Week 27 - 2 juli 2014 - Webaccount VIP Internet

een uitgave van A en C Media B.V. met wekelijks 60 edities / 70e jaargang, nummer 27 / Woensdag 2 juli 2014
Duurzame
toekomst voor
Stille Wille? / 3
Zevende editie
Summer
Kick-Off /20
Toneelprijswinnaars
Méél United
Stars winnaar
StreetLeague /
21
Voorzitterswisseling
MEIJEL - Tijdens de jaarvergadering van toneelvereniging Culturele Ontspanning Meijel (C.O.M.)
op maandag 23 juni jl.
werd de voorzittershamer na twintig jaar overgedragen aan Erwin van
den Beuken.
Precies een jaar later nam
zij zitting in het bestuur als
bestuurslid. In 1994 nam Annemie de voorzittershamer
over van Bert Janssen. Op 10
november 2013 ontving Annemie de dik verdiende Cultuurprijs Peel en Maas voor
musical ‘De Ontmoeting’.
Tevens ontving zij een
Bij de toespraak door de speldje met oorkonde voor
nieuwe voorzitter ontvin- haar 25 jaar lidmaatschap bij
gen allereerst Jeroen Bie- toneelvereniging C.O.M.
mans en José Krekels een
mooie bos bloemen ter ere Op 23 juni droeg Annemie
van hun 15-jarig lidmaat- Louman, na twintig jaar, de
schap bij toneelvereniging voorzittershamer over aan
C.O.M. en bedankte Erwin Erwin van den Beuken. Voor
hen voor hun inzet voor de al haar verdiensten ontving
vereniging. Daarna werd Annemie een toepasselijk
het woord gericht tot An- cadeau en werd zij door de
nemie Louman. Annemie nieuwe voorzitter benoemd
kwam als 37-jarige in 1988 tot erelid van toneelverenibij toneelvereniging C.O.M. ging C.O.M.
Huldigingsconcert
MEIJEL - Vrijdagavond 27 juni werd in het Munttheater in Weert de uitslag bekend gemaakt van de nominaties
voor de Muulkes 2014, de Oscars van de Limburgse amateur toneelwereld. Toneelvereniging Culturele Ontspanning
Meijel (C.O.M.) werd uitgeroepen in de persoon van Wilke Goessen als winnaar voor de meest opvallende vrouw in
een kleine rol in de toneelproductie ‘Harvey’. De prijs werd uitgereikt door de Limburgse Federatie voor Amateurtoneel. Verder ontving toneelvereniging C.O.M. nog twee oorkondes: één voor de meest opvallende vormgeving en
één voor meest bijzondere nieuwe initiatief voor toneelproductie ‘Harvey’. Lees verder op pagina 3.
Luc met zijn unieke vondst
MEIJEL - In het begin van
mei heeft de tienjarige Luc
van Dijk uit Meijel bij het spelen in het Startebos een unieke vondst gedaan. In een bestaande kuil voelde hij bij het
graven iets scherps aan zijn
handen. Het was, zoals later
bleek, een gebruiksvoorwerp
oftewel een artefact uit de tijd
van de Neanderthalers. Luc
meldde al snel de vondst bij
Medelo. Deze nam contact
op met de beroepsarcheoloog van het Limburgs Museum Leo Verhart. Deze is
naar Meijel gekomen en heeft
de vindplaats bezocht. Zijn
analyse van het voorwerp
mag men als zeer deskundig
aannemen. Hij noemde het
een prachtig stuk uit een lang
vervlogen tijd. Volgens Leo
Verhart is het voorwerp een
middenpaleolithische schaaf,
vervaardigd volgens de Levallois-techniek. Hij dateerde
het artefact tussen 100.00040.000 jaar geleden. Met
deze vondst is Meijel en ook
de regio in archeologisch opzicht veel rijker geworden.
Medelo hoopt het artefact in
juli en augustus in Truijenhof
te kunnen laten zien.
EPILEREN
Iedere vrijdag
€ 9,50
€5,-
Panningen
077 307 12 03
MEIJEL - Zondag 6 juli
vindt het inmiddels traditionele huldigingsconcert
van harmonie Eendracht
plaats. Het concert waarmee
de harmonie laat zien dat
ze gröts is op Méél. Tijdens
deze ochtend zet Eendracht
de Meijelnaren die het afgelopen jaar een feestelijke
mijlpaal hebben gevierd op
muzikale wijze in het zonnetje. Naast een optreden
barbecue.nl
Unieke vondst
in het Startebos
van alle geledingen van harmonie Eendracht is er ook
hulde voor alle geslaagden
van Tone Muziekles, en kiest
de vereniging de muzikant
van het jaar.
Zin in een muzikale ochtend
met Harmonie Eendracht?
Kom dan naar het huldigingsconcert op zondag 6
juli om 10.30 uur in d’n Binger in Meijel. Iedereen is van
harte welkom.
WK TIP
AA-ZZ Barbe
Barbecue Menu per persoon:
We gaan door
€ 11,55
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen
Vlees
t,JQGJMFU
t'JMFULBSCPOBEF
t7BSLFOTTBUÏTQJFT
t.FYJDBBOTF CBSCFDVFXPSTU
t(SJMMCVSHFS
Salades
t,PNLPNNFSTBMBEF
t8JUUFLPPMTBMBEF
t(FNFOHEFSBVXLPTU
t)V[BSFOTBMBEF
t,BSUPGGFMTBMBEF
t7FSTFGSVJUTBMBEF
Sauzen
t;JHFVOFSTBVT
t$PDLUBJMTBVT
t,OPGMPPLTBVT
t4BUÏTBVT
t4UPLCSPPENFU
LSVJEFOCPUFS
Benodigdheden
t1PSTFMFJOFOCPSEFO
t374CFTUFL
t(BTCBSCFDVF
NFUHBTGMFT
t5BOHFO
t4FSWFUUFO
Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl
BEZORGING DAGELIJKS t GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND t ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!
pagina 2
woensdag 2 juli 2014
Persoonlijk, vakkundig én creatief.
Sint Jozef Wonen en Zorg
Kapelkesweg 1
5768 AW Meijel
telefoon 077 46 67 878
e. [email protected]
i. www.sintjozefwonenenzorg.nl
uitvaartbegeleiding
van den Boom
Samen
met U
jullie
geeft
uitvaartbegeleiding
Samen met
geeft
uitvaartbegeleiding
Sint Jozef Wonen en Zorg is dé zorgaanbieder voor wat
betreft persoonlijke en vakkundige Verzorging, Verpleging en
Thuiszorg. Bij ons staan cliënten en hun persoonlijke situatie
centraal. Daar passen wij onze zorg- en dienstverlening op
aan. Wij werken en denken in oplossingen die passen bij de
hulpvraag die u ons stelt. Tevens verzorgen wij uw warme
maaltijd in ons Restaurant of met Tafeltje-dek-je bij u thuis!
VERZORGINGtVERPLEGINGtTHUISZORG
ETEN & DRINKENtWELZIJN EN FACILITEITEN
van den Boom zorgvuldig vorm aan een
een
metmet
eeneen
persoonlijk afscheid.
afscheid. Zodat
Zodat Ujullie
goed gevoel
terugkijken.
goed
gevoel kunt
kunnen
terugkijken.
Meijel | 077 466 4141 | www.uitvaartvandenboom.nl
SCHEIDEN ?
DAT DOE JE SAMEN
Geen uurtarief, maar vooraf vaste prijs
Gratis intakegesprek
DE SCHEIDINGSWEG
Hans Peeters
i.s.m. Ria Oomen
077 3523359 of 06 53264978 Praktijk voor kindercoaching
WWW.SCHEIDINGSWEG.NL 06-17580746
Meijel
Langveld 25
Moderne gezinswoning met garage
en tuin gelegen in
de gewilde wijk
“Startebos”.
Royale woonkamer, moderne
keuken en sanitair,
3 slaapkamers en een groot overdekt
terras. Uitbouw met extra (slaap)kamer
mogelijk. Bouwjaar 2006.
Woonoppervlak ca. 125 m².
Perceelsoppervlakte 345 m².
Open huis zaterdag 5-7-2014 van 11.30
tot 12.30 en woensdag 9-7-2014 van
18.30 tot 19.30. Kom kijken!
Nieuwe vraagprijs € 275.000,-- k.k.
Nieuwstraat 28 B • 6021 HS Budel
Tel: (0495) 49 71 17 • E-mail: [email protected]
www.huijersvastgoed.nl
Al 50 jaar
Johan Kessels viert in
juli 2014 zijn 50-jarig
jubileum als kapper.
Een mooie mijlpaal en
een hartelijk dankjewel
aan alle klanten!
50
jaar
TV of wasmachine defect?
EP: Winkelmolen
Tel. (077) 466 12 07
HEB JE GEZIEN.NL GEZIEN?
woensdag 2 juli 2014
pagina 3
Gaat Stille Wille
een duurzame toekomst tegemoet?
(DOOR VERA FELTGES)
MEIJEL - “Een duurzame toekomst in een omgeving met
de bestemming wonen.”
Dat is wat de bewoners van
bungalowpark Stille Wille
in Meijel willen. Hier werd
voor gepleit tijdens een bewonersbijeenkomst op dinsdag 17 juni.
Zaal de Zwaan, die voor de gelegenheid was afgehuurd, zat tot
de nok toe vol. Nagenoeg heel
Stille Wille was voor de gelegenheid uitgelopen. Evenals enkele
raadsleden van gemeente Peel
en Maas. De enkele bewoners
die door omstandigheden niet
aanwezig konden zijn, hadden
vooraf al hun steun aan het te
presenteren plan betuigt. Zo’n
95% van de huidige huiseigenaren op Stille Wille heeft zich
inmiddels verenigd in Team Legalisatie en Woonklimaat Stille
Wille Meijel (TLW), evenals de
directie van het bungalowpark.
Speciale W
Na een welkomstwoord door
voorzitster Wilhelmien van Diepen, nam TLW-woordvoerster
Hanneke Verhees de microfoon
geving. Is dit niet een mooi
voorbeeld van burgerinitiatief?
Precies zoals in het nieuwe coalitieakkoord op wordt aangestuurd? Stille Wille zou een pilotproject kunnen gaan vormen
binnen Peel en Maas. En op provinciaal niveau misschien zelfs
leiden tot een nieuwe vorm van
duurzaam samenleven,” gaat
Hanneke verder. “Er wordt op
het bungalowpark al 42 jaar,
sinds de oprichting, permanent
gewoond. De opgebouwde
rechten in al die jaren, dienen
nu verankerd te worden door
de huidige situatie op te nemen in het bestemmingsplan
buitengebied Peel en Maas. Ten
slotte is het overgangsrecht
twee keer onder bescherming
van het bestemmingsplan gebracht. Zowel in 1992 als in
2013. Vandaar dat we nu in gesprek zijn met de verantwoordelijke gemeenteambtenaren
en wethouder over legalisatie,
oftewel het object gebonden
overgangsrecht voor onze woningen op bungalowpark Stille
Wille. Ondanks dat het betiteld
wordt als privaatrechtelijk park,
is het toch publiekrechtelijk.
We betalen keurig alle gemeenLegalisatie
“Een sociaal duurzame om- telijke- en waterschapsbelastingen, op de afvalstoffenheffing
na. Maar omdat BsGW (Belastingsamenwerking Gemeente
en Waterschappen Limburg)
de woningen op Stille Wille als
individueel huishouden ziet,
kan deze zonder probleem ingevoerd worden.”
over. Ze beschreef kort de projecten waar TLW zich in heeft
verdiept. “Er zijn meerdere mogelijkheden voor Stille Wille,”
repte ze. “Dat hebben we samen
met het TLW-team onderzocht
en in een rapport aan de bewoners en gemeente verwoordt.
Naast recreatie is er naar onze
mening ook alle ruimte om als
speciale woonwijk in aanmerking te komen. Dit willen wij
graag samen met het huidige
college en de gemeenteraad van
Peel en Maas in goede samenwerking realiseren. Omdat we
naar die speciale W(oonwijk)
streven, hoeft de gemeente zelf
niets extra’s in Stille Wille te
investeren. We willen geen bredere straten, extra straatverlichting, speeltuintjes en trottoirs
zoals in een gewone woonwijk.
Stille Wille kenmerkt zich juist
door groen, rust en ruimte en
dat willen we graag zo houden.
En mogelijk nog verder uitbreiden. Vandaar die wens voor
speciale W”, legt ze gedreven
uit. “Het eigen karakter van de
woonomgeving dient absoluut
overeind te blijven.”
Zaal de Zwaan zat tijdens de bewonersbijeenkomst tot de
nok toe vol
Duurzaamheidsladder
Hoewel het object gebonden
overgangsrecht een pré is voor
Stille Wille, is het TLW-team al
veel verder. Joost Manders legt
uit dat “er tal van duurzame
mogelijkheden zijn. Er wordt
onder meer samenwerking ge-
zocht met GLOEI (duurzame
energie, compostering, huishoudelijk afval), de brandweer
(brandveiligheid) en bijenhotel
Meijel. We willen graag langzaam maar zeker de duurzaamheidsladder opklimmen.”
Positief resultaat
Ondanks dat het plan er gelikt
uitziet, voorzien enkele raadsleden toch enige hobbeltjes op de
weg. Oud-wethouder en huidig
raadslid (PvdA/GL) Frits Berben
kent het dossier Stille Wille nog
uit zijn tijd bij de voormalige
gemeente Meijel. Hij vraagt zich
hardop af of de wens voor een
speciale W niet te makkelijk
wordt gezien. Ook is hij er nog
niet helemaal van overtuigd of
het überhaupt een optie is voor
het bungalowpark. Hanneke reageerde met de mededeling dat
het de plicht van de gemeente
is om het object gebonden
overgangsrecht op te nemen
in het bestemmingsplan. “Het
betreft slechts een wijziging in
het plan. Daarnaast streven we
naar die W, maar de gemeente
kan zelf invullen hoe ze dit
recht opnemen. Maar zonder
W is het niet mogelijk om een
hypotheek te krijgen voor een
woning op Stille Wille. En die
hypotheek is weer belangrijk
voor het op gang brengen van
de doorstroom.”
Ook raadslid en fractieleider
(Lokaal Peel en Maas) Rob Willems heeft er een beetje een hard
hoofd in. “Allereerst de complimenten voor het initiatief!
Als raadslid hebben we nu nog
geen kant en klaar antwoord. Er
is veel in beweging, maar er is
ook nog veel onderzoek nodig.
Zeker omdat het een langdurig
dossier betreft. Desalniettemin
hoop ik op een positief resultaat.”
Toneelprijswinnaars in het spotlicht
(vervolg van voorpagina) trasten gecreëerd. Het toneel-
Voor de meest opvallende
vormgeving werd de C.O.M.
als volgt geprezen: “Het geheel
ziet er prachtig verzorgd uit, het
decor is simpel maar zeer functioneel. Er staat niets te veel!
Vooral het gebruik van kleuren
valt de jury op, er wordt door
middel van kleurkeuzes op
eenvoudig heldere manier con-
spreekwoord ‘Minder is Meer’
komt in Harvey volledig tot zijn
recht. Al is het nog zo simpel,
alles oogt af. Mooi werk!”
En voor meest bijzondere nieuwe initiatief werd de C.O.M.
door de jury als volgt geprezen:
“De jury van het Toneelhuis
LFA houd van clubs die risico’s
durven te nemen. Met de voorstelling ‘Harvey’ heeft de C.O.M.
dat zeker gedaan. Te kiezen
voor een stuk dat niet direct
spek voor bek van het publiek
is, een stuk dat op momenten
zelfs behoorlijk abstract is, weet
de C.O.M. het publiek te raken.
Tevens geeft het de spelers de
ruimte weer een andere kant
van zichzelf te tonen en te ontdekken. Gedurfd initiatief dus!”
Een prachtig resultaat voor toneelvereniging C.O.M. En nu
op naar een nieuw jaar waar
de C.O.M. met z’n allen hun
passie en liefde voor het toneel
weer met elkaar kan gaan delen.
Voor foto’s van deze bijzondere
avond zie
De award voor de meest opvallende vrouw in een kleine rol
www.toneel-meijel.nl
was voor Wilke Goessen van COM
Sinds 1888
De lekkerste bakker bij u in de buurt!
HOOFT EN BIJZAKEN
Hooft en Bijzaken is een column van journalist/tekstschrijver
Patrick van ’t Hooft over kleine en iets grotere zaken in Peel en Maas.
De column verschijnt elke eerste en laatste week van de maand.
Maasbreese catechismus?
Zouden Maasbreese schoolkinderen van meneer pastoor de
catechismus nog uit het hoofd moeten leren? Dat vroeg ik me
af toen ik las dat een groep ouders daar, na jaren hardnekkig
volhouden, de komst van een openbare school heeft afgedwongen. Een tweede basissschool in Maasbree dus, een openbare,
naast de bestaande katholieke. Volgend jaar gaat hij open.
Ik wed dat de school die er nu staat net zo een is als die van
mijn kinderen in Panningen: officieel katholiek, ‘maar daar
merk je niks van’ (zo zeg je dat tegenwoordig). Dus waar maken die ouders zich druk om? Uit nieuwsgierigheid heb ik toch
maar ‘s gebeld met Maasbree, en nu begrijp ik het. Veel vaders
en moeders daar willen iets te kiezen hebben als het om onderwijs voor hun kinderen gaat. Ze willen gezonde concurrentie
die scholen scherp houdt. Ze willen niet één mega-basisschool.
En ja, ze voelen zich ook wat prettiger bij een school waar men
waarschijnlijk net een tikje anders tegen de wereld aankijkt. Met
de komst van de openbare school wordt het onderwijsbed in
Maasbree een beetje opgeschud, en dat is voor iedereen goed.
De ouders krijgen nu de complimenten van de gemeente en
worden een voorbeeld van ‘zelfsturing’ genoemd. Ze hebben
een bijna tien jaar durende mini-schoolstrijd moeten voeren
om het voor elkaar te krijgen. Tien jaar ploeteren! Dat houdt
normaal gesproken geen mens vol – behalve in Maasbree dus.
@patrickvthooft
Nieuw in Meijel:
kofferbakverkoop
MEIJEL - Heb je tweedehands
spulletjes op je zolder of in je
garage staan die je graag wilt
verkopen? Of ben je op zoek
naar leuke spullen en gezelligheid? Kom dan in oktober naar
de kofferbakverkoop. Daar
worden tweedehands spullen verkocht vanuit de koffer
van de auto of bus. Iedereen is
welkom! Op 12 oktober vindt
de eerste kofferbakverkoop in
Meijel plaats. Bij schutterij St.
Willibrordus, Nederweerterdijk
2 in Meijel. Noteer deze datum
alvast in je agenda.
Naast de kofferbakverkoop
gaan ze ook een heuse veiling
organiseren. Ook op 12 oktober
en op dezelfde locatie. Meer informatie over de kofferbakverkoop en de veiling komt begin
september in dit Weekbericht.
N
JK
KI OR NGE E ◆ TEGELS ◆ SANITAIR ◆ TEGELWERKEN ◆
I
O
V ED SIT
I E
NB NZ
AA P O
O
S
NI ER
VE AL
DE
MEIJEL - Wilke Goessen als
Lieve Goedele in ‘Harvey’, door
toneelvereniging C.O.M., werd
door de jury als volgt geprezen:
“Wilke zet een verleidelijke,
opportunistische, ondeugende
verpleegster neer. Ook als zij
niet aan het woord is, ze blijft
continu in haar rol. Zonder de
aandacht van andere spelers
weg te trekken, zuigt ze de aandacht naar zich toe. Ze voelt
zich duidelijk heel erg op haar
gemak op de toneelvloer en het
plezier waarmee ze speelt en
verleidt is prachtig om te zien.
Zo heeft ze de jury en het publiek volledig in haar greep!”
Bierstange
Heerlijk brood
bij de BBQ
AANBIEDING:
vloertegels 46x46 cm
vorstbestendig beton grijs
normaal € 49,95 per m2
nu voor € 17,99 per m2
Van Hövellstraat 21 - Helden - Tel: (077) 307 54 40
www.verkoo.nl
OPEN di + wo 14.00-18.00 - do + vr 14.00-20.00 - zat. 9.30-16.00 uur.
pagina 4
woensdag 2 juli 2014
PUM: uitzending van beroepsexperts naar Midden- en Kleinbedrijven in ontwikkelingslanden.
Deze kunnen een aanvraag indienen bij de PUM
om ondersteuning door een Nederlands expert.
Mondiaal bewust:
PUM experts -Setec
Bolivia project (3)
Uit de raadsvergadering:
Niemand tussen
wal en schip
(DOOR FRACTIE PVDA/
GROENLINKS)
tra buffer: niemand tussen wal
en schip.
PEEL EN MAAS - Om de gevolgen van de decentralisatie
van de zorg, jeugdzorg en participatiewet naar de gemeente
Peel en Maas op te kunnen vangen, heeft PvdA/Groenlinks
van harte ingestemd met het
voorstel van het College om
€500.000 extra te reserveren.
Hiermee wordt een maximale
inspanning geleverd om er voor
te zorgen dat iedereen, ook in de
toekomst, de zorg kan krijgen
die hij of zij nodig heeft.
Geen €500.000 reserveren, zoals de VVD en Anders Nu wilden, brengt het risico met zich
mee dat burgers van broodnodige zorg verstoken blijven, iets
wat PvdA/GroenLinks nadrukkelijk wil voorkomen.
Daarom wat ons betreft een ex-
Openbare school
in Maasbree
Na vele jaren van strijd is het
nu eindelijk gelukt om een aanvraag bij de minister in te dienen
voor het stichten van een openbare school in Maasbree. PvdA/
GroenLinks heeft zich reeds
jaren hard gemaakt voor een
openbare school maar stuitte iedere keer weer op politieke barrières. Gesteund door het positieve
resultaat ( een meerderheid voor
openbaar onderwijs) van de gehouden enquête heeft uiteindelijk de voltallige Raad zich achter
de indiening geschaard. Hiermee
is dan eindelijk het doorzettingsvermogen van de initiatiefgroep
beloond en de weg vrij gemaakt
voor keuzevrijheid van ouders.
Een groot goed.
Een typische winkelstraat
PEEL EN MAAS - In mijn vorige verhaaltje heb ik uitgelegd
dat ik twee weken als PUM expert in Oruro Bolivia ben geweest. Op 3600 meter boven
zee niveau. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden voor Setec,
een constructiebedrijf, heb een
aantal zaken op papier gezet die
ikzelf interessant vond.
Op zaterdagmiddag ben ik met
Pablo naar een begrafenis geweest van de nachtwaker van
Setec. Deze indiaanse man genaamd Paulito was plotseling
op +/- 59 jarige leeftijd overleden. Wat Paulito nu te bewaken
had gedurende elke nacht en
dan gedurende 13 jaar, is voor
mij een raadsel. De simpele
kantoren van Setec liggen binnen een 3 meter hoge muur met
prikkeldraad en met een stalen
deur als toegang. Naast Paulito
zijn er ook nog eens twee Duitse herders die alles bewaken.
Van deze honden is Max een
echte agressieveling die ook in
zijn eentje elke dief wel buiten
weet te houden. Paulito lag opgebaard in een dorpje enkele kilometers buiten Oruro. Het was
een soort primitief gemeenschapscentrum waar hij in een
een kamer ruimte met lemen
muren en golfplaten dak lag opgebaard in een mooie kist met
een berg bloemen erop. Langs
alle wanden van dit gebouwtje
zaten mensen een dikke soort
soep met een homp vlees erop te
eten. Toen we weer naar buiten
liepen werd ook ons zo’n kom
soep aangeboden. We hadden
net geluncht en hebben dan ook
vriendelijk kunnen bedanken.
Wel zag ik dicht bij de deur van
dit gebouwtje een dierenvel met
twee poten liggen. Iets verderop
lag een Lamakop en de ander
twee poten. Het dier moet dus
ter plekke zijn geslacht en in de
soepketel zijn gedaan.
Na de gebruikelijke begrafenis
een paar kilometer verderop,
kreeg iedereen naast drank
ook een handvol cocabladen
aangeboden. Het gebruik van
cocabladen is in Bolivia volkomen normaal. Bij lange autoritten blijft men wakker. Verder
schijnt het niet hallucinerend te
werken. Heb het zelf maar niet
geprobeerd. Op de laatste vrijdag in Oruro was er een feest
georganiseerd omdat Setec
zijn ISO 9001 certificaat had
behaald. De eerste of tweede
firma in Oruro, een stad met
300.000 inwoners. Het zou om
7 uur ’s avonds beginnen. Ik was
natuurlijk 10 minuten eerder bij
het gebouw aanwezig. Het werd
half 8, het werd 8 uur en pas om
kwart over acht startte de ceremonie. Volkomen normaal
in Bolivia vertelde men mij. De
overhandiging van het certificaat ging tamelijk snel. Slechts
3 toespraken.
Hans Raijer / PUM expert en
taakgroeplid van Peel en Maas
Mondiaal Bewust. E mail: [email protected]
Discussieert u ook mee
op Jeugdstation.nl?
PEEL EN MAAS - Wil je weten
waar andere ouders tegenaan
lopen bij het opvoeden van hun
kind? En ben je benieuwd hoe
zij dit oplossen? Kijk dan op het
forum via www.jeugdstation.nl.
Ouders kunnen daar hun vragen
stellen en reageren op adviezen
en ervaringen van andere ouders. Op het forum staan ook
een aantal discussieonderwer-
pen. Denk aan echtscheiding,
alcohol, en de gevolgen van de
nieuwe jeugdwet. U heeft vast
en zeker een opvatting over
deze onderwerpen. Zet deze
online en daag anderen uit om
erop te reageren. Wilt u een ander onderwerp ter sprake brengen? Dat kan ook! Klik op de
groene knop ‘Forumonderwerp
toevoegen’.
