Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2013
Stichting Zuidwester
Stichting Zuidwester
INHOUDSOPGAVE
Pagina
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9.1
5.1.9.2
5.1.10
5.1.11
Jaarrekening 2013
Balans per 31 december 2013
Resultatenrekening over 2013
Kasstroomoverzicht over 2013
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2013
Mutatieoverzicht materiële vaste activa
Mutatieoverzicht materiele vaste activa WTZi art. 5a
Mutatieoverzicht financiele vaste activa WTZi art. 5a
Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten
Specificatie in het boekjaar gereedgekomen projecten
Overzicht langlopende leningen 2013
Toelichting op de resultatenrekening over 2013
4
5
6
7
11
19
20
25
28
28
29
30
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Resultaatbestemming
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Controleverklaring
38
38
38
39
2
Stichting Zuidwester
5.1 JAARREKENING 2013
3
Stichting Zuidwester
5.1.1 BALANS PER 31 december 2013
(na resultaatsbestemming)
Ref.
31-dec-13
€
31-dec-12
€
1
2
69.921.515
6.514.394
76.435.910
72.100.540
8.077.679
80.178.219
3
4
5
6
18.802
4.280.142
1.998.487
11.357.297
17.654.727
19.594
3.821.173
2.756.739
13.257.854
19.855.360
94.090.637
100.033.578
31-dec-13
€
31-dec-12
€
42.808
18.484.199
-508.912
42.808
14.519.570
-539.969
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen
7
18.018.095
14.022.409
Voorzieningen
8
4.305.486
3.680.246
Langlopende schulden
9
57.499.208
61.266.985
10
5
14.135.572
132.276
20.953.194
110.744
94.090.637
100.033.578
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Totaal Passiva
4
Stichting Zuidwester
5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013
Ref.
2013
2012
€
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie
12
79.584.589
79.150.956
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
13
1.186.950
1.127.540
Overige bedrijfsopbrengsten
14
2.978.875
2.280.236
83.750.414
82.558.732
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
15
52.823.129
52.227.845
Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa
16
7.258.389
7.210.171
Overige bedrijfskosten
17
17.913.476
15.224.025
Som der bedrijfslasten
77.994.994
74.662.041
BEDRIJFSRESULTAAT
5.755.420
7.896.691
-1.759.735
-1.896.546
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
3.995.685
6.000.145
RESULTAAT BOEKJAAR
3.995.685
6.000.145
Financiële baten en lasten
18
RESULTAATBESTEMMING
2013
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Organisatieontwikkeling
Egalisatierekening afschrijvingen
5
2012
€
€
3.198.544
500.000
297.141
5.790.713
0
209.432
3.995.685
6.000.145
Stichting Zuidwester
5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT over 2013
Ref.
2013
€
2012
€
€
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
5.755.420
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- impairment
- mutatie vastgoedvoorziening
- mutatie voorzieningen
7.258.389
-701.976
0
650.240
7.896.691
7.210.171
-1.471.960
-419.595
425.306
7.206.654
Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl.schulden aan
kredietinstellingen)
792
-458.969
-2.342
-1.067.549
779.784
-2.711.729
-2.817.622
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
5.743.922
108.416
-2.496.015
-3.673.205
10.466.059
9.967.408
210.071
-1.969.806
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
131.697
-2.028.243
-1.759.735
-1.896.546
8.706.324
8.070.862
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste activa
Overige (LL lening uit)
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-3.764.405
925.300
0
0
-2.400.594
374.750
-143.092
-25.000
-2.839.105
-2.193.935
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing leningen / Lease verplichting
Mutatie kasgeldlening
0
-3.767.777
-4.000.000
15.489.000
-4.039.997
-15.489.000
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
-7.767.777
-4.039.997
Mutatie geldmiddelen
-1.900.558
1.836.930
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
6
Stichting Zuidwester
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 2013
5.1.4.1 Algemeen
Zorginstelling Stichting Zuidwester is statutair (en feitelijk) gevestigd te Middelharnis, op het adres Westerschelde 14
De belangrijkste activiteten zijn het verlenen van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke
beperking, jeugdigen en jongeren met ernstige psychische, psychosociale of gedragsproblematiek;
en alle daarmee samenhangende vormen van ondersteuning.
Groepsverhoudingen
In deze jaarrekening zijn de financiële cijfers van Stichting Zuidwester, Stichting Zuidwester voor Werk en Stichting
Wonen Werken West Brabant opgenomen.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, tenzij anders
toegelicht. De vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast ten behoeve van het inzicht.
Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen,
en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in
de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Continuïteitsveronderstelling
Bij de waardering van activa en passiva gaat Zuidwester uit van continuïteit van de organisatie. Met in continuïteit
positieve begrotingen vanaf 2008 en met positieve jaarlijkse resultaten wordt verder gebouwd aan een gezonde
solvabiliteit, waarbij Zuidwester eind 2013 aan de huidige eisen van het Waarborgfonds voor de Zorg voldoet (solvabiliteit
21,5 %, exclusief herwaarderingsreserve ruim 16 %). Het zelfstandig deelnemerschap zal derhalve in 2014 worden
aangevraagd. In 2013 zijn de economische gebruiksduren opnieuw ingeschat, wat heeft geleid tot een verkorting van de
levensduur van computerapparatuur (van 5 naar 3 jaar). Hierdoor stijgen de jaarlijkse afschrijvingslasten met ongeveer
€90.000. Daarnaast is de levensduur van gebouwen en de bijbehorende installaties op 30 jaar gesteld (kleinschalig
vastgoed was 35 jaar). Hierdoor stijgen de jaarlijkse afschrijvingslasten met ongeveer € 80.000.
Verbonden rechtspersonen
- Stichting Zuidwester te Middelharnis: verstandelijke gehandicaptenzorg.
- Stichting Zuidwester voor Werk te Middelharnis: arbeidsreïntegratie voor mensen met een verstandelijke beperking.
- Stichting Wonen, Werken West Brabant te Zevenbergen: zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking.
Stichting Zuidwester voor Werk heeft dezelfde Raad van Bestuur, echter is gekozen voor een bestuur/ directie model en
is er geen Raad van Toezicht benoemd.
Stichting Wonen, Werken West Brabant heeft Raad van Bestuur en Raad van Toezicht als Stichting Zuidwester.
Beide stichtingen zijn in de consolidatie meegenomen voor de jaarrekening van Stichting Zuidwester. Stichting
Zuidwester voor Werk huurt personeel in van Stichting Zuidwester. Stichting Wonen, Werken West Brabant heeft een
eigen loonadministratie en daarnaast zijn er medewerkers gedetacheerd vanuit Stichting Zuidwester. Stichting
Zuidwester voor Werk levert diensten (jobcoaching en dagbesteding) ten behoeve van cliënten van Stichting Zuidwester.
Beide organisaties zijn organisatorisch nauw verweven met Stichting Zuidwester.
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
7
Stichting Zuidwester
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa en financiële vaste activa
De materiële en financiële vaste activa die betrekking hebben op gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire jaarlijkse afschrijvingen, bepaald op bedrijseconomische
grondslagen (verwachte werkelijke gebruiksduur).
Gronden die aangehouden worden voor verkoop worden gewaardeerd op actuele waarde (taxatiewaarde).
In de bijlagen staan ter vergelijking tevens de afschrijvingen op basis van de NZa systematiek opgenomen per
zorgkantoor.
Bij de bedrijfswaarde berekening gaat Zuidwester uit van de volgende veronderstellingen:
a) Resterende levensduur van gemiddeld 30 jaar voor grootschalig vastgoed, restwaarde nihil (tenzij panden in het
verleden dusdanig ingrijpend zijn gerenoveerd dat de levensduur substantieel is verlengd).
b) Resterende levensduur van gemiddeld 30 jaar voor kleinschalig vastgoed, restwaarde 80 % op basis van de WOZ
waarde
c) Bezettingsgraad van 97 %
d) Huidige samenstelling van de clientenpopulatie
e) Genormaliseerde kasstromen, waarbij rekening is gehouden met de inkomsten (compensatieregeling) met betrekking
tot de overgangsregeling 2012-2017
f) disconteringsvoet van 5 %.
