Week 32 - 6 augustus 2014

een uitgave van A en C Media B.V. met wekelijks 60 edities / 70e jaargang, nummer 32 / Woensdag 6 augustus 2014
Verslag
Nicaragua
Missiefancyfair /
3
Jaarlijkse
Peelpushdag
CMV / 8
Voetbalfestijn
Uitslag wedvlucht
De Gevleugelde
Vrienden /20
Cómpenééj
onder de Toren
PANNINGEN – Zaterdag
9 augustus treedt feestband
Cómpenééj, op ‘Onder de
Toren’ in Panningen. Deze
band is inmiddels uitgegroeid tot in een begrip in de
regio maar ook in Duitsland
en België. Cómpenééj onderscheidt zich door met een uitgebreide bezetting de meest
uiteenlopende nummers te
spelen. Deze nummers variëren van muziek uit de roemruchtige jaren ‘60 en ‘70 tot
de hits van nu. Maar ook het
uitgebreide feestrepertoire uit
het Limburgse Duitse en Nederlandstalige muziek komt
uitgebreid aan bod. Zij beginnen om 13.30 uur en gaan
door tot 16.30 uur.
Familiedag
buurtvereniging
MEIJEL - Op zaterdag 23
augustus vindt de familiedag
van de buurt d’n Oosthoek
MEIJEL - KMSV organiseert van 11 tot en met 15 augustus de dertiende editie van de Jako-voetbaldagen. Voetbal is niet alleen winnen of verlie- plaats. Eerst is er de mogezen, RKMSV hecht er als organisatie veel waarde aan dat de deelnemers goed en respectvol met elkaar omgaan. Daarbij staat het plezier voorop, lijkheid om ’s middags mee
te doen aan de fietstocht. Tijde basis van het voetbal. En dat wordt gedaan met een gevarieerd programma. Lees meer onderstaand meer hierover.
dens de pauze zal er koffie en
vlaai aanwezig zijn. ’s Avonds
zal er bij de beugelclub een
warm en koud buffet zijn
en is er de mogelijkheid om
nog te beugelen of te kaarmogelijk een parcours ook dit jaar aandacht beProgramma
ten. Indien u wilt deelnemen
MEIJEL - Dit jaar wordt er al
Elke dag zal sportpark af moeten leggen en dat steed aan enkele goede
aan deze dag gelieve het opde Starte tussen 9.30 en doen ze ook bij voetbal. doelen. RKMSV doet dit
gaveformulier dat u binnenweer voor de vijftiende keer
16.00 uur bruisen van de De Argentijnse sterspeler door het organiseren van
kort ontvangt inleveren voor
het Meijels Golfkampioenvoetbalactiviteiten. Zo’n Messi heeft het parcours een sponsordribbel.
woensdag 13 augustus bij een
schap georganiseerd. Tijhonderdzeventig
voet- zeer snel afgelegd. Het is
van de bestuursleden.
dens dit derde lustrum wil
ballers van 6 tot en met natuurlijk een grote uitda- De deelnemers zamelen
de organisatie weer zoveel
14 jaar nemen het tijdens ging om Messi te verslaan. tijdens deze week geld in
mogelijk Meijelse golfers
Zand Grind
deze dagen, verdeeld in Het spel is in Duitsland voor ‘stichting Arjan’ en
op de been krijgen. TraditiContainer
verschillende leeftijdsca- razend populair. Het gaat ‘stichting kans op toeoneel vindt dit kampioentegorieën, tegen elkaar op. om vier dingen: reactie- komst’.
schap plaats op de vrijdag
NODIG?
voor de kermis, dit jaar op
Denk hierbij aan verschil- snelheid bij de start, ver- Op vrijdag 15 augustus zal
lende vormen van 4 tegen snelling (sprint), draaien de organisatie rond 13.30
vrijdag 5 september in de
4 en 7 tegen 7, boarding- en slalom. Dit wordt met uur, door middel van een
middag vanaf 12.30 uur. Dit
jaar wordt er voor het laatst
voetbal (voetballen in een de computer gemeten en sponsordribbel, het geld
gespeeld op de Golfhorst.
groot luchtkussen), pe- de uitslag is er direct. RK- overhandigen aan de goeVolgend jaar wordt er uitnaltybokaal, kooivoetbal MSV is er in geslaagd om de doelen.
geweken naar een andere Deelnemers
(voetballen in een grote deze Messi-challenge binZZZGLNNHUEYQO
locatie. Welke zal nog nader voorgaande jaren
kooi), panna (een spel nen te halen tijdens de Ja- Voetbalfestijn
bekeken worden.
Alle mensen die verleden
waarbij je moet proberen ko-voetbaldagen. Ze gaan Het belooft dus ook dit
jaar of jaren mee hebben
de tegenstander door de in tijdens de voetbalweek jaar een waar voetbalfesNieuwe golfers gezocht
gedaan hebben inmiddels
benen te spelen) en verder op zoek naar ‘de Messi tijn te worden op sportDe organisatie, bestaande per mail en per post weer
presenteren ze dit jaar een van het jaar’. De Messi park de Starte.
spectaculair nieuw onder- van het jaar zal vervolgens Toeschouwers zijn van
uit Bert van Rijt, Wim Beeks, de uitnodiging gehad. Voor
deel. Bij dit onderdeel is in een finale samen met harte welkom om een
Erik Smets, John Slaats en hen geldt ook, geef je zo
Iedere zaterdag
het de vraag wie het lukt winnaars van enkele an- kijkje te komen nemen bij
WIljan Oomen, heeft van snel mogelijk op. Mocht je
€ 9,50
dere kampen om de eerste de verschillende onderdeom Messi te verslaan!
heel veel Meijelnaren, waar- onverhoopt niets ontvanprijs, de Messi van Neder- len. Natuurlijk is er voor
van ze weet dat ze golfen, gen hebben dan vragen we
land, gaan strijden.
Wie verslaat Messi?
de toeschouwers gelegende gegevens om ze te bena- je om contact met ons op te
Speed4 organiseert in
heid tot het nuttigen van
deren maar als je nog nooit nemen. Per mail via meijelDuitsland een spelvorm Sponsordribbel
een hapje en een drankje
hebt meegedaan en wilt [email protected] of bij WilPanningen 077 307 12 03
waarbij kinderen zo snel Evenals andere jaren wordt in de kantine.
meedoen, meld je dan bij de jan Oomen, 06-20423458 of
www.changeyourself.nl
Bert van Rijt, 077-4663578.
nieuwe organisatie.
Wie wordt er Meijels
Golfkampioen 2014?
Programma voetbalfestijn
NAGELS LAKKEN
€5,-
pagina 2
woensdag 6 augustus 2014
FAMILIE
NIEUWE OOGST
** APPELS &
PRUIMEN **
DRUKWERK
Geboorte
Huwelijk
Jubileum
div. groenten, aardappelen en eieren
OP WOENSDAG GESLOTEN
Groente & Fruit
TV of wasmachine defect?
EP: Winkelmolen
Tel. (077) 466 12 07
VAN LIER
Krum 15 - Meijel
Tel. (077) 466 13 18
WWW.DTP-GROUP.NL
Beekstraat 2 | Panningen
Tel. 077-3060036
OPEN: MA-VR 8.30-17.00 U
Adverteren?
[email protected]
Zaterdagmorgen op afspraak
Vakantiesluiting
Van 4 augustus tot en met 23 augustus.
Tevens diabetische, reumatische en
overige risicovoet.
Lid ProVoet, brancheorganisatie.
Langstraat 19, Meijel, 077 - 466 07 75
Mail: [email protected]
Voor onderhoud en reparatie
bent u bij ons aan het juiste adres
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴Op✴6 ✴
✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴
augustus 2014 zijn wij
✴
✴
Antoon en Oot van den Boom - Wijnen
✴
✴
50 jaar getrouwd
✴
✴
Dit willen we met jullie vieren op zaterdag 9 augustus 2014.
✴
✴
Om 15.99 uur is er een heilige mis in de kerk van
Onze Lieve vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ospel.
✴
✴
✴
Jullie kunnen ons feliciteren van 18.30 tot 19.30 uur in feestzaal ✴
“Het Peeljuweel”, Onze Lieve Vrouwestraat 34/36, 6035 AR Ospel. ✴
✴
✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴ ✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴
Provinciale mededeling
Kennisgeving door Gedeputeerde Staten van Limburg
Natuurbeschermingswet 1998, besluit
Voor: het wijzigen en exploiteren van een pluimveehouderij
Locatie: Maatschap van Dijck, Steeghsweg 6, 5768 PT Meijel
Datum besluit: 31 juli 2014
Zaaknummer: 2012-0190
+HWGHÀQLWLHIEHVOXLWLVWHQRS]LFKWHYDQKHWRQWZHUSEHVOXLWQLHWJHZLM]LJG
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 augustus 2014 t/m
16 september 2014:
LQKHW*RXYHUQHPHQW/LPEXUJODDQ0DDVWULFKWQDWHOHIRQLVFKHDIVSUDDN
(043) 389 78 12;
LQKHWJHPHHQWHKXLVYDQ3HHOHQ0DDVRSGHJHEUXLNHOLMNHSODDWVHQWLMGHQ
Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op
ZZZOLPEXUJQOYHUJXQQLQJHQ
Rechtsbescherming
Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben
JHEUDFKWRYHUKHWRQWZHUSEHVOXLW
Beroep instellen kan van 7 augustus 2014 t/m 17 september 2014 tegen betaling
YDQGHYHUVFKXOGLJGHJULIÀHUHFKWHQELMGH$IGHOLQJEHVWXXUVUHFKWVSUDDNYDQGH5DDG
YDQ 6WDWH 2S GH]H SURFHGXUH LV GH$OJHPHQH ZHW EHVWXXUVUHFKW YDQ WRHSDVVLQJ
+HWEHURHSVFKULIWPRHWZRUGHQRQGHUWHNHQGHQWHQPLQVWHEHYDWWHQQDDPHQDGUHV
van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
JHULFKWHQGHJURQGHQYDQKHWEHURHSPRWLYHULQJ+HWEHURHSVFKULIWPRHWZRUGHQ
JHULFKWDDQ5DDGYDQ6WDWH$IGHOLQJEHVWXXUVUHFKWVSUDDN3RVWEXV($
'HQ+DDJ$OVXHHQEHURHSVFKULIWKHHIWLQJHGLHQGNXQWXWHYHQVGH9RRU]LWWHUYDQ
GH$IGHOLQJEHVWXXUVUHFKWVSUDDNYDQGH5DDGYDQ6WDWHYHU]RHNHQHHQYRRUORSLJH
YRRU]LHQLQJWHWUHIIHQ9RRUPHHULQIRUPDWLHYHUZLM]HQZLMXQDDUGHLQWHUQHWSDJLQDYDQ
GH5DDGYDQ6WDWHZZZUDDGYDQVWDWHQO
Informatie
9HUJXQQLQJHQWHO
VRG/2014/32
Zorgcentrum Beek & Bos is een zelfstandig Zorgcentrum
in Heythuysen. Wij zijn een kleine veerkrachtige organisatie
met alle voordelen van dien! Huiselijke sfeer, persoonlijke
aandacht en betrokkenheid zijn onze kernbegrippen.
