Shipping and Invoicing Conditions for DHL Freight shipments

VERKOOPVOORWAARDEN / VERZENDINGSVOORWAARDEN
Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. De niet-betaling van een
factuur zal, zonder voorafgaandelijk bericht of aanmaning, de vorderbaarheid van een verwijlinterest
van twaalf percent per jaar tot datum van betaling tot gevolg hebben. Daarenboven zal de klant,
ingeval van niet-betaling binnen een termijn van acht dagen na een ingebrekestelling per
aangetekende brief, van rechtswege een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding
verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het bedrag van de factuur met een minimum van 25 Euro per
factuur. In geval van betwisting zijn ook de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Alleen het Belgisch
recht zal van toepassing zijn tussen onze partijen. Alle opslag en goederenbehandeling gebeurt op
risico van de opdrachtgever of de eigenaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien gewenst
is het de opdrachtgever of de eigenaar van de goederen die instaat voor de verzekering, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Alle verzendingen geschieden op risico van de bestemmeling,
zelfs indien de goederen vrachtvrij worden verzonden.
CONDITIONS DE VENTE / CONDITIONS D’EXPEDITION
Nos factures sont payables au comptant à notre siège social. Le non-paiement d’ une facture
entraîne, sans avis et mise en demeure préalable, l’exigibilité d’in intérêt de retard de douze pour cent
l’an jusqu’à la date de paiement. En outré en cas de non-paiement dans un délai de huit jours suivant
une mise en demeure par lettre recommandée, le client sera redevable de plein droit à titre de clause
pénale forfaitaire et irréductible d’une indemnité égale à quinze pour cent du montant de la facture
avec un minimum de 25 Euro par facture. En cas de litige les Tribunaux d’Anvers sont aussi
compétents. Seul le droit belge sera applicable entre les parties. Le stockage et la manipulation des
marchandises se font aux risques du donneur d’outre ou propriétaire, sauf stipulation contraire fait par
écrit. Si souhaité, le donneur d’ordre ou le propriétaire des marchandises souscrive à l’assurance, sauf
stipulation contraire faite par écrit. Tous les envois se font aux risques du destinataire, même si les
marchandises sont expédiées franco.