Uit de bedrijfswaarde berekening blijkt dat de netto contante waarde van de kasstromen met betrekking tot vastgoed
voldoende is om de boekwaarde af te dekken. Een bijzondere waardevermindering is voor Zuidwester niet aan de orde.
Voor buiten gebruik gestelde panden zijn waar nodig voorzieningen gevormd.
Het berekenen van bedrijfswaarde is een complexe aangelegenheid. Er zitten tal van variabelen in de berekening en is
de waardebepaling en de inschatting van de variabelen een subjectieve schatting, die wij zo zorgvuldig mogelijk doen.
Wij sluiten echter op basis van de toekomstige ontwikkelingen een impact op de bedrijfswaarde niet uit. Het is van belang
als zorgorganisatie de vastgoedportefeuille zorgvuldig te monitoren en te beheren.
De Nederlandse overheid heeft de bekostiging van kapitaallasten van het vastgoed van zorginstellingen met ingang van
2012 aangepast met een overgangsregime van 2012 tot en met 2017. Het bouwregime is met ingang van 2009 vervallen.
De overheid heeft nu duidelijkheid gegeven op de wijze waarop zij omgaan met de resterende boekwaarde bij het
overgaan van de oude naar de nieuwe financiering. De veranderingen in bekostiging met betrekking tot resultaat en
vermogen zal in het betreffende jaar in de jaarrekening worden verwerkt. Vanuit de bedrijfswaarde berekeningen
verwachten wij geen ingrijpende veranderingen, daar de meerjarenexploitatie positief wordt ingeschat. De aangevraagde
compensatie op basis van de beleidsregel CA-300-493 compensatieregeling inzake Hernesseroord en Huize Den Berg is
eind 2012 positief beoordeeld en gehonoreerd. De beschikkingen van respectievelijk € 7,7 miljoen en € 1,4 miljoen voor
de vaste activa problematiek zijn ontvangen en verwerkt in de rekenstaat.
Overige financiële vaste activa
De overige financiële vaste activa (niet gerelateerd aan vastgoed) wordt gewaardeerd tegen historische kostprijs onder
aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. Door toepassing van de
effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening
verwerkt. De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio
of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de
vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Geamortiseerde kostprijs
De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiële verplichting bij de eerste
verwerking in de balans wordt opgenomen verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd met
de via de de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil tussen dat eerste bedrag en het
aflossingsbedrag en verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen van een voorziening)
wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas-, banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan Stichting
Zuidwester.
8
Stichting Zuidwester
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze
is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in
de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de
verplichting.
Schulden
Bij de eerste opname van schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met (in geval van een
financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waardeveranderingen in de winst-enverliesrekening, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.
De schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieverentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op
de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.
5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische
kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Pensioenen
Stichting Zuidwester heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft
opgebouwd bij Stichting Zuidwester. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Zuidwester betaalt hiervoor premies waarvan
de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden
jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van
het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo
december 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 109%. In 2014 dient het pensioenfonds een
dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen
en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om
bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Zuidwester heeft geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. Stichting Zuidwester heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het
boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Bedrijfsopbrengsten
De bedrijfsopbrengsten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten of daarmee gelijk te stellen middelen
berekend aan de hand van voorschriften voor de bekostiging/subsidiering. Bedrijfsopbrengsten (waaronder nagekomen
budgetaanpassingen) uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd worden aan dit boekjaar toegerekend.
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk .
Kosten
Algemeen
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van
voorzieningen. In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de
winst-en-verliesrekening gebracht.
9
Stichting Zuidwester
5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
rente
Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio en
aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met
de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in
de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar
waarover zij verschuldigd worden.
5.1.4.4 Grondslagen van segmentering
Stichting Zuidwester levert gehandicaptenzorg en beschouwt alle geleverde zorg als één segment.
10
Stichting Zuidwester
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa
Totaal materiële vaste activa
31-dec-13
€
31-dec-12
€
53.118.114
10.857.435
4.876.749
1.069.218
0
69.921.515
53.495.743
12.442.807
4.704.841
1.457.149
0
72.100.540
Toelichting:
grootschalig vastgoed (gebouwen inclusief installaties) wordt afgeschreven over de economische levensduur van 30 jaar, restwaarde
nihil (tenzij panden in het verleden dusdanig ingrijpend zijn gerenoveerd dat de levensduur substantieel is verlengd).
Kleinschalig vastgoed (gebouwen inclusief installaties) wordt afgeschreven over de economische levensduur van 30 jaar, restwaarde 80
% op basis van de WOZ waarde
In 2013 zijn de economische gebruiksduren opnieuw ingeschat, wat heeft geleid tot een verkorting van de levensduur van
computerapparatuur (van 5 naar 3 jaar). Hierdoor stijgen de jaarlijkse afschrijvingslasten met ongeveer €90.000. Daarnaast is de
levensduur van gebouwen en de bijbehorende installaties op 30 jaar gesteld (kleinschalig vastgoed was 35 jaar). Hierdoor stijgen de
jaarlijkse afschrijvingslasten met ongeveer € 80.000.
Inventarissen worden afgeschreven over 10 jaar, computerapparatuur in 3 jaar.
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaardering grond
Af: afschrijvingen
Af: impairment/ vastgoed voorziening
Af: desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december
Totaal
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaardering
Impairment/ vastgoedvoorziening
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
31-dec-13
€
31-dec-12
€
72.100.540
3.764.405
0
-5.720.106
701.976
-925.300
69.921.515
69.362.228
2.400.594
4.500.000
-5.259.492
1.471.960
-374.750
72.100.540
31-dec-13
€
31-dec-12
€
109.512.013
4.500.000
-2.283.265
-41.807.233
69.921.515
108.623.249
4.500.000
-2.985.241
-38.037.468
72.100.540
Toelichting:
Een groot deel van het oorspronkelijke instellingsterrein van Zuidwester in Middelharnis, Hernesseroord, heeft sinds 2013 de
onherroepelijke bestemming “ wonen” gekregen.
De delen van het terrein die de bestemming wonen hebben gekregen worden aangehouden voor verkoop en zijn daarom gewaardeerd
op actuele waarde, zijnde de taxatiewaarde van € 4,9 miljoen (op basis van twee van elkaar onafhankelijke taxaties). De boekwaarde op
basis van historische kostprijs van het deel van het terrein dat wordt aangehouden voor verkoop is € 0,4 miljoen derhalve is er sprake
van een herwaardering van € 4,5 miljoen.
De gronden die inmiddels de woonbestemming hebben zijn onderwerp van een Ontwikkelings- en Realisatie Overeenkomst met AM (zie
ook de toelichting onder “ niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen” ).
De voorziening vastgoed heeft betrekking op impairment van de waardering van te verkopen leegstaande panden en op investeringen
met betrekking tot herontwikkeling Hernesseroord.
11
Stichting Zuidwester
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
2. Financiële vaste activa
31-dec-13
€
31-dec-12
€
50.000
-50.000
0
50.000
-25000
25.000
4.473.042
1.388.266
206.917
5.591.304
1.735.332
258.646
446.170
467.398
Totaal financiële vaste activa
6.514.394
8.077.679
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt :
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Boekwaarde per 1 januari
Bij: disagio op verstrekte leningen Wfz
Bij: overige mutaties
Af: afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
8.077.679
0
-25.000
-1.538.284
6.514.394
9.440.674
143.092
25.000
-1.531.086
8.077.679
31-dec-13
€
31-dec-12
€
18.802
18.802
19.594
19.594
De specificatie is als volgt :
Overige vorderingen
Langlopende lening aan buurtsuper Lepelstraat
Voorziening lening Lepelstraat
Compensatieregeling Nza
Gesloopte panden
Leegstaande panden
Asbest compensatie
Disagio
Disagio langlopende leningen Wfz
3. Voorraden
De specificatie is als volgt :
Overige voorraden:
Buurtsupers Vierpolders
Totaal voorraden
12
Stichting Zuidwester
4. Vorderingen en overlopende activa
31-dec-13
€
31-dec-12
€
396.742
447.464
27.058
442.837
451.664
19.450
1.000.000
PM
1.000.000
PM
Vooruitbetaalde bedragen:
Premie zorgverzekering personeel
Onderhouds- en service contracten
Opleidingen
Huisvesting
Huishoudgelden
Overige
20.179
461.910
148.974
105.841
309.416
67.769
23.934
572.551
111.958
141.553
295.145
151.515
Nog te ontvangen bedragen:
Wasopbrengsten
Rente
Subsidie
Contributie
Overige
101.826
93.054
156.318
238.000
536.641
80.176
9.493
0
0
354.822
103.960
4.906
60.085
4.280.142
104.789
39.952
21.332
3.821.173
De specificatie is als volgt :
Vorderingen op debiteuren:
Debiteuren
Voorschotten bewonersgelden
Vorderingen op debiteuren bijkomende kosten
Overige vorderingen:
Rekening courant Stichting Beheer Zorgvastgoed
Vordering AM
Overige overlopende activa:
Meer-keuze-arbeidsvoorwaarden
Leningen aan personeel
Overige
Totaal vorderingen en overlopende activa
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
Toelichting:
Vorderingen op debiteuren
De voorziening voor oninbaarheid, die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 74.764.