Dat geldt niet alleen voor onze bewoners maar ook voor
onze medewerkers!
Wij bieden zorg- en dienstverlening op het gebied van
Wonen | Thuiszorg | Dagbesteding | Lekker Eten.
Vacature Avondhoofd
Wij vragen op zeer korte termijn kandidaten voor bovengenoemde functie.
De werktijden zijn van 18.00 tot 23.15 uur op week- en weekendenddagen.
Het dienstverband bedraagt gemiddeld 8 avonden per maand in een
repeterend rooster.
Wij bieden u:
• Een functie waarin zelfstandig
werken vanzelfsprekend is
• Een functie waarin eigen inbreng
gewaardeerd wordt
• Een gezellige werkkring
• De mogelijkheid om mee te
werken aan kwalitatief
hoogstaande zorgverlening.
Wij vragen van u:
• Minimaal diploma
verzorgende 3 IG
• Goede sociale vaardigheden voor
een respectvolle omgang met
ouderen en hun relaties
• Op een prettige en tactvolle wijze
contacten kunnen onderhouden
met collega’s
• Flexibele instelling
• Ervaring in een soortgelijke
functie is een pre.
Salariëring en andere arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT
Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Mariëlle Tijssen, zorgmanager.
Graag uw schriftelijke sollicitatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
15 augustus a.s., te richten aan de zorgmanager, Mariëlle Tijssen.
Geborgenheid en goede zorg
in professionele handen.
Zorgcentrum Beek & Bos
L’Unionlaan 1
6093 GE Heythuysen
t. (0475) 39 17 00
e. [email protected]
i. www.beekenbos.nl
woensdag 6 augustus 2014
pagina 3
Peelpushdag CMV
Verslag Nicaragua voor
missiefancyfair
DOOR:
HILDE PAIZANO-THIJSSEN
Kinderen vermaken zich met mascotte Mike Smash.
MEIJEL - Net zoals vorig jaar
zal dit jaar op zaterdag 30 augustus het volleybalseizoen van
V.C. Peelpush voor iedereen
geopend worden met de welbekende ‘Peelpushdag’.
Voor de jongste jeugd (niveaujeugd) is er die dag een mixtoernooi. Ieder kind mag een ouder,
begeleider, vriendje of vriendin-
netje meenemen om samen te
komen volleyballen (zonder
ouder of begeleider mag je ook
gewoon mee komen doen). Om
11.45 uur kun je je aanmelden
(opgave vooraf is niet nodig).
uur. De kids kunnen verder nog
op de foto met ‘Mike Smash’
(mascotte cmv volleybal. Ook is
er een smashmeter, muziek, een
drankje en nog veel meer.
Het hoogtepunt van de dag is de
De gezamenlijke warming-up wedstrijd van dames 1 om 20.00
begint om 12.00 uur. Het mix- uur tegen de landskampioen
toernooi is van 12.00 tot 13.30 van vorig jaar: Alterno.
Fotoworkshop De Groote Peel
OSPEL - Op zaterdag 6 september geeft natuurfotograaf
Bob Luijks een fotoworkshop
in Nationaal Park De Groote
Peel. De workshop is van 9.00
tot 13.00 en start bij de ingang
van Buitencentrum De Pelen
aan de Moostijk 15 te Ospeldijk.
Deelname kost 49,- euro per
persoon, inclusief koffie/
thee met iets lekkers. Opgave
vooraf is noodzakelijk via: [email protected] of telefonisch: (0495) 64 14 97.
Meer informatie over Bob
Luijks: www.natuurportret.nl.
Tijdens de missiefancyfair in
maart mochten wij voor het
eerst meedoen als een van de
projecten die Ontwikkelingswerk Meijel ondersteuning
biedt. Wij waren dan ook heel
blij om te horen hoe groot de
opbrengst is geweest en willen
iedereen die op welke manier
dan ook hieraan heeft bijgedragen, via deze weg alvast een
update geven over de besteding
tot nu toe. Ons belangrijkste
doel is de basisschool Koos
Koster op het eiland Ometepe.
De school heeft grote behoefte
aan materialen. De overheid
zorgt voor de boeken die nodig zijn om de lessen te geven,
maar alle overige materialen
moeten zelf bij elkaar gezocht
worden. Daar wij het belangrijk vinden dat kinderen niet
alleen leren lezen en schrijven,
maar ook andere mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen gaat een groot deel van
de opbrengst van dit jaar naar
materialen voor deze basisschool.
In mei zijn wij weer naar Nicaragua geweest. Vanuit Nederland hadden wij al veel materialen meegenomen. We hadden
hier wat verkleedkleren gekocht voor de theatervoorstellingen op school. Bij aankomst
zijn we deze spullen gaan overhandigen op de basisschool,
waar ze met veel enthousiasme
werden ontvangen. Samen met
de directeur en leerkrachten
hebben we daarna een lijst opgesteld van de materialen die
het hardst nodig waren. We
hebben gekozen voor sport
en spelmaterialen, knutsel en
tekenmaterialen, posters voor
Avond
wandeling
Rondje om ’t Elfde
Feestavond
menclub
Op d’n Bok
meer wil weten over de Peel en
zijn historie kan op zondag 10
augustus mee met een Peelgids
van Staatsbosbeheer voor een
Rondje om ’t Elfde.
De excursie is ongeveer 9 kilometer lang en start om 11.00 uur
kindjes. Met zijn 90 cm lengte
stond hij vol zelfvertrouwen
voor de hele school en alle toeschouwers te zingen. Een goed
voorbeeld van datgene wat je
met de juiste stimulatie en aandacht kunt bereiken.
Wij willen alle inwoners van
Meijel dan ook heel hartelijk
bedanken namens alle leerlingen en ouders van de Koos
Kosterschool. Wij hopen dat
ze nog lang op jullie steun mogen rekenen.
Het resterende geld zullen wij
in de loop van dit jaar gaan
besteden aan rugzakjes en
schooluniformen voor de armsten binnen de gemeenschap.
Indien nodig zullen wij ook
de schoolmaterialen nog verder gaan aanvullen. Uiteraard
zullen wij jullie hiervan op de
hoogte blijven houden.
Uitslag wedvlucht
OSPEL - Staatsbosbeheer houdt
elke maand een vogelexcursie in
Nationaal Park De Groote Peel
waarbij een typische Peelvogel
centraal staat. Op zaterdag 9
augustus is dit de nachtzwaluw.
De excursie start om 20.00 uur
bij Buitencentrum De Pelen aan
de Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost 5,- euro per persoon
en opgave kan via tel. (0495)
64 14 97 of per mail: [email protected]
staatsbosbeheer.nl.
Excursie
OSPEL - Midden in Nationaal
Park De Groote Peel ligt een
grote waterplas, ’t Elfde genaamd. Deze naam heeft een
oorsprong in het verleden, net
als de andere veldnamen in dit
prachtige hoogveengebied. Wie
aan de muren in de klaslokalen
met bijvoorbeeld een wereldkaart, het menselijk lichaam,
rekenvoorbeelden, de ruimte
etc., voorleesboeken voor de
kleuterschool en boekjes voor
groepjeslezen in de hogere
klassen en materialen voor het
maken van kostuums voor het
folkloredansen. Al deze materialen zijn we zelf gaan inkopen, zodat we zeker wisten dat
het geld goed besteed werd.
Bij de overhandiging van alle
spullen werd er voor ons een
mooie voorstelling gehouden
als dank voor alle hulp.
We werden getrakteerd op
theater (met de mooie nieuwe
kostuums), folkloredansen, gedichten en zang. Meest indrukwekkend voor ons was het optreden van David, een jongetje
met dwerggroei en broertje
van een van onze sponsor-
bij de balie van Buitencentrum
De Pelen aan de Moostdijk 15 te
Ospel. Deelname kost 5,- euro
per persoon.
Opgave is gewenst via tel. (0495)
64 14 97 of per mail: [email protected]
staatsbosbeheer.nl.
MEIJEL - Zaterdag 16 augustus
houdt menclub Op d’n Bok een
feestavond voor leden en partners. Schieten vanaf 17.00 uur
op terrein St. Nicolaas. Barbecue aanvang ca. 19.00 uur.
Opgave voor woensdag 13
augustus bij secretariaat tel.
4623097 of bij Frits Rooijakkers
tel. 4662743.
Frits Palmen met de winnaar de 965.
MEIJEL – Zondag 3 juli zijn tijdens de wedvlucht vanuit Marche 193 duiven mee van zeven
melkers van De Gevleugelde
Vrienden. De duiven gaan los
om acht uur in de morgen. Frits
Palmen pakt de eerste drie prijzen, de 965 is de snelste van de
drie voor de 964 en de 942. De
965 maakt een snelheid van
veertienhonderd vijftig m/min.
De vlaggendrager is de 106 van
Ves Janssen die de negenen-
veertigste plaats pakt. De 106
moest nog dertien kilometer afleggen na de eerst geklokte duif
van Frits Palmen. De 965 pakt
plaats 106 in de CC2008 van
tweeduizend duiven, en plaats
135 in het district van 3400 duiven. Uitslag: 1. F.Palmen.(9 pr),
4.V.Janssen (13 pr), 6.Comb.