Gezien voor U
“Gezien voor U” is een nieuwe, periodiek terugkerende, rubriek gemaakt door Jac Willekens uit Panningen. Jac laat
allerlei markante, bijzondere of misschien wel juist onbemerkte zaken die hem zijn opgevallen in Peel en Maas de
revue passeren. Deze keer de dagkapel van Verzorgingshuis
de Wietel in Panningen.
“….Eeuwig zonde…..!”
PANNINGEN - “De Wietel” in
Panningen, een begrip in onze
regio, zal grotendeels worden
afgebroken. Vanuit de redactie
van het tijdschrift „De Moennik” is mij gevraagd een fotoverslag van dit karakteristieke
gebouw te maken. Ik heb me,
tussen alle opnamen door, de
ogen uitgekeken in de forse
keuken en vooral in de mooie
kapel! Ik kende deze laatste
ruimte helaas niet, simpelweg
omdat ik daar nooit hoefde te
zijn…Tijdens het fotograferen
in de kapel, ontmoette ik Maart
Vestjens, de huidige geestelijk
verzorger/rituele begeleider in
de Wietel, die me een en ander
vertelde over de voorgenomen
afbraakplannen. Ik verkeerde
in de veronderstelling dat deze
kapel natuurlijk behouden zou
blijven. Maar nee hoor, alleen
het nieuwere gedeelte blijft bestaan en dus niet deze kapel.
Er wordt een scheidingsmuur
gemetseld, bijna pal voor de ingang van de kapel.
Als de geplande muur iets van
10 meter op zou schuiven, dan
bleef deze bezinningsruimte
intact. Een ruimte, waaraan vele
mensen uit de gemeente (en
daarbuiten) diepe herinneringen hebben. Het laten bestaan
van deze kapel zou een gebaar
van respect zijn aan de gemeenschap. Het behouden en er een
zinvolle aangepaste functie aan
geven, kost misschien minder
dan voorgenomen afbraak.
Trouwens, het lijkt me een hele
mooie, vrij intieme trouwlocatie
en gebedsruimte, bijeenkomstzaal, enz. En deze ruimte kun je
ook verhuren en dan brengt dit
godshuis meer op dan slechts
het Woord!
Maar stel, dat de rigoureuze
sloopgedachte toch weer de
overhand krijgt…..Wat gaat
er dan o.a. met de gebrandschilderde ramen gebeuren?
Nu enkele meters opschuiven
betekent straks nog kunnen
aanschuiven! En een digitaal fotomapje vervangt nu eenmaal
geen geur van wierook! Wie
klimt in zijn/haar pen voor behoud van dit (recent) historisch
erfgoed?
Het is weer zover: de zomerkriebels slaan toe! Om deze fijne vakantietijd extra goed te beginnen, zetten we u graag in het zonnetje. Van woensdag 2 juli t/m dinsdag 8 juli 2014 krijgt u een
extra grote fles Dove shower gel Caring Protection (750 ml) cadeau bij besteding vanaf €25,- aan
boodschappen en tegen inlevering van deze coupon. Lang leve de zomer!
OPENING
OPENING
zondag 6 juli
zondag 6 juli
Ter versterking van ons team zijn
wij op zoek naar een:
RMGEVER
AANKOMEND VO
(SCHOOLVERLATER) M/V
Dorst na de wandeling?
Zondags ontbijtje met het hele gezin?
Rustige ruimte nodig om een
paar maanden aan je
project te werken?
Mantelzorger met zorgen?
Functie-eisen
- Een gedreven en enthousiast persoon.
- Schoolverlater met afgeronde grafische opleiding op MBO of HBO niveau.
- Goede kennis van en ervaring met Indesign, Photoshop en Illustrator.
- Oog voor detail en zeer nauwkeurig.
- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
- Kunnen werken met deadlines.
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
- Pro-actief en je kunt snel schakelen.
- Beschikbaar voor 16 uur (4 dagdelen van 4 uur).
- Beschikbaar per 1 september.
Aan de wandel met de buggy?
Facebook 2 Face met vriendinnen?
De middag om krijgen?
‘nne middig òp kriege?
Feestje?
Bedrijfsprofiel
DTP Graphic Products is een toonaangevend bedrijf met meer dan 20 jaar ervaring
op het gebied van vormgeving en reclame. Dit alles gebeurd in een werkgebied dat
geheel Zuid-Oost Nederland omvat. Wij ontwerpen en drukken vrijwel alles, van hippe
geboortekaartjes, brochures en boeken tot flyers en visitekaartjes.
Kijk voor meer informatie op onze website www.dtp-group.nl.
EL
S INDS
20
M
IJ
14
E
Kom dan bij ons:
Solliciteren
Ben jij deze schoolverlater met afgeronde grafische opleiding op MBO of HBO niveau
en zoek jij een zeer afwisselende baan, dan ontvangen wij graag jou sollicitatie met
C.V. en een kleine greep uit je portfolio.
Als ZZP’er een kantoor
voor een dagdeel nodig?
Een eigen bedrijfje opzetten,
en op zoek naar een flexibele,
centraal gelegen plek,
met lunchmogelijkheid?
Je ondernemersdroom
verwezenlijken door
laagdrempelig in te stappen?
Op zoek naar een faciliteit voor
een workshop, besloten feest,
bijeenkomst of vergadering?
Informeer dan eens bij:
EL
M
IJ
is een laagdrempelige
ontmoetingsplek voor iedereen:
jong en oud, beperkt of onbeperkt
waar je in gezamenlijkheid kunt
genieten van het enthousiasme van
onze bijzondere medewerkers en
desgewenst kunt aansluiten
bij eenvoudige activiteiten.
‘doe maar alsof je thuis bent’
STEVENS
STEVENS
TELEVISIES
UW LED-TV ADRES!!
LED-TV
ACTIES!
IN 95% DE GOEDKOOPSTE!
Persoonlijke service en
deskundig advies.
Kijk op
onze site.
Ook voor uw satellietsysteem,
Blu-ray DVD audio.
Prijsinfo niet telefonisch of per e-mail.
Grootschoterweg 105-107 - Budel-Schoot
Tel. 0031 (0)495 493616
WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL
ma-wo-do. 10.00-18.00u, di. gesloten,
vr. 10.00-20.00u, za. 10.00-17.00u
S INDS
20
14
E
Per mail: [email protected] t.a.v. Dré Tulmans.
Schriftelijk: DTP Graphic Products, Postbus 7210, 5980 AE, Panningen, t.a.v. Dré Tulmans.
Relatieproblemen? Heb je hulp nodig, maar
is de drempel te groot? Relatiegroei helpt.
Lena De Troch en Marcel vd Boom in Meijel zijn
zelf een stel en begeleiden al jaren koppels.
Kijk op de website www.ikingroei.nl en
bel 06-46616505.
T.k. gevr. oud ijzer, koper, lood, zink, aluminium,
olietanks, loop-/sloopauto’s, direct vrijwaringsbewijs. Tel. (0495) 52 46 62/ (0495) 54 72 16/
06-20559019.
Installateur nodig? www.zzppeelenmaas.nl
Raadhuisplein 3, Meijel
‘de plek waar eenvoud bijzonder is’
UNIEKE VOETBALGLAZEN MET LOGO VOETBALCLUBS PEEL&MAAS
ACTIEWEEK
24 T/M 27
Bij deze willen we iedereen bedanken voor de
belangstelling tijdens de open dag van afgelopen zondag.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest, bent u alsnog
altijd welkom om een kijkje te komen nemen.
BIJ AANKOOP 2 ACTIE’S
VAN SLAGERIJ RUTTEN
EN BESTEDING VAN € 25.00
BIJ DA DROGISTERIJ HOEBEN
U
•
•
•
GRATIS
VOETBALGLAS
MP Autoservice
Schoolstraat 61, 5981 AH Panningen
Tel: (077) 303 04 40, [email protected]
W W W. M PA U T O S E RV I C E . N L
MET CLUBLOGO NAAR KEUZE
BIJ INLEVERING VAN EEN VOLLE SPAARKAART DINGT U MEE
NAAR EEN WK-BBQ ARRANGEMENT VOOR 10 PERSONEN
ACTIE GELDIG IN WEEK 27 (1 JULI T/M 5 JULI)
5 GEBRADEN GEHAKTBALLEN
2 x 500 GRAM BAMI
kunt bij MP Autoservice terecht voor:
Onderhoud, reparatie en APK voor alle merken
Gespecialiseerd in Peugeot en Citroën
Aantrekkelijke pakketprijzen voor uw Peugeot 107
Citroën C1 / Toyota Aygo
5
500
VOOR
00
VOOR
SLAGERIJ RUTTEN
MARKT 73 | PANNINGEN | (077) 306 17 23
DA DROGISTERIJ HOEBEN
MARKT 42 | PANNINGEN | (077) 307 14 46
Marcel Pijnenburg
woensdag 2 juli 2014
pagina 7
Wij stellen ons voor:
Stichting Voedselbank Peel en Maas “burgers voor burgers”
PEEL EN MAAS - In november
2012 is de Voedselbank gestart
met 19 gezinnen binnen onze
gemeente Peel en Maas, echter
het aantal is nu al verviervoudigd! De Voedselbank is niet
meer uit onze maatschappij
weg te denken. Het is (helaas)
een begrip. Een flink aantal
mensen wordt door de Voedselbank geholpen en daardoor
kunnen hun problemen een
beetje worden verlicht.
De buitenwereld weet vaak niet
wat de Voedselbank precies
doet, hoe ze aan voedsel komt,
wie er voor een pakket in aanmerking komt en wie de kosten
betaalt. De twee doelstellingen
van de Voedselbank zijn:
- het direct – op tijdelijke basis
– mensen helpen die financieel
onder een bepaald bestaansminimum terecht zijn gekomen,
door aan hen wekelijks voedsel
uit te delen dat door derden beschikbaar wordt gesteld.
- het tegengaan van verspilling
van voedsel (voorkomen van
het doordraaien, vernietigen
van jaarlijks ruim 3 miljoen ton
in Nederland).
Als gevolg van de financiële
crisis wordt er al geruime tijd
geconstateerd dat er veel mensen / ouders zijn die te weinig
geld hebben voor voeding en
kleding van hun kinderen. Medewerkers van de Voedselbank
Peel en Maas zorgen ervoor dat
er wekelijks aan deze mensen
Het team, staand v.l.n.r.: Leo Funke Kaiser, Jac Tinnemans, Mia Wilbers, Hay van Roy, Rob
Wijk, Henny Christiaens, Pauline Verbeek, Anny Wilmer, Peter Fleur, Henny Roosen, Martien Pubben, Hay Bouten. Zittend v.l.n.r.: Martien Beurskens, Wim Peeters (niet op de foto;
Mart Dielissen, Hanny Janssen, Jeu Janssen, Pieternel). Foto Jacobs fotografie
een voedselpakket wordt uitgedeeld. Zij komen elke week enthousiast naar de Voedselbank
voedselpakketten klaar maken
voor, inmiddels zo’n 80 gezinnen uit onze gemeente die zich
noodgedwongen bij de Voedselbank melden. Ons motto is
“burgers voor burgers”. Met dit
doel voor ogen en onze maatschappelijke
betrokkenheid
vragen wij ondersteuning in ons
werk, samen kunnen we verschil
maken. De deelnemers kunnen
maximaal drie jaar gebruik maken van de Voedselbank. Om de
3 maanden worden ze uitgenodigd voor een evaluatiegesprek.
Komt men (twee keer) zonder
afmelding niet naar het evaluatiegesprek dan worden ze van
de lijst gehaald. Na 6 maanden
mag men dan weer een nieuw
gesprek aanvragen. Dit half jaar
wordt gekort op de duur van
de drie jaar. Ook als men twee
keer het pakket niet heeft opgehaald, zonder dat men zich
hiervoor heeft afgemeld wordt
hun naam van de lijst gehaald.
Ook hiervoor geldt dat men
zich pas weer mag aanmelden
na een half jaar en dat deze termijn van de maximale duur van
drie jaar wordt afgetrokken. Wij
dienen de kwaliteit van het verstrekte voedsel nauwkeurig in
de gaten te houden. Sommige
producten die wij uitdelen en
waarvan ogenschijnlijk de datum verlopen is, zijn uitstekend
te consumeren en mogen van
de Voedsel en Waren Autoriteit
gewoon verstrekt en geconsumeerd worden. Producten
worden altijd voor de “tenminste houdbaarheidsdatum” ingevroren. De Voedselbank dient
te voldoen aan de eisen van de
Voedsel en Waren Autoriteit.
Hygiëne moet streng worden
nageleefd. De omstandigheden
waaronder diepvries- producten tijdelijk bewaard en vervoerd worden zijn van groot
belang. Zodra het pakket aan de
deelnemers is overhandigd, is
Lokale ondernemers helpen mee:
Gerrits & Van Gulick Notarissen
Cadeaubon Stan de kapper
Stan: “Als er armoede is binnen een gezin is alle aandacht gericht op voedsel. Voor kleding en verzorging is dan geen geld.
Het is dan fijn om die mensen eens extra te verwennen met een
kappersbehandeling met alles erop en eraan. Dit gebeurd discreet op tijden dat zij alleen in de zaak zijn. Het is geweldig om
te zien hoe fijn zij dit vinden en hoe dankbaar ze zijn; vaak is dit
er al in tijden niet meer van gekomen.”
Teboza Asparagus
Tijdens het gehele aspergeseizoen doneert Teboza elke week asperges aan de deelnemers van de Voedselbank. Will Theeuwen:
“Ik vind het fijn dat wij op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de minder bedeelden binnen onze gemeente. Asperges
zijn een heerlijke en gezonde seizoen groente. Het werd door
de Egyptenaren al gekweekt om zijn medicinale eigenschappen.
De laatste tijd wordt asperges steeds vaker gerelateerd aan kanker. Er blijken steeds meer gevallen te zijn die hier positief op
reageren. Hier wordt volop onderzoek naar gedaan.”
John Verlinden Komkommers
John Verlinden is een van de
sponsoren die de Stichting Voedselbank Peel en Maas een warm
hart toedraagt. John: “Niemand
kiest ervoor om naar de Voedselbank te gaan. Daarom help ik
graag die gezinnen die in nood
zitten en het goed kunnen gebruiken. Dat deze mensen allemaal
burgers zijn van de gemeente
Peel en Maas, is voor mij een extra
motivatie. Onze komkommers
zijn vers en gezond, zo krijgen
deze volwassenen en kinderen John Verlinden steunt de
een gezond steuntje in de rug.”
Voedselbank
men zelf verantwoordelijk voor extra hiervoor inkopen en aan
de Voedselbank beschikbaar
deze producten.
stellen. Vrijwilligers van de
Kennismaking met Jac Tin- Voedselbank Peel en Maas zorgen ervoor dat er wekelijks aan
nemans (voorzitter)
“Graag wil ik me even voorstel- deze mensen een voedselpakket
len. Mijn naam is Jac Tinnemans wordt uitgedeeld.
en sinds 1 mei jongstleden ben ik
voorzitter van Stichting Voed- Wensput Rabobank
selbank Peel en Maas in Pan- De wens van Imke, om een dag
ningen. Samen met 18 collega’s mee te lopen bij de Voedselbank,
proberen wij een flink aantal is in vervulling gegaan. Op donmensen te helpen en daardoor derdagmorgen 19 juni jl. is zij,
hun probleem een beetje te ver- samen met een medewerker van
lichten. De buitenwereld weet de Voedselbank, meegegaan om
vaak niet wat de Voedselbank zuivel en groenten bij diverse
precies doet, hoe ze aan voed- tuinders op te halen. Allen onsel komt, wie voor een pakket dernemers met een sociaal hart.
in aanmerking komt en wie de De producten worden verwerkt
kosten betaalt. Wij zijn een zelf- in de voedselpakketten die die
standige stichting en voeren een dag samengesteld worden. Ook
eigen beleid. Dat proberen wij bij het inpakken heeft ze geholde mensen o.a. op deze pagina pen. En ’s middags heeft ze haar
duidelijk te maken.”
steentje bijgedragen bij de uitgifte van de voedselpakketten
NL doet Oranjefonds
aan de deelnemers aan de VoedMet hulp en inzet van 30 leer- selbank. Ze heeft een dagje vrijaf
lingen van het BBC Panningen, gekregen van school, echter met
onze vrijwilligers en diverse een educatief tintje: Imke heeft
spontane aanmeldingen van het een goed beeld gekregen wat de
Oranjefonds en medewerking Voedselbank doet en waar deze
van een achttal supermarkten voor staat. Zij heeft een leerin onze gemeente hebben wij zame dag beleefd en gaat over
voor het tweede jaar op rij, op armoede en de activiteiten van
vrijdag 21 maart 2014, middels de Voedselbank een spreekbeurt
flyeren aandacht mogen vragen houden. Mede door de Wensput
voor de Voedselbank. Doel is van de Rabobank is de wens van
uiteraard bekendheid vragen Imke in vervulling gegaan. De
voor de Voedselbank en dona- Wensput is een initiatief van de
ties in de vorm van voedsel / Rabobank Peel, Maas en Leudal
etenswaren welke de mensen waar klanten van 4 t/m 12 jaar
in betreffende supermarkten hun wens kunnen deponeren.
Stichting Voedselbank
Peel en Maas
Website: www.voedselbankpeelenmaas.nl
Industrieterrein 1 te Panningen, tel. 06-42111308
Donaties kunnen worden overgemaakt op rekening van: Stichting Voedselbank Peel en Maas Panningen, o.v.v. “donatie”.
Rekeningnummer: NL46RABO 0174106467 / BIC: RABONL2U.
De heer Jac Tinnemans neemt het kopieerapparaat in
ontvangst van mr. Yvonne Willemse, sinds 1 april jl. als
kandidaat-notaris/waarnemer werkzaam op het notariskantoor te Helden
Omdat Gerrits & Van Gulick Notarissen – voorheen De Novitaris
– in Helden sinds kort de beschikking heeft over een nieuw multifunctioneel kopieerapparaat dat beter aansluit bij de activiteiten
van een modern notariaat werd het oude apparaat overbodig. Dit
werd gedoneerd aan de Voedselbank Peel en Maas. Het ontbreekt
de stichting Voedselbank aan financiële middelen om zelf een apparaat aan te kunnen schaffen; een deugdelijke machine is onmisbaar voor het uitvoeren van de taken van de Voedselbank.
AspergeGilde Peel en Maas
Telers van het AspergeGilde Peel en Maas hebben dit seizoen
een drietal keren spontaan bijgedragen aan de levering van asperges voor de Voedselbank Peel en Maas.
Daarmee konden de mensen die aangewezen zijn op de Voedselbank enkele malen genieten van de heerlijke aspergegerechten, gemaakt van asperges uit eigen regio.
Imke en Mart Dielissen aan het werk
pagina 8
woensdag 2 juli 2014
Het KinjerOLS was fantastisch
MEIJEL - Na de generale repetitie op school op 19 juni waren
de Meijelse kinderen er helemaal klaar voor: het KinjerOLS
op donderdag 26 juni. Het was een fantastische dag!
‘s Morgens vroeg vertrok de bus met de kinderen en een grote
schare aanhang naar Grevenbicht. Om 10.00 uur begon de optocht, een geweldig en kleurrijk schouwspel om zo veel kinderschutterijen door de straten te zien marcheren. En de Meijelse
schutterij deed het supergoed. ‘s Middags waren de bijwedstrijden
en daarna begon het schieten. Het was warm, maar het Meijelse
zestal was goed geconcentreerd. Ze schoten vele bollekes eraf.
Daarna was het tijd voor springkussens, voetbal en vanalles meer
in het OLS kinderdorp.
Op het einde van de middag was de prijsuitreiking. De organisatie
had ervoor gezorgd dat alle kinderschutterijen een prijs hadden.
Voor Meijel was dit de bordjesdrager. Na de prijsuitreiking en het
oplaten van veel kleurrijke ballonnen was het tijd om naar huis te
gaan. Moe maar voldaan. Om half 6 in Meijel aangekomen, maakte de Meijelse kinderschutterij nog een ererondje door het dorp.
Het was een mooie dag, met een kinderschutterij waar Meijel trots
op kan zijn. Goed gedaan, allemaal!
Velen in Meijel hebben deze eerste deelname aan het KinjerOLS
mogelijk gemaakt. Iedereen heel hartelijk bedankt daarvoor.
woensdag 2 juli 2014
pagina 9
gemeentenieuws
week 27
2 juli 2014
Gemeentehuis
Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen
Postbus 7088,
5980 AB Panningen
(077) 306 66 66
[email protected]
Terreinbezoek Groenplatform Peel en Maas
Op donderdag 19 juni jl. vond het terreinbezoek van de groenplatforms van Peel en Maas plaats. Dit is de jaarlijkse afsluiting waarbij projecten van de drie groenplatforms worden bezocht. Dit kunnen projecten zijn die inmiddels zijn afgerond, die nog aangelegd moeten worden of die al vele jaren klaar zijn, maar nu extra mooi zijn.
Zorgboerderij Dubbroek
Dit jaar startte het terreinbezoek bij
zorgboerderij Dubbroek in Maasbree.
Hier werd het natuurproject voor de
zorgboerderij geopend. De aanleg
van dit natuurproject werd mogelijk
gemaakt in nauwe samenwerking
tussen de Plattelandscooperatie en
het Limburgs Landschap, die beide
deel uitmaken van het groenplatform. De opening werd verricht door
wethouder Arno Janssen, Michael
van Roosmalen van het Limburgs
Landschap en Mat Lenders en Sitske
van der Leck van de zorgboerderij.
Een mooi project, vol beleving, geur
en kleur. De opening werd gefilmd
door omroep Peel en Maas.
Natuurproject in Baarlo
Hierna werd een bezoek gebracht aan een natuurproject aan Hert te Baarlo. Hier is een natuurtuin met poel
aangelegd voor en door de familie Achten in samenwerking met de Plattelandscooperatie. Oude coniferen zijn
opgeruimd, streekeigen hagen aangelegd, fruitbomen geplant en een grote poel gegraven. Het gebied kan zich
nu ontwikkelen tot een mooi stukje natuur.
Kwistbeekdal
Vanaf hier vertrokken de groenplatform leden naar het Heldense Kwistbeekdal. Hier werd door Cep Smeets
uitgelegd waar de Heldense Schans aangelegd dient te worden. Hij vertelde over het ontstaan van dit gebied
en de functie van de voormalige schans. Hij blijft zich inzetten om hier ter plekke de schans weer op te richten.
Wim Maassen vertelde over het oude Kwistbeekdal en het beheer dat al 12 jaar door het IVN verzorgd wordt
om van dit gebied, natte schrale hooilanden te maken. Dit is aardig gelukt. Een mooi gebied met landschapsbeleving in een glooiing van een oud beekdal. De oude beek loopt op een kruising onder de nieuwe beek door,
die gevoed wordt door Maaswater. Zo wordt de instroom van gebiedsvreemd water in de oude Kwistbeek
vermeden. Verder vertelde hij over het beheer van enkele poelen van Staatsbosbeheer, die eveneens door IVN
samen met kinderen wordt bijgehouden.
Visvijver in Meijel
Als laatste werd de visvijver met
poelen bezocht in Meijel. Hier vertelde
Jan Slaats over het beheer door IVN,
dat zij nu al 3 jaar doen om de poelen
weer vrij te stellen en beleefbaar te
maken. Een mooi stukje werk, dat
zijn vruchten reeds afdraagt. Er gaan
meer bloemen bloeien , zodat er meer
insecten aangetrokken worden. Dit
jaar wordt via het werkplan bosbeheer
een proef gedaan met begrazing door
schapen om de nieuwe opslag van
populieren en wilgen weer te verwijderen. Minpunt was, dat iemand heeft
gemeend dat het goed is om bramen
en netels te bestrijden met een of
ander bestrijdingsmiddel. Inmiddels
is hier al aangifte van gedaan. Het is
natuurlijk niet de bedoeling dat dergelijke praktijken in dit mooie natuurgebied gebezigd worden.
Afsluiting
Na een afsluitend woordje werd er richting Panningen gereden. Daar werd onder het genot van een drankje
de middag afgesloten. Een geslaagde middag waarin in vogelvlucht enkele mooie natuurgebieden die Peel en
Maas rijk is werden uitgelicht. Natuurgebieden die met steun van de groenplatforms, maar vooral door het
werk van vrijwilligers en organisaties mooi zijn en mooi blijven.
Openingstijden Peel en Maas
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
9.00 – 19.30 uur
9.00 – 17.00 uur
9.00 – 17.00 uur
9.00 – 17.00 uur
9.00 – 19.30 uur
9.00 – 12.00 uur
Let op: op woensdag geen avondopenstelling meer
Tijdens de openingstijden zijn wij ook telefonisch
bereikbaar.
(077) 306 66 66
Wij werken op afspraak
Sinds 22 april wordt u voor Bevolking en Vergunningen uitsluitend op afspraak geholpen
tijdens onze verruimde openingstijden. Op onze
website vindt u alle informatie over het werken
op afspraak. U kunt ook aan de hand van het
filmpje “Zo maakt u een afspraak” op Youtube
zien hoe het maken van een afspraak in zijn
werk gaat. Uitzondering: Heeft u een paspoort,
rijbewijs of Identiteitskaart aangevraagd?
Voor het ophalen hoeft u geen afspraak te maken, u kunt gewoon binnenlopen tijdens openingstijden.
Inzameling oud papier
Zaterdag 5 juli: Beringe en Meijel
Illegale inzameling oud ijzer,
elektrische apparaten en textiel
Helaas komt het in de gemeente Peel en Maas steeds vaker voor dat
diverse soorten herbruikbaar afval, zoals oud ijzer, elektrische apparaten
en textiel, worden ingezameld door illegale inzamelaars. Zij hebben géén
toestemming voor het ophalen van dit afval. Vaak verspreiden deze illegale
inzamelaars briefjes met daarop de oproep om de herbruikbare spullen
aan straat neer te zetten, of kan er een mobiel nummer worden gebeld.
Wat kunt u doen?
Vermoed u dat afval illegaal wordt ingezameld, meldt dit dan via
[email protected] of bel met de gemeente.