Overige vorderingen
Vanuit een zekerheid naar alle bestuurlijke collega's van de Stichting Beheer Zorgvastgoed, hebben alle deelnemende stichtingen van de
Stichting Beheer Zorgvastgoed een bedrag van € 1 miljoen gestort bij SBZ als buffer indien een van de partijen in betalingsproblemen
zou komen naar het Waarborgfonds. De totale buffer bedraagt derhalve € 6 miljoen.
Onder de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen wordt de vordering op AM nader toegelicht.
13
Stichting Zuidwester
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
5. Vorderingen (+) uit hoofde van financieringstekort en/of schulden (-) uit hoofde van financieringsoverschot
Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
indexeringen
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Sub-totaal mutatie boekjaar
Saldo per 31 december
t/m 2010
€
2011
€
2012
€
2013
€
totaal
€
-110.744
954.777
1.801.962
0
2.645.995
1.239.542
758.945
0
0
-954.777
-954.777
-758.945
-74.926
-989.623
-1.823.494
1.998.487
1.239.542
0
-74.926
-1.944.400
-779.784
-110.744
0
-21.532
1.998.487
1.866.211
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
a
a
ZHE
Stadium van vaststelling (per erkenning):
ZEE
WB
R'DAM
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Af: ontvangen voorschotten
Totaal financieringsverschil
31-dec-13
€
31-dec-12
€
1.998.487
132.276
1.866.211
2.756.739
110.744
2.645.995
31-dec-13
€
31-dec-12
€
79.540.036
78.300.494
1.239.542
78.771.690
76.969.728
1.801.962
Toelichting:
Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden:
De vordering bedraagt op de balansdatum € 1.578.877 en heeft betrekking op 2013.
Zorgkantoor Zeeland:
De vordering bedraag op de balansdatum € 307.297 en heeft betrekking op 2013
Zorgkantoor West-Brabant
In West Brabant bestaat er nog steeds een schuld uit financiering uit 2007 van € 110.427. Hierover is in 2011 en 2012 diverse malen
gecommuniceerd met het zorgkantoor, maar de post is nog niet verrekend.
De uiteindelijke schuld op de balansdatum bedraagt € 120.744 en heeft betrekking op de jaren 2010 (€ 110.744, te betalen), 2012 (€
21.537 te betalen) en 2013 (€ 10.315 te vorderen)
Zorgkantoor Rotterdam
De vordering bedraagt op de balansdatum € 101.998 en heeft betrekking op het jaar 2013.
6. Liquide middelen
De specificatie is als volgt :
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Kassen
Postbank
Van Lanschot bank
Rabobank
Kruisposten kas/bank/giro
Totaal liquide middelen
5.463
1.008.511
8.646.560
1.693.303
3.459
11.357.297
10.270
1.008.021
11.984.598
253.123
1.842
13.257.854
14
Stichting Zuidwester
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
7. Eigen vermogen
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
42.808
18.484.199
-508.912
42.808
14.519.570
-539.969
Totaal eigen vermogen
18.018.095
14.022.410
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Saldo per
31-dec-12
€
Resultaatbestemming
€
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-13
€
42.808
0
0
42.808
42.808
0
0
42.808
Saldo per
31-dec-12
€
Resultaatbestemming
€
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-13
€
9.953.500
4.500.000
-73.798
3.167.487
0
297.141
500.000
0
3.964.628
0
0
0
13.120.988
4.500.000
223.343
500.000
139.868
18.484.199
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Reserve aanvaardbare kosten:
Herwaarderingsreserve
Reserve instandhouding
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling
Bestemmingsreserve zorg-op-maat
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
139.868
14.519.570
0
0
Toelichting:
Herwaarderingsreserve
Een groot deel van het oorspronkelijke instellingsterrein van Zuidwester in Middelharnis, Hernesseroord, heeft de onherroepelijke
bestemming “ wonen”.
De delen van het terrein die de bestemming wonen hebben gekregen worden aangehouden voor verkoop en zijn daarom gewaardeerd
op actuele waarde, zijnde de taxatiewaarde van € 4,9 miljoen (op basis van twee van elkaar onafhankelijk uitgevoerde taxaties door
beedigde register taxateurs). De boekwaarde van het deel van het terrein dat wordt aangehouden voor verkoop is € 0,4 miljoen derhalve
is er sprake van een herwaardering van € 4,5 miljoen.
De gronden die inmiddels de woonbestemming hebben zijn onderwerp van een Ontwikkelings- en Realisatie Overeenkomst met AM (zie
ook de toelichting onder “ niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen” ).
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling
De raad van bestuur heeft besloten om een bedrag van € 500.000 expliciet te reserveren voor organisatieontwikkeling.
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Reserve aanvaardbare kosten:
Totaal niet collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per
31-dec-12
€
Resultaatbestemming
€
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-13
€
-539.969
-539.969
31.057
31.057
0
0
-508.912
-508.912
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Het niet collectief gefinancierd vrij vermogen heeft betrekking op de reïntegratieactiviteiten van Zuidwester voor Werk.
Deze activiteiten zijn in 2012 fors terug gelopen, het UWV en gemeentes hebben fors bezuinigd op reïntegratie, waarna er een
herstructurering van de activiteiten nodig was in 2012. In 2013 is de bedrijfsvoering weer op orde.
Tevens is in deze post is het verlies van voorgaande jaren van de niet-AWBZ activiteiten van Zuidwester begrepen.
Dit verlies is ontstaan uit de negatieve resultaten van de supermarkt activiteiten, die zijn afgestoten in 2010.
15
Stichting Zuidwester
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
8. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Jubilea
PBL
Arbeidsongeschiktheid
Leegstaande panden
Voorziening verlieslatende contracten
Asbestproblematiek
Totaal voorzieningen
Saldo per
31-dec-12
€
Dotatie
vrijval
Onttrekking
€
€
€
Saldo per
31-dec-13
€
568.769
1.541.415
503.829
393.199
262.340
410.695
3.680.247
96.620
1.541.891
473.321
22.184
171.680
2.377
2.308.073
0
0
0
0
0
0
0
64.807
979.221
442.344
94.620
101.842
0
1.682.833
600.582
2.104.085
534.806
320.763
332.178
413.072
4.305.486
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:
31-dec-13
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
500.000
3.805.486
894.130
Toelichting per categorie voorziening:
Jubilea
Deze voorziening heeft tot doel een voorziening te treffen voor in de toekomst te verwachten uitkeringen aan personeelsleden die een
12½, 25, 40 jarig dienstjubileum of pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Bij de berekening van deze voorziening is rekening gehouden
met een gemiddelde loonkosten-stijging van 2% per jaar en een disconteringsvoet van 3,2% en een pensioenleeftijd van 65 jaar. De
disconteringsvoet voor 2013 is 3,17% en in 2012 was dit 4%. Dit geeft een effect van € 29.120.
