Toelichting gemeenteraad 30 juni 2014

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 30 JUNI 2014
OPENBARE ZITTING
DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING.
Art. 33, par. 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt:
‘Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de
dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Het huishoudelijk reglement bepaalt
de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de
vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die
opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen
opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de
voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend.’
Voor wie een e-mail adres heeft werden deze reeds doorgemaild ; voor wie geen e-mail adres bezit, worden
deze ontwerp-notulen schriftelijk meegestuurd met de dagorde.
Elk lid van de Raad heeft dus het recht hetzij voor, hetzij tijdens de vergadering, bezwaren tegen de
redactie in te brengen. Het betreft hier de notulen van de gemeenteraadszitting van 26 mei 2014.
DAGORDEPUNT 2. TOERISME LEIESTREEK. ALGEMENE VERGADERING DD. 02.07.2014.
Deze vindt plaats in het Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen in Kortrijk om 20.00 uur op 02.07.2014. De officiële
uitnodiging met de agenda hebben we nog niet ontvangen (in art. 8 §1 van de statuten van Toerisme Leiestreek
staat dat de uitnodiging voor de algemene vergadering ten minste 8 vrije dagen op voorhand moet opgestuurd
worden). Via mail werden we op de hoogte gebracht dat er een statutenwijziging op de agenda staat.
Agenda:
1. Goedkeuring verslag 11/12/2013
2. Goedkeuring nieuw lid in de Algemene Vergadering en nieuwe beheerder in de Raad van Bestuur
3. Goedkeuring van de nieuwe statuten
4. Kennisgeving activiteitenrapport 2013
5. Kennisgeving jaarrekening 2013
6. Kennisgeving rapport toezichthouders
7. Kennisgeving jaarverslag 2013 Raad van Bestuur
8. Goedkeuring jaarrekening 2013
9. Kwijting aan de bestuurders
10. Goedkeuring marketingplan 2015-2020
11. Varia
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd voorgestelde de statutenwijziging van Toerisme Leiestreek goed
te keuren en onze vertegenwoordiger (E. Lust) te mandateren.
DAGORDEPUNT 3. KENNISGEVING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET
STADSBESTUUR EN DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AANGAANDE
LIJST VAN DE INWONERS DIE RECHT HEBBEN OP EEN VERHOOGDE
TEGEMOETKOMING VAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING
VOOR DE INKOHIERING VAN DE ALGEMENE GEMEENTEBELASTING. AANSLAGJAREN
2014-2018.
De Raad, gelieve kennis te willen nemen van de overeenkomst nr. 14/84 inzake de mededeling van
persoonsgegevens door de KSZ aan de stad Menen voor de automatische toekenning van aanvullende
voordelen aan inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging, met toepassing van beraadslaging nr. 11/29 van 5 april 2011 van het sectoraal comité
van de sociale zekerheid en van de gezondheid zoals gewijzigd op 4 juni 2013.
Deze overeenkomst beoogt de mededeling, door de KSZ aan de stad, van de lijst van de inwoners die recht
hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, uitsluitend met
het oog op de automatische toekenning van een belastingvermindering of een ander aanvullend voordeel
vastgesteld in het gemeentelijk reglement van 16 december 2013.
De algemene gemeentebelasting werd goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013.
De tariefvermindering is voorzien in artikel 5.
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd hier kennis te willen van nemen.
DAGORDEPUNT 4. BUDGET 2014. INTERNE KREDIETAANPASSING NR. 1. KENNISNAME.
Na de goedkeuring van het BBC-meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014, dringen zich een aantal aanpassingen
aan het budget 2014 op. In het college van 2 juni 2014 werd de eerste interne kredietaanpassing goedgekeurd.
Na bijna een half jaar werken in de nieuwe BBC-boekhouding blijkt dat een aantal kredieten op de verkeerde
budgetsleutels werden voorzien of dat op bepaalde budgetsleutels te krap werd begroot en andere te ruim.
In deze interne kredietaanpassing worden alle verhogingen van uitgaven gecompenseerd met dezelfde
verlagingen of met extra inkomsten. Er is enkel sprake van verschuivingen binnen hetzelfde beleidsdomein en
inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aan de beleidsnota.
In het document in bijlage vindt u volgende documenten:
 Interne kredietaanpassing
 Verklarende nota van de stadssecretaris bij het voorontwerp van de interne kredietaanpassing
 Uittreksel uit het verslag van het managementteam betreffende de interne kredietaanpassing.
