Ondersteuningsplan 3009 2013 15

SWV 30‐09
De Langstraat VO Partners in Passend Onderwijs 
zinvol en betekenisvol 
omgaan met verschillen 
vanuit gedeelde expertise 
in inspirerend leren: levensecht en actueel Stichting SWV VO De Langstraat 30‐09, postbus 259, 5140 AG Waalwijk, Rek.nr. 155.809.237 Coördinator: De heer L. van Duijn Postadres: De Gaard 4 5146 AW Waalwijk Telefoon: 0416‐333069 Mail: [email protected] www.swvdelangstraat.nl “Het kapitaal staat op het veld”
Ondersteuningsplan
30-09
2014-2018
Bijlagen zijn separaat
Datum
Herzien
Status
Door
:
:
:
:
19 december 2013
03/02/2014, 13/03/2014, 24/03/2014, 23/04/2014
Definitief
L. van Duijn, voorzitter en coördinator a.i.
H. Keesenberg, procesbegeleider
SWV 30‐09 De Langstraat VO Inhoud
Adresgegevens ..................................................................................................................... 6 Aangesloten besturen nieuw SWV ........................................................................................ 7 Hoofdstuk 1 – Organisatie van het Samenwerkingsverband ......................................................... 8 Visie op organisatie ............................................................................................................ 8 Visie op Passend Onderwijs ................................................................................................. 8 Doelstelling ....................................................................................................................... 9 Ons motto ........................................................................................................................ 9 Wat betekent zorgplicht binnen passend onderwijs? .............................................................. 10 Onze bestuursorganisatie .................................................................................................. 11 Organogram ................................................................................................................ 11 Bestuur en directie........................................................................................................ 12 Schoolondersteuningsoverleg ......................................................................................... 12 Zorgcoördinatorenoverleg en zorgcoördinator ................................................................... 12 Ondersteuningsplanraad ................................................................................................... 13 SWV VO De Langstraat 30-09 en gemeenten in verband met LEA ........................................... 13 SWV VO De Langstraat 30-09 in relatie tot basisonderwijs en aangrenzende SWV’n................... 14 De rol van POVO c.q. de POVO-stuurgroep ....................................................................... 14 Personeel........................................................................................................................ 15 Hoofdstuk 2 - Dekkende ondersteuningsstructuur .................................................................... 16 2.1 Dekkend aanbod .................................................................................................... 16 2.2 De basisondersteuning ............................................................................................ 17 2.2.1 Preventie en vroegsignalering............................................................................ 17 2.2.2 Adequate ondersteuningsstructuur ..................................................................... 18 2.2.3 Planmatig werken ............................................................................................ 18 2.2.4 Kwaliteit ......................................................................................................... 18 2.2.5 Niveau van de basisondersteuning ..................................................................... 18 2.3 Extra ondersteuning ............................................................................................... 19 2.3.1 Wat voor profiel kiest de school?........................................................................ 20 Hoofdstuk 3 - De ondersteuning op schoolniveau ..................................................................... 23 Hoofdstuk 4 - De ondersteuning op bovenschools niveau .......................................................... 27 4.1 De tussenvoorzieningen .......................................................................................... 27 4.1.1 Rebound ........................................................................................................ 28 4.1.2 Crisisplaats ..................................................................................................... 28 4.1.3 Herstart ......................................................................................................... 28 4.1.4 OpdeRails ....................................................................................................... 29 4.1.5 Plusvoorziening ............................................................................................... 29 4.2 Het voortgezet speciaal onderwijs............................................................................. 30 Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
3
SWV 30‐09 De Langstraat VO Hoofdstuk 5 - Ondersteuningstoewijzing ................................................................................. 32 5.1 Aandachtspunten ................................................................................................... 32 5.2 Adviescommissie toelaatbaarheid ACT ....................................................................... 33 5.3 Advisering ACT en de rol van het OT ......................................................................... 33 5.4 Rol en taken van het OT.......................................................................................... 36 5.4.1 Instrumenten OT ............................................................................................. 36 5.5 Het vaststellen van specialistische of zware ondersteuning door ACT ............................. 37 5.5.1 Advisering specialistische of zware ondersteuning en toewijzing zware ondersteuning
(VSO)
37 5.5.2 Taken van de Advies Commissie Toelaatbaarheid (ACT) ........................................ 38 5.5.3 Advisering specialistische onderwijsondersteuning en toewijzing zware ondersteuning 38 5.5.4 Kern ACT (bijeenkomst) ................................................................................... 40 5.5.5 Routing TLV voor zware ondersteuning ............................................................... 41 5.5.6 Het onderzoek voor extra ondersteuning bij de nieuwe leerling .............................. 42 5.5.7 IVO-methode .................................................................................................. 43 5.6 De interne zorgstructuur en zorgcoördinator .............................................................. 45 5.7 TLV voortgezet speciaal onderwijs en terug- en overplaatsing ....................................... 45 5.8 De taken en samenstelling van kern ACT ................................................................... 46 Hoofdstuk 6 - Het proces van ondersteuningstoewijzing ............................................................ 48 6.1 Casusverantwoordelijke van school ........................................................................... 48 6.2 Trajectbegeleider ACT ............................................................................................. 48 6.3 De ACT ................................................................................................................. 49 6.4 Herindicatie ........................................................................................................... 50 Hoofdstuk 7 – Samenwerken met ouders ................................................................................ 51 7.1 Wat zegt de wet? ................................................................................................... 51 7.1.1 Informatie ...................................................................................................... 51 7.1.2 OOGO ............................................................................................................ 51 7.1.3 Aanmelding en toelating leerlingen..................................................................... 51 7.1.4 Geschillencommissie ........................................................................................ 52 7.1.5 Verstrekken van afschrift .................................................................................. 53 7.1.6 Advies- en instemmingsrecht ............................................................................ 53 7.2 Aanmelding ........................................................................................................... 53 7.3 Leerlingenvervoer .................................................................................................. 54 Hoofdstuk 8 - Doorlopende leer- en ondersteuningslijnen PO-VO ................................................ 55 8.1 PO/SO – VO/VSO ................................................................................................... 55 8.2 Verlengd aanmeldingstraject en Ontwikkelingsperspectief ............................................ 56 8.3 Terugplaatsing ....................................................................................................... 56 Hoofdstuk 9 - Financiële middelen ......................................................................................... 59 9.1 Inleiding ............................................................................................................... 59 9.1.1. Schoolbudget ...................................................................................................... 60 9.1.2. Leerlingbudget .................................................................................................... 63 9.1.3. Expertisebudget .................................................................................................. 63 9.2 Fasering van invoering financieel .............................................................................. 63 Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
4
SWV 30‐09 De Langstraat VO Hoofdstuk 10 – Relatie met gemeenten, instellingen jeugdhulp en overige partners ...................... 64 10.1 Wat zegt de wet? ................................................................................................... 64 10.2 Aandachtspunten ................................................................................................... 64 10.3 Tussenvoorziening OPDC en bovenschoolse ondersteuning ........................................... 65 10.4 Cluster 1 en 2 ........................................................................................................ 65 10.5 LWOE (Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie ................................................. 67 OT’s en CJG-partners........................................................................................................ 67 10.5 Overlegstructuur .................................................................................................... 68 Hoofdstuk 11 -Verantwoording .............................................................................................. 69 Afkortingen ........................................................................................................................ 72 Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
5
SWV 30‐09 De Langstraat VO Adresgegevens
Naam
Samenwerkingsverband VO De Langstraat 30-09
Brinnummer
Bestuursnummer
KvK
Bankrekeningnummer
VO3009
21611
18056147
155.809.237
Postadres
De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
Secretariaat
mevrouw A. Reemst-Kurpershoek
De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
0416 – 33 30 69
[email protected]
Telefoon
0416 – 33 30 69
Regio-omschrijving
Aalburg, Heusden, Loon op Zand, Waalwijk en Woudrichem
Bestuursleden
de heer L. van Duijn (voorzitter)
de heer O. Dooijes (penningmeester)
mevrouw E. Messing
de heer J. van Pelt
de heer F. de Wolff
de heer S. Hofkens
mevrouw B. Rombouts
de heer H. Hoekjen
Directeur
Nog onbekend
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
6
SWV 30‐09 De Langstraat VO Aangesloten besturen nieuw SWV
Bestuur
School
Gevestigd
Stichting Mytylschool (20233)
Mytylschool Tilburg
Tilburg
Stichting Saltho Onderwijs (50143)
VSO De Rietlanden
Tilburg/Den Bosch
Stichting Samenwerkingsschool
“De Overlaat” (58722)
SG De Overlaat
Waalwijk
Stichting voor Protestants-Christelijk
Onderwijs Bommelerwaard, Land van
Heusden en Altena en De Langstraat
en omstreken (40681)
Willem van Oranje College
Willem van Oranje College
Waalwijk
Wijk en Aalburg
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
(41211)
Van Haestrechtcollege
Dr. Mollercollege
Walewyc MAVO
d’Oultremontcollege
Kaatsheuvel
Waalwijk
Waalwijk
Drunen
Stichting voor praktijkonderwijs in
De Langstraat (30827)
MET-praktijkonderwijs
Waalwijk
Stichting ROC West-Brabant (31107)
Prinsentuin Andel
Andel
Stichting Biezonderwijs (37114)
SSOT
De Keijzer
VSO De Bodde
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
7
SWV 30‐09 De Langstraat VO Hoofdstuk 1 – Organisatie van het
Samenwerkingsverband
Het SWV VO De Langstraat 30-09 is een stichting opgericht door de besturen van de scholen in De
Langstraat en het Land van Heusden en Altena en de besturen voor voortgezet speciaal onderwijs
(VSO) te Tilburg en te ’s-Hertogenbosch1.
Ons werkgebied beslaat De Langstraat en een deel van het Land van Heusden en Altena met daarin
de gemeenten Aalburg, Heusden, Loon op Zand, Waalwijk en Woudrichem.
De bovengenoemde schoolbesturen vormen tezamen het toezichthoudend bestuur dat de stichting
bestuurt en er wordt een directeur aangesteld die belast is met door het bestuur gemandateerde
bevoegdheden. De dagelijkse leiding ligt in handen van een directeur, die voorzitter is van het
schoolondersteuningsoverleg (SOO) en zorgcoördinatorenoverleg (ZOO) van de scholen. Het SOO en
ZOO komen minimaal zesmaal per jaar bijeen onder leiding van de directeur.
Visie op organisatie
De stichting kiest voor de besturingsfilosofie die uitgaat van het principe “verantwoordelijkheid diep in
de organisatie”. Wanneer we passend onderwijs realiseren in de klas en in de school, dan kan het niet
anders dan dat daar ook de verantwoordelijkheid ligt.
De stichting ziet het SWV dan ook als ondersteunend aan de scholen en zal daarbij haar eigen rol
volgens de algemene doelstelling in haar statuten2 geformuleerd uitvoeren.
Visie op Passend Onderwijs
Onze visie kan het best verwoord worden als “alle leerlingen bij de les” opdat alle leerlingen zich
optimaal kunnen ontwikkelen. Voor alle leerlingen optimaal onderwijs en ondersteuning, op de juiste
plaats en op het juiste moment: kinderen met speciale behoeften krijgen zo veel mogelijk in de
reguliere VO-scholen onderwijs en ondersteuning.
Het SWV wil een keten van onderwijs en ondersteuning voor kinderen van 12 tot 20 jaar organiseren,
zodat een ononderbroken schoolloopbaan ontstaat zonder voortijdige schooluitval. Speciale aandacht
blijft daarbij nodig voor de overgangen tussen de voor- en vroegschoolse voorzieningen in het PO,
tussen het P(S)O en V(S)O en tussen het VO en het MBO. Effectieve samenwerking tussen de
schakels in de keten is onontbeerlijk.
Het SWV wil dat de ondersteuningsmiddelen van het SWV en van de school het kind volgen om het
motto: “het kapitaal staat op het veld” te realiseren.
Mensen en middelen worden zo veel mogelijk voor het primaire proces van onderwijs en
ondersteuning ingezet.
Aangezien het leren van een leerling zich niet alleen afspeelt in het domein onderwijs, maar ook thuis
en in zijn of haar vrije tijd, kunnen ook die domeinen van invloed zijn op het welbevinden en
functioneren van een leerling. De zorg en ondersteuning moet om die reden dichterbij onderwijs
komen, zodat er sneller en preventiever opgetreden kan worden.
1
2
Zie bijlage II – Aansluitingsovereenkomst.
Zie bijlage I – Statuten.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
8
SWV 30‐09 De Langstraat VO Ondersteuning van leerlingen zal dan ook in samenspraak met instellingen uit de jeugdzorg,
jeugdgezondheidszorg en andere zorgpartners georganiseerd moeten worden bij de bron, d.w.z. dat
we de vindplaats onderwijs ook soms zien als de werkplaats voor de nodige oplossingen. Wanneer we
spreken van integraal handelingsgericht indiceren dan bedoelen we daarmee dat waar dat nodig is
een gezamenlijke aanpak zorg en onderwijs voorstaan. Passend Onderwijs betekent voor ons ook
passende zorg. In overleg met gemeenten zullen we “Zorg dichterbij Onderwijs” verder vorm moeten
geven.
Doelstelling
Verantwoordelijkheid diep in de organisatie betekent dat wat op docent/leerling-niveau geregeld kan
worden niet op klassenniveau georganiseerd behoeft te worden en wat op klassenniveau geregeld
kan worden, niet op schoolniveau geregeld behoeft te worden en wat op schoolniveau kan
plaatsvinden, niet op SWV-niveau uitgewerkt behoeft te worden.
De zorgplicht is dan ook een principe dat ons wijst op onze verantwoordelijkheid ten opzichte van alle
leerlingen en ouders/verzorgers op schoolniveau.
De algemene doelstelling geformuleerd in onze statuten3 luidt (artikel 2 lid 1a t/d):
a. het vormen en in stand houden van een regionaal SWV in de zin van artikel 17a lid 2 van de
Wet op het voortgezet onderwijs (WVO);
b. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en
tussen alle scholen voor VO en VSO;
c. het realiseren dat zoveel mogelijk van de in voormelde regio woonachtige leerlingen een
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken in VO en VSO en aansluitend het
MBO;
d. een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor in voormelde regio
woonachtige leerlingen die extra ondersteuning behoeven.
Ons motto
Met het motto “Kapitaal staat op het veld”4 wil het SWV duidelijk maken dat:
 Passend onderwijs zich in eerste instantie afspeelt in de klas of groep onder leiding van de
docent of ondersteuningsfunctionaris.
 Passend onderwijs in de allereerste plaats gaat om de relatie docent/leerling.
 Passend onderwijs uitgaat van de unieke waarde van ieder kind en iedere docent in de leer-,
werk- en leefsituatie.
 Passend onderwijs niet moet blijven hangen in structuren en regels, maar op zoek gaat in het
veld naar mogelijkheden.
 Passend onderwijs voor zowel leerling als docent gevoeld wordt als ondersteuning wanneer het
leren, werken of leven (even) tegenzit.
Wanneer, naast wettelijke verplichtingen, deze ambities vormgegeven kunnen worden, dan is ons
passend onderwijs geslaagd. Wij realiseren ons dat nog veel uitgewerkt moet worden en u moet dit
ondersteuningsplan (OP) dan ook zien als een groeimodel waarover wij ieder jaar verantwoording
afleggen. In die zin is het ook een verantwoordingsdocument.
3
4
Zie bijlage I – Statuten.
Zie bijlage III - “Kapitaal staat op het veld”.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
9
SWV 30‐09 De Langstraat VO Het ondersteuningsplan is daarnaast ook een communicatiemiddel. Scholen, docenten, leerlingen en
ouders moeten bij de vraag om ondersteuning de weg weten op het gebied van onderwijs en
ondersteuning, de middelen moeten voorhanden zijn om handelingsgericht te kunnen werken.
Wat betekent zorgplicht binnen passend onderwijs?
Per 1 augustus 2014 zal de overheid zorgplicht invoeren. Dit houdt in dat schoolbesturen (in de
praktijk de scholen) de verantwoordelijkheid krijgen om een leerling, waarvan het schoolbestuur
(in de praktijk de school van aanmelding) aangeeft dat die leerling extra ondersteuning nodig
heeft, een passend arrangement aan te bieden. Dit aanbod moet gedaan worden bij de
aanmelding of als de leerling al op school zit en blijkt dat er extra ondersteuning nodig is.
Ouders moeten zich schriftelijk aanmelden en hebben informatieplicht: zij moeten naar waarheid
aangeven of zij mogelijk weten of er iets te melden is over hun kind dat consequenties heeft of kan
hebben voor het onderwijs. Het bestuur heeft het recht ouders om (aanvullende) informatie te
vragen, als ouders dat weigeren is de zorgplicht moeilijk in te vullen.
Het extra aanbod van de school (indien dat gewenst of nodig is voor de leerling) moet gedaan worden
na maximaal 6 weken (met de mogelijkheid 1x - beargumenteerd - te verlengen met 4 weken).
Het aanbod voor extra ondersteuning is of op de eigen school (of de school waar is aangemeld) of op
een andere school.
Het extra aanbod kan dus op de school van aanmelding zijn, maar ook een andere school. Of een
speciale school.
Zorgplicht is dus trajectplicht, en geen acceptatieplicht!
Men zou kunnen zeggen dat er eigenlijk niet veel verandert met zoals het nu gaat: leerlingen worden
aangemeld en in de meeste gevallen geplaatst. Soms is bij de aanmelding duidelijk dat het een
leerling is waarover goed nagedacht moet worden: "zal deze leerling (met al zijn of haar
achtergronden) bij ons op school (met deze structuur van onderwijsondersteuning) een succesvolle
schoolloopbaan hebben?" Soms wordt dit pas later ontdekt in klas 2 of klas 4.
Als er sprake is van extra ondersteuning zal de school - in goed overleg met de ouders (en de
leerling) - een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen.
Als de zorgplicht gaat gelden verandert het 'nadenken' over al dan niet plaatsing of goede
ondersteuning bieden in de 'plicht' daarover na te denken en natuurlijk ook te handelen.
Dit kan ook betekenen dat een school een leerling weigert, omdat er op die school voor die
leerling geen goede plek is.
Steeds staat bij de zorgplicht de volgende driehoek centraal:
De wens van de ouder,
Het OPP van de leerling, en
De (on)mogelijkheden van de school.
Dus geen ouders die kinderen altijd kunnen plaatsen, maar ook geen scholen die kinderen van
het kastje naar de muur kunnen sturen.
Als ouders en school (bestuur) het niet met elkaar eens worden, dan kunnen ouders naar een
onderwijsconsulent, de geschillencommissie passend onderwijs, de commissie gelijke
behandeling of de rechter.
Als scholen bij hun beslissing blijven en ouders houden hun kind thuis, dan is het een zaak voor
leerplicht geworden.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
10
SWV 30‐09 De Langstraat VO Zorgplicht betekent dus: zoveel mogelijk regelen en uitvoeren zo dicht mogelijk bij de school;
dat is immers de plek waar ouders zich melden en waar leerlingen genieten van goed onderwijs.
Om goed zicht te hebben op de kracht van de scholen heeft iedere school een
ondersteuningsprofiel opgesteld en vermeld in de schoolgids.
De algemene voorwaarden tot toelating zijn dus:
1. Er is plaatsruimte op de school van aanmelding.
2. Ouders respecteren de grondslag van de school.
3. Voor de leerling geldt dat er uitzicht moet zijn op het behalen van een diploma of een plek op
de arbeidsmarkt.
4. De ouders moeten bij aanmelding aangeven dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.
5. De gevraagde extra ondersteuning moet door de school geleverd kunnen worden om een
diploma te behalen.
In hoofdstuk 3 leest u wat we bedoelen met extra onderwijsondersteuning op de reguliere school.
Onze bestuursorganisatie
Organogram
Bestuur
Administratieve ondersteuning
OPR
Directeur
*)
**)
SOO *)
ZOO **)
Directielid Zorg per school
Zorgcoördinator per school
OPDC
ACT
Schoolondersteuningsoverleg
Zorgcoördinatorenoverleg
Werkeenheden
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
11
SWV 30‐09 De Langstraat VO Bestuur en directie
Onze stichting heeft een toezichthoudend bestuur dat volgens een toezichtskader toezicht houdt op
de werkzaamheden van een directeur. Deze directeur is belast met door het bestuur gemandateerde
bevoegdheden vastgelegd in het directiestatuut5. Voor de directeur is een functieomschrijving
opgesteld. De namen van het toezichthoudend bestuur treft u aan in het hoofdstuk Adresgegevens.
Schoolondersteuningsoverleg
Het SOO staat onder leiding van de directeur en leden worden benoemd door de aangesloten
besturen. In het SOO hebben de –adjunct-directeuren (zorg) van de aangesloten scholen zitting. De
directeur stelt het ondersteuningsplan op, evalueert dit en stelt dit bij, alles in samenspraak met het
SOO. Het SOO draagt zorg voor de organisatorische inrichting van het SOO, zie ook de statuten6.
Zorgcoördinatorenoverleg en zorgcoördinator
Naast deze twee bestuursorganen, bestuur en SOO, is er een werkverband van zorgcoördinatoren,
aangeduid als ZOO: het zorgcoördinatorenoverleg. Ook dat overleg staat onder leiding van de
directeur. Het ZOO houdt zich bezig met de praktische uitvoering van zorgondersteuning in de
scholen en draagt zorg voor de organisatie en inrichting van het zorgcoördinatorenoverleg.
De zorgcoördinator functioneert op basis van een door de school vastgestelde functiebeschrijving,
waarbij de school zelf kiest voor een uitvoerende functie of naast een uitvoerende functie ook een
coördinerende functie7. De zorgcoördinator vormt een belangrijke spil in de zorgstructuur van de
school en vormt met het directielid in het schooloverleg de schakel tussen school en SWV.
Voor het functioneren van het SWV en de uitvoering van het ondersteuningsplan op scholen is het
van wezenlijk belang dat in alle scholen de positie van de zorgcoördinator sterk is in de zin van een
stevige functieomschrijving en opgenomen in de communicatie-/overleglijn met de directie van de
school. De zorgcoördinator en directielid zorg uit SOO zijn ook de functionarissen die de schakels en
zegsmannen zijn voor de voorzitter van ACT (AdviesCommissie Toelating) en de directeur van het
SWV. Ook in de communicatie tussen scholen is de zorgcoördinator en de directeur zorg de zegsman.
De ACT geeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af voor het VSO en geeft een advies af over een
passend arrangement voor een leerling. Dat laatste doet zij op aanvraag van de scholen als de
leerling uit de school dreigt te vallen.
Hiermee wil het SWV vastleggen dat ondersteuning aan leerlingen in scholen en communicatie tussen
scholen wordt gekanaliseerd en dat de één loketfunctie van scholen vorm krijgt. Het SWV wil hiermee
voorkomen dat door allerlei functionarissen in de school op alle niveaus en op verschillende niveaus
wordt gecommuniceerd over leerlingen die gediend zijn met een andere vorm van ondersteuning of
andere school of opleiding.
5
6
7
Zie bijlage VI – Directiestatuut.
Zie bijlage I – Statuten.
Zie bijlage IV – Functiebeschrijving zorgcoördinator.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
12
SWV 30‐09 De Langstraat VO Ondersteuningsplanraad
De medezeggenschap is georganiseerd in een ondersteuningsplanraad, samengesteld door
afgevaardigden van de (G)MR’en ((gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden) van de
aangesloten besturen of scholen, zijnde één personeelslid en één van de ouders/verzorgers per
school. De ondersteuningsplanraad (OPR) functioneert op basis van een vastgesteld reglement, met
inachtneming van de bepalingen van de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). De OPR zal op
voorstel van het bestuur met het reglement instemmen in de loop van januari 2014.
