3.B.1_1 CO2 reductieplan Cofely NL 2015-2020

RAPPORT
Opsteller: HSE
Datum: 10-12-2014
Blad 1 van 6
Onderwerp: CO2 Reductieplan 2015-2020
CO2 Reductieplan Cofely Nederland NV 2015-2020
1. Inleiding
In dit plan worden de CO2 Reductiedoelstellingen voor Cofely Nederland NV per CO2 bron beschreven voor
de periode 2015-2020. Cofely wenst haar CO2 emissies terug te dringen om zo bij te dragen aan haar
intentie zowel binnen het bedrijf als in de valuechain duurzaamheid te vergroten. De uitgangspunten
hiervoor zijn vastgelegd in Beleidsverklaring Duurzaamheid/MVO.
Met ingang van 2015 zal terugdringing van CO2 emissies voor het eerst in lijn met de CO2 Prestatieladder
worden gedaan voor niveau 3. Terugdringing van CO2 staat al sinds 2011 in de doelstellingen van onze
organisatie.
Voorbereiding
Om dit reductieplan op te kunnen stellen zijn een aantal voorbereidende stappen gezet. Als eerste is een ‘”
“boundary” van de Cofely Nederland NV organisatie opgesteld. Deze stap is cruciaal om af te bakenen waar
we het over hebben als we het over Cofely Nederland NV hebben. Ten tweede is er een CO2 emissie
inventaris opgesteld op basis van een energie-audit zodat nagegaan kan worden welke factoren de CO 2
emissies van Cofely bepalen en in welke mate. Tot slot is er nagegaan welke reductiemogelijkheden passend
lijken voor Cofely Nederland NV. In dit plan is daaruit een keuze gemaakt die aansluit bij de ambitie van de
organisatie voor de gegeven tijdspanne.
Verantwoordelijkheden
Opdrachtgever van dit plan is het Executive Team van Cofely Nederland NV. Opstellen, voortgangsbewaking
en evaluatie worden uitgevoerd door de Afdeling Corporate HSE. Verschillende afdelingen binnen Cofely
Nederland NV en de verschillende werkmaatschappijen zullen voor de verschillende acties worden
ingeschakeld (zoals vermeld).
Middelen
De benodigde middelen voor de reductiemaatregelen zullen worden begroot in de diverse budgeten van
afdelingen en werkmaatschappijen. Binnen de afdeling Corporate HSE is capaciteit vrij gemaakt om het
onderhouden van de ambities conform de CO 2 Prestatieladder te ondersteunen. Waar mogelijk zijn
specifieke kosten vermeld.
Evaluatie voortgang en afbakening
De voortgang van dit reductieplan in relatie tot de vastgestelde emissies zal tenminste twee keer per jaar
worden geëvalueerd. Hiertoe wordt een tussentijdevaluatierapport opgesteld waarin de ontwikkeling van de
emissies wordt gerelateerd aan de voortgang van reductiemaatregelen. Op grond van deze evaluatie worden
aanvullende maatregelen of bijstelling voorgesteld.
Communicatie
Het reductieplan en alle tussentijdse rapportages over voortgang en bijstelling er van worden zowel binnen
Cofely Nederland NV (via Myconnect) als via de website (www.cofely-gdfsuez.nl) gecommuniceerd.
RAPPORT
Opsteller:
Datum: 10-12-2014
Referentie:
Onderwerp:
Blad 2 van 6
2. Reductieplannen per emissiestroom
Voor elk van de geïdentificeerde relevante emissiestromen worden de belangrijkste maatregelen vermeld.
Reductiedoelstellingen zijn geformuleerd als percentage van de totale emissies in de emissiestroom van het
referentiejaar 2013. Alle doelstellingen worden geïndexeerd op basis van gewerkte arbeidsuren van Cofelypersoneel en ingeleend personeel. In 2013 bedroeg dit in totaal 12.228.797 uur
2.1 Emissies gerelateerd aan brandstofverbruik van het wagenpark.
Aspect
Maatregelen/middelen
Reductie-doelstelling
Tijdvak
Verantwoordelijke
Efficiëntie
voertuigen
Beschikbaarheid van bedrijfswagens
en leaseauto’s wordt beheerd door
de afdeling wagenpark. Voor elke
categorie voertuig worden absolute
CO2 emissies plafonds toegepast als
selectiecriterium. De door de
fabrikant gespecificeerde uitstoot
per kilometer moet onder de
gestelde norm blijven om het
voertuig toe te laten tot het
wagenpark.