Wij roepen u op niet mee te werken aan de ’illegale inzamelingen’, en
uw afval alleen aan te bieden als de inzameling wordt gedaan door een
vereniging én is aangekondigd in ons huis-aan-huis blad.
Inzameling door verenigingen
De ‘illegale inzameling’ gaat ten koste van onze eigen verenigingen. Deze
krijgen van de gemeente toestemming op grond van de Afvalstoffenverordening om herbruikbaar afval periodiek op te halen of in te zamelen
via een brengvoorziening. Zo willen we het verenigingsleven in onze
gemeente de kans bieden een extra centje bij te verdienen. Hiermee kunnen zij hun activiteiten voor onze gemeenschap verrichten.
Milieupark
Alle herbruikbare soorten afval kunnen daarnaast ook gratis worden
weggebracht naar het milieupark. Deze afvalstromen leveren namelijk
geld op, waarmee we de kosten voor de totale afvalinzameling en dus
ook de afvalstoffenheffing op termijn kunnen bijstellen.
Drukriolering
In het buitengebied zijn woningen en bedrijven aangesloten op de drukriolering. Het afvalwater wordt met een pomp naar de rioolzuiveringsinstallatie getransporteerd. Bij een verstopping of stroomstoring werkt
de pomp niet of onvoldoende. Een storing aan de pomp is zichtbaar door
de rode storingslamp op het pompkastje (Let op! bij een stroomstoring
brandt de lamp niet). Bij problemen met de afvoer van de riolering in
het buitengebied moet u altijd de gemeente bellen via (077) 30 66 666.
Kies buiten werktijd (077) 32 79 550 (keuzemenu). Voorkom storingen
door géén vochtige doekjes, tampons e.d. in de wc te werpen. Hierdoor
verstoppen de pompen.
pagina 10
woensdag 2 juli 2014
De rolstoelpool
U wilt een dagje uit met vrienden of familie, maar u bent niet meer zo goed ter been. Op zo’n dag is een rolstoel
erg handig. Het is voor bewoners van Peel en Maas voortaan mogelijk om voor maximaal drie aaneengesloten
dagen gratis een rolstoel te lenen.
Voor wie is de leenrolstoel bestemd?
De leenrolstoel is bestemd voor inwoners van de gemeente Peel en Maas die af en toe een rolstoel nodig hebben. U bent dus niet volledig afhankelijk van een rolstoel, maar een uitstapje maken is te vermoeiend.
Met een leenrolstoel kunt u toch een middagje winkelen of bijvoorbeeld een dagje op pad met de (klein)kinderen.
De service is niet bedoeld voor mensen met een tijdelijke beperking, zoals een gebroken been. Mensen die
tijdelijk een rolstoel nodig hebben voor een periode langer dan drie dagen maar niet langer dan zes maanden
kunnen ook terecht bij het Hulpmiddelencentrum.
Als u door langdurige beperkingen (bijna) volledig afhankelijk bent van een rolstoel, dan kunt u een rolstoel
aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Neem hiervoor contact op met de gemeente.
Hoe gaat het in zijn werk?
Het is de bedoeling dat u één dag van te voren een rolstoel reserveert. Hiervoor kunt u terecht bij het Hulpmiddelencentrum Medipoint Groene Kruis, Raadhuisstraat 114, 5981 BJ Panningen,
0229-753295 of via
e-mailadres:
[email protected] Openingstijden winkel: maandag t/m vrijdag van
9.00 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
U kunt een rolstoel voor maximaal drie aaneengesloten dagen lenen op vertoon van uw identiteitsbewijs.
Als u een rolstoel wilt lenen en u heeft niet vooraf gereserveerd, dan loopt u het risico dat er geen rolstoel
beschikbaar is.
Waar kan ik de rolstoel ophalen?
Inwoners van de gemeente Peel en Maas kunnen de rolstoel tijdens openingstijden ophalen bij het Hulpmiddelencentrum Medipoint Groene Kruis, Raadhuisstraat 114 in Panningen.
Waar en wanneer moet ik de rolstoel terugbrengen?
De rolstoel moet vóór 17.00 uur op de vastgelegde dag teruggebracht worden bij het Hulpmiddelencentrum
Medipoint Groene Kruis, Raadhuisstraat 114 in Panningen.
Wat kost het?
Het lenen van een rolstoel is gratis. Als de rolstoel, zonder bericht, niet op de afgesproken datum wordt
ingeleverd, wordt een boete/huur van € 15,00 per dag in rekening gebracht.
!
2'0#*'()%#4#*"'0##,%/--1+10!&..#*'()./- *##+'#1
**##,',#"#/*,"+/--)',##*#,01'0&2'0#*'()
%#4#*")"#,)#,+#,0#,,*'!&+#*'()#+'0&,"#*',%
/&2'0#*'()%#4#*")#,13##*3-/+#,#,),3#/4/*-6',%
3,)',"#/#,3#/)/!&1',%0#)02#*#',1'+'"1'#+/--),
%##01#*'()#+'0&,"#*',%6-*0)*#',#/#,#,2'10!&#*"#,-)
)',"#/+'0&,"#*',%#,-2"#/#,+'0&,"#*',%3**#,-,"#/&2'0#*'()
%#4#*"#""#/3,&2'0#*'()%#4#*"'0 '(,*1'("'#+,"2'1"#
$+'*'##,"20##, #)#,"#7
--/6-3#/ #)#,")-+1&2'0#*'()%#4#*"3)3--/#3/#6#,"1"'10*#!&10&#11-.(#3,
"#'(0 #/%'0-+"1+#,0#,6'!&3)0!&+#,-+1#./1#,-3#/"#./- *#+#,1&2'0-$',
"#$+'*'#-)'0#/3)0./)#3, #"/#'%',%4/"--/0*!&1-$$#/0%##,&2*."2/3#,
6-#)#,
#%#+##,1#&##$1&2'0#*'()%#4#*"&--%-."#%#,"01,#,4#/)1,240+#,+#1
4#*6'(,0',01#**',%-/)+##/"#.-*'1'##,"'3#/0#,"#/#-/%,'01'#0"'#&2*.)2,,#,
'#"#,#1"#6#,.)4'*##*#,0&2'0#*'()%#4#*"6-3##*+-%#*'()3--/)-+#,#,
01-..#,# (#1#+)#,+#1&2'0#*'()%#4#*"-$ #,(#%#12'%#3,&2'0#*'()%#4#*"+#*"
"'1",*)#)*.'01#3##*
Compensatie eigen risico
&HUPHWLQJDQJYDQ
dit jaar afgeschaft
In het regeerakkoord van oktober 2012 werd de afschaffing al aangekondigd. Inmiddels hebben ook de Tweede Kamer (in januari van
dit jaar) en de Eerste kamer (op 3 juni jl.) hiermee ingestemd. Dat
betekent dat deze compensatie dit jaar niet meer wordt uitbetaald.
Deze regeling was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die
het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen.
In bepaalde gevallen kon u daarvoor een jaarlijks geldbedrag ontvangen. Deze bijdrage (99 euro in 2013) werd jaarlijks in het najaar
uitbetaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
Nieuwe regeling voor mensen met laag inkomen
Vanaf 2015 worden gemeenten ervoor verantwoordelijk om – met
minder geld – iets te doen voor mensen met hoge zorgkosten. De
gemeente Peel en Maas werkt aan een nieuwe regeling. Hoe deze
regeling er precies uitziet is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat
mensen alleen in aanmerking komen als ze een laag inkomen hebben en het volledig eigen risico voor de zorgverzekering moeten
betalen.
Brief van het CAK
Kreeg u in 2013 de bijdrage als tegemoetkoming van het eigen
risico? Dan ontvangt u rond 8 juli een brief van het CAK. Bij deze
brief zit een antwoordkaart. Als u denkt in aanmerking te komen
voor de nieuwe regeling, stuurt u dan deze antwoordkaart terug
naar het CAK. De gemeente krijgt dan in het najaar uw gegevens
van het CAK. Wij sturen u informatie over de nieuwe regeling zodra
deze bekend is en wij uw gegevens hebben. Het terugsturen van
de antwoordkaart wil niet zeggen dat u een vervangende uitkering
ontvangt. Dat hangt af van uw situatie en de voorwaarden van de
nieuwe regeling. Als u de antwoordkaart niet terugstuurt, kunt u altijd later nog de regeling aanvragen als u tot de doelgroep behoort.
(LQGPHHULQIRUPDWLH
Wij vragen nog even geduld te hebben met het stellen van vragen
aan de gemeente naar aanleiding van de brief van het CAK. De
nieuwe regeling wordt eind 2014 via de gemeenterubriek en de gemeentelijke website bekend gemaakt. Als u de antwoordkaart heeft
teruggestuurd, ontvangt u deze informatie eind 2014 per post.
75276233((/(10$$6
/$$7+(7=,(1
Cadeautje voor de deelnemers aan de Vierdaagse van Nijmegen:
Evenals in voorgaande jaren zal de gemeente alle deelnemers uit onze
gemeente aan de 98e Vierdaagse van Nijmegen een shirt en een cap uitreiken met daarop het logo van de gemeente Peel en Maas om vol trots
te dragen tijdens de 4 wandeldagen.
Afhalen shirt en cap
Op vertoon van een geldig deelnamebewijs kunt u het gratis shirt en cap
afhalen in het gemeentehuis in Panningen op:
ǩ 9ULMGDJMXOLYDQWRWXXU
ǩ =DWHUGDJMXOLYDQWRWXXUHQ
ǩ 0DDQGDJMXOLYDQWRWXXU
Let op:
ǩ =RQGHUJHOGLJGHHOQDPHEHZLMVNXQQHQZLMKHODDVJHHQVKLUWHQFDS
verstrekken;
ǩ 8GLHQWLQZRQHUWH]LMQYDQGHJHPHHQWH3HHOHQ0DDV
ǩ (UZRUGHQJHHQVKLUWVHQFDSVYLDGHSRVWWRHJH]RQGHQ
ǩ 8NXQWKHWVKLUWHQFDSHQNHORSGHKLHUERYHQJHQRHPGHGDJHQHQ
tijden afhalen.
Vragen?
Neem dan contact op met onze medewerker dhr. Mart Smits, (077) 306
66 66. Wij wensen iedereen veel succes en natuurlijk veel wandelplezier!
Gemeentebestuur Peel en Maas
# (#1#+)#,+#1&2'0#*'()%#4#*"#,'0&#1
#*',"#/!221 #*
-$ #*+#1++5#%#/0-$/'20,00#,3,-/)+##/'()2,,#,(-2*00*!&1-$$#/
""#/-$ #1/-))#,#&#*.#,-+2'1"#6#6-/%#*'()#0'121'#1#)-+#,#)2,16# #/#')#,3'
1#*-$3'#+'*#6#%#/[email protected]/)+##/,*#,+(,00#,@3-/)+##/,*
$,##+!-,1!1-.+#1&#1*,"#*'()01#2,.2,12'0#*'()%#4#*"3'1#*
Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze
website, maar ook
ǩ $DQYUDDJOHHUOLQJHQYHUYRHUVFKRROMDDU
ǩ 6FKULMIXQXLQYRRUKHW(UIEHSODQWLQJSURMHFW
ǩ 5HJHOV9HUERXZLQJHQRIVORRS
ǩ 3ODQQLQJ%HVWULMGLQJHLNHQSURFHVVLHUXSV
ǩ 2QOLQHXZSDNNHWYHUJXQQLQJDDQYUDJHQ
ǩ 3DVSRRUWLGHQWLWHLWVNDDUWYROZDVVHQHQMDDUJHOGLJ
ǩ ,VXZVWRRNRQWKHIȌQJQRJJHOGLJ"
ǩ (YHQHPHQWRUJDQLVHUHQURQGRPJHPHHQWHKXLVOHWRSǪ
ZH]LMQDDQKHWYHUERXZHQ
ǩ 0HOGFRGHKXLVHOLMNJHZHOGHQNLQGHUPLVKDQGHOLQJ
woensdag 2 juli 2014
pagina 11
Kennisgeving ontwerp beschikking
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is omgevingsvergunning te verlenen
voor:
ǩ 0HLMHO3*1HGHUZHHUWHUGLMN%RXZPLOLHX:LM]LJHQYDQGH
luchtwasser en een veranderingsvergunning voor het wijzigen van
het aantal biggen. Verzonden: 25 juni 2014 en ter inzage gelegd: 3 juli
2014.
Kennisgeving verleende omgevingsvergunning
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning heeft
verleend:
ǩ .HVVHO%06FKLMIZHJ1RRUGD%RXZPLOLHX+HWYHUDQGHUHQYDQ
de inrichting. Verzonden: 30 juni 2014 en ter inzage gelegd: 3 juli 2014.
Wegwerkzaamheden John F. Kennedylaan West
Gemeente Peel en Maas en bouwbedrijf Dura Vermeer realiseren samen het project
John F. Kennedylaan West. Dit betreft het gedeelte van de John F. Kennedylaan tussen rotonde
Huijshoek en rotonde Heuvelhoek. Graag informeren wij u over het volgende:
Ontwerp bestemmingsplan
.HVVHOVHZHJHQDLQ+HOGHQ
Weekendafsluiting
In het weekend van vrijdagavond 4 juli tot en met maandagochtend 7 juli voeren wij doorlopend
werkzaamheden uit. Om deze werkzaamheden uit te voeren is het noodzakelijk om de weg volledig
of gedeeltelijk af te sluiten.
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op
grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan Kesselseweg 32-32a ter inzage ligt.
• Van vrijdag 4 juli 21.00 uur tot zaterdag 5 juli 8.00 uur is de John F Kennedylaan volledig
afgesloten.
• Van zaterdag 5 juli 8.00 uur tot 18.00 uur is de John F Kennedylaan geopend komende vanaf en
richting Helden zodat bedrijven bereikbaar zijn. De weg is die dag tijdelijk doodlopend tot aan
garage Everlo.
• Van zaterdag 5 juli 18.00 uur tot maandag 7 juli 5.00 uur is de John F. Kennedylaan volledig
afgesloten.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied. Het plangebied van het bestemmingsplan ligt
aan de Kesselseweg 32-32 te Helden. Het bestemmingsplan maakt de
uitbreiding van de camping Kesselseweg 32-32a mogelijk en de verplaatsing van de huisvesting tijdelijke arbeidskrachten van de camping
naar het tegenovergelegen perceel kadastraal bekend als Helden, sectie
D nummer 5057.
Het voetpad langs de John F. Kennedylaan blijft gedurende het gehele weekend toegankelijk. Het
aangrenzende gedeelte van de John F. Kennedylaan tussen de huisnummers 203 en 260 is tijdens
de afsluiting te allen tijde bereikbaar via de Heibloemseweg – Haagveld of via de Kerkstraat – Zelen –
Haagveld.
Volg ons!
Via facebook (KennedylaanPanningen) en twitter (KennedylaanPann) kunt u het project op de voet
volgen. Gedurende het project worden via social media belangrijke informatie en bijzonderheden
gedeeld.
Vragen?
Mail naar [email protected] of kom langs in de bouwkeet (locatie kruising John F.
Kennedylaan – Wietelweg).
Termijn van inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 3 juli 2014 tot en met
13 augustus 2014
Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt
raadpleegbaar:
ǩ +HWEHVWHPPLQJVSODQLVGLJLWDDOUDDGSOHHJEDDURS www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het ontwerp bestemmingsplan is:
NL.IMRO.1894.BPL0092-ON01
ǩ +HWEHVWHPPLQJVSODQLVGLJLWDDOUDDGSOHHJEDDURSGHJHPHHQWHOLMNH
website
www.peelenmaas.nl Inwoners Actueel Bekendmakingen;
ǩ (HQSDSLHUHQYHUVLHYDQKHWEHVWHPPLQJVSODQOLJWLQKHWJHPHHQWHhuis, bij de publieksbalie ter inzage.
Indienen zienswijzen
Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980
AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u
een afspraak met de behandelend ambtenaar, Paul Cuppen
Vragen
Voor meer informatie neemt u contact met Paul Cuppen of een van de
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen, bestemmingsplannen, regel- andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via
077 306
geving van de gemeente via
www.peelenmaas.nl -> Inwoners -> Actueel -> Bekendmakingen -> Elektronisch 66 66.
gemeenteblad.
2IȌFL­OHYHUNRUWHSXEOLFDWLHV
2IȌFL­OHEHNHQGPDNLQJHQ
(OHNWURQLVFKJHPHHQWHEODG
Het elektronisch gemeenteblad is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden
ontleend, wordt wekelijks uitgegeven als een pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website. Een 5HJOHPHQWYDQ2UGH&ROOHJHJHZLM]LJG
geprint elektronisch gemeenteblad kunt u bekijken in de publicatiekast bij het gemeentehuis, in de informatie- In de vergadering van 16 juni 2014 heeft het college van Burgemeester en
hoek van het gemeentehuis, bij de bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas.
Wethouders het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders, gewijzigd.
In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de orde zijn.
2SHQEDUH%HVOXLWYRUPHQGH5DDGVYHUJDGHULQJ
2SGLQVGDJMXOLZRUGWYDQDIXXUHHQ%HVOXLWYRUPHQGH5DDGVYHUJDGHULQJJHKRXGHQLQJHPHHQ
VFKDSVKXLV'H:LHNVMODDJ.DQDDOVWUDDWWH%HULQJH
Op internet kunt u de stukken raadplegen onder
www.peelenmaas.nl/ bestuur-> gemeenteraad ->
besluitvormende raadsvergadering -> datum 08 juli 2014. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
AGENDA:
1 Opening
9UDJHQKDOIXXUWMH
3 Vaststelling agenda
%HVOXLWHQOLMVWEHVOXLWYRUPHQGHUDDGVYHUJDGHULQJYDQMXQLHQMXQL
5 Mededelingen
6SUHHNUHFKt
2SLQL­UHQGHYHUJDGHULQJ
7 Coördinatiebesluit ex artikel 3.30 lid 1 Wet ruimtelijke ordening voor
de legalisering van huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten in
JHPHHQWH3HHOHQ0DDV
Met dit coördinatiebesluit ex. artikel 3.30 lid 1 WRO kunnen procedures
voor de omgevingsvergunning voor het aspect bouwen, brandveiligheid
en de exploitatievergunning gelijktijdig worden doorlopen in plaats van
volg tijdelijk. Het betreft een eenmalig project voor de legalisatie van
huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten die zich voor 6 januari 2014
hebben gemeld voor een intakegesprek en die voor 1 juli 2014 de stukken
hebben ingediend en voldoen aan de voorwaarden. Toepassing van dit
coördinatiebesluit levert tijdswinst op zonder dat belanghebbenden in
hun rechtsgang worden beperkt. De raad blijft beslissingsbevoegd over
het bestemmingsplan en ziet daarbij tevens de stukken van de benodigde
vergunningen.
(vervolg zie volgende pagina)
pagina 12
woensdag 2 juli 2014
2SHQEDUH%HVOXLWYRUPHQGH5DDGVYHUJDGHULQJ
9HVWLJLQJYRRUNHXUVUHFKWDOVEHGRHOGLQ:HWYRRUNHXUVUHFKWJHPHHQWHQ:YJRSHQNHOHSHUFHOHQ
DDQGH5XLMVVWUDDW0DUNWHQ-XOLDQDVWUDDW
Het centrum van Panningen heeft de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt en vervult
een belangrijke winkel- en recreatiefunctie voor de inwoners en Peel en Maas en voor toeristen die in
de regio verblijven. De wens is deze (regionale) functie verder uit te bouwen en te versterken door een
aantrekkelijk, compact en compleet winkelgebied te bieden en te blijven bieden, met aantrekkelijke
verblijfsgebieden, een diversiteit aan functies en een goede bereikbaarheid met voldoende parkeergelegenheid. Om de hiervoor beschreven ontwikkeling mogelijk te maken dienen nog een aantal percelen
te worden verworven. Om regie te kunnen blijven houden op de beoogde ontwikkeling en prijsopdrijving en grondspeculatie te voorkomen te voorkomen is het gewenst een voorkeursrecht te vestigen als
bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten.
%HVWHPPLQJVSODQ1LHXZDUJUDULVFKEHGULMIDDQGH6HYHQXPVHGLMNLQ0DDVEUHH
SURJUDPPD
Bij besluit van 23 november 2010 heeft de raad van de gemeente Peel en Maas het bestemmingsplan
“Nieuw agrarisch bedrijf aan de Sevenumsedijk te Maasbree” vastgesteld. Dit plan voorzag in de
nieuwvestiging van een plantenkwekerij op een perceel aan de Sevenumsedijk. Tegen dit vaststellingsbesluit is vervolgens beroep in gesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De
Afdeling heeft dit beroep vervolgens gegrond verklaard en voornoemd vaststellingsbesluit vernietigd.
Omdat voornoemde uitspraak van de Afdeling voldoende aanwijzingen gaf om het plan te repareren
zodat het in een eventuele nieuwe beroepsprocedure alsnog overeind zou blijven, is ingezet op aanpassing van het bestemmingsplan in overeenstemming met het gestelde in de uitspraak van de Afdeling.
Het plan is daarop gewijzigd en opnieuw als ontwerp in procedure gebracht.
.DGHUQRWD
In de budgetcyclus is de kadernota aangewezen als hét moment om een integrale afweging te maken
met betrekking tot de kaderstelling voor de begroting 2015. In dit jaar is er, er vanwege de recente
bestuurswisseling, voor gekozen om een beknopte kadernota op te stellen waarbij een financiële
doorkijk is opgenomen voor de periode 2015 – 2018 en waar een voorlopige voorzet wordt gegeven voor
mogelijke investeringen en claims. De meer beleidsmatige aspecten voor 2015 en verder komen bij de
begroting 2015 uitgebreid aan de orde.
11 Nota reserves en voorzieningen
De laatste actualisatie van de nota reserves en voorzieningen Peel
en Maas heeft in 2012 plaatsgevonden. Sinds die tijd zijn uiteraard
de nodige wijzigingen geweest in de reserves en de voorzieningen
van Peel en Maas. Verder is in het voorjaar 2014 een nieuw college
en een nieuwe gemeenteraad in Peel en Maas aangetreden en is
dit dus een geschikt moment weer de balans op te maken v.w.b. de
aanwezige reserves en voorzieningen en de (financiële) doorkijk
naar de volgende jaren. Al met al dus voldoende aanleiding om
de nota reserves en voorzieningen Peel en Maas te actualiseren.
In deze nota worden allereerst de kaders omschreven die gelden
voor reserves en voorzieningen zowel op basis van Besluit Begroting en Verantwoording als op basis van de financiële verordening.
Verder wordt er kort ingegaan op het aspect rente dat bij reserves
en voorzieningen een belangrijke rol speelt.
Besluitvormende vergadering
&R¸UGLQDWLHEHVOXLWH[DUWLNHOOLG:HWUXLPWHOLMNHRUGHQLQJ
voor de legalisering van huisvesting van tijdelijke arbeidskrach
WHQLQJHPHHQWH3HHOHQ0DDV
13 Vestiging voorkeursrecht als bedoeld in Wet voorkeursrecht
JHPHHQWHQ:YJRSHQNHOHSHUFHOHQDDQGH5XLMVVWUDDW0DUNW
HQ-XOLDQDVWUDDW
%HVWHPPLQJVSODQ1LHXZDJUDULVFKEHGULMIDDQGH6HYHQXPVH
GLMNLQ0DDVEUHHSURJUDPPD
.DGHUQRWD
16 Nota reserves en voorzieningen
6OXLWLQJ
5DDGVYHUJDGHULQJYDQGLQVGDJMXQL
5XLPEDDQYRRU2SHQEDDU2QGHUZLMVLQ0DDVEUHH
HQDFKWWRQRYHUVFKRWRSGH-DDUUHNHQLQJ
De raad heeft unaniem besloten om ruim baan te geven aan het openbaar onderwijs in Maasbree. Het was
HHQKLVWRULVFKPRPHQWDOYDQDILMYHUHQRXGHUVYRRUKHWRSHQEDDURQGHUZLMVLQ0DDVEUHH
Tevens was er een boeiende politieke discussie over een luxeprobleem: wat te doen met een overschot
YDQHXURXLWKHWERHNMDDU"$OYDVWUHVHUYHUHQYRRUGHGULHGHFHQWUDOLVDWLHV"2IWHUXJJHYHQ
aan de inwoners, die vorig jaar immers een lastenverhoging moesten slikken? De standpunten lagen ver
uit elkaar tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdag.
Voordat de reguliere agendapunten aan de orde kwamen, maakten drie insprekers gebruik van het spreekrecht. Alle drie hadden betrekking op de openbare school Maasbree, een agendapunt dat verderop in de
vergadering aan de orde zou komen. Zoals bekend strijdt een groep ouders al jarenlang voor een dergelijke
school in hun dorp. Eerder dit jaar bleek uit een onafhankelijk onderzoek dat daarvoor genoeg belangstelling is. Daarom wil de gemeente de stichting van openbare scholen nu ook voorstellen aan het Ministerie,
dat openbare scholen financiert.
Huub Hovens van scholenkoepel Kerobei (het bestuur van de bestaande katholieke school in Maasbree)
zette vraagtekens bij het onderzoek en de gemeten belangstelling voor openbaar onderwijs. Ook waarschuwde hij voor extra kosten als de nieuwe school wordt ondergebracht in de nieuwe brede school, die nu
in aanbouw is.
Peter Adriaans van de stichting Akkoord, die de nieuwe school graag wil opnemen, was blij met deze ontwikkeling en zag geen enkel probleem. En samenwerken met Kerobei in één pand gaat prima, zei hij: dat
gebeurt nu ook al in Tegelen.
Carla Weijers van de initiatiefgroep ouders toonde zich dankbaar dat de politiek had geluisterd naar de
ouders en besloten had tot het -beslissende– onderzoek..
-DDUUHNHQLQJ
Na het spreekrecht volgden enkele agendapunten die vooral financieel van aard waren, te beginnen met de
jaarrekening.
