peilputten die geplaatst werden in het kader van de OBO
aanwezig. Er zijn geen peilputten in kader van de mestopslag aanwezig, hoewel wettelijk verpli cht. Er
kan bijgevolg geen uitspraak gedaan worden omtrent de eventueel vermestende invloed van het bedrijf
aan de hand van de peilputten.Tot slot is het niet mogelijk om de toekomstige autonome ontwikkeling
van de omliggende wegen te voorspellen.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
194 | 202
15 Grensoverschrijdende effecten
Gezien de ligging van het bedrijf is het niet waarschijnlijk dat er grensoverschrijdende effecten zullen
optreden. De kortste afstand tot een buurland, zijnde Nederland, bedraagt ongeveer 7 km, en dit in
noordwestelijke richting.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
195 | 202
16 Monitoring en postevaluatie
16.1 Lucht
Vanuit het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen werd de melding gemaakt dat tijdens een rondvraag in
het douanegebouw wel geurhinder ervaren wordt, niettegenstaande er geen recente officiële
(geur)klachten gekend zijn tegen het bedrijf. In dit kader is het noodzakelijk om een gedetailleerde
opvolging te garanderen.
Een opvolging van de biogasmotoremissies is aangeraden, om blijvend te controleren of aan de
emissiegrenswaarden voldaan wordt.
Het is tevens van belang dat de aanwezige luchtzuiveringsinstallaties goed opgevolgd worden om een zo
optimaal mogelijk rendement te kunnen garanderen. Hetgeen in de bijzondere voorwaarden opgelijst is,
namelijk dat driemaandelijks een ammoniakbepaling uitgevoerd moet worden door de m ilieucoördinator, moet zeker blijvend opgevolgd worden en kan als absoluut minimum beschouwd worden.
Om de toestand van het biofiltermateriaal op te volgen, kan tevens voorgesteld worden om halfjaarlijks
een kwaliteitsmeting van dit materiaal, met bepaling van pH, geleidbaarheid en droge stofgehalte
(samen met een aantal andere parameters, zoals o.a. ammonium-, nitraat- en nitrietgehalte) uitgevoerd
worden. Dit kan dan tevens gehanteerd worden als indicator voor biofiltermateriaalvervanging.
Daarnaast kan een indicatieve sensorische analyse uitgevoerd worden van de lucht, en dit zowel voor als
na de biofilter. Dit laat toe om een inschatting te maken van het geurkarakter van de lucht, en kan
gebruikt worden als indicatie voor de werking van de biofilter.
16.2 Oppervlaktewater
Voor koude winterperiodes kon niet uitgesloten worden dat er alsnog bijkomende en/of grotere
overschrijdingen van bepaalde lozingsnormen (bvb Ntot of CZV) kunnen optreden, omdat in die periodes de
biologie uiteraard veel minder werkzaam is. Problemen zouden zich hierbij kunnen voordoen bij langdurige
koude periodes, voornamelijk ten aanzien van N-verwijdering. Door de recente aanpassing van de
installaties (uitgevoerd in winter 2013/2014) is het echter thans mogelijk om de biologie op te warmen
m.b.v. laagwaardige warmte van de biogasinstallatie. Dit moet het bedrijf dan ook toelaten om in de
toekomst bij koude perioden toch een voldoende biologische activiteit en N-verwijdering te bekomen. Op
basis van monitoring (actueel 2-wekelijks uitgevoerd door Aqua) kan opgevolgd worden in hoever met deze
werkwijze voldaan kan worden aan de lozingsvoorwaarden. Met deze monitoring wordt ook vastgelegd in
hoever extra C-dosering noodzakelijk is om een voldoende N-verwijdering te realiseren. Hierdoor wordt
strikte opvolging van het N-gehalte van de verschillende deelstromen niet noodzakelijk geacht.
Gezien de pragmatische werkwijze die bij de actuele dagelijkse bedrijfsvoering toegepast wordt bij bvb.
het stopzetten van de lozing bij te koud weer, het niet behandelen van bepaalde stromen in de WZI,…. ,
kan aangeraden worden om een duidelijker/éénduidige werkwijze toe te passen, waarbij specifieke
beslissingscriteria vastgelegd worden. Op deze manier zal in elk geval de werking van de WZI strikter
kunnen opgevolgd worden in combinatie met een 10-daagse of 2-wekelijke opvolging van de WZI door een
(extern) deskundige waarbij ook specifieke analyses uitgevoerd worden op bvb slibgehalte (teneinde het
spuien van slib oordeelkundig bij te sturen). Inzake opvolging van de WZI bij koud weer werden er wel
reeds duidelijke criteria vastgelegd wanneer dient overgegaan te worden tot verwarming van de biologie.
Dit moet het ook mogelijk maken om in de toekomst ook in koude perioden effluent te lozen waarbij ook
dan een voldoende N-verwijdering gerealiseerd kan worden.
Daarnaast dient een dagelijkse opvolging verzekerd te worden waarbij de goede werking van pompen,
afsluiters,…. en het voorradig zijn van de noodzakelijke additieven strikt opgevolgd wordt.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
196 | 202
Er dient dan ook monitoring van het slib van de WZI voorzien te worden dat naar de vergisting gaat. Hierbij
moet voldaan worden aan de voorwaarden uit Vlarema. Door het bedrijf wordt voorzien om vanaf juli 2014
het slib 2x per jaar te testen op alle Vlarema parameters.
Lozing van potentieel vervuild hemelwater, samen met reeds gezuiverd afvalwater, kan enkel nadat
vastgesteld wordt dat aan de lozingsvoorwaarde voldaan wordt. Zoniet is de behandeling in de WZI
noodzakelijk.
16.3 Overige disciplines
De peilputten moeten zo snel mogelijk geplaatst en geanalyseerd worden.
Er dient dus ten laatste in 2019 een nieuw OBO uitgevoerd te worden.
16.4 Communicatieprogramma
Het bedrijf beschikt niet over een communicatieprogramma, maar wel over een meldpunt en een
klachtenregistratie. Daarnaast dienen ook de bevoegde instanties verwittigd te worden bij het uitvoeren
van werkzaamheden die tijdelijke hinder kunnen veroorzaken;
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
197 | 202
17 Tewerkstelling en investering
Momenteel zijn 6 personeelsleden (vast ter plaatse) in dienst, met daarnaast ook nog de chauffeurs van
vrachtwagens. Na de uitbreiding zal geen extra personeel noodzakelijk zijn. Daarnaast zullen geen extra
investeringen noodzakelijk zijn om de uitbreiding mogelij te maken. De infrastructuur is namelijk reeds
aanwezig.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
198 | 202
18 Conclusie
Groep Op De Beeck werd een halve eeuw geleden opgericht, en is momenteel actief op zes terreinen.
Naast het vervoer van veevoeders stapte Groep Op De Beeck ook in de sector van biogasproducten,
mesthandel, land- en tuinbouwproducten en turfproducten. Er werken ongeveer 130 mensen in vast
dienstverband en een 40-tal tijdelijken, en dit allemaal in België.
Het m.e.r.-project omvat de uitbreiding van het bedrijf te Kallo. Dit is een afvalverwerkend bedrijf,
waar de activiteiten opgesplitst kunnen worden in twee grote delen: co-vergisting (Op De Beeck NV +
aanmaak vergistingsmix onder nieuwe vennootschap Biogas Solutions) en co-compostering (Compofert).
Milieutechnisch staat het bedrijf op naam van Geert Op De Beeck. De installatie zelf valt onder Op De
Beeck nv, en alles met betrekking tot de co-compostering is gekend onder Compofert.
Momenteel is het bedrijf vergund voor een composteringscapaciteit van 130.000 ton/j (met hierbij max.
99.990 ton mest/j) en een co-vergistingscapaciteit van eveneens 130.000 ton/j. Naar de toekomst toe
wordt een uitbreiding van de milieuvergunning aangevraagd tot een totale compostering van 220.000
ton/j (die maximaal ingevuld kan worden met mest), en wordt bij het vergistingsdeel geen extra
capaciteit aangevraagd. Deze uitbreiding zal niet gepaard gaan met wezenlijke veranderingen aan de
infrastructuur, maar gaat gepaard met het maximaal invullen van de technische mogelijkheden. Mits een
optimale opvulling van de tunnels, die 4 m hoog zijn, en een gemiddelde verblijftijd van 4 dage n kan een
maximale composteringscapaciteit van 220.000 ton/j (die volledig ingevuld kan worden met mest)
bekomen worden. De uitbreiding, waarvan dit MER onderdeel uitmaakt, is dan ook volledig te kaderen
binnen Compofert.
De activiteiten op het bedrijf geven aanleiding tot volgende aandachtspunten met betrekking tot
milieugerelateerde effecten:

invloed tot de concentraties in de omgevingslucht, en dit voornamelijk inzake NH3, NOx en geur;

invloed op fauna en flora door de diverse emissies;

invloed op het geluidsklimaat van de omgeving;