Het bestuur stelt tenminste eenmaal in de vier jaar een ondersteuningsplan vast. Door de
onzekerheden met betrekking tot LWOO- en Pro-gelden en de bezuinigingen en/of teruggedraaide
bezuinigingen en het feit dat pas in 2015 de nieuwe Jeugdwet in werking treedt en er tot die tijd
sprake is van een overgangssituatie, zal dit ondersteuningsplan na één jaar worden geëvaleerd en
waar nodig herzien. Daarvan worden de partijen in OOGO en OPR tijdig ingelicht.
In onze statuten is opgenomen wat de procedure zal zijn voor schooljaar 2013-2014. Het voorstel
voor het eerste ondersteuningsplan van het SWV wordt uiterlijk op 1 februari 2014 door het bestuur
aan de ondersteuningsplanraad ter instemming voorgelegd en aan de burgemeesters en wethouders
van de gemeenten in ons SWV om een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) te voeren. Voor
OOGO is de Model Procedure van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) ons uitgangspunt8.
SWV VO De Langstraat 30-09 en gemeenten in verband met LEA
Aangezien het SWV VO De Langstraat 30-09 te maken heeft met vijf gemeenten is er regie nodig op
het terrein van zorg dichterbij onderwijs. Het heeft de voorkeur van het SWV dat het SWV c.q. de
directeur te maken heeft met één gemeente die de regie neemt met betrekking tot zorg dichterbij
onderwijs.
Helaas is dat, gezien de besluiten van de gemeenten, geen realiteit. Dat betekent dat de aanvullende
zorg vanuit de gemeenten voor onze scholen op verschillende manieren zal worden ingevuld en dat
ook de logistiek daarmee verschillend zal zijn. Een beschrijving daarvan is op dit moment niet te
geven.
In de aanloop op dit plan is er voor gekozen dat de coördinator van het SWV voorbereidende
besprekingen heeft met ambtenaren onderwijs/zorg die passend onderwijs in hun portefeuille
hebben. Afgesproken is dat zij intergemeentelijke afstemming plegen waar mogelijk en ook dat zij
hun wethouders zorg en/of onderwijs informeren. De werkwijze is bevredigend, maar heeft wel
gevolgen voor onze organisatie in het SWV.
De directeur zal aanwezig zijn in de LEA (Lokaal Educatieve Agenda) te Waalwijk, de directeur zal de
overige LEA’s alleen bijwonen op verzoek van de betreffende gemeente en het LEA-overleg aldaar zal
gevoerd worden door de daar aanwezige schoolbestuurders c.q. –directeuren.
De afspraken van de LEA dienen wel te passen in het ondersteuningsplan en daarover wordt de
directeur van het SWV ingelicht door de betreffende gemeenten middels toezending van agenda,
stuken en besluiten en door de directeur/bestuurder van de VO-school.
Naast de verplichte onderwerpen voor de LEA, vindt het SWV dat er ook in de LEA andere
onderwerpen aan de orde moeten komen die het lokaal jeugdbeleid raken en onderwerpen die
jeugdwerk, jeugdgezondheidszorg, welzijn, maatschappelijk werk en kinderopvang behelzen.
8
Zie bijlage VII – Model Procedure OOGO van de VNG.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
13
SWV 30‐09 De Langstraat VO SWV VO De Langstraat 30-09 in relatie tot basisonderwijs en aangrenzende SWV’n
Met het SWV PO “Over Maas en Duin” is er regelmatig overleg op coördinatorenniveau. Dat overleg
zal door de directeuren van de SWV’n worden voortgezet. Het SWV PO (Primair Onderwijs) en VO
adviseren de POVO-werkgroep (overlegplatform Primair Onderwijs – Voortgezet Onderwijs) die
verantwoordelijk is voor de doorstroomorganisatie PO-VO op inhoud van het digitale
overdrachtsdossier.
De rol van POVO c.q. de POVO-stuurgroep
Het bestuur van het SWV heeft in samenspraak met het POVO de volgende taken van POVO
vastgelegd:
1. Het scheppen van condities en voorwaarden om de overgang van PO/SO naar VO/VSO
verantwoord en ononderbroken te laten verlopen. Deze worden uitgewerkt in afspraken en
procedures op uitvoeringsniveau en deze afspraken en procedures worden vastgelegd in een
heldere procesgang waarin vaste momenten voor informatie, aanmelding en overleg zijn
opgenomen.
2. Het bevorderen van de samenwerking tussen het PO/SO en VO/VSO door het initiëren en
onderhouden van een regelmatig contact over gemeenschappelijke problemen betreffende de
overgang en opvang en over vraagstukken van praktische aard.
Het gaat (samenvattend) om de volgende activiteiten:
 Opstellen jaarplanning betreffende:
- Open dagen
- Regeling (procedure) aanmelding VO
- Uitslag toelating
- Introductiemiddag / kennismaken met de school voor VO
- Voorlichting aan ouders en leerlingen betreffende het VO (in de 4 gemeenten);
 Warme overdracht / uitwisseling leerling gegevens (DOD/OKR)
 Brochure “Naar welke school?”
 Toezien op een uniform, eenduidig adviesformulier
 Verzamelen statistische gegevens i.v.m. prognoses
 Najaarsbijeenkomsten organiseren gericht op praktische uitwisseling en ontmoeting
 Regeling gezamenlijke betaling kosten Eindtoets CITO PO (totdat nieuwe regelgeving met
betrekking tot het tijdstip van afname wordt ingevoerd).
 Vaststelling advies vakantieregeling in overleg met het Brabants Overleg Vakantieplanning
(BOV).
Namens de SWV’n van passend onderwijs, neemt de directeur/coördinator PO als adviseur deel aan
het overleg stuurgroep POVO.
Het overdrachtsdossier wordt door alle basisscholen, SBaO en SO digitaal aangeleverd en naar inhoud
zo opgesteld dat het OPP9 voor leerlingen met extra ondersteuning optimaal kan worden ingevuld en
er adequaat onderzoek in samenspraak met ouders en leerling bij aanmelding kan starten.
Ook is het SWV lid van het Platform Passend Onderwijs en komt het verband meerdere malen per
jaar met de collega’s van SWV’n uit Brabant en Zeeland bijeen als SWV Regio Zuid-West Nederland.
Op deze bijeenkomsten worden deskundigen en accountmanagers van OC&W uitgenodigd om op
actuele thema’s elkaar bij te praten.
9
Zie bijlage VIII – Ontwikkelingsperspectief.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
14
SWV 30‐09 De Langstraat VO Personeel10
Het SWV heeft in principe geen personeel in dienst. De personeelsleden die werkzaam zullen zijn in
onze stichting verrichten hun werk op detacheringsbasis. De stichting zal met aangeslotenen en de
gemeente met betrekking tot personeel met detacheringsovereenkomsten werken. Deze constructie
is gekozen doordat de financiële situatie voor de komende jaren onzeker is en de stichting niet
geconfronteerd wil en kan worden met ontslagregelingen of wachtgeldverplichtingen.
10
Zie bijlage XII – Personele inzet.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
15
SWV 30‐09 De Langstraat VO Hoofdstuk 2 - Dekkende ondersteuningsstructuur
2.1
Dekkend aanbod
Over welke ondersteuning spreken we? We onderscheiden in ons verband de volgende vormen van
ondersteuning:
1. Basisondersteuning op schoolniveau
2. Extra ondersteuning op schoolniveau
3. Bovenschoolse ondersteuning
4. VSO
Onderwijs heeft tot taak om kinderen hun sterke en zwakke kanten te laten ontdekken en bij te
dragen aan de ontwikkeling van hun sterke kanten, hen te leren om te gaan met hun zwakke kanten.
Daarbij moet het onderwijs hen zodanig tijdig en passend ondersteunen in hun ontwikkeling dat zij
naar hun vermogen in staat worden gesteld om een diploma of uitstroomkwalificatie te behalen,
teneinde succesvol deel te kunnen nemen aan een vervolgopleiding of beroep.
Om dit te bereiken, heeft iedere school een SOP (schoolondersteuningsprofiel)11 opgesteld dat in het
SWV onderling is afgestemd zodat er een dekkend ondersteuningsaanbod in het SWV bestaat. Het
SWV is om die reden uitgebreid met de besturen van VSO te Tilburg en ’s-Hertogenbosch en met de
Mytylschool te Tilburg (en ’s-Hertogenbosch).
11
Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra
ondersteuning behoeven. Het SOP wordt eenmaal in de 4 jaar vastgesteld (WVO artikel 17b lid 2).
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
16
SWV 30‐09 De Langstraat VO Orthobeelden met de aanduiding B wil zeggen dat scholen in hun basisondersteuning in staat zijn om
leerlingen te ondersteunen.
Orthobeelden met de aanduiding P wil zeggen dat scholen bij de aanmelding van deze leerlingen de
ambitie hebben deze ondersteuning te ontwikkelen.
Orthobeelden met de aanduiding G wil zeggen dat deze scholen (nog) onvoldoende expertise hebben
om leerlingen met deze indicatie op te leiden tot een diploma.
Orthobeelden aangeduid met ‘-‘ (niet genoemd) betekent dat per leerling wordt onderzocht wat de
mogelijkheden zijn van de school, maar dat op dit moment de school handelingsverlegen is.
Opmerking: wij willen er op wijzen dat orthobeeld als indicatie niet per definitie iets zegt over het
gedrag of leergedrag van leerlingen. Onderzoek naar de mogelijkheden staat voorop.
2.2
De basisondersteuning
De basisondersteuning bevat vier aspecten:
 Preventie en vroegsignalering
 Adequate ondersteuningsstructuur
 Planmatig werken
 Kwaliteit
2.2.1 Preventie en vroegsignalering
Onder preventie verstaan we de basisondersteuning voor alle leerlingen die er op is gericht om tijdig
leerproblemen en opgroei- en opvoedingsproblemen te signaleren. Vroegtijdige signalering vereist de
aanwezigheid van diagnostische expertise en kan al dan niet in samenwerking met ketenpartners
worden georganiseerd. Ook de zorg voor een veilig schoolklimaat (zowel voor leerlingen als
medewerkers) maakt deel van uit van de basisondersteuning.
Het SWV c.q. sommige scholen beschikken over een eigen orthopedagoog. In onze evaluatie ZAT
(ZorgAdviesTeam, nu OT) is geconstateerd dat het diagnostisch vermogen van onze scholen
versterking behoeft. Het SWV zal inzetten op die versterking en komen tot een orthopedagogische
‘pool’ die op sterkte is en als expertisegroep op alle scholen inzetbaar is. Deze ‘pool’ van
orthopedagogen staat onder leiding van een functionaris/de directeur van het SWV.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
17
SWV 30‐09 De Langstraat VO 2.2.2 Adequate ondersteuningsstructuur
Het tweede aspect van de basisondersteuning is de inrichting van de ondersteuningsstructuur. In het
schoolondersteuningsplan (SOP) wordt in ieder geval aangegeven wat de expertise is van de school
voor wat betreft preventieve en (licht) curatieve interventies en hoe die zichtbaar worden in
onderwijsorganisaties van de school. Ook wordt aangegeven hoe de specifieke expertise van
samenwerkende scholen wordt benut en met welke ketenpartners wordt samengewerkt en welke
afspraken zijn gemaakt met de gemeente over de uitvoering van jeugdgerelateerde zorgtaken.
2.2.3 Planmatig werken
Het derde aspect van de basisondersteuning is planmatig werken. De indicatoren “Zorg en
begeleiding”, zoals die door de onderwijsinspectie in het toezichtkader voor VO, Pro en VSO zijn
vastgelegd, vormen hiervoor het uitgangspunt.
2.2.4 Kwaliteit
Kwaliteit is het vierde aspect van basisondersteuning. Criterium hiervoor is het landelijk vastgesteld
waarderingskader van de onderwijsinspectie12 (met name het domein Ondersteuning en begeleiding
kwaliteitsaspect 9 en voor Pro kwaliteitsaspect 10 en 11) waarin een minimumnorm voor
basiskwaliteit wordt genoemd: de opbrengsten (VO) van de school zijn tenminste voldoende en
daarnaast voldoen het onderwijsleerproces of de ondersteuning en begeleiding aan de gestelde norm.
Hiervoor is een instrument (zelfevaluatie kader) ontwikkeld. Normen van kwaliteitsmeting zijn o.a.




Interne afstroom percentage op of beneden het landelijk gemiddelde
Aftstroompercentage op of beneden het landelijk gemiddelde
Uitstroompercentage zonder diploma beneden of op het landelijk gemiddelde
75% van de leerlingen en ouders/verzorgers van leerlingen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning zijn
tevreden
2.2.5 Niveau van de basisondersteuning
Om het niveau van de basisondersteuning vast te stellen en te volgen, hanteert het SWV een lijst
met standaarden en indicatoren. Deze wordt jaarlijks in mei digitaal afgenomen, waarbij de
standaard jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. Scholen die niet voldoen aan de standaard
dienen een herstelplan in te dienen bij de directeur c.q. het bestuur13.
De basisondersteuning moet voldoen aan:
o een aanbod voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie (conform de protocollen geformuleerd in
het ondersteuningsprofiel van de school);
o onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder
dan gemiddelde intelligentie. De begrenzing van onderwijszorg binnen een reguliere school op
basis van IQ alleen wordt vermeden;
o fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en de
beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben;
o (ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken die gericht zijn op
sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen;
o een protocol voor medisch handelen14;
o de curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners kan bieden.
12
13
14
Zie bijlage IX – Waarderingskader VO.
Zie bijlage XVIII – Basisondersteuning.
Zie bijlage XXXII – Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
18
SWV 30‐09 De Langstraat VO Bovengenoemde interventies zijn structureel beschikbaar voor en/of binnen de school en moeten de
continuïteit in de schoolloopbaan van een leerling ondersteunen.
Voor alle genoemde interventies geldt dat een diagnose behulpzaam is voor het inzetten van een
handelingsgerichte aanpak.
De rol van de ouders en de school bij opvoeding en onderwijs is gelijkwaardig, doch de primaire
verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij de ouders. Verantwoordelijkheid voor
onderwijsondersteuning ligt primair bij de school (schoolbestuur). Vanuit deze grondhouding vindt de
communicatie tussen school en ouders plaats. Waar ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding
van hun kind, is de school verantwoordelijk voor het onderwijs. Onderwijs en opvoeding zijn nauw
met elkaar verbonden. Ouders en scholen moeten gezamenlijk optrekken om het kind maximale
kansen te bieden.
Hiermee geven we aan dat ook ouders een taak en inspanningsverplichting hebben met betrekking
tot de opvoeding van hun kind op de scholen.
2.3
Extra ondersteuning
Iedere school heeft in haar SOP de basisondersteuning en de extra ondersteuning aangegeven om te
laten zien voor welke leerlingen zij in staat is de leerling op te nemen en te begeleiden naar een
diploma. De verschillen tussen scholen en afdelingen van scholen zijn gebaseerd op het wel of niet
aanwezig zijn van voldoende expertise bij het docententeam. Het doel is dat alle scholen binnen vier
jaar een gelijk niveau van basisondersteuning ontwikkelen, tenzij de scholen onderling nadrukkelijk
afspraken hebben gemaakt over een specialisatie met betrekking tot extra ondersteuning.
Scholen bieden binnen hun profiel een onderwijsarrangement aan dat bestaat uit een afgewogen
vorm van onderwijs en ondersteuning. De eerste vorm van een onderwijsarrangement is extra
ondersteuning op de reguliere school. Dat kan een reguliere klas zijn met een persoonlijk programma
voor een individuele leerling of een speciale klas in de reguliere school. De mate van integratie of
aparte ondersteuning is aan de school en wordt in het ondersteuningsplan van de school aangegeven
als onderdeel van de ondersteuningsorganisatie. Er kan een variatie plaatsvinden in de duur van de
extra ondersteuning, in de lesmaterialen, kleinere klassen, vaste groepsleerkracht of coach.
Het SWV heeft met de scholen afgesproken dat zij bij de bepaling van de extra ondersteuning vijf
velden van voorzieningen in die ondersteuning vorm moeten geven. Het SWV heeft ook besloten om
met betrekking tot de nieuwe indicatiestelling te weten arrangeren, bij de toewijzing van onderwijs
ondersteuningsvoorzieningen uit te gaan van deze vijf velden.
De vijf velden zijn:
1. Hoeveelheid tijd die nodig is om tot voldoende resultaat te komen en inzet ‘extra handen’ in of
buiten de klas.
2. Onderwijsleermaterialen. Aanvullend of aangepast materiaal voor leerlingen die dat nodig
hebben om extra ondersteund of uitgedaagd te worden.
3. Ruimtelijke omgeving. Aanpassingen die nodig zijn om het leren mogelijk te maken. Een zorgof opvanglokaal of stilteruimte voor een time out.
4. Expertise. Hierbij kan het gaan om teamexpertise die geïntegreerd is in de aanpak van een
klas of leerling of om specialistische expertise, verzorgd door deskundige docenten of externe
partners.
5. De samenwerking met externe organisaties. Ook moet aangegeven worden dat er adequate
afspraken zijn met externe instanties zoals jeugdzorg, GGZ, etc.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
19
SWV 30‐09 De Langstraat VO Deze velden zullen ook opgenomen worden in het format OPP dat verplicht wordt bij de aanname van
leerlingen met extra ondersteuning. De velden zullen in de praktijk worden aangevuld als er speciale
behoeften zijn bij de leerlingen en/of als de basisschool in het meegeleverde OPP daar aanleiding toe
geeft.
De ondersteuningsorganisatie van de school bepaalt zelf of de arrangementen geheel, gedeeltelijk of
niet in het reguliere onderwijs zijn opgenomen. Op dit moment hebben de scholen niet of
onvoldoende professionaliteit om al deze velden zelf intern met eigen personeel te realiseren. De
meeste van onze reguliere VO-scholen zijn netwerkscholen, d.w.z. dat zij bij oplossingen (veelvuldig)
nog gebruik moeten maken van speciale onderwijsondersteuning van andere instellingen, hetzij
andere scholen of zorginstellingen.
Binnen vier jaar zullen de scholen moeten aantonen op welke wijze zij in relatie tot de andere scholen
van netwerkschool, leunend op de buitenwereld, zelf de ondersteuning in eigen school hebben
geïntegreerd. Hiervoor ontwikkelen wij in de komende twee jaar de succesindicatoren. Het SWV zal
de onderwijsondersteuners van de REC’s (Regionaal Expertise Centrum), na geschiktheid, in de
gelegenheid stellen om hun werkzaamheden op de scholen voort te zetten als daar behoefte aan is.
2.3.1 Wat voor profiel kiest de school?
Het bestuur vindt het acceptabel dat iedere school kiest voor haar eigen schoolprofiel. Voor scholen
VO worden de volgende profielen gehanteerd (van de MenO groep):
1. Netwerkschool
2. Begeleidingschool
3. Dialoogschool
4. Integratieve school
Het bestuur vindt het niet acceptabel dat de keuze voor een profiel gevolgen heeft voor selectief
aannamebeleid en/of een uitstroom of afstroom van leerlingen en van leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. Het bestuur neemt als norm de landelijke in- en doorstroomcijfers van
IDU en de vergelijkende percentages leerlingen per school met extra ondersteuning.
De netwerkschool maakt gebruik van geïnstitutionaliseerde speciale onderwijsondersteuning van
andere voorzieningen, zoals VSO, bij voorkeur in de directe omgeving van de school en
onderwijsondersteuners15 (Tilburg en Den Bosch).
Kiest men als profiel voor de integratieve school, dan heeft de school in principe alle
onderwijsondersteuning ‘in huis’ om leerlingen met extra zorg te ondersteunen.
Scholen kunnen ook kiezen voor een profiel dat zich daartussenin bevindt. Onze VO-scholen hebben
als uitgangsprofiel netwerkschool en worden voor het dekkend ondersteuningsaanbod in het SWV
bijgestaan door collega VSO-scholen. Scholen kunnen zich in profiel ontwikkelen van netwerkschool
naar integratieve school.
Het SOP beschrijft welk type profiel men verkiest of wil worden. Het SOP is zodanig opgesteld dat
ondersteuningsaanbod van de scholen expliciet wordt genoemd. In de eerste vier jaar zal de
basisondersteuning naar inhoud en aanbod verschillen, maar het doel van het SWV is dat na vier jaar
in alle scholen eenzelfde niveau en kwaliteit ondersteuning aanwezig is om te voorkomen dat
sommige scholen onevenredig gebruik moeten maken van middelen uit het SWV.
15
Zie bijlage XXIV – Taken AB’ers en rol in scholen.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
20
SWV 30‐09 De Langstraat VO Jaarlijks zal er in mei een monitoring door de directeur plaatsvinden van niveau en kwaliteit van de
ondersteuning op de school in relatie tot de middelen.
Sommige scholen in ons verband hebben een licentie voor Praktijkonderwijs, zoals MET Pro, of een
licentie voor LWOO, zoals Prinsentuin Andel, SG De Overlaat te Waalwijk en Willem van Oranje
College Wijk en Aalburg.
De indicatie voor Praktijkonderwijs en LWOO wijzigt per 1 augustus 2014 in die zin dat het SWV zelf
bepaalt wie op grond van indicatiecriteria in aanmerking komt voor dit type onderwijs. Het SWV volgt
voor de komende twee jaar de bestaande indicatiecriteria en beraadt zich daarna op de criteria, de
landelijke beslissingen met betrekking tot LWO en Praktijkonderwijs in acht nemend.
De indicatiecriteria voor LWOO zijn vastgelegd in het Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget. In artikel
4, vierde lid, van dit besluit is opgenomen dat een aanvraag voor LWOO wordt toegewezen aan een
leerling die:
 een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 75 tot en met 90, en
 een leerachterstand heeft op tenminste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen,
begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, ten minste een van deze domeinen inzichtelijk
rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand is gelegen binnen de bandbreedte
van 0,25 tot 0,5
of
 een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 91 tot en met 120, en
 een leerachterstand heeft op tenminste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen,
begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, ten minste een van deze domeinen inzichtelijk
rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand is gelegen binnen de bandbreedte
van 0,25 tot 0,5 en
 een sociaal-emotionele problematiek heeft.
Net als voor het LWOO wordt de indicatie voor Praktijkonderwijs afgegeven door een RVC. Ook voor
Praktijkonderwijs zijn de criteria landelijk vastgesteld en vastgelegd in het Besluit RVC’s en regionaal
zorgbudget. In artikel 4, derde lid, van dit besluit is opgenomen dat een aanvraag voor
Praktijkonderwijs wordt toegewezen aan een leerling die:
 een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 55 tot en met 80, en
 een leerachterstand heeft op tenminste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen,
begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, ten minste een van deze twee domeinen
inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand gelijk is aan of groter
is dan 0,5.
Het curriculum van Praktijkonderwijs bestaat uit aangepast theoretisch onderwijs,
persoonlijkheidsvorming en het aanleren van sociale vaardigheden. Het curriculum van
praktijkonderwijs wordt zo veel mogelijk op basis van de kerndoelen verzorgd en is erop gericht
zoveel mogelijk leerlingen het referentieniveau 1F Nederlandse taal en rekenen te laten behalen.
Praktijkonderwijs bereidt de leerling voor op functies binnen de regionale arbeidsmarkt op een niveau
dat ligt onder het niveau van de assistentopleiding in het MBO.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
21
SWV 30‐09 De Langstraat VO De middelen
Er wordt een onderscheid gemaakt in:
a) Centrale middelen voor beheer en administratie.
b) Schoolmiddelen, geld dat naar de scholen gaat. Het zogenaamde schooldeel.
c) Expertisemiddelen, geld dat naar projecten gaat om expertise te vergroten en bepaalde
doelgroep te ondersteunen, OPDC.
d) Leerlingmiddelen, geld uit schooldeel dat met de leerling mee gaat om hem of haar passend
onderwijs te geven of gegeven te laten krijgen op een school.
In hoofdstuk 9 – Financiële middelen zal op de onderscheiden geldstromen worden ingegaan.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
22
SWV 30‐09 De Langstraat VO Hoofdstuk 3 - De ondersteuning op schoolniveau
De ondersteuning op schoolniveau bevat het geheel van preventieve en licht curatieve interventies,
die binnen de zorgstructuur van de school planmatig en volgens overeengekomen kwaliteitsniveau,
eventueel in samenwerking met ketenpartners, wordt uitgevoerd. Om de ondersteuning inzichtelijk te
maken, presenteren we allereerst een schema waarin de acties met betrekking tot ondersteuning
worden aangegeven.
