Brielle, 13 februari 2014. Geachte ouders/verzorgers, Uw

Brielle, 13 februari 2014.
Geachte ouders/verzorgers,
Uw zoon / dochter volgt het examenvak Beeldend Tekenen. Het examen van dit vak bestaat
uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). Een onderdeel van het centraal
examen is het centraal praktisch examen (CPE). Het centraal praktisch examen wordt
afgenomen in de weken voorafgaand aan het centraal examen.
Het CPE Beeldend Tekenen is in het Programma van Toetsing en Afsluiting geregeld in
artikel 27.
Artikel 27
1.
Het CPE beeldend tekenen is een onderdeel van het centraal examen.
2.
Het CPE beeldend wordt afgenomen volgens een door de schoolleiding op te stellen
rooster.
3.
De kandidaten maken het CPE beeldend tekenen onder toezicht en
verantwoordelijkheid van de rector en docenten, met dien verstande dat de rector er
zorg voor draagt, dat in elk lokaal waar het werk wordt gemaakt één toezichthouder
aanwezig is.
4.
Het CPE beeldend tekenen wordt 5 schooldagen voor de aanvang van het centraal
examen afgesloten.
5.
Een kandidaat die een onderdeel van het CPE beeldend tekenen mist, moet dit
onderdeel in overleg met de vakdocent en de secretaris van de eindexamencommissie
op een nader te bepalen tijdstip inhalen. De kandidaat moet het gemiste werk voor het
onder sub. 4 genoemde tijdstip inhalen.
6.
Voor een CPE beeldend tekenen mag een kandidaat geen herkansing aanvragen.
Toelichting.
Het CPE Beeldend Tekenen omvat 12 klokuren (720 minuten).
De tijdstippen waarop de kandidaten het CPE Beeldend Tekenen afleggen, staan in
de bijlage.
Aanwezigheid volgens rooster is verplicht. Van ieder geval van verhindering moet
de afdelingsleider voor de aanvang van een toets worden ingelicht (artikel 13 PTA).
De kandidaten moeten 5 minuten voor de aanvang van elk onderdeel van het CPE in
het lokaal aanwezig zijn.
In verband met de voorbereiding op het CPE Beeldend Tekenen hebben de kandidaten
in januari 2014 het CPE magazine-2014 (Roem) ontvangen. In de periode tot de
eerste zitting (17 maart 2014) kunnen de kandidaten zich aan de hand van het
magazine oriënteren op het thema en de sub-thema's.
De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de intensiteit van zijn voorbereiding. Mocht
een kandidaat zich voor het CPE niet hebben voorbereid, dan is hij toch gerechtigd aan
het CPE deel te nemen.
-
Voor de kandidaat vervallen de lessen voor de overige vakken als deze samenvallen
met de afname van het CPE Beeldend Tekenen.
Op dagen waarop het CPE Beeldend Tekenen wordt afgenomen volgt de kandidaat
voor en / of na de CPE-toets de lessen volgens het normale rooster.
Artikel 3 (PTA)
Onder de in artikel 2 lid 1 genoemde onregelmatigheid valt ook fraude tijdens een
schoolexamen / centraal examen. Onder fraude wordt onder andere verstaan:
het niet inleveren van (delen) van het schoolexamen / centraal examen (en het
beweren het wel ingeleverd te hebben);
examenwerk van andere inleveren;
het tijdens schoolexamens en centrale examens bij zich hebben en/of gebruik maken
van ongeoorloofde (digitale) hulpmiddelen (bijv. spiekbriefjes, mobiele telefoon);
afkijken of overleggen met anderen; gelegenheid geven tot afkijken; aanwijzingen
geven of krijgen tijdens toiletbezoek; gebruik maken van sociale media;
plagiaat;
overige vormen van onregelmatigheid/fraude.
In geval van een onregelmatigheid/fraude is artikel 2 van dit reglement van toepassing.
De kandidaten mogen in het examenlokaal geen mobiele telefoon bij zich hebben, dus
opbergen in de locker.
Ik verzoek u vriendelijk om deze informatie met uw zoon / dochter door te nemen.
Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot de vakdocent of tot de secretaris van het
eindexamen.
Ten slotte wens ik de kandidaten veel succes bij de voorbereiding en het afleggen van het
CPE Beeldend Tekenen.
Met vriendelijke groet,
M. Kamerling
secretaris eindexamen.
Bijlage: rooster CPE Beeldend tekenen 2014
Bijlage: ROOSTER CPE BEELDEND TEKENEN 2014 (VMBO-TL/GL)
Het CPE bestaat uit 6 onderdelen (A t/m F)
Datum
maandag 17 maart 2014
Tijdstip
Onderdeel
14.50-15.40 uur
.
12.20-14.00 uur
A: De oriëntatie (50 minuten)
C: Vaststellen ontwerp (20 minuten)
woensdag 26 maart 2014
13.10-13.30 uur
.
08.20-10.00 uur
woensdag 26 maart 2014
12.20-14.00 uur
D: Uitvoeren werkstuk (100 minuten)
donderdag 27 maart 2014
08.20-10.00 uur
D: Uitvoeren werkstuk (100 minuten)
donderdag 27 maart 2014
13.10-14.50 uur
D: Uitvoeren werkstuk (100 minuten)
woensdag 2 april 2014
D: Uitvoeren werkstuk (100 minuten)
woensdag 2 april 2014
08.20-10.00 uur
.
12.20-12.50 uur
donderdag 3 april 2014
13.10-13.30 uur
F: Presentatie (20 minuten)
woensdag 19 maart 2014
donderdag 20 maart 2014
B: Beeldend onderzoeken (100 minuten)
D: Uitvoeren werkstuk (100 minuten)
E: Analyseren eigen en andermans
werkstuk.(30 minuten)
Het CPE wordt afgenomen in lokaal C 208 (lokaal tekenen)