welkomstboekje - Watersportvereniging Callenburgh

 “ Watersportvereniging “CALLENBURGH” Vlaardingen WELKOM Welkom. Allereerst heten wij u van harte welkom als aspirant-­‐lid bij onze vereniging. Wij wensen u hier een plezierige tijd toe. Mocht u onverhoopt tegen problemen aanlopen waar u niet uitkomt, kunt u altijd bij ons aankloppen. Introductie. Met behulp van deze introductie willen wij u een beeld geven van onze vereniging en hoe het er bij ons aan toe gaat. W.s.v. Callenburgh. W.s.v. Callenburgh is opgericht in 2010 en is op 31-­‐05-­‐2010 ontstaan uit de verenigingen de Kleiput en de Fuut. Het volledige adres van de haven luidt Watersportvereniging Callenburgh, Watersportweg 30-­‐32 3138 HD Vlaardingen tel: 010-­‐4747685 Het bestuur. De verantwoordelijkheid over het uit te voeren beleid is door de Algemene Ledenvergadering opgedragen aan een uit 7 leden bestaand bestuur. De functies en de namen van de huidige leden van het dagelijks bestuur treft u aan op de achterzijde van deze brochure. Achter de namen zijn de telefoonnummers vermeld. Belt u gerust indien u na het lezen van deze introductie nog meer informatie wilt. De havenmeester. Uw gastheren op de haven zijn de heer Aad Borsboom en Aad Broekhoven. Als havenmeester zijn zij belast met de dagelijkse leiding en het toezicht over de haven. Vanuit het bestuur heeft Havencommissaris Flip Peters de verantwoording over de haven. Het clubhuis. Het hart van de haven wordt gevormd door het clubhuis. Na afloop van een dagje watersport of in het vroege voorjaar, tijdens of na het klussen aan uw boot, ontmoet u hier onder het genot van een drankje uw watersportvrienden. Het clubhuis is dagelijks vanaf 09.00 uur geopend voor leden en donateurs van W.s.v. Callenburgh en passanten die zich in de haven bevinden. Alleen op zondag is het clubhuis vanaf 13.00 uur open. Sluitingstijd hangt af van de belangstelling. Verkrijgbaar zijn diverse alcoholvrije en alcoholhoudende dranken en snacks. Overige voorzieningen. De haven is uitgerust met een groot aantal voorzieningen voor mens en schip, waaronder: . Een botenkraan . Elektrische aansluitmogelijkheden . Stortplaats voor huisafval Parkeermogelijkheid . Sanitaire voorzieningen . Drinkwater op de steigers . . Een afspuitplaats Wat kan W.s.v. Callenburgh u bieden. De haven biedt u de volgende faciliteiten: 1. Waterligplaatsen gedurende zomer en/of winterseizoen. 2. Walplaatsen gedurende zomer en/of winterseizoen. 3 . Het uit en in het water brengen van schepen zonder staande mast (op hellingdagen en bij calamiteiten). 4 . Goede afgesloten parkeergelegenheid in de zomer. Wat mag W.s.v. Callenburgh van U verwachten. -­‐-­‐ Werkochtenden: W.s.v. Callenburgh is een vereniging en geen commerciële haven. Dit wil zeggen dat u als lid van onze vereniging VERPLICHT bent om twee maal per jaar werkzaamheden uit te voeren voor de vereniging. Het betreffen hier werkzaamheden die de haven ten goede komen. De data van uw werkzaamheden worden tijdig bekend gemaakt. Deze werkzaamheden vallen altijd op de zaterdag. Houdt daar rekening mee. Teneinde de vrijblijvendheid van deze werkochtenden tegen te gaan, is het bestuur en/of de algemene ledenvergadering bevoegd sancties uit te voeren. Bij iedere gemiste werkochtend wordt een sanctie opgelegd van 25 €. (max: 50 € per jaar) Wanneer u in uw eerste jaar niet voldoet aan de vastgestelde werkochtenden, kan het bestuur bepalen uw aspirant lidmaatschap NIET om te zetten in een vast lidmaatschap van onze vereniging. U dient dan de haven te verlaten. Na het eerste jaar kan het bestuur de algemene ledenvergadering voorstellen u te royeren als lid van onze vereniging. Wanneer u op een bepaalde dag niet in de gelegenheid bent om aan uw verplichting te voldoen, dient u voortijdig contact op te nemen met een havenmeester voor een alternatieve datum. Blijf dus nooit zo maar weg ! (Telefoonnummers: zie laatste pagina). -­‐-­‐ Financiën: In de maand december worden door de penningmeester de rekeningen verstuurd voor het jaarlijkse liggeld en contributie. Deze rekeningen dienen binnen 14 dagen betaald te zijn. Ook het bestuur dient aan de jaarlijkse onkosten te voldoen. Ook hier zijn de eerder genoemde sancties van toepassing. U weet als lid al lang van te voren dat deze rekening er