20141031 Samen werken voorwater levert veel op

31-10-2014
Samen werken voorwater levert veel op - Dagblad van het Noorden - Blendle
31-10-2014
Samen werken voorwater
levert veel op
Carla Alma
Waterschappen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit
van wonen en leven in Nederland. Veel mensen zijn zich daar
onvoldoende van bewust.
Is er storm en hoogwater, dan zijn alle ogen even op het waterschap gericht.
Doorgaans is het waterbewustzijn in Nederland echter niet zo hoog, zo bleek
ook uit een rapport van de Europese Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Mensen realiseren zich vaak niet hoe
verweven het werk van het waterschap is met de kwaliteit van wonen en leven
in Nederland.
Tegen relatief lage kosten (1,26 procent van het BNP) zorgen de
waterschappen in Nederland voor waterveiligheid, waterkwaliteit en
voldoende water, aldus de OESO. Maar in het waterbeheer kunnen zaken ook
beter. Waterschappen moeten steeds blijven zoeken naar manieren om
efficiënter te werken en initiatieven blijven nemen om samen te werken met
onder meer gemeenten en provincies.
Waterschap Noorderzijlvest levert een belangrijke bijdrage aan een betere
kwaliteit van leven in onze regio. Meer samenwerken en coalities sluiten kan
bijdragen aan onze kwaliteit van leven en voor een beter begrip zorgen voor
het belang van goed waterbeheer.
Hoe ziet het speelveld van het waterschap eruit? Eerst een korte blik in de
geschiedenis om te laten zien hoe de rol van het schap en het watersysteem in
de afgelopen zestig jaar is veranderd. Werden in de decennia na de Tweede
Wereldoorlog nog alle vaarten en sloten recht getrokken en voerden we het
water zo snel mogelijk af naar zee, nu leven we samen met dat water. We
houden het vast om verdroging tegen te gaan en bergen het in grote gebieden
om droge voeten te garanderen.
Waren we in de jaren zestig als samenleving ons niet zo bewust van het
belang van schoon water, inmiddels hebben we de vervuiling sterk
https://blendle.nl/i/dagblad-van-het-noorden/samen-werken-voorwater-levert-veel-op/bnl-dvhn-20141031-67H13MO
1/2
31-10-2014
Samen werken voorwater levert veel op - Dagblad van het Noorden - Blendle
teruggedrongen. Dit leven met water zorgt dat het waterschap ook anders moet
samenwerken met de omgeving.
Noorderzijlvest werkt al volop samen met partners zoals grondeigenaren,
agrariërs, natuurbeheerders, de provincies en gemeenten. Het combineren van
natuur en water levert kansen op. Een prachtig voorbeeld is natuurgebied De
Onlanden tussen Groningen, Roden en Peize. Een combinatie van waterberging
na langdurige regenval, unieke natuur en recreatie, prachtig voor de bewoners
van het omliggende gebied en de stad Groningen.
Onlangs organiseerde het waterschap een bijeenkomst, samen met de
Hengelsport Federatie Groningen Drenthe, over de herintroductie van de
zeeforel in het Lauwersmeer. De aanwezigen: ondernemers uit de omgeving en
natuurbeheerders. Conclusie: de herintroductie vanaf 2015 kan ondernemers
‘brood' opleveren. Veel voordeel van schoon water hebben ook bedrijven
langs, aan en op het water: jachthavens, botenverhuur en horeca.
Noorderzijlvest wil inwoners en vrijwilligers graag meer betrekken bij haar
zorg voor het watersysteem. Uit ervaringen van afgelopen jaar blijkt, dat er
inwoners zijn die ons graag helpen bij de zorg voor het watersysteem.
Bijvoorbeeld de vrijwilligers van de hengelsportverenigingen of
natuurorganisaties. Zij helpen het waterschap bij de aanleg en het onderhoud
van vispaaiplaatsen en vispassages.
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat het waterschap Noorderzijlvest
maatschappelijke waarde toevoegt aan de directe leefomgeving van inwoners
van Groningen en Drenthe. Meerwaarde die de waarde van goed waterbeheer
overstijgt. De sleutel tot succes is het slim combineren van opgaven in een
gebied en een effectieve samenwerking met bestaande partners.
https://blendle.nl/i/dagblad-van-het-noorden/samen-werken-voorwater-levert-veel-op/bnl-dvhn-20141031-67H13MO
2/2