Overeenkomstig artikel 155 van het gemeentedecreet brengt het college van burgemeester en schepenen de
gemeenteraad hiervan onverwijld op de hoogte.
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de interne kredietaanpassing.
DAGORDEPUNT 5. BUDGET 2014. BUDGETWIJZIGING NR. 1. VASTSTELLING.
In de gemeenteraad van 16 december 2013 werden het BBC-meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014
goedgekeurd.
Na de interne kredietaanpassing goedgekeurd in het College van Burgemeester en Schepenen van 2 juni 2014,
zijn nog een aantal verschuivingen nodig tussen diverse beleidsdomeinen en van het exploitatie- naar het
investeringsbudget. Daarnaast werden bepaalde budgetsleutels te krap begroot, die niet kunnen gecompenseerd
worden door verlagingen en kon de stad op een aantal onvoorziene extra inkomsten rekenen.
Deze wijzigingen kunnen niet opgevangen worden door een interne kredietaanpassingen en maken deel uit van
een budgetwijziging.
Na deze budgetwijziging past het budget nog steeds in het meerjarenplan:
 Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aan de beleidsnota of de strategische nota.
 Het resultaat op kasbasis is ieder jaar groter dan nul en wordt ieder jaar positiever dan het
oorspronkelijke meerjarenplan.
De autofinancieringsmarge is ieder jaar groter dan nul en wordt dit jaar positiever dan het
oorspronkelijke meerjarenplan.
Resultaat op kasbasis
(Budget)
Resultaat op kasbasis (na
BW)
Autofinancieringsmarge
(Budget)
Autofinancieringsmarge
(na BW)
5.342
8.229
6.880
9.895
168.941
1.962
1.563.710 2.651.597 2.655.248 2.688.263 2.877.309 2.740.330
1.033.726
895.197 1.663.151 1.343.865 1.645.796 2.008.771
1.003.326
895.197 1.663.151 1.343.865 1.645.796 2.008.771
In het document in bijlage vindt u:
 De verklarende nota met o.a. de motivering van de wijzigingen, de financiële toestand en de
nominatieve subsidies
 De financiële nota
 De toelichting bij de budgetwijziging
 Het advies van het managementteam
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd deze eerste budgetwijziging vast te stellen.
DAGORDEPUNT 6. PATRIMONIUM. COMITÉ TOT AANKOOP. VERWERVING VAN GROND
TE LAUWE, K. ASTRIDLAAN. BELOFTE TOT KOSTELOZE GRONDOVERDRACHT.
GOEDKEURING EN AANVAARDING.
De stad Menen heeft de onderhandelingen afgerond tot verwerving van grond gelegen in de Koningin Astridlaan
48 te Menen(Lauwe), voor de bouw van een Cultureel Centrum te Lauwe;
Het over te dragen deel grond betreft deel van perceel gelegen te Menen derde afdeling, Koningin Astridlaan,
sectie A, nr. 208 V, en heeft een oppervlakte van 24a 66 ca;
Bedoeld deelperceel is gelegen in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP Leiestraat, goedgekeurd bij beslissing van
de Bestendige Deputatie dd. 09 juni 2011, deels bestemd tot zone voor gemengde functie (zone6) en deels
gelegen in zone voor gemengde functie met overdruk plein (zone 9)binnen het RUP Leiestraat;
Het opmetingsplan werd opgemaakt door landmeters-experts Callens en Vandermeersch bvba uit Kortrijk, op
17 januari 2013 (aangepast op 24 juni 2013) (ref;nr. A3.K.016.13), waar vernoemd over te dragen deel
aangeduid is als lot 5 (24a 66ca);
De onderhandse akte houdende belofte tot kosteloze overdracht werd op 18 september 2013 door de
optiegevende partijen ondertekend, waarbij belofte tot kosteloze overdracht van bedoeld perceel, lot 5 op het
opmetingsplan, wordt gedaan aan de stad Menen , met het oog op de oprichting van een polyvalent
gemeenschapscentrum (inclusief Cultureel Centrum) te Lauwe, en de uitdrukkelijke bestemming hiertoe. Deze
belofte tot kosteloze grondoverdracht werd voor de stad Menen door de burgemeester en de stadssecretaris
mede ondertekend, onder voorbehoud van aanvaarding van de overdrachtsbelofte door de gemeenteraad,
zonder evenwel de optiehoudende partij tot het lichten ervan te verplichten;
De kosteloze overdrachtbelofte is geldig voor een termijn van twaalf maanden te rekenen vanaf de
ondertekening , op 18 september 2013, en geldt dus tot 18 september 2014;
De overdracht zal tot stand komen door het lichten van de optie door de optiehoudende partij binnen de
gestelde termijn, onder schorsende voorwaarde van goedkeuring door de toezichthoudende overheid; het
lichten van de optie kan gebeuren door ofwel het ondertekenen van de authentieke akte , hetzij bij
gerechtsdeurwaardersexploot of aangetekend schrijven, mits voldaan is aan de bepalingen van het
bodemdecreet van 27.10.2006 (hoofdstuk VIII);
Gelet op het gunstig bodemattest afgeleverd door OVAM dd. 10.04.2013, met referentie naar het oriënterend
bodemonderzoek dd. 13.11.2006, waarin gewezen wordt op de aanwezigheid van historische vervuiling, doch
waaruit blijkt dat op deze grond volgens het Bodemdecreet geen verdere maatregelen moeten worden
uitgevoerd.