Hoe te handelen na signalering?
In volgend schema worden de acties per niveau beschreven nadat er signalering heeft
plaatsgevonden:
SCHOOLINTERN
NR
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SCHOOL
EXTERN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Hoe te handelen?/Checklist Ondersteuning
OMSCHRIJVING
ondersteuningsniveau 1 – Signalering in de klas
Docent(docent kan ook als docenten gelezen worden)) lost het zelf op.
Docent overlegt met collega docent en lost het op.
Docent overlegt met de mentor. Mentor neemt actie en lost het op.
Mentor legt contact met ouders/leerling16 (deze stap wordt niet gezet als er sprake is van
een problematiek die rechtstreeks herleidbaar is tot de ouders – dan volgt altijd contact
met de zorg coördinator – of als de vraagstelling docent-gerelateerd is.
Mentor en docent lossen het op. Leerling is gekend in de oplossing.
Bij blijvend probleem wordt in overleg met ouders/leerling (zie de eerdere opmerking over
wanneer ouders wel/niet betrokken worden) opgeschaald naar ondersteuningsniveau 2.
Ondersteuningsniveau 2
Mentor brengt de leerling in IOT aan de hand van bespreekformulier – er wordt een
oplossing gevonden (melding ouders).
De mentor betrekt de zorg coördinator – er wordt een oplossing gevonden.
Er vindt een triadegesprek17 plaats tussen ouders/leerling – mentor – zorg coördinator.
In overleg met ouders/leerling wordt er opgeschaald naar niveau 3.
Ondersteuningsniveau 3
ZC’er zoekt in eigen netwerk naar oplossing en vindt deze.
ZC’er schakelt het OT in en meldt dit bij ouders/leerling en bij externe zorgpartners.
Er wordt een oplossing gevonden – melding ouders.
Er wordt een casusverantwoordelijke aangewezen
Deze vindt een oplossing en meldt dat bij ZC’er en ouders/leerling.
OT (casusverantwoordelijke) doet melding bij ACT.
Ondersteuningsniveau 4
In overleg met ouders/leerling komt ACT met een advies m.b.t. een arrangement binnen
of buiten de school.
ACT meldt advies aan school en aan directeur SWV.
Directeur bekrachtigd advies en oplossing. Advies wordt uitgevoerd.
JA
NEE
Ondersteuningsniveau 1 tot en met 3 is dus schoolintern, inclusief de zorgpartners.
Ondersteuningsniveau 4 is schoolextern, inclusief zorgpartners.
16
Als er ouders staat kan men ook verzorgers lezen. In ieder geval zal er altijd een gesprek met de leerling plaatsvinden.
Onder een triadegesprek wordt een gesprek verstaan met een formeel karakter en met de 3 meest relevante betrokkenen:
bijvoorbeeld mentor – ouders – leerling.
17
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
23
SWV 30‐09 De Langstraat VO Het schema begint bij de signalering in de klas en gaat over zittende leerlingen. Nadat er een
leer-, gedrags- of ander probleem gesignaleerd is, wordt er oplossend gehandeld. Wordt er
geconstateerd dat er geen oplossing is (dus Nee in de checklist) dan wordt er opgeschaald en gaat de
docent in overleg met een collega-docent.
Het schema is op twee manieren te gebruiken: als leidraad voor opschaling, maar kan ook gebruikt
worden als checklist, d.w.z. wat is waar gebeurd en met welk resultaat. Zo kan er per leerling
nagegaan worden waar in de opschaling op school wel of geen of onvoldoende interventie is
gepleegd. Zo is de checklist een toets voor de mate waarin een school tijdig en adequaat heeft
ingegrepen. De checklist is op die manier te gebruiken als een reflectie op eigen handelen en op het
functionerende ondersteuningssysteem. Het is te overwegen om de interventies te voorzien van een
datum om inzicht te krijgen in de tijdspanne van de aanpak.
Per school zijn er op dit moment verschillen in kwaliteit met betrekking tot interventie en resultaat.
We moeten daaraan de komende jaren werken. De kwaliteit moet verbeteren op punten van:
- vroegsignalering
- diagnose en stellen van de juiste hulpvraag
- dossiervorming (voor derden c.q. andere scholen en ACT)
- daadwerkelijke ondersteuning in of buiten de klas
Op al deze terreinen zijn er verschillen tussen scholen en zal er geïnvesteerd moeten worden in
verbeteringen.
In de ondersteuning op schoolniveau onderscheiden we basisondersteuning, extra ondersteuning en
bovenschoolse ondersteuning:
 Ondersteuningsniveau 1 De basisondersteuning in de klas (1 t/m 6)
De basisondersteuning is het fundament van het continuüm van ondersteuning en betreft het
werken in de klas, in de les. De taak van de leraren is hier cruciaal. De leraren zijn op
pedagogisch en didactisch gebied in staat om te gaan met diversiteit op groepsniveau. Daarnaast
is vroeg signalering en het inspelen als ook het aanpassen hierop een belangrijke kerntaak van de
leraren.
De vroegsignalering leidt tot een oplossing die door de docent wordt uitgevoerd, zoals ook nu al
het geval is.
De mentor is de spil in de organisatie van de basisondersteuning.
De leraren worden bij bovengenoemde taken ondersteund door mentor en het IOT (intern
ondersteuningsteam) onder leiding van de zorgcoördinator.
 Ondersteuningsniveau 2 De extra ondersteuning in de klas (7 t/m 10)
De vroegsignalering leidt tot de constatering dat de leerling met een gedrags-, leer-, motorisch,
sociaal-emotioneel probleem te maken heeft en dat extra ondersteuning nodig is. Bij een
herkenbaar orthobeeld als oorzaak van het probleem wordt er gehandeld volgens afspraak.
Scholen hebben in hun ondersteuningsplan protocollen opgenomen hoe men in het algemeen
omgaat met geconstateerde problemen (zie voor de meest voorkomende problemen de
Handelingswijzers18).
We merken op dat het omgaan met leerlingen met verschillende orthobeelden door veel docenten
nog geleerd moet worden. Dit is voor de scholen een belangrijk ontwikkelpunt.
18
Zie bijlage XI – Handelingswijzers.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
24
SWV 30‐09 De Langstraat VO De extra ondersteuning betreft het geheel van preventieve en licht curatieve interventies van de
school, dat het niveau van de klas of de groep te boven gaat. De school voert deze ondersteuning
uit. Mogelijke activiteiten op het niveau van de extraondersteuning zijn: individuele begeleiding,
steunlessen, remedial teaching, faalangstreductietraining, sociaal-emotionele
vaardigheidstraining, Nederlands als tweede taal e.d.
Ook het schoolmaatschappelijk werk, inzet opvoedingsdeskundige en de ambulante begeleiding
wordt geplaatst in de extra ondersteuning. Inzet van extra ondersteuning vindt plaats na
bespreking/overleg in het IOT. Hier spelen de zorgcoördinator, mentor en onderwijsondersteuner
hun rol. Bij de daadwerkelijke ondersteuning in de klas is er de mogelijkheid van inzet van de
onderwijsondersteuner (ambulant begeleider, AB’er). Deze biedt hulp aan zowel de leerling als
aan het lerarenteam. De onderwijsondersteuner maakt deel uit van het IOT en versterkt zo de
expertise van het IOT. Er is melding aan ouders.
De onderwijsondersteuners in de school (die de trainingen, de remedial teaching, en andere
vormen van extraondersteuning geven) informeren en ondersteunen dus de leraren, zodat die in
staat zijn in hun lessen rekening te houden met de behoefte van de leerling en in kunnen spelen
op hetgeen de leerling in de extra ondersteuning nodig heeft.
 Ondersteuningsniveau 3 De extra ondersteuning buiten de klas en/of school (11 t/m 16)
Indien de ondersteuningsbehoefte van de jongere buiten de mogelijkheden van de docent of van
de school ligt (hier komt het OT –ondersteuningsteam- in beeld) o.a. als er ook problemen zijn in
het gezin of in de vrije tijd, wordt in overleg met de ouders (en de leerling) contact gelegd met
instellingen voor jeugd en jeugdzorg. Het gaat hierbij om instellingen als: MEE, Juvans, Bureau
Jeugdzorg, CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), GGD, GGZ, leerplicht, politie, instellingen voor
verslavingszorg, e.d. De school kan de expertise van deze instellingen benutten door advies en
consultatie te vragen. Daar waar zowel ondersteuning binnen als buiten de school nodig is, zullen
de school en de instelling voor jeugd en jeugdzorg komen tot één plan van aanpak voor de
leerling. Een deel van dat plan bevat de onderwijsondersteuning en wordt door de school
uitgevoerd. Een ander deel bevat de sociaal-emotionele of andere ondersteuning van de jongere
en wordt uitgevoerd door de instelling voor jeugd en jeugdzorg. Er is dan sprake van Integraal
HandelingsGericht Diagnosticeren (IHGD, zie het OPP19).
Inzet extra ondersteuning van buiten vindt plaats via het OT en met inzet van een
frontlijnmedewerker.
Afstemming, coördinatie en regievoering tussen school en instelling vinden plaats in het OT en
tussen de vaste contactpersonen.
Een goede samenwerking met de instellingen voor jeugd en jeugdzorg bevat het gezamenlijk
vastgestelde plan van aanpak, duidelijkheid over de actieverantwoordelijkheid, regelmatige
evaluatie, afstemming en eventueel bijstelling van het plan, en bereikbaarheid middels vaste
contactpersonen (zie ook het hoofdstuk over de functies van OT). Tevens hebben de gemeenten
besloten om een frontlijnmedewerker aan te stellen die als generalist optreedt en overzicht houdt
en regie voert over alle domeinen buiten de school waar het kind en het gezin mee te maken
krijgen. De gemeenten hebben hiervoor een beleidsnotitie geschreven die na goedkeuring van het
College van B&W definitief zal worden. De concept beleidsnotitie “Kaderstellende uitspraken”20 is
als bijlage toegevoegd. Het SWV wil in het OOGO afspraken over inzet in fte’s voorbereiden.
Overschakeling van basisondersteuning of de extraondersteuning binnen school naar de extra
ondersteuning buiten school kan alleen na bespreking in OT onder verantwoordelijkheid van de
zorgcoördinator. In het OT ontmoeten de vertegenwoordigers van de school en de instellingen
voor jeugd en jeugdzorg elkaar. Daar vindt uitwisseling van informatie plaats, worden besluiten
genomen over de aanpak van de ondersteuning. Daar ook wordt afgesproken wie
casusverantwoordelijk is en wanneer terugkoppeling en evaluatie plaats vindt.
19
20
Zie bijlage VIII – Ontwikkelingsperspectief.
Zie bijlage XX – Kaderstellende uitspraken, concept notitie.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
25
SWV 30‐09 De Langstraat VO  Ondersteuningsniveau 4 De extra ondersteuning op bovenschools niveau
De ondersteuning op het bovenschoolse niveau bevat de ondersteuning, die de mogelijkheden
van de school te boven gaan. Leerlingen, die zware extra ondersteuning nodig hebben, die niet of
onvoldoende geboden kan worden op een reguliere school, zijn aangewezen op
tussenvoorzieningen of het VSO.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
26
SWV 30‐09 De Langstraat VO Hoofdstuk 4 - De ondersteuning op bovenschools niveau
Wanneer ondersteuningsniveau 4 is bereikt, dan komt de bovenschoolse ondersteuning in beeld.
Deze bovenschoolse inzet kan ook partieel plaatsvinden, deels op school zelf en deels buiten school.
Welke leerlingen komen in aanmerking voor ondersteuning op bovenschools niveau en kunnen
gebruik maken van de tussenvoorzieningen?
a) Leerlingen die door de school gezien de gedrags-, leer- en sociaal-emotionele
problematiek niet meer in de reguliere school ondersteund kunnen worden. Er
ligt van ACT een positief advies, door het OT onderschreven, dat voor de
betreffende leerling een onderwijszorgarrangement bovenschools het enige
alternatief is op dat moment. Plaatsing in de bovenschoolse voorziening moet
altijd bekrachtigd worden door de directeur.
b) Leerlingen die voor zichzelf een gevaar zijn of voor de school de veiligheid in
gevaar brengen en waarvoor acute opvang nodig is.
c) Leerlingen die op geen enkele regulier school geplaatst kunnen worden om
redenen genoemd bij a) of b) en die potentiële thuiszitter dreigen te worden.
Voor al deze leerlingen geldt ook dat zij in het OPDC (orthopedagogisch
didactisch centrum) zullen worden gescreend en geobserveerd om te komen
tot een hernieuwde diagnose om een passende plek te vinden op een andere
school, instelling, werkvoorziening of bedrijf.
Mogelijke routes naar het OPDC zijn:
 Een leerling staat ingeschreven op een regulier VO-school en volgt tijdelijk onderwijs op een
OPDC.
 Een leerling staat ingeschreven op een school voor (S)BO, maar is nog niet klaar voor het
reguliere VO. De leerling wordt wel ingeschreven op een reguliere school voor VO, maar volgt
tijdelijk onderwijs op een OPDC.
 Een leerling staat ingeschreven op een school voor (V)SO en krijgt geen nieuwe TLV, maar is
ook nog niet klaar voor het reguliere VO. De leerling wordt dan wel ingeschreven op een
reguliere school voor VO, maar volgt tijdelijk onderwijs op een OPDC.
 In beide laatstgenoemde situaties moet dus wel alvast een school voor VO worden gevonden
die de leerling inschrijft en die – in overleg met de school voor (S)BO of de school voor (V)SO
– een OPP voor de leerling opstelt. Het kan daarmee niet zo zijn dat de school van inschrijving
de leerling niet kent.
4.1
De tussenvoorzieningen
De tussenvoorzieningen zijn de bovenschoolse voorzieningen, voor leerlingen die tijdelijk meer
intensievere begeleiding nodig hebben op het gebied van gedrag en/of sociaal-emotioneel
functioneren. In principe hebben de tussenvoorzieningen, de bedoeling de leerling terug te laten
keren naar de eigen school. In andere gevallen zijn de tussenvoorzieningen nodig om elders de juiste
onderwijsplaats voor de leerling te vinden en de doorstroom daarnaar toe mogelijk te maken. Het
SWV realiseert op deze wijze een dekkend en samenhangend netwerk van voorzieningen binnen en
tussen scholen voor VO en VSO-scholen cluster 321en 4. Zij wil aan de leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces bieden op een zo passend mogelijke plaats. Leidend voor een passende plaats
zijn: de ontwikkelingsmogelijkheden en kwaliteiten van de leerling, de wens van de ouders en de
(on)mogelijkheden van de school om een passend traject aan te bieden.
21
Zie bijlage XXX – Ondersteuning Externe dienst, Mytylschool Tilburg, cluster 3
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
27
SWV 30‐09 De Langstraat VO In het Passend Onderwijs zal er gesproken worden over Tussenvoorziening of OPDC
(Orthopedagogisch didactisch centrum). Zie ook “Een passend onderwijsprogramma voor alle
leerlingen in het VO”22. Ons OPDC bestaat uit de volgende functies: Rebound, Crisisplaats (Time Out),
Herstart, Op de rails en Plusvoorziening.
Gezien onze schaal zullen wij dat combineren in één tussenvoorziening, waarbij er gestreefd wordt
naar behoud van functies en expertise mits dit valt binnen de financiële ruimte van de financiering
van het OPDC.
4.1.1 Rebound
Een reboundvoorziening biedt tijdelijke opvang aan leerlingen met gedragsproblemen voor wie de
zorg die de eigen school kan bieden niet langer toereikend is. Betrokkenheid van de eigen school
gedurende het verblijf van een leerling in rebound is een vereiste: de leerling blijft dan ook
ingeschreven op de school van herkomst.
De leerling volgt gewoonlijk een programma waarin onderwijs en gedragsbeïnvloeding centraal staan,
met het doel zo snel mogelijk terug te keren in het reguliere onderwijs, bij voorkeur op de eigen
school, of anders op een andere school binnen het SWV. Het programma dat de leerling volgt is
maatwerk en is vastgelegd in een individueel handelingsplan. Bij vertrek van de leerling wordt deze
voorzien van een gefundeerd advies over het voor hem meest passende vervolg en een eindverslag
met aanbevelingen voor de vervolgsituatie. In alle gevallen verzorgt de onderwijsondersteuner van
de opvangende school de nabegeleiding om de terugkeer te vergemakkelijken en de in rebound
bereikte resultaten in het VO te behouden.
4.1.2 Crisisplaats
Een crisisplaats is bedoeld voor een leerling, die vanwege zijn gedrag een zodanig onveilige situatie
op school heeft veroorzaakt, dat hij of zij met onmiddellijke ingang niet meer wordt toegelaten. De
crisisplaats is in ons SWV ondergebracht bij de Rebound en heeft tot doel de leerling in ± 3 weken
weer terug te laten keren naar school. Er wordt gewerkt aan inzicht in het gedrag dat leidde tot de
onveilige situatie en aan het herstel van de relatie met de school. Terugkeer op school wordt weer
gemonitord door de onderwijsondersteuner van de opvangende school.
4.1.3 Herstart
Herstart is voor leerlingen die meer dan vier weken thuiszitten, zonder uitzicht op plaatsing op een
school. De leerlingen zijn bekend bij een ambtenaar leerplichtzaken. De leerplichtambtenaar verzoekt
de bovenschoolse voorziening om toelating en levert een dossier aan. De directeur van het SWV laat
na overleg met de projectleider OPDC de leerling wel of niet toe.
Herstart heeft tot doel te bepalen welke school het beste past bij deze thuiszitters en hen weer leren
wennen aan het ritme en de regelmaat van naar school gaan.
22
Zie bijlage XIII – Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het VO.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
28
SWV 30‐09 De Langstraat VO 4.1.4 OpdeRails
OpdeRails is bedoeld voor leerlingen met structurele gedragsproblemen, waardoor de veiligheid van
de leerling, medeleerlingen en/of leerkrachten in gevaar komt. Leerlingen met een geclassificeerde
stoornis en leerlingen, die het speciaal onderwijs bezoeken, een arrangementadvies hebben, zijn
uitgesloten van de begeleiding van OpdeRails. De leerling moet minstens 12 jaar oud zijn.
De leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst.
Op de Rails heeft een helder doel: terugkeer naar school, naar het reguliere onderwijs. De leerling
doet mee aan een onderwijsprogramma dat veel persoonlijke aandacht en begeleiding biedt. Er wordt
gewerkt met duidelijke regels en afspraken. Zo krijgt de leerling de kans een nieuwe start te maken.
4.1.5 Plusvoorziening
De Plusvoorziening is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van OCW en Jeugd en Gezin. Voor
deze jongeren geldt de term 'overbelast' en/of gestapelde problematiek. Deze jongeren lopen een
groot risico om als 'drop out' in de statistieken terecht te komen.
Overbelaste' jongeren beschikken in principe over de capaciteiten om hun schoolloopbaan met
minimaal een startkwalificatie af te sluiten, maar lopen door een opeenstapeling van problemen
(gedragsproblemen, psychische problemen, instabiele thuissituatie, schulden en criminaliteit in de
directe omgeving) een groot risico op zowel school- als maatschappelijke uitval.
Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien
nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid met de jongere
voorop staan. Een initiatief met enkel een onderwijs- of zorgcomponent is dus geen plusvoorziening.
Een plusvoorziening kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van het aantal jongeren dat als
'overbelast' aangemerkt kan worden, de aard van hun problematiek en reeds bestaande
voorzieningen in de regio.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
29
SWV 30‐09 4.2
De Langstraat VO Het voortgezet speciaal onderwijs
Leerlingen die hun schoolloopbaan alleen succesvol kunnen doorlopen met behulp van ‘zware
ondersteuning’ zullen vanuit het speciaal onderwijs en soms vanuit het speciaal basisonderwijs alleen
toegelaten worden tot het VSO als daarvoor door het SWV een TLV wordt afgegeven.
Hieronder zetten wij op een rijtje de verschillende routes die in ons SWV gelden voor het instromen
van een leerling binnen het VSO:







route
route
route
route
route
route
route
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
leerling afkomstig uit het SBaO
leerling afkomstig uit het (P)SO
leerling afkomstig uit het reguliere VO
leerling met een (tijdelijke) specialistische onderwijsondersteuning
leerling afkomstig uit het VSO
verhuisleerling, waarvoor VSO geadviseerd wordt
leerling afkomstig uit een plaatsbekostigde23 setting24, waarvoor de behandeling stopt
en VSO geadviseerd wordt.
De routes worden uitgewerkt in hoofdstuk 5.
Het VSO is VO voor kinderen met een beperking.
De scholen voor VSO zijn voorlopig nog onderverdeeld in vier clusters:
- Leerlingen met een visuele beperking.
- Leerlingen met een auditieve beperking.
- Leerlingen met een lichamelijke, meervoudige of verstandelijke beperking en langdurig zieke
kinderen.
- Leerlingen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen.
De besturen van scholen voor het SO (cluster 3 en 4) zijn opgenomen in ons regionaal SWV voor
passend onderwijs. De cluster 1 en 2 organisaties blijven onderscheidend van de rest en blijven
bestaan en zullen hun financiering behouden. Binnen het SWV wordt in de toekomst bepaald welke
leerlingen toelaatbaar zijn voor het SO cluster 3 en 4. Voor deze leerlingen geeft het ACT een TLV af.
Tevens zal er in overleg met de VSO-besturen besloten worden wanneer er na 1 augustus 2014 een
herindicatie zal komen. Ook zullen afspraken gemaakt worden met het SWV van het basisonderwijs
om grip te krijgen op de leerlingenstroom SO-VSO. Deze leerlingenstroom is in ons verband
groeiende en het ‘in control’ geraken is onze eerste prioriteit.
23
De term ‘plaatsbekostiging’ is niet meer in gebruik. Voor de justitiële jeugdinstellingen (jji’s) en instellingen voor gesloten
jeugdzorg (gji’s) is er wel de vergelijkbare ‘capaciteitsbekostiging’, die door OC&W en V&J gezamenlijk wordt geregeld.
Daarnaast is er de bekostiging voor de residentiële leerlingen. Leerlingen die geplaatst worden in een residentiële instelling
(dus zijnde geen jji of gji), kunnen direct worden ingeschreven in een (VSO)school die aan de instelling is verbonden. Door de
plaatsing in een residentiële instelling wordt de leerling automatisch aangemerkt als een leerling die toelaatbaar is verklaard.
Dit is om wachttijden en onnodige bureaucratie te voorkomen. Voorwaarde is dat de instelling en de school een
samenwerkingsovereenkomst hebben (en geregistreerd in BRIN bij DUO).
24
Zie bijlage XIV – Plaatsbekostiging.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
30
SWV 30‐09 De Langstraat VO Het VSO is gericht op:
- de veiligheid en het gevoel van veiligheid van de leerlingen,
- methoden, werkvormen, aanpakken en materialen afgestemd op verschillen tussen leerlingen,
- het continu in beeld hebben van de ontwikkeling van de leerling
- een OPP voor iedere leerling, dat ieder half jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld,
- onderwijsondersteuning, die is afgestemd op de behoefte van de leerling,
- het continu werken aan de verbetering van de ondersteuning door evaluatie, werken aan
verbeterpunten en ontwikkelagenda en borgen van kwaliteit,
- deskundigheid van de leraren op het gebied van ondersteuning van leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften,
- het betrekken van ouders bij de school en de ondersteuning,
- een effectieve en efficiënte ondersteuningsstructuur en een goed functionerend OT,
- een warme overdracht bij wisseling van school of van leerjaar: van (S)BO naar VSO, van VSO naar
VO of omgekeerd, van VSO naar MBO, alsook een warme overdracht als de leerling naar een ander
leerjaar gaat, een beleid gericht op terugplaatsing. De terugplaatsing wordt sowieso bezien op het
moment dat er sprake is van het “verlopen” van de TLV en in de eerste twee jaren van passend
onderwijs. Daarnaast is er bij de evaluatie van het OPP25 altijd de afweging of een regulier traject
ook mogelijk is.
