Biografieen sprekers en inhoud lezingen

Leergang Vernieuwing Wiskundeonderwijs
Sprekers - biografie en beschrijving onderwerp
Bijeenkomst 1 Wiskundige denkactiviteiten
John Poppelaars (ORTEC)
John Poppelaars is Director of Consulting for the ORTEC Consulting Group, a business
division of ORTEC, one of the world's largest independent providers of Advanced Planning
Solutions (APS) and Operations Research (OR) consulting services. John is a specialist in
the field of logistics, supply chain optimization, and workforce planning and scheduling,
and a passionate proponent of OR as a key business enabler. John works actively to
stimulate public awareness about the added value of mathematics and operations
research and the way in which their application can benefit both business and society.
John is an advisor to The Hague University of Applied Sciences, Erasmus University
Rotterdam, the Dutch Science Center Nemo and is regularly invited to guest lecture at
various universities. John earned a Master's degree in Econometrics from the Erasmus
University Rotterdam in the Netherlands.
Over de lezing
Het gebruik van wiskundige methoden in het bedrijfsleven heeft de afgelopen jaren een
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Computerprocessoren worden steeds sneller met
als gevolg dat optimalisatievraagstukken sneller kunnen worden opgelost en hun praktisch
toepasbaarheid toeneemt. Een tweede belangrijke factor is dat steeds meer data
beschikbaar komt waardoor nauwkeuriger modellen kunnen worden opgesteld waarmee
de kwaliteit van de beslissingen toeneemt. In deze lezing zal John Poppelaars, Directeur
Consulting bij ORTEC, ingaan op hoe wiskunde wordt gebruikt bij bedrijven als Shell,
KLM, NS, en TNT Express in het verbeteren van hun bedrijfsprestaties. Voor steeds meer
bedrijven is wiskundige optimalisatie noodzakelijk om te overleven in een steeds
complexer wordende wereld. Met de besliskracht die wiskunde biedt kunnen bedrijven hun
prestatie continue verbeteren, hun bedrijfsmodel aanpassen en nieuwe producten/markten
ontwikkelen. De wiskundige vaardigheden van een organisatie zijn daarmee een kritische
succesfactor geworden.
Paul Drijvers (cTWO en Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht)
Dr. Paul Drijvers is universitair hoofddocent bij het Freudenthal Instituut van de Universiteit
Utrecht en toetsdeskundige bij Cito. Als lid van de vernieuwingscommissie wiskunde
cTWO en als betrokkene bij de constructie van pilotexamens voor de nieuwe
wiskundeprogramma’s 2015 heeft hij zich beziggehouden met wiskundige denkactiviteiten
in de curricula. Tevens was Paul een van de redacteuren van het Handboek
Wiskundedidactiek, dat een hoofdstuk over denkactiviteiten bevat. Voor meer informatie
zie www.uu.nl/Staff/PHMDrijvers.
Leergang Vernieuwing Wiskundeonderwijs
Over de lezing
In de nieuwe examenprogramma's wiskunde voor havo en vwo, die naar verwachting per
2015 in klas 4 zullen worden ingevoerd, vormen denkactiviteiten een belangrijke
invalshoek (www.ctwo.nl). Het gaat daarbij onder andere om het stimuleren van
probleemoplossende vaardigheid en onderzoekende houding. Dit streven past bij
onderwijs met aandacht voor creativiteit, differentiatie en talentontwikkeling. De vraag is op
welke manier dit zowel in de 'gewone' les als in speciale wiskundeactiviteiten kan worden
gerealiseerd. In de presentatie wordt op deze vraag ingegaan. In het bijzonder wordt
aandacht besteed aan wat we onder denkactiviteiten verstaan, welke vraagtekens je
hierbij kunt zetten en hoe je je lessen ‘denkactiever’ kunt maken. Tevens passeert een
aantal voorbeelden de revu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Bijeenkomst 2 Statistiek / grote bestanden
Eric Cator (Radboud Universiteit Nijmegen)
Eric Cator promoveerde in 1997 aan de Universiteit Utrecht in de functionaal analyse.
Daarna ging hij aan de TU Delft werken als universitair docent en maakte een switch naar
de mathematische statistiek, en later ook naar de kansrekening. Hij is sinds 2012
hoogleraar Toegepaste Stochastiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast zijn
sterk wiskundig georiënteerd onderzoek, heeft Eric ook veel ervaring met praktische
toepassingen van de statistiek. Hij heeft samen met een collega in 2007 een statistisch
advies bureau opgezet, en heeft velerlei bedrijven en organisaties geadviseerd, variërend
van het ministerie van Economische Zaken tot Shell.
