12-03-2014

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM – 12 maart 2014 (195ste)
LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN
1.
Goedkeuring notulen
1.1.
DC 12-02-2014 (193ste)
De notulen van het directiecomité van 12-02-2014 worden eenparig goedgekeurd.
1.2.
DC 20-02-2014 (194ste)
De notulen van het directiecomité van 20-02-2014 worden eenparig goedgekeurd.
2.
Opvolging beslissingen
o
Histogram (per 10 EUR) per gemeente van de factuurbedragen van de in 2014 verstuurde DIFTAR-facturen
Het directiecomité neemt kennis van het histogram.
3.
Verwerking afval
/
4.
Inzameling afval
4.1.
Onderhoudscontract HALLER / KLIKO - IVAREM
Het directiecomité stelt voor aan de raad van bestuur om de overeenkomst goed te keuren.
4.2.
Aanbod afzetcontainers particulieren en bedrijven
Het directiecomité beslist om geen aanbod uit te werken voor afzetcontainers bij particulieren en niet in te gaan op vragen
van particulieren.
Het aanbod voor permanente containers bij bedrijven, gemeentediensten … blijft behouden.
IVAREM kan particulieren eventueel wel doorverwijzen naar andere (privé-)aanbieders.
4.3.
Perscontainer als brengsysteem voor papier / karton (ter vervanging van OCT)
Het directiecomité geeft opdracht de prijs per lediging te controleren en indien nodig de offerte aan te passen.
4.4.
Haalbaarheid inzameling roze zakken in Mechelen
Het directiecomité geeft opdracht de simulatie in een nota te verwerken en aan het College van Burgemeester en
Schepenen van de stad Mechelen te bezorgen.
IVAREM DC 195 – 12-03-2014
1
4.5.
Gunning inzameling textiel via straatcontainers in Bonheiden
Het directiecomité stelt voor aan de raad van bestuur om de inzameling van textiel door middel van straatcontainers in
Bonheiden te gunnen aan de meest voordelige inschrijver, nl. Vlaams Inzamel Centrum Textiel bvba (VICT),
Waregemstraat 148 te 9870 Zulte.
5.
Transport afval
5.1.
Goedkeuring bestek transporteren afzetcontainer tijdens de zomermaanden
Het directiecomité beslist de goedkeuring van het bestek voor te leggen aan de raad van bestuur.
6.
Containerparken
6.1.
Inzameling luiers (vraag Gezinsbond Mechelen)
Het directiecomité neemt kennis van de berekening.
6.2.
Verbreken overeenkomst met ANWER
Het directiecomité geeft opdracht deze aangelegenheid met ANWER te bespreken en stelt aan de raad van bestuur voor
de overeenkomst met ANWER op te zeggen indien zij hun standpunt behouden.
7.
Afvalpreventie
7.1.
Verslag glasbolactie
Het directiecomité neem kennis van de resultaten van de campagne en hecht zijn goedkeuring aan een herhaling van de
campagne.
7.2.
Goedkeuring bestek compostvaten
Het directiecomité beslist de goedkeuring van het bestek voor te leggen aan de raad van bestuur.
8.
Milieu / veiligheid / kwaliteit
/
9.
Personeelsaangelegenheden
9.1.
Aanpassing arbeidsreglement IVAREM
Het directiecomité geeft opdracht volgende aanvullingen te doen / aanpassingen goed te keuren:
- Op pag. 28, titel 5 volgende tekst toe te voegen na “teruggevorderd”: “indien een scholingsbeding opgenomen is
in de arbeidsovereenkomst of een bijlage aan de arbeidsovereenkomst van betrokkene”.
- Hoofdstuk 6, artikel 7.10.6.2. blijft van kracht. Er dient een ziekteattest te worden afgeleverd voor 1 dag ziekte.
- Op pag. 51, artikel 10.1.1.: het advies van SD Worx wordt hierin gevolgd zodat de haard- en standplaatstoelage
wordt meegerekend in het bedrag van de minimumbezoldiging.
