Lees hier - Sustainable Finance Lab

De Nederlandsche Bank N.V.
Divisie Toezicht Beleid
T.a.v. CRD IV consultatie
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
Utrecht, 28 mei 2014
Betreft: Reactie SFL-leden op CRD IV consultatie
Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief reageren wij op de consultatie van DNB over de introductie van de
systeemrisicobuffer.1 Wij delen de analyse van DNB dat de grote en geconcentreerde bankensector
in Nederland een macroprudentieel risico vormt. Dit beperkt de veerkracht van de financiële sector
als geheel.2
Een systeemrisicobuffer van 3% van de naar risico gewogen activa vormt daarbij binnen het
huidige toezichtraamwerk een stap in de goede richting. Het belang van hogere kapitaalbuffers is
groot. De druk op banken om meer winst uit te keren zal toenemen naarmate de crisis verder op
de achtergrond raakt en het tijdelijk verhoogde risicobewustzijn weer afneemt. De
systeemrisicobuffer helpt om te voorkomen dat het eigen vermogen van de grootste banken in de
toekomst weer tot te lage niveaus daalt. Een hoger aandeel eigen vermogen in de totale
financiering bevordert bovendien dat de bestuurders en aandeelhouders van een bank rekening
houden met zogenaamde staartrisico’s.
Een systeemrisicobuffer zou echter ook toegepast moeten worden op de niet naar risico gewogen
activa. In geval van verhoogde prudentiële risico’s is het wenselijk om naast de risicogewogen
kapitaaleisen ook de vereiste leverage ratio te verhogen. Deze eisen zijn namelijk complementair.
Het Ministerie van Financiën heeft aangekondigd een minimale leverage ratio van 4% wenselijk te
vinden (met mogelijk een uitzondering voor BNG en NWB). 3 Het macroprudentiële risico van een
grote en geconcentreerde bankensector vraagt om een minimale leverage ratio van meer dan 4%
voor de relevante Nederlandse banken.
Parallelle verhoging van de risicogewogen kapitaaleisen en de vereiste leverage ratio komt de
consistentie van het toezichtraamwerk ten goede. In het huidige raamwerk zullen de
risicogewogen kapitaaleisen meestal bepalend zijn voor de minimale omvang van het CET1kapitaal terwijl de vereiste leverage ratio dit zal zijn voor de minimale omvang van het totale
Tier 1-kapitaal. Met een parallelle verhoging blijft de verhouding tussen de verschillende
1
DNB, Consultatie Wijziging regeling “Specifieke bepalingen CRD IV en CRR” ter introductie
systeemrisicobuffer, 29 apr 2014.
2
Zie ook Achtergrondnotitie bij inbreng SFL-leden voor Commissie Structuur Nederlandse Banken, 25 feb
2013.
3
Zie Antwoord van de Minister van Financiën op vragen van Aukje de Vries over extra eisen aan banken, 3 apr
2014.
Sustainable Finance Lab | Heidelberglaan 2, Van Unnikgebouw, Zonneveldvleugel, kamer 124 | 3584 CS Utrecht
Tel 030-2533684 / 030-2536898 | [email protected] | www.sustainablefinancelab.nl
kapitaaleisen ongeveer gelijk. Dit biedt meer zekerheid dat het totale vermogen van een financiële
instelling om verliezen te absorberen toeneemt. Daarnaast wordt de verhoogde buffereis zo
minder gevoelig voor inherente beperkingen in de risicobeoordeling van de activa.4
DNB zou daarom actief moeten inzetten op de ontwikkeling van complementaire leverage ratio
vereisten en verankering hiervan in de regelgeving. Daarnaast zou DNB bij de ECB kunnen
aandringen op de ontwikkeling van Europees toezichtbeleid ten aanzien van complementaire
verhogingen van de minimale leverage ratio, in lijn met de risicogewogen kapitaaleisen.
In de huidige situatie kunnen de grootste drie Nederlandse banken met een relatief kleine
inspanning aan de vereiste systeemrisicobuffer voldoen. Bij een parallelle verhoging van de
minimale leverage ratio boven de 4% is verdere toename van het kernkapitaal goed mogelijk door
uitgifte van contingent capital instrumenten (verliesabsorberende obligaties). De markt voor deze
instrumenten heeft zich de afgelopen maanden snel ontwikkeld.
Namens leden van het Sustainable Finance Lab
Prof. Dr. Harald Benink
Dr. Dirk Bezemer
Prof. Ir. Klaas van Egmond
Prof. Dr. Ewald Engelen
Prof. Dr. Arjo Klamer
4
Prof. Dr. Clemens Kool
Dr. Mark Sanders
Prof. Dr. Hans Schenk
Prof. Dr. Esther-Mirjam Sent
Prof. Dr. Irene van Staveren
Drs. Rens van Tilburg
Prof. Dr. Bert de Vries
Dr. Francis Weyzig
Prof. Dr. Herman Wijffels
Zie ook Brief van SFL-leden over kabinetsvisie bankensector, 6 feb 2014.
Sustainable Finance Lab | Heidelberglaan 2, Van Unnikgebouw, Zonneveldvleugel, kamer 124 | 3584 CS Utrecht
Tel 030-2533684 / 030-2536898 | [email protected] | www.sustainablefinancelab.nl