Leerboek anamnese Zachtjes voortsudderende prostatitis

zeer matig ⦁
matig ⦁ ⦁
redelijk ⦁ ⦁ ⦁
goed ⦁ ⦁ ⦁ ⦁
uitstekend ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁
Leerboek anamnese
de huisarts zich voor 80% op de anamnese (10% op lichamelijk
onderzoek en 10% aanvullende diagnostiek). Omdat de an-
De Jongh TOH, et al. Leerboek anamnese. Houten: Bohn Stafleu
amnese zo belangrijk is voor de huisarts is dit het beste boek
van Loghum 2013. 333 pagina’s, € 45,99. ISBN 978-90-36803-43-4.
wat er in Nederland is om er meer over te lezen. Het geeft je
bijvoorbeeld inzicht in de verschillende methoden die je ge-
Doelgroep De doelgroep voor dit boek zijn vooral studenten
bruikt om tot een diagnose te komen. De hypothesetoetsende
geneeskunde maar ook voor huisartsen (in opleiding) geeft
methode waarbij je op basis van
dit boek informatie over de theoretische achtergrond van wat
verkregen informatie hypotheses
wij aan het doen zijn als we in gesprek zijn met een patiënt in
ontwikkelt en aan de hand van
de spreekkamer.
nieuwe vragen deze hypotheses
Inhoud In de waardevolle serie boeken van Tjeerd de Jongh
kan bevestigen of verwerpen.
en anderen (Diagnostiek van alledaagse klachten, Praktische diag-
Ook de besliskundige benadering
nostiek en Praktische vaardigheden) miste nog een boek over de
is herkenbaar. Bij die methode
anamnese. Dat is er nu en het is ook het eerste Nederlands-
beschouw je elke vraag in de an-
talige leerboek op dit gebied. In 11 hoofdstukken worden
amnese als nieuwe test, waarbij
verschillende aspecten van de anamnese belicht. De eerste
je stapsgewijs de kans op een be-
hoofdstukken zijn gebaseerd op onderwerpen zoals: hoe komt
paalde aandoening steeds groter
een arts tot een diagnose, gespreksvaardigheden, de beteke-
probeert te maken.
nis van de contextinformatie, de openingsvraag en uiteraard
ook de hulpvraag.
Het boek is in de eerste plaats
zeer waardevol voor studenten. Ook als ze specialist worden
Hoofdstuk 9 is het langste hoofdstuk waar specifiek ver-
is de anamnese de basis van de diagnostiek. Door een goed
schillende vragen worden besproken die bij de anamnese ge-
gesprek met de patiënt te voeren kan informatie worden
steld kunnen worden. Hierbij is telkens aandacht voor welke
verzameld die aanvullend onderzoek overbodig maakt. Voor
vragen bijdragen tot bevestigen en welke vragen bijdragen tot
huisartsen (in opleiding) is het boek vooral interessant als
verwerpen van de diagnose bij een bepaalde aandoening.
bron om nog meer inzicht te krijgen in het belangrijkste di-
In hoofdstuk 10 en 11 is er aandacht voor bijzondere
agnostische instrument dat we hebben: de anamnese. ▪
anamnesevormen en lastige gespreksituaties.
Oordeel De anamnese is de basis van de diagnostiek in de
Just Eekhof
Waardering:
⦁⦁⦁
huisartsenpraktijk. Bij het stellen van een diagnose baseert
In g e zo nden
Zachtjes
voortsudderende
prostatitis
558
zonder mictieklachten. Soms gaat het
een bacteriurie zien en de tweede niet.
om alleen maar koorts, zonder pijn,
De urethra zal dus wel meedoen met de
zonder mictieklachten. Als regel zijn de
prostatitis, de blaas niet.
klachten matig van ernst en komen die
Ik denk dat de symptoomarme pros-
mannen pas na een paar weken langs.
tatitis een blinde vlek is, in de praktijk
In het artikel van Den Heijer en het com-
Een pijnlijke prostaat bij erop duwen of
en in de richtlijnen. Doe meer rectaal
mentaar van Van Pinxteren mis ik het
een pijnloze prostaat bij rectaal toucher
toucher is de boodschap. ▪
belang van rectaal toucher.1,2 De NHG-
verdeelt die klachten dan in een pros-
Standaard vermeldt alleen de duidelijke
tatitis (kuurtje) en aspecifieke klachten
acute prostatitis, maar niet de zachtjes
(geruststelling). Die laatste noem ik
voortsudderende prostatitis. Ik bedoel
prostatose. Je wilt de bezorgde man toch
een beetje dysurie en wat vaker plas-
wat bieden. Voor de aardigheid laat ik
sen bij een schone urine, of onduidelijke
wel eens eerste urine en een midstream
pijn in liezen, pubisgebied en scrotum
urine nakijken. Dan laat de eerste portie
huisarts & wetenschap
Nico van Duijn
literatuur
1
2
Den Heijer CDJ, Van Dongen MCJM, Donker
GA, Stobberingh EE. Diagnostiek van urineweginfecties bij mannen. Huisarts Wet
2014;57:390-4.
Van Pinxteren B. Urineweginfecties: in dubio
abstine? Huisarts Wet 2014;57:395.
5 7 ( 1 0) o k t o b e r 2 0 1 4