Gemeenteraad 29 september 2014

Gemeenteraad 29 september 2014
1. Kennisname jaarverslag klachtenbehandeling
_______________________________________
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag omtrent klachtenbehandeling (1/8/2013 –
31/7/2014).
2. Goedkeuring Woonbeleidsplan Gemeente Bekkevoort 2014 – 2019
________________________________________________________
De gemeenteraad keurt het voorgelegde woonbeleidsplan 2014 - 2019 goed.
4. Akteneming budgetten 2015 kerkfabriek O.L.-Vrouw Assent, kerkfabriek St. Laurentius Molenbeek
en kerkfabriek St. Pieter Bekkevoort
_________________________________________________________________________________
De gemeenteraad neemt akte van:
- het budget 2015 van Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Assent met een exploitatietoelage van 47.447,37 euro
en geen investeringstoelage
- het budget 2015 van Kerkfabriek St. Laurentius Molenbeek met een exploitatietoelage 5.208,75 euro
en geen investeringstoelage.
- het budget 2015 van Kerkfabriek St. Pieter Bekkevoort met een exploitatietoelage van 31.417,80
euro en geen investeringstoelage
5. Goedkeuring budget 2015 van de kerkfabriek St. Quirinus Wersbeek
_________________________________________________________
De gemeenteraad keurt het budget 2015 van de kerkfabriek St. Quirinus Wersbeek met een
exploitatietoelage van 41.977,50 euro en geen investeringstoelage goed.
6. Goedkeuring budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek O.L.-Vrouw Assent
_____________________________________________________________
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek O.L.-Vrouw Assent goed.
7. Goedkeuring meerjarenplannen 2014-2019 van de verschillende kerkfabrieken
_________________________________________________________________
De gemeenteraad keurt de meerjarenplannen 2014 - 2019 van de kerkfabrieken goed.
8. Belasting op aangifte van administratieve stukken dienst burger- en welzijnszaken – aanpassing
gemeenteraadsbesluit 30.12.2013
_______________________________________________________________________________
De gemeenteraad besluit het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken voor de
dienst burger- en welzijnszaken aan te passen.
9. Retributiereglement leerlingenvervoer in het kader overeenkomst project ‘Duurzaam naar school’ –
schooljaar 2014-2015 – aanpassing gemeenteraadsbesluit 07/07/2014
_________________________________________________________________________________
De gemeenteraad besluit het gemeenteraadsbesluit d.d. 07/07/2014 “Retributiereglement
leerlingenvervoer in het kader overeenkomst project ‘Duurzaam naar school’ – schooljaar 2014-2015 “
op te heffen en het aangepaste Retributiereglement leerlingenvervoer, schooljaar 2014 - 2015 goed te
keuren.
10. Overeenkomst tussen de scholen (vrije basisscholen) en de gemeente in het kader van het
project ‘Duurzaam naar school’ – schooljaar 2014 – 2015 – aanpassing gemeenteraadsbesluit
07/07/2014
_______________________________________________________________________________
De gemeenteraad besluit artikel 3 van het gemeenteraadsbesluit d.d. 07/07/2014 “Overeenkomst
tussen de scholen (vrije basisscholen) en de gemeente in het kader van het project ‘Duurzaam naar
school’ – schooljaar 2014-2015 “ op te heffen en de aangepaste overeenkomst Duurzaam naar
school, schooljaar 2014-2015 goed te keuren.
11. Buurtwegen – bebordingsproject provincie Vlaams-Brabant – bekrachtiging collegebesluit d.d.
28/07/2014 houdende goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
_______________________________________________________________________________
De gemeenteraad bekrachtigt het collegebesluit d.d. 28/07/2014 houdende goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst bebordingsproject buurtwegen provincie Vlaams-Brabant.
12. Onderhoud beton- en asfaltwegen 2014 – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
____________________________________________________________________________
De gemeenteraad besluit het bestek voor het bijzonder onderhoud beton- & asfaltwegen 2014 met een
raming van € 151.428,25 incl. btw en de open aanbesteding als gunningswijze goed te keuren.
13. PBE: toetreding tot GIS-activiteit
______________________________
De gemeenteraad besluit toe te treden tot de GIS-activiteit van de intercommunale PBE conform de
bepalingen opgenomen in het reglement inzake Infra-GIS.
14. Gemeentelijk onderwijs – Goedkeuring schoolreglement en infobrochure
_____________________________________________________________
De gemeenteraad besluit het schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de
infobrochure goed te keuren.
15. Technische en administratieve begeleiding, advisering en coördineren van projecten – toekenning
exclusiviteit aan Interleuven
_________________________________________________________________________________
De gemeenteraad besluit de dienst ‘1.7 technische en administratieve begeleiding, advisering en
coördineren van projecten’ in exclusiviteit toe te kennen aan de dienstverlenende vereniging
INTERLEUVEN met ingang van 1/10/2014 tot en met 31/12/2014 en keurt de
samenwerkingsovereenkomst goed.
BESLOTEN VERGADERING
3. Veiligheidsconsulent – toekenning exclusiviteit aan Interleuven
____________________________________________________
De gemeenteraad besluit de dienst ‘Veiligheidsconsulent kruispuntbank sociale zekerheid’ met ingang
van 1 oktober 2014 tot en met 31 december 2019 in exclusiviteit toe te wijzen aan Interleuven conform
de samenwerkingsovereenkomst en stelt dhr. Jan Gobert aan als veiligheidsconsulent en dhr. Bart
Stroobants als adjunct veiligheidsconsulent.