invloed op de overige disciplines door de algemene bedrijfsuitbating.
Op het bedrijf zijn een aantal mogelijke bronnen van emissies naar de lucht toe te detecteren, nl. de
mestverwerking/compostering, vergisting, opslag van producten, ... De geleide emissies vanuit het
bedrijf voldoen aan de geldende emissiegrenswaarden, rekening houdende met de meetnauwkeurigheid.
Daarnaast blijkt dat in de omgeving van het bedrijf voldaan wordt aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen.
De NO2-bijdragen blijven ver onder de geldende normen, en bij toetsing aan de jaargemiddelde
luchtkwaliteitsdoelstelling blijkt dat er geen aantoonbare effecten zijn. Er dienen dan ook geen
(bijkomende) maatregelen getroffen te worden.
Door de ligging van het bedrijf in de Antwerpse Haven, wat beschouwd kan worden als een laag
geurgevoelig gebied, blijken de geureffecten voornamelijk als een matig negatief effect ingeschat te
worden. Enkel in de directe omgeving van het bedrijf strekt zich een gebied met mogelijks sterk
negatieve geureffecten op. Op basis van deze inschatting blijkt het niet noodzakelijk om milderende
maatregelen te implementeren bovenop de reeds genomen maatregelen. De uitbreiding zelf zal geen
bijkomende effecten met betrekking tot de omgevingsimpact veroorzaken. Wel wordt hier aangeraden
om de poorten, waar haalbaar, zoveel mogelijk gesloten te houden ten einde diffuse emissies tot een
absoluut minimum te beperken.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
199 | 202
Wel kan hier aangehaald worden dat bij het nabijgelegen douanegebouw geurwaarneming/hinder kan
optreden. Navraag leerde dat bij het douanegebouw geur, gelinkt aan Op De Beeck nv, waargenomen
kan worden. Vanuit het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen lijkt het dan ook noodzakelijk om een
meer gedetailleerde opvolging te bekomen. De aanwezigheid van actief koolfilters op de luchtinlaat van
het gebouw zal er normaliter voor zorgen dat de geuren niet tot in de gebouwen kunnen dringen. De
vraag die hier dan ook gesteld kan worden is of de resterende geurwaarnemingen, en dit na het gesloten
houden van de poorten waar haalbaar, als onaanvaardbaar beschouwd moeten worden.
Voor het aspect geluid bestaat er zowel in de huidige als geplande situatie geen probleem met
betrekking tot het respecteren van de door Vlarem II opgelegde grenswaarden voor nieuwe inrichtingen.
Ter hoogte van de Vlarem-beoordelingspunten gelegen rondom de inrichting bedraagt de eindscore in
zowel de huidige als geplande situatie 0, m.a.w. Op de Beeck nv te Beveren oefent hier geen invloed uit
op het geluidsklimaat en zal dit in de toekomst evenimin uitoefenen. Er zijn geen randvoorwaarden die
aangeven dat er zich een probleem kan stellen, milderende maatregelen zijn hier dan ook niet
aangewezen.
Inzake oppervlaktewaterkwaliteit blijken er nauwelijks wijzigingen te verwachten zijn die een
aanzienlijke impact zullen hebben op de debietgegevens, waardoor gesteld kan worden dat de
impactbeoordeling kan afgeleid worden uit de referentiesituatie. Hierbij werden de berekeningen bij net
voldoen aan de lozingsvoorwaarden, en het dagelijks lozen van de hoeveelheid afvalwater zoals gemeten
bij de heffingscampagne van 2010 (meer dan 4 x hoger dan het debiet in 2012) berekend, waarbij de
impact zelfs onder deze voorwaarden als verwaarloosbaar kan aanzien worden.
Er is een monitoringprogramma opgemaakt om de waterzuiveringsinstallatie op te volgen. Op
tweewekelijkse basis wordt door Aqua opgevolgd of er voldaan wordt aan de lozingsvorwaarden. Ook
wordt gemonitord hoeveel extra C-dosering noodzakelijk is om voldoende N-verwijdering te realiseren.
Er dient ook monitoring van het slib van de WZI voorzien te worden dat naar de vergisting gaat. Hierbij
moet voldaan worden aan de voorwaarden uit Vlarema. Door het bedrijf wordt voorzien om vanaf juli
2014 het slib 2x per jaar te testen op alle Vlarema parameters.
Het lijkt ook aangewezen om een hogere lozingsnorm inzake CZV toe te passen. Zelfs indien permanent
zou geloosd worden aan een concentratie van 250 mg/l zelfs dan blijft de impact verwaarloosbaar (minder
dan 1%). Er zijn echter geen meetgegevens beschikbaar om een haalbare lozingsconcentratie inzake CZV af
te leiden bij lagere temperaturen.
Met betrekking tot de grondwaterkwaliteit en –kwantiteit is er geen of een verwaarloosbaar effect
aanwezig. Op het bedrijf zijn geen peilputten aanwezig, hoewel wettelijk verplicht. Er kan bijgevolg
geen uitspraak gedaan worden omtrent grondwaterkwaliteit aan de hand van de peilputten. Deze
moeten geplaatst worden.
Voor zowel de opslag van risicostoffen als voor bodemhygiëne geldt een verwaarloosbaar effect. Het
wordt bijgevolg niet nodig geacht om milderende maatregelen voor te stellen voor de discipline bodem.
Wel dient het bedrijf in de toekomst blijven te voldoen aan de wettellijke voorschriften inzake opslag
van risicostoffen.
Inzake de discipline mens – mobiliteit worden geen significant bijkomende effecten verwacht. Er is reeds
in de huidige situatie een sterk negatief effect inzake modal split (zowel personen- als
goederenvervoer). Er kunnen echter weinig inspanningen geleverd worden om een modal shift te
bekomen. Daarom worden er dan ook geen milderende maatregelen voorgesteld inzake de discipline
mens - mobiliteit.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
200 | 202
Globaal kan dan ook gesteld worden dat de uitbreiding van de composteringscapaciteit en de
wijziging/uitbreiding van een aantal andere rubrieken (waarover dit MER feitelijk handelt) geen
aanleiding zal geven tot bijkomende effecten.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
201 | 202
19 Literatuurlijst
Antrop M., Van Eetvelde V., Janssens J., Martens I. & Van Damme S. (2002). Traditionele landschappen van
het Vlaamse Gewest, Universiteit Gent, Vakgroep Geografie.
Berglund, B., Lindvall, T. & Schwela, D.H. (2000). Guidelines for Community Noise. World Health
Organization. 161 pp.
Derden, A., Vanassche, S. & Huybrechts, D. (2012). Beste beschikbare techniekne (BBT) voor
(mest)covergistingsinstallaties. 253 pp.
Dermaux, D., Vervaet, C., Arts, P., Lefebre, F., Van Broeck, G., Knight, D., Wouters, J., Van Mierlo, T.,
Wackenier, L. (2012). Richtlijnenboek Lucht, 112 pp.
Goovaerts, L., Van der Linden, A., Moorkens, I. & Vrancken, K. (2008). Beste beschikbare technieken (BBT)
voor verbranding van hernieuwbare brandstoffen. 313 pp.
Peymen, J., van Straaten, D;, Paelinckx, D., Van Spaendonck, G. & Kuijken, E. (2000).
Ecosysteemkwetsbaarheidskaarten voor Vlaanderen: 2000 – versie i: verdroging, ecotoopverlies, verzuring,
eutrofiëring. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 26 pp.
Reijnen, M.J.S.M. (1995). Disturbance by car traffic as a threat tob reading birds in the Netherlands,
Leiden. Proefschrift.
Reijnen, M.J.S.M. & Foppen, R.P.B. (1991). Effect van wegen met autoverkeer op de dichtheid van
broedvogels. IBN-rapport 91/1. DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Leersum.
Schute et al., 2006 Schute, I., Vansina, F. & Wauters, E. (2006). Geactualiseerd project-MERrichtlijnenboek Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie. 188 pp.
Significant Marketing Research (2008). Uitvoeren van een schriftelijke enquête ter bepaling van het
percentage gehinderden door geur, geluid en licht in Vlaanderen. SLO2-meting. In opdracht van de
Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. 178 pp.
Van Hooydonk, D., De Winter, S., Claes, S., Putzeys, G. & Busschots, C. (2011). Richtlijnenboek discipline
geluid en trillingen. 118 pp.
VMM (2013), Luchtkwaliteit in de Antwerpse Haven – jaarrapport 2012.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
202 | 202
Uitbreiding van een mest- en,
afvalverwerkingsinstallatie door middel van
compostering en vergisting
MER: Bijlagen
MER ORGA266_11A_bijlagen
Nico Raes
OLFASCAN NV
Industrieweg 114H - B-9032 Gent
Tel +32 9 265 74 00 – fax +32 9 265 74 05
www.olfascan.com – [email protected]
KBO 0466.095.985
RPR Gent
IBAN 23 4487 6556 2191
BIC KREDBEBB
Bijlagen
Bijlage 1
Topografische kaart
Bijlage 2
Stratenatlas
Bijlage 3
Kadasterplan
Bijlage 4
Luchtfoto van het bedrijf
Bijlage 5
Luchtfoto van het bedrijf en zijn omgeving
Bijlage 6
Gewestplan
Bijlage 7
Ligging richtlijngebieden
Bijlage 8
Ligging VEN-gebieden
Bijlage 9
Biologische waarderingskaart
Bijlage 10
Landschapsatlas
Bijlage 11
Foto’s van het bedrijf
Bijlage 12
a) Grondplan van het bedrijf (situatie zoals tot voor kort in gebruik was)
b) Grondplan van het bedrijf (gewenste m.e.r.-situatie – met uitzondering van
verschillende opslagcapaciteiten en de composteringshoeveelheid, stemt dit ook
overeen met de huidige uitbatingssituatie)
Bijlage 13
Afbakening geurpluimen
Bijlage 14
Geurdispersiemodellering
Bijlage 15
Voornaamste transportroutes
Bijlage 16
Verkeersintensiteiten ochtendspits
Bijlage 17
Verkeersintensiteiten avondspits
Bijlage 18
Aandeel vrachtwagens ochtendspits
Bijlage 19
Aandeel vrachtwagens avondspits
Bijlage 20
Intensiteiten ochtendspits
Bijlage 21
Intensiteiten avondspits
Bijlage 22
Wijzigingen Biologische Waarderingskaart
Bijlage 23
Habitatkaart
Bijlage 24
Kwetsbaarheidskaart eutrofiëring
Bijlage 25
Kwetsbaarheidskaart verzuring
Bijlage 26
Geluidskwetsbaarheidskaart
Bijlage 27
Advies en aanduiding Fluxys-leidingen
Bijlage 28
Niet-technische samenvatting
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
Bijlage 1
Topografische kaart
Legende
contour bedrijf
cirkel met straal van 1 km rond
middelpunt bedrijf
N
Schaal 1:20.000
OLFASCAN nv
9032 Wondelgem
Tel.: +32 9 265 74 06
Fax: +32 9 265 74 05
[email protected]
Bijlage 2
Stratenatlas
Legende
indicatie ligging bedrijf
N
OLFASCAN nv
9032 Wondelgem
Tel.: +32 9 265 74 06
Fax: +32 9 265 74 05
[email protected]
Bijlage 4
Luchtfoto van het bedrijf
N
OLFASCAN nv
9032 Wondelgem
Tel.: +32 9 265 74 06
Fax: +32 9 265 74 05
[email protected]
Bijlage 5
Luchtfoto van het bedrijf
en zijn omgeving
Legende
indicatie ligging bedrijf
N
OLFASCAN nv
9032 Wondelgem
Tel.: +32 9 265 74 06
Fax: +32 9 265 74 05
[email protected]
Bijlage 6
Gewestplan
Legende
contour bedrijf
Z2
cirkel met straal van 1 km rond
middelpunt bedrijf
0500 - parkgebied
0612 - koppelingsgebied type 1
0701 - natuurgebied
0730 - natuurgebied met
erfdienstbaarheid
0732 - bijzondere natuurgebieden
(waterzuivering, afvoerleidingen en leidingstraten)
1048 - zeehavengebied type 2
1500 - bestaande autosnelwegen
1504 - bestaande waterwegen
N
Schaal 1:20.000
OLFASCAN nv
9032 Wondelgem
Tel.: +32 9 265 74 06
Fax: +32 9 265 74 05
[email protected]
Bijlage 7
Ligging richtlijngebieden
Legende
contour bedrijf
cirkel met straal van 1 km rond
middelpunt bedrijf
habitatrichtlijngebied
vogelrichtlijngebied
N
Schaal 1:20.000
OLFASCAN nv
9032 Wondelgem
Tel.: +32 9 265 74 06
Fax: +32 9 265 74 05
[email protected]
Slikken en schorren
langsheen de Schelde
Bijlage 8
Ligging VEN-gebieden
Legende
indicatie ligging bedrijf
N
OLFASCAN nv
9032 Wondelgem
Tel.: +32 9 265 74 06
Fax: +32 9 265 74 05
[email protected]
Bijlage 9
Biologische waarderingskaart
Legende
contour bedrijf
cirkel met straal van 1 km rond
middelpunt bedrijf
minder waardevol met waardevolle
elementen
minder waardevol met waardevolle
tot zeer waardevolle elementen
minder waardevol met zeer
waardevolle elementen
waardevol
waardevol met zeer
waardevolle elementen
zeer waardevol
N
Schaal 1:20.000
OLFASCAN nv
9032 Wondelgem
Tel.: +32 9 265 74 06
Fax: +32 9 265 74 05
[email protected]
Bijlage 10
Landschapsatlas
P5
B3
#
#
P2
B2
A1
R1
B1
#
Legende
indicatie ligging bedrijf
L3
uitleg bij de nummering:
R3
zie volgende bladzijde
#
P = puntrelict
R = relictzone
P1
L = lijnrelict
L2
A = ankerplaats
B = bescherming
N
L1
#
R2
#
P3
R3
P4
OLFASCAN nv
9032 Wondelgem
Tel.: +32 9 265 74 06
Fax: +32 9 265 74 05
[email protected]
Bijlage 10
Landschapsatlas
onderdeel
codering op figuur
ankerplaats
A1
bescherming
relictzone
lijnrelict
puntrelict
naam
minimale afstand
windrichting
brakwaterschorren langsheen de Schelde ten
noorden van Antwerpen
1,3 km
N
B1
het Fort Liefkenshoek, alsmede de bastions
en de restanten van Ravelijnen en wal
1,4 km
N
B2
Fort Lillo met veer en getijdehaventje
2,5 km
N
B3
Groot Buitenschoor-Galgeschoor
(gedeeltelijke opheffing 09/06/1987)
2,5 km
N
R1
Scheldepolders Beveren en de
Scheldeschorren
3,2 km
NW
R2
Fortengordel linkeroever
2,9 km
Z
R3
brakwaterschorren van de Schelde
2,4 km
N
L1
Geul en Watergang van de kreek en dijk van
Konings Kieldrechtspolder
4,3 km
W
L2
Schelde
1,9 km
N
L3
Afleidingskanaal van de Schijn
5,1 km
NO
P1
Fort Liefkenshoek
1,4 km
N
P2
Eenhoorn
2,9 km
NO
P3
Fort St-Filips
3,2 km
ZO
P4
Fort St-Marie II
3,2 km
ZO
P5
Fort van Lillo en blokhuis
2,5 km
N
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
Bijlage 11
Foto’s van het bedrijf
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
fotonummering zoals op figuur
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
Bijlage 11
Locatie foto's
van het bedrijf
Legende
nummering stemt overeen met
de foto's op de volgende bladzijde
3
<
2
<
<
<
<
4
1
5
12
<
N
6
<
<
9
10
<
7
<
<
8
<
11
OLFASCAN nv
9032 Wondelgem
Tel.: +32 9 265 74 06
Fax: +32 9 265 74 05
[email protected]
Bijlage 12
Grondplannen van het bedrijf
a) grondplan van het bedrijf (situatie zoals tot voor kort in
gebruik was)
b) grondplan van het bedrijf (gewenste m.e.r.-situatie – met
uitzondering van verschillende opslagcapaciteiten en de
composteringshoeveelheid, stemt dit ook overeen met de
huidige uitbatingssituatie)
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
Bijlage 13
Afbakening geurpluimen
Legende
contour bedrijf
cirkel met straal van 1 km rond
middelpunt bedrijf
13 januari 2013
13 maart 2013
19 april 2013
N
Schaal 1:20.000
OLFASCAN nv
9032 Wondelgem
Tel.: +32 9 265 74 06
Fax: +32 9 265 74 05
[email protected]
#
###
#
#
#
#
#
#
#
#
###
#
#
#
#
#
#
#
#
######
###
#
#
#####
#
#
#######
#
#
#
###
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
###
#
#
#
#######
#
#
#####
#
#
#######
#########
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
###
#
###
#
#######
#
#
###
#####
#
#
#######
#
#
#
#
#
#
#
#########
#
#
#
#
#
#
###
#####
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
###
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
###
#
###
#
###########
#####
#
#
#######
#######
#
#
#
#######
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#####
#
#######
#######
#
###
#
#
###
#
###
###########
#####
#
#
#######
#
#
#
#
#
#
#
#######
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#############
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
####
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
## ##############
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
####
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#####
#######
#
#######
#
###
#
#######
#####
#
#
#######
#
###
#
###
#
########
#
#
#
#
#
################################
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#####
#######
#
#######
#######
#####
#
#
#######
#
###
#
#
###
#
###
#
#
#
#
######
#
#
#
#
###########################
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#####
#######
#
#
###
#
#######
#
#####
#
#
#######
#######
#
###
#
###
#
#
#
#
####
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#####
#######
#
#######
#####
#
#
#######
#######
#
###
#
#
###
#
#
###
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
###########################################
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
##
#####
#######
#####
#
#
#######
#
#
#######
#
###
#
###
#######
#
###
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#####
#######
#
#####################
#
#
#######
#
#######
#######
#
###
#
###
#
###
#
##
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#################################################
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#######
#
#
#######
#
#
###
#
#
#######
######
#######
#
###
#
###
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