Over de lezing
In deze lezing zal ik proberen te laten zien dat met behulp van simulatie, statistische
concepten op een intuïtieve manier duidelijk zijn te maken, zonder gebruik te hoeven
maken van wiskunde boven het elementaire niveau. U kunt hierbij denken aan het
inzichtelijk maken van verdelingen, het vergelijken van verschillende schatters en het
toetsen van hypothesen. De voorbeelden hoeven niet beperkt te blijven tot standaard
modellen waarvoor alles uit te rekenen is, en daarmee kan het belang van statistiek veel
duidelijker worden gemaakt. Deze methode vereist een zekere handigheid met een
statistisch pakket. Ik hoop iedereen ervan te kunnen overtuigen dat met behulp van een
aantal duidelijke voorbeeld scripts (stukjes code) dit een beperkte investering van tijd zal
blijken.
Leergang Vernieuwing Wiskundeonderwijs
Henry Kuipers (Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden)
Henry Kuipers is werkzaam als docent onderzoeksmethodologie en statistiek bij de
Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Hij is hier verantwoordelijk geweest voor
het opzetten van de onderzoeksleerlijn. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden van
studenten, die voor opdrachtgevers uit het werkveld toegepast onderzoek moeten doen
en daarbij statistiek nodig hebben. Verder adviseert hij het lectoraat op het gebied van
onderzoek en statistiek.
Over de lezing
Er is steeds meer digitale informatie beschikbaar voor onderzoek; denk bijvoorbeeld aan
een onderzoek waarbij dieren gezenderd zijn. Elke 6 seconden kan een zender registreren
waar een dier zich bevindt. De geregistreerde gegevens kun je dan koppelen aan hoogte-,
bodem- en vegetatiegegevens van het gebied en aan weersgegevens die allemaal digitaal
beschikbaar zijn via internet. Je ziet dan ook dat steeds meer studenten/leerlingen
de beschikking hebben over grote bestanden waar ze statistische analyses op
moeten uitvoeren om hun onderzoeksvragen te beantwoorden. In de lezing wordt via
voorbeelden uitgelegd hoe je gebruik kunt maken van conceptuele modellen om de
(verwachte) relaties tussen de variabelen in een groot bestand te visualiseren. Ook wordt
een stappenplan behandeld dat je zou kunnen gebruiken om te komen tot een
selectie van onafhankelijke variabelen die zoveel mogelijk van de variatie in een
afhankelijke variabele verklaren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met wisselwerking
tussen de onafhankelijke variabelen en dat sommige onafhankelijke variabelen
“biologisch” belangrijker zijn dan andere voor het onderzoek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Bijeenkomst 3 Analytische meetkunde
Martijn Slob (LIME)
Martijn Slob studeerde in 1997 af in de technische wiskunde aan de Technische
Universiteit Eindhoven, waarna hij bij ASML als ingenieur aan de slag ging. Na vijf jaar
maakte hij de stap naar het onderwijs en heeft hij de daaropvolgende vijf jaar als
wiskundedocent gewerkt aan het Sint Willibrord Gymnasium te Deurne. In die periode
ontwikkelde hij in zijn vrije tijd tevens het programma AlgebraKIT, welke oneindig veel
wiskundeopgaven kan genereren en stap voor stap kan oplossen. AlgebraKIT is voor
iedereen gratis toegankelijk via de site van Math4all (http://www.math4all.nl), waar Martijn
inmiddels bestuurslid is.
Sinds 2007 is Martijn werkzaam voor LIME, een wiskundig ingenieursbureau, gericht op
het oplossen van industriële problemen met een wiskundig karakter. LIME is
gespecialiseerd in de meest toepasbare vormen van de wiskunde, zoals
computersimulatie, optimalisatie, operational research en beeldanalyse. Voorbeelden van
projecten die door LIME zijn uitgevoerd zijn het versnellen ('tunen') van
Leergang Vernieuwing Wiskundeonderwijs
productiemachines, fotogebaseerde kwaliteitscontrole van treinmaterieel, simulatie van
LNG door flexibele buizen, optimalisatie van verpakkingsdozen in distributiecentra en het
ontwikkelen van calibratiealgoritmen voor hightech machines.
Over de lezing
In deze presentatie zal ik ingaan op een project dat LIME heeft uitgevoerd voor de
European Space Agency (ESA). Dit project betrof de Japanse ruimtesonde "Hayabusa",
welke na een reis van enkele jaren terugkwam in de dampkring en daar desintegreerde en
verbrandde. Dit proces is gefilmd vanuit twee vliegtuigen en het was de taak van LIME om
de baan van de brokstukken te berekenen. Het bepalen van 3d-posities door combinatie
van 2d-afbeeldingen staat bekend als triangulatie, een methode die zwaar leunt op de
analytische meetkunde.
Aad Goddijn (Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht)
Drs. Aad Goddijn is tot 2012 werkzaam geweest als ontwikkelaar wiskundeonderwijs bij
het IOWO en het Freudenthal instituut. Hij heeft daarbij bijdragen geleverd aan vooral het
meetkundeonderwijs voor diverse stromen in het VO. Hij ziet meetkunde graag als een
samenhangend geheel waarin plaats is voor op realistische ervaring gestoelde
meetkundige intuities en voor denken met meer abstracte en formele hulpmiddelen.