Basten (17 pr), 8. C. v. Rijt (7 pr),
30.A. Sonnemans (3 pr). Charleville is 8 september van 19.30
tot 20.00 uur.
LMBG FSTVL 2014 in beeld
Het Groote Hoofd. Janis Joplin achter de schermen, hartverscheurend muziektheater.
LMBG FSTVL 2014 komt in zicht.
Van 20 tm 24 augustus maken we hartstochtelijke belevenissen mee: gratis straattheater, theatertochten en theater op locatie, gratis of vriendelijk geprijsd. Hier is alvast een
vooruitblik in beeld.
Op www.limburgfestival.nl vindt u het volledige programma. Daar kunt u ook kaarten
bestellen. Natuurlijk kan dat ook bij
TheaterHotel de Oranjerie in Roermond.
Marike Jager: Singer Songwriter Marike Jager op haar puurst.
Het decor van de kapel doet de rest.
Foto: Lieke Romeijn
BOT: Schurende humor, klinkende machinerie, fysieke arbeid en breekbare songteksten. Ram- De Zandtovenaar: Via zijn televisieserie bij de KRO heeft de Zandtovenaar al heel wat harten
koers van muziektheatergroep BOT is een eigenzinnige voorstelling met grote machines en veroverd. Nu komt hij naar Roermond en Baexem.
kleine liedjes.
Foto: Ilton K. Do rosario
Under Construction: Sunny is
opgepakt en De Moeder, Het
Lief en De Zus blijven achter
met een diepvries vol bewijs.
Sounding bodies: Een bijzondere versmelting van muziek, dans
en beelden bij Sounding Bodies.
Unieke Zaken: De twee koks van Unieke Zaken beelden op inventieve wijze het verhaal van
de Griekse held Odysseus uit. Voor 8+.
Foto: Jan Boeve
Cie. KAiET: Gevoelige oortjes
thuislaten, als je met KAiET om
Tof Théâtre: Eerder een thriller
André Manuel: Niet geschikt voor kinderen, want André Manu- dan poppentheater, deze 8+ Mimbre: Natuurlijk…Theater, een prachtige familiefietstocht de fontein, een vunzig onding,
voorstelling van Tof Théâtre. met bijzondere stops.
el, muzikant en cabaretier, windt er geen doekjes om…
Foto: Eric Richmond & Jamie Currey gaat zitten. Foto: Hans de Jonge
Cie. Woest: Harde stoeptegels,
slecht weer, Cie Woest doet
buiten precies hetzelfde als
Het Laagland: In Geheim zoekt eigenaar steken drie talentvol- The Ruggeds: Het dondert op
le theatermakers hun nieuwsgierige neus in andermans zaken. de Donderberg met het cultu- Compagnie Mobil: Tijdens De Gekleurde Stad is de binnenstad wat in de dansstudio kan.
van Roermond een groot podium.
Foto: Joost Milde rele evenement Donderslag.
Foto: Amaury Avermaete
[SIRWHEKEYKYWXYW
TEKMRE
PUM: uitzending van beroeps experts naar Midden- en Kleinbedrijven in ontwikkelingslanden. Deze kunnen een aanvraag indienen bij de PUM om ondersteuning door een Nederlands expert.
1SRHMEEPFI[YWX
7LEL^EHTYQTW
4EOMWXER
/MRKSJ4EOMWXER
7XMGLXMRK6IERMQEXMIIR%)(SRHIV[MNW
:SPKIIRVIERMQEXMI
IR%)(GYVWYW
PANNINGEN - De Stichting
Reanimatie- en AED onderwijs
Helden biedt u de mogelijkheid
om in Panningen een reanimatieen AED cursus te volgen. Na drie
avonden bent u op de hoogte van
de juiste reanimatie techniek en
weet u hoe u een AED apparaat
moet bedienen. In september
kunt u een cursus volgen op dinsdagavond 9, 16 en 23 september
van 19.30 tot 21.30 uur. De cursus
vindt plaats in ons leslokaal in de
locatie van het Rode Kruis, Piushallen, Piushof 137 in Panningen.
De kosten voor deze complete
cursus zijn 40 euro. Nadat u de
cursus met goed gevolg heeft af1MNRFIZIMPMKMRKWXIEQ7TIGMEP4SPMGI*SVGIW[EEVZERIROIPI gelegd, bent u zelf verantwoordeKSIHHSSVXVEMRHIJMKYVIR[EVIR
PEEL EN MAAS - In het vorige
artikel heb ik de extreme beveiliging besproken gedurende mijn bezoek aan een pompenfabriekje in Pakistan. Op
de terugweg werd het zelfs
nog erger.
Bij de Lahore autowegafslag
werden we opgevangen door
zelfs 2 grote jeeps met elk 4
bewapende agenten in de bak.
Deze begeleiden me tot ’s nacht
bij het vliegveld vanwaar ik de
terugreis kon beginnen. Deze
was echter geen succes: 1 dag
later dan gepland thuis en snot
verkouden. Mijn koffer kreeg ik
pas 6 dagen later thuis bezorgd.
In Pakistan is deze beveiligingsprocedure standaard voor gasten die iets met de Pakistaanse
overheid te maken hebben. In
de lokale krant las ik dat Pakistan nummer 1 op de wereldlijst
van meest gewelddadige landen
stond; zelfs nog voor Irak en
Afganistan.
Ik vertelde mijn begeleiders dat
in ons land deze extreme beveiliging alleen voorbehouden was
aan de koning. Zelfs ministers
krijgen dit niet. Vandaar mijn
bewering dat ik 10 dagen King
of Pakistan was.
Ik voelde me verder niet onveilig daar, maar het was me wel
verboden om buiten het hotelterrein te komen. Het hotel
was eigenlijk een complex uit
1910. Men kon er tennissen, biljarten, zwemmen, barbecueën
etc. Alles omgeven door een
hoge muur en prikkeldraad en
met geweren bewaakte poort.
Ik was dus eigenlijk een gevangene binnen deze muren.
Het bedrijf met zo’n 300 manne-
lijke werknemers (Géén enkele
vrouw !) was 38 jaar geleden opgericht door Dhr. Shahzad Sr.
Nu waren zijn 3 zonen ook in
het bedrijf werkzaam. De machines waren allemaal extreem
oud en die je bij ons alleen in
een museum zult vinden. Er
wordt zonder tekeningen gewerkt. Alles was gekopieerd van
andere oude pompjes. Met heeft
dus ook allerlei serieuze kwaliteitsproblemen ook omdat men
van pompen niets snapt. Bij dit
soort bedrijven weet je eigenlijk niet goed waar te beginnen.
Er is zoveel dat verbetert moet
worden.
Verder zijn de mensen zelf extreem vriendelijk voor me geweest. Bananen, sinaasappels,
appels, diverse drankjes (geen
alcohol!!) werden op mijn hotelkamer gebracht. Ik kreeg een
enveloppe met lokaal geld voor
het geval dat. Mijn telefoon sim
kaart werd uitgewisseld zodat
ik gratis naar Franca kon bellen.
Bij mijn afscheid kreeg ik een
foto album met wel 100 foto’s
gemaakt door een officiële fotograaf die me een paar dagen
heeft gevolgd. Geen enkele
vrouw te zien natuurlijk.
Mijn aanwezigheid werd ‘misbruikt’ voor publiciteitsacties.
Op zondag werd ik onderscheiden met een grote plaquette die
me door meerdere hoogwaardigheidsbekleders werd overhandigd. Ook hier weer geen
enkele vrouw.
Hans Raijer / PUM expert en
taakgroeplid van Peel en Maas
Mondiaal Bewust. E-mail: [email protected]
3TVYMQMRKWJMREPIFMN
74368(I&VYMNR
PANNINGEN - us is een groot
gedeelte van de zomercollectie
2014 extra sterk in prijs verlaagd. Om enkele voorbeelden
te noemen: dames t-shirts, singlets, vesten en broeken voor
de halve prijs. Ook de schoenen zijn extra in prijs verlaagd.
Niet alleen de voetbal-, zaal-,
aerobic- en hardloopschoenen,
maar ook de vrijetijdsschoenen,
slippers en Teva’s. Op de badafdeling zijn de bikini’s afgeprijsd
en er zijn al volop nieuwe collecties badpakken en zwembroeken binnen. Van bijna alle
merken zijn er al nieuwe collecties najaar 2014 geleverd.
Kortom, het is zeker de moeite
een bezoek te brengen aan
SPORT 2000 De Bruijn aan de
Ruijsstraat in Panningen.
lijk voor het volgen van een jaarlijkse herhalingsles. Ook hiervoor
kunt u bij de Stichting Reanimatie- en AED onderwijs Helden terecht. De stichting geeft al enkele
jaren scholing op het gebied van
reanimatie, het gebruik van de
AED en andere levensreddende
handelingen. De cursussen zijn
van hoge kwaliteit en de stichting
heeft inmiddels ruim 400 mensen opgeleid. Heeft u interesse
in het volgen van een reanimatie- en AED cursus, dan kunt u
contact opnemen met onze secretaris mevrouw R. van Hal op
telefoonnummer 06-48379443 of
via e-mail: [email protected]
+I^MIRZSSV9
“Gezien voor U” is een nieuwe, periodiek terugkerende, rubriek gemaakt door Jac Willekens uit Panningen. Jac laat
allerlei markante, bijzondere of misschien wel juist onbemerkte zaken die hem zijn opgevallen in Peel en Maas de revue passeren. Deze keer de dagkapel van Verzorgingshuis de
Wietel in Panningen.
+I^MIRŸ))2,)97)+6%*
/)0()6-24%22-2+)2Ÿ
(Jac Willekens, Panningen).
enkel lampje ziet u een ongelofelijke ruimte van eenvoud.
Beste lezers,
Deze begraafplaats vormt deel
Wist u dat ook in de gemeente van het klooster der LazerisPeel en Maas een heuse grafkel- ten te Panningen en is al heel
bijzonder door haar situering
der aanwezig is?
in de gebouwelijke omgeving.
