Verzoek ontwerpbeheerplan

Gedeputeerde Staten
Contact
drs. C.G.M. (Kees) van Kruining
T 070 - 441 76 07
[email protected]
Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl
Bestuursorganen
Datum
Ons kenmerk
PZH-2014-463797328
(DOS-2013-0004381)
Uw kenmerk
Bijlagen
4
Onderwerp
Terinzagelegging ontwerpbeheerplan Natura 2000gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck.
Geachte heer, mevrouw,
Vaststelling ontwerpbeheerplan Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck
De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de Nieuwkoopse Plassen en Polder De Haeck
aangewezen als Natura 2000-gebied. In het aanwijzingsbesluit zijn de begrenzing en
instandhoudingsdoelstellingen voor zeldzame leefgebieden, dieren en planten vastgelegd. Als
uitwerking van het aanwijzingsbesluit hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een
beheerplan opgesteld. Het college en de staatssecretaris hebben het beheerplan in ontwerp
vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben met het ontwerpbeheerplan ingestemd.
Bezoekadres
Wat staat er in het beheerplan?
In het beheerplan staat beschreven hoe de instandhoudingsdoelstellingen uit het
aanwijzingsbesluit kunnen worden bereikt, binnen welke termijn en welke maatregelen daarvoor
nodig zijn. Ook staat er in welke activiteiten er in en rondom het gebied mogen plaatsvinden. Het
beheerplan heeft een looptijd van zes jaar.
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.
Inspraak
Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht dient het ontwerpbeheerplan voor inspraak ter
inzage te komen. Hiervoor vragen wij u als overheid die is betrokken geweest bij de
totstandkoming van het ontwerpbeheerplan om uw medewerking.
Wij verzoeken u het volgende:
1. terinzagelegging van het ontwerpbeheerplan met bijlagen in de digitale versie via uw
eigen website van 31 maart tot en met 11 mei 2014;
2. terinzagelegging van het ontwerpbeheerplan met bijlagen in de papieren versie
(bijgevoegd) in een voor publiek tijdens kantoortijd toegankelijke ruimte in de periode van
31 maart tot en met 11 mei 2014.
Aangezien de documenten in de digitale versie te omvangrijk zijn voor verzending per e-mail,
sturen wij ze aan u toe via WeTransfer.
PZH-2014-463797328 dd. 14-03-2014
Ons kenmerk
PZH-2014-463797328
In de bijgevoegde inspraakwijzer is te lezen hoe een zienswijze kan worden ingediend.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen
met de heer C.G.M. van Kruining, telefonisch: 070-441 76 07, of per e-mail:
[email protected]
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
J.G. ter Kuile
bureauhoofd
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
Bijlagen:
- Ontwerpbeheerplan Nieuwkoopse Plassen en De Haeck
- Bijlagen voorbereidend onderzoek ontwerpbeheerplan Nieuwkoopse Plassen en De Haeck
2/2
- Ontwerpbeheerplan Nieuwkoopse Plassen en De Haeck: toelichting en samenvatting
PZH-2014-463797328 dd. 14-03-2014
- Inspraakwijzer ontwerpbeheerplan Nieuwkoopse Plassen en De Haeck