PBL 45
Deze voorziening heeft betrekking op de invoering van het Persoonsgebonden Budget Levensfase in de CAO 2010. Vanaf 2011 worden
de reguliere rechten hiervan overgeboekt van de kortlopende schulden naar de voorziening. De PBL voorziening wordt ieder jaar aan het
eind van het boekjaar bepaald en het saldo wordt toegevoegd of onttrokken aan de voorziening. De disconteringsvoet voor 2013 is
1,36% en in 2012 was dit 4%. Dit geeft een effect van € 25.300.
Arbeidsongeschiktheid
De voorziening arbeidsongeschiktheid heeft betrekking op het gedurende twee jaar doorbetalen van salaris aan personeel die op
balansdatum bekend naar verwachting geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of
arbeidsongeschiktheid. De voorziening is gevormd ter grootte van het naar verwachting in de toekomst verschuldigde bedrag. In de
berekening is rekening gehouden met de 100% in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar.
Verlieslatende contracten
Deze voorziening heeft betrekking op gehuurde kleinschalige huurwoningen, waarbij de toekomstige huur de toekomstige inkomsten
volgens de huidige bekostigingssystematiek overschrijdt. Vanuit de nieuwe financiering op basis van de NHC's is de voorziening opnieuw
berekend.
Asbestproblematiek
Stichting Zuidwester heeft in 2011 een asbestinventarisatie gehouden. Een groot deel van de inventarisatie kan binnen de Beleidsregel
Compensatie immateriele vaste activa worden opgevangen. Waar dit niet mogelijk is omdat er geen vervangende huisvesting wordt
gerealiseerd is aanvullend een voorziening getroffen om in de toekomst het asbest te kunnen verwijderen.
16
Stichting Zuidwester
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
9. Langlopende schulden
31-dec-13
€
31-dec-12
€
61.266.984
0
61.266.984
65.306.983
0
65.306.983
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
65.306.984
0
4.039.999
52.992.051
15.489.000
3.174.064
Stand per 31 december
61.266.982
65.306.984
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december
3.767.776
57.499.206
4.039.998
61.266.986
De specificatie is als volgt:
Schulden aan kredietinstellingen
Leaseverplichting
Totaal langlopende schulden
Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
3.767.776
57.499.206
42.428.102
4.039.998
61.266.986
46.195.879
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
10. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt :
Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen, personeel niet in loondienst en overige personele kosten
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Omzetbelasting
Nog te betalen energie / huur
Dagbesteding derden
Accountantskosten
Te betalen rente en disagio
Te betalen onderhoudskosten
Vooruitontvangen opbrengsten
Nog te betalen frictiekosten
Fonds t.b.v. bewoners
Personeelsvereniging
Vooruitontvangen bedragen OCZ
Reservering interne innovatie
Overige
Investeringsverplichtingen
Kortlopend deel van de langlopende schulden
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
Toelichting:
Stichting Zuidwester heeft in 2013 de Schulden aan kredietinstellingen in zijn geheel afgelost.
17
31-dec-13
€
31-dec-12
€
0
544.618
2.632.258
1.067.551
744.982
1.443.382
788.563
30.790
385.126
68.991
27.000
350.381
300.406
102.549
175.701
162.919
23.304
556.558
0
944.360
18.359
3.767.776
14.135.572
4.000.000
2.687.556
2.532.538
1.095.723
969.492
1.452.286
829.278
46.348
419.009
46.902
31.763
582.968
121.710
86.541
270.806
163.663
21.774
403.986
23.614
1.045.546
81.693
4.039.998
20.953.196
Stichting Zuidwester
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Vordering op AM
Uit hoofde van de “Ontwikkelings- en realisatieovereenkomst Herontwikkeling Hernesseroord te Middelharnis” (hierna “ORO”), gedateerd
juni 2008, de afgegeven bouwvergunning voor het eerste bouwdeel in maart 2012 en het onherroepelijk worden van het (overgrote deel
van het) bestemmingsplan Hernesseroord in december 2012, heeft stichting Zuidwester sinds 2012 een vordering op AM B.V, AM
Holding Vastgoedontwikkeling B.V. en AM Grondbedrijf B.V. (hierna “AM”). Tegenover deze vordering staat de verplichting de 26 hectare
grond waarop deze ORO betrekking heeft op eerste verzoek van AM te leveren.
De nominale vordering, prijspeil 1 januari 2007, bedraagt volgens de ORO € 13,4 miljoen (exclusief belastingen en kosten koper).
Vermeerderd met de contractuele indexatie en onder aftrek van de reeds betaalde waarborgsom van € 1,5 miljoen bedraagt de vordering
op AM per december 2012 € 13,9 miljoen.
Bij brief van 27 december 2012 is AM verzocht om (het saldo van) de geïndexeerde grondprijs uiterlijk op 31 januari 2013 te voldoen, bij
gebreke waarvan AM vanaf 1 februari 2013 in verzuim zou zijn. Tot op heden heeft AM de grondprijs niet voldaan en betwist zij deze
grondprijs verschuldigd te zijn.
In augustus 2013 heeft Zuidwester AM gedagvaard, en in juni 2014 zal comparitie van partijen plaatsvinden. Voorzichtigheidshalve zal de
vordering pas na toewijzing worden gewaardeerd.
Garantiefaciliteit
Bij de van Lanschot Bankiers staat een garantiefaciliteit uit van € 9.518, waar verpanding van creditgeld tegenover staat. Er zijn geen
rekening courant faciliteiten bij banken.
Hoofdelijke aansprakelijkheid
In het kader van de deelneming aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector middels Stichting Beheer Zorgvastgoed verbindt Stichting
Zuidwester zich jegens het Waarborgfonds tot hoofdelijk schuldenaar voor de juiste, volledige en tijdige voldoening van al hetgeen
Stichting Beheer Zorgvastgoed, haar bestuursleden en eerder uitgetreden leden met vastgoed, die niet als zelfstandig deelnemer van
het waarborgfonds geborgd zijn, uit hoofde van of in verband met door de Waarborgfonds jegens geldgever verleende of nog te verlenen
borgstellingen of uit welken andere hoofde ook, aan de Waarborgfonds schuldig is.
Daarnaast is Stichting Zuidwester als deelnemer van het Waarborgfonds aansprakelijk voor de verleende borgstellingen door het
Waarborgfonds, nadat het eigen vermogen is aangesproken van het Waarborgfonds, voor 3 % van de geborgde leningen van
Zuidwester.
Hypothecaire zekerheid
Zuidwester heeft al haar vastgoed in eigendom in hypothecaire zekerheid gesteld richting het Waarborgfonds.
