Landelijk ICT Beraad - Beleidsinformatie Jeugd

Beleidsinformatie Jeugd
Datum: 13 mei 2014
2
Hoe lossen we de puzzel op van de
informatievoorziening jeugd?
Blog op Gemeente.nu
Ondersteuningsprogamma
Beleidsinformatie Jeugd
Beleidsinformatie jeugd
• Kwalitatief goede beleidsinformatie is essentieel voor
gemeenten en de ministeries VWS en VenJ
• Beleidsinformatie die gemeenten vanaf 1 januari 2015
ontvangen wordt geleverd door het CBS
• Gegevens zijn afkomstig van aanbieders van jeugdhulp en
gecertificeerde instellingen, die dit twee keer per jaar
moeten aanleveren
– Leg dit vast in contracten met aanbieders
– Lever de contacten van de aanbieders aan
• Het betreft een basisset aan gegevens, o.a.: BSN,
geboortejaar, geslacht, postcode, culturele achtergrond,
type jeugdhulp/maatregel, start- en einddatum, …
Eenmalige gegevensoverdracht
• Doel is garantie voor jeugdigen dat de zorg die ze
ontvangen zonder hapering doorloopt
• Beperkte gegevensset: personalia (BRP), soort zorg,
informatie over wie de zorg levert en wanneer het traject
of indicatie/diagnose afloopt
• Cliëntgroepen waarvoor gegevensoverdracht noodzakelijk
worden onderzocht. Tenminste:
– Jeugdigen met een PGB
– ‘Wachtenden': jeugdigen met een geldige indicatie of
diagnose op 1 januari, of jeugdigen voor wie een
verzoek om indicatie/diagnose is ingediend
Kenmerken CORV
• Digitaal knooppunt dat zorgt voor elektronische
afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen
justitie partijen en gemeenten
• Aansluiting voor 1 januari 2015 is verplicht
• Opdrachten; geen vrijblijvende berichten
• Uniforme berichten; geen onderlinge bilaterale afspraken
• Geen opslag van persoonsinformatie
• Aflevering op één aansluitpunt bij aangesloten partijen
• Aflevergarantie; track & trace
• 100% digitaal, beveiligd, snel
8
Berichtuitwisseling CORV
VTO
MHS
NotG
NotR
ZOF
Overzicht CORV-berichten gemeente
Jeugdbescherming
VTO
Verzoek tot onderzoek
Gemeente  RvdK
Acceptatiesignaal
RvdK  Gemeente
Foutbericht
Rvdk  Gemeente
Gemeente in de rol van
Verzoeker en Regisseur
(één gezin, één plan)
Intake RvdK
Notificatie Intake VTO
RvdK  Gemeente
Foutbericht
Gemeente  RvdK
Uitkomst onderzoek RvdK
Notificatie uitkomst onderzoek
RvdK  Gemeente
Foutbericht
Gemeente  RvdK
Ambtshalve onderzoek RvdK
(RvdK  Gemeente)
Beschikking Rechtbank
(nog niet gepland)
RvdK in de rol van
Onderzoeker en
Rekwestreerder
Overzicht CORV-berichten gemeente
Jeugdreclassering
Vonnis Rechtbank
Notificatie vonnis JR maatregel
AICE  Gemeente
Foutbericht
Gemeente  AICE
Toezicht & begeleiding RvdK
Notificatie T&B
RvdK  Gemeente
Foutbericht
Gemeente  RvdK
Gemeente in de rol van
Regisseur (één gezin,
één plan)
AICE in de rol van
executieverantwoordelijke
VenJ bij vonnissen
RvdK in de rol van
Opdrachtverstrekker
Overzicht CORV-berichten gemeente
Zorgformulier Politie
ZOF
Zorgformulier
Politie  Gemeente
Acceptatiesignaal
Gemeente  Politie
Foutbericht
Gemeente  Politie
Notificatie verwerking ZOF
Gemeente in de rol van
Toeleider/Beslisser
jeughulp en Regisseur
(één gezin, één plan)
(Gemeente  Politie)
Politie in de rol van
Vroegsignaleerder en
Doorverwijzer
Toelichting op
ondersteuningsprogramma
Poortwachter
Ondersteuning
• Impactanalyses
• Praktijktoets
• Sturing en
escalatie
•
•
•
•
•
•
•
ICT inrichting
4 accountmanagers
Communicatie
Intentieverklaring
Routekaart
Werksessies
Monitoring
Marktscan
• Convenant
• Softwarecatalogus.nl
• Standaardisatie en compliancy
• Praktijktoets
Fasering
Go-no go beslissing
Jan
Feb
Mrt
Apr
Fase 1
Activiteiten:
• Impactanalyse
• Accountmanagement
• Leveranciersmanagement
• Communicatie en campagne
Mei t/m Dec 2014
Fase 2
Nader te bepalen activiteiten voor
ondersteuning van gemeenten en
leveranciers bij aansluiting en
gebruik van CORV
Aansluitstappen en keuzes
Informatiekundige inpassing
Beleidskeuzes
• Ophalen beleidsuitgangspunten
• Ontwikkelen visie op regierol gemeente voor
jeugd
• Bepalen wat de rol van de jeugdzorgregio is
• Bepalen welke taken je zelf uitvoert en/of
mandateert (JBJR)
• Samenstellen en bepalen taken voor wijk/jeugdteams
• Aanstellen van functie/functionaris die deze
taak formeel juridisch gaat uitvoeren
(medewerker jeugd, gemandateerde
instelling, etc.)