Elk jaar moet het college aan de raad verantwoording afleggen over het gevoerde bestuur door overlegging
van de jaarstukken van het voorafgaande jaar: wat is er daadwerkelijk uitgegeven, afgezet tegen de begrote
uitgaven. De jaarrekening wordt zorgvuldig bekeken (en als ze in orde zijn: goedgekeurd) door een accountantsbureau - in dit geval Deloitte. Dennis Meeuwissen van Deloitte gaf voorafgaand aan de behandeling
in de raad een korte toelichting op zijn bevindingen. Die zijn ronduit positief: de gemeente is financieel heel
gezond, ‘en dat is belangrijk voor de onzekere tijden die eraan komen, met name in het sociale domein’,
voegde hij er aan toe.
Uit de jaarstukken blijkt dat er acht ton over is van het boekjaar 2013. De discussie ging vooral over het
voorstel van B&W om daarvan vijf ton te reserveren voor de zogeheten ’drie decentralisaties’ (de 3D’s). Per
1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en langdurige zorg.
Dat gaat gepaard met een verlaging van het budget, zodat de kans bestaat dat er extra geld nodig is.
De coalitiefracties PvdA/GroenLinks, en Lokaal Peel en Maas konden zich vinden in het voorstel om extra
geld te reserveren voor de 3D’s. AndersNu vond het juist géén goed idee. Deze fractie is bang dat er te veel
geld gaat naar onderzoeksbureaus en bureaucratie. Ter ondersteuning citeerde hij hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans die in dagblad De Limburger zei dat de overheid de neiging heeft zaken ‘stuk te organiseren’. Wilms: ‘En als je eenmaal vijf ton reserveert, dan wordt het ook uitgegeven.’
Het CDA deelde het standpunt over de extra reservering voor tegenvallers, maar ze wilden méér. De partij
houdt er rekening mee dat de overheveling van de drie takende van rijk naar gemeente tegen een láger
budget best wel eens vervelend uit kan pakken voor kwetsbare groepen. De fractieleider van het CDA gaf
aan: ‘We moeten goed kijken wat de burger nodig heeft, en ja, dat kost ons misschien leergeld. Maar dat is
dan wel goed besteed.’ Het CDA stelde in een amendement (wijzigingsvoorstel) zelfs voor om bovenop de al
voorgestelde vijf ton nog eens bijna anderhalve ton van het overschot op de jaarrekening te reserveren voor
de 3D’s. De ruimhartige opstelling ontlokte bij de fractie PvdA/GroenLinks-raadslid de opmerking dat ‘nu
het CDA in de oppositie zit, ze méér geld wil uitgeven, terwijl ze eerst
alles binnen het budget wilde.’ Het amendement kreeg bij de stemming geen steun van andere partijen.
Coalitiepartij VVD had weer andere ideeën over de vraag wat te doen
met het overschot. Fractievoorzitter van de VVD begon met te zeggen dat het overschot ‘meer regel is dan uitzondering‘, verwijzend
naar eerdere overschotten de afgelopen jaren. ‘Kennelijk begroot de
gemeente te conservatief.’ Zijn conclusie: met dit overschot had de
lastenverhoging die inwoners vorig jaar moesten betalen, vermeden
kunnen worden. ‘Die 800.000 euro moet dus grotendeels terug naar
de burger. Die heeft te veel betaald.’ Volgens de VVD heeft de gemeente ook zónder deze toevoeging meer dan genoeg reserves om
eventuele tegenvallers, ook in de 3D’s, op te vangen. Eenmansfractie
Ton Hanssen en AndersNu waren het eens met de VVD.
De VVD kwam met een amendement: de voorgestelde vijf ton moet
worden gebruikt om voor 2015 een begroting te maken zónder lastenverhoging voor de inwoners. Met alleen de steun van de tweemansfractie AndersNu en eenmanslijst Ton Hanssen haalde het amendement geen meerderheid.
Uiteindelijk werden de jaarstukken 2013 door alle partijen goedgekeurd. Maar de VVD, AndersNu en Ton Hanssen lieten aantekenen niet
akkoord te zijn met de voorgestelde bestemming van vijf ton voor de
drie decentralisaties.
%LMVWHOOHQEHJURWLQJ
Na de jaarrekening volgde nog een financieel agendapunt, in het
politieke jargon ‘Berap’genoemd. Als gaandeweg het jaar door allerlei
ontwikkelingen de begroting op onderdelen niet meer actueel is,
moet het college met een zogeheten ‘Bijstellingsrapportage’ (Berap)
komen. Uit de eerste Berap van dit jaar blijkt dat er een kleine 3,5
ton méér nodig is dan begroot. Het college stelt voor om dat bedrag
grotendeels te dekken met geld dat naar verwachting (volgens de
begroting) overblijft in 2014. Een ruime raadsmeerderheid kon hier
goed mee leven. Alleen AndersNu was kritisch. De partij vindt dat
met Beraps te gemakkelijk ‘gegraaid wordt’ uit de algemene reserve
van de gemeente. Omdat nog niet alle vragen van AndersNu konden
worden beantwoord, wordt er pas in de volgende vergadering hierover
gestemd.
Openbare school Maasbree
Voor de meeste aanwezigen op de publieke tribune volgde daarna het
belangrijkste onderwerp.
Met de uitkomst van onderzoek was de komst van een openbare
school in Maasbree min of meer bezegeld.
Het college stelt nu dan ook voor om het Ministerie formeel te vragen
om de nieuwe school te gaan bekostigen. De school zou dan op 1
augustus 2015 kunnen starten.
Alle fracties bleken het daarmee eens. Ze zijn blij dat het initiatief van
ouders na jaren tot resultaat leidt.
woensdag 2 juli 2014
pagina 13
Diverse sprekers zeiden dat de komst nieuwe school ook past in twee van de kernwaarden van de gemeente:
diversiteit en zelfsturing.
Het CDA, dat eind vorig jaar nog bezwaren had, was nu ook akkoord. De partij wil wel dat ook scholenkoepel
Prisma betrokken wordt bij de gesprekken over de nieuwe school. Ze is ook ietwat ongerust dat de vestiging
van de school in de brede school extra kosten met zich meebrengt, wat ten koste kan gaan van kleine scholen in andere kernen. De fractie het CDA wilde nog van wethouder Raf Janssen een reactie op de kritiek van
Kerobei op de kwaliteit van het behoeftemeting. Janssen (PvdA/GroenLinks) zei die kritiek niet te delen: het
onderzoek is uitgevoerd door een ‘gerenommeerd’ bureau, aldus Janssen.
Wethouder Paul Sanders (VVD) was ook ontevreden met BsGW. Hij beloofde te gaan bekijken of de gemeente inderdaad weer zelf de inning
van de verblijfsbelasting gaat doen.
Collega-wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) zegde op vragen uit de raad toe dat er regelmatige controles blijven plaatsvinden
op huisvesting van seizoensarbeiders.
De raad neemt in de vergadering van 8 juli een formeel besluit over de
coördinatieregeling.
Huisvesting seizoensarbeiders
Om het eerder al besloten project ‘Legalisatie huisvesting tijdelijke arbeidskrachten’ beter te laten verlopen,
stelt het college de raad voor om een zogeheten coördinatiebesluit te nemen. Daarmee kunnen de procedures rond bouwen, brandveiligheid en de exploitatievergunning, nodig voor de legalisering, gelijktijdig worden
doorlopen in plaats van na elkaar. Dat levert tijdwinst op en minder bureaucratie. De nu voorgetelde coördinatieregeling geldt alleen voor ondernemers die zich vóór 6 januari 2014 hebben gemeld voor een intakegesprek en die vóór 1 juli 2014 de stukken hebben ingediend en voldoen aan de voorwaarden.
Alle partijen gingen akkoord met het voorstel, dat in feite een nadere uitwerking is van het legaliseringsproject. Het was wel aanleiding voor diverse fracties om hun onvrede kenbaar te maken over de grote onduidelijkheid rond het heffen en innen van de verblijfsbelasting voor seizoensarbeiders bij BsGW (Belasting
samenwerkende Gemeenten en Waterschappen). Dat is de instantie die dat werk doet namens de gemeente.
Diverse fracties vroegen zich af of de tegenvallende inkomsten uit de verblijfsbelasting (iets dat in de eerder
besproken Berap rechtgetrokken moest worden) niet komt door het slecht functioneren van BsGW. Ook de
serviceverlening is volgens de raad onder de maat.
In een raadsbreed gesteunde motie riep de raad daarom het college op om vóór 8 juli (de volgende raadsvergadering) bij BsGW duidelijkheid te krijgen welke ondernemers precies meedoen met het project en hoe het
staat met de belastinginning. Ook bepleit de raad in de motie dat de gemeente Peel en Maas de inning van de
verblijfsbelasting zo snel mogelijk weer zélf gaat doen.
9RRUNHXUVUHFKWSHUFHOHQ5XLMVVWUDDW0DUNW-XOLDQDVWUDDW
Het college wil het winkelcentrum in Panningen verder versterken.
Daarom moeten een aantal percelen worden aangekocht in de hoek
Ruijsstraat, Markt, Julianastraat, waar een ondernemer concrete
plannen heeft. Om regie te kunnen houden op de beoogde ontwikkeling
en prijsopdrijving en grondspeculatie te voorkomen, wil het college
een voorkeursrecht vestigen op de percelen in dat gebied. Dat betekent dat de eigenaren verplicht zijn hun percelen/woningen als eerste
aan te bieden aan de gemeente. De gemeente moet de marktwaarde
van de onroerende zaak betalen.
De hele raad bleek de logica te zien van het vestigen van het voorkeursecht. Een besluit kon evenwel nog niet worden genomen, omdat
er tot 8 juli nog ‘zienswijzen’(bezwaren) kunnen worden ingediend.
Wethouder Sanders kan wel alvast melden dat er tot nu toe nog geen
zienswijzen waren ingediend. Het formele besluit tot vestiging van het
voorkeursrecht valt daarom pas in de volgende vergadering.
Oproep Peel en Maas Aantal woninginbraken Jubileumconcert
Open Podium
daalt
25 jaar Briskly
PEEL EN MAAS - Op zondag 19 oktober vindt het Peel
en Maas Open Podium (POP)
plaats in de theaterzaal van
DOK6 Panningen.
POP is een jaarlijks cultureel
evenement voor een ieder uit
Peel en Maas die eens graag
zijn of haar talenten wil laten
zien aan een groot publiek op
een professioneel podium. De
werkgroep die het POP organiseert valt onder Stichting Cultuurpodia Peel en Maas. Je kunt
het zo gek niet bedenken of je
kunt bij het POP terecht:
• Ben je goed in het bespelen
van een instrument?
• Wil jij je zelfgeschreven gedicht of verhaal voordragen?
• Wil je jouw nieuwste streetdance moves laten zien?
• Speel je in een band en wil je
graag eens op een echt podium staan?
• Heb je met je groepje een
leuke dans ingestudeerd?
• Heb je prachtige foto’s gemaakt en wil je die graag
tentoonstellen?
• Kun je goed schilderen, hout
bewerken of noem maar op?
Er is geen leeftijdsgrens en je
hoeft ook geen inschrijfgeld
te betalen. Een optreden mag
maximaal 8 minuten duren. De
organisatie maakt een indeling
van de aanmeldingen. Het publiek ziet de voorstellingen in
blokken van 1 uur waarin een
gevarieerd programma wordt
aangeboden. Lijkt het je leuk
om je talenten te tonen aan het
grote publiek?
Meld je dan voor 19 september
aan. Je kunt het inschrijfformulier aanvragen via email [email protected] Voor informatie kun je ook terecht op
dit emailadres.
PEEL EN MAAS - Het aantal
woninginbraken in ons land
neemt consequent en fors af.
In de eerste vijf maanden van
2014 ligt het aantal woninginbraken inclusief pogingen
tot inbraak ruim 15 procent
lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ondanks deze
mooie resultaten gaat het wel
nog steeds om landelijk zo’n
200 woninginbraken en pogingen per etmaal – het hele
jaar door.
Voor de aanpak van woninginbraken is een goede analyse van
groot belang.
Daarmee kunnen `hotspots’
in de gemeente worden aangepakt, veelplegers geïdentificeerd, gericht toezicht en
preventieadvies georganiseerd.
Hiervoor zijn ook handige tools
beschikbaar, waaronder
een digitaal stappenplan, op de
site van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
Zomercampagne
De overheid neemt ook zijn
verantwoordelijkheid,
maar
uiteindelijk moeten de mensen bewuster omgaan met de
risico’s op inbraak bij bijvoorbeeld langdurige afwezigheid.
Het CCV heeft daarom samen
met de politie een zomercampagne ontwikkeld met de titel
‘Inbrekers gaan niet met vakantie’. Kernboodschap is: vraag
vertrouwde buren voordat je
met vakantie gaat op je woning
te letten, de post weg te halen
en bij verdachte situaties 112 te
bellen; laat een bewoonde indruk achter; schakel tijdschakelaars in zodat er ‘s avonds licht
brandt. Meer informatie is te
vinden op http://www.politiekeurmerk.nl/zomercampagne.
COLUMN
Zorg voor elkaar
Vorige maand bezocht ik de
presentatie
dorpsontwikkelingsvisie in het Heldense
Kerkeböske. Het was een druk
bezochte avond. De toekomst
gaat immers iedereen aan! Er
kwamen meerdere onderwerpen ter sprake die van belang
zijn voor elk dorp of stad.
Maar ook: de grijze golf komt
er aan en hoe gaan we daar
mee om? Afwachten op wat
de overheid doet of niet doet,
of maken we zelf serieus werk
van de participatie-samenleving? Hoe kunnen we er voor
zorgen dat ouderen langer in
hun huis blijven wonen? Zijn
er voldoende aangepaste woningen voor senioren en liggen die niet te ver van de kern?
Allemaal heel belangrijk voor
ouderen van nu en later. Er
was die avond één item dat mij
bijzonder aansprak. Iemand
uit de Blauwververstraat vertelde hoe de bewoners van die
straat samen een sociaal netwerk hebben opgezet om zorg
te kunnen hebben voor elkaar:
buurtzorg. Hand en spandiensten, zodat de jongeren de
ouderen helpen, de sterken
de zwakken, de gezonden de
zieken, de autobezitters hen
die geen auto hebben, enz.. Hij
vertelde er overigens keurig
bij dat het een initiatief was
dat overgenomen was van de
Ceciliastraat. Ere wie ere toekomt! Ik was onder de indruk.
Hoe eenvoudig, kleinschalig
en doeltreffend! Mensen die
niet afwachten of de anderen
iets doen inzake zorg voor
kwetsbaren, maar er zelf de
schouders onder zetten. Want
je zult maar hulp nodig heb-
ben en je kinderen wonen ver
weg of hebben geen tijd! Of
je hebt geen kinderen! Van
wie kun je dan nog hulp en
zorg verwachten? Vragen die
velen bezig houden? Langer
thuis blijven wonen is goed en
mooi, maar kan dit ook? De
overheid kan zo gemakkelijk
spreken over participatiesamenleving, maar het zijn
de gewone burgers die het
moeten waarmaken. En in de
praktijk is het lang niet altijd
zo eenvoudig. Prachtig dat
er in die nieuwe situatie van
minder professionele zorg en
vooral ook steeds duurdere
zorg, toch ook weer nieuwe
initiatieven ontstaan. Geweldig als mensen een open oog,
oor en hart hebben voor hun
medemensen in de buurt! In de
bijbel staat een verhaal waarin
Jezus aan een blinde vraagt:
“Wat kan ik voor je doen?”.
Ja, wat kunnen we voor elkaar
doen? Niet zozeer, wat kun jij
voor mij doen, maar wat kan
ik voor jóu doen? En of je nu
katholiek, protestant, moslim,
in iets anders gelooft, of helemaal niet gelovig bent, ik denk
dat behulpzaamheid een onmisbaar begrip is in een menselijke samenleving. ‘Wie goed
doet goed ontmoet’, is een oud
gezegde. Ja, we hebben elkaar
nodig. Eens worden we allemaal oud, ziek en afhankelijk
en wat is het dan geweldig als
er dan mensen zijn die beschikbaar en bereikbaar zijn.
Hopelijk ontstaan er meer van
dit soort mooie initiatieven!
Oud-deken
Peter van de Horst
PEEL EN MAAS - Briskly organiseert een jubileumconcert
in het kader van hun 25 jarig
bestaan op vrijdag 19 september in Theater DOK6 in
Panningen. Het concert begint om 20.00 uur.
U kunt genieten van de warme
sprankelende a capella klanken
van Close Harmony Group
Briskly onder leiding van Sandra Halmans. Oud en nieuw
repertoire zullen elkaar afwisselen van klassiekers tot hedendaagse pop! Met medewerking
van Zanggroep In Between uit
Helden en Toneelvereniging
C.O.M. uit Meijel beloofd het
een spetterende avond te worden vol zang en humor met als
afsluiting een afterparty met
live muziek. Kaarten zijn aan de
kassa van DOK6 verkrijgbaar a
€7,50.
U kunt op onze website www.
briskly.nl onder agenda de activiteiten van Briskly volgen. Ook
kunt u hier een recente track
(CD opname mei 2014 Geleen)
van ons beluisteren. Briskly
zoekt aanvulling in de stemmen
tenor, bas en een hoge sopraan.
Bij belangstelling e-mail naar
[email protected] of bel met Peggie, tel. (077) 465 41 71. We repeteren elke woensdag van 20.00
– 22.00 uur in ’t Erf te Egchel.
Wilt u nog een muzikale invulling van uw feestavond, korenavond of een andere activiteit
waarbij Briskly een bijdrage kan
leveren? Informeer via e-mail of
bel voor de mogelijkheden.
Koninklijke waardering
Budgetkring
PEEL EN MAAS - Op donderdag 26 juni jl. ontvingen de
initiatiefnemers van de Budgetkring, Jeanine Schreurs en
Manuel Chiou, het Oranje Fonds
Groei certificaat uit handen van
Koning Willem-Alexander en
Koningin Máxima. Het certificaat werd toegekend vanwege
behaalde successen met de Budgetkring in de afgelopen twee
jaar. De Budgetkring is door het
Oranje Fonds erkend als een
belangrijke sociale innovatie in
Nederland en is deelnemer in het
Groeiprogramma. Het project
heeft inmiddels ook Europese
erkenning gekregen als sociaal
vernieuwend initiatief. Contactgegevens Budgetkring Peel en
Maas, tel: 06-24164660, email:
[email protected]
deskundig
beta
OPRUIMING • ZOME
MA XI
AC TIE
MA XI
AC TIE
315
WAB28060FG
1400 TOEREN WASAUTOMAAT
• Vol-elektronische bediening.
• Onbalanscontrolesysteem.
• Meervoudige waterbeveiliging.
B
Kilo
E
A
C
D
F
G
op de motor
A
C
D
E
F
D
E UIT DE
F
D
F
A
1R
)URVW
A
A
B
C
D
E
F
MAX I
ACTI E
G
B
A
C
T
TES
BEST
G
E
E
C
OLWHU
B
C
B
Liter
A
A
307
G
NLOR
GARANTIE
/$$*67(35,-6
9$11('(5/$1'
A
10 JAAR
B
• Koelruimte 194 liter.
• Vriesruimte 113 liter.
• HxBxD: 175 x 59.5 x 64 cm.
C
D
E
F
MAX I
ACTI E
G
SAMSUNG
WF80F7E6P6W
1600 TOEREN
WASAUTOMAAT
EDY
EDWD4100
CONDENSDROGER
599
• Quiet drive motor.
• 8 kilo Diamond Drum
trommel DD2.
• Resttijd indicatie,
uitgestelde starttijd.
• 2 temperatuur standen.
• Eenvoudige
draaiknopbediening.
• Grote vulopening.
D
E
F
A
G
BOSCH
349
B
C
D
E
F
A
G
• Intelligente sensor
technologie.
• Nooit meer ontdooien!
• HxBxD: 161 x 60 x 65 cm.
499
299
75
E UIT DE
MAXI
ACTIE
A
B
C
D
E
F
A
G
299
199
PHILIPS
EVERGLADES
LUXE VAATWASSER
GAS / ELEKTRO FORNUIS
KRACHTIGE STOFZUIGER
MOBIELE AIRCO
NESPRESSOMACHINE
• 5 programma’s, startuitstel.
• 10 jaar anti-roest garantie.
• Conventioneel ovensysteem en grill.
• Vlambeveiliging: geen vlam = geen gas.
• HEPA-filter voor uitstekende filtering.
• S-Bag met 3 liter inhoud.
• Capaciteit: 8500 BTU per uur.
• Luchtvolume: 355 m3 per uur.
• Overheerlijke cappuccino of latte macchiato.
• Koffiesterkte instelbaar.
SMS50D12EU
ETNA
195 LITER
VRIESKAST
149
MAXI
ACTIE
A
GSN29VW30
T
TES
C
• Koelgedeelte: 88 liter.
• Vriesgedeelte: 12 liter.
• 83,9 x 49,4 x 49,4 cm.
MAXI
ACTIE
B
SLTT16A1
ZUINIGE A+
KOELKAST
:DWW
MAXI
ACTIE
A
OLWHU
FRXYHUWV
279
MAX I
ACTI E
BOSCH
SYNNLUX
A
G
BEST
Toeren
5.5
299
WBE3111A+W
KOEL / VRIES COMBINATIE
/$$*67(35,-6
9$11('(5/$1'
A
1400
EFG669VWIT
EV9060
DELONGHI
EN520S
‡ODDJVWHSULMVJDUDQWLH‡*UDWLVEH]RUJG‡ZZZPD[ZHOOQO
dichtbij
PANNINGEN
ELKE ZONDAG
OPEN
EROPRUIMING
=
M
7C
CM
H
NC
MA XI
AC TIE
IN
42
I
46
1
=1
BBQ-pakket
t.w.v.
€ 60,-
375
TX42AS500E
FULL HD LED SMART TV
• 100 Hz voor vloeiende beeldweergave.
• Geïntegreerde WiFi voor draadloos internet.
• Realistische V-Audio geluidsweergave.
B
A
C
D
E
F
G
699
UE46F5700
FULL HD SMART LED TV + 100 HZ
• Superscherpe actiebeelden.
• Sneller multitasken door Dual Core processor.
• Eenvoudig films kijken vanaf je USB-stick.
/$$*67(35,-6
9$11('(5/$1'
A
WiFi
100
A
B
100
A
C
D
E
F
G
+]
*%
*%
M
1C
32
H
INC
=8
MAX I
ACTI E
LG
MAX I
ACTI E
MAX I
ACTI E
MAX I
ACTI E
PANASONIC
32LB550U
81 CM LED TV
+ 100 HZ
• Haarscherpe
beeldkwaliteit.
• Excellente
beeldprestaties dankzij
Triple XD Engine.
MICRO-SYSTEEM
+ MP3
299
W
OU
SCPM04EG-S
• CD-speler en radiotuner.
• Aux-ingang voor het
aansluiten van
audioapparaten.
INB
15.6 INCH NOTEBOOK
• Intel Pentium N2820
processor (2.4 GHz).
• Intel HD Graphics.
• 1x USB 3.0 / 2x USB2.0.
299
NTL1VEE004
7 INCH TABLET
• MTK8317 Dual Core
processor (1.2 GHz).
• 1024 x 600 resolutie.
• Bluetooth 4.0.
182)122,7
115
.223-(
GRATIS
50 GB
MAXI
ACTIE
125
ACER
RSWLVFKH
]RRP
MAXI
ACTIE
NXMGREH007
[
W
OU
INB
95
ACER
MAXI
ACTIE
499
299
MAXI
ACTIE
MAXI
ACTIE
65
299
2RNLQZLW
ETNA
CANON
SAMSUNG
RVS GASKOOKPLAAT
ONDERBOUW VAATWASSER
WATERDICHTE CAMCORDER
DRAADLOZE ALLES-IN-ÉÉN PRINTER
GALAXY TAB 4 10.1 INCH
• 4 kookzones met handontsteking.
• Vlambeveiliging: geen vlam = geen gas!
• Elektronische resttijdweergave en startuitstel.
• Aquastop met levenslange garantie.
• AVCHD Full HD opnemen.
• 10 Megapixel foto’s maken.
• Printen, kopiëren en scannen.
• Superieure prints tot wel 4800 dpi.
• 1.2 GHz Quad Core processor.
• Android 4.4 KitKat besturingssysteem.
T106HRVSA
BOSCH
SMU50L15EU
JVC
GZR15BE
PANNINGEN: Schoolstraat / hoek Koninginnelaan
HEYTHUYSEN: Dorpstraat 82
$IEHHOGLQJHQNXQQHQDIZLMNHQGUXNIRXWHQYHUJLVVLQJHQHQZLM]LJLQJHQYRRUEHKRXGHQ$DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNWPD[WPMXOLS9RRULQIRUPDWLHNLMNRSPD[ZHOOQO$DQELHGLQJHQ]LMQH[FOXVLHI WKXLVNRSLHKHIILQJ
CH
107
13.00 - 17.00 uur
SMT530
P
aalbaar
Neerkant
kermis
Kermis
Neerkant
05-07 t/m 08-07
,&3.*4130(3".."
KERMIS
130(3".."
Vrijdag 4 juli:
start kermis in de tent met DJ Jannes
Zaterdag 5 juli:
kermis in de tent met DJ Walliezz
Zondag 6 juli:
kermis met middag-optreden van Take This
en ’s avonds feesten met DJ Rob
Maandag 7 juli:
kermis-ontbijt/lunch om 12.00 uur
voor slechts 5 euro p.p. (reserveren aub)
Maandag 7 juli:
kermis in de tent met DJ Jannes
Dinsdag 8 juli:
kermis feest met DJ Walliezz
van
zaterdag 5
t/m
dinsdag 8 juli
;BUFSEBHKVMJVVS
1".."$#&5)
64"
.FU$BTIPO%FMJWFSZ
Gratis entree
Café zaal Internos
8FETUSJKE
Dorpsstraat 27 r 5758 AM Neerkant
Mob. 06-52616563
/FEFSMBOE$PTUB3JDB
5 Juli: coverband
Trackdrop
6 Juli: ‘s middags DJ Walliezz
’s avonds:
Tegen inlevering
van deze bon
PQHSPPUTDIFSN
;POEBHKVMJWBOBGVVS
*(/*5*0/
DJ DUO LUC van VEGHEL
& RICARDO van NIES
Pure rock ‘n roll
Gratis entree
7 Juli: feestband
3 snackschaaltjes
halen
Anderkovver
2 betalen
8 Juli: één groot feest met
FEEST DJ JAN SMIT &
DJ ROY MOONEN
(wordt berekend als 33.33% korting)
Kom ga mee en vier
kermis in ’t Dorpscafé!!!