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de akte houdende kosteloze overdrachtbelofte aan de stad
Menen voor grond gelegen Koningin Astridlaan (24a 66 ca )voor de oprichting van een polyvalent
gemeenschapscentrum te Menen-Lauwe te aanvaarden en goed te keuren, alsook te beslissen tot
lichten van de optie, teneinde titel van kosteloze overdracht te verkrijgen.
DAGORDEPUNT 7. S.A.B.K. MENEN GEBOUW BRUGGESTRAAT. VERVANGEN VAN
OUDE CV-KETEL DOOR NIEUWE CONDENSERENDE GASKETEL. VASTSTELLEN VAN DE
WIJZE VAN GUNNEN EN DE GUNNINGSVOORWAARDEN.
In het Gemeentebudget 2014 wordt een krediet voorzien (€ 30.000) voor de vernieuwing en aanpassing van het
verwarmingssysteem van het gebouw van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten in de Bruggestraat te
Menen.
Bijgaand wordt het bestek met administratieve, contractuele en technische bepalingen en financiële raming
voorgelegd voor deze opdracht van werken .
De werken worden geraamd op een bedrag van € 22.250,00 BTW 21% exclusief door medecontractant.
Omdat de geraamde waarde exclusief BTW 21% lager is dan € 85.000,00 mag als gunningswijze de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf (art.26 §1-1a OOW 2006) worden
weerhouden.
Vermits het geraamd bedrag hoger is dan de drempel van € 15.000,00 exclusief BTW 21% (art. 1-4° GR-besluit
24.09.2007 houdende vaststelling Dagelijks Bestuur) dienen de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden bij
gemeenteraadsbesluit te worden vastgesteld.
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd het bestek goed te keuren en de bijhorende wijze van gunnen en
gunningsvoorwaarden vast te stellen.
DAGORDEPUNT 8. AGB WOONBEDRIJF. OPVRAAG KAPITAALSUBSIDIE AGB.
GOEDKEURING.
Het AGB Woonbedrijf Menen vraagt hierbij de opvraging van het kapitaal voorzien in de investeringsenveloppe
OB-RO&W - Overig beleid Ruimtelijke Ordening en Wonen – algemene rekening 6640000 – beleidsitem
062902- 2014 in de meerjarenplanning voor de som van 95.000,00 euro.
Het bedrag werd ook voorzien op de begroting van het AGB Woonbedrijf Menen en dient ter aanvulling van
het eigen vermogen ( zie geplaatst kapitaal 100000).
Gezien dit voorzien werd op het programma van de tijdens het dienstjaar 2013 uit te voeren investeringen door
de Stad Menen ( = Buitengewone dienst ) dient de aanvraag ook voor te komen op de Gemeenteraad.
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de uitbetaling van het voorziene kapitaal.
DAGORDEPUNT 9. WARMER WONEN – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST REGIONALE
PLOEG RENOVATIEBEGELEIDERS PROJECTSUBSIDIE IMPULSFONDS. GOEDKEURING.
Sinds begin 2013 bouwt Leiedal samen met verschillende partners aan het project ‘Warmer Wonen’ ( WW).
Warmer Wonen is een project dat via een geïntegreerde aanpak van het bestaande woningpatrimonium een
verschil kan maken op vlak van energie-efficiëntie en wooncomfort.