Over de lezing
In de nieuwe examenprogramma's voor 2015 voor VWO is het onderdeel meetkunde
beschreven als 'meetkunde met coordinaten'. In oude tijden werd meetkunde op school in
gescheiden lessen gegeven, puur op axioma's en en bewijzen gebaseerde meetkunde
enerzijds, waarin resultaten door redeneren worden bereikt en anderzijds op coordinaten
en algebra gebaseerde analytische meetkunde, waarin resultaten door berekening worden
bereikt. Binnen het nieuwe programma willen we graag juist de samenhang tussen de
schijnbare uitersten van meetkundige figuur en algebraïsche formulering aan het licht
brengen. Aan de hand van enkele meetkundig/algebraïsche problemen op diverse
niveau's gaan we daar in de werkgroep die samenhang verkennen en de vraag stellen hoe
meetkunde algebraïsch inzicht (en vaardigheid?) bij de leerlingen kan bevorderen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Leergang Vernieuwing Wiskundeonderwijs
Bijeenkomst 4 Authentieke toepassingen van wiskunde
Edwin Vollebregt (VORtech & TU Delft)
Edwin Vollebregt studeerde technische wiskunde in Delft en is hier vervolgens ook
gepromoveerd. Binnen VORtech heeft hij allerlei rollen vervuld van uitvoerend werk,
ontwerpen, projectleiding tot strategie en beleidsvorming. Hij is jarenlang betrokken
geweest bij de werkzaamheden van VORtech voor Rijkswaterstaat en Deltares.
Tegenwoordig richt hij zich op het verder ontwikkelen van het CONTACT-model dat de
interactie tussen treinwielen en rails beschrijft. Dit model wordt wereldwijd gebruikt voor
het onderzoeken van slijtage en beschadiging en voor het optimaliseren van de profielen
van wielen en rails. Een groot deel van het werk bestaat uit wetenschappelijk onderzoek.
Dit wordt uitgevoerd aan de TU Delft en wordt in wetenschappelijke vakbladen en op
conferenties gepresenteerd.
LinkedIn: http://www.linkedin.com/profile/view?id=15095079
VORtech is een bedrijf van zo'n 20 personen in Delft dat zich bezighoudt met het maken
van simulatieprogrammatuur voor diverse klanten in Nederland. Het is een spin-off van de
TU Delft, opgericht in 1996 door Mark Roest en Edwin Vollebregt tijdens hun
promotieonderzoek bij de wiskunde-afdeling aldaar. Het bedrijf is voortgekomen uit het
idee dat het maken van rekenmodellen deels niet goed past bij de bedrijven die
zelf aan simulatie doen. De meerwaarde van VORtech is dat ze gespecialiseerde
wiskundig programmeurs op een flexibele manier kan aanbieden, zodat de beste kennis
van de verschillende aspecten effectief kan worden gecombineerd.
Over de lezing Computersimulatie van waterbeweging in kustwateren
In de voordracht proberen we een overzicht te geven van wat er komt kijken bij het maken
van een goed simulatiemodel. De toepassing van het waterbeheer is hierbij een voorbeeld
waar we bij VORtech jarenlang aan hebben mogen bijdragen. We beginnen bij Lorentz en
het wiskundigbeschrijven van een fysisch systeem. Via de Deltawerken komen we bij
numerieke analyse en computersimulatie. Het onderwerp van parallel rekenen brengt ons
bij technieken voor software-ontwikkeling. Tenslotte kijken we naar het gebruik van
metingen voor verdere verbetering van het rekenmodel.
Rebecca Hamer (International Baccalaureate)
Rebecca Hamer is onderwijskundige en voormalig docent natuurkunde die vele jaren haar
wiskundekennis gebruikt heeft als beleidsonderzoeker van verkeer en vervoer,
gezondheid, onderwijs en ICT. Voor het Platform Bèta Techniek heeft zij in 2011-2012 op
de HU docentennascholing opgezet gericht op het introduceren van het integreren van
realistische beroepscontexten in de exacte schoolvakken. Een recent profiel is te vinden
op nl.linkedin.com/pub/rebecca-hamer/20/b79/40a/
Leergang Vernieuwing Wiskundeonderwijs
Over de lezing
Een belangrijke reden voor leerlingen om al of niet voor de exacte vakken te kiezen is (het
gebrek aan) een interessant toekomstperspectief. Leerlingen weten vaak niet welke
interessante beroepen bereikbaar zijn met een exact profiel en studie en hebben zeer
stereotiepe verwachtingen. Dit geldt nog het sterkst voor wiskunde. Rebecca geeft
suggesties die uitgetest zijn over hoe je als docent relaties legt tussen de schoolstof en de
breedte van de beroepspraktijk in Nederland? Hoe je interessante beroepsbeoefenaren
kunt ontmoeten en hoe je een gesprek voorbereid zodat je grote kans hebt om een lesidee
te ontdekken? Wat kun je in je klas nog meer doen om de leerlingen meer te betrekken en
meer enthousiasme voor wiskunde te kweken? En wat heb jij er als docent eigenlijk aan
om dit te doen?