Actie geldig tot 9-7-2014.
REPARATIE
ONDERHOUD
VERKOOP
Gratis entree
Kijk op www.cafedemuzikant.nl
%PSQTTUSBBU/FFSLBOU
5FM
www.jehabe.nl
Dorpsstraat 39 – 5758 AN NEERKANT – Tel: 077-4661379
ENERGIE(K)ONTWERPEN
Î BUDGETGERICHTBOUWEN
Î HELEMAALKLANTGERICHT
Î FULLͲCOLOR3DPRESENTATIE
.FU(FS5IFBFO'SJUTLF
Meijelseweg 7 | HEUSDEN
T (0493) 69 33 67
BOERENBONDWINKEL
NEERKANT
Bouwkundig Buro Bos
)0--"/%4&
.*%%"(
Glasvezel Advies Abonnement
Dealer van Lijbrandt-Telfort-KPN-XS4ALL
IVM KERMIS OP MAANDAG
EN DINSDAG TOT 12:00 OPEN
’t Dorpscafé Neerkant
.BBOEBHKVMJWBOBGVVS
Wij gaan ook kermis vieren daarom zijn
wij van zaterdag 5 t/m dinsdag 8 juli GESLOTEN
Î
Meistraat2aͲ5758AKNEERKANT
Telefoon:0774663370•Mobiel:0651118260
Mail:[email protected]•Internet:www.bosm.nl
KERMISKNALLERS
Bavaria bier Aardbeien Aardbeien
krat 24 flessen
bavaroisvlaai
8
99
per krat
max 4 per klant
1
ike b
E
a
g
Ko
PSé
79
12
45
per stuk
Attent van de Mortel
super in de buurt!
500 gram
ijden
Openingst
kermis:
e
d
s
n
tijde
juli
maandag 7
0 uur
.0
6
van 8.30-1
juli
dinsdag 8
6.0 0 uur
-1
0
.3
8
van
Keulsebaan 6b - 5758 AB Neerkant - Tel. (077) 466 40 07
WP
WBOé
e
k
i
B
E
na UPULN
e
i
S
s
u
s
JVT
ga
Pe
BE
r"DUJFS
S
DI.PUP
.FU#PT
PSé
P
W
WBOé
,FVMTFCBBO""/FFSLBOU5FM
woensdag 2 juli 2014
pagina 17
Intentieovereenkomst Huis
van Morgen ondertekend
Individuele behandeling afvalwater (IBA)
Overeenstemming beheer afvalwater buitengebied bereikt
PEEL EN MAAS - De gemeente Peel en Maas heeft samen met
de gemeenten Bergen en Leudal overeenstemming bereikt
met het Waterschapsbedrijf
Limburg over het beheer en onderhoud van de gemeentelijke
installaties waar het afvalwater
in het buitengebied in wordt
opgevangen en behandeld
(IBA). In de nieuwe overeenkomst betaalt de gemeente de
werkelijke kosten per IBA. De
door de gebruiker betaalde waterschapsheffing wordt hierop
in mindering gebracht.
De samenwerkende partners van het Huis van Morgen tekenen de overeenkomst foto Ger Peeters
PEEL EN MAAS - Op vrijdag
27 juni jl. hebben de samenwerkende partners in het Huis van
Morgen een intentieovereenkomst getekend om te komen
tot de realisatie van het Huis
van Morgen.
Het Huis van Morgen is een
demonstratiewoning waar bezoekers kunnen zien wat er
bouwkundig en technologisch
mogelijk is om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te
kunnen blijven wonen in hun
eigen vertrouwde omgeving.
Op dit moment wordt er druk
verbouwd en gewerkt aan de
inrichting van dit ‘inloophuis’
aan de Bernhardstraat in Panningen. De verwachting is dat
in september de deuren voor
het publiek open kunnen.
verandert ook de zorg van karakter. In het Huis van Morgen
kunnen we op een concrete manier laten zien wat mensen zèlf
kunnen doen om zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving
te kunnen wonen.”
Een realistisch beeld
Het toegankelijke inloophuis
geeft bezoekers een realistisch
beeld van de huidige mogelijkheden wat betreft informatieen communicatietechnologieen, domotica, hulpmiddelen en
fysieke woningaanpassingen.
Het huis zal regelmatig worden
aangepast met hulpmiddelen
en innovaties.
Intussen heeft een aantal bedrijven hun medewerking toegezegd aan dit initiatief. Zo nemen
onder andere Kömhoff, Janssen
Bouw, Medicura, Medipoint en
Samenwerking
Het project is een samenwer- Cuypers Kozijnen BV deel aan
king van de gemeente Peel en dit project.
Maas, De Zorggroep, Vorkmeer, Wonen Limburg, EIZT en Leeromgeving
Het Huis van Morgen heeft
Proteion Thuis.
Wethouder Raf Janssen van de daarnaast een onderwijskungemeente Peel en Maas is blij dige functie waar scholieren
met dit initiatief. “Door de ver- in contact kunnen komen met
grijzing neemt de vraag naar praktische toepassingen. In
zorg aanmerkelijk toe de ko- het kader van hun opleiding of
mende jaren. Behalve de vraag maatschappelijke stage kunnen
Lourdes en dienen
PEEL EN MAAS - Lourdes en
dienen horen bij elkaar. Dienstverlening is sterk verbonden
met een gelovige levenshouding
en speels in de geschiedenis van
Lourdes een grote rol. Het leven
van Bernadette wordt gekenmerkt door dienstbaarheid. Als
baby wordt zij gevoed door een
min, omdat haar moeder door
een ongeluk haar borsten heeft
verbrand. Later neemt deze min
haar in dienst om kleine huishoudelijke taken te verrichten
en op de kleintjes te passen, zodat haar ouders 1 mond minder
te voeden hebben en nog later,
in het klooster, stelt zij zich
dienstbaar op tegenover haar
medezusters, door ziek en verzwakt toch nog mee te helpen
op de ziekenzaal. Zo ook in een
bedevaart naar Lourdes. Ook
daar staat dienen centraal en in
het oog van de Bedevaartorganisatie hoog in het vaandel.
De wensen van de pelgrims
worden zo goed mogelijk ingewilligd door de vele vrijwilligers. Geen moeite is hen teveel
om het een pelgrim naar de
zin te maken. Hiermee laten de
vrijwilligers duidelijk zien dat
dienen ook bij een bedevaart
naar Lourdes hoort. Ieder is
wat meer bereid een helpende
hand te bieden.Zo ervaren veel
pelgrims dat. Ook u kunt zo’n
ervaring meemaken door als
pelgrim mee te gaan op bedevaart. Een bedevaart is heus niet
alleen voor zieke mensen. Iedereen kan mee. Jong, oud, gezond,
ziek of misschien nieuwsgierig.
Wilt u meer weten, ik informeer
u graag: Ans Pijpers, telefoon
(077) 477 22 16, email: [email protected]
ziggo.nl
zij een actieve bijdrage leveren
in de realisatie en exploitatie.
Daarbij kunnen scholieren zich
een beeld vormen van de sector
zorg en welzijn als mogelijk
toekomstig werkveld.
Het Huis van Morgen is verder
als lopend project opgenomen
in het Jaarplan Zorg op Afstand
van EIZT, het Expertisecentrum
voor Innovatieve Zorg en Technologie. Bij Zorg op Afstand
benutten formele en informele
zorgverleners en zorgvragers,
die zich op verschillende plaatsen bevinden, ICT-mogelijkheden voor het verlenen en ontvangen van zorg.
Inzet van vrijwilligers
Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol bij de praktische
realisatie en de uitvoering van
het Huis van Morgen.
Zij kunnen op verschillende
manieren meedenken en in allerlei vormen een bijdrage leveren. Stichting Vorkmeer is
op zoek naar mensen die op
enthousiaste wijze een steentje
willen bijdragen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij
Piet Selen van Vorkmeer, telefoon (077) 307 73 50 of per mail
[email protected]
In heel Limburg liggen 550 IBA’s
verdeeld over 23 gemeenten. In
het verleden betaalde iedere gemeente een gelijke bijdrage aan
beheer en onderhoud van de
IBA-systemen en werd het resterende bedrag door het Waterschapsbedrijf Limburg betaald.
De 10-jarige overeenkomst met
deze afspraak, loopt dit jaar af.
De samenwerking was daarnaast aan vernieuwing toe.
De gemeenten met de meeste
IBA’s, te weten Bergen (130),
Peel en Maas (117) en Leudal (90)
– goed voor 60% van het totaal
aantal IBA’s in Limburg- hebben
daarom het initiatief genomen
om tot een nieuwe overeenkomst met het Waterschapsbedrijf Limburg te komen.
De overeenstemming tussen de partijen is bezegeld
Nieuwe overeenkomst
Het betalen van de werkelijke
kosten voor beheer en onderhoud is de belangrijkste wijziging in de samenwerking.
De nieuwe overeenkomst voorziet verder in een verbeterde
bewaking van de kwaliteit en
monitoring van de kosten.
Op basis van ervaringscijfers
bevat de overeenkomst een
10-jarige
meerjarenraming
waarbij de toekomstige onderhoudskosten naar verwachting
ca. 20% lager zullen zijn in ver-
gelijking met de kosten van de
afgelopen jaren.
Samenwerking
(afval)waterketen
Het gezamenlijk beheer en onderhoud van IBA’s is een van
de
samenwerkingsprojecten
in Limburg. Sinds 2011 hebben
de Limburgse gemeenten, het
Waterschap Peel en Maasvallei,
Waterschap Roer en Overmaas
en het Waterschapsbedrijf Limburg in een convenant afspraken gemaakt over samenwerking in de (afval)waterketen.
Aspergeseizoen in Peel en
Maas feestelijk afgesloten
In Peel en Maas
P&M zoekt
mooiste plekje
PEEL EN MAAS - Dat gebouw
op de hoek, het pleintje aan het
einde van de straat of het uitzicht
over het water… Omroep P&M
gaat dit jaar in een nieuw tv-programma op zoek naar het mooiste plekje van Peel en Maas. Dit
kan een plekje in de natuur zijn,
maar ook een gebouw, straat of
monument. Laat ons weten wat
volgens u het mooiste plekje van
Peel en Maas is door vóór zondag
20 juli een mail te sturen naar [email protected], met daarin de beschrijving van uw mooiste plekje. Uit de inzendingen
wordt een selectie gemaakt voor
een portret op tv. Uiteindelijk
kiest een jury welke inzending
wordt verkozen tot ‘het mooiste
plekje van Peel en Maas 2014’.
De ambassadeurs komen met paarden en koets aan bij ProefLokaal Limburg
PEEL EN MAAS - Het AspergeGilde Peel en Maas heeft op
dinsdag 24 juni jl. het aspergeseizoen in Peel en Maas in
stijl afgesloten. Tijdens de informele en feestelijke bijeenkomst was een centrale rol
weggelegd voor de ambassadeurs met o.a. het steken van
de laatste asperges.
Het AspergeGilde mocht wederom rekenen op een goede
opkomst van telers, sponsoren,
vrienden, vrijwilligers en andere
betrokkenen bij het AspergeGil-
de Peel en Maas. Het gezelschap
verzamelde zich bij aspergeteler Erwin Tillemans in Beringe.
Daar stond Ard Tillemans met
paarden en koets klaar om de
ambassadeurs te vervoeren
naar het aspergeveld voor het
steken van de laatste asperges
van het seizoen. Op aanwijzing
van ambassadrice en telersvrouw Sanne Linders gingen de
aanwezige ambassadeurs Harald van Beek, Ves Reynders en
Jo van Horen enthousiast aan
de slag. Vervolgens werden de
ambassadeurs wederom met
paard en koets naar de locatie
van ProefLokaal Limburg vervoerd. Daar aangekomen was
de eer aan de ambassadeurs
om de laatste asperges van het
aspergeseizoen 2014 aan te bieden aan de kok van ProefLokaal
Limburg. Na een korte terugblik
door voorzitter Mat Kersten op
de diverse activiteiten, promotie
en verbindingen die tijdens het
aspergeseizoen hebben plaatsgevonden was er een gezellig
samen zijn. Natuurlijk onder
het genot van aspergehapjes en
een drankje.
pagina 18
woensdag 2 juli 2014
28e Peelpush buitentoernooi geslaagd!
MEIJEL - Afgelopen weekend vond het 28e buiten-volleybaltoernooi plaats van VC Peelpush. Sportpark de Starte was
weer omgetoverd tot één groot volleybalterrein. Met twee
fantastische feestavonden en deelname van 230 teams uit
heel Nederland maar ook België en Duitsland, kijkt de organisatie terug op een zeer gezellig en sportief weekend.
goed genuttigd. Zaterdagmorgen waren de teams weer vroeg uit
te veren om de sportieve dag te beginnen met zoals gebruikelijk
spek en eieren of een heerlijk ontbijtpakketje, waarna de teams
met een goede bodem het veld op konden. In de nieuwe Peelpush
plaza konden ook toeschouwers ‘s middags goed vertoeven op
het terras met buitenbar en buiten DJ, diverse eetgelegenheden,
een springkussen voor de jeugd en een groot LED scherm waar ’s
Op vrijdag werd het weekend geopend met een spetterend ope- avonds de spannende WK wedstrijd Brazilië – Chili gezamenlijk
ningsfeest in de feesttent en werden de eerste biertjes en wijntjes werd gekeken. ’s Avonds barste het feest weer los in een bomvolle
feesttent tijdens de Xtreme Sound & Light- party. Zondag werd er
wederom gevolleybald en werd het weekend gezellig maar helaas
iets eerder afgesloten na een flinke regenbui. Waarna vervolgens
iedereen zich op kon maken voor de wedstrijd van het Nederlands elftal.
Kortom, een gezellig en sportief weekend waarvoor VC Peelpush
iedereen die op welke wijze dan ook hieraan heeft bijgedragen wil
bedanken! Op naar volgend jaar!
Kermis bij Café de Muzikant Frambozenseizoen
is weer gestart
NEERKANT - De bekende
Amerikaanse countryzangeres
Pam Macbeth geeft tijdens de
kermis in Neerkant een uniek
concert. Op zaterdag 5 juli om
21.00 uur start haar show. Ze
wordt begeleid door de zeker zo
bekende Nederlandse formatie
Cash On Delivery. Pam Macbeth
is een ras artieste. Nog maar pas
geleden deelde ze het podium
met Smokie zanger Chris Norman en toerde de hele wereld
over. Ze nam verschillende cd’s
op in Nashville en stond zelfs
in the grand ol’ opry, het toppunt van country music in de
Verenigde Staten. Een mooie
verschijning met een superstem
vergelijkbaar met Dolly Parton
of Emmylou Harris.
Pam Macbeth
Op zondag is het Rock & Roll
tijd. Vanaf 19.00 uur speelt de
formatie Ignition. De vonken
slaan er vanaf, de pannen gaan
van het dak. Petticoats en vetkuiven toegestaan. Contrabas,
gitaar, drums en een perfecte
zangeres. Swingen maar!
Dan nog op maandag de traditionele Hollandse middag vanaf
16.00 uur met Ger, Thea en misschien wel Fritske! Meezingen
wordt geen probleem samen
met deze supergezellige lokale
sterren. Altijd een groot feest.
MEIJEL - Het frambozenseizoen is weer begonnen. Dat
houdt in dat frambozenkwekerij Raspberry Maxx aan de
Steenoven 28 in Meijel vanaf
nu het hele jaar door geopend
is voor bezoekers en weer
haar bekende frambozendagen organiseert.
Elke tweede zondag van de
maand (13 juli, 10 augustus, 14
september en 12 oktober) kunnen bezoekers een kijkje nemen
op de frambozenkwekerij Raspberry Maxx in Meijel.
Zondag 13 juli is het van 10.00
tot 18.00 uur extra feest. Rasp-
berry Maxx viert op deze frambozendag het feit dat ze al tien
jaar heerlijke frambozen maken
voor de echte frambozenliefhebber. Ze hebben deze dag
allerlei kraampjes voor hart,
buik en hoofd waar je lekker
kunt snuffelen. Op het frambozenterras kun je genieten
van heerlijke frambozentaart,
lunch of een frambozenijsje. In
de ‘steenoven’ worden pizza’s
gebakken met zoveel mogelijk
verse ingrediënten uit de eigen
groente- en fruittuin. De wensboom staat weer klaar om vol
gehangen te worden met grote
en kleine wensen, waarvan
Raspberry Maxx er eentje aan
het einde van het seizoen vervuld. En Carlo verzorgt weer
rondleidingen over de biologische kwekerij. Ook worden
deze dag de deuren van het Inloopcafé Meijel bij Raspberry
Maxx geopend. De toegang
tijdens deze feestelijke frambozendag is gratis.
Raspberry Maxx daagt alle
thuisbakkers uit om mee te
doen met een eigen gebakken
frambozentaart voor de frambozentaartwedstrijd. De winnaar ontvangt een geweldig
bakpakket ter waarde van 300,euro met onder andere een
Magimix blender en het boek
‘Bakken’ van Dan Lepard. De
frambozentaartcreaties kunnen
op zondag 13 juli, tussen 11.00
en 13.00 uur, ingeleverd worden bij Raspberry Maxx (met de
naam en adresgegevens van de
bakker en de naam van de frambozentaart, ingrediënten en
werkwijzen, bronvermelding
indien het recept van website of
kookboek afkomstig is). Opgeven kan tot en met woensdag 9
juli via www.raspberrymaxx.nl/
events
- advertorial -
Relatiebemiddeling
volgens Match4Two
Gerrit (66 jaar): Mijn camper is mijn alles. Het liefst
toer ik een paar maanden
per jaar door Europa rond.
Voor mij was het echt belangrijk dat mijn toekomstige partner daar open
voor zou staan.
Ik heb me ingeschreven
bij Match4Two zodat ik
gericht kon zoeken naar
iemand om eh… om mijn
camper mee te delen! Gerrit
lacht hartelijk. En toen kreeg
ik die brief, of ik Els (61 jaar)
wilde ontmoeten. Een buitenmens, avontuurlijk, sociaal, sportief. Het klikte
direct. We bleven maar
praten. Al tijdens die eerste
ontmoeting fantaseerden
we over een reis door Scandinavië. Een pracht van een
reis is het geworden. En Els?
Die praat alleen nog maar
over ‘onze’ camper.
Zomaar een voorbeeld van
twee mensen die elkaar
vonden met de hulp van
Match4Two. Het bureau
werkt doelbewust voor
mensen uit de regio.
Eigenaresse Lissa Bots: “We
willen voor onze cliënten,
die allemaal serieus op
zoek zijn naar een partner
voor de lange termijn, op
een persoonlijke en actieve
Een camper om te delen
GOEDKOOPSTE
**
T
K
R
A
M
R
SUPE
Hugo
Frizzante
Licht zoet en
fris aperitief.
0.75 l
27dk%
oper
van 2.99
goe
Diverse geuren.
3 stuks.
15dk%
oper
v an 1.99
goe
2.19
Match4Two helpt mensen die serieus op zoek zijn naar een
partner, op een persoonlijke en actieve manier iemand te
vinden in de regio.
manier iemand vinden in
de regio. Een van de consulenten komt bij de mensen
thuis voor een persoonlijk
en diepgaand gesprek.
Dat gesprek is vrijblijvend
en geeft ons een goed
beeld van wensen en voorkeuren.
Vloeibaar
wc-blok
1.69
afspraak kost niets, behalve wat tijd. Maar kan
veel opleveren: Een partner voor het leven!.’
Bel voor meer informatie
0492-516886 of kijk op:
www.match4two.nl
ERKEN
VOOR HUISMent
enbond*
volgens de Con
sum
volgens VAR A Kas
sa* *
‘ER IS NIETS MOOIERS
DAN MENSEN
GELUKKIG MAKEN’
Wanneer de chemie aanwezig is, hebben zij een
sterke basis om een gelukkige toekomst tegemoet te
gaan.’ Lissa Bots heeft
ervaren dat cliënten deze
veilige en vertrouwde aanpak op prijs stellen: ‘Een
Tonijn in water
vvan 1.19 Tonijn in
1.
15
150 g
vvan 1.19
zonnebloemolie
150 g
* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014
Lissa Bots: ”persoonlijk
gesprek geeft inzicht”.
Dames
badslippers
Vanaf woensdag 02-07-2014
Maten: 38 t/m 41.
1.15
Zomerclogs
- voor dames en heren
- maten: 37 t/m 46
Rabobank Peel, Maas en Leudal:
Aangepaste openingstijden zomerperiode
Van maandag 14 juli tot maandag 1 september 2014 zijn de adviseurs van de Rabobankkantoren in Haelen, Heel, Meijel en Maasbree op aangepaste tijden bereikbaar.
Gewijzigde openingstijden:
Kantoor Haelen, Roggelseweg 6
Kantoor Heel, Mgr. Savelbergweg 100
Kantoor Meijel, Kerkveld 2
Kantoor Maasbree, Dorpstraat 58
Ongewijzigde openingstijden:
Kantoor Panningen, Markt 14
Kantoor Kessel, Baarskampstraat 2
- maandag t/m vrijdag
- maandag t/m vrijdag
- maandag t/m vrijdag
- maandag t/m vrijdag
- maandag t/m vrijdag
- dinsdag
- donderdag en vrijdag
Adviescentrum Heythuysen, Sint Antoniusstraat 40
Algemeen
- maandag t/m vrijdag
Op afspraak
- maandag t/m vrijdag
Adviescentrum Panningen, John F. Kennedylaan 95
Op afspraak
- maandag t/m vrijdag
09:00 uur – 13:00 uur
13:00 uur – 17:00 uur
10:00 uur – 12:30 uur
13:30 uur – 17:00 uur
10:00 uur – 17:00 uur
13:30 uur – 17:00 uur
10:00 uur – 12:30 uur
13:30 uur – 17:00 uur
09:00 uur – 17:00 uur
17:00 uur – 20:00 uur
09:00 uur – 20:00 uur
Alternatieven
U kunt bellen:
Particuliere klanten bellen (0475) 51 85 18. Zakelijke klanten bellen (0475) 51 86 18.
Op werkdagen tussen 08.00 en 22.00 uur en in het weekend van 09.00 – 17.00 uur.
U kunt mailen: [email protected]
U kunt 24 uur per dag bankieren via telefoon of internet.
Kijk hiervoor op www.rabobank.nl of bel 0900-0905 (lokaal tarief ).
U kunt uw vraag voorleggen via Facebook (www.facebook.com/rabobank).
Het webcareteam zit klaar om uw vragen te beantwoorden.
Op werkdagen tussen 8.00 en 22.00 uur en in het weekend van 9.00 tot 17.00 uur.
6.99
5.99
Handmixer
Incl. 2 RVS
kloppers
en 2 RVS
deeghaken.
9.99
Anti-aanbak
taartvorm
Bakvorm van 25 cm.
Cake- of hartvormig.
1.99
Zomerbloeiers
Diverse soorten.
Vanaf woensdag 02-07-2014.
2.99
Rozen*
Zonnebloemen*
22 stelen,
lengte: 40 cm.
8 stelen,
lengte: 50 cm.
1.99
* Prijzen geldig t/m 06-07-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.
3.99
Nu vanaf elke vrijdag speciale
aanbiedingen. Kijk vrijdag op
www.aldi.nl
Rabobank Peel, Maas en Leudal wenst u een fijne zomer toe.
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS
www.aldi.nl
pagina 20
woensdag 2 juli 2014
Lekkere ModderDag
bij Stg Kinderopvang Meijel
Als waardering voor hun bijdrage aan Peel
en Maas gaat deze keer ons blauwe Peel en
Maas’(cake) hart naar Handbalclub BEVO!
Zij wonnen onlangs het landskampioenschap,
een geweldige prestatie! Zowel sportief maar
ook om Peel en Maas landelijk op de kaart te
zetten! Bedankt voor jullie bijzondere bijdrage
MEIJEL - KDV Bambi en BSO
SamSam deden ook dit jaar
weer mee aan de nationale
ModderDag Op vrijdag 28
juni mochten ook de kinderen van SKM, samen met
meer dan 50.000 kinderen
in het hele land, lekker vies
worden in de modder.
Nationale ModderDag is in het
buitenland al een begrip en
wordt dit jaar voor de tweede
keer in Nederland georganiseerd
dankzij het initiatief van Veldwerk Nederland. International
Mud Day is in 2011 in Nepal ontstaan om kinderen de noodzakelijke positieve natuurervaringen
te geven en de verbinding tussen
kinderen en hun omgeving te
realiseren en te vergroten. In een
tijd dat kinderen steeds meer tijd
binnen (achter televisie en computer) doorbrengen, ervaren
ze op ModderDag het plezier
van buitenspelen in de natuur.
Tijdens ModderDag ontdekken
kinderen én volwassenen wat
modder is, hoe je er mee kunt
Blokfluitles
Blokfluiten is leuk én leerzaam!
Met blokfluiten leren kinderen
spelenderwijs muziek maken.
En komen aspecten van de algemene muzikale vorming aan
bod zoals ritme, hoog & laag
en samenspel. Wij geven blokfluitles en ritmische oefeningen.
Dat doen we in kleine groepjes,
maar ook individueel. Op zaterdag vanaf 17.00 uur. Ervaren en
enthousiaste muzikanten verzorgen deze lessen onder leiding
van een professionele, gediplomeerde instructeur. Kinderen
op blokfluitles betalen bij onze
aan Peel en Maas!