Op het SC 02.12.2013 werd de intentieverklaring ‘Warmer Wonen’ ondertekend, alsook door de OCMW-raad
dd. 23.12.2013.
Menen stipte volgende deelfacetten aan:
1-geïntegreerde screenings uitvoeren binnen een bepaalde perimeter, straat. Voor Menen werd een engagement
aangegaan om 142 adressen aan te leveren voor het uitvoeren van energiescans in 2014. Screenings uit te
voeren via de IGS, door de technisch medewerker;
2-loket: bestaat reeds en wordt verder uitgebouwd mbt renovatie van de woningen
3-lokale coördinatie: wordt opgenomen door de dienst huisvesting
4-renovatiebegeleidingen: ressorteert onder de bovenlokale renovatiebegeleidingsploeg.
Om als stad gebruik te maken van de renovatiebegeleidingsploeg zal er een financiële bijdrage noodzakelijk zijn.
Beoogd: voor Menen wordt een jaarlijks target vooropgesteld van 11 renovatiebegeleidingen per jaar. (zie
overeenkomst, punt 4)
5-financiële stimuli onder de vorm van een renovatiepremie voor verhuurders. Deze premie wordt verder
uitgewerkt in 2014 en gekoppeld aan een lokaal kwaliteitslabel.
6-vervangbouw: stimuleren door de slooppremie die gekoppeld is aan de registers. Hier is er de intentie om een
rollend fonds op te richten.
7-datamanagement: dit moet ervoor zorgen dat alle data ivm screenings, renovaties zoveel mogelijk wordt
gedeeld. Momenteel onderzoekt Leiedal (cluster e-gov) en de provincie West-Vlaanderen ( steunpunt sociale
planning), die reeds beschikken over expertise mbt datamanagement , hoe een dergelijk
datamanagementsysteem best kan worden opgezet.
8-communicatie en sensibilisatie: inzetten van eigen middelen
Betreffende punt 4 de renovatiebegeleiding gingen wij akkoord om een projectsubsidie, met name Impulsfonds
Provincie West-Vlaanderen, aan te vragen om een regionale renovatieploeg op te richten bij de Energiesnoeiers
Zuid-West-Vlaanderen van BND Kortrijk vzw en ook gedeeltelijk te co-financieren.
Betreffende de co-financiering voorzien wij op onze begroting 6000 € per jaar. In ruil hiervoor krijgen we 11
renovatiebegeleidingen.
Concreet: er wordt subsidie gevraagd om twee renovatiebegeleiders aan te werven en de expertise in de regio
te bundelen om te komen tot een renovatiedraaiboek. Het gaat om een renovatieproject van 3 jaar.
Het aanvraagformulier moet voor 1 september 2014 ingediend worden bij de provincie.
Indien goedgekeurd kunnen de aanwervingen in november beginnen om dan tegen 1 januari 2015 effectief op te
starten.
Om de aanvraag tot projectsubsidie te kunnen indienen bij de provincie, moet er een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden tussen de projectpartners. Deze
samenwerkingsovereenkomst vindt u in bijlage.
De samenwerkingsovereenkomst dient ook ter kennisgeving voorgelegd te worden op de
OCMW-raad.
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.
DAGORDEPUNT 10. ALGEMENE POLITIEVERORDENING (APV). GEMEENTELIJKE
VERORDENING OP HET KAMERWONEN (KAMERREGLEMENT). HERNIEUWING N.A.V.
WIJZIGINGEN REGELGEVING WOONKWALITEITSBEWAKING. GOEDKEURING.
Een essentieel aspect van het grondwettelijk recht op een behoorlijke huisvesting is de woningkwaliteit.
De regelgeving hieromtrent zat sinds 1997 vervat in 2 afzonderlijke wetgevingen(het Kamerdecreet en de
Vlaamse Wooncode)
Op 11 augustus 2013 is deze regelgeving inzake woonkwaliteitsnormen en - bewaking samengebracht binnen
één wettelijk kader, dit door het Integratiedecreet van 29.03.2013 en het Integratiebesluit van 12.07.2013.
Hierdoor werd het Kamerdecreet van 1997 geïntegreerd in de Vlaamse Wooncode.
Door Wonen-Vlaanderen werden alle gemeenten uitdrukkelijk gewezen op de aandachtspunten binnen deze
vernieuwde wetgeving. (cfr. rondzendbrief dd. 04.10.2013).
