Formulieren

AANMELDINGSFORMULIER
(s.v.p. invullen in blokletters)
PERSOONSGEGEVENS
ACHTERNAAM
VOORNAMEN VOLUIT
ROEPNAAM
STRAAT EN HUISNUMMER
POSTCODE EN WOONPLAATS
TELEFOONNUMMER (VAST)
TELEFOONNUMMER (MOBIEL)
E-MAILADRES
GEBOORTEDATUM
INSCHRIJFDATUM
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
M/V
AANMELDING VOOR (aankruisen wat van toepassing is):
0 Nevobo
0 competitie en trainen
0 alleen trainen
0 Recvol
0 competitie en trainen
0 alleen trainen
0 Mini/CMV-volleybal 0 competitie en trainen
0 alleen trainen
N.B. Indeling in een competitieteam vindt plaats door de jeugdcommissie en technische commissie,
namens het bestuur, in overleg met de trainer(s). Opgave voor de competitie is dus geen garantie voor
deelname in een bepaald team.
!
TiVoC hanteert een eenmalig inschrijfbedrag van €10,00. Het inschrijfgeld wordt automatisch geïncasseerd
samen met de eerste contributie-incasso.
Voor de nieuwe leden die competitie gaan spelen, geldt tevens dat er een recente digitale pasfoto gemaild moet
worden naar de ledenadministratie [email protected] .
Bent u eerder lid geweest van een volleybalvereniging?
Voor welke vereniging(en) heeft u gespeeld?
Hoe lang speelde u daar?
Op welk niveau speelde u daar?
Bij aanmelding dient u uw spelerspas van de vorige vereniging bij dit formulier te voegen.
!
Dit formulier graag ook met volgende onderdelen (in totaal 7 pagina’s) inleveren bij je contactpersoon voor:
Mini’s: Evelyn Doets
-
Jeugd: Natasja Haksel
Senioren: Harmen Gorter
Recreanten: Michel van Vuren
1
AANMELDINGSFORMULIER
(s.v.p. invullen in blokletters)
LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN
Om de vereniging goed te laten draaien, hebben we een aantal spelregels nodig. De belangrijkste regels
hebben we in deze voorwaarden opgenomen.
Artikel 1:
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart u alle gegevens naar waarheid te hebben
ingevuld. Minderjarigen dienen het formulier te laten ondertekenen door een ouder/voogd.
Artikel 2:
Door ondertekening verklaart u zich akkoord met de contributieverplichtingen, zoals deze door het
bestuur van de vereniging zijn vastgesteld.
Artikel 3:
Opzeggen als lid kan alleen door u voor 1 januari of voor 1 juli schriftelijk af te melden. Opzegging van uw
lidmaatschap kan alleen per email of schriftelijk via de ledenadministratie van de vereniging:
[email protected] (of J. van Zantenstraat 21, 4007 WC Tiel).
Voor de leden die meedoen aan de Nevobocompetitie geldt dat opzegging alleen per 1 juli kan
plaatsvinden. Dit heeft te maken met de afdracht van gelden die TiVoC voor u moet doen aan de Nevobo.
Opzeggingen via trainers, coaches, bestuurs- en commissieleden gelden niet als officiële opzeggingen.
Artikel 4:
De seniorenleden dienen zelf voor vervoer bij uitwedstrijden van het team zorg te dragen.
Voor de jeugdleden geldt dat de ouders de verplichting hebben deel te nemen in het rooster dat voor het
rijden wordt opgesteld door de contactouder van het team.
De vereniging stelt hiervoor geen reiskostenvergoeding beschikbaar.
Artikel 5:
Alle schade van welke aard dan ook door u toegebracht aan eigendommen van de vereniging (dus ook
wedstrijdkleding of ballen) of van de tegenpartij zullen door u, na ontvangst van een officiële
aansprakelijkheidstelling, aan de vereniging worden vergoed. Indien u door de Nevobo voor gedragingen
tijdens en na de wedstrijd wordt beboet zal de vereniging de kosten hiervoor op u verhalen.
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart u zich akkoord met de genoemde
voorwaarden en verklaart u alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam
Datum
:
:
Handtekening
:
2
AANMELDINGSFORMULIER
(s.v.p. invullen in blokletters)
VRIJWILLIGERSWERK
TiVoC is een vereniging die alleen maar kan bestaan door de inzet van haar vrijwilligers. U zult
begrijpen dat het ieder seizoen een hele opgave is om voldoende vrijwilligers te krijgen en dat
wij als club eigenlijk nooit voldoende vrijwilligers hebben.
