Continuïteit van thuismedicatie na een geplande opname in

Continuïteit van thuismedicatie na een
geplande opname in het ziekenhuis:
problematiek en rol van de apotheker
Laboratorium voor Medische Biochemie
Eindverhandeling: Jolien Dufraing
Promotor : Prof. dr. Ingrid De Meester
Farmaceutische zorg
Begeleiding vanuit UZA: Apr. Sofie Peeters
Antwerpen 2014
Inhoud
1. Inleiding
2. Doelstellingen
3. Begrippen
4. Onderzoek
4.1. Observaties
4.2. Uitvoering anamnese masterstudente
5. Conclusie
6. Aanbevelingen
2
1. Inleiding
• Continuïteit van thuismedicatie: zeer belangrijk
• Verplaatsing van zorgsituatie: ↑ risico op medicatiefouten
• Opname in ziekenhuis: kritisch moment
• Schatting: slechts 5% polymedicatie-patiënten overeenkomst
 goede farmaceutische anamnese is belangrijk
3
2. Doelstellingen
Algemeen
• Continuïteit van thuismedicatie na geplande opname
verbeteren
Concreet
• Huidige farmaceutische anamnesemethoden
 Patiënt goed voorbereid?
• Opstellen geoptimaliseerd anamneseformulier
 Voor- en nadelen?
• Medicatielijst en/of geneesmiddelenverpakkingen
 Reductie discrepanties?
4
3. Begrippen
Medicatie afstemmingsproces:
•
•
•
Verkrijgen van recente, volledige en nauwkeurige lijst
Vergelijken van lijst met:
• Andere bronnen
• Voorgeschreven GM bij opname, transfer en
ontslag
Discrepanties identificeren en oplossen
Vergelijken lijst:
- Opname
- Transfers
- Ontslag
Lijst thuismedicatie
Discrepanties?
5
Begrippen (vervolg)
Discrepanties:
6
•
Verschillen in GM tussen verkregen medicatielijsten:
• Huidige anamnesemethoden
• Geoptimaliseerd farmaceutisch
anamneseformulier
•
Oorzaken:
• Omissie/toevoegen GM
• Verandering dosis
• Verandering toedieningsvorm
4. Onderzoek
4.1. Observaties
•
•
84 patiënten
 53 mannen
 31 vrouwen
≠ diensten, ≠ ziekenhuizen
4.2. Uitvoering anamnese masterstudente (pilootstudie)
•
•
7
104 patiënten
 72 mannen
 32 vrouwen
Eén dienst, één ziekenhuis
4.1. Observaties
Ziekenhuis
A
Ziekenhuis
B
Ziekenhuis
C
ZTP
ZTP
ZTP
Consultatie
cardiologie
Ziekenhuis
D
RAP
raadpleging
cardiologie
Kort verblijf
cardiologie
8
Patiënten goed voorbereid?
9
10
4.2. Uitvoering anamnese masterstudente
a) Uitvoering huidige anamnese door verpleegkundigen
•
A.d.h.v. vooropgestelde vragenlijst
• “Neemt u medicatie?”
b) Uitvoering anamnese met geoptimaliseerd formulier
door masterstudente
• Meer specifieke vragen
•
•
•
11
≠ indicaties
Vitaminen, kruiden of supplementen?
Speciale toedieningsvormen?
≥ 65 jaar: meer kwetsbare groep voor discrepanties
in geneesmiddelengebruik
12
Voor- en nadelen?
•
•
13
Voordelen
 Additionele discrepanties
Nadelen
 Omissie
 Benodigde tijd
ML = Medicatielijst
GV = Geneesmiddelenverpakking
14
5. Conclusie
15
•
Voorbereid?
•
≥ 65 jaar meer discrepanties
•
Gebruik het geoptimaliseerd farmaceutisch
anamneseformulier + vergelijking met medicatielijsten
uit voorgaande dossiers
•
Medicatielijst en/of geneesmiddelenverpakkingen
 verbeterde continuïteit van thuismedicatie
Cardiologische dienst > Zorgtraject
6. Aanbevelingen
Ziekenhuizen
• Melding op afsprakenblad
• Automatische SMS of e-mail
• Ideale software: - gebaseerd op BCFI
- link specialiteit – stofnaam
- (re)substitutie formularium
Artsen en verpleegkundigen
• Aanraden aanmaak medicatielijst
• Vragen? Contact ziekenhuisapotheker
• Gebruik geoptimaliseerd farm. anamneseformulier
• Opleidingen ‘medicatie afstemmingsproces’
16
Aanbevelingen (vervolg)
Apothekers
•
•
Openbare apotheek
• Opstellen medicatieschema
Ziekenhuis
• Geneesmiddelendatabase ‘up to date’
• Lessen over het belang van medicatieschema
• Betrokken bij verkrijgen van medicatielijst
Patiënten
•
17
Medicatieschema steeds bij zich hebben
Bedankt voor jullie aandacht!
18
Bijlage
19
20
21
22
23