Huurverplichtingen
ultimo 2013 zijn de minimale (operational) leasebetalingen inzake huurpanden van Stichting Zuidwester als volgt:
niet langer dan 1 jaar
686.826
tussen 1 en 5 jaar
1.135.606
langer dan 5 jaar
0
1.822.432
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten
Het verloop is als volgt weer te geven:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari
Bij: correctie voorgaande jaren
Bij : indexering niet-bestede investeringsruimte
Bij : investeringsruimte verslagjaar
Af: investeringen verslagjaar
Beschikbare investeringsruimte 31 december
-746.383
0
-19.032
417.313
0
-348.102
-1.134.553
0
-18.836
407.005
0
-746.383
Af: Totale inbrengverplichting (direct en indirect) conform advies CBZ (inclusief CBZ index 2008)
Beschikbare investeringsruimte , na verwerking inbrengverplichting
0
-348.102
0
-746.383
18
Stichting Zuidwester
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
Machines en
installaties
€
Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€
Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
vooruitbetalingen
op materiële
vaste activa
€
Niet aan het
bedrijfsproces
dienstbare
materiële activa
€
76.663.231
4.500.000
24.682.248
2.985.241
53.495.742
21.740.292
0
9.297.484
8.762.577
0
4.057.736
1.457.148
0
0
0
0
0
12.442.808
4.704.841
1.457.148
0
108.623.248
4.500.000
38.037.468
2.985.241
72.100.539
2.519.274
0
0
3.219.039
0
22.354
0
0
1.125.795
0
0
1.610.706
0
1.375.272
0
-2.541.628
2.153.699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.764.405
0
5.720.106
0
255.793
0
255.793
0
0
0
903.857
0
903.857
0
0
0
0
0
0
1.159.650
0
1.159.650
628.834
701.976
0
248.997
-322.139
863.355
0
0
381.418
481.937
223.802
0
0
160.276
63.526
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.715.991
701.976
0
790.691
223.324
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
-1.079.602
-1.585.378
171.908
-387.929
0
-2.179.025
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
- impairement
Boekwaarde per 31 december 2013
78.297.886
4.500.000
27.396.497
2.283.265
53.118.124
20.899.288
0
10.041.861
9.245.624
0
4.368.875
1.069.219
0
0
0
0
0
10.857.427
4.876.749
1.069.219
0
109.512.012
4.500.000
41.807.233
2.283.265
69.921.514
3,3%
3,3%
33,33% - 10%
0,0%
0,0%
Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
- impairement
Boekwaarde per 1 januari 2013
Mutaties in het boekjaar
- Activering
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
- impairement
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Afschrijvingspercentage
19
Totaal
€
Stichting Zuidwester
5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi
5.1.7.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
totaal
Grond
erfpacht
€
gebouwen
€
Terreinvoorzieningen
€
Subtotaal
vergunning
€
Totaal
€
Onderhanden
Projecten
€
498.883
5.414.410,27
6.704.729
2.043.698
46.147.627
777.196
3.268.809,99
15.812.800,72
247.976
80.916.130
108.623.248
221.228
0,00
1.748.966
694.856
13.466.440
546.392
1.641.147,65
6.550.599,57
0
24.869.629
37.085.812
277.655
5.414.410,27
4.955.763
1.348.842
32.681.187
230.804
1.627.662,35
9.262.201,15
247.976
56.046.501
71.537.436
0
0
0
0
12.064
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
347.155
0
0
0
0
0
40.874
0
850.566
0
0
0
977.521
0
0
0
0
0
194.299
0
458.195,00
0,00
0,00
0,00
169.993,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
781.711,88
0,00
-1.308.761
1.149.851
0
0
0
0
0
1.149.851
0
0
2.523.618
0
0
3.764.402
0
0
4.903.939
0
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
193.108
0
193.108
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0
0
193.108
0
193.108
1.096.965
0
1.096.965
- Desinvesteringen
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
1.778.676
819.877
16.588
0
4.562
12.026
53.942,68
0,00
0,00
53.942,68
8.956
0
8.545
411
0
0
0
0
414.483
0
157.415
257.069
0
0
0
0
-158.546,00
0,00
-58.794,20
-99.751,80
130.999,54
0,00
124.982,20
6.017,34
0
0
0
0
466.423
0
236.710
229.714
0
0
0
0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
-24.090
-53.942,68
-347.566
-40.874
-384.024
-194.299
387.953,38
-787.729,22
-158.910
-1.603.481
-2.098.336
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
482.295
0
228.731
5.360.467,59
0,00
0,00
6.695.773
0
2.087.576
2.043.698
0
735.730
46.583.710
0
14.286.547
584.088
0
547.583
3.885.550,99
0,00
1.869.935,27
15.681.801,18
0,00
7.207.329,25
89.066
0
0
81.406.451
0
26.963.430
109.512.009
0
40.072.909
Boekwaarde per 31 december 2013
253.565
5.360.467,59
4.608.197
1.307.968
32.297.164
36.506
2.015.615,72
8.474.471,93
89.066
54.443.021
69.439.100
2,5%
0,00
5,0%
2,0%
2% - 2,5%-10%
25,0%
5%
5%
0%
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2013
Mutaties in het boekjaar
- activeringen
- investeringen
- herclasseficatie
- Voorziening vastgoed
- afschrijvingen
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd
- overige mutaties
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Afschrijvingspercentage
IVA
Grond
€
€
20
Semi perm. verbouwingen
gebouwen
€
€
Installaties
€
Stichting Zuidwester
5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi
5.1.7.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
totaal
Trekkings
rechten
Onderhanden
Projecten
Subtotaal
Instandhouding
Onderhanden
Projecten
Subtotaal
€
€
€
€
€
€
Subtotaal
meldingsplichtige activa
€
10.640.663
4.550.554
0
0
10.640.663
4.550.554
3.648.980
2.386.207
0
0
3.648.980
2.386.207
14.289.642
6.936.761
6.090.108
0
6.090.108
1.262.773
0
1.262.773
7.352.881
0
0
0
514.231
0
0
0
0
0
0
0
514.231
167.864
0
0
327.289
-167.864
204.265
0
0
0
204.265
0
327.289
0
204.265
0
841.520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.455.772
622.272
0
0
1.455.772
622.272
0
0
0
0
0
0
1.455.772
622.272
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.347.731
0
-1.347.731
-159.425
36.401
-123.024
-1.470.755
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
9.184.891
0
4.442.513
0
0
0
9.184.891
0
4.442.513
3.816.843
0
2.713.495
36.401
0
0
3.853.245
0
2.713.495
13.038.135
0
7.156.009
Boekwaarde per 31 december 2013
4.742.377
0
4.742.377
1.103.348
36.401
1.139.749
5.882.127
5,0%
0%
10,0%
0,0%
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2013
Mutaties in het boekjaar
- activeringen
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- Desinvesteringen
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen
- overige mutaties
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Afschrijvingspercentage
21
Stichting Zuidwester
5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi
5.1.7.3 WMG-gefinancierde vaste activa
totaal
comp. App.
overig
€
Inventaris
Sparwinkel
€
Inventaris
€
Vervoermiddelen
€
Automatisering
€
onderhanden
projecten
€
Subtotaal
WMG
€
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
34.199
9.936
6.776.080
3.325.814
24.359
16.198
1.927.939
705.789
160.138
0
8.922.715
4.057.736
Boekwaarde per 1 januari 2013
0
24.263
3.450.266
8.162
1.222.150
160.138
4.864.979
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
0
0
0
0
0
6.761
798.134
0
789.562
210.809
0
31.363
601.763
0
451.075
220.119
0
0
1.830.825
0
1.278.762
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
805.115
0
805.115
0
0
0
98.742
0
98.742
0
0
0
903.857
0
903.857
- Desinvesteringen
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
15.309
3.327
17.839
15.461
190.653
141.488
0
0
223.802
160.276
- overige mutaties
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
88.067
0
5.871
82.195
0
0
0
0
-88.067
0
-5.871
-82.195
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
-6.761
-85.606
177.068
183.718
220.119
488.537
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
34.199
0
16.698
6.665.723
0
3.301.063
217.329
0
32.100
2.328.373
0
922.505
380.257
0
0
9.625.881
0
4.272.365
Boekwaarde per 31 december 2013
0
17.502
3.364.660
185.230
1.405.868
380.257
5.353.516
20%
20%
10%/20%
20%
20%
0%
Afschrijvingspercentage
22
Stichting Zuidwester
5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi
5.1.7.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen
totaal
€
Onderhanden
Projecten
€
Subtotaal
Kleinschalige
woonvoorzieningen
€
165.565
81.054
20.825
9.371
1.049.033
0
3.990.975
1.072.924
0
84.511
11.454
1.049.033
2.918.051
798.343
0
0
0
187.786
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.556
0
0
0
0
4.165
-1.065.000
579.461
0
0
0
0
579.461
0
0
208.507
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- overige mutaties
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
-53.943
0
0
-53.943
0
0
0
0
-412.481
0
-236.710
-175.771
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-466.423
0
-236.710
-229.714
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
320.600
0
786.328
0
-16.556
-4.165
-485.539
600.668
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
320.600
0
0
0
0
0
3.966.376
0
1.406.994
0
0
0
165.565
0
97.610
20.825
0
13.536
563.494
0
0
5.036.859
0
1.518.140
Boekwaarde per 31 december 2013
320.600
0
2.559.382
0
67.954
7.289
563.494
3.518.719
n.v.t.
n.v.t.
5,0%
n.v.t.