Om een indruk te krijgen op welke vlakken u een bijdrage zou kunnen leveren, vragen wij u
onderstaande vragen in te vullen.
Naam speler
Naam vrijwilliger *
Telefoonnummer
:
:
:
* Alleen invullen als iemand anders dan de speler zelf een vrijwillige taak zal gaan vervullen
(bijvoorbeeld één van de ouders of familielid van een jeugdlid).
Uw beroep (seniorlid)
Beroep vader (jeugdlid)
Beroep moeder (jeugdlid)
:
:
:
Weet u iemand uit uw omgeving (bijv. een vutter of gepensioneerde) die ons zou kunnen helpen
met vrijwilligerstaken? JA / NEE
Naam
Telefoonnummer
:
:
We gaan er vanuit dat ieder lid of ouder/begeleider/familie van (jeugd)leden zijn of haar steentje
wil bijdragen, zodat TiVoC u of uw zoon/dochter het volleyballen bij onze vereniging mogelijk
kan blijven maken. Hieronder kunt u aangeven waarvoor wij u kunnen benaderen (markeer
minimaal 1 optie)
o
o
o
o
o
Train(st)er van een (mini/jeugd/senioren)team
Assistent train(st)er van een (mini/jeugd/senioren)team
Scheidsrechter
Coachen jeugdteam
Technische zaken
o Jeugd/mini’s
o Senioren
o Recreanten
3
AANMELDINGSFORMULIER
(s.v.p. invullen in blokletters)
VRIJWILLIGERSWERK
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Bestuurlijke taken
Organisatie activiteiten (bv. toernooien, jeugdactiviteiten, etc.)
Wedstrijd kledinguitgifte/kledingbeheer/kledingonderhoud
Materiaalbeheer
Zaaldiensten
Scheidsrechterszaken
Wedstrijdzaken
Sponsorzaken
Websitebeheer
Communicatie en PR
Andere taken: ……………………………………………………..
Indien u dwingende redenen heeft, waardoor u geen vrijwilligerswerk voor onze vereniging kunt
doen, kunt u dit hieronder aangeven. Dit geldt ook voor ouders van jeugdleden!
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Opmerkingen:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………
4
AANMELDINGSFORMULIER
(s.v.p. invullen in blokletters)
DOORLOPENDE MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE INCASSO
De contributie, competitiegeld en inschrijfgeld kunnen alleen worden voldaan door middel van
een automatische incasso. Hiervoor moet u onderstaande machtiging volledig invullen en
ondertekenen.
TiVoC stuurt twee facturen per seizoen en int de contributie in vier termijnen. TiVoC schrijft de
eerste helft van de verschuldigde contributie rond september en november van uw rekening af
en de tweede helft van de contributie rond januari en maart. Indien u later in het seizoen lid
wordt, wordt de contributie naar evenredigheid aangepast en na inschrijving van uw rekening
afgeschreven. De Algemene Ledenvergadering van TiVoc stelt aan het begin van ieder seizoen
de contributie vast. De hoogte van de contributie kunt u vinden op de website www.TiVoC.nl
Doorlopende machtiging
S€PA
Naam TiVoC-lid
Adres TiVoC-lid
Postcode TiVoC-lid
Woonplaats TiVoC-lid
Land TiVoC-lid
ID TiVoC-lid/ incassant
NL22 ZZZ
401576120000
Kenmerk machtiging *
Rekeningnummer
(IBAN)
NL
5
AANMELDINGSFORMULIER
(s.v.p. invullen in blokletters)
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan v.v. TiVoC om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
wegens contributieafdrachten.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Onderstaande velden in te vullen als het TiVoC-lid iemand anders is dan de rekeninghouder.
Naam rekeninghouder
Adres rekeninghouder
Postode
rekeninghouder
Woonplaats
rekeninghouder
Plaats
Datum
Handtekening
rekeninghouder/lid
Kenmerk machtiging * wordt door de administratie van TiVoC toegekend nadat de inschrijving is verwerkt.
Dit kenmerk en Incassant ID worden op de toegezonden nota vermeld.
6