DDL-20140916-01001MA001

© Copyright 2013 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Dinsdag, 16 september 2014
ONDERWIJS BMC Advies bekijkt situatie middelbare scholen in Maastricht naar aanleiding van hervormingsplannen
Onderzoek LVO: 23.000 euro
door onze verslaggever
MAASTRICHT – De gemeenteraad
van Maastricht trekt 23.000 euro
uit voor een onderzoek naar de
onderwijsvoorzieningen in de
stad. De uitkomsten moeten de
raad helpen bij het beoordelen
van de plannen van LVO.
De onderwijskoepel Limburgs
Voortgezet Onderwijs wil het middelbaar onderwijs in Maastricht
clusteren naar onderwijstype. Die
plannen stuitten al sinds het begin
op veel verzet, zowel bij ouders en
leerlingen als de politiek.
Waar onderwijswethouder Mieke Damsma (D66) de gemeenteraad altijd voorhield dat de politiek
niet over de inhoud van onderwijs
gaat, maar enkel over de gebouwen,
besloot de raad in mei van dit jaar
toch tot een onderzoek. Tien van
de elf partijen, alleen de VVD was
tegen, weigeren zo maar akkoord te
gaan met de plannen om brede
scholengemeenschappen te vervan-
gen door onderwijsclusters. Het
gros van de partijen geeft de voorkeur aan twee brede scholengemeenschappen op elke Maasoever.
De politiek heeft duidelijk weinig
vertrouwen in de door LVO gepresenteerde plannen én de onderbouwing ervan. Daarom is nu onderzoeksbureau BMC Advies uit
Amersfoort in de arm genomen
om de situatie van het middelbaar
onderwijs te bekijken.
BMC zal de demografische gegevens
(leerlingenaantallen
per
school, in- en uitstroom, trek naar
België enzovoorts) in kaart brengen. Verder maakt het bureau een
prognose voor de komende tien à
vijftien jaar en worden de demografische gegevens financieel ‘vertaald’
om te zien welke vorm van voortgezet onderwijs betaalbaar blijft. De
verschillende scenario’s, de plannen van LVO maar ook de voorkeur van de gemeenteraad en een
uitwerking van de samenwerkende
leerlingenraden, worden vervolgens in kaart gebracht.
BMC benadrukt in het plan van
aanpak dat het onderzoeksbureau
zelf geen oordeel formuleert over
de LVO-plannen. „Dat blijft immers een subjectieve en politieke
vraag.” De eindrapportage van
BMC moet uiterlijk 1 december
van dit jaar klaar zijn. Op 16 december wordt het rapport vervolgens
besproken in de gemeenteraad. De
onderzoekskosten van 23.000 euro
worden bekostigd uit het werkbudget van de gemeenteraad, een potje
voor raadsactiviteiten.