Voor de rol en werkwijze van het VSO verwijzen wij naar de bijlagen waarin de VSO-besturen,
Saltho26 en Biezonderwijs27, een schets voor ondersteuning hebben geformuleerd.
25
26
27
Zie bijlage VIII – Ontwikkelingsperspectief.
Zie bijlage XV – Dekkend aanbod onderwijsondersteuning Saltho.
Zie bijlage XVI – Korte karakteristiek scholen St. Biezonderwijs.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
31
SWV 30‐09 De Langstraat VO Hoofdstuk 5 - Ondersteuningstoewijzing
5.1
Aandachtspunten
Uitgangspunt van het SWV bij het vaststellen van ondersteuningsbehoeftes is steeds: “Wat heeft dit
kind nodig?”.
Om leerlingen met extra onderwijsbehoeften de nodige ondersteuning te kunnen bieden, is het nodig
dat de scholen zelf in de basis voldoende onderwijsondersteuning kunnen bieden. Een sterke
ondersteuningsstructuur op de scholen draagt bij aan het beter en eerder signaleren en in kaart
brengen van de leerlingen met een individuele ondersteuningsbehoefte, waardoor in de school tijdig
de juiste ondersteuning kan worden geboden. Een sterke ondersteuningsstructuur is dan ook
voorwaarde voor de juiste leerling op de juiste plaats met passend onderwijs en met daaraan
gekoppeld ondersteuningsaanbod.
Een ondersteuningsstructuur op de scholen moet voldoen aan:
a. Tijdige vroegsignalering of adequaat vroegsignaleringssysteem
b. Deskundigheid in het opstellen van OPP en handelingsgerichte vaardigheden
c. Een ondersteuningsaanbod met resultaatmeting in de tijd
d. Met betrekking tot a. t/m c. een tijdige opbrengstgerichte communicatie met leerlingen en
ouders/verzorgers en uitvoerders (docenten en onderwijsfunctionarissen)
De verwachting is dat scholen met een sterke ondersteuningsstructuur minder beroep zullen doen op
bovenschoolse ondersteuning en leerlingen buiten hun school moeten gaan verwijzen. Daarom is de
plaats van de docent in de structuur van groot belang en moet de vraag “Wat heeft de leraar nodig in
ondersteuning?” ook door de scholen in hun ondersteuningsplan beschreven worden. Met andere
woorden: gerichte deskundigheidsbevordering en handzame organisatievormen voor docenten.
De scholen hebben door de vaststelling van de basisondersteuning de bereidheid en
verantwoordelijkheid uitgesproken om afzonderlijk als school en samen met andere scholen werk te
maken van hun zorgplicht, dat vraagt investeringen in de ondersteuningsstructuur. Voor de ACT en
haar werkzaamheden geldt dat hoe beter de scholen hun ondersteuningsstructuur op orde hebben,
hoe minder werk ACT zal hebben. De verdere professionalisering van alle betrokken in de school is
daarbij van groot belang. De vaststelling van het niveau van basisondersteuning per school heeft een
eerste prioriteit bij deze professionalisering.
Een toelichting op de veel gebruikte term “professionalisering”. Het SWV acht het van belang een
onderscheid te maken tussen:
a. de individuele professionalisering van de lesgevenden en de ondersteuners,
b. de organisatorische professionalisering van scholen (o.a. niveau van basisondersteuning).
Wanneer deze twee niet gelijk opgaan, dan gaat passend onderwijs knellen en worden de leerlingen
de dupe. Laten we het onderscheid toelichten.
Met de organisatorische professionalisering wordt bedoeld een adequaat werkende
ondersteuningsstructuur van docent-mentor-zorgcoördinator-hulpverlener-IOT-OT-etc. Sterker nog,
dit is één van de voorwaarden om succesvol planmatig te werken.
De mogelijkheid tot ondersteuning in de klas om klassenmanagement zodanig uit te voeren dat er
succesvolle ondersteuning kan plaatsvinden. Dat heeft niet alleen met de professionaliteit van de
docent te maken, maar ook met de klassengrootte en de flankerende ondersteuning van de docent in
de klas om extra ondersteuning vorm te geven.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
32
SWV 30‐09 De Langstraat VO Wat niet in de klas kan, moet buiten de klas en de vraag is of flankerend ondersteuningsbeleid in de
school financieel en organisatorisch geregeld kan worden als er onvoldoende geld is voor kleinere
klassen. Hier ligt volgens ons SWV een risico.
Professionalisering beslaat dus:
- Docenten en organisatie
- Vroegsignalering
- Opstellen OPP’s
- Ontwerpen van onderwijsarrangementen
- Beter functioneren van IOT en OT
- Effectieve leerlingbesprekingen
- Indiceren en arrangeren
- Integrale handelingsgerichte diagnostiek (IHGD)
Iedere school zal hier jaarlijks op toezien en verwerkt dit in haar SOP.
5.2
Adviescommissie toelaatbaarheid ACT
De ACT heeft in ons SWV vier taken:
1. Ten eerste geeft zij advies voor TLV af voor leerlingen die naar het VSO moeten.
2. Ten tweede geeft zij advies aan de scholen en de directeur van het SWV met betrekking tot de
toelaatbaarheid van een leerling die (tijdelijk) naar een tussenvoorziening moet.
3. Ten derde geeft zij advies aan scholen (op aanvraag van de scholen) bij de toepassing van
een onderwijsondersteuningsarrangement op betreffende school of andere school (bij
detachering).
4. Ten vierde geeft zij advies aan scholen en de directeur van het SWV bij (niet) toelating van
nieuwe leerlingen in klas 1 of hoger wanneer een thuiszitproblematiek dreigt.
In deze paragraaf wordt de rol van het OT en ACT besproken. Binnen de rol van het OT is er de rol
van het IOT die hier zijdelings aan de orde komt.
Er kan sprake zijn van ondersteuningstoewijzing bij binnenkomst van een nieuwe leerling, maar ook
toewijzing aan reeds op school zittende leerlingen die vast dreigen te lopen, zie hiervoor de
stroomschema’s28.
5.3
Advisering ACT en de rol van het OT
De school waar de leerling wordt aangemeld of staat ingeschreven verzamelt informatie over de
leerling gericht op de ondersteuningsbehoeften van deze leerling. De ondersteuningsbehoeften
worden gerelateerd aan de 5 IVO-velden (Indicatiestelling Vanuit Onderwijsbehoefte):
1. aandacht & tijd
2. materialen
3. ruimtelijke omgeving
4. expertise
5. samenwerking met ketenpartners29.
Motto hierbij is ‘wat heeft de leerling nodig?’.
28
29
Zie bijlage XXVI – Stroomschema zittende leerling; zie bijlage XXVII – Stroomschema nieuwe leerling.
Deze velden worden genoemd in Profileren en indiceren, Sardes, 2010
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
33
SWV 30‐09 De Langstraat VO Wanneer de school op grond van haar ondersteuningsprofiel niet (meer) kan voldoen aan de
ondersteuningsbehoeften van de leerling gaat de vraag naar het bovenschools niveau: naar de ACT
als adviserend orgaan van het bestuur c.q. de directeur van het SWV. De ACT heeft inzicht in alle
ondersteuningsprofielen van de scholen van het SWV, inclusief de scholen voor VSO en de
bovenschoolse voorzieningen die het SWV heeft ingericht.
Alvorens in te gaan op de taak van ACT, geven we hier schematisch weer de rol en taken van het
IOT, OT en ACT. U kunt dit zien als een nadere uitwerking van de checklist uit hoofdstuk 3.
Functie
Screening en probleemtaxatie
IOT
x
OT
ACT
Voorbeeld: de school screent alle leerlingen in leerjaar 1 op dyslexie met behulp
van instrumentarium conform protocol Dyslexie
Hulpvraag formuleren
x
Voorbeeld: IOT geeft als hulpvraag ‘leerling verzuimt veel, heeft net name
moeite met het op tijd in de les komen bij het eerste lesuur
Hulpvraag (eventueel) herformuleren en vaststellen
x
Voorbeeld: OT geeft als hulpvraag ‘leerling moet thuis eerst voor twee broertjes
zorgen, voordat hij zelf naar school gaat want moeder is opgenomen in
psychiatrische inrichting en vader werkt. Twee andere kinderen zitten in
respectievelijk groep 2 en groep 5 van de basisschool. Leerling grijpt deze zorg
‘graag’ aan om (delen van) lessen te missen. Gezien zijn prestaties kan de
leerling niets missen’.
Doelen bepalen met betrekking tot leren (alleen
onderwijsperspectief)
x
Voorbeeld: de leerling behaalt voor elke toets waarbij spellingvaardigheid wordt
gemeten minimaal een 5.
Doelen bepalen met betrekking leren + sociaal-emotioneel
functioneren (multidisciplinair perspectief)
x
Voorbeeld: de leerling mag per week nog maar 1x een woede uitbarsting laten
zien. Hij leert opkomende woede bij zichzelf te signaleren en zichzelf een time
out te geven van 5 minuten
(Aanvullend) Diagnostisch onderzoek
Opmerking: de scholen hebben geen eigen psychodiagnostici in
huis; zou via SWV (ACT) kunnen verlopen en vragen advies
m.b.t. expertise aanvullende diagnostiek.
X
Voorbeeld: OT geeft aan dat leerling persoonlijkheidsonderzoek nodig heeft
omdat een stoornis in het autistisch spectrum wordt vermoed. Als we dit
bevestigd zien kunnen we afspraken maken hoe we hier als team mee omgaan
en welke acties we uitvoeren. Als het niet bevestigd wordt zullen we moeten
heroverwegen waarom deze leerling zo veel conflicten heeft met leeftijdgenoten
en waarom de leerling aangeeft zich verloren te voelen op school’.
Bieden/activeren ondersteuning leerlingen/docenten/ouders
x
Voorbeeld: docenten worden door zorgcoördinator uitgedaagd de leerling een
week lang niet uit de les te verwijderen. Teamleider wordt gevraagd om
docenten waarbij leerling nooit uit de les wordt gestuurd hun aanpak te delen
met de docenten die de leerling regelmatig uit de les verwijderen.
Voorbereiden integrale indicatiestelling
Opmerking: betreft ‘voorsorteren’ onderwijsleersituatie + route
(extra ondersteuning)
x
Voorbeeld: Leerling is gediagnosticeerd met ADHD en vermoedens ODD;
thuissituatie is in het geheel niet ondersteunend (gescheiden ouders; moeder
psychiatrisch patiënt; geen brusjes); cognitief vermogen laag gemiddeld,
vorderingen blijven achter bij verwachting. Voorsorteren naar project Op de
rails. N.B. ACT geeft uiteindelijk advies.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
34
SWV 30‐09 De Langstraat VO Functie
Toelichting aan docenten / mentoren / zorgfunctionarissen
IOT
x
OT
x
ACT
Voorbeeld: zorgfunctionaris (kan zowel uit IOT als OT zijn) legt in team uit wat
de consequenties zijn van het thuismilieu waarin de leerling momenteel verkeert
op het functioneren op school;
Voorbeeld: jeugdarts legt uit wat de medische beperkingen van een leerling
betekenen voor het functioneren op school en in de peer group
Coördinatie en opvolging van de ondersteuning en/of jeugdzorg
Opmerking: IOT voor intern, OT voor extern
x
Voorbeeld OT : Zorgcoördinator bespreekt met teamleider de doelen en
activiteiten die door alle lesgevers en onderwijsondersteuners (pedagogische
conciërge!) de komende periode moeten worden uitgevoerd betreffende deze
leerling.
Voorbeeld OT: Zorgcoördinator stemt af met schoolmaatschappelijk werker,
leerplichtambtenaar en jeugdarts over het terugdringen van het verzuim, zoals
besproken bij de hulpvraag en de geformuleerde doelen
Handelingsactivering docenten / mentoren / ondersteuners /
zorgfunctionarissen
x
Voorbeeld: Zorgcoördinator legt in team uit wat ‘de bijsluiter’ van de leerling is
in termen van ‘doe dit niet’ en ‘doe dit wel’
Deskundigheidsbevordering schoolfunctionarissen
x
x
Voorbeeld: schoolmaatschappelijk werker professionaliseert het team in het
herkennen van kindermishandeling
Voorbeeld: (preventief) ambulant begeleider professionaliseert het team in het
omgaan met oppositioneel gedrag
Activerende preventie
x
Voorbeeld: Na enkele leerlingen in het IOT te hebben besproken die gepest
worden op school wordt een pestproject opgezet
Samenwerking en afstemming in de keten
x
Voorbeeld: zorgcoördinator zorgt ervoor dat geestelijke gezondheidszorg en
schoolmaatschappelijk werk onderling afstemmen over aanvullende diagnostiek
(liever parallel proces dan opvolgend)
Evaluatie en monitoring
x
x
x
Voorbeeld: Elk gremium genereert data (liefst minimum variant afspreken op
niveau SWV). Bij voorbeeld: leeftijd, geslacht, leerjaar, Cito eindscore, IQ,
leerachterstanden, diagnoses, presentie (verzuim), incidenten (gedrag),aantal
leerlingen per OT, effecten van ingezette interventies (% doel bereikt)
Toetsing van gehanteerde verwijsprocedures
x
Voorbeeld: uitvoering dossier onderzoek naar ‘minimale stoffering’, zoals IOT
heeft hulpvraag en ondersteuningsbehoeften geformuleerd, school heeft doelen
geformuleerd, school heeft interventies ingezet en geëvalueerd, leerling is in OT
besproken en ‘voorsortering’ naar passende leeromgeving.
Advies passende onderwijsleeromgeving
x
Voorbeeld: school en OT hebben voorgesorteerd voor bovenschoolse voorziening
X, ACT toetst inhoudelijk en procedureel en ziet dat alle stappen zijn gezet;
geeft advies.
Directeur geeft op basis van advies ACT formeel
een ‘go’ of ‘no go’.
De toepassing van dit schema van screening en probleemtaxatie op de scholen heeft laten zien dat de
diagnosekracht op meerdere scholen nog onvoldoende is. Er zijn scholen die in parttime dienst een
orthopedagoog inzetten, er zijn echter ook scholen die geen orthopedagoog hebben. Het tekort aan
expertise op dit punt moet worden weggewerkt, anders ontstaan er verkeerde hulpvragen en
verkeerd ‘passend onderwijs’. Het SWV zal zich sterk maken om te komen tot een
orthopedagogenpool waarbij alle orthopedagogen onder leiding van een functionaris/de directeur
ingezet kunnen worden op meerdere scholen. Ook zal bezien worden of uitbreiding nodig is en of het
verzoek om twee schoolpsychologen op te leiden in werking kan worden gezet.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
35
SWV 30‐09 5.4
De Langstraat VO Rol en taken van het OT
Het SWV heeft de functies van IOT, OT en ACT vastgesteld waardoor het OT op alle scholen een
vastgestelde procedure volgt. IOT, OT en ACT zijn advies organen in een oplopende reeks van
ondersteuningsadvies. Door het OT eerder in stelling te brengen, kan het OT meer een
ondersteunende rol spelen en vanuit de diverse disciplines kijken welke ondersteuning de leerlingen
nodig hebben. Het OT zorgt ervoor dat alle informatie over de leerling verzameld wordt en kan een
platform zijn waarin de experts elkaar positief bevragen naar de mogelijkheden van de leerling. Het
OT zal om die reden professioneel geschoold en gecoacht worden.
a. Een verdere professionalisering van het OT is cruciaal voor het goed kunnen functioneren van de
interne ondersteuningsstructuur van de school, maar ook voor de werkwijze van de ACT. De
scholen zullen via scholing en ‘training-on-the-job’ het OT veel meer in stelling moeten brengen.
b. Het OT neemt de beslissing zelf om diagnostisch onderzoek uit te laten voeren. Door onderzoek
eerder in het traject in te zetten, kan sneller de juiste behoeftes worden vastgesteld en kan de
school gerichter en eerder zelf de juiste ondersteuning aan de leerling bieden. Het OT bepaalt zelf
de procedure, de kosten van onderzoek worden betaald uit het schoolbudget. Hier kan de
diagnosekracht van de ‘orthopedagogenpool’ een rol spelen.
OT brengt de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de individuele leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben in beeld. Voor een beperkt deel van de leerlingen zal de
onderwijsleeromgeving aangepast dienen te worden. Bij het in beeld brengen hanteert de school/OT
het door het SWV voorgestelde format OPP gebaseerd op IVO.
5.4.1 Instrumenten OT
Integraal handelingsgerichte diagnostiek30 (IHGD)
Bij het inzetten van extra ondersteuning aan een leerling, hanteert het OT een IHGD. De focus ligt op
de mogelijkheden en de ondersteuningsbehoefte van de leerling in plaats van op de tekorten en
problemen. De werkwijze is vraag gestuurd en oplossingsgericht: welke onderwijsleersituatie past het
best bij deze leerling en waar kan deze goed worden aangeboden? Door uit te gaan van de
mogelijkheden van de leerlingen, worden medische, psychologische of psychiatrische kenmerken
alsmede de handelingsverlegenheid van de school wel meegewogen, maar zijn deze niet het
vertrekpunt voor de diagnostiek. Ten eerste voorziet IHGD in een goed omschreven, stapsgewijze
diagnostiek waardoor een systematische advisering is gewaarborgd. IHGD vraagt om een
constructieve samenwerking tussen ouders en leerling, school en hulpverleners. Ten tweede biedt
IHGD de school de mogelijkheid de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart te brengen en de
mogelijke invulling van deze behoefte vorm te geven.
We hebben gezien dat voor leerlingen waarvoor extra onderwijsondersteuning wordt ingezet, er ook
sprake kan zijn van extra jeugdzorgondersteuning.
Het OPP biedt handvaten waarmee de docent het onderwijs kan afstemmen op de behoefte van de
leerling. Nu is de primaire taak van de docent onderwijs geven en een goed pedagogisch klimaat
realiseren. De rol met betrekking tot jeugdzorgondersteuning is voor hem/haar beperkt, maar wel
van wezenlijk belang voor de leerling.
30
Een heel bruikbaar hulpmiddel voor de scholen om handelingsgericht werken vorm te geven, is de publicatie van N. Pameijer
e.a. (2012): Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs. Leuven/Den Haag: Acco. De publicatie biedt diverse
werkdocumenten die ook te downloaden zijn.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
36
SWV 30‐09 De Langstraat VO De CJG-partners en de al reeds in het gezin aanwezige hulpverleners beslissen nu over de aard van
de jeugdzorgondersteuning. De inzet van een frontlijnmedewerker zal de besluitvorming tot
ondersteuning en aard van de ondersteuning gaan stroomlijnen. Deze frontlijnmedewerker doet dit in
samenspraak met OT en met de ouders en volgt het principe van één kind, één plan, waar (zonodig
en mogelijk) de schoolondersteuning deel van uitmaakt. De integraliteit zit in de afstemming en
raakpunten tussen onderwijs en zorgondersteuning. De gehanteerde methodiek IHGD is hierop
gericht.
Bovengenoemde twee processen vinden plaats in OT van de school. Door te investeren in deze
diagnostiek professionaliseren we de werkwijze van het OT: de verwachting is dat de school vaker
zelf in staat moet zijn om leerlingen de juiste ondersteuning te bieden. Als de school meent
handelingsverlegen te zijn (en dat impliceert evaluatie van reeds ingezette interventies, inclusief
interventie onderwijsondersteuner) en behoefte heeft aan een extra ondersteuning dan meldt de
school de leerling aan bij de ACT met de vraag om een advies over passend onderwijs/
zorgarrangement om vervolgens zelf extra ondersteuning inhoudelijk vorm te geven of elders.
Let op: het gaat om een advies van ACT hoe verder te handelen.
Wat moet er gebeuren? De interne ondersteuningsstructuur en IHGD
IHGD vraagt om een inhoudelijk en proces-/gedragsmatige ondersteuning van leraren, daarvoor
ontvangen scholen eigen middelen (het schoolbudget) waarmee leraren geschoold moeten worden.
Geschoold in het herkennen van de ondersteuningsbehoefte van leerlingen en in het kennen van de
mogelijkheden om leerlingen daarin te ondersteunen. Naast het tijdig signaleren van de
ondersteuningsbehoeften van leerlingen, is het van belang dat leraren ook de vaardigheden
hebben/krijgen om op basis van de signalen te handelen.
Op basis van de mogelijkheden van de leerlingen, zal de school haar leraren moeten faciliteren om
die mogelijkheden te realiseren. Dat kan door te investeren in de vaardigheden van leraren of in de
structuur/organisatie van de ondersteuning, bijvoorbeeld door het inrichten van specifieke
zorgklassen of ondersteuningsaanbod en inzet van onderwijsondersteuners.
5.5
Het vaststellen van specialistische of zware ondersteuning door ACT
5.5.1 Advisering specialistische of zware ondersteuning en toewijzing zware ondersteuning (VSO)
Wanneer de extra ondersteuning niet toereikend is, kunnen er twee acties volgen via één route:
1. De route advies vragen bij ACT c.q. het laten toetsen van een eigen advies om een speciaal
arrangement aan te bieden.
2. De route aanvraag TLV om toegelaten te worden tot VSO.
Als leerlingen in de loop van hun (reguliere ) schoolloopbaan vastlopen, ondanks de inzet van extra
onderwijs- en/of jeugdzorgondersteuning kan een aanvraag bij het SWV worden ingediend voor een
(tijdelijke) specialistische ondersteuning of voor een TLV voor het SO.
Binnen Passend Onderwijs is gesteld dat de bestaande commissies voor indicatiestelling komen te
vervallen. De minister maakt het SWV verantwoordelijk voor de besluitvorming over toewijzing van
alle vormen van ondersteuning in het onderwijs, inclusief speciaal onderwijs, naar het motto ‘Wie
betaalt, bepaalt’.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
37
SWV 30‐09 De Langstraat VO Van belang is dat het proces van beoordeling en bepaling van (tijdelijke) specialistische
ondersteuning of zware onderwijsondersteuning en de daarmee samenhangende TLV efficiënt, tijdig
en transparant tot stand komt. De verandering van de indicatiestelling naar een beoordeling van wat
de leerling nodig heeft, zal tot gevolg hebben dat de diagnostiek minder leidend zal zijn maar juist
dienend aan de bepaling van de mate van onderwijsondersteuning dat de leerling nodig heeft.
Het ACT fungeert als een loket waar scholen met hun ondersteuningsvragen terecht kunnen. Het ACT
kan en mag arrangementen adviseren die het aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden van de
scholen overstijgen en waar OT’s moeten opschalen. Er wordt bij zware ondersteuningsvragen
samengewerkt met collega’s uit het speciaal onderwijs die hiervoor de benodigde expertise hebben.
Als ACT geven zij de TLV’s af. De procedure hiervoor wordt via het SWV gecommuniceerd.
Het proces om te komen tot het advies voor een (tijdelijke) specialistische onderwijsondersteuning of
TLV VSO begint bij de school van herkomst. Hier vindt onderzoek en dossiervorming plaats dicht bij
het primaire proces en komt de verantwoordelijkheid hiervan ook meer bij school te liggen, uiteraard
met betrokkenheid van de ouders.
5.5.2 Taken van de Advies Commissie Toelaatbaarheid (ACT)
De taak van de commissie is de aanvraag van het bevoegd gezag van de school te beoordelen en
hierover advies uit te brengen aan de school en de directeur van het SWV. De commissie zal hiertoe
het dossier van de leerling bestuderen en dit met belanghebbenden bespreken om tot een juiste
afweging te komen. Eventueel kan de commissie, voorafgaand aan het af te geven advies, verzoeken
om aanvullend onderzoek.
De ACT bestaat uit minimaal drie deskundigen van het SWV, waaronder een onafhankelijk voorzitter.