######
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#########################################################
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#######
#
####
#####
#
#
#######
#
###
#
#
#
###
#######
#####################################
#
###
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
######
#
#######
######################################
#####
#
#
#######
#######
#
###
#
#
###
#
#####
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#####
###############################################
#####
#
#######
#######
#
#
#
#######
#
###
#
###
#####
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#######
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#######
#############################################################
#####
#######
#######
#
###
#
#
#
#
###
#####
#
#####
#
#
#######
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#####
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
############################################################
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#######
#
###
#
#######
#
#####
#
#######
#######
#
###
#
#
#
#####
#
#
##
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#######
##########################################################
#
#
#######
###
#
###
#
#######
#####
#######
#
#
#####
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#####
#
#
#######
#
#
###
#
#
#######
#####
#######
###
#
#####
#
#
#
#
#########################################################################################
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#####
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#######
#
#
###
#######
####################################################################
#####
#######
###
#
#
#####
#
#######
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
###
#
##################################################################
#####
#
#
#######
#######
#
###
#
#
#
#####
#######
#
######
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
####################################################################
#
###
#
#
#########
#####
#
#
#######
#######
###
###
#####
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#######
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
###############################################################
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
###
#
#####
#
##
#
#
#
#######
#######
###
#####
#
#
#
##
###############################################
#
#
#######
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
###########################
#
###
#
###
#####
#
#######
###
###
#
#####
######
###
###
#
#
#
#
#
##
#
#
#
#
#
#
#
#
#
##############################################################################
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#####
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
###
###
#
#
#
#### #
#######
#######
#####
###
###
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
####
################################# ### # ### ####
###
###
###
###
# ######
#
#
#
#
#
#
###############
#
###
###
##
#####
#
#
#
#######################################
#
#
#
#
#
##
###
###
###############
#
#
####
#
Bijlage 14
Geurdispersiemodellering
Legende
contour bedrijf
cirkel met straal van 1 km rond
middelpunt bedrijf
1 - 2 ouE/m³
2 - 3 ouE/m³
3 - 5 ouE/m³
5 - 10 ouE/m³
> 10 ouE/m³
N
Schaal 1:25.000
OLFASCAN nv
9032 Wondelgem
Tel.: +32 9 265 74 06
Fax: +32 9 265 74 05
[email protected]
Bijlage 15
Voornaamste transportroute
Legende
indicatie ligging bedrijf
transportroute
N
OLFASCAN nv
9032 Wondelgem
Tel.: +32 9 265 74 06
Fax: +32 9 265 74 05
[email protected]
Bijlage 16
Verkeerintensiteit ochtendspits
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
833
289
244
31
1
4
21 311
28 1
36 3
6
at
tra
28
9
85
9
398
1700
l
tun
ne
25
6
30
9
0
420
1205
1204
146
1
n
laa
Ou
de
dijk
na
Si n
t-A
n
145
8
86
48
7
86
112
6
i sl aa
n
333
40
0
Ket e
n
an
eg
1554
1191
1195
Zuidelijk insteekdok
1129
1113
1111
1109
1107
ela
Sc
h
eld
1512
1510
1552
Beverentunnel
1193
an
1520
1556
840 m
1504
ela
15
3
69
SBA
SRP
12
2
23
0
1548
eld
eg
1197
gebruiksvoorwaarden: [email protected]
1207
1209
1558
1199
1203
Vrasenedok
1235
1233
1560
opgemaakt op 4-02-2013
210
nsw
15
5
71 71
1
153 153 53
´
1992
Sc
h
1241
1237
1993
dijk
1562
1201
11
Ou
de
Si n
t-J
a
172 121 4
8
1600
1243
1239
1
342 30
1996
1997
1998
1999
1568
Waaslandkanaal
207517
Pl o
egw
1602
1249
1245
1604
Noordelijk insteekdok
40
3
603
242
1614
1616
1247
46
1
60
3
1606
1105 1103
64
1101
7
15 1
3
1253
Intensiteiten
(PAE) tijdens ochtendspits
(8-9u)
1620
Op
De
Beeck
nv
1251
1618
1303
240 2
1608
1622
1307
673
1610
1612
1624
1301 1255
364
123
1626
OP DE BEECK-ORGACOM
1936
1795
30
21 2
2
sh
oe
k
1742bis
eg
1992
49
3
1632
1628
93
86
180 enweg
Mo
l
1719
1718
49
6
Si n
t-A
nt o
ni u
sw
2
974 78
1720
1630
1944
3
1716
1722
86
93
1634
1966
1948
1940
2 42
51
1724
86
93
333
21
30 2
2
g
we
1636
1353
1714
1726
302
1668
1638
i us
1664
1940
t on
1672
Doeldok
Si n
t-A
n
1662
cht
1950
1712
1728
1972
86
1640
1660
Ge
sle
1710
1730
1642
1658
1930
93
97
255
1910
1708
1646
1644
ken
1920
1732
1656
1706
5
20 88
1
1648
Schelde
Li e
f
12
16 1
0
Deurganckdok
1650
Oud Arenberg
SHK
1974
1734
1652
21
0
22
6
SPCZ
1704
1736
1654
12
SPCN
1900
541
5
38
8
25 3
5
ke
n
1702
1738
>900
Hogendijk
04
20
5
2
15
Galgeschoor
Bl
ik
750 - 900
ek dok
he
Sc
To
lh
ui
ss
6
28 9
0
1743
600 - 750
Verreb
ro
an
72
11
B1
ela
SLIH
1740
450 - 600
25
6
30
9
833
85
300 - 450
1351
85
9S
39
ch
eld
8
Kanaaldok B2
04
20 52 5
1
aldok
1742
150 - 300
1359
39
8
n
SLIH
0 - 150
1357
1355
la a
ld e
Kana
eg
Dreefstraat
<= 0
1744
280
69
[PAE]
w
nge
stl a
We
Personenwagenequivalent
g
0
28
69
gen
En
LILLO
69
tin
Saf
Legende
n we
t ee
ses
l
e
g
Perelw
Kallosluis Fort de
1100
eg
PAE: factor voor het ruimtegbruik van de diverse voertuigen
in het netwerk. Personenwagens tellen meer
voor 1,
447bis
vrachtwagens voor 2,5.
Singelweg
Melkader
Bijlage 17
Verkeerintensiteit avondspits
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
210
1235
1209
1204
sh
oe
k
ken
n
laa
na
Si n
t-A
n
dijk
Ou
de
277
277
60
i sl aa
n
669
30
2
36
2
60
Ket e
n
1993
1992
1552
Beverentunnel
840 m
1193
1191
1195
Zuidelijk insteekdok
1129
1113
1111
an
ela
eld
Sc
h
SBA
SRP
41
1548
1109
1107
1105 1103
157
an
47
0
38
1554
1197
1205
57
9
343
130
1
564
eld
ela
1504
Sc
h
38
20
0
1556
1203
gebruiksvoorwaarden: [email protected]
1207
1233
208
11
12
l
tun
ne
420
1558
1199
eg
201 201
38 38 38
33
2
18
0
0
nsw
1560
opgemaakt op 4-02-2013
Vrasenedok
11
1520
1512
1
20
´
3
231 34
dijk
1562
1241
1237
62
8
1996
1997
1998
1999
Ou
de
Si n
t-J
a
181
2
164
4
1600
1243
1201
1992
1568
Waaslandkanaal
1239
Pl o
egw
1602
1249
207518
eg
1604
Noordelijk insteekdok
1616
1245
40
5
565
1614
1968
60
34
3
1606
20
38 1
1253
Intensiteiten
(PAE) tijdens avondspits
1620 (17-18u)
Op
De
Beeck
nv
1251
1618
1303
1247
429
1608
1622
1307
638
1610
1612
1624
1301 1255
29
6
296
44
2
442
at
tra
160
9
1795
18
38 1
7
1626
OP DE BEECK-ORGACOM
1936
205
1628
1944
124 211
7
1742bis
eg
60
196
9
g
6
1719
1718
33
7
Si n
t-A
nt o
ni u
sw
1632
1630
1948
4
1720
181
38
7
1716
1722
1966
277
1634
60
277
1940
3 83
1724
Mo
le
9 nwe
g
1636
cht
1950
1714
1726
1972
669
38
18 7
1
Ge
sle
1940
we
1638
Schelde
Li e
f
21
12 2
1
1668
1353
ek dok
33
66
29
96 5
ke
n
Bl
ik
Doeldok
i us
1664
1930
1712
1728
t on
1672
1910
1710
1642
1640
SHK
1706
1708
1730
Si n
t-A
n
1662
33
2
18
0
SPCZ
67
3
66
1644
1660
12
1920
1646
1658
1351
1900
541
0
64
326
73
72
64
14
3
7
28
72
1704
Deurganckdok
1732
1656
Oud Arenberg
2 1
76 112
34 1
64 2
5
SPCN
1974
1648
Verreb
ro
1702
1738
1650
1652
an
SLIH
1700
1734
1654
ela
67
11
Galgeschoor
1736
Hogendijk
296
887
1740
>900
1359
he
Sc
1743
1357
1355
To
lh
ui
ss
32
35 5
300 - 450
750 - 900
43
9S
88
ch
eld
7
Kanaaldok B2
64
14 87 3
2
B1
1742
150 - 300
600 - 750
88
7
SLIH
0 - 150
450 - 600
n
aldok
<= 0
la a
ld e
Kana
eg
Dreefstraat
1744
35
325
[PAE]
w
nge
stl a
We
Personenwagenequivalent
g
35
5
32
gen
En
LILLO
35
325
tin
Saf
Legende
n we
t ee
ses
l
e
g
Kallosluis Fort de
1100
1510
Perelweg
PAE: factor voor het ruimtegbruik van de diverse voertuigen
in het netwerk. Personenwagens tellen meer
voor 1,
447bis
vrachtwagens voor 2,5.
Singelweg
Melkader
Bijlage 18
Aandeel vrachtwagens ochtendspits
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
1742bis
1568
1600
Si n
t-J
a
1243
1562
1241
´
1237
0
1201
1239
Vrasenedok
210
420
1235
1209
1199
nsw
eg
14
0
45 ( PW
(PW 13
28 1 / V
/V R9
R1 )
6)
1558
1554
1197
1205
1204
840 m
1193
1191
1195
Zuidelijk insteekdok
1129
1113
8)
l 9
20
43
2/
VR
Li e
41
f ke
2)
ns
ho
ek
tun
ne
Ou
de
dijk
ala
an
843
nt
-A
n
i sl aa
laa
n
W
lde
1548
1111
1109
1107
SBA
SRP
1504
1520
1556
1203
gebruiksvoorwaarden: [email protected]
1207
1233
1560
opgemaakt op 4-02-2013
207520
1992
ela
Waaslandkanaal
1245
1993
eld
1247
11
an 9
8
(P
17
W
6
(P
82
W
1 4 / VR
0
16
/V
)
R
36 Sc
he
)
1602
1249
1307
1604
Noordelijk insteekdok
1616
1996
1997
1998
1999
(P
1614
1992
38
1606
VR
1253
Intensiteiten
(PW/VR) tijdens ochtendspits
(8-9u)
1620
Op
De
Beeck
nv
1251
1618
1303
Pl o
egw
eg
1608
1622
51
)
S
( PW
1610
1612
R
1968
47
3
1301 1255
R1
191 19)
( PW
OP DE BEECK-ORGACOM
76
1936
/V
R1
15
)
1795
0)
1624
/V
2/
1626
/V
Sc
h
21
0
11 ( PW
9(
PW 1 4 9
57 / V
/V R6
1
R
62 )
)
1628
79
Ket e
n
1719
1718
198
( PW
56
( PW
1632
1630
35
2/
VR
1720
1940
58
V R Ou 2 ( P W
d
32
87 edij
1/
k
)
VR
26
770
Pl o
( PW 1 )
eg
we
53
g
3/
VR
23
7)
317
1716
1722
nn
1944
55
(PW
29
51
/ VR
(PW
26)
27
/ VR
24)
g
1714
Schelde
W
6/
Si n
t-A
n
1634
51 (P
W 27
55 (P
/ VR
W 29
24)
/ VR
26)
1948
1940
1724
cht
1950
1712
1726
1972
147 1 (PW
( PW 0 /
1 2 VR 1
5/
VR ) Mol
22 enw
)
e
1638
Ge
sle
Si
g
we
i us
1930
1710
1730
1728
1636
1353
1910
1708
2(
PW
1668
1920
737
124 ( PW 4
19
3(
PW
/
9 1 9 VR 3 1
8)
/V
R3
24)
1664
1706
1512
1510
1552
Beverentunnel
46 (PW 30
/ VR 16)
140 (PW 13
1 / VR 9)
1672
Doeldok
Deurganckdok
1734
t on
1660
SHK
1974
1732
11
21 9 (P
0( W
PW 5 7
14 / V
9/ R
VR 62)
61
)
1640
a
at
tra
he
Sc
ui
ss
To
lh
0)
1736
1642
1658
1662
1704
(P
)
11
1644
12
9
R
25)
35 / VR
60 (PW
2)
2
R
V
/
201
222 (PW
SPCZ
/V
1646
541
60
1652
1656
Oud Arenberg
SPCN
1900
ns
VR
1
an
PW
ela 71 (
ld
1
1654
1702
t un n el-Wes t 06)
)
62
R3 R3
m
V
0/
/V
/
10
s
5
j
0
VR
4
40
Ti
62
W
11 )
PW
1)
2 ( 82 ( P
1
7
9
15
29 6 (P
3(
W
PW 7
2
24 / V
4/ R
VR 85)
49
)
13
Galgeschoor
4(
20
PW
9(
PW 8 4
/V
19
8 / R 51
)
VR
11
)
8/
12
R
28
(P
W
W
1700
59
12
SLIH
1738
1650
1648
ek dok
W
e
ch
Hogendijk
13
20 0 ( P
0( W
PW 4 6
1 2 / VR
7/
VR 84)
73
)
(P
W
1740
7
12 6 (P
9( W
PW 46
1 0 / VR
9/
VR 30)
20
)
>900
Verreb
ro
1742
(P
69
750 - 900
1351
(P
SLIH
28
0
Bl
ikk
53 en
21 (P
0
(P W 3
W 2
18 / V
R
1
/ V 20
R )
30
)
600 - 750
1359
23
1
0
450 - 600
Kanaaldok B2
70
3
/V
69
/V
R
300 - 450
1357
1355
1744
0)
150 - 300
n
B1
eg
Dreefstraat
la a
ld e
1105 1103
39 (PW 23 / VR 16)
Perelw
Kallosluis Fort de
1100
aldok
0 - 150
w
nge
stl a
We
<= 0
0)
/ VR
280 R 0)
( PW 9 / V
280 PW 6
(
69
gen
En
LILLO
g
Kana
tin
Saf
Legende
n we
t ee
ses
l
e
g
eg
PW: personenwagen
447bis
VR: vrachtwagen
Singelweg
Melkader
Bijlage 19
Aandeel vrachtwagens avondspits
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
1241
´
1237
0
210
420
1235
1209
1199
1204
5 5)
/ VR
159
214
7/
63
PW
0(
117
l
Li e
f
( PW
08
10
dijk
an
na
la
An
n tSi
n
Ket e
n
i sl aa
1)
1993
an
1992
ela
/V
R8
1548
2
17 7 (PW
1(
P W 20
15 / V R
1/
V R 7)
20
)
1558
1504
1520
1556
1554
1512
1191
1195
Zuidelijk insteekdok
1129
1113
1111
1109
1107
1510
1552
Beverentunnel
840 m
1193
SBA
SRP
9
eg
1197
1205
131
41
nsw
1203
gebruiksvoorwaarden: [email protected]
1207
1233
1560
opgemaakt op 4-02-2013
Vrasenedok
(P W
an
Si n
t-J
a
1562
1201
212
1996
1997
1998
1999
ela
1600
1243
1239
0)
1568
Waaslandkanaal
207521
tun
40
oe
k
VR
sh
8/
1602
1249
1245
1604
Noordelijk insteekdok
14
11
1606
1614
1616
1247
OP DE BEECK-ORGACOM
21
1936
9(
/V
PW
R1
66)
80
/V
R
1795
eld
1253
1303
Intensiteiten
(PW/VR) tijdens avondspits
(17-18u)
1620
Op
De
Beeck
nv
1251
1618
1307
222
1608
1622
1968
Sc
h
1301 1255
(P W
at
tra
60
R1
1
388 6)
(P W
P lo
egw
eg
1624
an
1992
/V
1610
1612
ela
ken
48
130
9(
PW
101
97 5
6(
PW
/V
R3
59 6
35)
/V
R4
19)
1626
ek dok
(P W
1742bis
9
25 2 (P
4( W
P W 33
16 / V R
5/
V R 59)
89
)
eld
ne
1719
1718
1632
1628
Sc
h
0)
1716
1720
1630
(P
W
56
(P
9
W
45 / V R
42
/V
)
R
11
)
28
163
4)
211
(P
(PW W 16
8/
VR
6/
4 4)
VR
21
)
eg
1944
1940
1722
Kanaaldok B2
0
VR
1634
1353
1714
we
1724
28 (P
W6
/ VR
211 (
21)
PW 1
68 /
VR 4
1948
1940
i us
1636
cht
1950
1712
1726
1972
464
(P W
398
7(
/ VR
PW
6 7)
83
/V
84
R
5(
O
PW
10 ud
ed
4)
57 347
ijk
7/
(
VR P W 1
2 6 93
8)
82
/V
9(
R1
PW
55
)
51
4/
VR
31
5)
1668
1638
st
541
18
Doeldok
t on
1672
1664
Ge
sle
1710
1728
Si n
t-A
n
1662
1930
1(
PW
(PW 0 /
32 V R 1
/V
)
R 2 Mo
l en
5)
w
1660
1910
1708
58
1640
1706
1105 1103
128 (PW 108 / VR 20)
171 (P W
151 / VR
20)
27 (PW 20
/ VR 7)
1642
SHK
1920
1730
We
el-
Ou
de
16
5
89 (P W
(P
W 134
68 / V
/V R3
R
21 1)
)
Deurganckdok
1734
1644
1658
Schelde
1974
1646
25
g 9 4 (P
2( W
P W 16
33 5 / V
/V R8
R
59 9)
)
VR 25)
289 (PW 264 /
23)
39 (PW 17 / VR
22
4
86 (P W
(PW 15
2
23 / V R
/V
R 7 2)
63
)
SPCZ
nn
stu
an
)
)
42
11
R
VR
/V
5/
39
53
W
P W 0 (P
7(
5
1652
61
SPCN
1900
PW
8(
jsm
9 ) Ti
51
7)
12
56
1704
1736
1732
1656
Oud Arenberg
1351
he
Sc
ui
ss
To
lh
1702
1738
1648
Verreb
ro
1700
1650
1654
2
R
VR
/V
3/
75
46
15
W
W
P
(P
5(
94
74
20
Galgeschoor
1740
95
33
57
Hogendijk
)
82
SLIH
Bl
ik
>900
1359
1742
ke
750 - 900
(P
W
15
(P
4
W
/V
55
R
5
11
/V
4)
R
13
3)
62
VR
1/
26
(P
W
(P
15
W
/V
38
R
4
11
/V
)
R
Sc
34
)
he
ld
600 - 750
8
SLIH
n
26
3
49 (P W
(P
W 242
18 /
/ V VR
R 21
31 )
)
450 - 600
68
8
3)
300 - 450
26
53
150 - 300
1357
1355
1744
32
5
35 (P
(P W 3
W
2
35 5 /
/ V VR
0)
R
0)
0 - 150
n
B1
eg
Dreefstraat
la a
ld e
aldok
<= 0
w
nge
stl a
We
Totaal aantal voertuigen
0)
/ VR 0 )
35
VR
(PW 325 /
35
(P W
325
gen
En
LILLO
Kana
tin
Saf
Legende
g
n we
t ee
ses
l
e
g
Kallosluis Fort de
1100
Perelweg
PW: personenwagen
447bis
VR: vrachtwagen
Singelweg
Melkader
Bijlage 20
Intensiteiten ochtendspits
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
1900
210
1235
1209
16
16
14
17
33
l
tun
ne
420
1205
1204
oe
k
sh
ken
35
9
Beverentunnel
1129
1113
1111
n
Ou
de
n
i sl aa
Ket e
n
an
ela
eld
Sc
h
SBA
SRP
7
1548
1109
1107
an
13
1552
1195
Zuidelijk insteekdok
na
laa
33
1554
840 m
1191
Si n
t-A
n
dijk
13
29
9
1556
1193
32
eg
1558
1199
eld
ela
1504
1105 1103
4
Sc
h
11
5
1197
gebruiksvoorwaarden: [email protected]
1207
1233
1560
eg
4
9
18
22
0
nsw
1203
Vrasenedok
1992
1520
1512
1510
4
´
1237
1201
1239
1993
dijk
1562
opgemaakt op 4-02-2013
11
41
Si n
t-J
a
4 4
9 9
1600
1243
1241
9
Ou
de
1568
Waaslandkanaal
207523
Pl o
egw
1602
1249
1245
1604
Noordelijk insteekdok
24
13
1606
1614
1616
22
1996
1997
1998
1999
1101
Perelw
Kallosluis Fort de
1100
eg
447bis
Singelweg
4
1253
Intensiteiten
(PW/VR) tijdens ochtendspits
(8-9u)
1620
Op
De
Beeck
nv
1251
1618
1303
1247
37
1608
1622
1307
20
27
1612
9
1301 1255
OP DE BEECK-ORGACOM
1936
g
1610
1624
35
26
we
1795
17
12
1626
1992
18
i us
22
3
26
1628
7
2
Si n 8
t-A
nt o
n
1742bis
1630
6
1940
18
1719
1718
1632
1944
7
23 15
1720
61968
6
13 g
Mo
l en
we
1716
1722
6 6
7
1634
11
8
20
1724
1966
27
12
17
g
we
i us
1636
1353
1714
1726
12
1668
1638
t on
1664
6
7
1948
1940
Si n
t-A
n
1672
Doeldok
cht
1950
1712
1728
1972
7
1640
1660
1662
1710
1730
1642
1658
Ge
sle
44
1646
1930
10
3
7
1910
1708
1732
1644
1706
11
1648
Schelde
1920
1650
1656
541
Li e
f
Deurganckdok
1734
Oud Arenberg
46 a n
16
15
at
tra
SHK
7
9
> 80
1652
36
12
13
SPCZ
1974
1654
Kanaaldok B2
12
SPCN
1704
1736
70 - 80
ek dok
he
Sc
7
ke
n
1702
1738
60 - 70
Hogendijk
j
Ti
sm
48
44
28
36
Galgeschoor
Bl
ik
50 - 60
an
SLIH
1700
2
40 - 50
Verreb
ro
To
lh
ui
ss
1743
ela
nne l-West
s tu
9
29 17
22 3
16
20
13
1740
30 - 40
18
22
eld
4
16
20 - 30
1351
ch
48
B1
1742
10 - 20
1359
22
48
S
SLIH
0 - 10
1357
1355
22
n
aldok
<= 0
la a
ld e
Kana
eg
Dreefstraat
1744
16
4
[%]
w
nge
stl a
We
I/C ratio's
g
16
4
gen
En
LILLO
16
4
tin
Saf
Legende
n we
t ee
ses
l
e
g
Melkader
Bijlage 21
