BUE 2014 - Zelfevaluatie LK Bottom-up Evaluatie

BUE 2014 - Zelfevaluatie LK
Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven
Je leidinggevende kwaliteiten
Via deze vragenlijst kun je je mening geven over de wijze waarop je je leidinggevende rol hebt ingevuld tijdens het
voorbije werkjaar. De vragenlijst bevat een aantal uitspraken over concrete gedragingen. De bevraging beperkt zich tot de
kerncompetenties die voor een leidinggevende van belang zijn. In de vragenlijst wordt elke competentie eerst kort
omschreven.
Het is erg belangrijk om deze beschrijving grondig te lezen en de vragenlijst volgens deze beschrijvingen te
beantwoorden. Per competentie zijn er 4 à 5 uitspraken (= gedragsindicatoren).
Hoe invullen?
Je geeft voor elke uitspraak aan in welke mate je vindt dat je tijdens het voorbije werkjaar het gedrag hebt getoond zoals
in de uitspraak wordt beschreven. Hiervoor heb je steeds 5 antwoordmogelijkheden:
In zeer geringe mate
In geringe mate
Gemiddeld
In hoge mate
In zeer hoge mate
Je kruist maximaal één antwoord aan. Indien je geen uitspraak kunt doen, kruis je de antwoordcategorie 'Weet niet' aan.
Indien je op voorhand de vragenlijst wenst te bekijken en/of af te drukken, kan je hier klikken. Je kan deze vragenlijst maar
éénmaal invullen.
Je medewerkers
Je medewerkers krijgen dezelfde vragenlijst om in te vullen. Hun antwoorden zullen verwerkt worden tot een algemeen
overzicht dat je dan in het rapport kan vergelijken met je eigen antwoorden.
Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Je kan het invullen op elk moment onderbreken
en later voortzetten. Hiervoor kan je het venster sluiten en later opnieuw de link uit je persoonlijke uitnodiging volgen, of
kan je tijdens de bevraging de link Pauzeren volgen. Je vindt deze link onderaan links tijdens het invullen van de
enquête.
Pagina 1
Pagina 1 van 6
* 1.
Voortdurend verbeteren
- Leren over andere vakgebieden, methoden, technieken en actief verbeteren van de werking van het team/ de
dienst -
Ik:
In zeer
geringe
mate
In geringe
In hoge
Gemiddeld
mate
mate
In zeer
hoge mate
Weet niet
Heb ook interesse in onderwerpen van buiten het team/
de dienst, om de eigen kennis te verruimen
Gebruik informatie uit andere vakgebieden om de eigen
aanpak te verbeteren
Stuur de eigen werking bij als er dingen in het team/ de
dienst veranderen
Ontwikkel nieuwe werkwijzen en methodes
Span mij in om de werking van ons team/ onze dienst
steeds te verbeteren
Pagina 2
* 2.
Klantgerichtheid
- Verbeteren van de dienstverlening van het team/ de dienst aan de klant, voor zover de functie het toelaat -
Ik:
In zeer
geringe
mate
In geringe
In hoge
Gemiddeld
mate
mate
In zeer
hoge mate
Weet niet
Hou rekening met wat de klant verwacht
Ga na of de klant tevreden is over de geleverde
diensten
Organiseer ons team/ onze dienst zodat de
dienstverlening steeds beter kan verlopen
Onderneem acties om de dienstverlening aan
specifieke doelgroepen te verbeteren (vb.: mensen
met handicap, allochtonen, …)
Pagina 3
Pagina 2 van 6
* 3.
Samenwerken
- Aanmoedigen van de samenwerking in het team/ de dienst -
Ik:
In zeer
geringe
mate
In geringe
In hoge
Gemiddeld
mate
mate
In zeer
hoge mate
Weet niet
In zeer
hoge mate
Weet niet
Moedig mijn medewerkers aan om goed samen te
werken met hun collega's
Organiseer overleg in mijn team/mijn dienst
Stimuleer een positieve werksfeer in ons team/ onze
dienst
Moedig mijn medewerkers aan om gezamenlijke
oplossingen te vinden, ook bij spanningen in het team/
de dienst
Pagina 4
* 4.
Betrouwbaarheid
- Ervoor zorgen dat de regels en afspraken worden nageleefd in het team/ de dienst -
Ik:
In zeer
geringe
mate
In geringe
In hoge
Gemiddeld
mate
mate
Kom mijn afspraken na
Handel correct tegenover iedereen
Geef het goede voorbeeld bij het naleven van de
afspraken, regels of normen
Maak duidelijk wat verwacht wordt van een correcte
medewerker
Spreek anderen erop aan wanneer afspraken, regels of
normen worden geschonden
Pagina 5
Pagina 3 van 6
* 5.