De ACT kan externen desgewenst uitnodigen voor overleg, bijvoorbeeld de betrokken CJG-partner
van de afleverende school en de frontlijnmedewerker.
5.5.3 Advisering specialistische onderwijsondersteuning en toewijzing zware ondersteuning
Op de VO-school waar de leerling ingeschreven staat, is vastgesteld dat de extra ondersteuning niet
toereikend is. In overleg met de ouders, de onderwijsondersteuners, de CJG-partners en na advies bij
het ACT, maakt de school de afweging tot het aanvragen van een (tijdelijke) specialistische
onderwijsondersteuning. Voorwaarde is dat binnen de school alles in het werk is gesteld om op eigen
kracht, met ondersteuning van de eigen onderwijsondersteuners, aangevuld met ondersteuning
vanuit het CJG, uitval te voorkomen en het leerproces te continueren. Na overeenstemming hierover
met de ouders wordt de aanvraag in gang gezet bij het ACT.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
38
SWV 30‐09 De Langstraat VO Binnen de interne ondersteuningsstructuur van de VO-school vindt de voorbereiding plaats voor het
hele proces om te komen tot de aanvraag. De voorbereiding bestaat uit dossieropbouw en eventueel
aanvullend onderzoek. De coördinatie ligt bij de zorgcoördinator en bestaat uit:
 het verzamelen van alle relevante stukken die nodig zijn voor het toekennen van een
(tijdelijke) specialistische onderwijsondersteuning (zie dossieropbouw ACT);
 het plannen van een bijeenkomst met de ACT van het SWV;
 het uitnodigen van alle direct betrokkenen, waaronder leerling, ouders/verzorgers, reeds
ingezette CJG-partner, frontlijnmedewerker, lid ACT, desgewenst extra volwassene uit het
directe netwerk van de ouders/verzorgers.
Het ACT beslist, aan de hand van de aard van de problematiek en de eventuele betrokkenheid bij de
betreffende casus. De ACT-leden ontvangen het dossier minimaal 2 weken voorafgaand aan de ACTbijeenkomst. Zij zorgen voor invulling voor een (pre-)advies, check op volledigheid en kwaliteit.
De totale procedure wordt qua tijdpad en administratieve procesgang door de casemanager van de
school per casus verder uitgewerkt en op papier gezet.
Reguliere
VO-leerling
Extra ondersteuning
met OPP
Evaluatie: te weinig
ontwikkeling
Advies voor specialistische
ondersteuning
Aanvraag voor zware
ondersteuning (VSO)
ACT-bijeenkomst
Toekennen van
specialistische ondersteuning
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
39
SWV 30‐09 De Langstraat VO 5.5.4 Kern ACT (bijeenkomst)
De kern ACT is samengesteld uit minimaal drie formele leden, te weten:
 de voorzitter (onafhankelijk)
 de orthopedagoog
 vertegenwoordiger of psycholoog van het VSO/REC, tevens trajectbegeleider
Deze drie leden beslissen bij meerderheid van stemmen over TLV’s of aanvullende arrangementen.
De kern ACT nodigt zelf de volgende personen of functionarissen uit die nodig zijn voor onderzoeken
of advies:
 ouder(s) en leerling, met ouder- of leerlingondersteuning (een volwassene uit directe netwerk
van ouders)
 zorgcoördinator van school
 een specialist vanuit de specialistische onderwijsondersteuning (cluster 1, 2 of 3 deskundige
met betrekking tot Pro of ZML)
 frontlijnmedewerker van de gemeente(n)
 projectleider VAT
 leerplichtambtenaar
Tijdens de ACT-bijeenkomst wordt het pre-advies besproken en bekeken welke vorm van
ondersteuning voor de leerling het meest passend en gewenst zal zijn en of een advies daartoe kan
worden genomen met als mogelijk uitspraak een TLV of speciaal aanvullend arrangement.
Uitspraak van de kern ACT
Het kern ACT geeft haar advies aan de directeur van het SWV en zal in haar advies de uitspraak
onderbouwen. Als de directeur van het SWV dit advies ondersteunt zal een specialistische
onderwijsondersteuning of TLV voor de leerling door het SWV worden toegekend.
De directeur van het SWV geeft de school en de ouders hiervan schriftelijk bericht, waaronder:
 het advies
 de startdatum van de specialistische onderwijsondersteuning of VSO-traject (zware
ondersteuning)
 de einddatum van de specialistische onderwijsondersteuning of VSO-traject (zware
ondersteuning)
 eventuele vervolgafspraken
Ingeval van het toekennen van een TLV voor het VSO, zal tevens aangegeven worden:
 het overeengekomen bekostigingsniveau cat 1, 2 of 3 en tijdsduur.
 welke scholen binnen de regio ’s-Hertogenbosch of Tilburg de gewenste zware ondersteuning
kunnen bieden, zodat ouders/verzorgers zich daarop kunnen oriënteren.
Binnen het SWV zijn verschillende arrangementen (op maat) mogelijk als specialistische
onderwijsondersteuning. Specialistische ondersteuning bestaat uit een arrangement dat het
ondersteuningsaanbod van de school overstijgt waaronder tijdelijk verblijf op een tussenvoorziening
(OPDC). Specialistische ondersteuning bevat vormen van onderwijsondersteuning, zo nodig in
combinatie met jeugdzorgondersteuning, die het eigen aanbod van de reguliere school overstijgen.
De specialistische ondersteuning is altijd tijdelijk.
Bij het advies van specialistische ondersteuning (OPDC) worden afspraken gemaakt over de duur van
het arrangement. Deze afspraken worden vastgelegd in het OPP van de leerling. Tegelijkertijd wordt
gewerkt aan de overdracht van expertise naar de school zodat de school het op termijn zelf kan.
De trajectbegeleider van het ACT houdt toezicht op het verstrekken van specialistische ondersteuning
en het nakomen van gemaakte afspraken en rapporteert dat aan de directeur.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
40
SWV 30‐09 De Langstraat VO 5.5.5 Routing TLV voor zware ondersteuning
Er zijn







verschillende routes voor het instromen van een leerling binnen het VSO:
route 1: leerling afkomstig uit het SBaO
route 2: leerling afkomstig uit het (P)SO
route 3: leerling afkomstig uit het reguliere VO
route 4: leerling met een (tijdelijke) specialistische onderwijsondersteuning
route 5: leerling afkomstig uit het VSO
route 6: verhuisleerling, waarvoor VSO geadviseerd wordt
route 7: leerling afkomstig uit een plaatsbekostigde setting, waarvoor de behandeling stopt
en VSO geadviseerd wordt
Route 1 en 2: Leerling afkomstig uit het basisonderwijs of (primair) speciaal onderwijs waarvoor om
een toelaatbaarheidverklaring VSO wordt gevraagd
Het PO of (P)SO heeft vastgesteld dat de extra ondersteuning niet toereikend zal zijn op een reguliere
school voor VO en heeft in overleg met alle betrokkenen (leerling, ouders, leerkracht, IB’er en
directeur) besloten dat een aanvraag voor een TLV bij het SWV VO zal worden gedaan. Het SWV PO
is van de situatie van deze leerling op de hoogte. Het bevoegd gezag van het VSO zet de procedure
voor het aanvragen van een TLV voor het VSO in gang. De school waar aangemeld is, is
verantwoordelijk voor het hele proces om te komen tot een TLV. Het is aan de verantwoordelijkheid
van de afleverende school bij wie de coördinatie hiervan ligt. Tijdens de ACT-bijeenkomst,
vergelijkbaar met de eerder beschreven procedure, zal het advies voor een TLV VSO vastgesteld
worden.
PO
(P)SO
V(S)O
ACT-bijeenkomst
Advies TLV VSO
Start VO:
Instroom
Besluit TLV VSO door
directeur
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
41
SWV 30‐09 De Langstraat VO Route 3 en 4: VO-leerling naar VSO
Op de VO-school waar de leerling ingeschreven staat, is vastgesteld dat ondanks de geboden basisen extra ondersteuning en na afweging over wel/niet een tussenarrangement, de leerling vastloopt en
dus niet te handhaven is binnen de eigen reguliere VO-school.
In overleg met de ouders wordt een aanvraag voor een TLV bij het SWV in gang gezet. Het ACT van
het SWV is over de situatie van deze leerling op de hoogte en de trajectbegeleider ondersteunt de
aanvraag voor een TLV voor het VSO.
De afleverende VO-school is verantwoordelijk voor het hele proces om te komen tot een TLV. De
coördinatie ligt bij de zorgcoördinator. Tijdens de ACT-bijeenkomst zal het advies voor een TLV VSO
vastgesteld worden en voor besluitvorming worden voorgelegd aan de directeur van het SWV.
Reguliere VO-leerling
Extra ondersteuning:
met OPP
Evaluatie: te weinig
ontwikkeling
ACT-bijeenkomst
Advies TLV VSO
Besluit TLV VSO
door directeur
Route 5, 6 en 7
Leerlingen vanuit deze routes worden gemeld aan het ACT. Zij behandelt de zaak naar bevinding van
zaken, oude afspraken afwegend, en met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Het ACT
meldt deze leerlingen bij de directeur van het SWV.
5.5.6 Het onderzoek voor extra ondersteuning bij de nieuwe leerling
Voor de nieuwe leerling geldt een zorgplicht bij aanmelding waarvoor een stroomschema31 in de
bijlagen is opgenomen. In deze paragraaf beschrijven we hoe onze VO-scholen vaststellen of en
wanneer extra ondersteuning nodig is.
In het SWV is een format OPP vastgesteld en een stappenplan dat bij invulling van OPP32 gehanteerd
wordt.
Het OPP is het resultaat van onderzoek of extra ondersteuning nodig is. Voor het Praktijkonderwijs en
VSO gelden andere OPP’s, zo hanteert MET Pro haar eigen IOP (Individueel OntwikkelingsPlan). Na
invulling van het OPP is een passende ondersteuning op papier gezet. Belangrijke aspecten om
succesvol te zijn noemen wij hier, aangezien de monitoring van handelingsgericht werken ook in de
school moet plaatsvinden.
31
32
Zie bijlage XXVII – Stroomschema nieuwe leerling.
Zie bijlage VIII- Ontwikkelingsperspectief.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
42
SWV 30‐09 De Langstraat VO Aspecten:
1. Er moet met betrekking tot de doelen die bereikt moeten worden consensus zijn tussen
leerling/ouders en de school en consensus onder de docenten die de leerling lesgeven. In
teamvergaderingen moet deze consensus worden vastgelegd.
2. Het is de onderwijsondersteuner die onder leiding van de zorgcoördinator de vorderingen met
betrekking tot OPP volgt. M.a.w. de onderwijsondersteuner is de casemanager.
3. Bij onvoldoende uitvoering of resultaat OPP meldt de zorgcoördinator dit bij de directie die
passende maatregelen neemt. Hierdoor komt de uitvoering van de extra ondersteuning in de
lijn van de verantwoordelijken.
4. De zorgcoördinator dient in de school duidelijk in positie gezet te worden. D.w.z. hij/zij is
verregaand gemandateerd om directiezaken uit te voeren of wordt in de lijn door de directie
direct ondersteund.
Risico’s die bij OPP op de loer liggen:
a. De zorgcoördinator is niet of onvoldoende in positie om sturend op te treden.
b. De directie is onvoldoende ondersteunend en corrigerend richting uitvoerende docenten.
c. Er is onder lesgevende docenten geen of onvoldoende consensus over de doelen en er is geen
affectie met de problematiek van de leerling.
d. De zorgorganisatie in de school of klas is onvoldoende organisatorisch gefaciliteerd of wordt
door de docent onvoldoende professioneel uitgevoerd.
Afspraken die met betrekking tot het OPP zijn gemaakt in relatie tot basisonderwijs:
1. Wij hanteren ons format OPP en communiceren dit met het basisonderwijs. Daar waar
leerlingen vanuit het basisonderwijs een OPP meenemen, nemen wij die over en passen die in
ons OPP in. Wij verzoeken de basisscholen om bij aanmelding het OPP mee te sturen.
2. Onderwijsondersteuners en/of orthopedagoog worden betrokken bij h et invullen van het OPP.
5.5.7 IVO-methode
Terug naar de zittende leerling. De inzet van ondersteunende instrumenten start zodra de leraar
merkt dat een leerling of hijzelf meer ondersteuning nodig heeft. Er zijn diverse instrumenten op de
markt waarmee leraren aan de hand van een beknopte digitale vragenlijst of kijkwijzers snel een
inschatting kunnen maken van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en/of van henzelf.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
43
SWV 30‐09 De Langstraat VO Wij kiezen voor de IVO-methode en vullen dat aan met eigen bevindingen. Om vervolgens de inzet
toe te schrijven aan 5 velden:
1. Hoeveelheid aandacht/handen in de klas:
denk aan een onderwijsassistent, een kleinere groeperingsvorm, een co-teacher, enz. enz.
2. Aangepast lesmateriaal:
Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften hebben soms aangepast materiaal nodig:
duidelijke schema's/ aparte agenda voor kinderen die structuur nodig hebben, e.d.
3. Aanpassingen in de ruimtelijke omgeving:
passend onderwijs vraagt voor nogal wat leerlingen aanpassingen in de ruimtelijke omgeving.
Sommige leerlingen hebben af en toe of regelmatig een 'time out' nodig. Andere leerlingen
hebben veel behoefte aan fysieke bezigheden, ook zijn er leerlingen die behoefte hebben aan
een pedagogische omgeving waarin zij rust, overzicht en duidelijkheid vinden door veel
structuur, duidelijke regels en strikte begeleiding.
4. Expertise:
het gaat op dit veld om de mate waarin de leerkracht en/of het team kennis
van en ervaring met stoornissen en beperkingen hebben. Hierbij kan onderscheid worden
gemaakt tussen teamexpertise en individuele expertise. Onder teamexpertise willen we
expertise verstaan die geïntegreerd is in de teamaanpak en geïnternaliseerd in het handelen
van alle medewerkers. Onder individuele expertise verstaan wij bij één of meer interne of
externe collega's/partners (soms toevallig) aanwezige expertise.
5. De samenwerking met externe organisaties:
voor sommige leerlingen is het van doorslaggevend belang of de school intensief samenwerkt
met externe instanties zoals jeugdzorg, revalidatie of geestelijke gezondheidszorg.
Naast een instrument voor de leraren, gaan we als scholen werken met een OPP in plaats van een
handelingsplan. Het is belangrijk dat scholen nog veel nadrukkelijker laten zien welke acties zijn
ondernomen en wat de effecten waren. Het gaat erom dat de school een goed OPP beschrijft en
tevens aangeeft wat het effect was van reeds eerder genomen maatregelen. Aan de hand van een
checklist wordt beoordeeld of de school procesmatig tot een juiste hulpvraag is gekomen, gebruik
makend van de IVO-methode:
 Heeft de school voldoende en de juiste informatie aangeleverd?
 Is het ontwikkelperspectief en de benodigde onderwijsondersteuning helder?
 Heeft de school de juiste maatregelen genomen (binnen de afspraken van de basisondersteuning)
en helder aangegeven wat daarvan de effecten waren?
 Wat heeft de leerling nodig en wie/waar kan dat geboden worden?
Acties:
a. De verschillende instrumenten rond het OPP worden geïntegreerd tot een overzichtelijk format
voor de school. Voorwaarde is dat het format beknopt blijft. Ook moeten de visie en wensen van
leerlingen en ouders er aan toegevoegd worden.
b. Voor zowel het hulpformulier voor het OT als de uitwerking checklist wordt de
onderwijsondersteuner ingezet als klankbord om de bruikbaarheid van de instrumenten te
beoordelen. Uiteindelijk moeten er drie instrumenten worden opgeleverd die werken:
1. Een OPP (met gebruik van de IVO-velden om de ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen)
dat de school inzicht biedt in de onderwijsbehoeften van de leerling en dat door de school
intern toegepast kan worden om de juiste ondersteuning aan te bieden. Het formulier moet
een bruikbaar instrument zijn voor de interne ondersteuning op school. Het format moet
toegevoegd worden aan het leerlingvolgsysteem, zodat iedere leraar er zaken op in kan
vullen: wat signaleer je, wat heb je er mee gedaan en wat is het effect?
2. Een helder aanvraagformulier voor advies bij de ACT (een beknopte toevoeging aan het OPP).
3. Een formulier van ACT waaruit blijkt hoe hun advies tot stand is gekomen.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
44
SWV 30‐09 5.6
De Langstraat VO De interne zorgstructuur en zorgcoördinator
Een belangrijke randvoorwaarde op schoolniveau is de positie en bekwaamheid van de
zorgcoördinator. In de bijlage kunt u lezen wat de functie van een zorgcoördinator33 behoort te zijn
volgens het SWV. De scholen zullen dit taakprofiel moeten kunnen onderschrijven om garant te staan
voor een goed functionerende ondersteuningsstructuur. Het SWV zal dit nauwlettend volgen als het
om inzet en middelen gaat. Van belang is dat de zorgcoördinator een passende positie heeft in de
schoolorganisatie en dat zijn/haar rol door iedereen geaccepteerd wordt. Het SWV verwacht dat de
zorgcoördinator de aansturing van de onderwijsondersteuners voor zijn of haar rekening neemt en hij
uitvoerder is.
Een zorgcoördinator coördineert de werkzaamheden van:
- De schoolmaatschappelijk werker
- De RT’er
- De opvoedkundige
De zorgcoördinator kan gemandateerd worden door de directeur tot voorzitter van het OT. Het
bestuur van het SWV vindt gezien de belangrijke functie die het OT krijgt, dat de voorzitter van dit
team in principe een directielid moet zijn of de zorgcoördinator/teamleider de beslissingsmacht van
een directielid moet hebben.
5.7


33
34
TLV voortgezet speciaal onderwijs en terug- en overplaatsing
De TLV wordt in ons SWV afgegeven door de ACT, d.w.z. dat zij een advies geven dat
bekrachtigd wordt door de directeur van het SWV.
Procedure terug- en overplaatsing. Indien een VSO-school aan de hand van de resultaten van
leerlingen verwacht dat er een regulier traject mogelijk is, legt de VSO-school het OPP van de
leerling voor aan de ACT. De ACT geeft vervolgens een advies of voor langer verblijf in het VSO
(in ieder geval vindt dit plaats als de TLV is verlopen) of voor een traject in het VO. Zie met
betrekking tot de procedure en beleid tot terug- of overplaatsing van leerlingen naar het VO
‘Herindicatie zittende (V)SO- leerlingen’34 in de bijlagen.
Zie bijlage IV – Functiebeschrijving zorgcoördinator.
Zie bijlage XXVIII – Herindicatie zittende (V)SO-leerlingen.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
45
SWV 30‐09 5.8
De Langstraat VO De taken en samenstelling van kern ACT
Acties:
a. De kern ACT (hierna ACT) vormt de adviescommissie toelaatbaarheid voor het VSO en
adviescommissie onderwijs-zorgarrangementen bij extra ondersteuning of specialistische
ondersteuning.
b. De ACT brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur c.q. de directeur van het SWV
ten aanzien van de toewijzing van onderwijszorgarrangementen voor individuele leerlingen. Een
advies van de ACT kan nooit uitstijgen boven een wettelijke bevoegdheid van een school m.b.t.
inrichting en toelating. De voorzitter van ACT meldt de directeur van het SWV het advies. Het
SWV hanteert bij advisering van ACT ‘past toe’ of ‘legt uit’, d.w.z. dat de verantwoordingsplicht
richting SWV hiermee is vastgelegd.
NB: Formeel gaat ACT niet over toelating VSO en toelating VO. Wel kan ze een toelatingsadvies of
arrangementsadvies geven m.b.t. reguliere school. Het is de school (lees schoolbestuur) die een
besluit moet nemen over het wel of niet inschrijven van een leerling of aanbieden van een extra
voorziening. Ook hier geldt ‘pas toe’ of ‘leg uit’.
c. De ACT richt zich enerzijds op het beoordelen van het doorlopen proces: welke maatregelen heeft
de school al genomen, heeft de school de juiste stappen gezet, zijn ouders er goed bij betrokken
geweest, etc. Anderzijds is de ACT verantwoordelijk voor de inhoudelijke afweging ten aanzien
van de benodigde onderwijsondersteuning en het daarbij best passende onderwijsarrangement.
De ACT is immers onafhankelijk, heeft specifieke kennis op basis van casuïstiek en heeft overzicht
over de mogelijkheden bij andere scholen dan wel boven schools. Scholen vragen een advies van
de deskundigen of ze een goede inschatting hebben gemaakt van de eigen
handelingsverlegenheid en of ze de onderwijsbehoeften van de leerling goed hebben omschreven.
Scholen zullen daarbij wellicht ook al een arrangement voor ogen hebben, maar de ACT geeft op
basis van het door de school geschetste OPP en het dossier het aanvullend advies wat betreft het
gewenste arrangement, zowel inhoudelijk als wat betreft de omvang en termijn. Dit vraagt wel
van de ACT om een heldere motivatie ten aanzien van het toegewezen arrangement en een
eenduidige procedure.
d. Het besluit over de financiering van het arrangement ligt bij de school, gezien het feit dat zij een
schoolbudget hebben ontvangen. Ook de controlerende taak ten aanzien van de uitvoering van de
adviezen en de besteding van middelen ligt bij de school, die daarvoor verantwoording aflegt aan
de directeur van het SWV. Voor die verantwoording wordt een procedure afgesproken. Bestaat
het advies van een arrangement buiten school, dan volgt het geld de leerling en bekostigt de
school dat arrangement.
e. De ACT stelt per kwartaal en uiterlijk voor 1 mei een overzicht samen van de adviezen van de
ACT gerelateerd aan de scholen van het SWV en/of externe instellingen. Op basis van dit
overzicht kan de directeur de ontwikkelingen en verrichte werkzaamheden monitoren en
eventuele onregelmatigheden of andere ontwikkelingen voor 1 mei doorgeven aan het bestuur
c.q. de directeur van het SWV.
f. Omdat in de nieuwe werkwijze de nadruk meer komt te liggen op het OT, zal op termijn het werk
van de ACT vooral gericht zijn op het controleren van de procesgang en het geven van advies
aangaande het meest geschikte arrangement. De samenstelling van ACT:
 een orthopedagoog (wettelijk verplicht)
 een vertegenwoordiger van VSO/REC tevens trajectbegeleider (of psycholoog)
 een onafhankelijk voorzitter.
Naast deze drie mensen kunnen bijvoorbeeld de casusverantwoordelijke van de school, de
leerplichtambtenaar BjZ of CJG’er op afroep uitgenodigd worden door ACT om een toelichting op
een ondersteuningsvraag of situatie te geven. De ACT is vrij om in haar voorbereidend onderzoek
andere deskundigen te betrekken.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
46
SWV 30‐09 De Langstraat VO g. Om er voor te zorgen dat de ACT bij de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014
goed voorbereid aan de slag kan gaan is in 2014 een afbouwperiode voor ten aanzien van de
samenstelling van de huidige toewijzingscommissie (de PCL). Het eerste halfjaar (augustus 2013
tot en met 31 juli 2014) verandert er nog niets. Vanaf augustus 2014 neemt de
leerplichtambtenaar niet meer permanent zitting.
h. In de procedure bij de ACT is de school in principe niet aanwezig. Wel kan het zo zijn dat de
casusverantwoordelijke van de school door de ACT kan worden uitgenodigd.
i. In de procedure bij het ACT kan de leerling en de ouders/verzorgers aanwezig zijn als dat de zaak
ten goede komt. Ouders kunnen zich laten begeleiden door een deskundige.
j. Het ACT wordt uitgebreid met een ambtelijk secretaris. Immers, het aantal dossiers dat onder de
bevoegdheid van de ACT komt, neemt toe. De werkgroep adviseert het SWV om een ambtelijk
secretaris aan te stellen met de volgende taken:
 Het controleren van de dossiers (wat betreft volledigheid).
 Het voorbereiden van de vergadering van de ACT.
 Het bijhouden van een leerlingvolgsysteem waarin de aangemelde leerlingen worden
beschreven, inclusief het advies van de ACT.