Nu doemen bij u wellicht beel- Deze grafkelder is deels gelegen
den op van de grafkelder van de onder de grafkapel en deels geOranjes in Delft of misschien bouwd onder de sacristie van de
heeft u ooit de vieringscrypte kapel. Er is geen grootse entree,
van de Servaaskerk bezocht, maar slechts een stalen luik dat
enz. In feite heeft bijna kathe- toegang geeft tot een betonnen
draal wel een of andere vorm trap. De grafkelder is indertijd
van een grafkapel. Vaak is dit gemaakt in beton, door plaateen imposant, groots – en voor- selijke aannemers, met de toen
al koel - gebeuren, voorzien van gebruikelijke bouwtechnieken.
imposante, natuurstenen gewel- Op sommige plaatsen zie je
ven en meestal gesitueerd onder nog delen van kranten zitten,
het verhoogde priesterkoor van die dienden als ‘losmiddel’ in de
een kerk of kathedraal. U gaat bekistingen ! Het dateren van
daar niet ‘effe’ naar binnen… u de bouw van deze kelder is dus
daalt af naar de wereld van de geen probleem!
doden, vaak omgeven door alle
pracht en praal. Alles duidelijk Bezoek bij gelegenheid deze
is gericht op het maken van een unieke, sobere ruimte. Neem
overrompelende indruk op de wel een zaklampje mee en kijk
eens naar de genoemde resten
bezoekers.
van de “bledjes” en u weet wanTja, dan moet ik u toch ietswat neer deze grafkelder is gebouwd
teleurstellen, want de opzet van ! Telt u de graven en probeert u
de grafkelder in Panningen is de de inscripties te lezen. Dan weet
eenvoud zelfe, maar misschien ik zeker dat u een ervaring rijker
juist daardoor zo opzienbarend. bent geworden… in een sobere,
Het is een stilte-plek voor de do- maar wel hele koele omgeving
den van en voor de Lazeristen, in Panningen.
zonder opsmuk en zonder een
gevoel van grootsheid op te wil- Zegt het voort!
len roepen. In het schijnsel van Jac.
pagina 6
woensdag 6 augustus 2014
Gespecialiseerd in
tuinbestratingen
www.vdbeuken.com
Straatmakersbedrijf
Mob. 06-53751245 of
Tel. (077) 466 34 56
[email protected]
Angsten-relatieproblemen-rouwverwerking???
Cranio Sacraal Therapie
helpt. Lena De Troch, Meijel, Stress-Burnout Coach,
Trauma- en Relatietherapeut. Infoavond,
tel. 06-46616505
www.ikingroei.nl.
Terugbetaling
zorgverzekering.
WESPEN, RATTEN OF
MUIZEN OVERLAST.
JoNo plaagdierenbestrijding.
Jos Nooijen, Grashoek.
Tel. 06 -27054660.
www.dierennatuur
begraafplaats.nl.
Uw bestaande tafel als
nieuw.
Schuren/lakken,
halen/brengen of ’n nieuwe! Elke maat mog., div.
houtsoorten. Ook schuren
van
stoelen/veranderen
van kasten. JAN DERIKX,
MEIJEL. Tel. 06-10954220.
Ook ’s avonds
(077) 466 22 83.
Grote Kindermarkt
Zondag 31 augustus
te Beringe
Aanvang 12.30 uur
Voor opgave en informatie
kunt u e-mailen naar;
[email protected] of
www.kindermarkt-beringe.nl
Mocht u niet kunnen mailen bel dan
Hay van Gemert (077) 307 35 93
Wilt u zich opgeven voor het
pannatoernooi doe dat dan via
e-mail: [email protected]
KOELEN & VRIEZEN
dichtbij
Gratis voordeelpakket tot max. € 100
laatste kans!!
Wij leveren ook
toners en
inktcartridges
voor elk merk
copier en printer
bij aankoop van een koeler,
koel/vries combinatie of vriezer
VOORDEELPAKKET 1
GRATIS
waardebon t.w.v. € 25
GRATIS bezorgen en installeren
Even naar
alles voor kantoor en thuis
WWW.KANTOORENTHUIS.NL
Nu diverse voorraadmeubelen met hoge kortingen
tot wel 50%. Alle zondagen open van 11.00 tot
17.00 uur. Van Hout en
Janssen is verhuisd naar
LIVING in Deurne.
LIVING, wonen & slapen
(van Hout en Janssen)
Piet Mondriaanstraat 1,
Deurne.
Inspirerende woon ideeën.
Ook het adres voor exclusieve cadeaus en woonaccessoires.
www.living-deurne.nl
Ook voor gordijnen, raamdecoratie, vinyl, vloerbedekking en pvc vloeren.
Onze prijzen zijn inclusief
meten, vakkundig hangen
en leggen. Uw complete
woninginrichter.
Living, wonen & slapen.
Piet Mondriaanstraat 1
Deurne. (0493) 34 12 77.
(gelegen aan de weg van
Deurne naar Liessel).
ZANUSSI
ZRA25600WA
GROTE KOELER
A
240
B
Liter
E
A
C
D
F
+ GRATIS
PAKKET
T.W.V. € 40
BOSCH
399
KOEL / VRIES COMBINATIE
+ GRATIS
PAKKET
T.W.V. € 100
LOW FROST
KOEL / VRIES COMBI
• Aanzienlijk minder ijsvorming.
• Gescheiden temperatuurregeling.
• HxBxD: 186 x 60 x 65 cm.
Maxwell-prijs: € 649,-.
A
304
Liter
Low
Frost
B
D
E
F
*
H
INC
LG
32LB550U
No
Frost
C
D
E
F
50
A
50PFK4109/12
127 CM FULL HD
LED TV
WHIRLPOOL
PRIMO1406UM
1400 TOEREN
WASAUTOMAAT
369
299
F
D
F
A
379
MAXI
ACTIE
MAXI
ACTIE
599
449
499
PACKARD BELL
NXC2DMH007
395
17.3 INCH NOTEBOOK
ASUS
X75ATY232H
545
17.3 INCH NOTEBOOK
12
1900
Watt
couverts
A
E
E
C
GB
MAXI
ACTIE
MAXI
ACTIE
MAXI
ACTIE
D
B
12
kilo
C
A
80
Liter
449
750
GB
7
B
• FrostFree: nooit meer handmatig ontdooien.
• Akoestisch en visueel alarm.
• Elektronisch display.
+ GRATIS
PAKKET
T.W.V. € 40
G
M
7C
MAXI
ACTIE
A
T.W.V.
€ 100
I
PHILIPS
kilo
G
TAFELMODEL VRIESKAST
MAXI
ACTIE
6
A
EUT1040AOW
G
699
299
ELECTROLUX
320
=
NCH
VOORDEELPAKKET 3
GRATIS 5 jaar garantie
GRATIS
waardebon t.w.v. € 40
GRATIS bezorgen en installeren
+ GRATIS
PAKKET
T.W.V. € 100
B
GRATIS 3 jaar garantie
GRATIS
waardebon t.w.v. € 25
GRATIS bezorgen en installeren
Bij aankoop van een ACTIEMODEL v.a. € 599
599
Liter
=8
81 CM LED TV
F
399
G
A
188
399
E
F
A
• LED temperatuurdisplay.
• Temperatuur-alarm.
• HxBxD: 144,7 x 60 x 63 cm.
MAXI
ACTIE
D
E
T.W.V.
€ 75
Bij aankoop van een ACTIEMODEL v.a. € 399 t/m € 598
449
699
Hz
M
1C
32
C
D
100
Hz
B
C
VOORDEELPAKKET 2
NO FROST VRIESKAST
+ 6 VRIESLADEN
G
100
B
GN2323
679
599
Low
Frost
LIEBHERR
* Na € 50,- retour
A
C
www.vanwoezik
sierbestrating.nl
24 uur per dag online, mobiel en in de krant
A
288
Liter
KGE36MW40
Gebakken klinkers,
oude en nieuwe
HEB
JE
HEB
GEZIEN.NL
JE
GEZIEN?
GEZIEN.NL
GEZIEN?
HEB
JE
GEZIEN.NL
GEZIEN?
• 194 liter koelen en 94 liter vriezen.
• Low Frost: aanzienlijk minder
ijsvorming.
• HxBxD: 176 x 60 x 65 cm.
G
BOSCH
+ GRATIS
PAKKET
T.W.V. € 75
KGV33UW30
299
• Zeer royale 240 liter inhoud.
• Automatische ontdooiing.
• HxBxD: 125 x 55 x 61,2 cm.
Arbo adviseur nodig?
ww.zzppeelenmaas.nl
Stratenmakersbedrijf
en straatsteenhandel
Tel: (077) 466 25 79, Meijel
T.W.V.
€ 40
Bij aankoop van een ACTIEMODEL v.a. € 255 t/m € 398
Afbeeldingen kunnen afwijken, druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (tot 10 aug 2014). Aanbiedingen zijn exclusief thuiskopieheffing. Acties gelden niet icm andere acties, laagste prijsgarantie of andere prijzen dan vermeld.
T.k. jonge leghennen. Pubben, Ninnesweg 111, Panningen. Tel (077) 307 17 76
na 17.30 uur.
Alleen op afspraak.
betaalbaar
A
A
G
ZANUSSI
ZTHB485
WARMTEPOMPDROGER
B
C
D
E
599
499
F
A
G
BOSCH
SMS50D12EU
LUXE
VAATWASSER
PANNINGEN: Schoolstraat / hoek Koninginnelaan
99
399
349
PHILIPS
FC8451
KRACHTIGE
STOFZUIGER
59
HEYTHUYSEN: Dorpstraat 82
PANNINGEN elke zondag open 13.00 - 17.00 uur
m060814
Bouw- en klusbedrijf
Jack Muijsenberg. Voor
al uw bouw-, renovatie en
onderhoudswerk voor huis
en tuin. Tel. 06-20448532.
deskundig
[SIRWHEKEYKYWXYW
TEKMRE
/ITrPPE'YPXYVE
+IRMIXIRMRHIFYMXIRPYGLX
PANNINGEN - Dit jaar kunt u
‘s zomers net als voorgaande
jaren verschillende culturele
evenementen beleven in Panningen, onder de noemer
Kepèlla Cultura. Dankzij
het brede en afwisselende
aanbod is er altijd wel iets te
doen.
Natuurlijk is er ‘s woensdags
de zomerweekmarkt. Op donderdag, bij goed weer: de openluchtbioscoop. Na zonsondergang wordt op een levensgroot
scherm Walk the Line vertoond,
over het leven van Johnny Cash.