Richting geven
- Duidelijk maken welke opdrachten er moeten gebeuren en hoe dit moet. Het team/ de dienst op een goede
manier organiseren -
Ik:
In zeer
geringe
mate
In geringe
In hoge
Gemiddeld
mate
mate
In zeer
hoge mate
Weet niet
Ben duidelijk in het toekennen van taken en welke
verantwoordelijkheden een medewerker daarbij krijgt
Verdeel het werk eerlijk over de verschillende leden
van ons team/ onze dienst en zorg ervoor dat de
beschikbare middelen goed gebruikt worden
Stuur, indien nodig, werkwijzen en methodes bij om de
werking van ons team/ onze dienst te verbeteren
Zorg ervoor dat de leden van ons team/onze dienst
hun functie goed kunnen uitoefenen, ook als er
veranderingen zijn in hun functie
Zorg ervoor dat afwezigheden van personeelsleden
van ons team/ onze dienst probleemloos opgevangen
worden
Maak het mogelijk dat iedereen van ons team/onze
dienst zich kan ontwikkelen in zijn/haar functie
Pagina 6
* 6.
Ontwikkelen van medewerkers
- Medewerkers begeleiden zodat ze hun taken kunnen volbrengen en resultaten kunnen halen -
Ik:
In zeer
geringe
mate
In geringe
In hoge
Gemiddeld
mate
mate
In zeer
hoge mate
Weet niet
Maak indien nodig, tijd vrij voor persoonlijke leervragen
van mijn medewerkers
Geef mijn medewerkers opbouwende commentaar
Moedig mijn medewerkers aan om uitdagingen op te
nemen
Geef mijn medewerkers de kans om zich bij te scholen
om nieuwe zaken te leren
Stimuleer mijn medewerkers om zelf oplossingen te
vinden
Pagina 7
Pagina 4 van 6
* 7.
Oordeelsvorming
- Goed onderbouwde en geïntegreerde oordelen vormen -
Ik:
In zeer
geringe
mate
In geringe
In hoge
Gemiddeld
mate
mate
In zeer
hoge mate
Weet niet
Heb een veelzijdige en genuanceerde kijk
Bekijk problemen vanuit verschillende invalshoeken
Formuleer zowel positieve als negatieve kanten aan
mijn oordeel of voorstel
Bied een inhoudelijke meerwaarde
Pagina 8
8.
Belangrijkste competenties
Zijn er competenties waarop jij als leidinggevende wil focussen in het volgende werkjaar ?
Duid in onderstaande lijst maximum 3 competenties aan.
Voortdurend verbeteren
Klantgerichtheid
Samenwerken
Betrouwbaarheid
Richting geven
Ontwikkelen van medewerkers
Oordeelsvorming
Pagina 9
Pagina 5 van 6
* 9.
FEEDBACK OP HET EVALUATIEPROCES
Mogen wij tot slot vragen om de volgende evaluatievragen te beantwoorden? Deze antwoorden kunnen ons
helpen om de organisatie van de bottom-up bevraging de komende jaren verder te optimaliseren.
Niet
akkoord
Noch
Eerder niet akkoord,
akkoord
noch niet
akkoord
Eerder
akkoord
Akkoord
Weet niet
Het is zinvol dat mijn medewerkers regelmatig
feedback kunnen geven over mijn leidinggeven
De bottom-up bevraging maakt het mogelijk om eerlijk
feedback te geven
Pagina 10
HET IS NUTTIG DE VRAGENLIJST NOG EVEN TE OVERLOPEN
Heb je alle vragen beantwoord?
Is je antwoordpatroon voldoende genuanceerd?
Blijf je bij je eventuele antwoord(en) 'weet niet'? ...
Indien je dat wenst, kan je hier je ingevulde vragenlijst nog afdrukken.
Je antwoorden werden geregistreerd !
Ze worden samen met die van je medewerkers door CheckMarket verwerkt tot een globaal rapport. De antwoorden van je
medewerkers worden anoniem in dit rapport opgenomen.
Indien je dat wenst, kan je hier je ingevulde vragenlijst nog afdrukken.
Bij inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met het BUE-team via [email protected] of via telefoon: 02/553 01
00.
Met technische vragen neem je contact op met CheckMarket via mail of telefoon: [email protected] of 014/700 703.
Hartelijk dank voor je medewerking!
Pagina 6 van 6