 Het bijhouden van een digitaal archief waarin alle betrokkenen de dossiers van de leerlingen
kunnen raadplegen.
 Het bijwonen van ACT-vergaderingen en het maken van notulen.
 Het schrijven en versturen van de adviezen van de ACT.
 Het uitvoeren van een jaarlijkse monitor bij scholen: in hoe verre zijn de adviezen van de ACT
gerealiseerd?
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
47
SWV 30‐09 De Langstraat VO Hoofdstuk 6 - Het proces van ondersteuningstoewijzing
We onderscheiden twee soorten trajectbegeleiders: een casusverantwoordelijke van school en een
trajectbegeleider van ACT.
6.1
Casusverantwoordelijke van school
Wanneer het OT aangeeft dat de school handelingsverlegen is of extra advies nodig heeft, kan een
leerling doorverwezen worden naar de ACT van het SWV. Om er voor te zorgen dat de
toewijzingscommissie over de juiste informatie beschikt om snel een advies te geven, is een goede
voorbereiding cruciaal. Hier moet de casusverantwoordelijke een belangrijke rol spelen. Wanneer het
OT, na het gewenste professionaliseringstraject, over de juiste inhoudelijke expertise beschikt, is het
OT naar verwachting goed in staat om deze voorbereiding zelf uit te voeren. Daarvoor hanteert de
school een procedure die is vastgelegd in een Checklist Ondersteuningsniveau. Voor IOT en OT is
deze checklist en bijbehorende stukken altijd onderdeel van het dossier voor OT en ACT.
Het SWV vindt het essentieel dat er tijdig niet alleen OVER de leerling wordt gesproken maar ook MET
de leerling wordt gesproken (inclusief ouders). Om die reden zijn ouders/verzorgers expliciet in de
checklist opgenomen. Bovendien laat de checklist concreet zien wie wat doet in welke fase. Zo wordt
de werkwijze voor een ieder transparant en is goed communiceerbaar.
6.2
Trajectbegeleider ACT
Het SWV verwacht dat de professionalisering van de OT’s tijd nodig heeft en niet in één schooljaar
gerealiseerd is. Wij stellen daarom voor om voor een overgangstermijn van twee jaar een
trajectbegeleider in te zetten die de OT’s hierin kan ondersteunen. Een taakbeschrijving
trajectbegeleider35 is opgenomen in de bijlagen. De trajectbegeleider valt inhoudelijk gezien onder de
verantwoordelijkheid van het SWV als een tijdelijke ondersteuner van de schoolgebonden OT’s. De
trajectbegeleider is een onafhankelijke expert die snel de situatie kan inschatten en de
achtergronden van de problematiek kan beschrijven: is het leerlinggerelateerd, leraargerelateerd,
schoolgerelateerd of omgevingsgerelateerd? De trajectbegeleider wordt ingezet bij de adviesaanvraag
van de kern ACT, bij het compleet maken van het dossier (welke informatie is nog nodig), maar ook
in de contacten tussen school, leerling en ouders.
Het SWV zal vanaf oktober 2013 een pilot starten met een trajectbegeleider. Dit levert een dubbel
voordeel op: de inzet van de trajectbegeleider zorgt voor scholing on the job bij de OT’s en biedt de
toewijzingscommissie de mogelijkheid om te beoordelen of de werkwijze zoals de werkgroep die heeft
geformuleerd ook goed werkt.
Door de hulp van de trajectbegeleider is het OT in staat de hulpvraag zo concreet en helder mogelijk
te omschrijven, zodat de toewijzingscommissie naast een volledig dossier ook een concrete hulpvraag
ontvangt.
Het SWV is voornemens om een onderwijsondersteuner de opdracht te geven om als
trajectbegeleider op te treden. Deze functionaris zal ook een taak krijgen bij de coördinatie en
aansturing van de ondersteuners in de scholen. Zie hiervoor de paragraaf betreffende de inzet van de
ondersteuners in het hoofdstuk organisatie.
35
Zie bijlage XXIII – Trajectbegeleider ACT.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
48
SWV 30‐09 6.3
De Langstraat VO De ACT
Het OT kan de trajectbegeleider van de ACT in een eerder stadium raadplegen en/of uitnodigen bij
het OT-overleg als onderdeel van ondersteuningsniveau 3. Het voordeel hiervan voor de school en
het OT is dat de casusverantwoordelijke gaandeweg leert van de werkwijze van de trajectbegeleider
van het ACT. De trajectbegeleider ACT draagt zo bij aan de scholing ‘on the job’ van het OT. Voor de
ACT heeft deze werkwijze het voordeel dat het dossier altijd volledig is en er dus snel een helder
advies gegeven kan worden. De verantwoordelijkheid voor de leerling en het dossier blijft altijd bij de
school liggen. Om een beeld te krijgen van de werkwijze van de trajectbegeleider, wordt in de
bijlagen een voorbeeld van een profiel van de trajectbegeleider ACT36 beschreven.
Op basis van het voorgaande is er zo een ideale situatie waarin een professioneel OT een belangrijke
rol speelt in de ondersteuningstoewijzing. Het SWV denkt dat deze situatie in augustus 2015 van
kracht zou kunnen zijn.
In de overgangsperiode tot aan augustus 2015 zou de ondersteuningstoewijzing er volgens het SWV
als volgt uit zien:
1. Leraren geven gerichte begeleiding en ondersteuning aan de leerlingen. Als leerlingen extra
aandacht nodig hebben, dan bespreken leraren dit met hun directe collega’s tijdens de
leerlingbespreking en/of met de mentor volgens de afspraken uit de eigen interne zorgstructuur.
2. Als de leraren merken dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft, dan brengen de leraren
de ondersteuningsbehoefte van de leerling en van henzelf in kaart met behulp van een
ondersteunend instrument. Vervolgens is het van belang dat de leraren op basis van de in kaart
gebrachte ondersteuningsbehoeften ook gaan handelen: wat kan/moet er anders in de aanpak
richting de leerling?
3. Als leraren ondanks de eigen aangepaste werkwijze handelingsverlegen worden, dan wordt de
leerling besproken in het IOT. Het IOT zal, op basis van de input van de leraar/leraren, in
gezamenlijkheid tot een beschrijving van de ondersteuningsbehoefte van de leerling komen. Het
IOT neemt ook de input van ouders en leerling mee in de beschrijving. Op basis van de
beschrijving van de ondersteuningsbehoefte kan concreet gemaakt worden welke acties moeten
worden uitgezet en door wie.
4. Als de leraren handelingsverlegen blijven en/of er behoefte is aan nader onderzoek of extra
ondersteuning, dan wordt de leerling besproken in het OT. De experts in het OT komen samen tot
oplossingen, bieden samen extra ondersteuning aan of voeren indien nodig onderzoek uit. Zodra
de school/het OT een zwaardere ondersteuning vermoedt die buiten de basisondersteuning valt,
wordt de trajectbegeleider uitgenodigd bij het OT-overleg. De trajectbegeleider ondersteunt de
school/het OT bij het opstellen van het OPP door de juiste vragen te stellen en adviezen te geven.
De trajectbegeleider kan de school ook ondersteuningsadviezen richting de ouders en de leerling
(of eventueel richting de basisschool of een zorginstelling). De verantwoordelijkheid voor de
leerling en voor het dossier blijft liggen bij de school en het OT.
5. Indien het OT tot de conclusie komt dat de leerling of de school extra ondersteuning nodig heeft,
en deze ondersteuning buiten de basiszorg van de school valt, dan besluit het OT om de leerling
aan te melden bij de ACT. Het OT formuleert/onderbouwt aan de hand van het OPP wat de
leerling en de school nodig hebben qua extra ondersteuning. De trajectbeleider kan de school
adviezen geven over de aanvraagprocedure bij de ACT: is het dossier compleet en zijn de
onderwijsbehoeften helder en goed in kaart gebracht? Daarnaast geeft het OT aan wat er op
school al is gedaan en wat het effect van de acties is geweest. Tevens geeft het OT aan of de
benodigde onderwijsbehoeften al dan niet op de school zelf te realiseren zijn met extra middelen
uit eigen schoolbudget.
6. De leerling wordt aangemeld bij de ambtelijk secretaris van de ACT. De ambtelijk secretaris
beoordeelt het dossier administratief: is het compleet?
36
Zie bijlage XXIII – Trajectbegeleider ACT.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
49
SWV 30‐09 De Langstraat VO 7. De leerling wordt besproken in de vergadering van de ACT. De ACT kijkt per leerling:
a. Zijn de juiste stappen doorlopen? Checklist.
b. Wat is wenselijk in het kader van het OPP (welke verandering willen we zien)? Wat geeft
school aan?
c. Wat is daar voor nodig (ondersteuningsbehoefte)?
d. Is dit haalbaar en zo ja, waar en hoe?
Op basis van het opgestelde OPP door de school en de bespreking door de ACT, komt de ACT tot
een advies over het gewenste arrangement en de invulling daarvan (waar, hoe, termijn).
8. Het advies van de ACT wordt eerst schriftelijk meegedeeld aan de directeur van het SWV, de
zorgcoördinator en door de school aan de ouders/verzorgers van de leerling.
Indien de school zich niet kan vinden in het advies, dan meldt de school dit - inclusief een
duidelijke onderbouwing - direct aan de ACT en aan de directeur van het SWV.
9. Het SWV heeft een formele bezwaarprocedure in het kader van de TLV. Er is een
bezwarencommissie.
6.4
Herindicatie
Het SWV zal dit jaar een pilot draaien om leerlingen met een indicatie LGF (Leerlinggebonden
financiering) en VSO-plaats te herindiceren (formeel doet het CvI dit nog tot 1 augustus 2014, maar
de pilot werkt als voortraject).
Het SWV zal het komende schooljaar de pilot gebruiken om te kijken wat de rol van de ACT wordt in
het kader van de toekenning arrangement van LGF leerlingen in VO, van leerlingen VSO richting
regulier VO en van leerlingen SBaO (Speciaal BasisOnderwijs) en SO richting VSO en van LWOO/Proarrangementen. Ook de rol van het verlengde aanmeldingstraject (VAT) en de samenwerking PO/VO
wordt hierin meegenomen. Zie voor dit VAT hoofdstuk 8.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
50
SWV 30‐09 De Langstraat VO Hoofdstuk 7 – Samenwerken met ouders
In het kader van passend onderwijs is de positie van de ouders en de leerlingen heel belangrijk, in de
procedure hebben we ze al een plaats gegeven. Privacy is geregeld in artikel 17a lid 14 WVO37. Ten
aanzien van de ondersteuningsbehoeften en het onderwijsarrangement hebben ouders en leerlingen
bepaalde wensen. De checklist biedt de mogelijkheid dat de school daar tijdig aandacht aan besteedt.
Bij het formuleren van het OPP zijn de ouders mede ondertekenaar van het perspectief. Gedurende
het hele proces blijft de school verantwoordelijk voor de communicatie met en de
informatievoorziening richting ouders en leerling. De school verwacht ook van ouders een open
communicatie en neemt dit op in het aanmeldingsformulier.
7.1
Wat zegt de wet?
Wij nemen in ons ondersteuningsplan letterlijk over wat er in de wet staat met betrekking tot de rol
van de ouders. Hiermee krijgen zij de positie die zij verdienen en kan daarover geen misverstand
ontstaan. Wij werken de artikelen kort voor u uit.
7.1.1 Informatie
In het ondersteuningsplan opnemen hoe ouders geïnformeerd worden over de
ondersteuningsmogelijkheden (artikel 17a, lid 8f).
De ouders zullen via de website van het SWV VO De Langstraat 30-09 direct geïnformeerd worden
over de ondersteuningsmogelijkheden. Ook via de websites van de scholen zullen de ouders
inlichtingen ontvangen en kunnen zij doorlinken naar de site van het SWV.
7.1.2 OOGO
Op overeenstemming gericht overleg met ouders van leerlingen met ontwikkelingsperspectief en de
jaarlijkse evaluatie met ouders (artikel 26, lid 1)
Dit spreekt voor zich. Het wordt opgenomen in het OPP met naam en datum voor evaluatie.
7.1.3 Aanmelding en toelating leerlingen
Aanmelding en toelating van leerlingen en de positie van ouders (artikel 27, lid 2a en verder).
Bij aanmelding en toelating zullen ouders steeds gewezen worden op de wijze van toelating, de
criteria en de procedures daarvoor38.
37
38
Zie bijlage XXI – Privacyreglement ZAT; zie bijlage XXII – Privacyreglement ACT.
Zie bijlage XVII – Toelating en criteria nieuwe en zittende leerlingen.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
51
SWV 30‐09 De Langstraat VO 7.1.4 Geschillencommissie
Tijdelijk geschillencommissie toelating en verwijdering bij geschil tussen ouders en het bevoegd
gezag (artikel 27c, lid 2).
Scholen zijn aangesloten bij een geschillencommissie en hanteren de daarvoor geldende procedures
bij toelating en verwijdering.
Op grond van de Wet Passend Onderwijs neemt per 1 augustus 2014 het bestuur van het SWV de
beslissingen over de toelaatbaarheid van een leerling tot het SBO of het (V)SO. Tegen die
toelaatbaarheidsverklaring van het SWV kunnen de betrokken ouders en het schoolbestuur bezwaar
indienen39. Op grond van de Wet Passend Onderwijs dient het SWV voor de behandeling van die
bezwaren een adviescommissie te hebben. Die adviescommissie brengt aan het bestuur advies uit
over het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring. Na dit advies moet het bestuur een beslissing
nemen op het bezwaar.
De naam van de commissie is: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring
SBO/(V)SO. Met deze commissie zijn we verzekerd van een onafhankelijke en deskundige
adviescommissie. Daarnaast zijn we aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
(LKC) van Onderwijsgeschillen.
Aansluiting bij de commissie betekent dat we bij Onderwijsgeschillen één onafhankelijk en
professioneel loket hebben, waar de commissies waar het SWV mee te maken kan krijgen, zijn
ondergebracht. Dit betreft de volgende commissies:
 De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, die bevoegd is voor geschillen tussen bestuur
en OPR.
 De Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden, die bevoegd is voor geschillen
binnen het SWV.
 De Landelijke Geschillencommissie OOGO die bevoegd is voor geschillen tussen het SWV en de
gemeente in het overleg over het OP.
 De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(V)SO, die bevoegd is
in bezwaren tegen de toelaatbaarheidsverklaring van het SWV.
 De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, die bevoegd is in klachten over beslissingen en
gedragingen van het bestuur, de bestuurder(s) en de medewerker(s) van het SWV.
Voor het kind wordt bij extra ondersteuning een traject gevolgd waarbij binnen zes (uiterlijk tien)
weken door school wordt onderzocht welke extra ondersteuning nodig is en of de betreffende school
dat kan bieden. Zo niet, dan moet de school met ouders op zoek naar een andere reguliere school
met passend onderwijs of wordt het plaatsing op LWOO of Pro.
Uitgangspunten:
a. In het traject van extra ondersteuning en proces van aanmelding en toelating geeft de school
ruimte voor de visie van de ouders en de leerling. Mogelijke wensen ten aanzien van de invulling
van de ondersteuningsbehoefte zullen gemotiveerd in het aanmeldingsdossier opgenomen
worden. Indien mogelijk houdt de ACT bij het formuleren van haar advies rekening met de visie
en de wens van ouders en de leerling. Als het in het belang van de leerling niet mogelijk is om
aan deze wensen te voldoen, dan is het noodzakelijk dat de ACT zorgt voor een goede
verslaglegging en een heldere uiteenzetting van haar motivatie.
b. ACT stuurt haar advies over het arrangement en eventuele opmerkingen (zienswijze) naar de
school (zorgcoördinator) en de school voor VO stuurt het naar de ouders/verzorgers. Ook voor de
verdere uitvoering van het arrangement is de school het communicatiekanaal naar ouders.
c. Het SWV heeft een bezwaarprocedure met betrekking tot toelaatbaarheid, zodat ouders weten
wat zij kunnen doen als ze het niet eens zijn met een beslissing van de school of een advies van
de ACT ten aanzien van toelaatbaarheid.
39
Zie bijlage XXXIII – Regeling bezwaar toelaatbaarheid.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
52
SWV 30‐09 De Langstraat VO d. Er is een uitgewerkte procesgang in het kader van de zorgplicht. De scholen overleggen samen
met het VSO ieder jaar eind april over de eventueel nog niet geplaatste leerlingen en om te kijken
wie van hen deze leerlingen wel op zich kan nemen. Pas na deze vergadering worden de ouders
ingelicht, zodat die meteen een goede motivatie en een goed alternatief aangeboden krijgen. De
casemanager die ook verantwoordelijk is voor het VAT kan indien nodig ook een rol spelen in de
gesprekken tussen ouders en de school. Uiteindelijk is de school (in het kader van de zorgplicht)
waar de leerling is aangemeld, verantwoordelijk voor de communicatie met de ouders.
Het OPP40 wordt vastgelegd met medeweten van ouders/verzorgers en opgenomen in een format.
Bij een geschil tussen ouders en school van aanmelding, is er een geschillenprocedure waarbij de
ouders hun geschillen kunnen voorleggen aan de geschillencommissie.
7.1.5 Verstrekken van afschrift
Het samenwerkingsverband verstrekt van elk advies over de ondersteuningsbehoefte van een leerling
als bedoeld in het veertiende lid, afschrift aan de ouders (artikel 17a, lid 15).
In onze checklist ondersteuningsniveau zijn de leerlingen en ouders/verzorgers expliciet opgenomen,
zodat van elk advies over de ondersteuningsbehoefte van een leerling een afschrift naar de ouders
gaat. Het OPP wordt zowel door school als door de ouders/verzorgers ondertekend.
7.1.6 Advies- en instemmingsrecht
De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht (WMS artikel 11) met betrekking tot het
schoolondersteuningsprofiel. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van het
ondersteuningsplan (WMS artikel 14).
Dit punt spreekt voor zich. Het reglement OPR41 volgt.
Met deze samenwerking willen wij ouders/verzorgers optimaal informeren over onze extra
ondersteuning. Wij verwachten van ouders met betrekking tot de informatievoorziening ook een
inspanningsverplichting die er toe leidt dat scholen de juiste informatie tijdig ontvangen om te
voldoen aan de wettelijke termijnen met betrekking tot procedures. De informatieplicht geldt ons
inziens dus niet alleen voor scholen, doch ook voor ouders/verzorgers.
7.2
Aanmelding
In onze inleiding hebben wij melding gemaakt van de zorgplicht van scholen. Die zorgplicht geldt
voor leerlingen met extra ondersteuning.
De aanmelding en toelating verloopt bij onze scholen centraal en volgens de daarvoor geldende
wettelijke aanmeldingsvoorwaarden:
- Er is plaatsruimte op de school van aanmelding;
- Ouders/verzorgers respecteren de grondslag van de school;
- Het kind moet voldoen aan het inrichtingsbesluit (er moet uitzicht zijn op het behalen van een
diploma). Dit betekent dat een leerling met een VMBO-advies niet toelaatbaar is tot het VWO.
Nadat kind en ouders/verzorgers voldoen aan bovenstaande voorwaarden, kan het kind schriftelijk
worden aangemeld en kan de zorgplicht ingaan voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
40
41
Zie bijlage VIII – Ontwikkelingsperspectief.
Zie bijlage V – Reglement Ondersteuningsplanraad.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
53
SWV 30‐09 7.3
De Langstraat VO Leerlingenvervoer
Ons streven als SWV is om de leerlingen zo dicht mogelijk bij hun woning onderwijs te laten volgen.
Dat is echter gezien ons onderwijsaanbod in het SWV niet altijd mogelijk. Zo moeten leerlingen die in
aanmerking komen voor zware ondersteuning naar VSO-scholen of Mytylscholen in Tilburg en ’sHertogenbosch. Daarenboven is de keuzevrijheid van schoolkeuze voor ouders/verzorgers ook een
factor van niet onbelangrijke importantie. De nieuwe wet leerlingenvervoer spreekt voor leerlingen
met een handicap, VSO-leerlingen en/of VO-leerlingen met duaal traject (symbiose), over kosten
openbaar vervoer met begeleiding en aangepast vervoer.
Een afgewogen advies en TLV voor een leerling in ons verband moet 1 of 1 gefaciliteerd worden door
aangepast vervoer of kosten openbaar vervoer met begeleiding. Daarnaast moet in situaties waarbij
ouders/verzorgers in verband met vervoersmogelijkheden of kosten toch niet kiezen voor een
bepaalde onderwijsplek, de afspraak worden gemaakt dat om thuiszitten te voorkomen de gemeente
altijd de garantie geeft voor passend vervoer en passend onderwijs elders.
Ook vindt het SWV het van belang dat de bekostiging leerlingenvervoer van toepassing is op
leerlingen die vallen onder de categorie zware ondersteuning en Praktijkonderwijs en OPDC-leerlingen
en van toepassing op leerlingen die stage lopen of duale trajecten volgen. Deze vormen van
onderwijs (arrangementen) kunnen plaatsvinden volgens het principe van de zogenaamde symbioseopleidingen voor ondersteuning op verschillende scholen. Dit in verband met verschillende expertise
per school.
De leerlingen zullen dus schooloverstijgend een zorg-/onderwijsarrangement moeten kunnen volgen:
ook dat valt onder passend onderwijs. Wij achten op dit punt sluitende afspraken nodig in ons OOGO
met de gemeenten.
Ouders dienen bij de invoering van Passend Onderwijs te weten of een gemeente of samenwerkende
gemeenten binnen de criteria voor passend onderwijs van het SWV vervoer zal bekostigen. Voor het
SWV is het advies van ACT leidend, en het principe dat we als SWV streven naar zoveel als mogelijk
thuisnabij onderwijs dat financieel en inhoudelijk verantwoord is. Wij vragen aan gemeenten die
principes over te nemen.
In situaties van tijdelijke plaatsing in OPDC of elders, in het kader van onderzoek naar de vraag of
een school de gewenste ondersteuning kan bieden, kan een leerling tijdelijk vervoer nodig hebben
(maximaal 13 weken). Wij vragen aan gemeenten dit tijdelijk vervoer bij aanvraag te honoreren.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
54
SWV 30‐09 De Langstraat VO Hoofdstuk 8 - Doorlopende leer- en ondersteuningslijnen
PO-VO
8.1
PO/SO – VO/VSO
In samenwerking met WSNS Over Maas en Duin heeft het SWV een VAT opgezet. Het traject is
bedoeld voor leerlingen die overstappen van het PO naar het VO en een extra
ondersteuningsbehoefte hebben richting VSO. Het traject voorziet in een eerdere aanmelding van
deze leerlingen op het VO, zodat PO, VO en ouders meer tijd hebben om de ondersteuningsbehoefte
in kaart te brengen en af te stemmen over de gewenste ondersteuning.
Eind
groep 7
De IB-er selecteert de leerlingen, die in aanmerking komen voor een verlengd traject. Deze leerlingen
met een extra ondersteuningsbehoefte worden besproken door de groepsleerkracht van groep 7 en
8, de directie, de IB-er en de onderwijsondersteuner. Ook ouders kunnen aangeven dat zij voor hun kind
een VAT willen volgen.
De leerlingen met een LGB zijn vanaf groep 7 in beeld. Voor leerlingen zonder LGB wordt preventieve
ambulante begeleiding aangevraagd.
Eind
groep 7
De vergadering van de leerkracht van groep 7 en 8, de directie, IB-er en onderwijsondersteuner komen
tot een voorlopig advies. Ze bespreken dat met de ouders. Ouders hebben de mogelijkheid om zich te
oriënteren op de scholen voor VO.
Begin
groep 8
De leerlingen, die voor een VAT in aanmerking komen, worden aangemeld bij de coördinator van WSNS.
De coördinator van WSNS informeert de projectleider VAT van het SWV. Beiden oriënteren zich, stellen
verhelderende vragen, beoordelen of gegevens toereikend zijn en komen met een advies voor scholen
met een passend ondersteuningsprofiel.
Scholen voor PO en VO worden op de hoogte gesteld van het advies, vervolgens de ouders.