De toegang is nog gratis ook!
Een andere aanrader is Kunst
op Straat, een regionale kunstmarkt. Almie Willems is een
van de drijvende krachten. “Het
bijzondere is dat je kunstwerken en nieuwe technieken kunt
bewonderen die je anders niet of
niet snel zult tegenkomen, en al
helemaal niet op straat. Er worden ook workshops gegeven,
4EVOJIIWXIR,IPHIR
^MNRMREERXSGLX
HELDEN-DORP - In het weekend van 22, 23 en 24 augustus
organiseert Stichting OKÉ de
Parkfeesten Helden. Kosten
nog moeite zijn gespaard gebleven om een geweldig programma samen te stellen.
zodat bezoekers zelf kunnen
ervaren hoe het is om met kunst
bezig te zijn.” Er is nóg een reden om een kijkje te nemen bij
Kunst op Straat: bezoekers kunnen een levensgrote koe van
Cow Parade beschilderen. De
opbrengst van deze actie gaat
naar de stichting Gehandicaptensport DJM - Doe Je Mee.
Komende maandag is het weer
tijd voor Kids Fun. Kinderen
zijn er dol op, vanwege onder
Op vrijdag 22 augustus trappen
ze af met Park Valley, Party in
the Park! Een dance-event met
toonaangevende DJ’s zowel
op lokaal, regionaal, nationaal
als internationaal gebied zoals
andere het springkussen en de Ruud Peeters, The Beathbroclowns.
therz, Girls Love DJ’s, Vato Gon- tot 14.00 uur. Opgeven voor de
brunch kan tot 15 augustus via
zalez & MC Tjen en DJ Thera.
De evenementen van de aankode website. Tijdens die middag
mende week:
Op zaterdag 23 augustus zal zullen er uiteraard verschilWoensdag 6 augustus:
Rowwen Hèze na jaren afwezig- lende activiteiten zijn voor jong
zomerweekmarkt.
heid in Helden-Dorp, hun mu- en oud.
Donderdag 7 augustus:
zikale kunsten gaan vertonen in
openluchtbioscoop.
de mega-tent die in de ‘wei van Voor de jeugd zijn er diverse beZaterdag 9 augustus:
Haffmans’ wordt opgebouwd. zigheden en attracties zoals een
Kunst op Straat.
In het voorprogramma zal de springkussen, carrousel, kleurMaandag 11 augustus:
coverband Force10 het publiek en knutselwedstrijd, een aantal
Kids Fun.
selectiespelers van VVV-Venlo
opwarmen.
en Koelie de mascotte van VVVZondag 24 augustus zal in het Venlo. Fanfare Sint Cecilia Helteken staan van de Familie- den zal als oud-organisator van
dag. De entree is gratis deze Parkfeesten Helden een uniek
dag. Parkfeesten Helden begint concert ten gehore brengen.
die zondag met een compleet Ook zal er een speciaal optreverzorgde brunch in de tent den zijn van Ben Verdellen,
waarvoor iedereen uitgenodigd de Bliërickse troubadour. De
is! Kosten voor deze brunch feestband Sjloetingstied zal
bedragen 9,- euro per persoon. Parkfeesten Helden muzikaal
De tafels staan gedekt vanaf afsluiten. Gedurende de middag
12.30 uur en de brunch duurt zal er ook een Kindermarkt zijn
8[IIHI[IIOIRH
3WWIJIIWXIR1EEWFVII
MAASBREE - Het eerste geslaagde osseweekend zit er op,
en dus kan de regio zich opmaken voor het tweede weekend.
Maar eerst komen vanavond
‘AC/DC’ en ‘ABBA’ op bezoek
tijdens de ‘Tribute Night’. De
twee bands worden tot in perfectie vertolkt door ‘ACinDC’
en ‘VOULEZ-VOUS FEM. FEM’.
ACinDC heeft de nodige ervaring op nationale en internationale (festival) podia. Deze ongelofelijke AC/DC tribute brengt u
naar een hogere dimensie. Met
een weergaloze vertolking van
de rollen binnen AC/DC, is dit
een ‘once in a lifetime experience‘. Daarna is het de beurt aan
VOULEZ-VOUS FEM. FEM., de
allernieuwste Maasbreese ABBA
Tribute die de muzikaliteit van
Agneta, Björn, Benny en AnniFrid zeker kunnen evenaren, en
misschien nog wel overtreffen.
Deze gelegenheidsformatie is
een samenstelling van rasechte
(voornamelijk Maasbreese) muzikanten met vele lichtjaren ervaring op podia in de grote regio.
Vrijdag 8 augustus zal ‘Jeopardy’
het publiek opwarmen voor de
tweede act van deze dag. Deze
5-mans formatie onderscheidt
zich met het feit dat hun wisselende leadzang en subliem gitaarspel, wordt gecombineerd met
een ‘animal’ achter het drumstel
en geschoold toetsenwerk. Een
spring-grage bassist maakt het
verhaal compleet en zal zorgen
dat het programma bijna naadloos overloopt in de hoofdacht
van de 54e Ossefeesten: de ‘MEMPHIS MANIACS’. Deze band is
een live mash-up collectief met
een bijzondere staat van dienst
voor een band zonder album,
label of airplay. Het is een band
van uitzonderlijk niveau die het
aandurft om mash-ups live toe
te passen. Het geluid van de band
klinkt alsof een dj knallers uit
waar de organisatie volwassenen, maar ook kinderen voor
uitnodigen om in de grote tent
spulletjes te verkopen die ze
zelf niet meer nodig hebben.
Je dient je hiervoor wel aan te
melden via onze website of via
e-mail: [email protected]
Stichting OKÉ roept tevens nog
mensen en/of groepen op om
zich als vrijwilliger aan te melden voor diverse werkzaamheden die er voor, tijdens en na de
Parkfeesten Helden weekend
uitgevoerd moeten worden.
Gebruik ook hiervoor onze
website.
Kaarten voor de Parkfeesten
Helden zijn verkrijgbaar via diverse voorverkoopadressen en
via de website www.parkfeestenhelden.nl.
Vorkmeer Peel & Maas
(I^I%'('XVMFYXIZIV^SVKX[SIRWHEKEZSRHIIRSTXVIHIR
1IQTLMW1ERMEGWMWHILSSJHEGXSTHI3WWIJIIWXIRZVMNHEK
EYKYWXYW
/LMGOWPYMXHII3WWIJIIWXIREJ
zéér diverse genres door en over
elkaar heen gooit, maar waarbij de draaitafels zijn vervangen
door muzikanten. Het resultaat:
Een ongeëvenaarde live show
waar de bezieling, de energie en
het entertainment vanaf spat, en
waarbij de grenzen tussen genres,
waanzin, entertainment en virtuositeit bruut om zeep worden
geholpen. Zaterdag 9 augustus
zullen de Ossefeesten worden
afgesloten door de band ‘Khick’
, die een smerig gezellig feestje
zullen bouwen gezien hun gevestigde live reputatie in de re-
gio. Met de nodige dosis humor
en zelfspot, slaat Khick je in een
avondvullende show ongenadig
om de oren met de meest actuele hits, de beste klassiekers, de
‘foutste’ disco, de lekkerste rock
en de leukste partyplaten….élke
show wordt er 200 procent gas
gegeven met heel veel stoute
schoenen, mét en zónder hakken. Een beter einde van de 54e
Ossefeesten bestaat er niet.
Kijk voor alle info op www.ossefeesten.nl en facebook.com/
ossefeesten en download de
Osse-App.
In de gemeente Peel & Maas is Vorkmeer dé welzijnsorganisatie. Samen met inwoners zorgen
we ervoor dat iedereen volwaardig aan de samenleving kan meedoen. De eigen kracht van
burgers staat voorop en waar nodig bieden we
hulp en ondersteuning.
Vorkmeer biedt diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën zoals informatie
en advies, cursussen, vrijwilligerswerk, welzijn
ouderen, jongerenwerk, leefbaarheid, algemeen
maatschappelijk werk en schuldhulpverlening.
CURSUSSEN
Voor het seizoen 2014-2015 is weer een nieuw
cursusaanbod. Kijk op de website www.vorkmeer.nl voor meer info.
MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
Met de toenemende vergrijzing is gezond ouder worden een belangrijk aandachtspunt. Uit
onderzoek blijkt dat beweegprogramma’s voor
ouderen een positief effect hebben op de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Deelnemers
die min. twee keer per week MBvO -activiteiten
In dit bulletin leest u waar we zoal mee bezig volgen, hebben een beter sociaal en psychisch
zijn en waar u wellicht een bijdrage aan kunt welzijn dan dat van ouderen die niet bewegen.
leveren.
Deelnemen aan beweegprogramma’s zorgt voor
een betere zelfredzaamheid en u bent beter in
MAATJE GEZOCHT
staat om dagelijkse activiteiten, zoals wassen
- Een mevrouw in Maasbree (84 jaar) is op zoek en boodschappen doen, uit te voeren. In ieder
naar een vrouwelijk maatje om een middag kerkdorp van Peel en Maas vinden MBvO-actigezellig te kletsen of erop uit te gaan. Me- viteiten plaats. Dit aanbod betreft: gymnastiek,
vrouw is afhankelijk van de rolstoel, maar zou tai-chi, yoga, volksdansen, koersbal, country line
graag iets willen ondernemen.
Dance, sport en spel. De kosten zijn € 3,55 per
- Een meneer in Maasbree is op zoek naar een les. Neem eens een gratis proefles.
maatje voor zijn vrouw. Meneer is 2x in de Heeft u interesse gekregen? Neem contact
maand een middag weg (1e en 3e dinsdag op met Vorkmeer (077) 307 73 50 of mail naar
van de maand van 13.30-16.00) en zoekt ie- [email protected]
mand die op dat tijdstip met mevrouw een
activiteit kan doen. Bijvoorbeeld samen een ARBEIDSMIGRANTEN
bloemstukje maken of gezellig kletsen. Me- Vanwege de vakantie vindt het inloopspreekuur
vrouw is dementerend.
nu om de 2 weken plaats bij Vorkmeer, Ruijsstraat
- Een meneer in Beringe is op zoek naar een 20 in Panningen. Het eerstvolgende spreekuur is
maatje om gezellig mee te kletsen.
op 12 augustus weer van 19.00-21.00 uur.