Peter Craenmehr en Tiny Valckx overhandigen,
namens Lokaal Peel en Maas, de cake aan Wil
Augustinus.
Volg ons via
,
of www.lokaalpeelenmaas.nl
Zevende editie
Summer Kick-Off
MEIJEL - Op zaterdag 12 juli
vindt alweer de zevende
editie van Summer Kick-Off
plaats. Ook dit jaar wordt de
zomer weer knallend ingeluid op de Trambaan in Meijel!
spelen en wat de aarde betekent
voor ons dagelijkse leven.
De kinderen van KDV Bambi
hebben ‘moddersoep’ gemaakt,
in een heus modderbad gezeten
en zich buiten erg geamuseerd
met veel water en zand. Natuurlijk heeft KDV Bambi ook zelf
al een hele mooie natuurlijke
buitenruimte waar dagelijks met
zand en water gespeeld wordt.
De kinderen van BSO SamSam
speelden, knoeiden en modderden dit jaar aan in het bos.
Gelukkig was het weer dit jaar
wel goed en verhoogde dit het
modder-plezier. Er werd gegleden door de modder, geknoeid
en zeker volop genoten! Zowel
de kinderen maar ook de leiding
hebben een ontzettend leuke
dag in de natuur gehad.
Blokfluitles én een
nieuwe Percussiegroep
MEIJEL - Na de zomervakantie
start schutterij St. Willibrordus
weer met blokfluitles voor de
Meijelse jeugd. Voor alle kinderen vanaf groep 4. Nieuw dit
jaar is dat ze ook beginnen met
een spiksplinternieuwe percussiegroep. Daarbij is iedereen
welkom! Ook als je nog geen
muzikale achtergrond hebt.
Hart van Lokaal Peel & Maas
schutterij géén contributie. Alleen de kosten voor de blokfluit
en het lesboekje. De blokfluitles
duurt ongeveer 1 jaar.
Zodra een goede muzikale basis
is gelegd en de kinderen het ook
echt leuk vinden, dan kunnen
ze kennis maken met andere
instrumenten. Zoals een trompet, jachthoorn of slagwerk.
Dat zijn instrumenten van ons
korps. Maar ze kunnen er ook
voor kiezen om kennis te maken met instrumenten van de
nieuwe Percussiegroep.
Is er interesse in de blokfluitles? Stuur dan een mailtje naar
[email protected] Meteen na de zomervakantie ontvang je van ons een uitnodiging
voor een proefles. Dan krijg je
natuurlijk ook meer informatie
over de blokfluitles.
boers en percussionisten die vol
enthousiasme met dit initiatief
begonnen zijn. Het zijn leden
van ons korps, in alle leeftijden.
Je hoeft overigens geen lid van
ons korps te zijn om bij de percussiegroep te kunnen. Voor
niet-leden, die wel meedoen
met de percussiegroep is een
speciaal contributietarief vastgesteld. De repetitie is op zaterdag van 18.00 tot 18.30 uur.
Onder leiding van een professionele, gediplomeerde instructeur. Enkele keren per jaar treden we natuurlijk ook op.
Heb je interesse? Ben je op zoek
naar gezelligheid? Lijkt percussie je leuk? Laat het ons weten
door een mailtje te sturen naar
[email protected] Na de
zomervakantie ontvang je van
ons een uitnodiging voor een
proefles percussie. En natuurlijk
Percussiegroep
We hebben nog geen naam en ook meer informatie over deze
nog geen logo voor de percus- nieuwe percussiegroep. Graag
siegroep. Maar wel ervaren tam- tot dan!
Overdag zal er weer gevolleybald worden door ongeveer 250
deelnemers, verdeeld over 48
teams. De inschrijving zat zoals
andere jaren ook weer binnen
een paar dagen vol. Natuurlijk is
iedereen welkom om een kijkje
te komen nemen en een hapje
en/of een drankje te nuttigen tijdens dit COOP beachtoernooi.
Natuurlijk zullen de volleyballers en de bezoekers ook worden voorzien van relaxte muziek. Zeven DJ’s/DJ-duo’s uit
verschillende regio’s mogen ter
promotie van zichzelf komen
laten zien wat zij in huis hebben. Zij nemen namelijk deel
aan de ‘Rabobank DJ Contest’.
Ieder volleybalteam dat deelneemt aan het beachtoernooi
krijgt aan het begin van de dag
een briefje, waarop zij kenbaar
kunnen maken wie volgens hen
het beste draaide. De DJ met de
meeste stemmen mag volgend
jaar Summer Kick-Off 2015
openen!
Beachparty
’s Avonds vindt de beachparty
plaats. Dit feest wordt georganiseerd voor bezoekers vanaf
14 jaar. Er zullen verschillende
artiesten aanwezig zijn die internationaal al vrij bekend zijn.
The Pitcher zal deze editie knallend afsluiten.
Hiervoor zullen Apster (bevriend met Afrojack), Leroy
Styles (stond al eens op Ultra
Music Festival Miami), The
Beatbrotherz en Subraver &
Salvation komen draaien. Ook
MC Roga zal aanwezig zijn en
het feest op z’n kop zetten. Oftewel; weer een mooie line-up
om de zomer knallend in te
luiden!
voor nóg meer informatie over
de DJ’s, de ticketverkoop en
nog veel meer. Ook zijn hier
nog (VIP-) tickets te winnen
door middel van bepaalde acties, maar tickets zijn natuurlijk ook verkrijgbaar via http://
www.summerkickoff.nl/ticket.
De ticketverkoop loopt alweer
hard. Dus heb jij nog geen
kaartje? Wees er dan snel bij en
maak deel uit van een prachtige
Kick-Off van jouw zomer!
Trambaan afgesloten
Op zaterdag 12 juli zal de gehele Trambaan vanaf 10.00 uur
afgesloten worden voor al het
verkeer. Dit in verband met het
organiseren van de fietsenstalling op de weg. Wij vragen de
bewoners daarom ook vriendelijk om de gehele straat, inclusief het trottoir, vrij te houden. Er zullen hekken geplaatst
worden, zodat de voortuinen
beschermd worden.
Ook zal er een professioneel
Facebook & tickets
Houd onze Facebookpagina security team ingezet worden
(https://www.facebook.com/ dat toezicht houdt op de gehele
skomeijel) goed in de gaten straat/fietsenstalling.
woensdag 2 juli 2014
pagina 21
Peel als inspiratiebron
MEIJEL - Het is alweer een tijd
geleden dat de Meijelse inwoners zich unaniem achter
de plannen van de projectgroep Kern Meijel schaarden.
In december 2013 heeft de
gemeenteraad van Peel en
Maas een bedrag beschikbaar
gesteld van 2,3 miljoen euro
voor de herinrichting van de
kern. De provincie Limburg
vulde dit bedrag aan met 0,2
miljoen euro.
Intussen is hard gewerkt om het
definitief ontwerp verder vorm
te geven. Op woensdag 25 juni
gaf de projectgroep Kern Meijel de stand van zaken van het
definitief ontwerp en peilde ze
reacties van inwoners en ondernemers op de voortgangsvoorstellen van de inrichting.
Status definitief
voorontwerp
Het bureau Ducot heeft de opdracht om een technische vertaling van het ontwerp te maken.
Het Raadhuisplein heeft extra
aandacht in plan. Met name
door kleur- en materiaalgebruik
wordt straks een uniforme uitstraling van dit plein gerealiseerd. Het plein krijgt meer een
verblijfsfunctie. In alles staat
de Peel centraal. Zo zijn straks
bijvoorbeeld in de bestrating
de contouren van de Groote
Peel zichtbaar. Hoewel in eerste aanleg geen parkeerplekken
waren voorzien, is nu toch, op
verzoek van ondernemers, tot
een compromis van enkele parkeerplekken gekomen. Verder
komt er een onderscheid tussen
Raadhuisplein en Dorpsstraat.
De Dorpsstraat blijft toegankelijk vanuit twee richtingen.
In de vernieuwde kern worden
straks een tweetal kunstwerken
geplaatst die nu op andere plekken in het dorp staan, bijvoorbeeld het Turfmannetje dat nu
nog bij Rabobank staat. De komende tijd gaat Ducot met de
verdere uitwerking aan de slag.
Ook in het ontwerp van het
straatmeubilair is de Peel de grote inspiratiebron geweest. Ardie
van Bommel van studio Bomm
(één van de verschillende lokale
ondernemers die betrokken zijn
bij het plan) gaf een toelichting
op ontwerp. De turf vormde in
vroeger tijd de bouwstenen van
de Peel. De turfstenen moesten
verschillende keren en enkele
weken lang gestapeld worden
om goed te drogen. De gestapelde turfstenen zijn uitgangspunt geweest bij de ontwerpen
van het straatmeubilair. De aan
te leggen peelveldjes verwijzen
ook weer duidelijk naar de Peel.
Hierdoor ontstaat een speelse
combinatie van groen en meubilair dat samen een mooie eenheid vormt. Hoveniersbedrijf
Johan van der Asdonk heeft in
samenwerking met Verzogroen
het idee van de turfveldjes uitgewerkt. Op dit moment wordt
bekeken in hoeverre de ontwerpen realiseerbaar zijn binnen
het budget.
Ook de huidige verlichtingsmasten worden vervangen. En
ook hier is de Peel weer uitgangspunt geweest. De masten
verbeelden bijvoorbeeld het
wuivend riet of geven op een
andere wijze verwijzing naar
de Peel. Het idee is om ook de
contouren van de Groote Peel
op het Raadhuisplein van verlichting van onderaf én van
bovenaf te voorzien, om zo het
effect van ´de Peel in brand´
te realiseren. Of dwarrelende
sneeuwvlokjes in de winter.
Op verzoek van ondernemers
kan verder sfeerverlichting en
banners worden meegenomen.
De kosten voor eventuele audio zijn voor rekening van de
ondernemers. De komende tijd
worden definitieve keuzes voor
de verlichting gemaakt.
Planning
Op dit moment ziet de planning van de herinrichting kern
er als volgt uit:
September: presentatie / goedkeuring definitief ontwerp.
September/oktober:
bestek
klaar maken.
November/december: aanbesteding.
2015: uitvoering.
2016: feestelijke opening.
De wens is om het hele dorp op
een of andere manier bij de feestelijke opening te betrekken.
Aanleg Belevingstuin
bij De Pelen
OSPEL - Vrijwilligers van
Staatsbosbeheer zijn onlangs
gestart met de aanleg van een
Belevingstuin bij de Peelboerderij van Buitencentrum
De Pelen. De kruiden- en
vlindertuin bij de ingang van
Nationaal Park De Groote
Peel wordt zo ingericht dat
ook mensen met een visuele
beperking er van kunnen genieten.
De tuin van het voormalige
Bezoekerscentrum is ooit aangelegd met een educatief doel.
In die oorspronkelijke aanleg
waren voorzieningen voor
mensen met een beperking zoals braillebordjes bij de kruiden
en geribbelde tegels voor mensen met een blindenstok. Deze
voorzieningen voldeden niet
meer aan de normen van deze
tijd. Bovendien was de tuin aan
een opfrisbeurt toe. Geïnspireerd door een bezoek van de
Visitatiecommissie Groen &
Handicap werd besloten om de
tuin nieuw leven in te blazen.
De tuin wordt zo ingericht dat
ook mensen met een visuele
beperking er optimaal van kunnen genieten. De planten en objecten in de tuin zijn mooi om te
zien, maar prikkelen bovendien
de andere zintuigen. Hierdoor
kunnen ook blinden of slechtzienden de natuur beleven. In
de Belevingstuin komen alle
zintuigen aan bod. Je hoort de
ruisende grassen, het stromen
van water en kunt zelf muziek
maken op een grote xylofoon.
In verhoogde plantenbakken
staan kruiden met verschillende
structuren en geuren zodat ook
mensen in een rolstoel de planten kunnen voelen en ruiken.
Rondom de boerderij worden
struiken en fruitboompjes geplant waarvan je heerlijk kunt
smullen. Natuurlijk komt de
tuin vol te staan met planten
die vlinders en andere insecten
aantrekken. Zo kun je horen,
ruiken, voelen, zien en snoepen
van al het moois en lekkers wat
de tuin te bieden heeft. Het Buitencentrum ligt aan de Moostdijk 15 te Ospel. Voor meer informatie: www.buitencentra.nl
Méél United Stars winnaar
StreetLeague Peel en Maas
De winnaars van StreetLeague Peel en Maas: Méél United Stars uit Meijel
MEIJEL - Afgelopen woensdagmiddag was de afsluitende finale van de StreetLeague
Peel en Maas in handbaltempel De Heuf. De deelnemende teams streden hier voor
het laatst een sportieve strijd
met elkaar uit in de sporten
volleybal, zaalvoetbal en
handbal. Deze stonden ook
deze keer weer onder leiding
van de topsportverenigingen
in Peel & Maas, Vc Peelpush,
Targos Bevo Hc en ZVV Beringe.
Bij de StreetLeague Peel en
Maas konden de teams punten verdienen met sport, fairplay en door het uitvoeren van
buurtbijdrages. Bij het sporten
Uit de raadsvergadering:
VVD wil
lastenverlichting
PEEL EN MAAS
- Tijdens de raadsvergadering
dinsdag 24 juni werden de
jaarstukken van 2013 van de
gemeente Peel en Maas behandeld. In dit jaar werd maar liefst
€800.000 overgehouden. Geld
dat de burger in feite te veel heeft
betaald via allerlei belastingen..
De VVD wilde dat €500.000 van
dit geld, verspreid over 2014 en
2015,zou worden terugbetaald
aan de burger d.m.v. compensatie in gemeentelijke belastingen en kwam hiervoor met
een voorstel. Dit werd gesteund
door de fracties AndersNu en
Ton Hanssen. Helaas is hiermee
geen meerderheid gehaald. De
rest van de fracties wilden het
grootste deel van het overschot
reserveren in een reserve om
tegenvallers op te vangen die
voortkomen uit de ‘drie decentralisaties’. Dit terwijl hiervoor
al ruim €2.700.000 gereserveerd
gaat worden. De gemeente heeft
hiernaast nog meer dan tachtig
miljoen euro aan reserves lig-
gen! Ruim voldoende buffer om
tegenvallers op te vangen, luidt
de mening van de VVD. In de
coalitie is namelijk afgesproken
dat het nieuwe takenpakket dat
op de gemeente afkomt uitgevoerd moet worden met de extra
middelen die we hiervoor van
het Rijk krijgen. De reserve is
enkel en alleen om tegenvallers
op te vangen. Ook het CDA kon
dit voorstel niet steunen hoewel zij het er over eens zijn dat
dit niet tot meer zorg zal leiden.
De gemeente heeft voldoende
reserves, mocht het misgaan. Extra geld oppotten heeft dan ook
geen toegevoegde waarde. Geld
in potjes stoppen is dood geld,
geld van de belastingbetaler.
Dit was een kans op lastenverlichting waar de VVD altijd voor
pleit, zoals voor een kleinere
overheid en lastenverlichting
waar het kan. We vinden het
jammer dat ons voorstel geen
meerderheid gehaald heeft,
maar wij zullen scherp blijven
opletten.
waren er de afgelopen weken
spannende wedstrijden waarbij het ene team beter was in
volleybal en het andere net iets
beter in handbal of zaalvoetbal.
Ook de fair-playpunten werden
massaal binnen gehaald op basis van het sportieve gedrag dat
deze StreetLeague kenmerkte.
Extra mooi om te melden is dat
alle teams het maximale van
vier buurtbijdrages heeft gedaan in hun eigen dorp.
Tijdens de buurtbijdragen hebben de kinderen een steentje
bijgedragen in hun eigen dorp
door bijvoorbeeld een boodschappenservice op te zetten
voor ouderen, een middag een
bezoek brengen aan een verzorgingstehuis om daar samen
met de ouderen te spellen,
enzovoorts. Tijdens de finale
werden uiteraard ook de winnaars van StreetLeague in het
zonnetje gezet. De Speklappen
uit Maasbree eindigden op een
derde plek en wonnen een VIParrangement bij Vc Peelpush.
De tweede plek was voor YOLO
Power uit Panningen, zij kozen
voor een VIP-arrangement bij
Targos Bevo Hc. De winnaars
van de StreetLeague Peel &
Maas zijn de Méél United Stars
uit Meijel! Zij kozen voor een
VIP-arrangement bij VVV-Venlo. Naast een wedstrijd bezoeken op de hoofdtribune gaan
zij ook de spelers ontmoeten en
mogen ze een kijkje nemen in
het voetbalcafé.
Gezellige afsluiting
voor Mekiko
MEIJEL - Zaterdag 28 juni jl had
Mekiko haar jaarlijkse seizoenafsluiting. Deze werd gehouden
bij Kampeerbos De Simonshoek
in Meijel. Ze begonnen met een
warming-up, lekker samen
dansen, en daarna hebben ze in
groepjes leuke spellen gedaan.
Toen het droog was zijn ze met
zijn allen naar het bos gegaan,
waar als verrassing ook nog Simon op bezoek kwam. Nadat
ze chips en een pakje drinken
hadden gehad, mocht iedereen
nog met Simon op de foto. In
de tent mochten ze zelf de fotolijstjes knutselen, waarop de
foto werd geplakt en het lijstje
werd versierd. Hierna nog lekker frietjes en een snack eten, en
de middag was alweer voorbij.
Alle kinderen hartelijk bedankt
voor de inzet en Kampeerbos
Simonshoek bedankt voor de
gastvrijheid. In september start
het nieuwe seizoen weer.
Geslaagd aan
het Bouwens te Panningen
PANNINGEN – Percentages geslaagden
2014: VMBO 98%; HAVO 87% en VWO
90%. In totaal zijn van de 481 leerlingen
er 443 geslaagd. Dit betekent een totaalscore van 92%. De geslaagden zijn:
VMBO LEERWERKTRAJECT,
AFDELING LANDBOUW-BREED
Fer van Looijen, Panningen.
VMBO SECTOR LANDBOUW,
AFDELING LANDBOUW-BREED
Fé Bolleboom, Grashoek; Ryan Bruisten,
Egchel; Sjors Colbers, Baarlo; Vera Derks,
Beringe; Sem van Dijk, Helden; Freek
Gommans, Panningen; Sjoerd Gommans, Grashoek; Melanie Grijmans, Heibloem; Roel Hunnekens, Koningslust;
Linda Joosten, Helden; Rens Korsten,
Heibloem; Dennis van der Looij, Helden;
Zeno Maessen, Helden; Lars Mestrom,
Panningen; Siënna Sijben, Grashoek;
Thijs Swinkels, Helden; Willem Thiesen,
Egchel; Jinke Thijssen, Neer; Stef Tillemans, Panningen; Micah Trines, Panningen; Olga van de Ven, Koningslust;
Rinke Verstappen, Grashoek; Ken Vullers, Roggel; Bart Wijnen, Koningslust;
Tim Wolfs, Meijel.
VMBO SECTOR ZORG EN
WELZIJN,AFDELING
VERZORGING
Dominique Backus, Panningen; Nena
Beurskens, Maasbree; Ömer Çevik, Panningen; Joep Daemen, Panningen; Veerle
Derks, Beringe; Gwen van den Eertwegh,
Baarlo; Wesley Goeden, Koningslust;
Yassmine Hakiki, Beringe; Sanne Hendriks, Helden; Gina Huijs, Helden; Jessica
Huijs, Panningen; Amy Lameriks, Venlo;
Stan Lormans, Koningslust; Yvanca Meulemans, Helden; Hamza El Oassit, Panningen; Winnie Van de Pasch, Beringe;
Nadia Postelmans, Maasbree; Dani Roza,
Baarlo; Robin Scheres, Panningen; Tom
Sonnemans, Helden; Anouk de Wert,
Maasbree.
VMBO SECTOR ZORG EN
WELZIJN,AFDELING ZORG EN
WELZIJN-BREED
Lynn Aerts, Maasbree; Femke Basten,
Beringe; Robin Beelen, Heibloem; Jihad
Belouadha, Panningen; Melissa Berkers,
Koningslust; Joyce Bongers, Panningen;
Kim Bouten, Maasbree; Aniek Briels,
Panningen; Daan van Deursen, Maasbree; Lisan van Duppen, Meijel; Gido
van Enckevort, Meijel; Naomi Franssens,
Egchel; Rianne Gielen, Egchel; Danique
Goeden, Koningslust; Julia Gommans,
Grashoek; Sem Heesen, Panningen; Jolisa
Janssen, Kessel; Amy Joosten, Neer; Ellen
Kessels, Roggel; Maartje Kessels, Roggel;
Demi Litjens, Panningen; Anneke Maas,
Meijel; Jinell van den Munckhof, Helden;
Caro van Neerven, Kessel; Lynn Nellen,
Kessel; Danique Nijsen, Helden; Sharon
Van Oijen,
Maasbree; Najma Osman, Kessel; Sam
Peeters, Helden; Jon Rijks, Helden; Lisa
Sijben, Beringe; Jenny Smets, Maasbree;
Lisa Sponselee, Maasbree; Rick Swinkels,
Panningen; Inge Thiesen, Egchel; Tessie
Vervuurt, Grashoek; Lisa Zeelen, Kessel;
Lotte de Zwart, Meijel.
VMBO
SECTOR
TECHNIEK,AFDELING
METALEKTRO
Emiel Beurskens, Neer; Danny Buis,
Baarlo; Mike Geraeds, Helden; Ties van
Heugten, Neer; Tristan Joosten, Maasbree; Noud Karis, Kessel; Arno van Lier,
Meijel; Nick Manders, Roggel; Sem Peeten, Kessel; Maikel Peeters, Kessel; Sjoerd
Sijben, Neer; Martijn Vendrig, Roggel.
VMBO
SECTOR ECONOMIE,AFDELING
HANDEL EN ADMINISTRATIE
Sandra Boots, Koningslust; Jimmy Flipsen, Meijel; Stan Gielen, Meijel; Marijn
Haazen, Meijel; Marijke Linssen, Kessel;
Melisa Pašagic, Kessel; Danique Rooijakkers, Meijel; Reggi Wulms, Kessel.
VMBO THEORETISCHE LEERWEG
Guusje Absil, Kessel; Silke Becks, Meijel; Simon van Beek, Maasbree; Jeroen
Beeks, Panningen; Femmie van den Berg,
Beringe; Janneke van Berlo, Helden; Rik
Beumers, Panningen; Bodine Bluijssen,
Helden; Willem van den Broek, Helden;
Ramon Broens, Meijel; Maud Bruijnen,
Panningen; Nienke de Bruin, Meijel; Simoon Brummans, Meijel; Bennata Cazemier, Panningen; Renske Derks, Roggel; Loes van Diepe, Maasbree; Patrick
van Dijk, Panningen; Annabel Driessen,
Maasbree; Inge Drissen, Grashoek; Dennis Duijf, Helden; Chayenne van den
Dungen, Helden; Gianni van Enckevort,
Meijel; Byèn Feller, Beringe; Tom Franken, Egchel; Ian Geurts, Panningen; Joey
Geurts, Beringe; Thessie Gommans, Koningslust; Charlot Haenen, Maasbree;
Steef Halmans, Egchel; René Hannen,
Meijel; Jop Heijmans, Helden; Jim Hendriks, Egchel; Aniek Hendrix, Beringe;
Pim Hermans, Beringe; Aaron Hinkel,
Helden; Wouter Holthuijsen, Maasbree;
Bart Houben, Maasbree; Sanne van Hugten, Roggel; Karim Idrissi Dafali, Panningen; Fleur Jacobs, Beringe; Lynn Janssen, Koningslust; Yvette Janssen, Meijel;
Daan Joosten, Koningslust; Julia Kaczmarek, Helden; Sinem Karakelle, Panningen; Lonneke Kempen, Maasbree;
Joey Kessels, Maasbree; Kiki Keulards,
Koningslust; Maud van Kimmenade,
Meijel; Wesley van der Kop, Helden;
Carmen Laveaux, Kessel; Nadine Leenders, Meijel; Joep Lenders, Helden; Manon van Lier, Meijel; Sean Metsemakers,
Heibloem; Jesper Michels, Panningen;
Sofie Morel, Kessel; Bram Muijsenberg,
Helden; Anke van Mullekom, Grashoek;
Lotte Van Nienhuijs, Helden; Jill Nijssen,
Koningslust; Kai Nijssen, Helden; Kjell
Nijssen, Maasbree; Remon Omsels, Helden; Brenna Peeters, Panningen; Eline
Peeters, Panningen; Jelle Peeters, Maasbree; Michelle Peeters, Maasbree; Nick
Peeters, Beringe; Ines Pennings, Kessel;
Stan van Rens, Beringe;
Brenda van Rooij, Meijel; Femke Scholten, Meijel; Brandon Sijben, Grashoek;
Lynn Sillekens, Helden; Sil van Sleeuwen,
Grashoek; Andriy Smirnov, Roggel; Robin van Someren, Panningen; Ruben
Spreuwenberg, Kessel; Martijn Steeghs,
Beringe; Pien van der Sterren, Maasbree;
Geneviève Strijbos, Meijel; Sanne Strijbos, Meijel; Asmara Tellings, Helden;
Mirthe Theelen, Grashoek; Sjors Thijssen, Meijel; Bart Timmermans, Meijel;
Jill Timmermans, Beringe; Luuk Timmermans, Egchel; Veelke Trines, Meijel;
Joy Van der Velden, Kessel; Bram van de
Ven, Helden; Kest Verhaegh, Panningen;
Joëlle Versteegen, Meijel; Guus Vervoort,
Maasbree; Amanda Vleeshouwers, Pan-
ningen; Matthijs de Vogel,
Baarlo; Mick Weijers, Baarlo; Tijn van
Wessel, Meijel; Don Wijers, Helden;
Rowdy van Wijlick, Baarlo; Nina Wijnen,
Helden; Roy Wijnen, Maasbree; Jelle Willems, Baarlo; Linda Willems, Panningen;
Max Willemsen, Maasbree; Nick Wilmer,
Panningen; Famke Wulms, Maasbree;
Dion Zwinkels, Maasbree.