Ouders hebben de mogelijkheid zich nader te oriënteren en een keuze te maken.
Vóór de
herfstvakantie van
groep 8
Ouders (van leerlingen met een VAT) maken bekend wat hun schoolkeuze is.
De leerling (met een VAT) wordt aangemeld bij de school voor VO. De coördinator van het SWV WSNS en
de projectleider VAT en de directeur van het SWV worden op de hoogte gebracht van de aanmeldingen.
De scholen van VO ontvangen van hun coördinator een overzicht van de leerlingen en hun schoolkeuze.
Vóór de kerstvakantie
Er vindt een warme overdracht plaats tussen PO en VO. PO en VO zijn partners in het proces om de
leerling de grootst mogelijke kansen te bieden. Beide partners brengen in beeld welke begeleiding de
leerling nodig heeft en welke “middelen” nodig zijn.
Eind januari
groep 8
Het VO neemt een beslissing.
Bij toelating maken PO en VO afspraken over de verdere begeleiding van de leerling in OPP.
Bij afwijzing geldt de zorgplicht. De school voor VO meldt dit besluit aan de ouders, de school voor PO en
aan de ACT van het VO. De VO-school geeft daarbij aan waarom zij zelf niet kan voldoen aan de
zorgplicht.
Tussen
februari en
april/mei
groep 8
De ACT van het VO onderzoekt nader de ondersteuningsvraag van de leerling, die niet toegelaten is, stelt
vast of extra onderzoek nodig is, welke extra ondersteuning nodig is voor de leerling en welke middelen
daarvoor nodig zijn. De ACT van het VO komt met een school, die passende zorg kan bieden. De
directeur SWV VO wordt ingelicht over het advies en bekrachtigd dit na overleg met de directeur VO.
April/mei
groep 8
Tegelijk met de leerlingen, die volgens het reguliere traject doorstromen naar het VO, krijgen ook de
laatste leerlingen van het VAT een besluit over de plaatsing.
De ACT van het VO heeft vastgesteld welke extra ondersteuning nodig is voor de leerling en heeft een
school gevonden die een passende zorg kan bieden. De directeur SWV VO wordt ingelicht over het advies
en bekrachtigd dit na overleg met de directeur VO.
Lees voor PO in het schema ook SO en voor VO ook VSO.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
55
SWV 30‐09 8.2
De Langstraat VO Verlengd aanmeldingstraject en Ontwikkelingsperspectief
Het VAT is ingesteld om ouders/verzorgers en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het
VO te begeleiden in hun schoolkeuze. Leerlingen in het VAT zijn vaak per definitie leerlingen waarvoor
extra ondersteuning of zelfs zware ondersteuning (VSO) nodig is. Het is om die reden dat voor alle
leerlingen in het VAT geldt dat zij een OPP krijgen. Door ze in groep 7 al op te pikken, is er de
mogelijkheid om te komen tot een goed en tijdig onderzoek bij aanmelding.
Voor de komende twee jaar is vastgesteld dat leerlingen die in het VAT zitten de LGF-normbedragen
behouden. Voor deze leerlingen is overduidelijk dat extra ondersteuning en extra geld broodnodig is
om succesvol te zijn. Ouders worden daarover ook tijdig ingelicht (oktober 2013).
Het VAT blijft een onderdeel van de werkzaamheden van een lid van het ACT en hiermee leggen we
vast dat de projectleider VAT tevens lid is van de ACT. Hij/zij is en blijft zo in samenspraak met de
coördinator van het SWV PO, de ‘linking pin’ in dit traject, ook als leerlingen naar het VSO gaan.
8.3
Terugplaatsing
Het SWV heeft als één van de doelstellingen “de terugplaatsing” geformuleerd. Het bestuur en de
scholen zijn van opvatting dat soms een regulier traject betere toekomstmogelijkheden biedt dan een
blijvend traject in het VSO. Wel is er het besef dat voor een deel van de leerlingen in het VSO
terugplaatsing amper aan de orde zal zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de doelgroep die als
uitstroomprofiel beschermde arbeid heeft.
De stelselwijziging passend onderwijs heeft in de bekostiging een stevige prikkel gebouwd om
actiever tot terugplaatsing over te gaan. Leerlingen in het VSO zijn immers duurder dan leerlingen in
het VO. Als we naar de kengetallen van het SWV lijken zien we dat er per 1 oktober 2012 meer
leerlingen in het VSO volgen dan per 1 oktober 2011. Het SWV wil deze mogelijk trend ombuigen (dit
geldt m.n. voor de Rugzak = LGF).
1-10-11
leerlingen
LWOO
Pro
VO totaal
VMBO 3/4
VSO 142
VSO 2
VSO 3
VSO totaal
LGF overige VO
LGF in LWOO/Pro
LGF totaal
997
200
7.473
1.995
152
6
22
180
126
71
197
procentueel
13,34 (10,55)
2,68 (2,79)
26,69 (21,07)
2,03 (3,02)
0,08 (0,11)
0,29 (0,30)
2,41 (3,44)
2,64 (1,84)
1-10-12
988
222
7.519
2.002
165
8
26
199
137
80
217
middelen
Budget licht
Budget zwaar
verevening
VSO aftrek
LGF (regulier/AB)
825.723,3.729.176,374.449,1.914.189,1.188.272,-
828.621,3.752.131,idem
2.144.368,1.233.314,-
Resteert (= L+Z-VSO)
2.640.710,-
2.436.384,-
42
procentueel
Verschil (absoluut)
13,14 (10,60)
2,95 (2,85)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
26,62 (21,31)
2,19 (3,09)
0,11 (0,11)
0,35 (0,31)
2,65 (3,51)
2,89 (1,86)
Minder
9
22
46
7
13
2
4
19
11
9
20
204.326,-
Het cijfer achter VSO geeft de bekostigingscategorie aan (zie de uitreik kengetallen OCW).
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
56
SWV 30‐09 De Langstraat VO Bovenstaande cijfers laten met uitzondering van LWOO-leerlingen overall een toename zien.
Om onze trend tot ombuigen te laten slagen, hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd:




Voor Pro
Een leerlingbestand waarbij de plaatsing van leerlingen uit het SWV voorrang
genieten. Leerlingen cluster 1, 2 en 3 zijn toelaatbaar op praktijkonderwijs.
Toelichting: wij willen er voor waken dat voor onze eigen leerlingen op
praktijkonderwijs geen plaats is, doordat er leerlingen uit andere
SWV’n plaatsen bezetten.
Voor LWOO De basisbedragen voor LWOO-leerlingen naast de reguliere VMBO-bekostiging
zullen afhankelijk gesteld worden van de mate van leerachterstand en
leerprogramma dat de achterstand moet verhelpen. Ook hier zal op basis van
het OPP duidelijk moeten worden in welke mate en voor
welk bedrag LWOO kan worden ingezet. Het aantal LWOO-leerlingen moet liggen
onder het landelijk gemiddelde.
VSO 1, 2 en 3
Volgens ons is er winst te behalen bij VSO 1, daar liggen wellicht
mogelijkheden. Door leerlingen aangepaste arrangementen te leveren is een
programma op een reguliere school wellicht mogelijk. Let wel: het kind gaat
voor het geld. Toch willen wij nagaan of een reductie van het aantal VSOleerlingen in de categorie 1 te behalen is van 5% op jaarbasis. Dat is 3,5%
minder dan nu van 8,5% naar 5% (van 13 naar 8 leerlingen). Het SWV kan
besluiten dat leerlingen uit het VSO eerder dan vaak nu het geval is de school
verlaten, zodat deze leerlingen eerder in arbeidstoeleiding of dagopvang hun
weg kunnen vinden.
LGF
De groei van LGF is het meest in het oog springend. We zitten hier relatief ver
boven het landelijk gemiddelde. Ons streven is om beneden het landelijk
gemiddelde te komen en hebben daar een overgangsregeling voor opgesteld
lopend tot en met oktober 2017. Het doel is terugdringing van het aantal LGFleerlingen of de bedragen LGF af te stemmen op het arrangement dat we
aanbieden voor minder geld.
De wetgever heeft het SWV ook de instrumenten geboden de terugplaatsing te bevorderen door bij
de toewijzing naar het VSO een termijn te hanteren. Hiermee wordt bedoeld dat als de ACT van het
SWV een beschikking geeft voor het VSO deze beschikking voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld 2 jaar)
kan worden gegeven. Als die termijn dan is verstreken moet er opnieuw bezien worden of de leerling
ook terug kan naar het reguliere onderwijs. Er is dan ook een wettelijke verplichting het
terugplaatsingsbeleid te omschrijven, zie artikel 17a lid 8d (WVO):
d. de procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing naar het voortgezet
onderwijs van leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs voor wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring, bedoeld in artikel 40, twaalfde lid, van de
Wet op de expertisecentra betrekking heeft, is verstreken.
Voor het SWV zijn er 2 bewegingen van belang:
Allereerst is er de doorstroom vanuit het PO (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal
onderwijs) naar het VO en naar het VSO. Samen met het PO is een notitie 10-14 opgesteld om o.a.
eerder en beter te bezien of leerlingen die wellicht in de huidige situatie doorstromen naar het VSO of
deze leerlingen naar het VO kunnen. Er is om dit beleid te implementeren een projectvoorstel
opgesteld.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
57
SWV 30‐09 De Langstraat VO Ten tweede wil het SWV starten met een pilot ACT. Het is o.a. de bedoeling van deze pilot om
nadrukkelijk te beoordelen of leerlingen met een herindicatie VSO niet een traject in het VO kunnen
volgen.
Beide bewegingen zullen vooral ook adviezen voor het VO moeten opleveren om hun
opvangcapaciteit en hun opvang mogelijkheden uit te breiden en te versterken.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
58
SWV 30‐09 De Langstraat VO Hoofdstuk 9 - Financiële middelen
9.1
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het financiële beleid van het SWV VO De Langstraat 30-09 uitgewerkt voor de
komende schooljaren. Er wordt gewerkt met ronde bedragen.
Bij de verdere uitwerking van de verdeelsystematiek wordt rekening gehouden met een kleine
overhead op het niveau van het SWV, hiervoor wordt een indicatie gegeven (indicatie <20%). Als er
sprake is van taken en/of functies hoeft dit zeker niet te betekenen dat personeel in dienst is van het
SWV.
Het principe van verantwoordelijkheid diep in de organisatie heeft ons doen besluiten om het geld
met name door te sluizen naar de scholen. De school echter heeft in ons denken een verantwoording
af te leggen van de besteding van de gelden, zodat de leerling daar direct baat bij heeft en de
ondersteuningsorganisatie optimaal functioneert ten behoeve van docenten en leerlingen.
Informatie over de nieuwe geldstromen toegepast op het niveau van het SWV:
Duo keert een budget Duo keert een budget zware ondersteuning lichte ondersteuning uit uit
Alvorens het budget zware ondersteuning uit te keren trekt DUO ‐
vanaf 1‐8‐2015 ‐ alle meerkosten van leerlingen in het VSO uit onze regio af (het leerlingbudget)
bestuur van het SWV stelt begroting vast.
het expertise budget = rebound, Op de Rals, Herstart, Schakelroute, Veilige Route Bestuur en organisatie = coördinatie, netwerken, ACT+ en OPR het schoolbudget (= ondersteuningsbudget op schoolniveau gebaseerd op aantal leerlingen, met in achtneming van historie LGF‐leerlingen). Vaste voet LGF‐leerlingen voorheen (historie) en totaal aantal VO‐leerlingen op de school
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
59
SWV 30‐09 De Langstraat VO Wanneer we het schema van de geldstromen bezien, dan moet u zich realiseren dat daar door
bekostigingswijzigingen nog aanvullingen op komen.
Bijvoorbeeld: in 2015-2016 zullen volgens de plannen ook de Pro- en LWOO-gelden onderdeel
worden van het budget lichte ondersteuning.
Bijvoorbeeld: in 2014-2015 zal er nog geen vereveningstoeslag zijn, maar wel in 2015-2016. Dit
schema schetst de situatie vanaf 1 augustus 2015, wij beschouwen 2014-2015 als een
overgangsjaar, de begroting43 daarvan is opgenomen in de bijlagen.
9.1.1. Schoolbudget
Het SWV ontvangt een budget voor lichte ondersteuning en voor zware ondersteuning in 2014-2015.
Vanaf 2015 bestaat de bekostiging zware ondersteuning (voorheen LGF) uit een bedrag dat het
resterend ondersteuningsbudget is voor leerlingen in het regulier onderwijs.
Wanneer u het schema volgt, dan ziet u dat van het budget zware ondersteuning dat het SWV van
DUO ontvangt (normatieve ondersteuningsbudget) er een bedrag af gaat voor
ondersteuningsbekostiging VSO.
Normatieve ondersteuningsbudget -/- afdracht VSO -/- verevening = resterend ondersteuningsbudget voor de scholen. In cijfers:
€ 3.807.694,- -/- € 2.332.681,- -/- € 388.884,- = € 1.086.129,-.
We hebben dus ruim 1 miljoen te besteden aan het schoolbudget.
Let op:
Let op:
Neemt het aantal verwijzingen naar het VSO toe, dan moet het SWV meer afdragen aan
het VSO en zal het resterend ondersteuningsbudget voor leerlingen in het reguliere
onderwijs afnemen.
Door de verevening zal (bij een gelijkblijvend aantal leerlingen en VSO-verwijzingen) het
resterend ondersteuningsbudget toenemen tot € 1.475.013,- in 2020-2021.
Uitgangspunt voor bekostiging zware ondersteuning op de reguliere VO-scholen is in 2014-2015:
 Het aantal LGF-leerlingen op 1 oktober 2013 x de normbedragen.
Hierdoor gaan de scholen er niet eens op achteruit, de zogenaamde vaste voet.
 Het batig saldo (minus reserve) of deel van het batig saldo dat verdeeld wordt over de
scholen.
Let op:
Het SWV heeft voor de besteding van de zware ondersteuning tot 1 augustus 2015 de
verplichting om de ambulante begeleiding af te nemen van VSO/REC-scholen in de regio.
Het gaat hier om een bedrag van € 850.165,-, het schooldeel is € 787.478,-.
De verdeelmethodiek naar de scholen impliceert dat iedere school zelf verantwoordelijk is voor de
organisatie van haar ondersteuning en ondersteuningsstructuur en het daarvoor bestemde budget.
43
Zie bijlage XXXI – Begroting 2014-2015
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
60
SWV 30‐09 De Langstraat VO De inzet van het AB-deel na 2015 zal gebaseerd zijn op de gewenste expertise bij de ondersteuning
van de scholen. Uitgangspunt bij inzet AB-deel als verplichte besteding er af is, is de huidige inzet
van AB volgens de overeenkomsten die de scholen hebben afgesloten en het daarbij behorende
takenpakket.
Bij de overeenkomsten is uitgegaan van het aantal LGF-leerlingen per 1 oktober 2013, te weten 265
leerlingen, en de expertisevraag van de scholen.
Op basis van 265 x 1 klokuur per leerling per week en een uurbedrag schaal 11 (LC) van € 45,- is dat
over 38 weken een jaarbedrag van € 456.000,- (=6,0 fte, GPL € 75.000,-).
Het schoolbudget wordt jaarlijks vastgesteld, d.w.z. jaarlijks zal het resterend ondersteuningsbudget
voor leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs worden berekend. Om rekening te houden met
historie is besloten om voor 2014-2015 uit te gaan van een vaste voet op basis van LGF-aantallen op
1 oktober 2013. In ons verband zien we een stijging ten opzichte van 1 oktober 2011, hetgeen
betekent dat we of minder leerlingen in de extra ondersteuning moeten plaatsen of de
ondersteuningsarrangementen goedkoper moeten maken. Beide opties zijn aan de school.
Wanneer we het resterend ondersteuningsbudget definiëren als bron voor het schoolbudget, dan
impliceert dat ook dat we een beheerste vorm van VSO-toename moeten hanteren. Om dit te
organiseren heeft het SWV op basis van historische cijfers de volgende afspraak gemaakt. De
afspraak is in onderstaand schema opgenomen. Het gaat hier over de geldstroom vanuit school bij
verwijzing (tussentijds).
A
school ontvangt een ondersteuningsbudget
budget voor extra ondersteuning in de school.
Bij verwijzing: zie de volgende 2 blokken
leerling is niet te handhaven en de school verwijst naar arrangement bij een andere VO school: geld gaat mee.
B
leerling is niet te handhaven en wordt verwezen naar het VSO: boven het SWV quotum gaat er geld mee.
Toelichting bij blok A:
Als het om blok A gaat, is in het ondersteuningsplan het volgende afgesproken dat een school een
eigen bijdrage levert. Voorbeeld OPDC (Rebound): na 13 weken betaalt de school een bedrag van
€ 500,- per maand. Dat geldt ook bij detachering. Bij detachering spelen ook de kosten voor een
arrangement een rol.
Toelichting bij blok B:
Bij een verwijzing naar het VSO geeft de school het dossier aan ACT die een TLV en een
bekostigingscategorie zal adviseren.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
61
SWV 30‐09 Let op:
De Langstraat VO Verwijst een school naar VSO en wordt daarmee het afgesproken quotum overschreden,
dan gaat de school zelf betalen, d.w.z. het bedrag dat geld voor categorie en schoolperiode.
Tabel quotering VSO
Als het gaat om het quotum te verwijzen leerlingen dan geldt de volgende tabel:
Naam school
Plaats
Willem v Oranje College
Willem v Oranje College
SGM De Overlaat
OMO Scholengroep De Langstraat
Dr Mollercollege
OMO Scholengroep De Langstraat
OMO Scholengroep De Langstraat
AOC West Brabant
MET
Waalwijk
Aalburg
Waalwijk
Waalwijk
Loon op Zand
Waalwijk
Heusden
Woudrichem
Waalwijk
aantal lln
1625
626
922
1306
298
405
1363
752
222
Aantal
VSO *)
2 (1)
1
2 (3)
2
0.5
1
2
1 (1)
0.5
*)
(gemiddeld verwezen in de afgelopen 3 jaren (aantal tussen haakjes). Indien er geen aantal is aangegeven zijn er 0
leerlingen verwezen.
In deze tabel wordt het aantal maximaal te verwijzen aantal leerlingen per school aangegeven.
De directe instroom (dus vanuit het Bao, SBO en SO) in het VSO is 70%, de uitstroom uit het VO is
30%. Als we uitgaan van het gemiddelde deelname percentage van ons SWV van 2,65% dan zou het
betekenen dat er 2,65% x 7.519 x 30%= 60 leerlingen over een periode van 5 jaar44 mogen worden
verwezen door de VO scholen, dus 12 leerlingen per jaar.
De overige 70% stromen door vanuit het PO en het SO, zeker 85 daarvan zijn leerlingen die
doorstomen naar ZMLK- en Mythyl-onderwijs. Dit betreft leerlingen die hoofdzakelijk uitstromen naar
beschermde arbeid.
Per vestiging is aantal leerlingen opgenomen dat binnen het quotum van het SWV mag worden
verwezen.
Indien er meer dan 12 leerlingen tussentijds (het quotum van het SWV) worden verwezen, wordt –
conform de beslisregels - geanalyseerd welke VO school boven de norm heeft verwezen.
Deze school ontvangt van het SWV een factuur voor elke leerling die boven de schoolnorm is
verwezen.
Het SWV maakt jaarlijks afspraken over het aantal VSO-plaatsen bij de aangesloten besturen voor de
tussentijdse plaatsing. Het aantal plaatsen ligt tussen de 2 en 5 leerlingen.
44
We rekenen met een gemiddelde verblijfsduur van 5 jaar.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
62
SWV 30‐09 De Langstraat VO 9.1.2. Leerlingbudget
Er zijn 2 groepen leerlingen die niet in het reguliere VO het onderwijs volgen, die de inzet van de ACT
behoeven. Dit zijn:
a. een specifieke groep kinderen. Dit zijn de kinderen die vanuit het SO doorstromen naar het VSO
vanwege hun zeer specifieke ondersteuningsvraag. Hierbij kan gedacht worden aan meervoudig
gehandicapten met een IQ < 50. Daarnaast moeten de overige leerlingen die vanuit het SO het
advies krijgen naar het VSO te gaan langs de ACT (na aanmelding bij een VO of VSO-school). De
ACT zal vervolgens, in overleg met een VO-school, indien er sprake kan zijn van een arrangement
in het VO, een advies voor regulier VO geven.
b. VSO-leerlingen die een herindicatie behoeven (in ieder geval in de 1e twee schooljaren na 1-82014). Ook hier is terugplaatsing een nadrukkelijke optie.
9.1.3. Expertisebudget
Het expertisenetwerk/plusvoorziening, Veilige route, Schakelroute, Rebound en MET Pro vormen een
kennisnetwerk waar de scholen gebruik van kunnen maken, evenals de functies Herstart/Op de Rails
en Time Out. Uiteraard zal hier ook de expertise van het VSO een plek krijgen, hierbij moet gedacht
worden aan een pool van (een nog te bepalen deel van) de ambulante begeleiders. Zij worden – zoals
reeds eerder opgemerkt - in het vervolg aangeduid als onderwijsondersteuner.
9.2
Fasering van invoering financieel
Zie ook de meerjarenbegroting45 in de bijlagen.
Jaar 2014-2015
In 2014-2015 vindt er nog geen aftrek voor het VSO plaats en is de batenkant zware ondersteuning €
circa 780.00,-. Deze middelen (die zijn gebaseerd op de LGF deelname van 1-10-13 en een
overgangsbekostiging) gaan naar de scholen, gebaseerd op de leerlinggegevens van 1-10-13.
Per teldatum 1 oktober 2013 wordt bezien hoeveel LGF nog aanwezig is op de scholen en wordt een
overgangsregeling opgesteld, waarin in 5 jaar wordt verevend naar het landelijke percentage
(1,86%). Per 1 oktober 2013 is er een nieuw beeld ontstaan ten opzichte van 2011 en 2012.
School
Willem van Oranje College
SG De Overlaat
OMO-scholen
Prinsentuincollege
MET Pro
Lln
LGF
1-10-2013
1625
626
987
1306
298
405
1363
752
222
42
14
48
12
12
17
19
49
51
Vaste voet
123.396
41.132
114.204
38.679
38.679
54.796
61.242
133.544
83.143
Resterend
ondersteuningsbudget zware
ondersteuning
33.196
Totaal
197.724
21.270
51.584
135.474
244.980
17.247
2.500
150.791
85.643
Totaal
7584
265
688.815
125.800*)
814.612
*) Geoormerkt en voorwaardelijk budget voor de scholen, te weten voor 0,1 fte zorgcoördinator en inlevering SOP voor 1 juni
van het daaropvolgende cursusjaar.
In 2014-2015 zijn de baten uit de lichte ondersteuning € 712.011,-.
45
Zie bijlage X – Meerjarenbegroting.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
63
SWV 30‐09 De Langstraat VO Hoofdstuk 10 – Relatie met gemeenten, instellingen
jeugdhulp en overige partners
10.1 Wat zegt de wet?
Het is belangrijk vast te stellen dat de wet ten aanzien van de relatie SWV en gemeente helder is. Om
die helderheid recht te doen, zetten we hier onder het kopje ‘Wat zegt de wet’ alles nog eens op een
rijtje.
In de wet passend onderwijs wordt in artikel 18a, lid 9 het volgende gesteld: Het ondersteuningsplan
wordt niet vastgesteld voordat over een concept van het plan OOGO heeft plaatsgevonden met
burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente of gemeenten en overleg heeft
plaatsgevonden met het SWV, bedoeld in artikel 17a, tweede lid, van de WVO, waarvan het gebied
geheel of gedeeltelijk samenvalt met het gebied van het SWV. Het overleg met burgemeester en
wethouders vindt plaats overeenkomstig een procedure, vastgesteld door het SWV en burgemeester
en wethouders van die gemeente of gemeenten. De procedure bevat een voorziening voor het
beslechten van geschillen.