Deze rondzendbrief wijst erop dat de bestaande gemeentelijke kamerreglementen (in geval de gemeente
hierover zou beschikken) slechts geldig zijn tot 31 december 2014.
Gemeenten die hun bestaande strengere regels voor kamers willen verderzetten, moeten voor 31.12.2014 een
nieuwe verordening voorleggen aan de minister van Wonen, dit ten laatste op 30 juni 2014
Menen heeft als aanvulling op de Vlaamse kwaliteitsvereisten, reeds bij gemeenteraadsbeslisisng van 27.08.2007
een eigen politieverordening met strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers uitgewerkt
(‘Kamerreglement’- opgenomen als bijlage 8 bij het APV).
Een ad hoc werkgroep werd opgericht met de uitdrukkelijke opdracht het bestaande kamerreglement te
herwerken, in functie van de vernieuwde wetgeving, en tot evaluatie van de aanvullende kwaliteitsvereisten door
het gemeentelijk reglement opgelegd. Wonen-Vlaanderen nam deel aan de besprekingen in deze
dienstoverschrijdende werkgroep (dienst huisvesting-dienst ruimtelijke ordening – dienst juridische zaken).
De voornaamste vernieuwingen in het ‘Kamerreglement’ betreffen volgende aspecten:
-de invoering van een voorafgaande uitbatingsvergunning voor verhuur of te huur stellen van kamers (mits
gunstig conformiteitsattest + gunstig advies na controle gemeentediensten + gunstig brandweerverslag)
-beperkte geldigheidsduur van de uitbatingsvergunning tot 5 jaar
-de minimale kameroppervlaktenorm blijft 24 m², verhoogd met 6 m² per persoon, met een maximale
bezetting van 3 personen per kamer;
-minimum 1m² raam per kamer ter verluchting
-verplicht voorafgaande keuring van de elektriciteit (minimum 4stopcontacten /kamer)
-gemeentelijke kamerreglement is niet van toepassing op studentenkamers en kamers tot huisvesting van
seizoenarbeiders, welke onder de algemene woonkwaliteitsnormen ressorteren zoals opgelegd door de
Vlaamse Wooncode (en laatst gewijzigd door het Integratiedecreet en –Integratiebesluit);
-aanpassing brandveiligheidsvereisen voor kamerwoningen (identiek voor HVZ Fluvia)
De ontwerptekst van de hernieuwde politieverordening op kamerwonen ontving eveneens gunstig advies
vanwege de brandweer en de politie.
De verordening werd toegelicht, besproken en positief geadviseerd op het Lokaal Woonoverleg bijeen op
18.06.2014.
Op het Schepencollege dd. 16.06.2014 werd dit agendapunt doorverwezen naar de Gemeenteraad 30.06.2014.
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de hernieuwde politieverordening op het kamerwonen goed te
keuren.
DAGORDEPUNT 11. BRANDBEVEILIGING. GEMEENTELIJK AANDEEL Y-CENTRA DOOR
GEMEENTEN MET Z-CENTRA. (KOSTEN BRANDBEVEILIGING). KENNISNAME
HERNIEUWDE EINDAFREKENING DJ 2006-2010 EN ADVIES.
De stad Menen is binnen de toepassing van de Wet betreffende de Civiele Bescherming aangeduid als
gemeente-centrum van een gewestelijke groep van brandweerdiensten en behoort tot de categorie Z. De stad
beschikt over een Z-korps, en staat in voor de financiering ervan.
Het financieringssysteem van de brandweerdiensten wordt momenteel nog steeds georganiseerd wordt door
art 10 WCB.
De jaarlijkse bijdrage in de kosten van brandbeveiliging van de Y-centra, wordt jaarlijks ambtshalve door de
Provinciegouverneur afgenomen van de lopende rekening van de stad Menen.
Gezien momenteel nog steeds geen concrete wettelijke basis bestaat die toelaat dat de provinciegouverneur
zelf de normen vaststelt tot bepalen van het gemeentelijk aandeel van de gemeenten-groepscentra met een
eigen Z-korps, is de stad Menen een juridische procedure opgestart ter recuperatie van de eerdere
voorschotten van de brandbeveiliging. Dit gebeurt in een gezamenlijke procedure met de gemeenten
Zwevegem, Anzegem en Kuurne (alle besturen met een Z-korps), waarbij de procedures voor het
Grondwettelijk Hof en voor de Burgerlijke rechtbank momenteel nog steeds lopende zijn.
