JAARREKENING 1999 - Fieldwork Foundation

JAARREKENING 2012
Stichting Fieldwork Foundation
Alphons Sieberspad 27
6532 AG NIJMEGEN
Etten-Leur, 30 december 2013
pagina
INHOUDSOPGAVE
1
VERSLAG
Opdracht
2
JAARREKENING 2012
Balans per 31 december 2012
Winst- en verliesrekening over 2012
3 - 4
5
Stichting Fieldwork Foundation
De heer R. Veenendaal
NIJMEGEN
Geachte heer Veenendaal,
Opdracht
Ingevolge uw aan ons verstrekte opdracht hebben wij aan de hand van de aan de administratie
ontleende gegevens, na formele controle van de daarbij overgelegde financiële gegevens en
overige ontvangen mondelinge en schriftelijke mededelingen, de jaarrekening 2011 van de door
u uitgeoefende stichting samengesteld.
De balans per 31 december 2012 en de winst- en verliesrekening over 2012 zijn in dit rapport
opgenomen.
Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het geven van nadere informatie zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
M.Veugelers
Veugelers Advies
2
Stichting Fieldwork Foundation
NIJMEGEN
B A L A N S P E R 3 1 D E C E M B E R 2 0 12
(met de vergelijkende cijfers per 31 december 2011)
31 december 2012
31 december 2011
ACTIVA
Vlottende activa
Nog te ontvangen rente
Liquide middelen
ING Bank
€
3
148
-
7.181
15.856
7.329
€
15.856
31 december 2012
31 december 2011
PASSIVA
Eigen vermogen
Kortlopende passiva
Te betalen bankkosten
€
4
7.303
15.856
26
-
7.329
€
15.856
Stichting Fieldwork Foundation
NIJMEGEN
W I N S T - E N V E R L I E S R E K E N I N G O V E R 2 0 12
2012
Inkomsten
Particuliere giften
Zakelijke giften
Ontvangen rente
2011
€
€
6.010
4.907
148
5.210
13.500
11.065
Directe uitgaven
CWZ Mamazorg
Blijf van mijn lijf huis
Particulie bijstand behoeftigen
Innitiatieven wijkcoach
Disco avond Pluryn
Bonte avond verzorgingshuis
11.950
3.751
1.270
706
793
18.710
150
2.018
406
100
18.470
Bedrijfskosten
Representatie
Diverse kosten
1.146
Resultaat
5
2.674
101
79
€
1.146
€
180
€
-8.551
€
15.856