In artikel 17 b wordt ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven gesteld dat het
onderwijs gericht is op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. Zo
nodig treedt het bevoegd gezag daarbij in overleg met een aantal instellingen zoals instellingen uit de
jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning of een zorgaanbieder.
10.2 Aandachtspunten
In het voortraject OOGO is door het bestuur van het SWV overleg geweest met de ambtenaren van
de gemeenten Aalburg, Loon op Zand, Waalwijk, Heusden en Woudrichem. In dat overleg is besloten
dat we de modelovereenkomst OOGO en geschillenregeling van de VNG zullen hanteren voor de
vaststelling van dit ondersteuningsplan.
Inzet van het OOGO is de samenhang tussen het ondersteuningsplan van het SWV en de plannen in
het kader van de jeugdhulp. Ook moet dit overleg gezien worden in de taakstelling van de
gemeentelijke overheid zorg te dragen voor een dekkende zorgstructuur en alle leerlingen in beeld te
hebben. Samenhang en afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp is daarbij ook van essentieel
belang. Ook het artikel over het overleg met de instellingen voor jeugdhulp onderstreept dat belang
alleen maar.
Het SWV passend onderwijs is een belangrijk onderdeel in de educatieve infrastructuur van
ondersteuning en zorg in een regio. Het onderwijs neemt daarin een bijzondere positie in. Centraal
daarin staat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de schoolloopbaan van de leerling. Door de
invoering van passend onderwijs komt daarbij de bijzondere verantwoordelijkheid zorg te dragen
voor een passende plaats voor iedere leerling in het onderwijs.
Algemeen is het besef gegroeid dat de school voor de uitvoering van haar taakstelling het niet alleen
kan en de ondersteuning nodig heeft van instellingen met expertise uit de jeugdhulp.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
64
SWV 30‐09 De Langstraat VO Op dit moment (oktober 2013) voert onze coördinator samen met een medebestuurslid en samen
met de coördinator van het SWV Over Maas en Duin gesprekken met de ambtenaren onderwijs/zorg
van alle gemeenten. Daarbij gaat het over de samenhang en verantwoordelijkheid tussen
jeugdhulpverlening en passend onderwijs.
10.3 Tussenvoorziening OPDC en bovenschoolse ondersteuning
Wij hebben in ons verband te maken met vijf gemeenten (Waalwijk, Aalburg, Heusden, Loon op Zand
en Woudrichem), waarbij er te Waalwijk een tussenvoorziening is, Rebound en Rebound Plus, die
enerzijds gefinancierd wordt vanuit Reboundgelden en anderzijds vanuit de gemeente en VSVsubsidiegelden. Het OPDC is gehuisvest in het Jeugdcentrum Tavenu.
Een jeugdwerker/orthopedagoog in de tussenvoorziening is ingezet om de link tussen school, werk,
thuis en vrije tijd te handhaven bij leerlingen met een complexe problematiek. Een samenwerking die
wij graag willen voortzetten. Deze jeugdwerker/orthopedagoog wordt door de gemeente Waalwijk
voor € 37.500,- gesubsidieerd.
De tussenvoorziening staat sinds twee jaar onder leiding van praktijkonderwijs MET te Waalwijk en
wordt ook als een plusvoorziening ingericht met subsidiegeld van VSV – RMC Tilburg. Hierdoor zijn
we enerzijds in staat om de vaardigheden en expertise van de Praktijkschool te benutten voor onze
leerlingen, anderzijds zijn we in de gelegenheid om leerlingen met een zwaardere problematiek te
begeleiden in hun pogingen om een plekje te verwerven in de maatschappij of vervolgopleiding.
Het SWV heeft nu met de gemeente Waalwijk afspraken over de opvang en begeleiding. Dat geldt
niet voor de overige gemeenten. Het is wel zo dat leerlingen vanuit andere VO-scholen c.q.
gemeenten gebruik kunnen maken van de tussenvoorziening.
De tussenvoorziening zal nu met de integratie van Herstart en Op de rails zich ook meer gaan
toeleggen op die taken. De tussenvoorziening heeft ook een OT dat op dezelfde manier functioneert
als de OT’s op scholen, zij het dat de problematieken heftiger zijn.
10.4 Cluster 1 en 2
Na de invoering van de Wet Passend Onderwijs zal het onderwijs in Cluster 1 landelijk georganiseerd
blijven. De redenen hiervoor zijn de beperkte omvang van de doelgroep en de specialistische
expertise. In deze regio is Koninklijke Visio de organisatie die de ondersteuning voor blinde en
slechtziende leerlingen (Cluster 1) biedt. Cluster 1 gaat wettelijk geen deel uitmaken van het SWV.
Vanuit Visio Onderwijs is er een contactpersoon verbonden aan het SWV die benaderd kan worden bij
vragen rondom het onderwijs aan visueel beperkte leerlingen.
Het streven van Visio Onderwijs is zoveel mogelijk kinderen met een visuele beperking op reguliere,
of andere vormen van speciale, scholen onderwijs te laten volgen. Op dit moment wordt bijna 75%
van de leerlingen door de Ambulant Onderwijskundige Dienst van Visio begeleid. Om dit te realiseren
wordt ondersteuning op maat geboden. Op basis van de onderwijsbehoeften van het kind en de
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht wordt een begeleidingsplan opgesteld. Ondersteuning aan
docenten en leerlingen kan bestaan uit: ambulante onderwijskundige begeleiding, advies, coaching,
instructie, collegiale consultatie en cursussen. Naast ondersteuning door de ambulant
onderwijskundig begeleider blijven er financiële middelen beschikbaar ten behoeve van de visueel
beperkte leerling. De toekenning van deze middelen zal centraal via Cluster 1 gaan lopen. Zodra de
exacte invulling hiervan bekend is, wordt deze gecommuniceerd met de scholen en SWV’n.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
65
SWV 30‐09 De Langstraat VO Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) een visuele beperking, kunnen ouders, maar ook de
school, hun kind aanmelden bij Koninklijke Visio. Na onderzoek, beoordeelt de Commissie van
Onderzoek of het kind op basis van de landelijke toelatingscriteria recht heeft op een Cluster 1
indicatie. Hierbij wordt ook aangegeven of het kind recht heeft op ambulant onderwijskundige
begeleiding of op onderwijs op één van de scholen voor leerlingen met een visuele beperking van
Visio. Contactpersoon Ambulante Onderwijskundige Begeleiding van Koninklijke Visio is mevrouw
Sonja Vermaas, [email protected], telefoon 06 – 52408914.
Voorbeeld Cluster 2-arrangement: Saïd in het voortgezet onderwijs
Saïd heeft een ernstige taalspraakstoornis (ESM) en autisme. Hij gaat naar een reguliere havo. Daar is een paar dagen per
week een Auris-medewerker aanwezig als onderwijsspecialist voor cluster 2-leerlingen. Saïd bereidt samen met de Aurismedewerker Engels en Duits voor (pre-teaching). Als docenten vragen hebben over taalverwerving, een taalspraakstoornis of
gedrag van de leerlingen, kunnen ze die aan de Auris-medewerker stellen. Saïd kan zo op een reguliere school zijn opleiding
volgen. Saïd heeft een medium cluster 2-onderwijsarrangement
De indicatie verandert:
Tot 1 augustus 2014
De leerling krijgt een indicatie als hij doof of
slechthorend is, of een ernstige
taalspraakstoornis (ESM) heeft.
De leerling krijgt een indicatie voor een
vastgestelde termijn van drie of vier jaar.
De indicatie wordt door ouders aangevraagd bij
het aanmeldpunt van het Regionaal
Expertisecentrum (REC).
Ouders kunnen kiezen voor speciaal onderwijs
of regulier onderwijs met ambulante
begeleiding.
Na 1 augustus 2014
De leerling krijgt alleen een indicatie als er
sprake is van een onderwijsbehoefte waarin het
regulier onderwijs niet kan voorzien. Als een
leerling wel bij de doelgroep hoort, maar zich
zonder ondersteuning prima redt op school, is er
geen grond om een indicatie aan te vragen.
De leerling krijgt een indicatie waarbij de duur
wordt bepaald door de onderwijsbehoefte.
De indicatie wordt door de ouders en de school
aangevraagd bij Auris. Zij regelt de toegang tot
speciaal onderwijs en speciale begeleiding. Een
trajectbegeleider ondersteunt de aanvraag door
in gesprek te gaan met ouders en school. De
trajectbegeleider verzamelt alle gegevens en
heeft ook overleg met andere deskundigen.
Op basis van de onderwijsbehoefte van de
leerling wordt in overleg met school en de ouders
een advies gegeven aan de Commissie van
Onderzoek. Deze commissie wijst mede op basis
van dit advies een onderwijs-arrangement toe.
Samenwerking met de ouders
Auris ziet ouders als partner. Dat betekent dat ouders vanaf het moment dat hun kind wordt
aangemeld, gesprekspartner zijn. Hun kennis en ervaring worden door de trajectbegeleider
meegenomen bij de indicatieaanvraag. Auris vindt het belangrijk om ouders te betrekken bij het
onderwijs aan en de ondersteuning van hun kind. Zo kunnen wij met elkaar de beste resultaten
bereiken. Het spreekt voor zich dat we bij de lichte en medium onderwijsarrangementen ook
afstemmen en samenwerken met het regulier onderwijs.
Consultatie en advies
Scholen kunnen consultaties aanvragen bij Auris als ze vragen hebben over een leerling die een
probleem heeft met taal en/of communicatie. Deze mogelijkheid blijft ook na 1 augustus 2014
bestaan. Contactadres: Koninklijke Aurisgroep, Bachstraat 9, 2807 HZ Gouda, T 0182-591000, e-mail
[email protected]
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
66
SWV 30‐09 De Langstraat VO 10.5 LWOE (Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie
Leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen, als er sprake is van
schoolproblemen, rekenen op ondersteuning vanuit het LWOE.
Het LWOE wordt gevormd door de ambulante diensten van de twee Nederlandse epilepsiescholen ‘De
Berkenschutse’ in Heeze en ‘De Waterlelie’ in Cruquius. Beide scholen zijn verbonden aan een
Epilepsiecentrum (3e-lijns ziekenhuis) voor epileptologie en neurologisch bepaalde leerstoornissen,
respectievelijk Kempenhaeghe en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland.
Het LWOE biedt ondersteuning aan leerlingen met epilepsie in het reguliere onderwijs en leerlingen in
het speciaal onderwijs. Na aanmelding bij het LWOE door ouders, arts, school of SWV, volgt directe
preventieve betrokkenheid door een onderwijskundig begeleider van het LWOE. Indien meer
intensieve ondersteuning nodig is, wordt de ondersteuningsbehoefte en het begeleidingsarrangement
voor de betreffende leerling vastgesteld.
Naast de eerste preventieve interventie worden de volgende arrangementen onderscheiden: lichte
begeleiding, medium begeleiding en zware onderwijszorg. De lichte begeleiding is screenend en
kortdurend van aard. De medium begeleiding is handelingsgericht en langer durend van aard. In
voorkomende gevallen zal het LWOE het SWV zware onderwijszorg adviseren om een leerling toe te
laten tot het (V)S(B)O.
Ter toerusting van leerkrachten en docenten biedt het LWOE een signaleringslijst aangaande het
herkennen van epilepsieproblematiek. Tevens biedt het LWOE voorlichting, workshops en scholing
met betrekking tot epilepsie, leren en gedrag. Zie ook de site www.lwoe.nl, telefoon 040 – 2279300.
OT’s en CJG-partners
De zorgadviesteams functioneren in de afzonderlijke scholen en zullen in hun functioneren steeds
meer veranderen in OT’s per school. Het SWV heeft de taken en rollen van de OT’s vastgelegd en er
is met de gemeenten een convenant OT afgesloten. Tevens hebben de gemeenten een notitie
geschreven over de rol van de frontlijnmedewerker als schakel tussen schoolse en buitenschoolse
ondersteuning.
De jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning middels maatschappelijk werk
hebben hun plek in de OT’s, maar verbetering van rolverdeling en aanpak is nog steeds aan de orde.
Afspraken maken tussen onderwijs en zorg in de OT’s bij concrete leerlingproblematieken is een punt
van grote aandacht.
Het SWV heeft een notitie geschreven (samen met het SWV PO Over Maas en Duin) over de rol van
CJG in het geheel van zorg. Het SWV heeft bij LEA Waalwijk overleg ook weer opnieuw haar visie op
de ondersteuning vanuit de gemeente c.q. jeugdwet46 kenbaar gemaakt.
De gemeenten en het SWV hebben de modelprocedure om OOGO te voeren aangenomen en zullen
met name aandacht blijven vragen voor de vraag: ‘hoe wordt de expertise uit de jeugdzorg en
jeugdhulpverlening geïncorporeerd in de scholen c.q. SOP’s?’.
46
Zie bijlage XXV – Visie op ondersteuning.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
67
SWV 30‐09 De Langstraat VO In het overleg is op basis van een ambtelijke notitie47 gesproken over de regiefunctie van de
gemeenten op het gebied van externe zorg. In de notitie is een functionaris frontlijnmedewerker
opgenomen die in het OP een plaats heeft gekregen in de OT’s van de scholen. Het SWV zou met
betrekking tot de instelling van deze frontlijnmedewerker een besluit willen van alle gemeenten,
zodat de regie regionaal op maatschappelijk en sociaal gebied in één hand komt te liggen. Zo’n
schakelpunt tussen onderwijs en zorg is een geweldige stap vooruit. De frontlijnmedewerker kan ook
aanwezig zijn in de LEA’s van de gemeenten in verband met verslaglegging en verantwoording.
10.5 Overlegstructuur
Tweemaandelijks hebben we als coördinatoren van het SWV PO en VO overleg met de ambtenaren
Zorg, Welzijn en Onderwijs van de vijf gemeenten. Op dit moment, november 2013, wordt het
overleg begeleid door de organisatie K2 van de provincie Noord-Brabant.
De LEA van de gemeente Waalwijk en de LEA van de gemeenten Loon op Zand en Heusden zijn niet
op elkaar afgestemd. In de gemeenten Woudrichem en Aalburg bestaat geen LEA-overleg. De LEA te
Waalwijk heeft als onderwerp op de agenda de REA (Regionaal Educatieve Agenda) en is op zoek
naar toekomstige lokaaloverschrijdende agendapunten die het passend onderwijs raken.
Als onderwerpen in het kader van Passend Onderwijs en jeugdbeleid stellen wij voor om in OOGO de
volgende agendapunten vast te leggen met de afspraak om te bezien welke bovengemeentelijk in een
REA behandeld moeten worden. De onderwerpen zijn:
 Bestrijden van onderwijsachterstanden
 Voorkomen van segregatie
 Afstemming over inschrijving- en toelatingsprocedures
 Doorlopende leerlijnen voorschoolse educatie naar basisonderwijs
 Schakelfuncties en afstemming CJG en SMW
 Zorgstructuren en zorgarrangementen rondom de school (Jeugdzorg)
 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt met name arbeidsgerelateerde dagbesteding
 Voorkomen voortijdig schoolverlaten
 Procedures zorg en ondersteuning frontlijnmedewerker(s)
 Zorgplicht en taalproblematiek (ISK).
47
Zie bijlage XX – Kaderstellende uitspraken
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
68
SWV 30‐09 De Langstraat VO Hoofdstuk 11 -Verantwoording
De wetgever geeft aan dat er sprake dient te zijn van een kwantitatieve en een kwalitatieve
verantwoording (WVO 17a lid 8e).
In het toetsingskader van de inspectie (concept december 12) is de volgende standaard opgenomen.
3.5 Het samenwerkingsverband zet de middelen doelmatig in.
De financiële prioriteiten zijn gesteld aan de hand van het strategisch beleid. De beschikbare
middelen komen geheel ten goede aan het doel. Uit de begroting blijkt dat er een zodanige
budgettering plaatsvindt dat het samenwerkingsverband zijn taken kan uitvoeren, met inbegrip van
het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan het (voortgezet) speciaal
onderwijs.
Uit de jaarstukken (realisatiecijfers van de begroting) blijkt dat de beschikbare middelen en de
verdeling over de verschillende kostenposten enerzijds en het strategisch beleid van het
samenwerkingsverband anderzijds op elkaar aansluiten.
De verantwoording van de middelen wordt aangegeven op 2 niveaus:
1. Niveau van individuele leerlingen
2. Niveau van (kleinere of grotere) groep(en)
Om vervolgens de inzet toe te schrijven aan 5 velden:
1. Hoeveelheid aandacht/handen in de klas:
denk aan een onderwijsassistent, een kleinere groeperingsvorm, een co-teacher, enz. enz.
2. Aangepast lesmateriaal:
Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften hebben soms aangepast materiaal nodig:
duidelijke schema's/ aparte agenda voor kinderen die structuur nodig hebben, e.d.
3. Aanpassingen in de ruimtelijke omgeving:
passend onderwijs vraagt voor nogal wat leerlingen aanpassingen in de ruimtelijke omgeving.
Sommige leerlingen hebben af en toe of regelmatig een 'time out' nodig. Andere leerlingen
hebben veel behoefte aan fysieke bezigheden, ook zijn er leerlingen die behoefte hebben aan
een pedagogische omgeving waarin zij rust, overzicht en duidelijkheid vinden door veel
structuur, duidelijke regels en strikte begeleiding.
4. Expertise:
het gaat op dit veld om de mate waarin de leerkracht en/of het team kennis
van en ervaring met stoornissen en beperkingen hebben. Hierbij kan onderscheid worden
gemaakt tussen teamexpertise en individuele expertise. Onder teamexpertise willen we
expertise verstaan die geïntegreerd is in de teamaanpak en geïnternaliseerd in het handelen
van alle medewerkers. Onder individuele expertise verstaan wij bij één of meer interne of
externe collega's/partners (soms toevallig) aanwezige expertise.
5. De samenwerking met externe organisaties:
voor sommige leerlingen is het van doorslaggevend belang of de school intensief samenwerkt
met externe instanties zoals jeugdzorg, revalidatie of geestelijke gezondheidszorg.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
69
SWV 30‐09 De Langstraat VO Het model kan aangevuld worden met onderdelen die de volgende zaken benadrukken:
- Leergebied en taak-/werkhouding
- Sociaal-emotioneel gedrag
- Communicatie
- Lichamelijke aspecten
- Thuissituatie context
Deze aanvullingen op IVO maken beter inzichtelijk hoe intensief de extra ondersteuning moet zijn en
of dit op de reguliere school of in het VSO geboden moet worden.
In een matrix:
individueel
groep
Aandacht/handen in de klas
Lesmateriaal
Ruimtelijke omgeving
Expertise
Samenwerking met externen
De school levert ter verantwoording geld en inzet bij het SWV aan (voor 1 mei).
Inhoudelijke verantwoording
Naast de financiële verantwoording is er ook een inhoudelijke verantwoording.
Het SWV hanteert hier 3 instrumenten voor inhoudelijke verantwoording:
1. Allereerst is er het instrument van de monitor van de ACT – zij inventariseren het aantal
verwijzingen van het VO naar het VSO, de instroom vanuit het PO/SO, het aantal leerlingen
dat met een VSO advies toch naar het VO met een arrangement kan. Het aantal keren dat er
sprake is van een ‘witte vlek’ en een leerling niet naar het VO kan omdat er één of meerdere
arrangementen ontbreekt.
Ook geeft de ACT aan de hand van de dossiers advies aan het bestuur van het SWV omtrent
de basisondersteuningsvoorzieningen en de vormen van extra ondersteuning per school.
2. Ten tweede is er een jaarlijkse ZEK (Zelf Evaluatie Kader). Het SWV hanteert een webbased
instrument waarin de standaarden en indicatoren worden gescoord.
Bij de rapportage aan het bestuur wordt er tevens een advies gegeven of er bijstellingen nodig
zijn in het onderwijsprofiel van het SWV.
3. Ten derde zal de directeur van het SWV verslag doen van de inspectierapportages over de
zorg en begeleiding op de scholen van de aangesloten besturen en dit rapporteren aan het
bestuur.
4. Ten vierde zal de school onder leiding van de directeur van het SWV de kwaliteit van het SOP
aan het bestuur presenteren met inachtneming van de onderstaande punten. De kwaliteit van
het SOP zal jaarlijks worden getoetst op:
- interne afstroom in de school;
- afstroom naar andere schoolsoorten;
- uitstroom zonder diploma;
- gebruik frequentie bovenschoolse middelen;
- tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen met extra
ondersteuning/bovenschoolse voorziening.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
70
SWV 30‐09 De Langstraat VO De verwachte resultaten zullen op bovenstaande punten worden beoordeeld, waarbij de norm
is de landelijke IDU-gegevens (In-, Door- en Uitstroomgegevens).
De verwachte resultaten zullen worden aangevuld met een tevredenheidsonderzoek onder
leerlingen en ouders die gebruik maken van de extra ondersteuning of bovenschoolse
ondersteuning.
De inhoudelijke resultaten zullen per school middels een externe audit gevolgd worden,
waarbij speciale aandacht is voor ondersteuningsstructuur en –organisatie en vorderingen en
inzet met betrekking tot de ontwikkeling van de expertise en de financiële inzet/besteding van
het schooldeel. De school biedt het bestuur van het SWV jaarlijks een bestedingsplan aan
waarin de gelden van het schoolbudget worden verantwoord. Aanbieding van het
bestedingsplan moet voor 31 december plaatsvinden en beslaat steeds een kalenderjaar.
Daarnaast zal het toezichtskader van de inspectie ten aanzien van kwaliteit zorg en
ondersteuning in de resultaatsbeoordeling betrokken worden.
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
71
SWV 30‐09 De Langstraat VO Afkortingen
AB’er
ACT
BOV
CITO
CvI
CJG
DOD
DUO
GGD
GGZ
(G)MR
HAVO
IDU
IHGD
IOP
IOT
IQ
IVO
LEA
LGF
LWOE
LWOO
MBO
OKR
OOGO
OP
OP
OPDC
OPP
OPR
OT
PO
PO
PSO
POVO
REA
REC
SBaO
SOO
SOP
SWV
TLV
VAT
VMBO
VNG
VO
VSO
VWO
WMS
WVO
ZAT
ZEK
ZMLK
Ambulant Begeleider
AdviesCommissie Toelaatbaarheid
Brabants Overleg Vakantieplanning
Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling
Centrum voor Indicatiestelling
Centrum voor Jeugd en Gezin
Digitaal OverdrachtsDossier
Dienst Uitvoering Onderwijs
Geneeskundige Gezondheids Dienst
Geestelijke Gezondheids Zorg
(Gemeenschappelijke)MedezeggenschapsRaad
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
In-, Door- en Uitstroomgegevens
Integrale HandelingsGerichte Diagnostiek
Individueel OntwikkelingsPlan
Intern OndersteuningsTeam
Intelligentie Quotiënt
Indicatiestelling Vanuit Onderwijsbehoefte
Lokaal Educatieve Agenda
LeerlingGebonden Financiering
Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie
LeerWegOndersteunend Onderwijs
Middelbaar BeroepsOnderwijs
OnderwijsKundig Rapport
Op Overeenstemming Gericht Overleg
OndersteuningsPlan
OndersteuningsProfiel
OrthoPedagogisch Didactisch Centrum (Tussenvoorziening)
OntwikkelingsPersPectief
OndersteuningsPlanRaad
OndersteuningsTeam
Passend Onderwijs
Primair Onderwijs
Primair Speciaal Onderwijs
Overlegplatform Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs
Regionaal Educatieve Agenda
Regionaal Expertise Centrum
Speciaal BasisOnderwijs
SchoolOndersteuningsOverleg
SchoolOndersteuningsProfiel
Samenwerkingsverband
Toelaatbaarheidsverklaring
Verlengd AanmeldingsTraject
Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Voortgezet Onderwijs
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Wet Medezeggenschap Scholen
Wet op Voortgezet Onderwijs
ZorgAdvies Team
Zelf Evaluatie Kader
Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
72
SWV 30‐09 ZOO
De Langstraat VO Zorgcoördinatorenoverleg
Ondersteuningsplan 30-09
23 april 2014
73