10,0%
10,0%
0%
Grond
Gebouwen
€
Terreinvoorzieningen
€
Verbouwingen
€
Installaties
€
Semi perm.
gebouwen
€
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
2.755.552
982.499
0
0
Boekwaarde per 1 januari 2013
0
0
1.773.053
266.657
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
- Desinvesteringen
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen
Mutaties in het boekjaar
- activeringen
- investeringen
- Voorziening vastgoed
- herwaarderingen
- afschrijvingen
Afschrijvingspercentage
Stichting Zuidwester
23
5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi
5.1.7.5 Niet WTZi materiele vaste activa
totaal
Grond
Gebouwen
€
Terreinvoorzieningen
€
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
Boekwaarde per 1 januari 2013
Subtotaal
niet WTZI
MVA
Verbouwingen
€
Installaties
€
Semi perm.
gebouwen
€
€
Onderhanden
Projecten
€
0
0
0
0
0
0
47.819
33.473
455.966
115.288
0
0
503.785
148.762
0
0
0
0
14.345
340.678
0
355.023
Mutaties in het boekjaar
- activeringen
- investeringen
- Herclasseficatie
- Voorziening vastgoed
- herwaarderingen
- afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.782
0
0
0
0
0
46.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.531
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Desinvesteringen
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99.102
37.328
0
0
99.102
37.328
- overige mutaties
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
0
0
0
-4.782
-108.523
0
-113.305
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.819
0
38.255
356.864
0
124.710
0
0
0
404.683
0
162.965
Boekwaarde per 31 december 2013
0
0
0
0
9.563
232.155
0
241.718
10,0%
10,0%
0%
Afschrijvingspercentage
2,0%
24
€
Stichting Zuidwester
5.1.8 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi
5.1.8.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
totaal
Subtotaal
vergunning
€
Totaal
€
Onderhanden
Projecten
€
4.645.653
3.290.879
310.375
51.729
0
0
16.860.682
11.420.207
22.146.594
14.093.914
3.827.055
1.354.773
258.646
0
5.440.474
8.052.680
Mutaties in het boekjaar
- activeringen
- investeringen
- herclasseficatie
- Voorziening vastgoed
- afschrijvingen
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd
0
0
0
0
765.411
0
0
0
0
0
270.955
0
0
0
0
0
51.729
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.088.095
0
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- overige mutaties
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-765.411
-270.955
-51.729
0
-1.088.095
-1.538.284
11.904.654
0
8.843.010
4.645.653
0
3.561.834
310.375
0
103.458
0
0
0
16.860.682
0
12.508.302
22.146.594
0
15.632.197
3.061.644
1.083.819
206.917
0
4.352.380
6.514.396
16,67%
16,67%
16,67%
0,00%
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2013
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2013
Afschrijvingspercentage
compensatie
reg. sloop
€
compensatie
reg. leegstand
€
11.904.654
8.077.599
25
asbest
compensatie
0
1.538.284
Stichting Zuidwester
5.1.8 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi
5.1.8.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
totaal
Subtotaal
Onderhanden
meldingsProjecten plichtige activa
€
€
compensatie
reg. sloop
€
compensatie
reg. leegstand
€
asbest
compensatie
€
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
3.550.641
1.786.391
1.241.019
860.460
0
0
0
0
4.791.659
2.646.851
Boekwaarde per 1 januari 2013
1.764.250
380.558
0
0
2.144.808
0
0
0
352.850
0
0
0
76.112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
428.962
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- overige mutaties
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-352.850
-76.112
0
0
-428.962
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
3.550.641
0
2.139.241
1.241.019
0
936.572
0
0
0
0
0
0
4.791.659
0
3.075.813
Boekwaarde per 31 december 2013
1.411.400
304.447
0
0
1.715.846
16,67%
16,67%
16,67%
0,00%
Mutaties in het boekjaar
- activeringen
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Afschrijvingspercentage
26
Stichting Zuidwester
5.1.8 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi
totaal
5.1.8.3 Niet WTZi financiële materiele vaste activa
Subtotaal
disagio
niet WTZI
MVA
€
€
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
494.253
26.855
494.253
26.855
Boekwaarde per 1 januari 2013
467.398
467.398
0
0
0
0
21.227
0
0
0
0
21.227
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
- overige mutaties
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
-21.227
-21.227
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
494.253
0
48.082
494.253
0
48.082
Boekwaarde per 31 december 2013
446.170
446.170
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- Herclasseficatie
- Voorziening vastgoed
- herwaarderingen
- afschrijvingen
Afschrijvingspercentage
2,5%/3,33%
27
Stichting Zuidwester
5.1.9.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN
Projectgegevens
Nummer
Brief-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D08128
Datum
31-12-08
Omschrijving
infrastructuur Hernesseroord (vlg fase)
Plantenkas Hernesseroord
Dagbesteding Hernesseroord
Gravin Oud-Beijerland
Herontwikkeling Den Berg
Instandhouding ZHZ
Oranjestraat
Elvis Presley 133
Winkel Dijckpotingen
Pottenbakker
energievoorziening HO fase 1
Investeringen
WTZi-type
t/m 2012
€
vergunning
na 01-01-2009
na 01-01-2009
na 01-01-2009
na 01-01-2009
melding
KSWV
KSWV
na 01-01-2009
na 01-01-2009
na 01-01-2009
Totaal
56.456
95.823
1.929
16.600
77.168
0
563.494
485.539
0
0
0
1.297.009
2013
€
-56.456
754.745
87.135
363.784
-77.168
167.864
gereed
€
Goedkeuringen
t/m 2013
onderhanden
€
-485.539
77.811
1.065.000
36.401
380.384
0
167.864
0
0
77.811
1.065.000
0
0
0
89.064
0
0
0
563.494
0
0
0
36.401
1.933.577
2.541.627
688.959
850.568
Nominaal
bedrag WTZi
€
Indexering
€
Jaar van
oplevering
Aangepaste
€
0
2013
0
2013
0
2013
0
0
2013
0
0
0
5.1.9.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN
Projectgegevens
Briefnummer
Nummer
1
2
3
4
5
Datum
Omschrijving
Plantenkas Hernesseroord
Gravin Oud-Beijerland
Instandhouding ZHZ
Winkel Dijckpotingen
Pottenbakker
Investeringen
WTZi-type
vergunning
vergunning
melding
vergunning
ksw
Activapost
MVA
MVA
MVA
MVA
MVA
WTZi
€
WMG
€
Overige
€
850.568
380.384
1.065.000
850.568
380.384
167.864
77.811
1.065.000
1.232.864
2.541.627
167.864
77.811
Totaal
1.308.763
28
0
Totaal
€
Toekomstige lasten
Afschrijving
WTZi
Rentekosten
€
€
0
0
Stichting Zuidwester
5.1.10 OVERZICHT LANGLOPENDE LENINGEN 2013
Leninggever Datum
Hoofdsom
Totale
looptijd
Soort
lening
€
BNG
BNG
NWB
BNG
BNG
BNG
NWB
NWB
BNG
BNG
NWB
NWB
BNG
NWB
Totaal
9-sep-02
16-sep-02
19-nov-02
20-mrt-00
15-mrt-04
6-okt-04
1-jul-05
3-nov-08
9-dec-09
9-dec-09
6-mei-10
12-dec-11
14-dec-12
14-dec-12
4.700.000
6.300.000
4.000.000
2.949.567
2.450.000
14.500.000
5.185.000
6.806.703
4.000.000
4.150.000
4.053.484
14.000.000
10.000.000
5.489.000
WerkeRestschuld
Nieuwe
lijke-rente 31 december leningen in
2012
2013
%
30
30
30
30
9
15
40
20
30
30
40
20
20
15
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
2,980%
2,990%
3,100%
3,860%
3,720%
4,075%
3,415%
2,800%
3,730%
3,730%
3,490%
3,040%
2,610%
1,310%
€
Aflossing in Restschuld 31
2013
december 2013
€
€
3.133.043
4.200.000
2.666.666
2.654.610
272.222
6.766.667
4.277.625
1.361.339
3.600.000
3.735.000
3.850.810
13.300.000
10000000
5489000
65.306.983
0
29
Restschuld