• …
Beleidskader en
uitgangspunten
Beleidsmatige keuzes
Keuze voor archetype
• Transitieproof
• Geclusterd integraal
• Totaal integraal
Applicatie inrichting
• Postbus (portal)
• Sectorale applicatie
• Integratle systeem (regiesysteem en/of
koppeling zaaksysteem)
Beheervorm
• SaaS
• On Premise
Ondersteuningsbehoefte
Impactanalyse
•
•
•
•
•
•
•
•
Beleid
Bruikbaarheid
Financieel
Organisatie
Personeel
Planning
Proces
Techniek
3. Grootschalige implementatie CORV
• Grootschalige (technische) implementatie van CORV is
realiseerbaar onder de voorwaarden dat de genoemde
acties met ‘top prioriteit’ binnen de gestelde termijn
worden opgepakt en mits de leveranciers zich aan de
termijnen in het addendum houden
• Acties
– Afronden praktijkbeproevingen (VenJ)
– Opleveren zorgspecificaties (VenJ)
– Vaststellen StUF CORV (KING)
– Inrichten StUF testplatform (KING)
3. Haalbaarheid van de verplichting
• Het aansluiten van 403 gemeenten op CORV lijkt
haalbaar mits gemeenten de complexiteit van het
aansluittraject minimaliseren
• Gemeenten moeten zich beperken tot het mandateren
van de taken (archetype ‘transitieproof’) of kiezen voor
een niet-integrale technische aansluiting oplossing
• Een belangrijk aandachtspunt blijft de inrichting van
processen en de bijbehorende distributie van gegevens.
• Acties:
– Inzicht verkrijgen in de beleidsmatige keuzes van
gemeenten (KING)
– Uitwerken van de eventuele ‘fall back’ scenario’s
(mandateren of een technische oplossing
via SaaS) (KING)
Implementatie CORV
• Proces: waar worden de wettelijke taken voor jeugd
bescherming en jeugd reclassering belegd?
– Intern: bepalen welke afdeling/functionarissen betrokken zijn
en inrichten proces
– Extern: opstellen mandateringovereenkomst en inrichten
(samenwerkings)proces
• ICT: welke ICT oplossing is passend voor de gemeentelijke
situatie?
– Digkoppeling eBMS (OIN, CPA, etc)
– Bewerkersovereenkomst met ICT leverancier(s)
• Organisatorische inrichting: wie doet wat?
– Gegevensdistributie
– Privacy
19
StUF berichten voor gemeenten
• Verzoek tot onderzoek
• Notificaties
• Zorgmeldingen (wordt ingepland)
https://new.kinggemeenten.nl/gemma/stuf/stufextern/stuf-corv
Wordt opgenomen in de StUF familie (streefdatum: 4 juni
StUF regiegroep)
Leveranciers en convenant CORV
• Op 25 april is het addendum CORV ondertekend door
21 ICT leveranciers
• Leveranciers hebben op de Softwarecatalogus hun
softwareaanbod (ook voor CORV) inzichtelijk gemaakt
Het addendum is ondertekend door:
• BCT; c2Wmo; C3Group; Centric; Enable U; Gemboxx;
Gino; Horlings & Eerbeek; InfoRing; JNET; KPN Lokale
Overheid; Link2Control; Lost Lemon; Mozard; Osano;
Perfectview; PinkRoccade Local Government; Stipter;
Topicus; Vicrea; Xlab
Aanvullende informatie
Factsheets
• Factsheet CORV
• Factsheet Beleidsinformatie
• Factsheet Eenmalige gegevensoverdracht
Websites
• www.visd.nl
• www.voordejeugd.nl
• www.vng.nl (dossier Jeugdzorg)
Vragen en discussie
24