- Een mevrouw in Panningen zoekt een maatje Hierbij zijn Poolse vrijwilligers aanwezig.
om mee te wandelen of een kop koffie mee
te drinken. Mevrouw is beperkt in haar mobi- DE WEGWIJZER: VOOR INFO & ADVIES
liteit en is visueel beperkt (haar zicht is 16%). Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan
Graag zou ze met iemand naar ‘het dorp’ gaan kunt u terecht tijdens het spreekuur van de
en gezellig snuffelen in diverse winkeltjes. Wegwijzer bij Vorkmeer. Deze is van maandag
Mevrouw kan kleine afstanden met de rol- t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, Ruijsstraat 20 te
lator wandelen, maar is afhankelijk van een Panningen. U kunt ook telefonisch contact oprolstoel bij langere afstanden.
nemen via (077) 308 25 65 of een email sturen
naar [email protected] Wij zijn ook te vinSpreekt een van deze oproepen u aan, neem den op Facebook en Twitter (@wegwijzer_VM).
dan contact op met de Wegwijzer. Ook als u zelf
een maatje zoekt, kunt u bij ons terecht.
ZOMERVAKANTIE
Vanwege de vakantie is Vorkmeer t/m 15 augusVRIJWILLIGER GEZOCHT
tus alleen ’s morgens bereikbaar en is het ActiviWilt u ook iets voor een ander doen? Of zoekt u teitencentrum gesloten t/m 8 augustus.
hulp bij iets wat u zelf niet meer kunt?
Dan kunt u ook terecht op de landelijke website
www.wehelpen.nl. Voor vrijwilligersvacatures
bij organisaties kunt u terecht op www.vwcpeel
enmaas.nl of bellen naar de Wegwijzer.
pagina 8
woensdag 6 augustus 2014
gemeenteQLHXZV
ZHHN
DXJXVWXV
Gemeentehuis
:LOKHOPLQDSOHLQ
&&3DQQLQJHQ
3RVWEXV
$%3DQQLQJHQ
[email protected]
:LMZHUNHQRSDIVSUDDN
2SHQLQJVWLMGHQ3HHOHQ0DDV
Voor Bevolking en Vergunningen wordt u uitsluitend op afspraak geholpen tijdens onze verruimde openingstijden. Kijk op onze website voor informatie over
het werken op afspraak o.a. het filmpje ‘Zo maakt u een afspraak’.
Uitzondering: voor het ophalen van paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
hoeft u geen afspraak te maken, u kunt gewoon binnenlopen tijdens de opeQLQJVWLMGHQ
0DDQGDJ
Ǟ19.30 uur
'LQVGDJ ǞXXU
:RHQVGDJ
Ǟ17.00 uur
'RQGHUGDJ
ǞXXU
9ULMGDJ Ǟ13.00 uur
RSYULMGDJDXJXVWXVgeen middag- en avondopening).
2S]DWHUGDJDXJXVWXVLVKHWJHPHHQWHKXLVJHVORWHQ
Inzameling oud papier
ǩ 'RQGHUGDJDXJXVWXV«Q]DWHUGDJDXJXVWXV+HOGHQ
ǩ 9ULMGDJDXJXVWXV%DDUOR
ǩ =DWHUGDJDXJXVWXV3DQQLQJHQ
Officiële (verkorte) publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen, bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via
www.peelenmaas.nl > Inwoners > Actueel > Bekendmakingen > Elektronisch gemeenteblad.
7LMGHQVGHRSHQLQJVWLMGHQ]LMQZLMRRNWHOHIRQLVFK
bereikbaar.
#!"" !"
$ "
Elektronisch gemeenteblad
Het elektronisch gemeenteblad is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden
ontleend, wordt wekelijks uitgegeven als een pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website.
Een geprint elektronisch gemeenteblad kunt u bekijken in de publicatiekast bij het gemeentehuis, in de
informatiehoek van het gemeentehuis, bij de bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas.
In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de orde zijn.
ǩ .HQQLVJHYLQJRQWZHUSEHVFKLNNLQJ
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is omgevingsvergunning te verlenen voor:
ǩ %HULQJH17*URH]H0LOLHX5HYLVLHYHUJXQQLQJYRRUHHQPLOLHXLQULFKWLQJ
9HU]RQGHQDXJXVWXVHQWHULQ]DJHJHOHJGDXJXVWXV
ǩ 0HLMHO393ODWYHOG2PJHYLQJVYHUJXQQLQJEHSHUNWHPLOLHXWRHWV'LYHUVHEHGULMIVLQWHUQH
ZLM]LJLQJHQRPWHNXQQHQYROGRHQDDQ%HVOXLWKXLVYHVWLQJ9HU]RQGHQDXJXVWXVHQWHULQ]DJH
JHOHJGDXJXVWXV
ǩ 5HFWLȌFDWLHRQWZHUSEHVWHPPLQJVSODQHQRQWZHUSEHHOGNZDOLWHLWVSODQ%UHHEURQQHLQ0DDVEUHH3HHO
HQ0DDV
2SMXOLLVKHWRQWZHUSEHVWHPPLQJVSODQ%UHHEURQQHWHULQ]DJHJHOHJG'RRUHHQWHFKQLVFKHVWRULQJ
www.ruimtelijkeplannen.
is het ontwerpbestemmingsplan niet op die datum gepubliceerd op de website
nl'HSXEOLFDWLHLVGDDURPDDQJHSDVW
+HWFROOHJHPDDNWEHNHQGGDWRSJURQGYDQGHDUWHQYDQGH:HWUXLPWHOLMNHRUGHQLQJDIG
YDQGH$OJHPHQHZHWEHVWXXUVUHFKWKHWRQWZHUSEHVWHPPLQJVSODQ%UHHEURQQHWHULQ]DJHOLJW2RNOLJW
KHWRQWZHUSEHHOGNZDOLWHLWVSODQWHULQ]DJH'LWRSJURQGYDQDUWD:RQLQJZHWHQGHJHPHHQWHOLMNH
inspraakverordening.
Het bestemmingsplan is een planologische regeling voor de upgrading van het huidige recreatiepark (incl.
DIVSOLWVLQJYDQGHKXLGLJHEHGULMIVZRQLQJHQVKRUWVWD\KXLVYHVWLQJYDQPD[WLMGHOLMNHDUEHLGVNUDFKten. Het plangebied ligt in/nabij de Lange Heide in Maasbree. Het plangebied ziet op het huidige recreatiepark Breebronne en een perceel daarnaast. Het beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de upgrading van
het recreatiepark en heeft als doel de kwaliteit hiervan te waarborgen.
Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan, het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken liggen voor
LHGHUHHQWHULQ]DJHYDQDXJXVWXVWRWHQPHWVHSWHPEHU
Het ontwerpbestemmingsplan is samen met de bij behorende stukken digitaal raadpleegbaar op:
ǩGHJHPHHQWHOLMNHZHEVLWHZZZSHHOHQPDDVQOPHW,'1QXPPHU1/,052%3/21
ǩ
www.ruimtelijkeplannen.nl
ǩHHQSDSLHUHQYHUVLHOLJWLQKHWJHPHHQWHKXLVWLMGHQVRSHQLQJVWLMGHQWHULQ]DJH
7LMGHQVGHHHUGHUJHQRHPGHWHUPLMQYDQLQ]DJHNDQLHGHUHHQHHQVFKULIWHOLMNH]LHQVZLM]HRYHUGHRQWwerpbestemmingsplannen en/of het ontwerpbeeldkwaliteitsplan indienen bij de gemeenteraad van Peel
HQ0DDVSRVWEXV$%3DQQLQJHQ9RRUKHWLQGLHQHQYDQHHQPRQGHOLQJH]LHQVZLM]HRYHUKHW
ontwerpbestemmingsplan maakt u een afspraak met de behandelend ambtenaar, Francien Limpens.
!"" !" ""
!"" !" ""
"" !" #""!!
""
"" !" ""
Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze
ZHEVLWHPDDURRN
ǩ 6WXXUIRWRǢVLQYRRUGHIRWRZHGVWULMGJHPHHQWHJLGV
ǩ $DQYUDDJOHHUOLQJHQYHUYRHUVFKRROMDDU
ǩ 0HOGXDDQRSZZZEXUJHUQHWQO
ǩ 6FKULMIXQXLQYRRUKHW(UIEHSODQWLQJSURMHFW
ǩ 5HJHOV9HUERXZLQJHQRIVORRS
ǩ 2QOLQHXZSDNNHWYHUJXQQLQJDDQYUDJHQ
ǩ 3DVSRRUWLGHQWLWHLWVNDDUWYROZDVVHQHQMDDUJHOGLJ
ǩ ,VXZVWRRNRQWKHIȌQJQRJJHOGLJ"
ǩ (YHQHPHQWRUJDQLVHUHQURQGRPJHPHHQWHKXLV
OHWRSǪZH]LMQDDQKHWYHUERXZHQ
ǩ 0HOGFRGH+XLVHOLMNJHZHOGHQNLQGHUPLVKDQGHOLQJ
HEB JE GEZIEN.NL GEZIEN?
24 uur per dag online, mobiel en in de krant
GOEDKOOPSTE
SUPERMARK T
Op reeds afgeprijsde kledingbovenstukken:
2 stuks
10% } extra korting op de
3-4 stuks
15% }
al afgeprijsde prijs!
5 stuks of meer 20% }
DAMES & HEREN SCHOENEN
2de paar € 5,-*
NIEUWE COLLECTIE
VOETBALSCHOENEN
KINDERSCHOENEN
NIKE - ADIDAS - PUMA - MIZUNO - UMBRO
**
Verkrijgbaar van maat 18 t/m 51!
