Nieuwsbrief MEI 2014 - Montessorischool Bergen op Zoom

Nieuwsbrief
MEI 2014
SCHOOLREIS GROEP 3-4 op 17 april 2014
Wat een geweldige dag hebben we uitgekozen voor de schoolreis van de
middenbouw. Een stralend zonnetje heeft ons de hele dag begeleid. En wat een
geweldige speeltuin is Dippie Doe in Best dan weer gebleken.
De kinderen konden lekker op eigen gelegenheid de speeltuin binnen en buiten
ontdekken en daar hebben ze dan ook volop van genoten. Het was heerlijk om te
zien hoe iedereen in en op alle speeltoestellen aan het klimmen en klauteren was.
En het allerfijnste: geen ruzietjes en geen ongelukjes, ja of het moest zijn de kindjes
die misselijk uit de schommelboot kwamen, maar dat was dan ook echt alles.
Kortom een dag om met veel plezier op terug te kijken.
Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant
Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar
U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf
opkomt en verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat
uw kind gezond en veilig opgroeit. Onder het motto ‘ieder kind in beeld’ zet de
GGD West-Brabant zich dagelijks in met extra aandacht voor kinderen of
gezinnen die dat nodig hebben.
Publieke gezondheid
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente
verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. Wij
zetten ons dagelijks in om eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk
op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Samen met onze partners in het Centrum
voor Jeugd en Gezin en in nauwe samenwerking met school, houden wij zicht op de
lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in WestBrabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind.
Gezondheidsonderzoeken
Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houden we onder andere via
gezondheidsonderzoeken. Op de basisschool zien we alle kinderen van 5-6 jaar en van 1011 jaar. In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het laatste
gezondheidsonderzoek plaats. U en uw kind ontvangen automatisch een uitnodiging. De
uitkomsten van ieder onderzoek sturen wij u per post toe. Daarnaast noteren wij ze in het
Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en
uw kind uitnodigen voor een vervolgafspraak op de GGD.
In het kalenderjaar 2014 zien wij de kinderen geboren in 2003 en 2008 en in het
kalenderjaar 2015 zien wij kinderen geboren in 2004 en 2009. Bij het
gezondheidsonderzoek 5-6 jarigen ontvangen ouders een vragenlijst en bij het
gezondheidsonderzoek 10-11 jarigen ontvangen zowel ouders als jongere apart een
vragenlijst.
Wat doen we tijdens het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats op school of, indien uw school geen ruimte tot haar
beschikking heeft, op de GGD. Vindt het onderzoek op school plaats, dan hoeft u hierbij
niet aanwezig te zijn. Vindt het onderzoek op de GGD plaats, dan nodigen we u uit om
samen met uw zoon of dochter langs te komen.
Voordat de onderzoeken beginnen op school, legt de medewerker Jeugd en Gezin in de
klas uit wat zij gaat doen. Tijdens het onderzoek controleert zij bij uw kind de lengte en
het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd
controleert zij ook het gehoor en de ogen. Als hier aanleiding toe is, controleert zij ook bij
kinderen van 10/11 jaar het gehoor en/of de ogen. Uw vragen en zorgen over de
gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft aangegeven op de
2
vragenlijst of tijdens het onderzoek, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen we
daarover contact met u op.
Jeugdgezondheidszorg op school
Op basisscholen en voortgezet onderwijs zijn wij onder andere op de verschillende
manieren actief. Het aanbod per school verschilt en is afhankelijk van de afspraken met
gemeenten.
Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leerkrachten) van leerlingen die
vaak afwezig zijn of met school dreigen te stoppen.
Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die extra
zorg nodig hebben.
Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een goede
ventilatie op school.
Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging,
weerbaarheid en seksualiteit.
Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van ongewenst
gedrag op uw school (extern vertrouwenspersoon).
Inentingen
GGD West-Brabant voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport het Rijksvaccinatieprogramma uit. Jaarlijks vaccineren wij kinderen tegen ernstige
ziekten zoals bof, mazelen en rode hond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en
baarmoederhalskanker. Meer informatie vindt u op:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma.
Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Wij bieden inentingen en advies op
maat over maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Niet alleen in verre
oorden, maar ook in landen dichter bij huis kunt u besmet raken met bijvoorbeeld
buiktyfus, gele koorts of tuberculose. Meer informatie vindt u op:
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/.
Hoofdluis
Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de website van
het RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis.
Contact
Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of
haar gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en
doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar. U kunt een telefonische of
persoonlijke afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer
076–528 2486. Of stuur uw vraag per e-mail naar
[email protected]
www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind
3
SPORTDAG 25 APRIL
Wat hebben we weer een leuke, sportieve en zonnige sportdag achter de rug op
sportpark Rozenoord. Na een openingsronde over de atletiekbaan begon iedereen
fanatiek met de verschillende atletiekonderdelen. Er zijn weer heel wat records
gevestigd! Om half 10 deden we met z’n allen een dans i.v.m. een landelijke
recordpoging op Koningsdag. Dit was een swingende en vrolijke bedoeling. Het
middagprogramma was alleen voor de groepen 3 t/m 8 en bestond uit spellen en
een voetbal- en hockeyclinic. Als afsluiting van de dag zijn de kinderen kampioen
geworden met het touwtrekken. Met een ijsje in de hand hebben we de dag moe
maar voldaan afgesloten. Een zeer geslaagde dag, zeker ook dankzij de fijne hulp
van al die hulpouders.