Intensiteiten avondspits
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
1235
1209
59
25
62
l
tun
oe
k
sh
ken
38
n
laa
na
Si n
t-A
n
dijk
Ou
de
4
4
47
19
4
i sl aa
n
35
17
Ket e
n
30
19
31
30
37
32
12
55
1204
1992
1193
Zuidelijk insteekdok
1189 1191
1129
1113
an
Sc
h
SBA
2
SRP
1109
1107
an
26
1195
1111
eld
ela
dijk
1552
Beverentunnel
840 m
Sc
h
eld
ela
1504
1520
1554
1197
1205
1993
1548
2
1556
1203
gebruiksvoorwaarden: [email protected]
1207
1233
16
25
23
at
ne
420
3
14
11 11
2 2
210
1558
1199
eg
11
2
24
13
0
nsw
43
39
Si n
t-J
a
1560
opgemaakt op 4-02-2013
Vrasenedok
24
11
1105 1103
9
1512
11
´
17
1600
1241
1237
35
1996
1997
1998
1999
Ou
de
1568
1562
1201
Pl o
egw
1602
1243
1239
eg
1604
Noordelijk insteekdok
Waaslandkanaal
207554
24
18
1614
1249
1245
35
1606
1616
1247
OP DE BEECK-ORGACOM
1936
1608
1101
11
1253
1303
Intensiteiten
(PW/VR) tijdens avondspits
(17-18u)
1620
Op
De
Beeck
nv
1251
1618
1992
31
1612
1622
1307
g
1610
1624
1301 1255
20
4
g
Mo
l en
we
10
7
we
2
ek dok
Verreb
ro
i us
1795
10
21
1626
1944
22
1628
24
13
6
1742bis
1630
Schelde
4 4
20
1
Si n 9
t-A
nt o
n
6
1719
1718
1632
1966
1940
19
1716
1722
1720
4
20
60
21
10
1724
1634
1353
cht
1948
1714
1726
21
1636
1972
1950
g
we
1638
37
4
Li e
f
12
7
1668
Ge
sle
1940
i us
1664
1930
1712
1728
t on
1672
Doeldok
an
2
8
3
ke
n
Bl
ik
1642
1640
1910
1710
1730
Si n
t-A
n
1662
ela
4
1644
1660
eld
36
1646
1658
12
20
9
2
SHK
1706
1708
1732
1656
Oud Arenberg
541
1920
1650
1652
Sc
h
68
68
SPCZ
1704
Deurganckdok
1734
1648
1351
1900
28
35
412 62
19 1
36
9
4
SPCN
1974
> 80
1359
1702
1738
70 - 80
1357
1355
Galgeschoor
1736
1654
an
SLIH
1700
60 - 70
Hogendijk
ela
49 15
1740
30 - 40
50 - 60
tra
To
lh
ui
ss
18
2
20 - 30
1743
eld
16
Kanaaldok B2
B1
1742
10 - 20
ch
SLIH
0 - 10
40 - 50
49
24
S
35
k
aldo
<= 0
49
Kana
eg
Dreefstraat
1744
2
18
[%]
w
nge
stl a
We
I/C ratio's
2
18
gen
En
LILLO
2
18
tin
Saf
Legende
g
n we
t ee
ses
l
e
g
Perelw
Kallosluis Fort de
1100
1510
eg
447bis
Singelweg
Melkader
Bijlage 23
Habitatkaart
Legende
bedrijfssite
verdwenen BWK-complexen
HAB2
1130
1320
1330_da
1330_mz
1330u_da
1330u_mz
6510
6510u,gh
rbbmr
HAB1
1130
1130_vg
1330_da
1330_mz
1330u_da
1330u_mz
6430
6510u,gh
N
91E0
Schaal 1:30000
farMER bvba
Industrieweg 114H
9032 Wondelgem
Tel.: +32 9 265 74 06
Fax: +32 9 265 74 05
[email protected]
Bijlage 23
Habitatkaart
Legende
bedrijfssite
verdwenen BWK-complexen
HAB2
1130
1320
1330_da
1330_mz
1330u_da
1330u_mz
6510
6510u,gh
rbbmr
HAB1
1130
1130_vg
1330_da
1330_mz
1330u_da
1330u_mz
6430
N
6510u,gh
91E0
Schaal 1:30.000
farMER bvba
Industrieweg 114H
9032 Wondelgem
Tel.: +32 9 265 74 06
Fax: +32 9 265 74 05
[email protected]
Bijlage 24
Kwetsbaarheidskaart
eutrofiëring
Legende
bedrijfssite
niet kwetsbaar
niet tot weinig kwetsbaar met kwetsbare elementen
niet tot weinig kwetsbaar met zeer kwetsbare elementen
weinig kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar met zeer kwetsbare elementen
zeer kwetsbaar
N
Schaal 1:30.000
eco-scan bvba
Industrieweg 114H
9032 Wondelgem
Tel.: +32 9 265 74 06
Fax: +32 9 265 74 05
[email protected]
Bijlage 25
Kwetsbaarheidskaart
verzuring
Legende
bedrijfssite
geen informatie
niet kwetsbaar
weinig kwetsbaar
kwetsbaar
zeer kwetsbaar
N
Schaal 1:30.000
eco-scan bvba
Industrieweg 114H
9032 Wondelgem
Tel.: +32 9 265 74 06
Fax: +32 9 265 74 05
[email protected]
Bijlage 26
Kwetsbaarheidskaart
geluidsverstoring
Legende
bedrijfssite
niet kwetsbaar
niet tot weinig kwetsbaar met kwetsbare elementen
niet tot weinig kwetsbaar met zeer kwetsbare elementen
weinig kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar met zeer kwetsbare elementen
zeer kwetsbaar
N
Schaal 1:30.000
eco-scan bvba
Industrieweg 114H
9032 Wondelgem
Tel.: +32 9 265 74 06
Fax: +32 9 265 74 05
[email protected]
Bijlage 27
Kaarten fluxys
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
Niet-technische samenvatting van de uitbreiding
van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie
door middel van compostering en vergisting
MER ORGA266_11A
25/07/2014
Nico Raes
OLFASCAN NV
Industrieweg 114H - B-9032 Gent
Tel +32 9 265 74 00 – fax +32 9 265 74 05
www.olfascan.com – [email protected]
KBO 0466.095.985
RPR Gent
IBAN 23 4487 6556 2191
BIC KREDBEBB
Colofon
Opdrachtgever:
Op De Beeck NV
Hagelberg 8
2250 Olen
Projectlocatie:
Molenweg (havennummer 1936)
9120 Beveren (Kallo)
Opstellers rapport:
coördinerend studiebureau:
OLFASCAN nv
Industrieweg 114H
9032 Gent (Wondelgem)
m.e.r.-deskundigen:
discipline lucht en coördinatie: Toon Van Elst (OLFASCAN NV)
discipline geluid:
Guy Putzeys (dBA Plan bvba)
discipline fauna & flora:
Marjan Speelmans (eco-scan bvba)
discipline bodem en grondwater: Peter Hermans (DLV Belgium cvba)
discipline oppervlaktewater:
Johan Versieren (JOVECO)
medewerker OLFASCAN:
Nico Raes
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
2 | 20
Inhoudsopgave
Colofon ....................................................................................................................... 2
Inhoudsopgave .............................................................................................................. 3
1
Inleiding ................................................................................................................. 4
1.1 Beknopte omschrijving project .............................................................................. 4
1.2 Toetsing m.e.r.-plicht .......................................................................................... 5
2
Situering project ....................................................................................................... 6
3
Projectbeschrijving ................................................................................................... 7
3.1 Vergisting van organisch-biologische afvalstromen ...................................................... 7
3.2 Co-compostering van koolstofrijke producten in een mestverwerkingsinstallatie ................ 7
3.3 Opslag en overslag van houtafval ............................................................................ 9
4
Milieu-effecten ........................................................................................................ 10
4.1 Discipline lucht en geur ...................................................................................... 10
4.2 Discipline geluid ................................................................................................ 12
4.3 Discipline oppervlaktewater ................................................................................. 12
4.4 Discipline grondwater ......................................................................................... 13
4.5 Discipline bodem ............................................................................................... 14
4.6 Discipline mens ................................................................................................. 14
4.6.1
Gezondheid ......................................................................................... 14
4.6.2
Mobiliteit ............................................................................................ 16
4.7 Discipline fauna & flora ....................................................................................... 16
4.8 Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie ........................................... 18
5
Conclusie ............................................................................................................... 19
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
3 | 20
1 Inleiding
Dit is de niet-technische samenvatting van een milieu-effectrapport (MER), m.a.w. een beknopte
samenvatting van het eigenlijke MER bestemd voor publiek en belanghebbenden. Een MER is een
openbaar document waarin de milieu-effecten van een planproces of project en de eventuele
alternatieven voor dat planproces of project worden onderzocht. Het MER beslist niet of het project of
planproces een vergunning krijgt, dit wordt beslist door de vergunningverlener die hierbij rekening houdt
met het MER.
De niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de relevante
informatie uit het MER te communiceren en hiermee de publieke participatie in het vergunningsproces te
bevorderen. Voor de uitgebreide technische informatie dient het eigenlijke MER geraadpleegd te
worden.
1.1 Beknopte omschrijving project
Groep Op De Beeck werd een halve eeuw geleden opgericht, en is momenteel actief op zes terreinen.
Naast het vervoer van veevoeders stapte Groep Op De Beeck ook in de sector van biogasproducten,
mesthandel, land- en tuinbouwproducten en turfproducten.
Het m.e.r.-project omvat de uitbreiding van het bedrijf te Kallo. Dit is een afvalverwerkend bedrijf,
waar de activiteiten opgesplitst kunnen worden in twee grote delen: co-vergisting (met aanmaak
vergistingsmix – Op De Beeck NV) en co-compostering (Compofert). Milieutechnisch staat het bedrijf op
naam van Geert Op De Beeck. De installatie zelf valt onder Op De Beeck nv, en alles met betrekking tot
de co-compostering is gekend onder Compofert.
Momenteel is het bedrijf vergund voor een composteringscapaciteit van 130.000 ton/j (met hierbij max.
99.990 ton mest/j) en een co-vergistingscapaciteit van eveneens 130.000 ton/j. Naar de toekomst toe
wordt een uitbreiding van de milieuvergunning aangevraagd tot een totale compostering van 220.000
ton/j (die maximaal ingevuld kan worden met mest), en wordt bij het vergistingsdeel geen extra
capaciteit aangevraagd. Deze uitbreiding zal niet gepaard gaan met wezenlijke veranderingen aan de
infrastructuur, maar gaat gepaard met het maximaal invullen van de technische mogelijkheden. Mits een
optimale opvulling van de tunnels, die 4 m hoog zijn, en een gemiddelde verblijftijd van 4 dagen kan een
maximale composteringscapaciteit van 220.000 ton/j (die volledig ingevuld kan worden met mest)
bekomen worden. De uitbreiding, waarvan dit MER onderdeel uitmaakt, is dan ook volledig te kaderen
binnen Compofert.
Eind 2010 werd het bedrijf, meer bepaald een deel van de co-vergistingsinstallatie, getroffen door een
brand. Hierdoor werd de drooginstallatie en één vergister volledig beschadigd en niet meer in gebruik
(vergunning hiervoor is vervallen, maar de vergistingscapaciteit van 130.000 ton per jaar bleef vergundIn
het kennisgevingsdossier werd weergegeven dat een milieuvergunningsaanvraag lopende was om opnieuw
de vergunning van voor de brand te bekomen (met uitzondering van de drooginstallatie, die niet meer
aangevraagd wordt). Deze vergunning is bekomen op 6 september 2012. Tijdens deze aanvraag werd ook
een hernieuwing van de volledige milieuvergunning aangevraagd (co-vergistingsinstallatie en cocompostering). Om deze vergunningsaanvraag sneller te laten lopen, werd in deze hernieuwing maar
99.990 ton/j dierlijke mest aangevraagd (i.p.v. eerdere vergunning van 100.000 ton dierlijke mest per
jaar, wat ontheffingsplichtig is). De effecten van deze aanvraag zullen eveneens mee opgenomen
worden tijdens deze m.e.r.-procedure. In deze milieuvergunningsaanvraag werd ook een derde activiteit
aangevraagd, namelijk de opslag en overslag van houtafval.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
4 | 20
1.2 Toetsing m.e.r.-plicht
Het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën
van projecten onderworpen aan milieu-effectrapportage’ werd op 17/02/2005 in het Staatsblad
gepubliceerd als uitvoeringsbesluit bij het Decreet van 18 december 2002 (BS 13/12/2003) tot aanvulling
van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel
betreffende de milieu-effect- en veiligheidsrapportage. Dit besluit bevat een bijlage I en II met lijsten
van m.e.r.-plichtige categorieën van projecten. Voor de projecten/plannen uit bijlage II kan de
initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing indienen bij de bevoegde administraties.
Aanvullend hierop is op 29 april 2013 het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de
nadere regels van de project-m.e.r.-screening gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierbij werd een
Bijlage III van het project-m.e.r.-besluit opgenomen. Wanneer een project onder één van de rubrieken
onder deze Bijlage III valt, kan de initiatiefnemer een project-MER opmaken, maar kan hij er ook voor
opteren om de project-m.e.r.-screeningsprocedure te doorlopen.
De opdrachtgever vraagt een uitbreiding van de milieuvergunning aan voor de exploitatie van een
installatie voor mestbewerking en mestverwerking, waarbij o.a. een co-compostering van 220.000 ton/j
dierlijke mest aangevraagd wordt. Overeenkomstig aan het hogervermeld Besluit valt het project in de
categorie 11 l) uit de lijst van Bijlage II:
“Installaties voor mestbewerking of –verwerking met een verwerkingscapaciteit van 100.000 ton of meer
dierlijke mest per jaar”.
Gezien de omvang van het project en het feit dat er in het verleden nog geen MER of ontheffingsdosier
opgemaakt werd voor dit bedrijf, is het aangewezen een MER op te maken om toe te voegen aan de
nieuwe milieuvergunningsaanvraag.
De hervergunning van de huidige milieuvergunningsaanvraag, waarbij zowel de co-vergistingsinstallatie,
de co-compostering en de opslag en overslag van houtafval aangehaald werd, was reeds mee opgenomen
in de meest recente milieuvergunningsaanvraag. Om de co-vergistingsinstallatie zo snel mogelijk weer in
gebruik te kunnen nemen, werd geopteerd om voor de co-compostering maar 99.990 ton dierlijke mest
per jaar ter hervergunnen (op een totaal van 130.000 ton/j mest en andere producten). Hierdoor diende
geen MER opgemaakt te worden, en verliep de procedure sneller.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
5 | 20
2 Situering project
De ligging van het bedrijf, gelegen in de Molenweg (havennummer 1936) te Kallo, een deelgemeente van
Beveren, wordt weergegeven op een uittreksel van de topografische kaart van België (Bijlage 1) en van
de stratenatlas van België (Bijlage 2). Het bedrijf is gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, op zowat 2
km van de provincie Antwerpen. De afstand tot Nederland bedraagt ongeveer 7 km.
Rekening houdende met het gewestplan (Bijlage 6) bevindt het bedrijf zich in zeehavengebied type 2.
Binnen een straal van 1 km rond het bedrijf zijn een aantal adrespunten gekend, maar deze worden
gelinkt met nabijgelegen bedrijven en hebben geen uitstaans met woongelegenheden. Het
dichtstbijzijnde woongebied als dusdanig betreft het woongebied Kallo, en dit op 2,1 km ten zuiden van
het bedrijf.
Het bedrijf is gelegen op de linker Schelde-oever, in het industriegebied Waaslandhaven. Het bedrijf is
gelegen op de bedrijventerreinen ten westen van de R2 en de Liefkenshoektunnel. In de andere
windrichtingen wordt het bedrijventerrein als het ware begrensd door de Schelde (noorden), het
Deurganckdok (westen) en het Waaslandkanaal (zuiden) met het Noordelijk en Zuidelijk Insteekdok. In
de omgeving van het bedrijf zijn o.a. de volgende bedrijven gelegen: Indaver (afvalverwerking), Fertikal
(mestverwerking), Ibogem (afvalverwerking), Aproc (recyclage en reprocessing van vloeibare
chemicaliën), en de Grens Inspectie Post Linkeroever.
Het bedrijf is gelegen in een Natura-2000 gebied, namelijk in het vogelrichtlijngebied “Schorren en
polders van de Beneden-Schelde”. Op zowat 1,1 km van het bedrijf strekt zich het habitatrichtlijngebied
“Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent” uit, en dit in noordelijke tot
zuidoostelijke windrichting. Ten noorden van het bedrijf, op ongeveer 1,3 km, ligt nog het
habitatrichtlijngebied “Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats”.
Het dichtstbijgelegen VEN-gebied, “Slikken en schorren langsheen de Schelde” strekt zich uit ten
noorden tot zuidoosten van het bedrijf, en de kortste afstand tot de bedrijfsterreinen bedraagt 1,5 km. .
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
6 | 20
3 Projectbeschrijving
Het bedrijf is gespecialiseerd in het verwerken van afvalstoffen, opgedeeld in drie hoofactiviteitten:

vergisting van organisch-biologische afvalstromen, met in een eerste fase de preparatie van een
vergistingsmix;

co-composteren van koolstofrijke producten in een mestverwerkingsinstallatie;

op – en overslag van houtafval.
Voor het MER is hoofdzakelijk de uitbreiding van de co-compostering van belang. Bij de overige twee
activiteiten zijn de wijzigingen veel minder uitgesproken en minder ingrijpend inzake milieu-effecten.
3.1 Vergisting van organisch-biologische afvalstromen
Dit deel van het bedrijf is voornamelijk van belang voor de huidige situatie. Naar de toekomst toe (de
m.e.r.-situatie) worden geen grote aanpassingen gepland aan de vergistingsinstallatie.
In een eerste fase van dit proces worden diverse producten (o.a. slib, GFT, energiemaïs, ajuinen, dierlijk
en plantaardig organisch biologisch afval), ...) gemengd tot een vergistingsmix. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen Ecofrit (d.i. een mix louter op basis van plantaardige producten) en Biofrit
(waar ook van oorsprong dierlijke producten inbegrepen zijn). Een deel van deze mixen wordt afgevoerd
naar derden, de rest wordt in de eigen vergistingsinstallatie gebruikt. In dit laatste geval wordt ecofrit
en biofrit nogmaals gemengd in een voormengtank.
Het materiaal wordt gedurende een aantal weken vergist in de tanks, met productie van biogas tot
gevolg. Dit biogas wordt in biogasmotoren omgezet in elektriciteit en warmte.
Het restproduct van vergistingsproces, zijnde het digestaat, wordt gescheiden in een dunne en dikke
fractie. De dikke fractie wordt opgevangen in een container en overgebracht naar de compostering.
De dunne fractie van het digestaat wordt ter plaatse nog verder ingedikt met behulp van warme lucht
vanuit de motoren. De lucht na drogen wordt vervolgens afgezogen naar een dubbele wasser gevolgd
door een waterwasser en naar buiten geëmitteerd.
Globaal bekeken worden er bij dit proces geen significante wijzigingen voorzien. Wegens een continue
optimalisatie van het bedrijfswerking worden wel een aantal aanpassingen voorzien met betrekking tot
de opslag van Ecofrit – Biofrit. Een aantal opslagtanks en silo’s zullen hierbij een andere bestemming
krijgen, en er is een uitbreiding van de opslagcapaciteit gepland, maar deze zullen geen significante
bijkomende impact hebben op het milieu.
3.2 Co-compostering van koolstofrijke producten in een
mestverwerkingsinstallatie
Een globaal processchema voor het co-composteringsproces wordt gegeven in Figuur 1.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
7 | 20
diverse mestsoorten
secundaire grondstoffen
organisch biologische
afvalstromen
compostering
bodemverbeterend middel
afvoer
Figuur 1 Processchema co-compostering
Bij de co-compostering worden kort na de levering diverse grondstoffen (mest, organisch biologisch
afval, ...) gemengd.Dit mengen gebeurt volledig inpandig en dat in mengbakken in de overdekte
mestverwerkingsloods. In de huidige situatie mag maximaal 99.990 ton dierlijke mest per jaar (op een
totaal van 130.000 ton/jaar niet-gevaarlijke afvalstoffen) verwerkt worden. Naar de toekomst toe zal dit
maximaal 220.000 ton dierlijke mest per jaar zijn (op een totaal van 220.000 ton/j niet-gevaarlijke
afvalstoffen).
Vanuit de mengbakken valt het product op een transportlijn waarop bevochtigers staan. Deze
bevochtiging zorgt voor een activering van het mengsel. Hiervoor wordt het spui van de zuurwassers of
ander (bedrijfs)afvalwater herbruikt. Eénmaal het product gemengd is, worden de composteringstunnels
gevuld. Dit moet gelijkmatig gebeuren om een goede compostering te garanderen.
Het composteringsproces is een gestuurd proces waarbij gedurende 4 tot 10 dagen compostering
plaatsvindt, en dit in vier composteringstunnels voorzien van een actieve vloerbeluchting in een
betonnen vloer, waarin kunststof buizen gelegd zijn die op regelmatige afstand geperforeerd zijn.
Hierop zijn speciale spuitstukken gemonteerd die de lucht gelijkmatig door de compost sturen. Een
uniforme en goede beluchting wordt hierdoor gegarandeerd. Met de lucht wordt zuurstof aangevoerd,
essentieel voor het aerobe composteringsproces. Dit aerobe proces is noodzakelijk met het oog op de
kwaliteit van het product en het verhinderen van geuremissies. De ruimtes zijn voorzien van ventilatoren
om de proceslucht continu af te zuigen. Via een zuurwasser en een biofilter wordt de lucht gezuiverd.
Hierbij is het van belang de temperatuur, het zuurstofgehalte en het vochtgehalte van de inkomende
lucht te sturen. Een deel van deze inkomende lucht is afkomstig van de overdekte mestverwerkings loods,
maar naargelang het stadium van compostering kan deze lucht bijgemengd worden met verse lucht of
recirculatielucht. Tijdens het composteringsproces wordt het compostmengsel gehygiëniseerd.
Na het composteren worden de tunnels leeggeschept en wordt de compost naar de stock loods
overgebracht, die volledig sanitair gescheiden is van de mengloods. Tijdens de stockageperiode rijpt de
compost nog een beetje verder af en verhoogt de stabiliteit.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
8 | 20
De uitbreiding van de composteringsactiviteit zal niet gepaard gaan met wezenlijke veranderingen aan
de infrastructuur, maar is mogelijk binnen de bestaande infrastructuur mits wat aanpassingen aan het
werkingsproces. Een optimale opvulling van de tunnels en een gemiddelde verblijftijd van 4 dagen (i.p.v.
de huidige 6 dagen) zorgt voor een maximale composteringscapaciteit van 220.000 ton/j.
3.3 Opslag en overslag van houtafval
Op de site zullen diverse houtafvalstromen aangeleverd en opgeslagen worden, afkomstig van derden of
intern verpakkingsafval (o.a. paletten). Met behulp van een mobiele hakselaar wordt dit afvalhout
verhakseld en afgevoerd naar andere bedrijven voor verdere verwerking. Aan dit proces zijn er geen
wijzigingen gepland.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
9 | 20
4 Milieu-effecten
In het MER werden de milieu-effecten ten gevolgen van de bedrijfsexploitatie besproken. Hierbij wordt
een inschatting gemaakt van de effecten in de referentiesituatie, evenals in de gewenste situaties.
4.1 Discipline lucht en geur
De belangrijkste emissies in de lucht als gevolg van het bedrijf zijn geur, NO X, CO, NH3 en fijn stof. Op
het bedrijf zijn een aantal mogelijke bronnen van dergelijke emissies naar de lucht toe te detecteren:

mestverwerking/compostering: voornamelijk ammoniak en in minder mate zwavelverbindingen
zullen hierbij vrijkomen. De mestverwerkingsloodsen staan continu in onderdruk en zijn
uitgerust met een centraal luchtbehandelingssysteem. De lucht wordt eerst gewassen door
zuurwassers, waarna het door de biofilter geleid wordt. De proceslucht van de tunnels en de
afzuiglucht van de stockageloods wordt voor een deel herbruikt bij het biothermisch drogen;

vergisting: het vergistingsproces is een dynamisch en biologisch proces, waarbij een stijgende
gasproductie, verzuring, … kan optreden. Dit kan gepaard gaan met onverwachte emissies. Bij
overproductie van gas wordt een deel van het gas afgefakkeld. De overdruk kan in geval van
nood ook weggelaten worden via watersloten op de vergisters. Bij dit vergistingsproces zijn een
aantal biogasmotoren aanwezig. Deze motoren zetten het biogas om naar elektriciteit maar
zullen rookgassen emitteren. Daarnaast is een ontzwaveling aanwezig om H 2S uit de luchtsstroom
te verwijderen teneinde corrosie van de motoren te vermijden;

opslag producten: in de buitenlucht zijn alleen inerte en/of geurloze producten opgeslagen. De
opslagsilo’s voor dierlijke bijproducten zijn uitgerust met een overdrukventiel en
damprecuperatie. Bij het vullen van de silo kan namelijk een overdruk ontstaan. Door het
overdrukventiel en de damprecuperatie zal evenwel geen lucht ontsnappen naar buiten toe,
maar zal deze opgevangen en terug in de silo geleid worden. De producten voor de
vergistingsmix worden in gesloten silo’s of gesloten loodsen gestockeerd. De poorten moeten
steeds gesloten blijven. Hiertoe zijn sectionaal- en snelsluitpoorten aanwezig bij de
composteringsloods. Bij de ontpakkingsloods zijn snelsluitpoorten aanwezig, maar door het
frequente transport in en uit deze loods worden deze dikwijls geopend. Ook de opslag van
bermmaaisel kan aanleiding geven tot luchtemissies;

in de opslagtank voor dierlijke bijproducten wordt de verdringingslucht gezuiverd via een
aktief koolfilter;

shredder en motoren voertuigen: de shredder kan aanleiding geven tot voornamelijk
stofemissies. Het bedrijf beschikt evenwel over een sproei-installatie om dit tegen te gaan.
Daarnaast zijn ook de emissies van de motoren (voertuigen en andere installaties) relevant mbt
luchtemissies.
Op de geleide bronnen (biobed, biogasmotoren en drooginstallatie) zijn reeds meetgegevens
beschikbaar. Daarnaast zijn ook een aantal snuffelmetingen uitgevoerd rond het bedrijf, en dit om de
effectieve geurimpact van het bedrijf in kaart te brengen. Hierbij kan een kanttekening gemaakt worden
dat het niet steeds eenvoudig is om de geur van het bedrijf te onderscheiden van de omliggende
bedrijven, omdat hier ook composteer- en mestverwerkingsactiviteiten plaatsvinden.
Op het bedrijf zijn een aantal potentiële geurbronnen, maar de belangrijkste bronnen kunnen
geïdentificeerd worden als de loods van de vergistingsmix, de drooginstallatie en de composteerunit. Dit
zijn namelijk de bronnen die op verdere afstand van het bedrijf aanleiding kunnen geven tot
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
10 | 20
geurwaarneming. De overige bronnen (buitenopslag, waterzuiveringsinstallatie) kunnen hierbij als
minder relevant beschouwd worden.
Het uitbreiden van de composteringscapaciteit zal niet gepaard gaan met wezenlijke veranderingen aan
de infrastructuur, maar is mogelijk binnen de bestaande infrastructuur mits wat aanpassingen aan het
werkingsproces. Dit kan mogelijkerwijs gepaard gaan met stijgende geuremissies, maar de biofilter is
ruim voldoende gedimensioneerd om de geuremissies te verwijderen. Aan de overige bronnen zijn geen
wijzigingen voorzien die een invloed op de geuremissies zullen hebben, dus kan globaal gesteld worden
dat de huidige geurimpact naar de gewenste situatie toe niet zal wijzigen.
Het bedrijf bevindt zich in de Antwerpse Haven, wat beschouwd kan worden als een laag geurgevoelig
gebied. De geurconcentratiezone van 1 se/m³ strekt zich dan ook voornamelijk uit over dit laag
geurgevoelig gebied (evenals waterwegen en natuurgebied), maar komt tevens net tot aan hoog
geurgevoelig gebied ten noorden van het bedrijf (gebied voor dagrecratie en woongebied met culturele
en/of esthetische waarde, gesitueerd bij Fort Lillo). Dit kan hier dan ook beschouwd worden als een
matig negatief effect. In het laag geurgevoelig gebied is een geurconcentratiezone tussen 3 en 10 se/m³
terug te vinden, wat geklasseerd kan worden als een matig negatief effect. Daarnaast bevindt zich rond
het bedrijf een zone waarvoor de geurconcentratie meer dan 10 se/m³ bedraagt (sterk negatief effect).
Naast het bedrijf bevindt zich een douanegebouw. Dit gebouw bevindt zich in het grensgebied 5 -10
se/m³ en > 10 se/m³, en er kan hier dan ook niet uitgesloten worden dat hier negatieve effecten zullen
optreden. Dit douanegebouw bevindt zich aan de zijde van de loods van de vergistingsmix, en zal naar
alle waarschijnlijkheid voornamelijk geurhinder vanuit deze loods ondervinden. De biofilter ligt namelijk
verder weg, en de drooginstallatie is een geleide bron die heel dichtbij het bedrijf minder invloed zal
uitoefenen. Deze loods wordt natuurlijk geventileerd, en er kunnen hier diffuse emissies optreden.Het
zoveel mogelijk gesloten houden van de poorten dient dan ook als aanbeveling aangehaald te worden om
de geurimpact ter hoogte van het douanegebouw bijkomend te milderen.
De belangrijkste potentiële emissiebronnen voor NH 3 op het bedrijf omvatten de co-vergistingsinstallatie
(met drooginstallatie), en de composteerinstallatie. Bij de co-vergistingsinstallatie zijn zure
luchtwassers geïmplementeerd om de ammoniak uit de luchtstroom te wassen. Bij de
composteerinstallatie bestaat het luchtbehandelingssysteem uit een zure wasser (uitwassen Nh3) en
biofilter (geurreductie). Naar de gewenste situatie toe, waarbij enkel de capaciteit van de compostering
uitbreidt, worden geen wijzigingen verwacht. Uit deze resultaten blijkt dat geen effecten met
betrekking tot de discipline lucht te verwachten zijn door de ammoniakemissies.
De NO2-emissies worden niet zozeer verwacht bij de bronnen die verantwoordelijk zijn voor de geur- en
ammoniakvrijstelling, maar kunnen gelinkt worden aan de emissies vanuit de biogasmotoren. De
uitbreiding van de composteringscapaciteit zal dan ook geen invloed hebben op deze parame ter. De
huidige situatie, zoals hieronder beschreven, kan dan ook gelijkgesteld worden aan de gewenste situatie.
Wordt gekeken naar de gevoelige zones (woongebied en zeer waardevolle vegetatie), treedt hier geen
aantoonbaar effect op, waardoor het niet noodzakelijk is om bijkomende maatregelen te treffen.
Met betrekking tot CO-emissies zijn er ook geen belangrijke effecten te verwachten, en is het niet
noodzakelijk om bijkomende milderende maatregelen te treffen.
Op het bedrijf zijn tevens een aantal potentiële stofbronnen aanwezig. Door de implementatie van zure
wassers bij de vergistingsinstallatie en de composteringsunit, zullen daar geen significante stofemissies
optreden. De op- en overslag van houtafval, waarbij voornamelijk de breekinstallatie van belang zal zijn,
kan beschouwd worden als één van de meest significante stofbronnen. Het verhakselen gebeurt evenwel
steeds binnen, waardoor geen stofvrijstelling naar de omgeving toe zal gebeuren. Bij stilsta nd wordt
deze verhakselaar wel buitengezet, maar dit gaat niet gepaard met stofemissies.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
11 | 20
4.2 Discipline geluid
Op het bedrijf zijn diverse geluidsbronnen aanwezig, namelijk ventilatoren, pompen, roerwerken,
mixers, een shredder en voertuigen (vrachtwagens en bulldozers). Al deze toestellen, met uitzondering
van de shredder en voertuigen, worden opgesteld in gebouwen en/of tanks/putten. De shredder wordt
evenwel slechts sporadisch gebruikt, en voldoet aan de meest recente milieunormen.
De ventilatoren staan opgesteld boven de composteringstunnels en in de verwerkingsloods. Ze sturen de
lucht doorheen de zuurwassers en vervolgens doorheen de biofilter. Hierdoor zal het geluid van de
ventilatoren sterk gedempt worden.
Indien alle poorten gesloten gehouden worden, zal het geluidsniveau niet toenemen. Bovendien is het
bedrijf gelegen in een drukke industriezone en grenst ze aan een drukke autosnelweg (R2 –
Liefkenshoektunnel) en een spoorlijn. Deze verkeersaders zullen meer geluidshinder produceren dan het
bedrijf zelf. Niettegenstaande er een zeker bedrijfsgerelateerd verkeer aanwezig is (aan- en afvoer van
allerhande producten), zal de geluidshinder veroorzaakt door deze transportbewegingen verwaarloosbaar
zijn t.o.v. deze veroorzaakt door de autosnelweg.
Op basis van de gekende geluidsvermogenniveaus, de geometrische kenmerken, de ligging van de
bronnen, de ligging van de immissiepunten en de hoogte van de geluidsbronnen wordt met een
overdrachtsberekening de specifieke bijdrage berekend naar de verschillende immissiepunten). Op basis
van de immissiemetingen, emissiemetingen en overdrachtsberekeningen kan besloten worden dat het
specifiek continu geluidsniveau van Op de Beeck nv te Beveren in de huidige en in de toekomstige
situatie voldoet aan de bepalingen conform VLAREM II.
Ter hoogte van de VLAREM-beoordelingspunten gelegen rondom de inrichting bedraagt de eindscore in
zowel de huidige als geplande situatie 0, m.a.w. Op de Beeck nv te Beveren oefent hier geen invloed uit
op het geluidsklimaat en zal dit in de toekomst evenimin uitoefenen. Er zijn geen randvoorwaarden die
aangeven dat er zich een probleem kan stellen, milderende maatregelen zijn hier dan ook niet
aangewezen.
4.3 Discipline oppervlaktewater
Het bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd naar de eigen waterzuiveringen:


sanitair water wordt gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie (WZI);
bedrijfsafvalwater wordt in specifieke WZI en rietveld gezuiverd.
Het hemelwater dat op het terrein zelf terecht komt is te aanzien als potentieel vervuild hemelwater en
wordt ook naar de waterzuivering afgevoerd. Het gezuiverde water wordt geloosd in de ingebuisde
ontwateringsgracht naast het bedrijf, die naast de vergistingsinstallatie onder de baan (Sint-Antoniusweg)
door gaat. Daarna loopt deze gracht langsheen deze weg, om finaal in de Waaslandhaven (dokken) uit te
komen.
Bij de impactbeoordeling wordt rekening gehouden met enerzijds de geloosde vrachten, en anderzijds het
debiet en de kwaliteitsdoelstellingen van het oppervlaktewater waarin geloosd wordt. Gezien deze
gegevens niet bekend zijn van de afwateringsgracht waarin geloosd wordt, kan een kwantitatieve
impactevaluatie enkel uitgevoerd worden voor de lozing in de dokken, waarin de afwateringsgracht terecht
komt. In deze afwateringsgracht komt ook het hemelwater terecht van de omliggende wegen, en
afwatering van de verharde terreinen van de bedrijven die naast deze wegen gelegen zijn. In hoever hier
ook al of niet gezuiverd bedrijfsafvalwater of sanitair afvalwater terecht komt is evenwel niet duidelijk.
Tijdens de zomerperiode 2012 werd verschillende keren vastgesteld dat er tussen het lozingspunt en de
plaats waar de afwateringsgracht onder de weg doorgaat er geen water meer aanwezig was, zelfs indien er
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
12 | 20
bij het lozingspunt zelf nog wel water zichtbaar was. Dit impliceert dan ook dat in droge perioden het
geloosde afvalwater niet in de dokken, of zelfs in de afwateringsgracht buiten de perceelsgrens zelf zal
terecht komen. Hieruit kan dan ook afgeleid worden dat een specifieke beoordeling van de lozing tijdens
droge perioden niet relevant is.
De impact van de lozing in het oppervlaktewater is verwaarloosbaar. Dit is te wijten aan de zeer beperkte
hoeveelheden afvalwater die geloosd worden. Zelfs indien de werkelijke hoeveelheden dubbel zo hoog
zouden zijn als berekend, of de lozingen constant maar net zouden voldoen aan de lozingsvoorwaarden,
dan nog is de impact op de waterkwaliteit van het dokwater te verwaarlozen. Er zijn dan ook geen
specifieke milderende maatregelen te nemen (behoudens het opvolgen van de goede werking van de
installatie zodat blijvend aan de lozingsvoorwaarden voldaan wordt. Voor koude winterperiodes kon
evenwel niet uitgesloten worden dat er alsnog overschrijdingen van bepaalde lozingsnormen (bvb Ntot of
CZV) kunnen optreden, omdat in die periodes de biologie uiteraard veel minder werkzaam is. Problemen
zouden zich hierbij kunnen voordoen bij langdurige koude periodes. Dit kan uiteraard enkel op basis van
monitoring vastgesteld worden. Door de recente aanpassing van de installaties (uitgevoerd in winter
2013/2014) is het echter thans mogelijk om de biologie op te warmen m.b.v. laagwaardige warmte van de
biogasinstallatie. Dit moet het bedrijf dan ook toelaten om in de toekomst bij koude perioden toch een
voldoende biologische activiteit en N-verwijdering te bekomen. Op basis van de periodieke monitoring die
thans door Aqua voorzien wordt zal dit dan ook kunnen gemonitord worden.
Gezien in de toekomstige situatie er nauwelijks wijzigingen te verwachten zijn die een aanzienlijke impact
zullen hebben op de debietgegevens, kan gesteld worden dat de impactbeoordeling kan afgeleid worden
uit de berekeningen die voor de referentiesituatie werden uitgevoerd en waaruit bleek dat de effecten
verwaarloosbaar zijn.
Gezien de pragmatische werkwijze die bij de actuele dagelijkse bedrijfsvoering toegepast wordt bij bvb.
het stopzetten van de lozing bij te koud weer, het niet behandelen van bepaalde stromen in de WZI,…. ,
kan aangeraden worden om een duidelijker/éénduidige werkwijze toe te passen, waarbij specifieke
beslissingscriteria vastgelegd worden. Op deze manier zal in elk geval de werking van de WZI strikter
kunnen opgevolgd worden in combinatie met een 10-daagse of 2-wekelijke opvolging van de WZI door een
(extern) deskundige waarbij ook specifieke analyses uitgevoerd worden op bvb slibgehalte (teneinde het
spuien van slib oordeelkundig bij te sturen). Inzake opvolging van de WZI bij koud weer werden er wel
reeds duidelijke criteria vastgelegd wanneer dient overgegaan te worden tot verwarming van de biologie.
Dit moet het ook mogelijk maken om in de toekomst ook in koude perioden effluent te lozen waarbij ook
dan een voldoende N-verwijdering gerealiseerd kan worden. Daarnaast dient een dagelijkse opvolging
verzekerd te worden waarbij de goede werking van pompen, afsluiters,…. en het voorradig zijn van de
noodzakelijke additieven strikt opgevolgd wordt. Er dient dan ook monitoring van het slib van de WZI
voorzien te worden dat naar de vergisting gaat. Hierbij moet voldaan worden aan de voorwaarden uit
Vlarema. Door het bedrijf wordt voorzien om vanaf juli 2014 het slib 2x per jaar te testen op alle Vlarema
parameters.
4.4 Discipline grondwater
De grondwatertafel bevindt zich in het studiegebied op een diepte van ca 1,2 m-mv. De
grondwaterstroming gaat richting Schelde. Het bedrijf is gelegen op gebied dat volgens de
kwetsbaarheidskaart zeer kwetsbaar is (code Ca1). In 2009 werd op het terrein een oriënterend
bodemonderzoek (OBO) uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek werd een overschrijding van de richtwaarde voor
zware metalen in het grondwater aangetroffen ter hoogte van de composteringshal. Het gaat om een
historische verontreiniging. Er is geen duidelijke aanwijzing dat de verhoogde concentraties een ernstige
bodemverontreiniging vormen voor mens of milieu. Er werd bijgevolg geen beschrijvend bodemonderzoek
uitgevoerd.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
13 | 20
Het bedrijf beschikt zelf niet over een bedrijfseigen grondwaterwinning. Er wordt ook niet rechtstreeks
in het grondwater geloosd. Bijgevolg wordt er geen effect naar grondwaterkwantiteit verwacht.
Op het bedrijf zijn verschillende inrichtingen aanwezig die een invloed op de bodem- en
grondwaterkwaliteit kunnen hebben. De voornaamste bronnen zijn de opslag van de afvalstoffen/mest,
opslag van gevaarlijke stoffen en de verwerkingsinstallaties (incl. compostering). Het bedrijf voldoet aan
alle wettelijke voorschriften inzake opslag van deze stoffen. Daarnaast is het terrein volledig verhard,
waardoor de kans op insijpeling bij eventuele incidenten minimaal is. Het risico naar
grondwaterverontreiniging is bijgevolg minimaal.
Gezien het bedrijf vergund is voor meer dan 1.000 m³ mestopslag dienen er peilputten aanwezig te zijn op
het bedrijf. Dit is echter niet het geval en dient te gebeuren. De beoordeling van de grondwaterkwaliteit
kan bijgevolg enkel gebeuren op basis van het OBO uitgevoerd in 2009. Uit dit OBO blijkt dat er een
verhoogde concentratie aan zware metalen aanwezig is in het grondwater. Het gaat echter om een
historische verontreiniging die geen risico inhoudt naar mens of milieu. Bijgevolg is er een verwaarloosbaar
effect inzake grondwaterkwaliteit.
In de gewenste situatie zullen enkele opslagtanks verplaatst worden. De opslag zal echter nog steeds
conform de wettelijke vereisten gebeuren. Bijgevolg worden er geen (bijkomende) effecten verwacht
inzake grondwaterkwaliteit.
4.5 Discipline bodem
Het bedrijf is gelegen op een sterk gleyige zware kleibodem zonder profiel (Uep). Op het terrein zelf is de
bodem opgehoogd en het grootste deel van het terrein is gebetonneerd.
In het studiegebied hebben de Quartaire afzettingen een dikte van ongeveer 9 m. Deze afzettingen bestaan
voornamelijk uit zand. Onder deze Quartaire afzettingen bevindt zich de Formatie van Lillo.
In de huidige situatie dient er om de tien jaar en bij overdracht, onteigening, sluiting, faillissement en
vereffening een oriënterend bodemonderzoek te gebeuren (‘B’). Dit blijft ook zo in de gewenste situatie.
Het laatste OBO dateert van 2009. Er dient dus ten laatste in 2019 een nieuw OBO uitgevoerd te worden.
Gezien alle opslag voldoet aan de wettelijke vereisten is er inzake ‘opslag’ van risicostoffen’ geen of een
verwaarloosbaar effect. Gedurende het OBO van 2009 werden geen verontreinigingen in de bodem
aangetroffen. Er geldt bijgevolg een verwaarloosbaar effect in de huidige situatie. In de gewenste situatie
zal er bij sommige rubrieken een wijziging zijn. Er zullen tevens enkele opslagplaatsen verplaatst worden.
Alle opslag zal echter nog steeds volgens de wettelijke vereisten gebeuren. Daarnaast is zowat het ganse
terrein verhard, waardoor het risico op bodemverontreiniging minimaal is. Er wordt in de gewenste situatie
eveneens een verwaarloosbaar effect verwacht.
4.6 Discipline mens
Bij deze discipline wordt een onderscheid gemaakt tussen de onderdelen mobiliteit en gezondheid.
4.6.1
Gezondheid
Het bedrijf is gesitueerd op het grondgebied van Beveren (Kallo) in de provincie Oost-Vlaanderen. Het
bedrijf is gelegen in het Antwerpse Havengebied, één van de aandachtsgebieden van het Vlaams Humaan
Biomonitoringprogramma. In het samengesteld havengebied van Antwerpen en Gent werden geen
verhoogde waarden teruggevonden voor diverse parameters. De waarden van beide havengebieden
leunden nauw aan bij die van de nabij liggende stedelijke agglomeraties.
Potentiële gezondheidseffecten voor de mens via bodem en grondwater kunnen het gevolg zijn van
blootstelling aan toxische stoffen die aanwezig zijn in de bodem of het grondwater. Gezien de kans tot
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
14 | 20
bodem- en/of grondwaterverontreiniging ten gevolge van de normale werking van het bedrijf zeer klein is,
is de kans van een direct contact van de menselijke populaties ook zeer klein. Als gevolg hiervan worden er
geen gezondheidseffecten verwacht. Gedurende het OBO van 2009 werden geen verontreinigingen in de
bodem aangetroffen.
Er kan dan ook geconcludeerd worden dat er geen risico’s zijn voor de gezondheid van de mensen in de
omgeving, dus de kans van een direct contact van de populatie met afvalwater is onbestaande.
Gezondheidseffecten ten gevolge van inhalatie, dermaal contact (door de huid) of inname worden dus
uitgesloten.
De NO2-bijdragen blijven ver onder de geldende normen, en bij toetsing aan de jaargemiddelde
luchtkwaliteitsdoelstelling blijkt dat er geen aantoonbare effecten zijn. Zelfs een aftoetsing t. o.v. de
grenswaarden (als percentielen) voor de gezondheid van de mens geeft aan dat er geen problemen met
betrekking tot gezondheid saspecten te verwachten zijn. Bij de blootstelling gedurende 8 uur aan een
concentratie vanaf 50 µg/m³ NO 2 kunnen longirritaties optreden. Vanaf een blootstelling aan 200 µg/m³
(= uurgrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens) gedurende minimaal 30 tot 60
minuten, kan longoedeem optreden. Bij een blootstelling aan concentraties hoger dan 405 – 1400 µg/m³
kan ernstige longschade optreden. De maximale concentratie (99,79-percentiel) bedraagt 5,6 µg/m³. Dit
betreft een maximale waarde die maximaal eenmaal per jaar en dit gedurende maximaal een uur
voorkomt. Bijgevolg is het onwaarschijnlijk dat dergelijke effecten ten gevolge van NO2-emissies door
het bedrijf optreden.
Door de ligging van het bedrijf in de Antwerpse Haven, wat beschouwd kan worden als een laag
geurgevoelig gebied, blijken de geureffecten voornamelijk als een matig negatief effect ingeschat te
worden. Enkel in de directe omgeving van het bedrijf strekt zich een gebied met mogelijks sterk
negatieve geureffecten op.
In de composteringshallen en opslagloodsen van mest en aanverwanten zijn wel hoge
ammoniakconcentraties aanwezig. Het is hier dan ook absoluut noodzakelijk dat de nodige voorzorgen
genomen worden om de gezondheid van de werknemers die frequent in deze ruimtes moeten zijn te
waarborgen. Het bedrijf heeft hier de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien.
Uit de discipline geluid en trillingen blijkt dat er geen problemen te verwachten zijn met betrekking tot
het respecteren van de door VLAREM II opgelegde grenswaarden voor nieuwe inrichtingen. Ter hoogte
van de VLAREM-beoordelingspunten gelegen rondom de inrichting bedraagt de eindscore in zowel de
huidige als geplande situatie 0, m.a.w. Op de Beeck nv te Beveren oefent hier geen invloed uit op het
geluidsklimaat en zal dit in de toekomst eveimin uitoefenen. Er zijn geen randvoorwaarden die aangeven
dat er zich een probleem kan stellen.
Op het bedrijf worden verschillende maatregelen genomen om de veiligheid van zowel de omwonenden,
de werknemers als de klanten te verzekeren. De toegang tot het bedrijf wordt afgesloten buiten de
werkuren, zodat het bedrijf ontoegankelijk is voor onbevoegden. Er worden de noodzakelijke
blustoestellen, brandwerende materialen, noodverlichting en uitgangen voorzien, zodat bij calamiteiten
een maximale veiligheid voor zowel personeel als eventuele aanvullende diensten wordt gegarandeerd.
Op de site zelf zijn overal waar nodig gevarenborden aangebracht. Dit verhoogt de veiligheid naar
leveranciers en werknemers toe. Iedereen die op het bedrijf aankomt dient zich in te schrijven, zodat
ten allen tijde gecontroleerd kan worden wie op het bedrijf aanwezig is. Daarnaast is de route
aangeduid met duidelijke pijlen (ook grondschilderingen) en zijn voetgangersstroken voorzien op het
terrein.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
15 | 20
Biogas (methaan en CO2) is onbrandbaar maar zodra het opgemengd wordt met lucht (95 %) is het
ontplofbaar. In heel het systeem van productie en opslag kan er echter geen lucht aan het biogas,
uitgezonderd de gecontroleerde dosering zuurstof voor de ontzwaveling.
Op de gasopslag is er naast het individueel overdruksysteem een centraal overdruksysteem geïnstalleerd
waarbij het overschot aan gas kan afgeleid worden naar de opslag onder de gaskappen van de vergisters. Er
is echter voldoende capaciteit aan gasmotoren opgesteld en voldoende buffercapaciteit voor de opslag van
gas voorzien. Dit werd voorzien om de verbruikspieken van elektriciteit op te vangen zodat de producent
ook deze verbruikspieken kan dekken.
Naar de toekomst toe zijn geen significante uitbreidingen inzake infrastructuur gepland die een invloed
op de veiligheidsaspecten zullen hebben. Het bedrijf blijft evenwel actief zoeken naar manieren om de
veiligheid van de werknemers en leveranciers blijvend te verbeteren.
4.6.2
Mobiliteit
Het bedrijf is gelegen in de Antwerpse Haven, direct aan de afrit van de R2, ter hoogte van de
Liefkenshoektunnel. Van en naar de R2 wordt via de Sint-Antoniusweg, Molenweg en Geslecht gereden,
waarbij geen woongebieden en andere verkeersgevoelige gebieden doorkruist worden.
Aangezien de tewerkstelling ruimtelijk sterk gespreid is en het grootste deel van de werknem ers
onregelmatige werktijden heeft, is het moeilijk om een haven met regulier openbaar vervoer te
ontsluiten. Het dichtstbijzijnde station bevindt zich op ongeveer 8 km van de inrichting en betreft het
station van Beveren. Voor fietsers is het havengebied momenteel nog zeer moeilijk bereikbaar. Om het
fietsverkeer naar de haven te bevorderen, zullen er goede fietspaden via aanvaardbare trajecten
aangelegd worden, volgens het mobiliteitsplan Beveren.
Het personeel van de inrichting komt met de wagen. Door de grote woon-werkafstand zijn de
personeelsleden genoodzaakt de wagen te nemen. Het transport zelf bestaat enkel uit vrachtwagens.
Transport via spoor- of waterwegen is praktisch niet haalbaar. Dit komt doordat de vrachten naar de
hoofdzetel te Olen of naar klanten gaan, waar er geen spoor- of waterinfrastructuur in de nabijheid
aanwezig is. De vrachten zouden dus overgeladen moeten worden in vrachtwagens om hun bestemming
te kunnen bereiken.
Aangezien de werknemers verspreid toekomen en het bedrijf weer verlaten en door het kleine aantal
werknemers, zorgt het transport van het personeel niet voor problemen op het bedrijf zelf als noch op
de genomen transportroute. Ook in de gewenste situatie zal dit niet voor problemen zorgen, gezien het
verspreide karakter.
4.7 Discipline fauna & flora
De inrichting is gelegen in het SBZ-V “Schorren en polders van de Beneden-schelde” (BE2301336). Het
volledige SBZ-V werd aangemeld voor een oppervlakte van 7.086 ha. Slikken, brakwaterschorren, dijken,
kreken en hun oevervegetaties zijn aangeduid als te beschermen habitat. Het landgebruik binnen dit
gebied betreft hoofdzakelijk landbouw, onderzoek en behoud, urbanisatie, industrie en transport. De
belangrijkste bedreigingen voor dit gebied worden gevormd door urbanisatie, industrialisatie en infrastructuur en verstoring van vogels, landbouwintensificatie wordt als belangrijk aanzien. Het gebied is de
laatste jaren sterk geïndustrialiseerd door havenuitbreiding. Door de aanleg van het Verrebroekdok en het
Deurganckdok en andere infrastructuren zijn grote delen van het voormalige poldergebied en
vogelrichtlijngebied verdwenen. Om deze verliezen te compenseren werden compensatiemaatregelen
uitgewerkt. Hierbij werden een aantal gebieden heringericht door ecologische herstelmaatregelen
De aanpassingen op de inrichting zullen geen directe weerslag hebben op de vogelsoorten waarvoor het
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
16 | 20
gebied werd aangemeld. Het betreffen allemaal soorten die gebonden zijn aan water of aan habitats
geassocieerd met water (slikken, schorren, dijken, oevervegetaties,…) of plas-dras situaties, als
broedgebied maakt een aantal van deze soorten wel gebruik van opgespoten gronden. Er bevinden zich
geen dergelijke vegetaties in de directe omgeving van de inrichting. De dichtstbijzijnde regio waar Bijlage
I-soorten zoals Kluut, Strandplevier (niet-aangemeld), Zwartkopmeeuw (niet-aangemeld) en Visdief (nietaangemeld) broeden, is de vlakte langs het Deurganckdok (Gyselings et al., 2011).
De projectlocatie bevindt zich op ongeveer 1.080 m ten Z van het SBZ-H: “Schelde- en Durmeëstuarium
van de Nederlandse grens tot Gent). Binnen een straal van 2 km vanuit het centrum van het project zijn
de habitattypes 1130 (op ongeveer 1,4 km ten NO), 1330 (op ongeveer 1,6 km ten NO) en 6510 (op
ongeveer 1,4 km ten NO) gelegen. Daarnaast zijn er ook habitats die binnen een complex niet
domineren, maar in mindere mate aanwezig zijn in combinatie met andere habitattypen of vegetaties
die niet als Natura 2000 habitat aanzien worden. Deze habitats vormen een geschikte uitgangsbasis v oor
verdere ontwikkeling. Op 1,5 km ten NO van het bedrijf bevindt zich het type 1320 in complex met
habitattype 1130.
Op ongeveer 1.250 m ten N van de projectlocatie bevindt zich een tweede SBZ-H, “Historische
fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat” (BE2100045). Het fort werd aangeduid als
Habitatrichtlijngebied omwille van de (potentiële) overwinterende vleermuizen. Het gebied werd
aangemeld voor de Meervleermuis (Myotis dascyneme, code 1318) en voor de Ingekorven vleermuis
(Myotis emarginatus, code 1321). Op basis van monitoringsrapporten van het Linkerscheldeoevergebied
(Gyselings et al., 2009 en 2011) kan gesteld worden dat de Meervleermuis effectief voorkomt in het
gebied.
Het VEN-gebied “Slikken en Schorren langsheen de Schelde” (GEN, Grote Eenheid Natuur) bevindt zich
op zo’n 1,5 km ten NO van de inrichting. Dit VEN-gebied overlapt met de hoger genoemde
richtlijngebieden. Het dichtstbijzijnde erkende natuurreservaat “Galgenschoor” bevindt zich op zo’n 2,6
km ten N van het bedrijf. Het Galgenschoor, gelegen op rechteroever is aangeduid als Ramsargebied, het
betreft dus een gebied dat van internationaal belang is als woongebied voor watervogels.
Voor voorliggend project zal enkel de impact van verzuring en vermesting door emissie van NOX en NH3,
verstoring van de waterhuishouding door lozing van afvalwater en verstoring door geluidsemissie
onderzocht worden. Gezien er geen bijkomende installaties gepland worden, is er geen sprake van
bijkomende versnippering of barrièrewerking.
Op basis van de modelleringsresultaten van zowel de verzurende en vermestende deposities, kon
vastgesteld worden dat de bijdrage van het bedrijf aan de kritische last eerder beperkt is.
Het bedrijfsafvalwater dat geloosd wordt, is afkomstig van twee verschillende bronnen. Een eerste bron
omvat het waswater afkomstig van de wasstraat. Dit afvalwater wordt in een slibvanger met KWS afscheiding verzameld, en het effluent hiervan wordt geloosd in een aanpalende gracht. Vervuild run -off
water, dat het grootste deel van de bedrijfsafvalwaterstroom vormt, wordt behandeld in een biologische
waterzuiveringsinstallatie met nazuivering in een helofytenveld. Een deel hiervan wordt herbruikt voor
o.m. het bevochtigen van de biofilters, voor de luchtwassers, aanlengen van de vergistingsmixen,… Het
overige deel wordt geloosd in de gracht, en komt uiteindelijk in de dokken terecht. Op basis van de
resultaten uit de discipline Water, kan er gesteld worden dat er geen significante effecten verwacht
worden.
Het voorspellen en beoordelen van de effecten door rustverstoring is niet eenduidig. Net zoals bij
mensen is verstoring voor dieren een ‘subjectieve’ ervaring. Ook bij dieren kan gewenning optreden, en
gegevens over schuwheid en aanpassingsvermogen van een diersoort zijn er nauwelijks. Uit de gegevens
van de discipline Geluid & Trillingen blijkt de contour waarbinnen de richtwaarde van 45 dB(A) – onder
normale productieomstandigheden - overschreden wordt, zich niet uitstrekt over gebieden die als
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
17 | 20
belangrijk aanzien worden voor de aanwezige vogelpopulatie en -soorten binnen het SBZ-V.Het
vrachttransport ten gevolge de uitbating van het bedrijf zorgt voor een beperkte rustverstoring
langsheen de gebruikte wegen. Bij vergelijking van de huidige en de gewenste situatie treden er geen
significante verschillen op. De bijdrage van transportbewegingen van en naar Op de Beeck aan het
heersende omgevingsgeluid wordt, zowel in de huidige als de gewenste situatie, als verwaarloosbaar
aanzien.
4.8 Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Het bedrijf is gelegen in het bedrijventerrein ‘Waaslandhaven’. Ten oosten van het bedrijf is een
spoorweg en de R2 gelegen. Rond het bedrijf zijn andere industriële bedrijven gelegen. Vanaf de weg is
het bedrijf goed zichtbaar. Het bedrijf is niet gelegen in een traditioneel of regionaal landschap, maar in
een havengebied.
In het kader van dit MER, dat voornamelijk toegespitst is op het uitbreiden van de
composteringscapaciteit, zullen geen ingrepen aan de infrastructuur noodzakelijk zijn. De co vergistingsinstallatie, die opnieuw gebouwd moest worden na de brand, is momenteel reeds
operationeel. De infrastructuur zoals momenteel aanwezig zal dan ook ongewijzigd blijven.
Ten oosten van het bedrijf is een spoorweg en de R2 gelegen. Rond het bedrijf zijn andere industriële
bedrijven gelegen. De landschappelijke impact van het bedrijf wordt niet als bepalend beschouwd,
doordat de omgeving reeds als industrieel ervaren wordt.
Het bedrijf is gelegen in een havengebied, met kunstmatig opgehoogde, opgespoten grond. De kans dat
hier archeologisch waardevolle vondsten mogelijk zijn, is praktisch onbestaande. Bovendien zijn geen
grondwerkzaamheden voorzien. Inzake archeologie is er dan ook geen effect te verwachten.
Het bedrijf heeft een zeker visuele impact op de omgeving, voornamelijk langsheen de zijde van de R2
(Liefkenshoektunnel) en de Sint-Antoniusweg. Aan de andere zijden is het bedrijf omgeven door andere
industriële vestigingen, waardoor een zekere afscherming bekomen wordt. De uitbreiding van de
composteringscapaciteit zal deze visuele impact evenwel niet veranderen.
Volgens VLAREM dient een groenscherm voorzien te worden, maar in de haven wordt hier dikwijls een
afwijking verleend. Er zijn reeds een aantal pogingen ondernomen om langsheen het bedrijf een
groenscherm te voorzien. Dit groenscherm kwam evenwel niet tot ontwikkeling door de slechte kwaliteit
van de ondergrond. Het bedrijf is namelijk gelegen op kunstmatig opgehoogde/opgespoten grond. Aan de
zijde van de Sint-Antoniusweg (die hoger gelegen is dan het bedrijf) bevindt zich een rudimentair, zwak
ontwikkeld groenscherm, maar door de laagkwalitatieve bodem komt deze maar heel moeilijk tot
ontwikkeling. Aan de zijde van de R2 is een ophoging, met hier en daar wat groenelementen aanwezig.
Daarnaast bevindt zich een rietveld op het bedrijf (zie volgende foto’s).
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
18 | 20
5 Conclusie
Het voorliggend m.e.r.-project omvat de uitbreiding van het bedrijf te Kallo. Dit is een afvalverwerkend
bedrijf, waar de activiteiten opgesplitst kunnen worden in volgende delen: co-vergisting, cocompostering en in minder mate het opslaan en shredderen van houtafval.
Uit het MER blijkt dat de activiteiten op het bedrijf aanleiding geven tot volgende aandachtspunten met
betrekking tot milieugerelateerde effecten:

invloed tot de concentraties in de omgevingslucht, en dit voornamelijk inzake NH3, NOx en geur;

invloed op fauna en flora door de diverse emissies;

invloed op het geluidsklimaat van de omgeving;

invloed op de overige disciplines door de algemene bedrijfsuitbating.
Uit het milieu-effectenonderzoek blijkt de impact van de bedrijfsuitbreiding op de diverse disciplines
zeer beperkt tot minimaal te zijn, mede door de genomen maatregelen.
Wel zijn er een aantal zaken die aandacht verdienen. Hoewel het wettelijk verplicht is, zi jn er op het
bedrijf geen peilputten aanwezig. Het is dan ook niet mogelijk om een uitspraak te doen omtrent de
grondwaterkwaliteit. Deze moeten dan ook geplaatst worden.
De geleide luchtemissies voldoen aan de geldende emisiegrenswaarden, en er wordt tevens voldaan aan
de luchtkwaliteitsdoelstellingen. Door de ligging van het bedrijf in de Antwerpse Haven, wat beschouwd
kan worden als een laag geurgevoelig gebied, blijken de geureffecten voornamelijk als een matig
negatief effect ingeschat te worden. Enkel in de directe omgeving van het bedrijf strekt zich een gebied
met mogelijks sterk negatieve geureffecten op. Tegen het bedrijf zijn er de laatste jaren geen officiële
geurklachten geweest, maar vanuit het nabijgelegen douanegebouw wordt melding gemaakt va n geur,
gelinkt aan Op De Beeck nv. De aanwezigheid van actief koolfilters op de luchtinlaat van het gebouw zal
er normaliter voor zorgen dat de geuren niet tot in de gebouwen kunnen dringen. De vraag die hier dan
ook gesteld kan worden is of de resterende geurwaarnemingen als onaanvaardbaar beschouwd moeten
worden. Daarnaast heeft het bedrijf reeds heel wat inspanningen geleverd om de geuremissies te
reduceren (biofilter, wassers, ...). Er wordt hier dan ook voorgesteld om dit geurprobleem binnen in het
douanegebouw heel goed bij te houden, waardoor het eenvoudiger wordt om een uitspraak te doen over
de al dan niet onaanvaardbaarheid van de geur in de gebouwen. Op basis van dit “dagboek” kan dan veel
beter gekaderd worden of extra maatregelen, naast het gesloten houden van de poorten, noodzakelijk
zullen zijn om de geurimpact te reduceren.
Het is tevens van belang dat de aanwezige luchtzuiveringsinstallaties goed opgevolgd worden om een zo
optimaal mogelijk rendement te kunnen garanderen. De huidige opvolging van de biofilter, d.i.
driemaandelijks een ammoniakbepaling, moet zeker blijvend opgevolgd worden en kan als absoluut
minimum beschouwd worden. Een iets uitgebreidere opvolging, met o.a. een evaluatie van de toestand
biofiltermateriaal, kan aangeraden worden.
Inzake oppervlaktewaterkwaliteit blijken er nauwelijks wijzigingen te verwachten zijn die een
aanzienlijke impact zullen hebben op de debietgegevens, waardoor gesteld kan worden dat de
impactbeoordeling kan afgeleid worden uit de referentiesituatie. Frequent worden overschrijdingen van
de lozingsnorm inzake CZV vastgesteld. Omwille van het feit dat die voornamelijk recalcitrant CZV. Een
bijkomende behandeling van het afvalwater om dit CZV te verwijderen wordt echter weinig zinvol
geacht. Temeer daar de concentratie aan zwevende stoffen doorgaans zeer laag is (zodat bvb het
gebruik van een zandfilter maar een beperkte impact kan hebben), en gezien er tijdens droge periodes
er veel minder tot niet geloosd wordt, waardoor de impact ook in deze periodes zeer beperkt is. Het
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
19 | 20
lijkt dan ook aangewezen om een hogere lozingsnorm inzake CZV toe te passen. Zelfs indien permanent
zou geloosd worden aan een concentratie van 250 mg/l zelfs dan blijft de impact verwaarloosbaar
(minder dan 1%). Er zijn echter geen meetgegevens beschikbaar om een haalbare lozingsconcentratie
inzake CZV af te leiden bij lagere temperaturen.
Globaal kan echter gesteld worden dat de uitbreiding van de composteringscapaciteit geen aanleiding zal
geven tot bijkomende effecten.
Uitbreiding van een mest- en afvalverwerkingsinstallatie door middel van compostering en
vergisting
20 | 20