Houtrust - Maris College

PTA kunstvakken II beeldend (Art & Design) TL - Houtrust - cohort 2012-2013-2014
Schoolexamen derde leerjaar (2014-2015)
Periode Toets Omschrijving
PCS- Examen- Toetscode eenheid vorm
Tijdsduur
Herkansen
301T BV
8 lesweken
neen
Weging
1
SE 1
Onderzoek naar een klassiek thema
Verwacht wordt dat de leerling een onderzoek doet
naar een klassiek thema. Vanuit de opgedane kennis moet een decoratieve toepassing gedaan worden.
2
SE 2
Schriftelijk en praktisch kunnen toepassen en 302T BV/K/1, 2, schriftelijk 2 lesuren neen
benoemen van de beeldende aspecten
4, 5, 6 en en
praktisch verwerking van een druktechniek
8
praktisch 8 leswe- neen
ken
0,25
Het verwerken van beeldaspecten kleur, vorm 303T BV/V/1
en compositie
Verwacht wordt dat de leerling experimenteert met
materialen en met beeldaspecten rond het thema:
boek.
Het praktische gedeelte moet worden uitgevoerd in
tweedimensionaal werk en heeft een decoratieve of
praktische functie.
Voldoen moet worden aan:
1 het maken van sfeerbladen, schetsen, teksten en
ideeën in een logboek;
2 een onderzoek, naar verschillende technieken.
praktisch
0,5
Bedrijfsopdracht
Het uitvoeren van een opdracht, opdrachtgever buiten de school of vanuit de school zelf.
praktisch
8 lesweken
praktisch
8 lesweken
3
4
SE 3
SE 4
Het verwerken van de beeldaspecten kleur,
lijn en compositie
304T
Pagina 1 van 5
praktisch
neen
neen
1
0,75
0,5
1,0
Methodewijzer
PTA kunstvakken II beeldend (Art & Design) TL - Houtrust - cohort 2012-2013-2014
Periode Toets Omschrijving
PCS- Examen- Toetscode eenheid vorm
Deze drie beeldaspecten moeten verwerkt worden.
Verwacht wordt dat de leerling experimenteert met
materialen en met beeldaspecten rond het kunsthistorisch thema “portretten”.
De toegepaste techniek moet een schildertechniek
zijn. Voldoen moet worden aan:
1 een onderzoek naar verschillende schilderijen en
stromingen;
2 een vergelijking kunnen maken van eigen werk
met werk van een kunstenaar;
3 het maken van schetsen, teksten en ideeën.
De leerling kan voor het onderzoek gebruik maken
van Internet om kunststromingen en kunstenaars te
zoeken.
Het cijfer voor dit schoolonderzoek is het gemiddelde van de deelcijfers voor de volgende onderdelen:
1 het onderzoek naar schilderstijlen;
2 de techniek toepassing;
3 een vergelijking met werk van een kunstenaar;
4 het eindproduct.
Pagina 2 van 5
Tijdsduur
Herkansen
Weging
Methodewijzer
PTA kunstvakken II beeldend (Art & Design) TL - Houtrust - cohort 2012-2013-2014
Schoolexamen vierde leerjaar (2015-2016)
Periode Toets
5
SE 5
Omschrijving
PCS- Examen- Toetscode eenheid vorm
Tijdens de SE week een praktische opdracht 401T
rond het thema “ontwerpen”.
Het werk kan een decoratieve of praktisch functie
hebben,
Voldoen moet worden aan:
1 het maken van sfeerbladen, schetsen, teksten en
ideeën in een logboek;
2 een onderzoek naar verschillende technieken.
Tijdsduur
praktisch
8 lesuren
praktisch
8 lesuren
Herkan- Weging
sen
neen
1
Het cijfer voor dit schoolonderzoek is het gemiddelde van de deelcijfers voor de volgende onderdelen:
1 het logboek en de onderzoeken gedaan in de
voorperiode;
2 techniek toepassing;
3 vergelijking met werk van een kunstenaar;
4 eindwerkstuk.
6
SE 6
Het kiezen van een eigen thema dat uitge402T
werkt wordt in periode 5
Het werk kan een decoratieve of praktisch functie
hebben, Voldoen moet worden aan:
1 Het maken van sfeerbladen, schetsen, teksten en
ideeën in een logboek.