Bij eerdere beslissing dd. 31 maart 2014 reeds verstrekte de gemeenteraad van Menen ongunstig advies bij de
ambtshalve afname en door de gouverneur voorgestelde eindafrekening voor dienstjaren 2006-2010.
Van de 28 gemeentelijke adviezen, waren er 11 ongunstig.
In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken werd door de gouverneur een hernieuwde
berekening uitgewerkt, en werd op basis hiervan een tweede voorstel tot definitieve afrekening van de
forfaitaire bijdragen brandweer voor dienstjaren 2006 tot 2010 aan de gemeenten voorgesteld. (zie brief dd. 14
mei 2014).
Opnieuw heeft de gemeenteraad 60 dagen de tijd om hierover binnen de 60 dagen gemotiveerd advies uit te
brengen.
In de nieuwe berekening wordt in het aandeel van elke gemeente nu wel ook rekening gehouden met een
hogere correctiefactor voor de gemeenten met een SEVESO-bedrijf op hun grondgebied, gezien dit immers
implicaties heeft voor de organisatie van de brandweerdienst in een gemeente (want brengt extra kosten mee),
waarbij ook een onderscheid gemaakt wordt tussen de aanwezigheid van een laagdrempelig of hoogdrempelig
Seveso-bedrijf op het grondgebied. Een bijkomende correctie werd eveneens ingevoerd dat gemeenten nooit
meer moeten betalen dan hun eigen kosten .
Ondanks dat de stad Menen 2 SEVESO-bedrijven op haar grondgebied heeft, zijn de gevorderde bedragen , en
dus ook de eindafrekening , daarom identiek gebleven.
Op voorstel van het schepencollege, en kaderend binnen de nog lopende juridische procedures voor de
burgerlijke rechtbank en het Grondwettelijk Hof, alsook gezien er geen enkele wijziging is in het gevorderde
eindbedrag voor de stad Menen, en omdat de herberekening op geen enkele manier antwoord geeft op de
bezwaren zoals geformuleerd in het eerdere advies van gemeenteraad dd. 31.03.2014, wordt voorgesteld dat de
gemeenteraad deze ambtshalve afname en de voorgestelde hernieuwde eindafrekening dd. 14.05.2014 opnieuw
ongunstig adviseert.
De motieven tot ongunstig advies, zoals geformuleerd in de beslissing van de gemeenteraad van 31 maart 2014
blijven onverminderd gelden, en worden in huidig hernieuwd advies integraal overgenomen.
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de ambtshalve afname en de voorgestelde hernieuwde
eindafrekening DJ 2006 tot 2010 ongunstig te adviseren.
DAGORDEPUNT 12. WERELDRAAD/ STEDELIJKE RAAD VOOR
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING. GOEDKEURING NAAMSVERANDERING.
De leden van de Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking waren al jaren op zoek naar een modernere
naam die ook correcter aanvoelt. Op de vergadering van 16 oktober 2013 werd als nieuwe naam ‘Wereldraad’
met als ondertitel ‘Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking’ voorgesteld en door de leden van de
adviesraad goedgekeurd. ‘Wereldraad’ wordt dus de nieuwe naam, maar waar mogelijk/relevant wordt de
ondertitel ‘Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking’ erbij geplaatst zodat de naam ook duidelijkheid
schept naar mensen die niet meteen met ‘ontwikkelingssamenwerking’ bezig zijn.
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd deze naamsverandering goed te keuren.
DAGORDEPUNT 13. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EN AFSPRAKENNOTA STAD
MENEN – CC DE STEIGER. GOEDKEURING.
Na het College van Burgemeester en Schepenen heeft ook de Raad van Beheer van het Cultureel Centrum de
samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota Stad Menen – CC De Steiger besproken en aanvaard.
Eén voorstel tot wijziging is genoteerd.
Bij de samenwerkingsovereenkomst, titel 1, punt 2 over de duur van de overeenkomst. “Deze overeenkomst
treedt in werking op 3 juli 2014 en neemt een einde, ten laatste op 31/12/2019”. Deze laatste datum is met één
jaar verlaat.
Evaluatie moet immers gebeuren na einde van de legislatuur en door nieuwe legislatuur.
Titel 8, punt 8.3 noteert bij evaluatie “In het begin van elke nieuwe legislatuur maakt CC De Steiger een
evaluatieverslag op” …
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota stad Menen CC De Steiger goed te keuren.
DAGORDEPUNT 14. CC DE STEIGER. ALGEMENE VERGADERING DD. 03.07.2014.
BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA EN MANDATERING VAN DE
VERTEGENWOORDIGER.
Op 3 juli vindt de eerste algemene vergadering van vzw CC De Steiger onder vorm van een extern
verzelfstandigd agentschap plaats.
Rekening houdende met artikel 8 van de statuten moet de agenda van de algemene vergadering ter kennis
gegeven worden aan de Gemeenteraad binnen een tijdsbestek dat garanties biedt dat:
-de Gemeenteraad kennis heeft kunnen nemen van de vooropgestelde agendapunten
en
-de Gemeenteraad voldoende tijd heeft gekregen om zich te kunnen uitspreken over de agendapunten van de
eerstvolgende algemene vergadering.
Agenda:
- goedkeuring statutenwijziging
- goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota tussen stad Menen en vzw CC De Steiger
- benoeming leden raad van bestuur
- varia
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering
dd. 3 juli van CC De Steiger en deze goed te keuren. Idem dito wat betreft de mandatering van de
vertegenwoordiger.
DAGORDEPUNT 15. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE WAHISSTRAAT.
AANPASSING. GOEDKEURING.
Het aanvullend verkeersreglement inzake de Wahisstraat werd vastgesteld in de Gemeenteraad dd. 24.02.2014,
agendapunt nr. 13.
Het aanvullend reglement werd op 12 mei 2014 ondertekend door de secretaris-generaal van het departement
Mobiliteit en Openbare werken; mits in artikel 5§3a het volgende wordt geschrapt:
“ JM Sabbestraat. Ter hoogte van de school en op de kruispunten met de N8 en de N32b”.
Het aanvullend reglement werd in die zin aangepast.
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd het voorliggend aangepast aanvullend verkeersreglement te
willen vaststellen.
DAGORDEPUNT 16. INDIRECTE BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE
STUKKEN. VASTSTELLING.
Het Schepencollege stelt voor de indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken te wijzigen, gelet
op de mail van 20 mei 2014 waarbij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken de productiekosten voor
een gewoon paspoort van 32 bladzijden aangevraagd in normale procedure vermindert.
ARTIKEL 2
De bedragen worden als volgt vastgesteld:







EID + EID vreemdelingen: normale procedure: 20,00 €
EID + EID vreemdelingen: dringende procedure: 121,00 €
EID + EID vreemdelingen: zeer dringende procedure: 185,00 €
Verblijfsvergunning vreemdelingen (1ste afgifte): 10,00 €
Verblijfsvergunning vreemdelingen (duplicaat): 11,50 €
Identiteitskaart < 12 jaar vreemdelingen: 10,00 €
Kids-ID: normale procedure: 10,00 €



























Kids-ID: dringende procedure: 113,00 €
Kids-ID: zeer dringende procedure: 177,00 €
Nieuwe pin/puk code EID: 2,00 €
Reispas < 12 jaar: 45,00 €
Reispas < 12 jaar: dringende procedure: 215,00 €
Reispas 12-18 jaar: 50,00 €
Reispas 12-18 jaar: dringende procedure: 220,00 €
Reispas > 18 jaar: 80,00 €
Reispas > 18 jaar: dringende procedure: 250,00 €
Internationaal + Europees rijbewijs: 25,00 €
Europees rijbewijs (duplicaat): 25,00 €
Voorlopig rijbewijs (model 3-18-36): 25,00 €
Voorlopig rijbewijs (model 3-18-36) (duplicaat): 7,50 €
Trouwboekje: 20,00 €
Opmaak geboorteakte: 15,00 €
Opmaak huwelijksakte: 20,00 €
Afsluiten samenlevingscontract: 20,00 €
Beëindiging samenlevingscontract: 20,00 €
Eenzijdige beëindiging samenlevingscontract: 180,00 €
Opmaak overlijdensakte: 15,00 €
Kopie A4 formaat: 0,25 €
Kopie A3 formaat: 0,50 €
Kleurenkopie A4 formaat: 1,00 €
Kleurenkopie A3 formaat: 2,00 €
Afdruk kopie plannen: 6,5 €/m²
Afdruk plotter: 2,50 €
Afgifte conformiteitsattest voor een kamerwoning: 62,50 € verhoogd met 12,50 €/kamer vanaf de 6de
