Groot Vlaardingen

www.grootvlaardingen.nl
Kennisgeving beschikking
Wet bodembescherming
Onderwerp
Op grond van artikel 39c en 39d van de Wet bodembescherming hebben Gedeputeerde Staten
van de provincie Zuid-Holland (GS) een evaluatieverslag en een nazorgplan ontvangen voor de
locatie het voormalige Gemeentereinigingterrein aan de Hoflaan te Vlaardingen, kadastraal
bekend gemeente Vlaardingen, sectie M nummers 1393 en 1728 (beide geheel).
Vlaardingen
· woensdag
24 december
2014 · 6
Acties zijn geldig van zaterdagGroot
27 dec.
2014 t/m
donderdag
1 jan. 2015
Gelukkig
nieuwjaar
namens alle Hoogvliet medewerkers!
GS hebben ingestemd met het evaluatieverslag en het daarin opgenomen nazorgplan.
Inzage
U kunt de beschikking en de overige stukken vanaf 24 december 2014 gedurende zes weken
op de volgende plaatsen inzien:
•
de gemeente Vlaardingen, Westnieuwland 6, 3131 VX Vlaardingen
(telefoon: 010 - 248 40 00);
•
de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, 3112 AN Schiedam
(telefoon: 010 - 246 86 21).
Oud&Nieuw tip!
Bezwaar
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit kunnen belanghebbenden
ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij GS van de provincie Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602,
2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de voorschriften van de op
17 december 2004 en 19 juni 2007 verleende vergunning aan Kemira Rotterdam B.V. voor
de inrichting aan de Botlekweg 175, 3197 KA Rotterdam-Botlek krachtens artikel 2.31 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen en krachtens artikel 2.33 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in te trekken.
Mora snacks
Mini frikandellen 30 stuks, bitterballen 30 stuks,
partymix 52 stuks of funmix 32-36 stuks
2 stuks
van: 4.90 - 6.90
1+1
GRATIS
*
voor: 2.45 - 3.45
Het betreft een inrichting voor de productie van acrylamide, UV-absorbers, flocculatiemiddelen,
oppervlakte-actieve stoffen, papieradditieven en benzotriazolen.
De wijziging(en) hebben betrekking op het toevoegen van diverse voorschriften aan de
vergunning van 17 december 2004 inzake, het voeren van de juiste etikettering bij de opslag van
tussenproducten binnen de inrichting, de grenswaarden van de door de inrichting veroorzaakte
geluidsniveaus en het uitvoeren van een periodiek onderzoek voor de emissie van de minimalisatie
verplichte stof acrylonitril. Het aanpassen van een voorschrift van de emissievracht van een
minimalisatie verplichte stof epichloorhydrine.
Tevens worden diverse voorschriften van de vergunning van 17 december 2004 ingetrokken,
met betrekking tot o.a. anderen de grenswaarden van de door de inrichting veroorzaakte
geluidsniveaus, specifieke puntbronnen betrekking hebbend op afgasstroom 1 van de BZT-fabriek
en het intrekken van de activiteiten van de BZT-fabriek.
Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte
van de ontwerpbeschikking.
Inzage
U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van
25 december 2014 tot en met 5 februari 2015 op de volgende plaatsen inzien:
•
Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren
(maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);
•
de gemeente Bernisse, Gemeenlandsedijk Noord 26 te Abbenbroek (maandag t/m vrijdag
van 08.00 - 12.00 uur en ‘s middags na telefonische afspraak);
•
de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle (maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.30 uur);
•
de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050 te Maassluis;
•
Stadskantoor Vlaardingen, Gemeentelijk Contactcentrum, Westnieuwland 6 te Vlaardingen;
•
Gebiedskantoor Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 te Rozenburg (na telefonische afspraak:
14 010);
•
de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode
uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).
Beroep
Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking,
kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag,
beroep worden ingesteld door:
•
belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
•
de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
•
belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte
van de ontwerpbeschikking;
•
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te
hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
Inlichtingen
De heer S. Knirim van de DCMR, telefoon: 010 - 246 82 90.
Zaaknummer: 98448289, DMS-nummer: 21882074.
t
per kra
Heineken
Krat met 24 flesjes van 0.3 liter
Per krat
12.49
49
8.
Per liter 1.18
Kijk voor de actuele openingstijden van uw Hoogvliet supermarkt op
hoogvliet.com/openingstijden
of op de aankondiging in de winkel
...daarom
Zet- en drukfouten voorbehouden. Max. 4 keer de aanbieding per klant. * U krijgt 50% korting op de totaalprijs
Kennisgeving beschikking
Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com
Inlichtingen: mevrouw M. Alakhramsing van de DCMR, telefoon: 010 - 246 86 62 of
mevrouw Y. Borneman, telefoon 010 - 246 82 33.
Wbb-code: AA062200092/B5004, DMS: 21873655
Artikelen vindt u in de diepvries
‹