aan komt. Mochten er door omstandigheden toch problemen zijn om tijdig aan uw betalingsverplichting te kunnen voldoen, dan dient U contact op te nemen met de penningmeester voor een regeling. -­‐-­‐ Schoonhouden van uw schip. Een haven waar schone schepen liggen geeft een beeld van de kwaliteit van de vereniging. Aan u is het dan ook om uw schip regelmatig schoon te maken en goed te onderhouden. U kunt daarbij gebruik maken van de drinkwater aansluitingen op de steiger. U dient dan wel een slang te gebruiken, die is voorzien van een spuitpistool om onnodig verlies van water te voorkomen. Het gebruik van een hogedrukreiniger is om milieu redenen NIET toegestaan. Het is ook NIET toegestaan om uw schip tijdens het vaarseizoen te voorzien van een afdekzeil. Toegang tot het terrein. Aan u wordt een sleutel (tag) uitgereikt, die u toegang geeft tot het terrein. Deze sleutel kan niet worden bijgemaakt. Een eventuele tweede sleutel kan, ook na voldoening van een borgsom, bij de havenmeester worden aangevraagd. Oplettendheid is geboden omtrent het toelaten van onbekenden op het haventerrein. Na binnenkomst dient u het hek te sluiten, zodat geen toegang kan worden gegeven aan onbevoegden. Het gaat hier om uw eigendommen en die van uw medeleden. Mededelingen. Leden en donateurs ontvangen enkele keren per jaar een nieuwsbrief. Hierin worden actuele zaken bekend gemaakt. Bovendien hangt aan de kantine een mededelingenbord, waarop eventuele boodschappen vermeld worden. Internet site. Wij wijzen u er op dat Callenburgh een eigen internet site heeft waarop ook alle belangrijke mededelingen, zoals het jaarrooster en mededelingen, worden vermeld. Op deze site kunt u zich aanmelden voor een “digitale” nieuwsbrief. Ook hier kunt u uw eigen mededelingen en|of vragen kwijt. Het adres is www.wsvcallenburgh.nl. Afwezigheid van de boot melden. Laat de havenmeester altijd weten, wanneer u voor langere tijd (vakanties) de haven verlaat. Uw box kan dan gedurende die periode voor passanten worden verhuurd, hetgeen ten goede komt aan de vereniging. Reglementen W.s.v. Callenburgh is een verenigingshaven. Het verkrijgen van een vaste ligplaats is onverbrekelijk verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging. Dit heeft als groot voordeel dat u invloed kunt uitoefenen op het beleid dat over de haven wordt gevoerd. De statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging zijn te vinden op onze website of kunnen op verzoek worden verstrekt. In de maand april wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Wanneer u wilt meepraten over uw vereniging, dan raden wij u van harte aan bij deze vergaderingen aanwezig te zijn. Parkeren. Auto´s mogen s´winters alleen op het haventerrein voor laden en lossen. Daarna dienen deze langs de weg geparkeerd te worden. ´s Zomers kan de auto geparkeerd worden op het haventerrein op de aangegeven plekken. Altijd dient er rekening mee worden gehouden dat ambulance en of brandweer doorgang heeft. Schoonhouden van de haven. Ieder verplicht zich orde en netheid te betrachten. Uw huisafval dient u in plastic zakken te verzamelen en de volle zakken in de afvalcontainer te deponeren. Deze wordt wekelijks geleegd. Het is echter NIET toegestaan om grof afval, verfresten of chemisch afval bij de container te dumpen. Neem deze mee naar huis of breng het zelf naar grof vuil van de Gemeente, zodat uw medeleden of de havenmeester dit niet voor u behoeven te doen. Veiligheid. Bij gebruik van materialen is het van belang de veiligheidseisen in acht te nemen. W.s.v. Callenburgh kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades. Mocht u nog vragen hebben, wendt u zich dan tot het bestuur of de havenmeester. Het bestuur wenst u een prettig verblijf bij W.s.v. Callenburgh toe. Leden dagelijks bestuur: Voorzitter Chris van Roon Secretaris / vice VZ Peter Romijn Penningmeester Tineke Nieuwland Havenzaken: Havencommissaris Flip Peters Havenmeester Aad Borsboom Havenmeester Aad Broekhoven 06-­‐53285989 06-­‐46724294 | 070-­‐3521239 06-­‐10488832 | 06-­‐22392274 010-­‐4747535 06-­‐13080971 | 010-­‐4747685 06-­‐13080971 Bestuurslid Alg. Zaken Trudie Borsboom Vlielander Bestuurslid voor de Kantine, Ontspanningscommissie én 2e penningmeester René Eversdijk 06-­‐13080971 06-­‐55108033