9 september 2014 pagina 8

Gemeente Epe
Dinsdag
9 september
2014
Gemeentewijzer
G E M E E N T E
E P E
Gemeentewijzer
pagina 2
Help jij mensen bij de mooiste dag van hun leven?
Trouwambtenaar (BABS) gezocht!
Roken, drinken, blowen? Daar kun je als
ouders iets aan doen!
Een nieuw schooljaar is net gestart. Voor veel eerste klassers betekent dat een spannende
tijd. Nieuwe school, nieuwe vrienden, maar ook nieuwe verleidingen. Wat zeg je als
brugklasser op een feest, kamp of in een tussenuur als je een sigaret, bier of jointje krijgt
aangeboden? Zeg je dan nee? En als je in de tweede of derde zit? Als ouder wil je uiteraard
dat je kind weerbaar is en nee zegt.
Middelengebruik neemt snel toe op het voortgezet onderwijs. Voor kinderen zijn genotmiddelen
extra schadelijk, omdat ze nog volop in de groei
zijn en de ontwikkeling van de hersenen verstoord kan raken. Het is de belangrijkste reden
waarom de leeftijdsgrenzen voor alcohol en
tabak per 2014 naar 18 jaar zijn gegaan; dit was
al de leeftijdsgrens voor cannabis (hasj en wiet).
Uit onderzoek blijkt dat in de vierde klas 40%
van de jongeren in de afgelopen vier weken
alcohol drinkt, 15% dagelijks rookt en 16%
weleens softdrugs gebruikt. Ouders weten vaak
Volg het nieuws van
de gemeente
• Via: www.twitter.com/gemeenteEpe
• Via Facebook: www.facebook.com/
gemeenteEpe
• Via http://epe.raadsinformatie.nl zijn de
vergaderingen van de raadscommissie en
gemeenteraad live te volgen en terug te kijken.
• Kijk op www.epe.nl > Actueel > Bekendmakingen
hoe u zich kunt abonneren op de e-mailservice
van de bekendmakingen (zoals vergunningen).
wel dat hun zoon of dochter drinkt, maar denken
dat de hoeveelheid mee valt. Als jongeren echter
alcohol drinken, drinken ze al snel meerdere
glazen per keer. Lang niet alle kinderen vertellen
hun ouders dat zij wel eens roken of blowen.
Als ouder denk je dat je afkeuring over roken,
drinken of blowen duidelijk is. Maar een mening
is iets anders dan een duidelijke afspraak. Stel
daarom duidelijke regels en probeer consequent
te zijn. Praat met je kind over drinken, roken
en blowen. Wissel ervaringen uit met andere
ouders, zij zitten in dezelfde situatie.
Kijk op www.hoepakjijdataan.nl voor concrete
tips en videofilmpjes over gesprekken met je
kind. Of vraag de folder ‘Hoe pak jij dat aan’ via
[email protected]
Dit is een artikel in het kader van de gemeentelijke inzet om het genotmiddelengebruik van de
jeugd te matigen, samen met andere gemeenten, politie, Halt, IrisZorg, Tactus, GGD Noorden Oost-Gelderland en plaatselijke partners.
Militaire oefeningen september
Vanaf 15 september 09.00 uur tot en met
19 september 12.00 uur zal door militairen
van de Koninklijke Landmacht weer worden
geoefend in de gemeente Epe.
Schietoefeningen ASK ‘t Harde
Daarnaast worden er op de volgende data avond
schietoefeningen gehouden op het Artillerie
Schietkamp (ASK) in ‘t Harde:
Het gaat hier om een oefening van het Joint
Intelligence, Surveillance, Target Acquisition &
Reconnaissance Commando (JISTARC). Deze
oefeningen zijn zowel overdag als ’s avonds. Het
gebied waarin geoefend zal worden bevindt zich
globaal tussen: Stroe, Nijkerk, Zeewolde, Elburg
en Epe.
•
•
•
•
•
9 september
10 september
16 september (klein kaliber)
17 september (klein kaliber)
23 september
Spreekuur burgemeester
Op onderstaande dagen houdt de burgemeester
spreekuur tussen 16.00 - 17.00 uur.
of via het secretariaat van de burgemeester,
tel. (0578) 67 87 20.