over 5 jaar
€
Resterende
looptijd in
jaren eind
2013
Aflossingswijze
€
156.652
210.000
133.333
147.478
272.222
966.667
129.625
85.084
133.333
138.333
101.337
700.000
500000
365933,4
2.976.391
3.990.000
2.533.333
2.507.132
0
5.800.000
4.148.000
1.276.256
3.466.667
3.596.667
3.749.473
12.600.000
9.500.000
5.123.067
2.193.130
2.940.000
1.866.666
1.769.740
0
966.667
3.499.875
850.837
2.800.000
2.905.000
3.242.787
9.100.000
7.000.000
3.293.400
4.039.999
61.266.984
42.428.102
Aflossing
2014
Gestelde
zekerheden
€
19
19
19
17
0
6
32
15
26
26
37
18
19
14
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
156.652
210.000
133.333
147.478
0
966.667
129.625
85.084
133.333
138.333
101.337
700.000
500.000
365.933
3.767.776
Wfz
Wfz
Wfz
Wfz
Wfz
Wfz
Wfz
Wfz
Wfz
Wfz
Wfz
Wfz
Wfz
Wfz
Stichting Zuidwester
5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
12. Wettelijk budget aanvaardbare kosten
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar
Productieafspraken verslagjaar
Groei normatieve kapitaalslasten
Voorlopige Indexatie 0,75% loon en materieel 2013
Voorlopige Indexatie 1,63% loon en materieel 2012
Definitieve indexatie ZZP (vordering) 1,59% 2013
Definitieve indexatie ZZP (vordering) 1,19% 2012
2013
€
€
2012
€
78.771.690
73.670.305
0
0
1.079.612
568.068
-588.979
1.082.737
1.227.033
758.943
2.874.713
Beleidsmaatregelen overheid:
Compensatieregeling
Meerzorg (EZT t/m 2012)
Extreme zorg behoefte
0
-588.421
0
1.252.701
1.517.057
-458.869
-588.421
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente
- afschrijvingen
- nacalc. Huur
- vervallen zorginfrastructuur gelden
- 20% NHC van tarief
- 10% NHC van tarief
419.162
-24.181
235.035
1.058.188
-416.914
-373.038
-82.737
-69.151
1.032.907
985.659
1.662.923
Overige mutaties:
Overige mutaties
extra middelen 2012 (Agema gelden)
innovatiegelden 2012
Mutatie productierealisatie
20% Uitfasering nacalculatie kapitaalslasten
10% Uitfasering nacalculatie kapitaalslasten
Vervoerskosten
-83.782
-3.100.910
-28.338
1.240.310
-1.283.014
43.819
-342.061
3.100.910
28.338
868.462
-985.659
76.687
74.866
-3.180.868
2.746.677
Sub-totaal wettelijk budget boekjaar
79.540.037
78.771.690
Baten voorgaande jaren
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar
-74.926
79.465.111
24.930
78.796.620
0
-64.871
0
184.349
-28.338
382.674
79.584.589
79.150.956
af: frictiekosten
Baten komend jaar (ervaringsdeskundige)
Reservering nog te betalen ervaringsdeskundige
innovatie gelden ontvangen in 2012
Besteding frictiekosten/innovatiemiddelen
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
30
Stichting Zuidwester
5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
13. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties
2013
€
2012
€
1.186.950
1.186.950
1.127.540
1.127.540
2013
€
2012
€
312.820
455.851
222.493
31.460
32.842
406.536
977.314
2.439.316
260.249
445.514
251.866
27.381
34.679
486.260
418.215
1.924.165
400.742
138.816
539.559
196.768
159.303
356.071
2.978.875
2.280.236
2013
€
2012
€
40.175.758
5.682.048
3.342.823
49.200.628
40.273.695
5.361.674
3.308.922
48.944.291
Andere personeelskosten:
Kosten werving en selectie
Dotatie voorzieningen
Opleidingskosten
Werkkleding
Kosten arbo en reintegratie
Reiskosten woon-/werkverkeer
Overige personele kosten
Sub-totaal
59.670
625.462
902.471
11.111
92.664
794.002
212.131
51.898.139
69.524
-19.039
876.472
15.378
144.247
778.640
80.639
50.890.152
Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten
924.989
52.823.129
1.337.693
52.227.845
1.055
1.063
Persoonsgebonden- en volgende budgetten
Totaal
14. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
Overige dienstverlening:
Algemene administratieve diensten
Hotelmatige diensten
Behandelfuncties
Bewonersgebonden functies
Technische functies
Opbrengsten reïntegratie en buurtsupers
Overige
Overige subsidies:
Personeelssubsidie
Overige
Totaal
15. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
31
Stichting Zuidwester
5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
16. Afschrijvingen vaste activa
De specificatie is als volgt:
Nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa
Overige afschrijvingen:
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa
Totaal afschrijvingen
2013
€
2012
€
3.090.651
1.538.284
4.628.935
2.547.799
1.517.056
4.064.856
2.629.454
0
2.629.454
3.131.285
14.030
3.145.314
7.258.389
7.210.171
Toelichting
In 2013 zijn de economische gebruiksduren opnieuw ingeschat, wat heeft geleid tot een verkorting van de levensduur van
computerapparatuur (van 5 naar 3 jaar). Hierdoor stijgen de jaarlijkse afschrijvingslasten met ongeveer €90.000. Daarnaast is de
levensduur van gebouwen en de bijbehorende installaties op 30 jaar gesteld (kleinschalig vastgoed was 35 jaar). Hierdoor stijgen
de jaarlijkse afschrijvingslasten met ongeveer € 80.000.
2013
4.589.077
819.558
261.779
1.375.272
165.542
47.161
7.258.389
Specificatie afschrijvingslasten:
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa, Trekkingsrechten
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa, instandhouding
- WMG-gefinancierde vaste activa
- Kleinschalige Woonvoorzieningen
- niet WTZi-gefinancierde vaste activa+
Totaal afschrijvingslasten
17. Overige bedrijfskosten
2013
€
2012
€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
4.653.159
4.261.907
2.868.774
4.530.954
3.700.154
2.858.713
Onderhoud- en energiekosten
- Onderhoud
- Energie gas
- Energie stroom
- Energie transport en overig
Subtotaal
1.895.642
1.025.720
477.385
100.916
3.499.663
1.974.263
921.078
521.313
84.908
3.501.562
2.701.664
13.806
-85.492
17.913.480
2.688.266
14.371
-2.069.994
15.224.025
2013
€
2012
€
210.071
-1.969.806
-1.759.735
131.697
-2.028.243
-1.896.546
De specificatie is als volgt :
Huur en leasing
Operationele lease
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal bedrijfskosten
18. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt :
Rentebaten
Rentelasten
Totaal financiële baten en lasten
32
Stichting Zuidwester
5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
19. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welke bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
eindverantwoordelijke Raad van Bestuur
met Raad van Toezicht
tweehoofdig bestuur, waarvan op dit
moment een waarnemingsteam van 4
personen deze functies waarneemt.
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:
Naam
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder
werkzaam in uw organisatie?
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit
van het bestuur?
3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder
werkzaam in uw organisatie?
4
5
6
7
8
Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van
uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de
bezoldiging van deze gewezen bestuurder met
functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan
de WNT-tabel onder 20.)?
Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?
Welke salarisregeling is toegepast?
Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
Beloning, incl. vakantiegeld, eindejaars-uitkeringsalaris
en andere vaste toelagen
Waarvan verkoop verlofuren
Waarvan nabetalingen voorgaande jaren
Wat is de totale som van de eventuele
vergoedingen in natura (o.a. huisvesting,
auto (mede) voor prive gebruik,
9 laagrentende leningen etc.
