Opzegbrief ANWB - Auto Onderhoud Plan

ANWB ledenadministratie
T.a.v. Abonnement opzeggen
Postbus 93200
2509 BA Den Haag
Plaats: _________________________________
Datum: _________________________________
Betreft: opzeggen ANWB
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij zeg ik mijn abonnement per direct op.
Mijn gegevens zijn:
Naam: ________________________________________________________
Adres: ________________________________________________________
Postcode: _____________________________________________________
Plaats: _______________________________________________________
Mocht u bovengenoemde opzeggingsdatum niet accepteren als de datum van beëindiging van mijn
abonnement, omdat mijn contract anders bepaalt, dan verzoek ik u mij gemotiveerd de juiste datum van
beëindiging mede te delen. In dat geval geldt die datum als de datum van beëindiging. De door mij aan u
verstrekte incassomachtiging komt per diezelfde datum te vervallen. Ik zie uw schriftelijke bevestiging van deze
opzegging graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Naam: _______________________________________________________
Bijlage: kopie legitimatie bewijs
* Opzeggingen moeten voor 15 november van het lopende jaar door de ANWB ontvangen zijn.
* Controleer bij anwb altijd of het opzegadres nog correct is!
* Let op: met deze brief beëindigt u uw volledige ANWB lidmaatschap, inclusief eventuele creditcard,
campingcard etc.
Powered by