4
LINT VOOR EEN KIND
Donderdag 15 mei kreeg Isa Graafmans uit groep 8 een
lintje van burgemeester Frank Petter. Het was een
zonnige dag en met alle kinderen, leerkrachten en andere
aanwezigen hebben we de burgemeester en het oranje
comité welkom geheten. Het was een bijzondere
belevenis voor ons allemaal en we feliciteren Isa van
harte!
UITKOMST INFORMATIEAVOND 26 MEI:
Gisteravond is de informatieavond gehouden over de aanpassing van de
schooltijden. Daarbij is door de aanwezige ouders nadrukkelijk verzocht om een
derde optie waarbij de huidige schooltijden gehandhaafd blijven en alleen de
vrijdagmiddag vrij geroosterd wordt. Deze optie is uiteraard eerder door ons verkend
en als lastig uitvoerbaar geacht vanwege de verschillende werktijdfactoren van de
leerkrachten. Op basis van de reacties van de ouders op de informatieavond hebben
we toegezegd nog een keer heel goed te gaan kijken naar deze optie. Als er toch
mogelijkheden blijken te zijn waarop deze optie uitvoerbaar is dan zullen wij deze
derde optie aan u voorleggen in de week van 10 juni. In dat geval zullen ouders die
hun stem al hebben uitgebracht opnieuw gevraagd worden te stemmen. In de week
van 17 juni willen wij dan een definitief besluit nemen over de aanpassing van de
schooltijden in het nieuwe schooljaar.
Daarnaast heeft onze MR besloten een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren.
Namens de MR onderstaand bericht:
De voorgestelde wijziging van de schooltijden op onze Montessorischool komt vanuit
het ABBO-bestuur, waaronder de Montessorischool met nog 4 andere scholen voor
algemeen bijzonder basisonderwijs valt. Op de informatieavond, welke wij ook als
achterbanraadpleging beschouwen, hebben wij als oudergeleding van de Montessori
Medezeggenschapsraad (MR) geconstateerd, dat er veel vraagtekens zijn bij de
ouders over het hoe en waarom van deze voorgenomen wijziging. De oudergeleding
van de MR wil daarom een onafhankelijk onderzoek starten naar de mogelijkheden
om de gestelde vermindering van lesuren zodanig in te richten, dat de ouders,
5
leerlingen én teamleden hier zo min mogelijk hinder van ondervinden en dat
tegelijkertijd de Montessori-identiteit en kwaliteit van onderwijs overeind blijven. De
best passende mogelijkheid zullen we vervolgens als advies met het ABBO-bestuur
bespreken, waarna het voorstel wordt voorgelegd aan u als ouders van de
Montessorischool. Wij zullen u zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Wanneer u met vragen of opmerkingen zit, kunt u ons bereiken via e-mail:
[email protected] en via de website van de Montessori (www.montessoriboz.nl) onder het kopje "Over de MR".
Met vriendelijke groeten,
Oudergeleding MR Montessori: Meta Vrijhoef en Omar Dekker.
AVOND 4 DAAGSE van 2 t/m 5 juni
Ook dit jaar lopen wordt er met een Montessori-groep de Avondvierdaagse gelopen.
De ouderhulpgroep organiseert deze activiteit weer met veel enthousiasme. We
hopen dan ook dat er weer veel kinderen mee zullen lopen en wensen iedereen heel
veel plezier!
TEVREDENHEIDSONDERZOEK
De eerste week van juni gaat het tevredenheidsonderzoek onder alle ouders en
leerkrachten van de ABBO scholen van start. Het betreft een digitaal onderzoek en
ouders en leerkrachten ontvangen een mail waarin een link staat. Via die link komt
men in het tevredenheidsonderzoek terecht. Daarbij ontvangt iedereen ook nog per
mail een brief met een korte toelichting van onze algemeen directeur Judith van
Biemen op het tevredenheidsonderzoek. Vanwege de compensatieweek zal deze
mail helaas in uw vakantieweek binnen komen, maar middels dit bericht bent u
daarvan alvast op de hoogte.
Voor ouders die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn worden er twee
middagen georganiseerd waarbij er ondersteuning kan worden geboden bij het
beantwoorden van de vragen. Het zal gaan om dinsdagmiddag 10 juni van 15.15u
tot 18.00u en donderdagmiddag 12 juni van 13.15u tot 16.00u op school Oost. Beide
middagen vinden plaats op school Oost. Adres: Kardinaal de Jonglaan 10, Bergen
op Zoom. U kunt die middag zonder bericht naar school Oost toegaan en voor
nadere informatie kunt u contact opnemen met Moos Leenders: 06-42569848.
6
MAMALOE
Hallo Allemaal,
Wij van kinderopvang Mamaloe willen jullie graag op de hoogte houden van wat wij
allemaal doen.
KDV Plom 0 tot 4 jaar
Bij onze kinderopvang groep Plom zijn we na de meivakantie
gestart met het thema “KUSJE…..BETER” van ziek en gezond
Bij Plom kun je met leuke dingen spelen:








Montessori materialen hebben we
Je kan puzzelen
Je kan verven
Je kan blokken bouwen
Je kan met de trein spelen
Je kan in het keukentje spelen
Je kan met de speelkussen spelen
Je kan boekjes lezen
BSO de Parelridders 4 t/m 12 jaar
Wij zijn ook open op studie dagen en in de vakanties! Heb je opvang nodig? Laat het
kinderopvang Mamaloe dan weten.
7
Bijzondere dagen mei/juni:
Hemelvaart/ADV- week/ Pinksteren:
29 mei t/m 9 juni
Data oud papier container mei-juni-juli (donderdagen):
12-06-2014, 3-07-2014
Allemaal een hele fijne vakantie gewenst!
8