Belastbare Vaste en variabele
10 onkostenvergoedingen
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU
13
Voorzieningen ten behoeve van beloning
betaalbaar op termijn (o.a. werkgevers
bijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical,
aanvulling sociale uitkeringen,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
14 Winstdelingen en bonusbetalingen
15
Uitkeringen in verband met beeindiging
van het dienstverband
15 Totaal inkomen (9 t/m 15, excl. 9a en b)
L. Kenter
N. Baroch
P. Knöps
H. Bosma
A. Sprokkereef
1-1-2007
1-10-2013
1-10-2013
1-10-2013
1-10-2013
nee
ja
ja
ja
ja
30-sep-13
31-dec-13
31-dec-13
31-dec-13
31-dec-13
nee
onbep.tijd
geen
100%
onbep.tijd
cao
110%
onbep.tijd
cao
100%
onbep.tijd
cao
110%
onbep.tijd
cao
89%
174.332
0
0
35.506
949
0
20.666
0
0
29.220
3.332
0
25.394
0
0
0
0
0
0
0
23.151
7.862
296
2.595
63
2.438
169
2.595
59
2.595
19.410
4.067
2.100
3.256
2.795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.100
281.855
42.465
25.267
35.240
30.842
Toelichting
Per 30 september 2013 is de voorzitter Raad van Bestuur uit dienst getreden. Per 1 oktober 2013 is een waarnemingsteam van functionarissen uit de organisatie benoemd
die de Raad van Bestuur ad interim vormen tot het moment dat de functies weer definitief zijn ingevuld. Bovenvermelde beloningen zijn de reguliere beloningen van deze
functionarissen over de periode vanaf 1 oktober 2013, inclusief een voor de tijdelijke waarneming verstrekte toeslag van 1.000 euro per maand.
33
Stichting Zuidwester
5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:
Naam
1
Vanaf welke datum was de toezichthouder
voor het eerst in de huidige functie van
toezichthouder werkzaam binnen de
organisatie?
2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter
van de Raad van Toezicht geweest?
3 Nevenfunctie (s)
M.A. Bierens
W.C. Smith-van
Rietschoten
A.L.M. Barendregt
L. Schippers
E.H. Verkerk
22-10-2007
21-4-2008
25-8-2008
25-8-2008
21-4-2008
huidige
-Vicevoorzitter
RvC Zeeland
Care BV,
- Bestuurslid
Focus 2 te Goes,
- Lid RvT SHL
groep te EttenLeur, voorzitter
Audit Cie SHLgroep,
- Lid RvT SRTB:
Stichting
Trombosedienst
Breda en
omstreken,
- Voorzitter
Bestuur Stichting
tot behoud van
de molen te
Kloetinge,
- Lid RvT ZRTI:
Zeeuws Radio
Therapeutisch
Instituut
nee
Hoofdfunctie:
Psychaiter/
behandelaar bij
Praktijk 't Lundeke,
geen nevenfunctie
nee
- Lid RvT " Pluyn
Hoenderloo Groep" , Lid RvT Jeroen Bosch
ziekenhuis, Bestuurslidvan de
Stichting Uitvoering
Omslagregelingen
(SUO).
nee
- Secretaris
Mirakels, kunst en
cultuur in
Nesselande,
Voorzitter
Kinderburgemeest
er en
jongerenambassa
deurs
Nesselande,
- Lid Kernteam
CAOP Den Haag,
- Secretaris
SamSAm
Uitvaartcoaching
16.877
12.658
10.548
8.438
nee
- hoofdfunctie:
Directeur Stichting
Opvoeden.nl.
Nevenfunctie: Lid
RvT Stichting
Kinderopvang te
Maassluis
4
Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste
toelagen)
5 Wat is de totale som van de eventuele
vergoedingen in natura (o.a. huisvesting,
auto (mede) voor prive gebruik,
laagrentende leningen etc.
6
Vaste en variabele onkostenvergoedingen
7 Werkgeversbijdrage sociale
verzekeringspremies
8
Voorzieningen ten behoeve van beloning
betaalbaar op termijn (o.a. werkgevers
bijdragfe pensioen, VUT, FPU, sabbatical,
aanvulling sociale uitkeringen,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
9
Winstdelingen en bonusbetalingen
10
Uitkeringen in verband met beeindiging
van het dienstverband
11
totale bezoldiging (4 t/m 10)
10.548
0
2.413
303
931
634
639
1.495
1.004
1.006
703
867
20.785
13.965
12.485
9.775
12.054
Toelichting:
De bezoldiging voor de raad van toezicht is gebaseerd op de geldende regeling van de NVTZ.
34
20. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
1
2
3
4
5
Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere toeslagen)
6 Winstdelingen en bonusbetalingen
L. Kenter
1-1-2007
30-sep-13
100%
N. Baroch
1-10-2013
n.v.t.
110%
P. Knöps
1-10-2013
n.v.t.
100%
H. Bosma
1-10-2013
n.v.t.
110%
A. Sprokkereef
1-10-2013
n.v.t.
89%
174.332
0
35.506
20.666
29.220
25.394
174.332
0
35.506
0
20.666
0
29.220
0
25.394
0
23.151
296
63
169
59
beloningen betaalbaar op termijn (in
EURO)
19.410
4.067
2.100
3.256
2.795
11 Uitkeringen in verband met beeindiging
van het dienstverband ( in EURO)
57.100
39.870
22.829
32.646
28.247
7 Totaal beloning (5 en 6)
8 Werkgeversbijdrage sociale lasten
9 Bruto-onkostenvergoeding (vast en
variabel)
10 Voorzieningen ten behoeve van
Totale bezoldiging in kader van de WNT (7 tm 11)
1
2
3
4
5
Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere toeslagen)
6 Winstdelingen en bonusbetalingen
7 Totaal beloning (5 en 6)
8 Werkgeversbijdrage sociale lasten
9 Bruto-onkostenvergoeding (vast en
variabel)
10 Voorzieningen ten behoeve van
273.993
M.A. Bierens
22-10-2007
n.v.t.
100%
W.C. Smith-van
Rietschoten
21-4-2008
n.v.t.
100%
A.L.M. Barendregt
25-8-2008
n.v.t.
100%
L. Schippers
25-8-2008
n.v.t.
100%
E.H. Verkerk
21-4-2008
n.v.t.
100%
16.877
12.658
10.548
8.438
10.548
16.877
12.658
10.548
8.438
10.548
2413
303
931
634
639
19.290
12.961
11.479
9.072
11.187
beloningen betaalbaar op termijn (in
EURO)
11 Uitkeringen in verband met beeindiging
van het dienstverband ( in EURO)
Totale bezoldiging in kader van de WNT (7 tm 11)
Toelichting:
Het normenkader rondom de ‘Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het
opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de
Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd.
Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft Zuidwester gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels
toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6
volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr 2014 - 0000142706) kán en hoeft Zuidwester niet volledig te voldoen
aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet
WNT).
De Raad van Toezicht van Zuidwester heeft, vooruitlopend op de inkomenseffecten van de Wet Normering Topinkomens, reeds vorig jaar in goed overleg met de per 30
september vertrokken bestuursvoorzitter afgesproken om reeds in 2013 zijn beloning te verlagen.
35
Stichting Zuidwester
5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
Algemene kosten
2013
€
2012
€
71.088
1.313
0
34.600
94.715
15.758
0
16.223
107.001
126.696
21. Honoraria accountant
De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt:
1
2
3
4
Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant
22. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 19.
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
W.G.
Drs. J.W.A. Waardenburg MSM
<Datum>
W.G.
Dhr. M.A. Bierens
<Datum>
W.G.
Drs. N. Baroch RA
<Datum>
W.G.
<Datum>
Drs. W.C. Smith-van Rietschoten
W.G.
Drs. A.L.M. Barendregt
<Datum>
W.G.
Drs. L. Schippers
<Datum>
W.G.
Mr. E.H. Verkerk MCM
<Datum>
36
Stichting Zuidwester
5.2 OVERIGE GEGEVENS
-
37
Stichting Zuidwester
5.2 OVERIGE GEGEVENS
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Zuidwester heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering
van 15 april 2014.
De Raad van Toezicht van de Stichting Zuidwester heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van
12 mei 2014
5.2.2 Resultaatbestemming
Het resultaat over 2013 wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.
5.2.3 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Drs. J.W.A. Waardenburg MSM (voorzitter RvB)
Drs. N. Baroch RA (lid RvB)
Dhr. M.A. Bierens (voorzitter RvT)
Drs. W.C. Smith - van Rietschoten (vice voorzitter RvT)
Drs. A.L.M. Barendregt (secretaris RvT)
Drs. L. Schippers (lid RvT)
Mr. E.H. Verkerk MCM (lid RvT)
38