IVAREM DC 195 – 12-03-2014
2
9.2.
Groepsverzekering: wijziging bepalen van begunstigde bij overlijden
Het directiecomité beslist de wettelijke wijziging die automatisch van toepassing is te aanvaarden.
10.
Bestuursaangelegenheden
/
11.
Beleidsaangelegenheden
11.1.
Samenwerking IGEMO - IVAREM
Het directiecomité beslist deze aangelegenheid voor te leggen aan de raad van bestuur.
12.
Financiële aangelegenheden
12.1.
Afvalbeheer in serviceflats
Het directiecomité beslist deze kwestie voor te leggen aan de raad van bestuur.
12.2.
Besparingen door beperking dienstverlening
Het directiecomité neemt kennis van de voorgestelde besparingen en geeft opdracht de besparingen van in het verleden
en de reeds geplande besparingen toe te voegen aan de nota voor de raad van bestuur.
12.3.
Verlengen betalingstermijn DIFTAR
Het directiecomité beslist de betalingstermijn voor de DIFTAR-facturen te verlengen tot 4 weken.
13.
Huisvesting en informatica
13.1.
Realisatie nieuwe hoofdzetel: selectie kandidaten voor BAFO-fase
Het directiecomité beslist deze aangelegenheid voor te leggen aan de raad van bestuur.
13.2.
Behoeftebepaling en inpassing los meubilair (aanpassing prijs)
Het directiecomité verklaart zich akkoord met de prijsaanpassing en geeft opdracht de bestelbrief te versturen.
14.
Communicatie
14.1.
Communicatieacties IVAREM
Het directiecomité neemt kennis van het overzicht met de geplande acties.
14.2.
Overzicht klachten 2013
Het directiecomité vraagt bijzondere aandacht voor de inzamelingen op vrijdag en vraagt een controlesysteem te
ontwikkelen dat zekerheid biedt dat alle adressen bediend zijn.
IVAREM DC 195 – 12-03-2014
3
Het overzicht wordt bezorgd aan de raad van bestuur.
14.3.
Deelname OBD Lier
Gelet op de hoge kosten gekoppeld aan een deelname aan de Open Bedrijvendag (voorbereiding, ontvangst bezoekers
…) en gelet op de gevraagde besparingen beslist het directiecomité niet deel te nemen.
15.
Ontwerp agenda raad van bestuur
15.1.
Ontwerp agenda raad van bestuur 21-03-2014
Het directiecomité beslist volgende punten te agenderen op de vergadering van de raad van bestuur van
vrijdag 21-03-2014:
1)
2)
3)
Goedkeuring notulen RVB 21-02-2014 (112)
Opvolging beslissingen
Inzameling afval
3.1.
Onderhoudscontract HALLER / KLIKO - IVAREM
4) Transport afval
4.1.
Goedkeuring bestek transporteren afvalcontainers tijdens zomermaanden
5) Afvalpreventie
5.1.
Goedkeuring bestek compostvaten
6) Beleidsaangelegenheden
6.1.
Samenwerking IGEMO - IVAREM
7) Financiële aangelegenheden
7.1.
Afvalbeheer in serviceflats
7.2.
Besparingen door beperking dienstverlening
8) Huisvesting en informatica
8.1.
DBM nieuwe administratieve zetel: selectie kandidaten BAFO
9) Communicatie
9.1.
Overzicht communicatieacties IVAREM
9.2.
Overzicht klachten 2013
10) Mededelingen en rondvraag
10.1.
Toelichting betreffende MBS
16.
Mededelingen en rondvraag
16.1.
Locatie AV IVAREM - IGEMO 20-06: SKW of Lier?
Het directiecomité opteert voor feestzaal-brasserie Zuid-West in Lier en geeft opdracht te overleggen met IGEMO.
IVAREM DC 195 – 12-03-2014
4