Gemeente Den Haag - Vogelwijk Den Haag

Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen,
Duurzaamheid en Cultuur
Joris Wijsmuller
Gemeente Den Haag
Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag
De voorzitter van Commissie Ruimte
Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
DSO/2014.1096 – RIS 277440
Doorkiesnummer
070 – 353 8713
E-mailadres
Aantal bijlagen
Datum
29 oktober 2014
Onderwerp
Herontwikkeling HALO-terrein
Geachte voorzitter,
Op 12 november 2013 heeft het college de nota van uitgangspunten HALO Laan van Poot vastgesteld (RIS
267475). Deze nota geeft het kader aan waarbinnen het terrein van de Haagse Academie voor Lichamelijke
Opvoeding (HALO) in de Vogelwijk kan worden herontwikkeld voor woningbouw nadat de HALO in
2016 zal zijn verhuisd naar de nieuwe Sportcampus in het Zuiderpark.
In reactie op deze nota hebben de wijkvereniging Vogelwijk, HV Hellas, Stichting Sporthal Hellas en Haag
Atletiek, de voornaamste stakeholders in het sportpark, op 15 april 2014 gezamenlijk hun visie op deze
herontwikkeling beschreven in een brief aan de fracties in de gemeenteraad. Geconcludeerd kan worden dat
er specifieke wensen uit de omgeving zijn waarin het plan onvoldoende voorziet.
Daarom heb ik besloten om het eerder vastgestelde kader los te laten en om gezamenlijk met
bovengenoemde stakeholders te onderzoeken of er een alternatief plan mogelijk is wat beter voorziet in de
wensen vanuit de omgeving. Randvoorwaarde vanuit de gemeente hierbij is dat de planning niet vertraagd
en dat een alternatief minstens budgettair neutraal moet zijn. De volgende stap is een projectdocument en
een grondexploitatie. In dit projectdocument zal onder andere worden beschreven: het programma, de
planning, op welke wijze de samenspraak is georganiseerd, stedenbouwkundig kader, en op welke wijze de
markt zal worden benaderd.
Met vriendelijke groet,
De wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur,
Joris Wijsmuller
Inlichtingen bij
C.Z.I. Cornelis
Postadres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag
Bezoekadres: Spui 70, Den Haag
Internetadres: www.denhaag.nl
Telefoon: 070 - 353 32551
Fax: 070 - 353 33065