HAVO
Mouad Abbou, Panningen; Marjo Abels,
Heythuysen; Floyd Andriessen, Egchel;
Tessa Beckers, Helden; Tom Beentjes,
Egchel; Roy Beerens, Panningen; Guus
Beerkens, Panningen; Jens Beerkens, Helden; Emma Beijers, Maasbree; Daan van
Bemmel, Grashoek; Laury Van Berlo, Beringe; Fleur Bongers, Meijel; Lia Bongers,
Baarlo; Anne Bos, Kessel; Remco Bos,
Koningslust; Joey Bouten, Kessel; Lars
Bouten, Kessel; Maurice Broekmans,
Maasbree; Lieke Broens, Heibloem; Lonne Brummans, Meijel; Meike Brummans,
Meijel; Kerim Çevik, Panningen; Tugba
Çevik, Panningen; Richard Coopmans,
Helden; Mireille Couperus, Grashoek;
Stijn Derks, Neer; Mark Doesborg, Beringe; Carley Donders, Koningslust; Ciske
Drissen, Grashoek; Maartje Ebisch, Panningen; Karlijn van Enckevort,
Meijel; Mike van Enckevort, Beringe;
Daphne Engels, Helden; Lano Engels,
Maasbree; Sem Engels, Helden; Kevin
Ewalds, Maasbree; Kim Faessen, Baarlo;
Jens Flos, Panningen; Maartje Frankena,
Maasbree; Funs Geurts, Maasbree; Sander Gielen, Meijel; Rick Goertz, Baarlo;
Kim Gommans, Helden; Daniëlle Görtz,
Baarlo; Sjoerd Groothuis, Kessel; Julia
Haast, Helden; Sem Hanssen, Helden;
Freek ten Have, Helden; Mick Heeskens,
Meijel; Marliek Heldens, Kessel; Dennis Hermans, Maasbree; Yvet Hermans,
Maasbree; Sanne Hermkens, Meijel;
Willem Holthuijsen, Maasbree; Auke
Houben, Panningen; Romi Huidekoper,
Egchel; Lynn Hunnekens, Beringe; Twan
Hunnekens, Grashoek; Guido
Jacobs, Kessel; Lieke Janssen, Heibloem;
Luc Janssen, Heibloem; Melissa Janssen,
Panningen; Michael Janssen, Beringe;
Dave Joosten, Helden; Mark Karis, Kessel; Inge Kersten, Maasbree; Daniek van
der Kop, Helden; Mike Koper, Heibloem;
Josje Korsten, Helden; Laura Korten,
Panningen; Janne Kruijk, Kessel; Freya
Leenders, Maasbree; Robin Leenders,
Panningen; Lauren Lemmen, Maasbree;
Beau Lenssen, Maasbree; Mirte Lintjens,
Maasbree; Famke Lommen, Helden;
Noud van Looijen, Helden; Jeroen Lötgerink, Maasbree; Robin Luten, Egchel;
Noortje Maessen, Beringe; Froukje Mariën, Meijel; Kim van der Mark, Kessel;
Reggie Muurmans, Beringe; Ella Naus,
Meijel; Valerie Naus, Meijel; Fieke
Nijssen, Heibloem; Olav Nijssen, Kessel; Sem Nijssen, Meijel; Frank Nooijen,
Grashoek; Eva van Ommeren, Helden;
Simone Oosterbos, Roermond; Paul Opstals, Maasbree; Anouk van Osch, Maasbree; Martijn van Osch, Maasbree; Toon
Panken, Panningen; Guus Peeters, Meijel;
Keesje Peeters, Helden; Linda Peeters, Beringe; Sharon Peeters, Maasbree; Yanina
Popelier, Meijel; Sofie Pubben, Maasbree;
Juul Reinders, Panningen; Joeri Rijs, Grashoek; Linda Roeven, Maasbree; Mirthe
Roeven, Helden; Cas Ronckers, Roggel;
Celine Rongen, Koningslust; Dani Rongen, Meijel; Rick Rongen, Meijel; Vera
Scheepers, Meijel; Emiel Scheres, Helden; Iyana Schrijver, Panningen; Kirsten
Segers, Maasbree; Eline Sijbers, Egchel;
Lydia Sijbers, Egchel; Michelle Smedts,
Baarlo; Kay Smeenk, Helden; Evelien
Smets, Maasbree; Loek Smits, Baarlo; Rik
Sonderkamp, Kessel; Lisa Sonnemans,
Meijel; Jette Staaks, Maasbree; Crissy
Steeghs, Egchel; Evy Steeghs, Beringe; Kevin Steeghs, Kessel; Jans Steendam, Maasbree; Manouk van der Sterren, Maasbree;
Janna Teeuwen, Maasbree; Rick Teeuwen,
Kessel; Rik Teeuwen, Grashoek; Marnix
Theeuwen, Maasbree; Meggie Theeuwen,
Beringe; Simone Theunissen, Beringe;
Robi Thijssen, Neer; Cas van Tilburg,
Kessel; Tom Ummenthun, Koningslust;
Daniek van de Ven, Meijel; Eline van de
Ven, Meijel; Rinus Verbruggen, Grashoek; Kelly Vermeulen, Panningen; Pien
Vermeulen, Panningen; Puck Versteegen,
Helden; Conny Vervoort, Maasbree; Celina Vossen, Kessel; Kevin Vossen, Beringe;
Ruud Vullers, Grashoek; Philip Walther,
Helden; Chantal van Wijlick, Maasbree;
Kirby van Wijlick, Baarlo; Cynthia Wijnen, Koningslust; Jeremy Willems, Kessel; Maud Willems, Meijel; Anne de
Zwart, Meijel.
VWO ATHENEUM
Marijn van Asseldonk, Kessel; Dion
Baetsen, Heibloem; Nick Van den Beucken, Beringe; Jelle Boonekamp, Helden;
Gemma Bouw, Helden; Sjoerd van den
Broek, Helden; Rico Burhenne, Kessel;
Bart Crienen, Maasbree; Iris Cuijpers,
Grashoek; Bart Cuppens, Helden; Eline
Drissen, Helden; Rowi van Enckevort,
Meijel; Loes Engels, Helden; Nienke Engels, Helden; Mitch Franssen, Kessel;
Joey Geraeds, Helden; Pedram Ghasemi,
Kessel; Bart Gommans, Panningen; Lars
Gommans, Panningen; Marieke Gommans, Helden; Dineth de Graaf, Maasbree; Kai Greijn, Maasbree; Don van
Haeff, Maasbree; Steef van der Heijden,
Helden; Sjoerd van Helden, Kessel; Sela
Hendrix, Helden; Stacey Hubers, Helden;
Tim Jacobs, Beringe; Ellen Janssen, Panningen; Rick Janssen, Grashoek; Bart
Kolsters, Maasbree; Giel Korsten, Helden;
Jens Leenders, Maasbree; Teun Leeuwerik, Meijel; Joyce Lemmen, Koningslust;
Loek Lennaerts, Kessel; Tycho Levels,
Heibloem; Dirk van Lierop, Grashoek;
Pien Maessen, Panningen; Maico Mariën,
Meijel; Thom van Mullekom, Grashoek;
Veronica Nooijen, Grashoek; Remy
Peeters, Koningslust; Romy van Ratingen, Helden; Wouter Sijben, Beringe;
Karlijn Simons, Meijel; Lennart Smets,
Maasbree; Renee Smets, Koningslust;
Stef Smets, Baarlo; Imke Smits, Kessel;
Julie Smolenaers, Panningen; Fenna Sonnemans, Helden; Stan Spee, Beringe; Lisanne Spreeuwenberg, Grashoek; Anke
Swinkels, Helden; Tom Teeuwen, Grashoek; Jeroen Theelen, Grashoek; Janine
Verhaegh, Panningen; Sanne Verhaegh,
Beringe; Sabine van Westerveld, Helden;
Mairen Zeevenhoven, Helden.
VWO GYMNASIUM
Joost Crins, Meijel; Meggie Drissen, Grashoek; Janine Faessen, Helden; Jet Janssen, Egchel; Guus Lötgerink, Maasbree;
Aniek Mommers, Helden; Sanne van ‘t
Ooster, Kessel; Gino Reijnen, Helden;
Jesper Schouren, Maasbree; Pieter Sleutels, Roggel; Twan Smits, Maasbree; Jop
Wijnands, Maasbree.
Werken in een uiterst
inspirerende omgeving…
Dat kan bij DEEL al vanaf € 275,- per maand all in
Door de open en huiselijke sfeer van het pand zijn onze professionele werkplekken en
moderne kantoren een ideale oplossing voor webwinkels, ZZP’ers of startende ondernemers
die op zoek zijn naar werkruimte en “collega’s”.
Alles is startklaar, u hoeft alleen nog maar uw eigen laptop mee te nemen…
Kom gratis kennismaken
Wij stellen u als ondernemer in de gelegenheid om een hele maand lang,
geheel GRATIS en vrijblijvend, het gebruik van onze werkplekken en kantoren zelf te ervaren.
Een ideale gelegenheid dus om kennis te maken met DEEL!
www.DEEL.biz
Werkplek
Eigen kantoor
Kosten per maand (o.b.v. 1 persoon):
Volledig ingerichte werkplek/eigen kantoor
€ 275,-
€ 445,-
Gebruik 4 vergaderruimtes
Inclusief
Inclusief
2VMÄLJVYULY
Inclusief
Inclusief
Internetverbinding (LAN + WiFi)
Inclusief
Inclusief
Gebruik multifunctional
Inclusief
Inclusief
Eigen locker
Inclusief
Inclusief
Energiekosten
Inclusief
Inclusief
Servicekosten
Inclusief
Inclusief
Parkeren op eigen terrein
Inclusief
Inclusief
-
Inclusief
Naambord op reclamezuil buiten
DEEL BV,
John F. Kennedylaan 224, 5981WX Panningen
Telefoon: (0)88 0074650 E-mail: [email protected]
6ʦʛȷʑɠ SALE
IED SUP
ERE ER
ZON KEU
DAG KEN
GEOS IS
PEN
D
!!
gratis BBQ
Franchetti
briljant wit hoogglans lak
keuken
230 x 345 cm
NU
10 jaar garantie
op onze keukenmeubelen
4999,-
compleet met:
koel/vries combinatie
oven
gaskookplaat
afzuigkap NOVY
vaatwasser
spoelbak
werkblad
incl. apparatuur
5 jaar apparaatgaran
tie
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
* Bij aankoop van een keuken. Onder een complete keuken verstaan wij een keuken
met meubelkasten, inbouwapparatuur en een werkblad. Vraag naar de voorwaarden.
bij aankoop van een complete keuken*
SUPERKEUKENS
ROERMOND
SUPERKEUKENS
HORST
Burghoffweg 13
(Gevestigd
tegenover Retail Park)
T. 0475 69 15 48
Witveldweg 100
(Gevestigd
binnen
)
T. 077 39 82 234
SUPERKEUKENS ROERMOND & HORST ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL
pagina 24
woensdag 2 juli 2014
Jaarafsluiting MD-Meijel
TWC de Vélo
MEIJEL - Zaterdag 28 juni:
Rondje Duitsland
Voor heren B stond de lange
tocht naar Berg en Dal op het
programma en voor heren A de
klimtocht in de Eifel vanuit Kornelimunster. De weersomstandigheden en met name de verwachtingen voor na de middag
waren van dien aard, dat beide
groepen besloten hun tocht uit
te stellen. De regenkansen waren te groot. Dus werd er van de
droge morgen geprofiteerd en
vanuit Meijel rondje Duitsland
gereden in twee groepjes. Snel
genoeg na de oversteek van de
grens in Venlo was het duidelijk
dat het bij onze buren behoorlijk geregend had. Er werd een
combinatie gemaakt van het
bekende rondje Duitsland en de
vernieuwde terugweg van rond-
Beugelclub
Meijel
MEIJEL - De beugelbaan is de
gehele maand juli gesloten voor
het jaarlijks groot onderhoud.
Fietstocht
De jaarlijkse fietstocht voor
onze leden en hun partners
vindt plaats op zaterdag 30 au-
aanpassingen, kwamen zelfs op
wat zandpaden terecht, maar
vonden uiteindelijk toch het
juiste pad en tikten de 80 km
aan. Heren A, een klein groepje
van zes, reed rondje Sterksel in
stevig tempo, een mooie ronde
van tegen de 90 km. Dames B,
vier gegadigden, reed rondje
Maarheeze van tegen de 60 km.
Alle groepen hielden het droog.
Voor de beslissers om toch te
Zondag 29 juni: Rondje
fietsen of te wandelen een zeer
Sterksel / Molenbeersel
Wederom bij het tijdstip van verdienstelijk weekend.
vertrek twijfelachtige weersomstandigheden, dus wat minder Programma
gegadigden dan gebruikelijk Zaterdag 5 juli
op een wat grijze zondagmor- Heren B: Kornelimunster, 111
gen. De dames A groep besloot km, 8.00 uur, auto.
de fiets in te wisselen voor de Heren A: Waalse Pijl, 178 km,
wandelschoenen, terwijl twee 6.00 uur, auto.
herengroepen toch aan hun
zondagmorgentocht
begon. Zondag 6 juli
Heren B, negen in getal reed Dames A: Kornelimunster, 11
rondje Molenbeersel met wat km, 8.00 uur, auto.
je Meinweg. De heuvels werden
met maximaal vermogen genomen en ook op het vlakke werd
een straf tempo gehanteerd. Een
ideaal stuk intervaltraining opgenomen in een prachtige route
van tegen de 130 km.
De damesgroep reed ronde
Achelse Kluis van Leo, een fraaie
toertocht van ruim 100 km.
gustus. We starten om 14.00 uur
vanaf ons clublokaal. Halverwege de tocht hebben we een
koffiestop. Om ca. 18.00 uur is
er een verrassingsmenu voor
de deelnemers en voor degenen
die er alleen `s avonds bij willen/kunnen zijn. De kosten bedragen 12,50 euro per persoon
(zowel voor de hele activiteit als
voor vanaf 18.00 uur). Aanmelden kan tot 22 augustus door
middel van het noteren van je
naam op het aanmeldingsformulier op het publicatiebord in
ons clublokaal.
Clubkampioenschappen
De
clubkampioenschappen
zijn in volle gang. Elke woensdagavond worden de poulewedstrijden gespeeld. Voor de
uitslagen en de tussenstanden
zie onze website of het publicatiebord op de beugelbaan.
Biljartclub
Joppe
MEIJEL - Enkele weken geleden
zijn laatste wedstrijden gespeeld
van het seizoen 2013-2014.
In de onderlinge competitie
werden na de kruisfinale, de finale van het libre gespeeld door
Jan Liebregts en Thijs Geerlings.
Jan had een flitsende start waar
Thijs geen antwoord op had, na
24 beurten had Jan de partij uit
en kwam Thijs 3 caramboles tekort. Proficiat Jan.
De finale van het bandstoten
werd gespeeld door Ad Ewalts
en Sjeng Cuijpers. Na een aarzelende van beide kwam Sjeng als
eerste op gang, toch kon hij de
winst niet naar zich toetrekken.
Ad was het eerst aan de eindstreep en is dus voor een jaar
kampioen bandstoten. Proficiat Truus Martens winnaar Oranje bokaal en Ad Ewalts beker
Ad.
Tevens werden deze avond de
persoonlijke bekers (procentueel gemiddelde en de meeste
punten behaald in de MLBB
competitie) uitgereikt. Deze bekers werden dit seizoen gewonnen door een vrouw, te weten
Truus Martens. Proficiat Truus.
Hierna werden de bekers en
bloemen uitgereikt door de
voorzitter aan de biljarters en
tevens werden de sponsors bedankt, eveneens met een bos
bloemen.
De voorzitter wenste een ieder
een prettige vakantie en tot het
volgende biljart seizoen, wat
zijn aanvang heeft halverwege Jan Liebregts winnaar Had van Dijk wisseltrofee en Ad
augustus.
Ewalts winnaar Piet Strijbos wisseltrofee
Scheidend voorzitter Peter Daniëls
MEIJEL - Op zondag 22 juni jl.
heeft op sportpark de Starte in
Meijel de jaarafsluiting van MDMeijel plaatsgevonden. Hierbij
werd de ontspanningsactiviteit voor de gehele vereniging
gecombineerd met het officiele deel: de jaarvergadering. Er
was plaats voor een bloemenworkshop, georganiseerd door
Moniek Koopmans, waarbij de
meiden een armband maakten, maar ook een picknick
met broodjes en voor een potje
voetbal was er plaats. Tevens
werd er deze dag stil gestaan bij
het afscheid van Peter Daniëls.
Peter is tien jaar lang voorzitter
geweest van de Mèhlse Dörskes.
Na een speech dacht Peter dat
hij zou worden uitgezwaaid,
maar hij werd nog verrast door
een echte flash-mob en een lied
dat hem op het lijf geschreven
was. Hiermee kregen de dörskes
zelfs Peter bijna sprakeloos!
Inmiddels staat de zomervakantie bijna voor de deur. Ook
MD Meijel heeft zomer vakantie vanaf 14 juli. Op 25 augustus
starten de lessen weer.
Op zaterdag 21 juni jl. is Mara Op
het Veld op wedstrijd geweest
in Barneveld. Deze wedstrijd
was een verplichte wedstrijd in
voorbereiding op de Europese
Kampioenschappen in oktober.
Mara staat voor de Nederlandse
equipe reserve in de Preteenklasse. Dat wil zeggen, ze heeft
zich als vierde geplaatst voor de
Europese Kampioenschappen.
Mocht er van de eerste drie geplaatsten iemand uitvallen, dan
is de keuze aan Mara of ze meegaat naar Kroatië. Als reserve
heb je dus net zo’n intensieve
voorbereiding als de EK-gangers hebben; je wordt verwacht
bij de gezamenlijke trainingen
en wedstrijden van de Nederlandse equipe.
Dat Mara en haar trainster, Suzanne ter Voert, de voorbereiding serieus nemen, mag wel
worden gezegd. Mara scoorde
zaterdag maar liefst 78,2 punten
en liet als reserve de EK-gangers
ver achter zich! Suzanne en
Mara van harte gefeliciteerd
met dit mooie resultaat.
CAFÉ JOPPE REÜNIE
een woord
OVERWELDIGEND
Allemaal en iedereen
BEDANKT!!!
Zeker niet te vergeten
Jurgen en zijn peloton
Ad en Gert
Graag iets ondernemen met een ander ……
Maak er dan nu werk van!
Gespecialiseerde dementievrijwilligers
Als dementievrijwilliger help je de zorg voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers te verbeteren. Je gaat iemand met dementie gezelschap houden
en samen iets doen, zodat de partner wat tijd voor zichzelf krijgt. Je krijgt een
gratis cursus, werkt samen met een trajectbegeleider en krijgt professionele
begeleiding. Dagdelen in overleg.
Bel Gerda Heeskens 06-29251625 of kijk op www.hulpbijdementie.nl
Er op uit
Voor een mevrouw van eind 40 uit Meijel zoeken we een vrouwelijke vrijwilliger
die haar mee de deur uit neemt. Bijvoorbeeld samen wandelen, fietsen,
winkelen, terrasje pakken of theater bezoeken. Ze is vrolijk, rustig, maar zal
gestimuleerd dienen te worden. Dagdelen in overleg. Bel Peggie Bos
06-52669100.
Gezelschap
Voor een mevrouw van begin 50 uit Baarlo zoeken we een vrouwelijke vrijwilliger,
die haar een paar uur per week onder haar hoede neemt. Mevrouw heeft geheugenproblemen. Ze vindt veel dingen leuk om te doen: theater, film, winkelen,
terrasje pakken, creatief bezig zijn of tuinieren. Graag ’s avonds of in weekend.
Claar Gielen 06-21899075.
Samen leuke dingen doen
We zoeken vrijwilligers die samen met iemand met een verstandelijke beperking
iets willen doen. Denk aan tuinieren, puzzelen, wandelen, boodschappen, koffie
drinken, spelletjes, zwemmen of creatief bezig zijn.
Iets voor jou of wil je meer informatie? Bel dan Gerda Heeskens: 06-29251625
Voor meer informatie kijk op www.dezorgondersteuner.nl
De Zorgondersteuner biedt, door het inzetten van vrijwilligers, hulp aan
(mantelzorgers van) chronisch zieken, hulpbehoevende ouderen en mensen
met een beperking, jong en oud.
woensdag 2 juli 2014
Bridgeclub
Meijel
pagina 25
Schutterij
St. Nicolaas
MEIJEL - De voorlaatste ronde,
volgens totaalstand, bracht de
helft van de bridgers van groep
A naar B vv. Voor sommigen
was het resultaat verrassend. De
laatste ronde is volgende week
voor een aantal paren extra
spannend.
MEIJEL - OLS
Op zondag 6 juli gaan we naar
Grevenbicht de bus vertrekt
vanaf het alexanderplein om
10.00 uur en stopt dan ook
weer op de gebruikelijke plaatsen (Roggelsedijk en in Nederweert). Zorg dat alles netjes
voor elkaar is. We hebben nr
Lijn A
31 in de optocht en het schieten
1. Hrn. Klomp-Tinnemans .63,21 begint om 16.50 uur.
2. Dms. Joosten-Janssen ... 62,20
3. Hrn. Derkc-Relou ........... 58,61 Belangrijke data
4. Hrn. Brinkmans-Nijssen 55.67 2 juli: oefen schieten OLS Wil5. Hrn. Beurskens-P.Luyten
librordus.
.................................................52,89 3 juli: oefen schieten OLS Heythuysen.
Lijn B
5 juli: oefen schieten OLS Rog1. Hrn. v.Bussel-Spitters ......67,71 gel.
2. Mv. Manders-Hr.Verstappen . 5 juli: geen oefenschieten sjiet59,38
kuul
3. Dms. Houben-Luijten ....57,64 6 juli: OLS Grevenbicht.
4. Dms. Adams-Brummans
12 juli: terugkomdag OLS.
................................................. 55,56
5. Hrn. Joosten-Walenberg 54,17
HEB JE GEZIEN.NL GEZIEN?
Schutterij St.
Willibrordus
MEIJEL – OLS
Aanstaande zondag is het zover:
het OLS in Papenhoven-Grevenbicht. Ons nummer in de optocht is 32. De optocht start om
13.30 uur; ervan uitgaande dat
elke minuut een schutterij vertrekt starten wij met de optocht
om 14.02 uur. Zorg ervoor dat je
op tijd aanwezig bent op het opstelterrein en dat alle spullen in
orde zijn. De exercitiegroep zal
om 16.00 uur optreden op het
terrein met de blauwe vlag. De
marswedstrijden van het korps
zijn om 15.10 uur op het terrein
met de rode vlag.
De beoordelingen vinden plaats
tussen 14.45 uur en 15.45 uur op
het openingsterrein / terrein
met de witte vlag. Onze optekenaar tekent op om 16.40 uur
bij boom 11 rechts voor schutterij St. Margaretha Ittervoort.
De schutters schieten op boom
16 rechts nummer 32. Controleschoten van 16.45 tot 16.50 uur.
Schieten van 16.50 tot 17.30 uur.
Iedereen veel succes gewenst!
Omroep P&M gaat een TVspecial maken over het OLS.
Daarin staat onze schutterij
centraal. De schutters worden
deze week bij de schietoefeningen door een cameraploeg bezocht. Onze hele schutterij en
in het bijzonder onze zes schutters Mark Stemkens, Cindy
Lemmen, Joep van der Asdonk,
Lilian van de Kruijs, Toon van
Heugten en Sjra Stultiëns en
onze buksmeester Harry Thijssen worden aanstaande zondag
tijdens het OLS gevolgd. Wanneer de special wordt uitgezonden is op dit moment nog niet
duidelijk. Iedereen veel succes
en een heel mooi OLS gewenst.
Oefenen OLS
Als voorbereiding voor het OLS
zijn er nog twee repetities voor
het korps: aanstaande woensdag 2 juli om 19.00 uur en aanstaande zaterdag om 18.00 uur.
Het tweede gedeelte van de repetitie aanstaande zaterdag om
19.00 uur verwachten we alle
geüniformeerde leden, om gezamenlijk exercitie te oefenen.
Start van Techbasium met ’n Ziel
NEERKANT - Museum Techniek met ’n Ziel start op 24
juni met wat ze noemen:
Techbasium met ’n Ziel. De
aftrap vond deze dag plaats
in groep 8 op basisschool St.
Willibrordus in Neerkant.
De ambities van de museumvrijwilligers voor wat betreft
het Techbasium zijn om de
jeugd enthousiast te maken
voor techniek zodat ze zelf iets
gaan doen met techniek in hun
vrije tijd, vertrouwd raken met
techniek in het basisonderwijs,
een techniek en/of natuurwetenschappelijke richting kiezen in voortgezet onderwijs,
een technische richting kiezen
in vervolgonderwijs, en werk
zoeken in een op technisch georiënteerd bedrijf. Het museum
wil dit bereiken door structureel
een programma aan te bieden
aan de schoolgaande jeugd vanaf groep 6 van de basisschool.
Deze doelstellingen kunnen
alleen een in duurzame, lange
termijn aanpak gerealiseerd
worden.
De leerlingen heten in het Techbasium ‘Vraagal’ en de instructeur heet ‘Weetal’. Als ‘Weetal’
het ook niet weet, vraagt hij het
aan ‘professor Goegul’. Bij het
bedenken van nieuwe dingen,
worden ze op de achtergrond
geholpen door de werkgroep
‘Willie Wortel’. Het programma
van Techbasium bestaat uit een
museumbezoek met zoektocht
voor groep 6, 7 en 8.
Komend schooljaar heeft groep
8 hetzelfde programma, wel
al een beetje moeilijker dan in
groep 7, omdat er geen voorliggende kennis als basis ligt. Volgend jaar is de moeilijkheidsgraad in groep 8 een stuk hoger
en wordt voortgebouwd op de
kennis van groep 7. Na een korte uitleg gaan de leerlingen door
een zelflerende aanpak aan de
slag en worden daarin begeleid.