50% KORTING*
(ZOMERCOLLECTIE)
m.u.v. Teva, bergwandelschoenen
en nieuwe collectie
GROTE COLLECTIE
EASTPAK TASSEN
Heldensedijk 32, Meijel - Tel. (077)
77)) 46
466
6 17
17 17
17
www.meeuwis-meijel.nl
Gemarineerde
hamlappen
45
500 gram
Bouillonvlees
4
90
500 gram
4
Speelheuvelstraat 31
5711 AS Someren
Tel.: 0493-494640
Varkens satévlees
Heerlijk gekruid
500 gram
Vleeswaren
Rosbief uit eigen oven 100 gram
Ontbijtspek
100 gram
Paprikagehakt
100 gram
Boterhamworst
100 gram
Andijvie
0.5 l
300 g
van 2.99
van 0.89
2.89
0.85
4 %er
3
goedkop
N
VOOR HUISMERKE
Vers vlees uit eigen slagerij,
volgens de Con
sumentenbond*
volgens VAR A Kas
sa**
54057966
en dat proeft u!
Advocaat
445
189
145
099
099
v an 1.65 Indiase
1.55
Vissticks
450 g
v an 1.49
kooksauzen
470 g
* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014
0.99
Bakvorm
Vanaf woensdag 06-08-2014
Diameter: ca. 26 cm, hoogte: ca. 6.5 cm.
Epilator
Op netstroom of
snoerloos te gebruiken.
16.99
8 GB GE
4.99
H EUGEN
24-UURS
7" Tablet-PC
TIMER
Koffiezetapparaat
Voor koffiebonen
of gemalen koffie.
99.99
79.99
Bloeiende tuinhibiscus
Rozen*
Diverse soorten.
Vanaf woensdag 06-08-2014.
26 stelen, lengte:
40 cm of 18 stelen,
lengte: 50 cm.
1.99
Hollandse
zonnebloemen*
10 stelen,
lengte: 50 cm.
3.49
3.49
* Prijzen geldig t/m 10-08-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.
Nu vanaf elke vrijdag speciale
aanbiedingen. Kijk vrijdag op
www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS
www.aldi.nl
pagina 10
De Gouden Leeuw Uitgeverij BV
Steenstraat 91
5981 AD Panningen
Postbus 7214, 5980 AE Panningen
Tel. 077-3071980
Fax. 077-3076043
Bezorgklachten
Goutier, tel. 077-3074760
Uitgever
A en C Media BV
Postbus 528, 6040 AM Roermond
Nationale verkoop
[email protected]
Advertenties
Tel. 077-3071980
E-mail: [email protected]
Inzendtermijn advertenties
Maandag vóór 12.00 uur
Redactie
E-mail: [email protected]
Inzendtermijn kopij
Vrijdag vóór 10.00 uur
Sportuitslagen
Tot maandag 8.00 uur
woensdag 6 augustus 2014
Infoloket
MEIJEL – In verband met de
vakantieperiode van d’n Binger
is het infoloket op maandagmorgen gesloten van maandag
14 juli tot en met 18 augustus.
Vanaf maandag 25 augustus is
het loket weer geopend. Uiteraard zijn ze bereikbaar per telefoon of mail om een afspraak
te maken: tel. (077) 466 28 81
of (077) 466 90 74 / infoloket.
[email protected]
Welfare
MEIJEL - Vrijdag 8 augustus
beginnen we weer, dan zit de
vakantie er weer op. Mensen
die deel willen nemen, zijn van
harte welkom. Iedere vrijdag
van 14.00 tot 16.00 uur.
KBO
MEIJEL - Natuurtocht
Graag herinnert KBO de leden
die zich hebben opgegeven
voor deelname aan de natuurtocht op 13 augustus nog even
MEIJEL – Voor informatie neem aan het tijdstip van vertrek. De
contact op met Corrie op den bus, onder leiding van de gidsen
Drink, tel. 466 34 16, b.g.g. 466 Ger en Mart, vertrekt om 13.00
uur vanaf het Alexanderplein.
27 82, 466 22 68 of 466 32 36.
Rond 18.30 uur zijn we terug
in Meijel waar we afsluiten met
een gezamenlijke koffietafel.
Algemene
Hulpdienst
Klantenservice De Zorggroep
Tel. (088) 610 88 61
(www.groenekruis.nl)
24 uur per dag bereikbaar voor:
Groene Kruis Thuiszorg
Verpleging, verzorging en
huishoudelijke hulp
Groene Kruis Voeding en Dieet
Tel. (077) 373 92 53
Groene Kruis Kraamzorg
Tel. (088) 610 61 06
(24 uur per dag bereikbaar)
Voor informatie en advies over
de zorgdiensten van De Zorggroep,
Groene Kruis, verzorgingshuis,
verpleeghuis en voor het lenen,
huren of kopen van hulpmiddelen:
Medipoint Groene Kruis Winkel
Raadhuisstraat 114, Panningen
Openingstijden ma t/m vrij
09.00-17.30 uur
Zaterdag 10.00-16.00 uur,
tel. (088) 610 88 61
Appartementen De Groenling
Steenbakkersstraat 78, Panningen
Groepswoningen Piushof
Piushof 85 B1 t/m B5, Panningen
Groepswoningen Ruijsstraat
Ruijsstraat 78-82a, Helden
Groepswoningen Broekstraat
Broekstraat 65, Maasbree
Appartementen Broekstraat
Broekstraat 65, Maasbree
Zorgcentrum Ter Borcht
Zuivelstraat 5, Baarlo
Dagvoorziening De Koeberg
Aan de Koeberg 3, Helden-Dorp
Dagverzorging Hof van Kessel
Koninginnelaan 14, Kessel
Dagverzorging In den
Clockenslagh
In den Clockenslagh 1, Maasbree
Dagvoorziening De Wieksjlaag
Bér Vullingsstraat 2, Beringe
Zorgboerderij De Oda Hoeve
Heldenseweg 10, Kessel
Dagverzorging Zorgcentrum
Ter Borcht
Zuivelstraat 5, Baarlo
Dagvoorziening Ringoven
Ringovenstraat 12, Panningen
Dagbehandeling voor mensen
met dementie
Piushof 85, Panningen
Groene Kruis maakt deel
uit van De Zorggroep
www.dezorggroep.nl
Beugelclub
Meijel
MEIJEL - Vandaag, woensdag
6 augustus, worden de laatste
wedstrijden voor de clubkampioenschappen gespeeld. Er
moeten in het totaal nog negen
wedstrijden gespeeld worden.
Voor de uitslagen en de tussenstanden zie de website van de
beugelclub en het publicatiebord op de beugelbaan.
De jaarlijkse fietstocht voor de
beugelclubleden en hun partners vindt plaats op zaterdag 30
augustus. Aanmelden kan nog
tot 22 augustus door middel
van het noteren van je naam op
het aanmeldingsformulier op
het publicatiebord in het clublokaal. Voor meer informatie
zie het publicatiebord en de
website.
De wekelijkse oefenavond voor
competitiebeugelaars start komende woensdag 13 augustus.
Op deze oefenavond zijn ook
de deelnemers van de middagcompetitie welkom.
Bridgeclub
Meijel
MEIJEL - Met zomerse temperaturen werd de vierde ronde van
de Zomercompetitie gespeeld.
A-lijn
1. Mw. Manders-Hr. Verstappen
61,81%
2. Hrn.Beurskens-P.Luijten 61,11%
3. Mw.Trines-Hr.Ceulen . 54,17%
4. Ep.LInssen ..................... 54,17%
5. Hrn.Derckx-Rikken..... 54,17%
B-lijn
1. Ds.Janssen-Joosten ......63,10%
2. Ep.Droog ........................61,61%
3. Ds.Adams-Brummans 57,44%
4. Mw.Relou-Hr.Berben .57,44%
5Mw.Peeters-Hr.o.d.Drink56,55%
5. Ds. Bongers-Stemkens 56,55%
Peter Kirkels
wint
wisselbeker
MEIJEL - Peter Kirkels heeft afgelopen zondag met 3790 gram
de boekhandel Coolen-Pluijm
wisselbeker gewonnen. Diegenen die een bonusvis (brasem of
zeelt) erbij had, zat al bij de eerste vier. Tweede is Huub Peters
met 3370 gram geworden. Op
de derde plek eindigde Huub
Gahler met 2070 gram. Een
vierde plaats was weggelegd
voor Charlie van Rhee met 1970
gram. De top 5 werd afgesloten
door Noud van Dijk die op de
‘kopstek’ zat met 1270 gram.
Zesde werd Albert Trnes met
1145 gram. Op de zevende plek
eindigde Henk Sanders met 940
gram. Achtste werd Mat Leunissen met 810 gram en negende
Wim van Lier met 770 gram. Jan
Martens eindigde op de ‘staart’
met 7 ons. Volgende week staat
visvijver De Donk weer op het
programma in het kader van de
Eye on Sign wisseltrofee.
ParochieNieuws
Priesternooddienst
Ize (coll.) –Willem Sanders,
Agnes Sanders-Manders en Piet
MEIJEL - Is uw eigen priester Manders (gest. jaard.) –Nellie
afwezig en hebt u toch drin- Verstappen-Kiggen (verjaardag)
gend een priester nodig vw het –H. Mis uit Dankbaarheid.
sacrament der zieken? Bel dan
(077) 354 88 88 van Sensoor Zondag 10 augustus
Telehulpverlening Limburg. Zij Geen viering in de parochiezoeken voor u een vervangende kerk.
priester uit de buurt.
Maandag 11 augustus
H. Clara.
19.00 uur: Rozenkrans, in de
dagkapel echter geen H. Mis.
(Vanaf 18.30 uur mogelijkheid
tot stille Aanbidding).
Meijel
St. Nicolaas
MEIJEL - Kapelaan Roger Maenen
Pastorie: Kerkstraat 5, Meijel,
tel. (077) 466 18 50.
Kerkbijdrage:
banknummer
1334.05.613 t.n.v. administratie
Kerkbijdrage Meijel.
Spreekuur: maandag van 19.30
tot 20.00 uur; donderdag van
11.00 tot 12.00 uur.
In dringende situaties: neem
contact op met Sensoor Telehulpverlening Limburg (voorheen de SOS telefonische hulpdienst): (077) 354 88 88 of bij
een der buurtpastores. Algemene vragen: tel. 06-51784183.
Kerkbestuur: [email protected]
Weblog parochie:
www.parochiemeijel.nl
Kerkradio: tel. 06-51784183.