kamer en met een maximum van 1.250,00 €
 Afgifte conformiteitsattest voor een woning: 62,50 €
 Stedenbouwkundige documenten:
a) Inlichtingen vastgoedinformatie: 50,00 €
b) Stedenbouwkundig uittreksel conform Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: 30,00 €
 Indienen van een stedenbouwkundige aanvraag:
1a) stedenbouwkundige aanvraag waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat: 15,00 €
b) stedenbouwkundige aanvraag voor technische werken of terrein aanlegwerken: 15,00 €
c) aanvraag stedenbouwkundig attest: 15,00 €
2) stedenbouwkundige aanvraag voor werken met een uitgebreide dossiersamenstelling: 25,00 €
3) verkavelingsaanvraag: 50,00 € per lot
4) aanvraag verkavelingswijziging: 25,00 €
wordt vervangen door :
ARTIKEL 2
De bedragen worden als volgt vastgesteld :


EID + EID vreemdelingen: normale procedure: 20,00 €
EID + EID vreemdelingen: dringende procedure: 121,00 €



































EID + EID vreemdelingen: zeer dringende procedure: 185,00 €
Verblijfsvergunning vreemdelingen (1ste afgifte): 10,00 €
Verblijfsvergunning vreemdelingen (duplicaat): 11,50 €
Identiteitskaart < 12 jaar vreemdelingen: 10,00 €
Kids-ID: normale procedure: 10,00 €
Kids-ID: dringende procedure: 113,00 €
Kids-ID: zeer dringende procedure: 177,00 €
Nieuwe pin/puk code EID: 2,00 €
Reispas < 12 jaar: 39,00 €
Reispas < 12 jaar: dringende procedure: 215,00 €
Reispas 12-18 jaar: 44,00 €
Reispas 12-18 jaar: dringende procedure: 220,00 €
Reispas > 18 jaar: 74,00 €
Reispas > 18 jaar: dringende procedure: 250,00 €
Internationaal + Europees rijbewijs: 25,00 €
Europees rijbewijs (duplicaat): 25,00 €
Voorlopig rijbewijs (model 3-18-36): 25,00 €
Voorlopig rijbewijs (model 3-18-36) (duplicaat): 7,50 €
Trouwboekje: 20,00 €
Opmaak geboorteakte: 15,00 €
Opmaak huwelijksakte: 20,00 €
Afsluiten samenlevingscontract: 20,00 €
Beëindiging samenlevingscontract: 20,00 €
Eenzijdige beëindiging samenlevingscontract: 180,00 €
Opmaak overlijdensakte: 15,00 €
Kopie A4 formaat: 0,25 €
Kopie A3 formaat: 0,50 €
Kleurenkopie A4 formaat: 1,00 €
Kleurenkopie A3 formaat: 2,00 €
Afdruk kopie plannen: 6,5 €/m²
Afdruk plotter: 2,50 €
Afgifte conformiteitsattest voor een kamerwoning: 62,50 € verhoogd met 12,50 €/kamer vanaf de 6de
kamer en met een maximum van 1.250,00 €
Afgifte conformiteitsattest voor een woning: 62,50 €
Stedenbouwkundige documenten:
a) Inlichtingen vastgoedinformatie: 50,00 €
b) Stedenbouwkundig uittreksel conform Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: 30,00 €
Indienen van een stedenbouwkundige aanvraag:
1a) stedenbouwkundige aanvraag waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat: 15,00 €
b) stedenbouwkundige aanvraag voor technische werken of terrein aanlegwerken: 15,00 €
c) aanvraag stedenbouwkundig attest: 15,00 €
2) stedenbouwkundige aanvraag voor werken met een uitgebreide dossiersamenstelling: 25,00 €
3) verkavelingsaanvraag: 50,00 € per lot
4) aanvraag verkavelingswijziging: 25,00 €
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om hierover te willen stemmen.
DAGORDEPUNT 17. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING DD. 26 MEI 2014.
Zijn er opmerkingen te maken over de processen-verbaal van de vorige zitting van 26 mei 2014?
Artikel 33, laatste alinea van het Gemeentedecreet luidt als volgt:
‘Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en
worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend.’
MENEN, vrijdag 20 juni 2014
namens het College van Burgemeester en Schepenen
in opdracht
de stadssecretaris
E. ALGOET
de voorzitter van de gemeenteraad
C. BONTE-VANRAES