-1% per jaar
Continue
Wagenpark
Rijgedrag
bestuurder
Alle wagenparkberijders en alle
bestuurders van privéauto’s die
zakelijke kilometers declareren
krijgen via de E-driver aanpak een
trainingsprogramma aangeboden om
veiligheid en het nieuwe rijden aan
te leren.
-0,5% per jaar
2015-2020
Corp. HSE
Reductie aantal
kilometers
Het aantal kilometers dat gereden
wordt hangt af van planning en
omzet. Elke werkmaatschappij
formuleert een kilometer
reductieplan waarin betere planning
van ritten, videoconferencing en
carpoolen en andere kilometer
beperkende maatregelen worden
gepromoot.
-0,5% per jaar
2015-2020
HSE lokaal
Aanscherping
efficiëntie eisen
voertuigen
Bezien moet worden of de voertuig
emissie eisen niet verder verscherpt
kunnen worden. Hiertoe dient
onderzoek te worden verricht.
-
2015
Wagenpark
RAPPORT
Opsteller:
Datum: 10-12-2014
Referentie:
Onderwerp:
Blad 3 van 6
2.2 Emissies gerelateerd aan het zakelijk vervoer met privé auto.
Aspect
Maatregelen/middelen
Reductie-doelstelling
Tijdvak
Verantwoordelijke
Reductie aantal
kilometers
Het aantal kilometers dat gereden
wordt hangt af van planning en
omzet. Elke werkmaatschappij
formuleert een kilometer
reductieplan waarin betere planning
van ritten, videoconferencing en
carpoolen en andere kilometer
beperkende maatregelen worden
gepromoot.
-0,5% per jaar
2015-2020
HSE lokaal
Rijgedrag
bestuurder
Alle wagenparkberijders en alle
bestuurders van privéauto’s die
zakelijke kilometers declareren
krijgen via de E-driver aanpak een
trainingsprogramma aangeboden om
veiligheid en het nieuwe rijden aan
te leren.
-0,5% per jaar
2015-2020
Corp. HSE
2.3 Emissies gerelateerd aan het energieverbruik in vastgoed.
Aspect
Maatregelen/middelen
Reductie-doelstelling
Tijdvak
Verantwoordelijke
Algemeen
Elke werkmaatschappij formuleert
een vastgoed emissie reductieplan
waarin betere energie efficiëntie in
het vastgoed wordt gepromoot.
Hierbij valt te denken aan beperken
gebruik liften, lagere
temperatuurinstellingen, betere
onderhoudsprogramma’s etc.
-0,5% per jaar
2015-2020
HSE lokaal
Algemeen
Bij mutaties van vastgoed kan
alternatieve huisvesting alleen
plaatsvinden in gebouwen met een A
of B energielabel.
-
Continue
Vastgoed
Algemeen
Teneinde meer sturing op het
daadwerkelijk energieverbruik te
kunnen geven wordt een
programma gestart om uiterlijk
medio 2015 alle vastgoed te
voorzien van op afstand uitleesbare
verbruiksmeters die tenminste
dagelijks het verbruik doorzenden.
-
2015
Vastgoed
RAPPORT
Opsteller:
Datum: 10-12-2014
Referentie:
Onderwerp:
Blad 4 van 6
Aspect
Maatregelen/middelen
Reductie-doelstelling
Tijdvak
Verantwoordelijke
Electriciteit
Inkoop van SMK keurmerk groene
elektriciteit voor al het vastgoed dat
Cofely bezit of huurt en waar wij zelf
de elektriciteit inkopen.
-60%
2016 -
Vastgoed
Gas
Er worden geen specifieke acties
ondernomen om Gas verbruik te
reduceren. Deze acties zijn
geïntegreerd in de algemene
maatregelen.
2.4 Emissies gerelateerd aan vliegreizen.
Aspect
Maatregelen/middelen
Reductie-doelstelling
Tijdvak
Verantwoordelijke
Algemeen
Waar mogelijk worden vliegreizen al
zoveel mogelijk vervangen door
treinreizen. De resterende reizen
worden als business-necessary
gezien. Verdere toepassing van
videoconferencing wordt
meegenomen in het vastgoed –
emissie reductieplan.