Het Technasium biedt dus een
structureel aanbod voor groep
6, 7 en 8 van de basisschool.
Over de drie groepen heen krijgt
iedere leerling die deelneemt
aan het programma in totaal
zes dagdelen een oriëntatie op
techniek.
Het museum zoekt samen met
deelnemende basisscholen naar
een sponsor die het programma
minstens voor een periode van
drie jaar (een volledige cyclus)
financieel haalbaar wil maken
voor een bedrag van 900,- euro
op jaarbasis. Aan de basisschool
wordt gevraagd om het vervoer
met enkele ouders te regelen,
die dan ook op dat dagdeel bij
het programma van hun kinderen worden betrokken door
het museum. Verder moet de
school de vervoerskosten voor
de vrijwilligers betalen, die op
school de lessen komen verzorgen.
De basisschool in Neerkant
start als eerste met het Techbasium. De heer en mevrouw
Verstappen-Sonnemans
van
betonfabriek De Heitrak treden
op als sponsor voor de school
in de komende drie jaar.
Het Techbasium wil aansluiten
bij andere oriëntaties op techniek waar sommige basisscholen al deel aan nemen, zoals bedrijfsbezoeken, energieproject
en dergelijke.
HSV De Noordervaart
MEIJEL - Jeugd
Aanstaande 3 juli staat er weer
een bekerwedstrijd op het programma voor de jeugd en wel
op visvijver De Donk. Men kan
zich inschrijven tot 17.30 uur
en er wordt gevist van 18.00 tot
20.00 uur.
Finale jeugdselectie
Afgelopen zaterdag was er
de finale van de selectievissen
voor de jeugd te Roermond.
Dit was tevens de wedstrijd
om zich voor het Nederlands
kampioenschap te plaatsen dat
later in het jaar wordt gehouden te weten 6 september op
de Arkervaart te Nijkerk. Van
onze vereniging hadden zich,
middels hun voorselectiewedstrijden, Sjoerd Verstappen en
Joeri van Lieshout zich weten te
plaatsen voor deze finale. Voor
de Meijelse vissers ging het niet
slecht: Joeri van Liesout stond
voor de derde keer op rij op
het podium, na twee jaar achter
mekaar Limburgs kampioen te
zijn geworden werd hij nu 3e in
de B-categorie. Ook voor Sjoerd
Verstappen ging het goed. Middels een 6e plaats in zijn vak en
11e in totaal in zijn klasse heeft
hij zich, net als Joeri, geplaatst
voor het Nederlands Kampioenschap. Jongens proficiat.
1030 gram, gedeelde 8e Harrie
Verberne en Henk Sanders met
1025 gram en 10e Jozef van Lieshout met 795 gram. Daar het
hier de tweede wedstrijd betrof,
moest de eerste wedstrijd om de
Alterna trofee er ook bij gepakt
worden en bleek na telling dat
Mat Sanders de mooie (blauwe)
wisseltrofee in ontvangst mocht
nemen. Mat proficiat.
Volgende week staat de Noordervaart weer op het programma en wederom met de vair.
Dan wordt ook bekend, na de
tweede koningswedstrijd, wie
zich de nieuwe koning van HSV
De Noordervaart mag noemen.
Selectie Feeder
Aanstaande zaterdag is er de
selectie Feeder op de Maas te
Maasbracht. Tijdens deze selectie kan men zich plaatsen voor
het NK Feeder dat later dit jaar
wordt gehouden, op 13 september, aan het Prinses Margrietkanaal nabij Kootstertille. Van
onze vereniging doen Rob van
der Meer en Gerard de Bakker
mee aan deze selectie. Succes.
Topcompetitie
In het weekend van 5/6 juli
wordt het tweede weekend van
de topcompetitie vervist en wel
op het Noordwillemskanaal nabij Vries in de buurt van Assen.
Vanaf deze plaats veel succes
Senioren
Afgelopen zondag was de twee- voor Jos Bukkems,Mat Leunisde wedstrijd in het kader van sen en Coen van Bommel van
de Alterna wisselbeker. Johnny onze vereniging.
van Lieshout wist deze wedstrijd te winnen met 2795 gram,
2e William Scheenen met 1805
gram, 3e Mat Pijnenburg (die 110
stuks vis had) met 1630 gram, 4e
Peter Kirkels met 1380 gram,
5e Ber Janssen met 1245 gram,
6e Rob van der Meer met 1095 MEIJEL - Uitslagen
gram, 7e Charlie van Rhee met Wedstrijd in Schijndel 28 en 29
juni.
Enkelspan paard 3e klasse: Peter
en Annelies Zeegers met paard
Canita 3e plaats.
Menclub
Op d’n Bok
PSV de Ruif
MEIJEL - In het weekend van
21 en 22 juni vond er in Helden
de Heldense Ruiterdagen plaats.
Laurie van Lier behaalde met
Fiero in de klasse DL2 dressuur
een 4e plaats met 181 punten.
Afgelopen zaterdag vond er in
Reuver een Concours Hippique
plaats. Gwen van Kimmenade
werd met Daylight in de klasse
CL1/CL2 1e met 202 punten.
Floortje van Seccelen is met
Boris in de klasse EB dressuur 1e
geworden met 190 punten en 3e
met 193 punten.
Agenda
Vrijdag 18 juli: algemene ledenvergadering, met indeling rooster voor het parkeren tijdens de
jaarmarkt. Aanvang 20.00 uur
bij café/restaurant Colé.
Vrijdag 25 juli: het regelen van
het parkeren tijdens de jaarmarkt.
Zaterdag 16 augustus: schieten
aanvang 17.00 uur voor alle
leden en partner. Daarna om
circa 19.00 uur onze vanouds
gezellige barbecue. Verdere info
volgt nog.
pagina 26
De Gouden Leeuw Uitgeverij BV
Steenstraat 91
5981 AD Panningen
Postbus 7214, 5980 AE Panningen
Tel. 077-3071980
Fax. 077-3076043
Bezorgklachten
Goutier, tel. 077-3074760
Uitgever
A en C Media BV
Postbus 528, 6040 AM Roermond
Nationale verkoop
[email protected]
Advertenties
Tel. 077-3071980
E-mail: [email protected]
Inzendtermijn advertenties
Maandag vóór 12.00 uur
woensdag 2 juli 2014
Kom eens Oppe Koffie
MEIJEL - Oppe Koffie is een
laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen: jong en oud,
beperkt of onbeperkt, waar je in
gezamenlijkheid kunt genieten van het enthousiasme van
de bijzondere medewerkers en
desgewenst kunt aansluiten bij
eenvoudige activiteiten. ’Doe
Dorpsvervoer
Groene Kruis Voeding en Dieet
Tel. (077) 373 92 53
Groene Kruis Kraamzorg
Tel. (088) 610 61 06
(24 uur per dag bereikbaar)
Voor informatie en advies over
de zorgdiensten van De Zorggroep,
Groene Kruis, verzorgingshuis,
verpleeghuis en voor het lenen,
huren of kopen van hulpmiddelen:
Medipoint Groene Kruis Winkel
Raadhuisstraat 114, Panningen
Openingstijden ma t/m vrij
09.00-17.30 uur
Zaterdag 10.00-16.00 uur,
tel. (088) 610 88 61
Appartementen De Groenling
Steenbakkersstraat 78, Panningen
Groepswoningen Piushof
Piushof 85 B1 t/m B5, Panningen
Groepswoningen Ruijsstraat
Ruijsstraat 78-82a, Helden
Groepswoningen Broekstraat
Broekstraat 65, Maasbree
Appartementen Broekstraat
Broekstraat 65, Maasbree
Zorgcentrum Ter Borcht
Zuivelstraat 5, Baarlo
Dagvoorziening De Koeberg
Aan de Koeberg 3, Helden-Dorp
Dagverzorging Hof van Kessel
Koninginnelaan 14, Kessel
Dagverzorging In den
Clockenslagh
In den Clockenslagh 1, Maasbree
Dagvoorziening De Wieksjlaag
Bér Vullingsstraat 2, Beringe
Zorgboerderij De Oda Hoeve
Heldenseweg 10, Kessel
Dagverzorging Zorgcentrum
Ter Borcht
Zuivelstraat 5, Baarlo
Dagvoorziening Ringoven
Ringovenstraat 12, Panningen
Dagbehandeling voor mensen
met dementie
Piushof 85, Panningen
Groene Kruis maakt deel
uit van De Zorggroep
www.dezorggroep.nl
Priesternooddienst
Inloopcafé Meijel
MEIJEL - Zondag 13 juli opent
Inloopcafé Meijel, gevestigd in
biologische frambozenkwekerij
Raspberry-maxx aan de SteenRedactie
oven 28, haar deuren. Een rustE-mail: [email protected]
punt in de natuur, nabij natuurInzendtermijn kopij
gebied de Groote Peel, met een
Vrijdag vóór 10.00 uur
Sportuitslagen
vleugje nostalgie! Elke woensTot maandag 8.00 uur
dagmiddag van 13.30 tot 16.00
uur staan de deuren open voor
een moment van rust, een luisterend oor, een goed gesprek, onder het genot van een kopje kofMEIJEL - Aanmelden maandag fie of thee en ambachtelijk gebak.
tot en met vrijdag tussen 08.30 Ook zijn er maandelijks thema’s
en 16.30 uur via zorgcentrum, die besproken worden en nodigen ze burgers en ondernemers
tel. 466 78 78.
uit om te komen vertellen over
wat hen bezig houdt. Voorbeelden van thema’s zijn hobby’s,
opvoeding, passies, voeding,
natuur en dergelijke. Ook is er
Klantenservice De Zorggroep
Tel. (088) 610 88 61
(www.groenekruis.nl)
24 uur per dag bereikbaar voor:
Groene Kruis Thuiszorg
Verpleging, verzorging en
huishoudelijke hulp
ParochieNieuws
maar alsof je thuis bent’, is dan
ook het motto van oprichters
Bertine en Wilmy. Ze nodigen
iedereen graag uit om een kijkje
te komen nemen en Oppe Koffie te komen op zondag 6 juli
vanaf 11.00 uur. Oppe Koffie is
gelegen aan Raadhuisplein 3 in MEIJEL - Is uw eigen priester
Meijel.
afwezig en hebt u toch dringend een priester nodig vw het
sacrament der zieken? Bel dan
(077) 354 88 88 van Sensoor
Telehulpverlening Limburg. Zij
zoeken voor u een vervangende
ruimte voor creativiteit. Het In- priester uit de buurt.
loopcafé is een ontmoetingsplek
voor jong en oud. Door samen
te werken met de burgers van
Meijel en omgeving wil de organisatie van het inloopcafé een St. Nicolaas
mooie ontmoetingsplek creëren
voor en door bezoekers. Tevens MEIJEL - Kapelaan Roger Maebieden ze schoen- en kledingre- nen
paratie aan, zodat uw schoenen Pastorie: Kerkstraat 5, Meijel,
en kleding nog een tweede kans tel. (077) 466 18 50.
krijgen. Inloopcafé Meijel is nog Kerkbijdrage:
banknummer
op zoek naar vrijwilligers die op 1334.05.613 t.n.v. administratie
woensdagmiddag mee willen Kerkbijdrage Meijel.
helpen. Ze heten iedereen van Spreekuur: maandag van 19.30
harte welkom bij de opening op tot 20.00 uur; donderdag van
13 juli vanaf 10.00 uur.
11.00 tot 12.00 uur.
In dringende situaties, bij een
verzoek om een priester: Rector
Mouës, tel. (077) 466 29 40 of bij
een der buurtpastores.
MEIJEL - Maandag 7 juli 19.30 Algemene vragen:
uur is er een avondbijeenkomst tel. 06-51784183.
voor leden en belangstellenden. Kerkbestuur: secr.kerkbestuurWanneer het weer het toelaat [email protected]
zullen we de avond in de bui- Weblog parochie: http://www.
tenlucht gaan vullen. Deze parochiemeijel.nl
avond gaan we met de fiets naar Kerkradio: tel. 06-51784183.
het Brabants Molentje en het
Zondag 6 juli:
Deurnes Kanaal.
14e zondag door het jaar. Begin
Zomervakantie.
10.00 uur: Hoogmis, met Herenkoor. Intenties: Miranda
Berben-Jans (coll.), Johannes
v. Oostaijen en Dorothea v.
MEIJEL - Voor informatie neem Ratingen (gest.jaard.), Wim v.
contact op met Corrie op den Oostaijen en Pop v. OostaijenDrink, tel. 466 34 16, b.g.g. 466 de Wert (gest.jaard.). H. Mis uit
Dankbaarheid.
27 82, 466 22 68 of 466 32 36.
Infoloket
MEIJEL - Het infoloket van de
KBO in d’n Binger is elke maandagmorgen open van 10.00 tot
11.00 uur voor allerlei zaken.
Aansluitend van 11.00 tot 12.00
uur is er een zorgvraaguurtje.
Deskundigen met kennis over
zorg zullen u dan te woord
staan. Ook kinderen, familie en
buren zijn welkom als zij vragen hebben over ouderen waar
ze een band mee hebben.
Voor hulp en advisering zijn de
Ouderenadviseurs altijd bereikbaar via tel. (077) 466 28 81 of
(077) 466 90 74 of per mail [email protected]
Ketter
Nieuwsflits
MEIJEL - Vrijdag 4 juli en zondag 6 juli zijn de laatste avonden dat we open zijn voor onze
zomerstop. Vanaf zondag 24
augustus gaan we van start met
een nieuw seizoen en zijn we
weer geopend op de reguliere
tijden.
Dienstrooster
Donderdag 3 juli: Monique &
Henk
Vrijdag 4 juli: Davy & Niels
Zondag 6 juli: Roy & Erwin
Openingstijden:
Donderdag: 20.00-22.00
Vrijdag: 20.00-00.00
Zondag: 19.00-22.00
Vrijwilliger worden? Stuur dan
een mailtje naar [email protected]
nl.
Kinderfeestjes: Patries Roelofsma, tel. 06-27127034.
Contact: [email protected] of
Facebook.com/JeugdhonkDeKetter
Meijel
IVN
Algemene
Hulpdienst
Alzheimer Café
PEEL EN MAAS - Op dinsdag
15 juli is het Alzheimer Café Peel
en Maas geopend in gemeenschapshuis ‘t Erf, Kapelaan
Nausstraat 5 te Egchel. Het café
is een maandelijkse ontmoetingsplek waar mensen met
dementie, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en
openhartig over dementie en
aanverwante thema’s kunnen
Maandag 7 juli:
H. Maagd Maria, Zoete Moeder
van Den Bosch
19.00 uur: Rozenkrans, in de
dagkapel echter geen H. Mis.
(Vanaf 18.30 uur mogelijkheid
tot stille Aanbidding).
Dinsdag 8 juli:
09.00 uur: H. Mis, tot intentie
van alle gezinnen en families
(dagkapel). Aansluitend gelegenheid tot koffiedrinken, op
de pastorie.
Woensdag 9 juli:
10.30 uur: (Sint Jozef Wonen en
Zorg)- H. Mis.
Donderdag 10 juli:
09.00 uur: H. Mis, tot intentie
van alle parochianen.
09.30-10.00 uur: gelegenheid
tot stille Aanbidding en persoonlijk gebed.
Zaterdag 12 juli:
15e weekend door het kerkjaar
19.00 uur: Avondmis, met Dameskoor. Intenties: Mart Verstappen (coll.), Pieter Vestjens
(coll.), Henk Vlek en Truus
Derckx (jaard.), Piet Neessen, To
Neessen-Hendriks (gest.jaard.),
An Berben-Verhaegh (verjaardag). H. Mis uit Dankbaarheid.
Zondag 13 juli:
Geen viering in de parochiekerk
Doopvieringen
13.30 uur: Esmee Rijs (4 jaar) en
Tygo Rijs (2 jaar), Trambaan 4.
Lezers
Zondag 6 juli 10.00 uur: Frank
v.d. Nieuwenhof.
Zaterdag 12 juli 19.00 uur: Annie Hanssen.
Acolieten
Zondag 6 juli 10.00 uur: Willy
Geraets.
Zaterdag 12 juli 19.00 uur: Nico
van Rijt.
Wetens
Waardig
Kerkbestuur
E-mailadres:
[email protected]
Weblog parochie
http://www.parochiemeijel.nl
Om even bij
stil te staan
Denken
Eerst dacht ik: ‘niet aan denken’,
Dat heb ik toen gedaan,
maar twee seconden later,
dacht ik er tòch weer aan.
Nee, zo eenvoudig is dat niet,
want weet je, wat je doet,
je denkt er óók aan als je denkt,
dat j’er niet aan denken moet.
(Toon Hermans)
Neerkant
St. Willibrordus
NEERKANT - Zaterdag
19.15 uur: eucharistieviering,
gemengd kerkkoor. Intenties:
Adriaan v. Hameren en Nel v.
Hameren- v. Meijel; Nelie SmitsRoosen en Hermanus Smits en
Martien Smits; Noud Bakker
v.w. verjaardag, Thei Bakker en
Noldien Bakker- Engels en Liza
Giesen; Gerrit van Well jrgt;
Sjang en Miet Beijers v.d. Mortel en kinderen en kleinkind en
achterkleinkinderen; Familie
Biemans- Hagens; Gerrie Beurskens namens vriendengroep.
Laika vermist
praten. Het thema voor deze
avond is: DVD mevr. Bogers:
vervolg deel 3. Inloop is vanaf
19.00 uur en aanvang van het
programma is om 19.30 uur. De
avond wordt uiterlijk 21.30 uur
afgesloten. De toegang is gratis. Meer info via Piet Selen, tel.
(077) 307 73 50.
Dinsdag 19 augustus is er geen
Alzheimercafé in verband met
vakantie.
VakantieBieb
MEIJEL - De Bibliotheek geeft
deze zomer weer een cadeautje
weg dat lezen tijdens de zomervakantie stimuleert: de VakantieBieb-app.
De VakantieBieb biedt een leuk
leespakket voor het hele gezin
met romans, thrillers, kinderboeken, tijdschriften, reis- en
taalgidsen. Gemakkelijk in gebruik: de lezer kiest een aantal
e-books, die in een virtuele boekenkast komen te staan. Een
internetverbinding voor het
lezen van deze e-books is na het
downloaden niet meer nodig.
De VakantieBieb is ‘open’ van 1
juli tot en met 31 augustus.
De dienst is gratis beschikbaar
voor alle leden én niet-leden
van de Bibliotheek. De nieuwste versie van de VakantieBieb
is vanaf 1 juli beschikbaar in
de App Store en Google Play
Store.
MEIJEL - Vermist sinds 28 mei: haar. Heeft u haar gezien erLaika boomer met zwart/wit gens? Bel dan: 06-24549733.
Open bijenhuis
DEURNE - Op zondag 6 juli,
van 13.00 tot 16.30 uur, houdt
bijenhoudervereniging St. Ambrosius Peelland open huis op
het terrein van de Ossenbeemd
Kijk voor meer informatie op aan het Haageind 31 te Deurne.
Er zijn dan imkers aanwezig
www.vakantiebieb.nl
die u van alles kunnen vertellen
over hun ervaringen met bijen,
ook het terrein van de Ossenbeemd is dan geopend. Meer
info via J. Berkers, tel. (0493)
31 77 28 of mail [email protected]
chello.nl
woensdag 2 juli 2014
pagina 27
Verse aardbeien,
kersen en
blauwe bessen
Automaat: 7 dagen per week bereikbaar
Winkel: woensdag 9.00-17.00 uur
zaterdag 9.00-15.30 uur
52% KORTING
01
Ola soft & creamy schepijs
schepi
epiijs
js
vanilla of chocolate
bak 1,5 liter
1.89
www.boutenaardbeien.nl
Vermoeidheid-burnoutniet lekker in je vel,
hooggevoelig?
Cranio Sacraal Therapie
helpt.
Lena De Troch, Meijel,
Stress-Burnout Coach,
Trauma- en Relatietherapeut.
Infoavond 06-46616505
www.ikingroei.nl Terugbetaling zorgverzekering
Bouw- en klusbedrijf
Jack Muijsenberg. Voor
al uw bouw-, renovatie en
onderhoudswerk voor huis
en tuin. Tel. 06-20448532.
Gebakken klinkers,
oude en nieuwe.
www.vanwoezik
sierbestrating.nl
Tel: (077) 466 25 79, Meijel
Cartridge leeg?
Wij hervullen alle gangbare
cartridges voor uw printer.
Vanaf € 3,50.
Voor meer info:
Videoland Panningen,
tel. (077) 307 60 09
Gespecialiseerd in
tuinbestratingen
www.vdbeuken.com
Straatmakersbedrijf
Mob. 06-53751245 of
Tel. (077) 466 34 56
[email protected]
Gevraagd sloopauto’s wel/
niet lopend, deze worden
opgehaald, gelijk vrijwaring
en € 100,00 contant.
Tel. 06-53138559.
Cortina Transport U4
100
Unox stevige soep
oep 80
800
00 ml
m
alle varianten
per blik
1.62 1.99
TOT 50% KORTING
EXTRA AANBIEDINGEN!
Hertog Jan bier
krat 24 flesjes à 300 ml
stoere degelijke transportfiets
voor- en achterdrager
rollerbrakes voor/achter
Shimano Nexus 3 versnellingen
batterijverlichting voor/achter
ook in herenfiets leverbaar
Adviesprijs
14.39
€ 599,-
Week 27
262014
2014
Week
C1000 Harald & Ilse van Beek
Openingstijden
Prijswijzigingen, drukfouten en
Kerkstraat 43, 5981 CD Panningen
ma. t/m woe. 08.00 - 20.00 uur
uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen
zijn niet bestemd voor grootverbruikers
Tel. (077) 308 12 70
[email protected]
do. t/m vr.
za.
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 20.00 uur
zo.
11.00 - 17.00 uur
en/of wederverkopers. Maximaal
4 aanbiedingen per klant.
11.48
7.50
WIJ ZIJN IEDER
E
@C1000Panningen
www.facebook.com/C1000Panningen
ZONDAG OPEN
11.00 -17.00 U
UR
Kijk voor de overige aanbiedingen op www.c1000.nl
www.pinterest.com/C1000Panningen
van Hövellstraat 72-74 - Helden
Tel. (077) 307 15 29
www.weltentweewielers.nl
10.39
Harald & Ilse van Beek
Dealer van o.a.:
Gazelle, RIH,
Bikkel, Cortina,
Loekie
krat 24 flesjes à 300 ml of
2 kratten 12 flesjes à 300 ml
Ontbijtservice
06-14358470
MEUBEL - OUTLET
Markt 99 - Panningen - Tel. (077) 307 79 38
VERKOOP VAN MEUBELS MET
30-80%
KORTING
Vers vlees uit eigen slagerij,
en dat proeft u!
Runderlende
75
500 gram
Gemarineerde
hamlappen
8
45
500 gram
4
Speelheuvelstraat 31
5711 AS Someren
Tel.: 0493-494640
Grillschijven
(heerlijk in de pan
of BBQ)
500 gram
Vleeswaren
Gerookte hampunt
100 gram
Peelham
(heerlijk gekruid)
100 gram
Gebraden gehakt
100 gram
53927051
•
•
•
•
•
•
Bavaria bier
345
155
155
099
!
!!
r .BYWVMHFXJDIULH&OFSHJFLMBTTF"
r$FOUSJGVHFUPFSFOUBMUQN
rXBTQSPHSBNNBTFOTUBSUVJUTUFM
r'MFYJEPTFQPFEFSFOWMPFJCBBSHFDPNCJOFFSE
r .BYWVMHFXJDIULH
r $FOUSJGVHFUPFSFOUBMUQN&OFSHJFLMBTTF"
r &$0#VCCMFUFDIOPMPHJF"RVBTUPQTFOTPS
r 4UBSUVJUTUFMFOSFTUUJKEJOEJDBUJF
r .BYWVMHFXJDIULH
r 1SP5FYUSPNNFM&OFSHJFLMBTTF"
r $FOUSJGVHFUPFSFOUBMUQN
r 0QUJ4FOTFBMUJKENJOJNBBMWFSCSVJL
Patrick
r r *OIPVEWSJFTSVJNUFMJUFS
r &OFSHJFLMBTTF"WSJFTWBLLFO
r "GNFUJOHFO)Y#Y%
YYDN
!
r 5PVDI$POUSPMCFEJFOJOH
r #PPTUGVODUJFPQBMMFLPPL[POFT
r &YUSBLJOEFSCFWFJMJHJOHFOQBV[FLOPQ
r /JTNBUFO)Y#Y%
YYDN
r /FUUPJOIPVELPFMFOMJUFS
r /FUUPJOIPVEWSJF[FOMJUFS
r QMBUFBVTHSPFOUFMBEFT
WSJFTWBLLFO
Witgoed specialist
!
r TUBOEBBSEDPVWFSUTBGXBTQSPHSBNNBT
r 7BSJP4QFFE*OUFOTJWF;POFFYUSBESPPH
r 7BSJP'MFY1SPLPSWFO"RVBTFOTPS"RVBTUPQ
r /JTNBUFO)Y#Y%
YYDN
* BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUW APPARAAT
50,- VOORAF BEREKEND - ACHTERAF VERREKEND
* BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUW APPARAAT
50,- VOORAF BEREKEND - ACHTERAF VERREKEND
* BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUW APPARAAT
50,- VOORAF BEREKEND - ACHTERAF VERREKEND
r #PWFOFOPOEFSXBSNUFFOIFUFMVDIUž$
r 7MBLHSJMMTUBOEFODJSDVMBUJFHSJMM
r .BHOFUSPO8BUU
r /JTNBUFO)Y#Y%
YYDN
&'$'23'2'14*%'
&'2%)'1023'01*+5'.
-
3 26
!
3 ,8
3 !
57!
3 ""
1/'1-/.&# 0..*.('.#