Uitwisselingswedstrijd HSV
De Peel
Op zaterdag 23 augustus is er
weer de jaarlijkse uitwisselingswedstrijd met HSV De Peel uit
Deurne. De wedstrijd wordt op
De Klarinet vervist en de maximale hengellengte is 11.50 meter
en de hengellengte en lijnlengte
mag samen niet meer als 18.50
meter bedragen. De maximale
hoeveelheid gebruiksklaar voer
is 2 kilo. Wil je met deze wedstrijd meedoen, laat dit dan Zaterdag 9 augustus
weten onder telefoonnummer Negentiende weekend door het
06-57015956.
kerkjaar.
19.00 uur: Avondviering, met
Dameskoor. Intenties: Theo
Lemmen
(zeswekendienst)
MEIJEL - Aanmelden maandag –Cor van der Asdonk (coll.)
tot en met vrijdag tussen 08.30 –Nellie v.Rijt-Coolen (jaaren 16.30 uur via zorgcentrum, dienst) –Sjraar Hanssen en Riek
Hanssen-Daems en kleinkind
tel. 466 78 78.
Dorpsvervoer
Dinsdag 12 augustus
H. Johanna Francisca de Chantal.
09.00 uur: H. Mis, tot intentie
van alle gezinnen en families
(dagkapel). Aansluitend, mogelijkheid tot koffiedrinken op de
pastorie.
Woensdag 13 augustus
10.30 uur: (Sint Jozef Wonen en
Zorg)- H. Mis.
Lezers
Zaterdag 9 augustus 19.00 uur:
Victorien Smolenaars.
Zondag 17 augustus 10.00 uur:
Frank v.d. Nieuwenhof.
Acolieten
Zaterdag 9 augustus 19.00 uur:
Nico van Rijt.
Zondag 17 augustus 10.00 uur:
Willy Geraets.
Om even bij stil te staan
Aangenaam Verzanden
Zeilen doorklieven
water en lucht,
strakblauw siddert
de einder loom.
Alles deint, twinkelt en zucht,
de verre kust is werkelijk,
wordt droom.
En sluimert zacht in
goudgeel zand,
schelpen tokkelen als bellen.
Zorgen, ze verlichten,
lijf en verstand,
zeewind komt blozend Gods
naam vertellen.
Donderdag 14 augustus
(gedicht ‘Vakantie’ door: Inge
H. Maximiliaan Kolbe.
Klumper)
09.00 uur: H. Mis, tot intentie
van alle parochianen.
09.30-10.00 uur: gelegenheid
tot stille Aanbidding en persoonlijk gebed.
Neerkant
Zaterdag 16 augustus
Geen avondviering.
St. Willibrordus
Zondag 17 augustus
Twintigste zondag door het
jaar.
10.00 uur: Hoogmis, met
Herenkoor. Intenties: Mart
Verstappen (jaard.) –Familie
Steegs-van Deursen en overleden kinderen. –H. Mis uit
Dankbaarheid.
NEERKANT – Zaterdag 19.15
uur: Eucharistieviering, gemengd kerkkoor.
Intenties: Uit dankbaarheid; Petrus Kessels en Petronella Kessels- Joosten en Frits Kessels en
Mia Heijnen; Cor Mennen en
overleden familie.
HEB JE
GEZIEN.NL
GEZIEN?
24 uur per dag online, mobiel en in de krant
[SIRWHEKEYKYWXYW
TEKMRE
Raspberry Maxx
zomer in je bol
bij frambozenkwekerij
Raspberry Maxx
zondag
10 augustus
van 10 tot 18 uur
steenoven
28
Meijel
077 466 92 09
gratis
entree
frambozenontbijt om 10 uur
kramerij voor hart, buik en hoofd rondleiding
frambozenterras allerlei lekkers met frambozen
wensboom info: www.raspberry-maxx.nl
Met ons beroemde
Brand bier
krat 24 flesjes
à 300 ml
10.99
PER KRAT
14.39
Te koop vanaf 2 augustus
C1000
Aardappelschijfjes,
-kroketten, -bolletjes,
- blokjes, -partjes
met schil, - wafeltjes
en rösti rondjes
alle combinaties mogelijk
1+1
GRATIS
2 ZAKKEN
Bij de kassa krijgt u
50% korting op de totaalprijs
Remia feestsaus
of salata dressing
alle varianten
knijpfles 300 of 500 ml
0.99
PER FLES
1.25
1.16 AARDBEIENPLANTEN
33%
en natuurlijk ook elke dag verse aardbeien
KORTING
Maatschap Verstappen
Heide 6, Roggel.
Tel. 06-19862748
Alle Rosé wijn
FLES OF PAK
Karvan Cévitam
limonadesiroop
alle varianten
2 bussen à 750 ml
alle combinaties mogelijk
3.99
33%
KORTING
liter 2.66
2 BUSSEN
5.58 5. 98
STEVENS
STEVENS
TELEVISIES
+ GRATIS doosje
Torteletts
UW LED-TV ADRES!!
LED-TV
ACTIES!
IN 95% DE GOEDKOOPSTE!
Persoonlijke service en
deskundig advies.
Kijk op
onze site.
Ook voor uw satellietsysteem,
Blu-ray DVD audio.
Prijsinfo niet telefonisch of per e-mail.
Grootschoterweg 105-107 - Budel-Schoot
Tel. 0031 (0)495 493616
WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL
PER SET OF STUK
Alle wit, rosé
of weizen bier
1.49
kilo 3.31
Danio kwark
450 gram
alle varianten
PER BEKER
1.79
0.69
kilo 1.38
C1000 Nectarines
of perziken
los
500 GRAM
Hollandse aardbeien
van Aardbeienbedrijf
Manders uit Baarlo
1.79 1. 92
C1000
Speklappen
naturel of gekruid
2.49
500 GRAM
C1000
Lange varkenshaas
of kophaas
3.49 3.99
BZcZZg
HiZ[[Vc^Z
j^ikdZgYZg
kVc]j^hj^i
kVc
]j^h
j^i
C[[h_d\ehcWj_[58[b&...+&&&&&
ldcZc!lZao^_cZcodg\
lll#egdiZ^dc#ca
4.49
kilo 8.98
500 GRAM
7.49
&+DUDOG,OVHYDQ%HHN
2SHQLQJVWLMGHQ
.HUNVWUDDW
&'3DQQLQJHQ
7HOVPRYDQEHHN#FQO
*5$7,63$5.(5(1
0DWPZR
'RWP9U
=D
=R
9ROJ&3DQQLQJHQ
500 GRAM
ma-wo-do. 10.00-18.00u, di. gesloten,
vr. 10.00-20.00u, za. 10.00-17.00u
8]g^h_Z
KZghiVeeZc
[nh^di]ZgVeZji
kVc]j^hj^i
2.89
:HHN
Week 32 2014
de grootste vakspeciaalzaak van Limburg!
! "
!
Unieke inruilactie met kortingen tot 41% (tot
tot wel 400,-)
400,
00,-)
! ! ! ! ! ! ! !
!
! *" " "! ,/4> "+--
!> A..
*
" "! /0, > #
A,++ " "!! " !A23+ ! !! ! > <! #
! " !# ! "
" " "% !"!#!
/, ( # A/++)"
!# # %@ %% "!#!" ! %"!#!# "
t "# ! "! "" ! t 8"! ! ! !" # ! "
t !! -
+"""
+""
""
,
#
,
#
,
,
,
#
+"
+
+
,
,
,
#
,
,
#
7 "! " " "! "!
" (!"" )
7 !! " ! " "!
*" .%() ,/4
.%*'# ,3+
.&&
&& -0-
.&&
.() ..,
.**
.** /0,
*" .$$
40
.(*& ,-2
.%
.%)*&
,22
.$#& -.-
.'*(&
.'*(& .,2
%"" .$&#)
1/
.$)&)
3/
.*' ,,3
.%%)) ,0/
.&'#
.&'# -,+
" -++ .#&
4-
.&'& ,,-
.%&& ,02
.&$# -+0
.'$'#
.'$'# -3+
" -++ ..(*&
(*&
(*&& ,-2
.%
.%%&
,/2
.&$# -+0
.*$) -14
.)#(&
.)#(& .12
t ,+
"!!# " #% "! %
" "#!
t 8"!#% "
!" 9!
!#%
t ; !! 5 %
!! =",3?6 "! 0 "
t "5
"5
5
"-
"
"-
"
"! ,+'
t : " # (""#)" "! ""!
! "
"% % " #
" " !# "!
# & " % " "!! !"!" % %! " !! %
% %$ %!
!%%!
""!!" ! " ! %## !!
%! " " " ! !
= %
%
! !"%
!
"
%
%
"
!
"
!
!
r /FUUPJOIPVEMJUFS
r &OFSHJFLMBTTF"TOFMWSJFTGVODUJF
r *OWSJFTDBQBDJUFJULHQFSVVS
r "GNFUJOHFO)Y#Y%
YYDN
r /FUUPJOIPVELPFMFOMJUFSWSJF[FOMJUFS
r &OFSHJFLMBTTF"/P'SPTUWSJFTHFEFFMUF
r ,MFVS[JMWFSNFU374EFVSFO
r "GNFUJOHFO)Y#Y%
YYDN
r /FUUPJOIPVEMJUFS
r &OFSHJFLMBTTF"#JH#PY
r 'SFTI4FOTPS/PGSPTUTZTUFFN
r "GNFUJOHFO)Y#Y%
YYDN
,PNUVCJKPOTVXPVEFWSJKTUBBOEFLPFMLBTUPGEJFQWSJFTJOSVJMFOWPPSFFO
OJFVXFEBONBBLUVCPWFOPQEFJOSVJMLPSUJOHOPHLBOTPNIFUHFIFMF
BBOLPPQCFESBHUFSVHUFLSJKHFO6IPFGUEBBSWPPSWFSEFSOJFUTUFEPFO
1FSWFTUJHJOH3PFSNPOE1BOOJOHFO5FHFMFOFO&DIU
XPSEU
FSÊÊOXJOOBBSVJUHFMPPU%FXJOOBBSTXPSEFOQFSTPPOMJKLPQ
EFIPPHUFHFTUFME#FLFOENBLJOHPQBVHVTUVTWJB
PO[FXFCTJUFFO'BDFCPPLQBHJOB
&'$'23'2'14*%'
&'2%)'1023'01*+5'.
-
3 26
!
3 ,8
3 !
57!
3 ""
1/'1-/.&# 0..*.('.#