-0,5% per jaar
2015-2020
HSE lokaal
2.5 Emissies van koudemiddelen.
Aspect
Maatregelen/middelen
Reductie-doelstelling
Tijdvak
Verantwoordelijke
Emissies van
koelmiddelen
gerelateerd aan
eigen vastgoed
Er wordt actief beheer gevoerd over
de betreffende installaties.
-
2015-2020
HSE lokaal
Emissies van
koelmiddelen
gerelateerd aan
dienstverlening naar
klanten
Deze emissies zijn het directe gevolg
van aan Cofely uitbestede
werkzaamheden aan industriële
koelsystemen. Emissies zijn daarmee
mede afhankelijk van de
hoeveelheid werkzaamheden. Cofely
helpt klanten bij de overgang naar
natuurlijke koudemiddelen en
daarmee naar afbouw van klassieke
koelmiddelen. Cofely streeft naar
het verder reduceren van verliezen
en emissies.
-2% per jaar geïndexeerd op
totale omzet van Cofely
Refrigeration BV.
2015-2020
HSE lokaal
RAPPORT
Opsteller:
Datum: 10-12-2014
Referentie:
Onderwerp:
Blad 5 van 6
3. Overzicht Reductiedoelstellingen
Aspect
Absolute
emissies
(ton CO2
eq)
Wagenpark (Scope 1)
17.032
Reductiedoelstelling
(%) per jaar
Absolute
doelstelling
2017
(ton CO2 eq)
Tijdvak
Eigenaar
Kritische Prestatie
Indicatoren
16.215
Efficiëntie voertuigen
-1%
Continue
Wagenpark
CO2 uitstoot door
voertuigen
Rijgedrag bestuurder
-0,5%
2015-2020
Corp. HSE
Brandstofverbruik
Reductie kilometers
-0,5%
2015-2020
HSE lokaal
Gereden kilometers
2015
Wagenpark
CO2 uitstoot door
voertuigen
Onderzoek naar aanscherping
efficiëntie eisen voertuigen
Privé kilometers (Scope 2)
2.211
2.189
Reductie aantal kilometers
-0,5%
2015-2020
HSE lokaal
Gereden kilometers
Rijgedrag bestuurder
-0,5%
2015-2020
Corp. HSE
Brandstofverbruik
2015-2020
HSE lokaal
Elektraverbruik,
Gasverbruik
Continue
Vastgoed
Elektraverbruik,
Gasverbruik
2015-2020
HSE lokaal
Elektraverbruik,
Gasverbruik
Continue
Vastgoed
Elektraverbruik,
Gasverbruik
2016 -
Vastgoed
Ingekochte
grijze/groene stroom
2015-2020
HSE lokaal
Gevlogen kilometers
2015-2017
HSE lokaal
Verbruik klassieke
koelmiddelen
Gasverbruik vastgoed excl verhuur
(Scope 2)
2.162
Reductieplan per werkmaatschappij
2.140
-0,5%
Alternatieve huisvesting in gebouw
met energielabel A of B
Elektraverbruik vastgoed incl verhuur
(Scope 2)
24.581
Reductieplan per werkmaatschappij
13.984
-0,5%
Alternatieve huisvesting in gebouw
met energielabel A of B
-
Inkoop groene stroom met SMK
Vliegreizen (Scope 2)
-60%
83
Treinreizen en videoconferencing als
alternatief voor vliegreizen
Koelmiddelen (Scope 1)
Klanten helpen bij overgang naar
natuurlijke koudemiddelen
82
-0,5%
67
67
61
-2%
Reductiedoelstellingen zijn geformuleerd als percentage van de totale emissies in de emissiestroom van het
referentiejaar 2013. Alle doelstellingen worden geïndexeerd op basis van gewerkte arbeidsuren van Cofelypersoneel en ingeleend personeel. In 2013 bedroeg dit in totaal 12.228.797 uur. De absolute doelstelling is
geïndexeerd op gewerkte arbeidsuren voor 2013.
RAPPORT
Opsteller:
Datum: 10-12-2014
Referentie:
Onderwerp:
Blad 6 van 6
Directieverklaring
Hierbij verklaart ondergetekende namens het Executive Team van Cofely Nederland NV dat dit reductieplan
CO2 is goedgekeurd en kan rekenen op haar ondersteuning om succesvol te worden uitgevoerd.
Naam:
Functie:
Datum:
Handtekening