2 Een onderzoek naar verschillende technieken
Het vaststellen van het cijfer van een schoolonderzoek vindt plaats d.m.v. deelcijfers voor de volgende onderdelen:
1 het logboek en de onderzoeken gedaan in de
Pagina 3 van 5
neen
1
Methodewijzer
PTA kunstvakken II beeldend (Art & Design) TL - Houtrust - cohort 2012-2013-2014
Periode Toets
Omschrijving
PCS- Examen- Toetscode eenheid vorm
Tijdsduur
Herkan- Weging
sen
zie SE 6
403T
praktisch
8 lesweken
Het gemiddelde van 4 voortgangscontroletoetsen uit het derde en vierde leerjaar
4 schriftelijke toetsen over de kunstgeschiedenis
430T
schriftelijk 1 lesuur
VCT1
schriftelijke toets over de kunstgeschiedenis
251T
schriftelijk
1
VCT2
schriftelijke toets over de kunstgeschiedenis
252T
schriftelijk
1
VCT3
schriftelijke toets over de kunstgeschiedenis
253T
schriftelijk
VCT4
schriftelijke toets over de kunstgeschiedenis
254T
schriftelijk
Methodewijzer
voorperiode;
2 techniek toepassing;
3 vergelijking met werk van een kunstenaar;
4 eindwerkstuk.
7
SE 7
1 t/m 7 SE 8
neen
1
ja
1
Centraal Examen 2016
Periode Toets Omschrijving
april/mei CPE
a. Centraal Praktische Examen (CPE)
De cito-examengroep bepaalt een thema.
Aan de hand van een magazine wordt het thema uitgewerkt in subthema's d.m.v. beelden, teksten en verwijzingen. Het magazine heeft de volgende functie:
• toelichting/houvast voor de leerling;
• verschaffen van achtergrond informatie;
• kader voor het maken van keuzes(probleemstelling). De leerling maakt een keuze voor 1 van de subthema's.
Dit magazine krijgen de leerlingen 2 weken voor aanvang van het CPE-examen uitgereikt. Tijdens het werken aan het gekozen
Pagina 4 van 5
PTA kunstvakken II beeldend (Art & Design) TL - Houtrust - cohort 2012-2013-2014
thema
•
•
•
•
•
wordt gelet op of de leerling:
zelfstandig een probleemstelling kan formuleren en kan komen tot een zelfstandig/toegepast beeldend werk;
de diverse fases van het werkproces zelf kan doorlopen en bewaken;
beeldaspecten zo kan kiezen dat ze een bijdrage leveren aan de zeggingskracht van het eigen beeldende werk;
het werk zelfstandig kan presenteren en het werkproces kan laten zien;
aan de hand van eigen probleemstelling zelfstandig een relatie kan leggen met werk van andere kunstenaars, culturen
en of volkeren. Dit kan d.m.v. een werkstuk of een andere vorm.
Het CPE moet afgesloten en beoordeeld zijn voordat het cse begint.
De beoordeling van het CPE geschiedt door eigen docent en een tweede corrector.
mei
CSE
b Centraal Schriftelijk Examen (CSE)
heeft betrekking op:
• op problemen anticiperen
• keuzes maken en toelichten
• in zelfstandig en toegepast werk van anderen, aspecten van de voorstelling, beeldende aspecten, technieken, functionaliteit en cultuurhistorische context kunnen benoemen.
• met behulp van beelden ( plaatjes) reflecteren op zich zelf en anderen
Zowel bij het CPE als bij het CSE ligt de nadruk op het proces
Cijfer schoolexamen:
wordt berekend door - met in achtneming van de wegingsfactoren - het gemiddelde te berekenen van alle schoolexamens en dit gemiddelde af te
ronden op 1 decimaal.
Cijfer centraal examen:
wordt berekend door de behaalde score voor het CPE en voor het CSE volgens de cito-omzettingstabel om te zetten in een cijfer, deze 2 cijfers op
te tellen, door 2 te delen en af te ronden op 1 decimaal.
Eindcijfer:
wordt berekend door het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen bij elkaar op te tellen, door 2 te delen en af te ronden op 1 geheel getal.
Pagina 5 van 5