Voor meer informatie: www.epe.nl > Politiek en
Organisatie > B&W > Spreekuur burgemeester,
Woensdag 17 september - Vaassen
Donderdag 9 oktober - Epe
AGENDA GEMEENTERAADSVERGADERING
Donderdag 18 september 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis in Epe.
U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.
Dementiemarkt 2014
Vraag en aanbod op het gebied
van dementie ontmoeten elkaar
Voor wie:
mensen met dementie,
familie,
vrienden,
mantelzorgers,
belangstellenden.
Aanbod:
Alzheimer Nederland,
regionale organisaties op
het gebied van wonen,
zorg en welzijn,
hulpmiddelen die het
dagelijks leven bij
dementie gemakkelijker
maken,
en meer.
Thema: Actief & Bewegen
Zaterdag 27 september 10:00 - 16:00 uur
Op het
internet:
www.epe.nl
Vind je het een eer om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de mooiste dag uit het leven
van twee mensen die voor elkaar kiezen? Heb je een gezonde dosis mensenkennis en ga je graag in
gesprek om mensen beter te leren kennen? Kun je je inleven in hun belevingswereld? Heb je al deze
vragen met ‘ja’ beantwoord, dan hebben wij een mooie vacature voor jou! Wij zijn namelijk op zoek
naar een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS), ofwel een trouwambtenaar.
Kijk snel op onze website voor meer informatie: www.epe.nl > Actueel > Vacatures.
Kulturhus EGW
Stationsstraat 25 in Epe
Toegang gratis
Meer informatie: [email protected] | 06 126 777 88
www.netwerkdementie.nl
Agenda
•Treasurystatuut
De raad wordt voorgesteld het gewijzigde treasurystatuut vast te stellen.
In dit statuut zijn regels opgenomen
over het aantrekken en uitzetten van
gelden.
•Exploitatieplan Oosterhof-Zuid,
herziening 2014
De raad wordt voorgesteld het exploitatieplan Oosterhof-Zuid, herziening
2014, vast te stellen.
•Advies voortzetting toekenning zendtijd
Radio 794
De raad wordt voorgesteld het Commissariaat voor de Media positief te
adviseren over aanwijzing van Stichting
Lokale Omroep Heerde/ Radio 794 als
lokale publieke media-instelling voor de
komende vijf jaar vanaf 30 november
2014.
• Begraafplaats Emst
De raad wordt voorgesteld aanvullend
krediet beschikbaar te stellen om de
totale werkzaamheden voor de uitbreiding van de begraafplaats Emst in één
keer uit te kunnen voeren.
•Vaststelling beleidsplan begraafplaatsen gemeente Epe 2014-2019
De raad wordt voorgesteld het Beleidsplan begraafplaatsen Epe 2014-2019
en de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Epe 2014 vast te
stellen.
•Beschikbaarstelling aanvullend
krediet herinrichting openbare ruimte
Unilocatie Wachtelenberg
De raad wordt voorgesteld aanvullend
krediet ad. € 222.000,- beschikbaar
te stellen voor de herinrichting van de
openbare ruimte Unilocatie Wachtelenberg.
•Duurzaamheid / Groot onderhoud
gemeentehuis
De raad wordt voorgesteld krediet beschikbaar te stellen voor duurzaamheid
/ groot onderhoud van het gemeentehuis.
• Wet Markt en Overheid
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de aanwijzing van enkele
economische activiteiten als activiteiten
in het algemeen belang als bedoeld in
de Wet Markt en Overheid.
• De Pirk
De raad wordt voorgesteld een ontwerp verklaring van geen bedenkingen
af te geven voor het bouwen van 21
woningen in De PIrk te Vaassen.
Stukken ter inzage
U kunt de stukken, die betrekking hebben op
de vergaderingen, vinden op www.epe.nl onder
Politiek en Organisatie > Agenda Raad bij de
betreffende vergaderdatum.
Ook liggen de stukken - voor zover mogelijk vanaf dinsdag 9 september 2014 ter inzage in
de Publiekswinkel in het gemeentehuis in Epe.
De Publiekswinkel is geopend van maandag t/m
vrijdag van 8.00 - 12.00 uur en op woensdag
van 8.00 - 20.00 uur.
Mocht u na inzage van de stukken meer
informatie willen, dan kunt u telefonisch contact
opnemen met de griffie (0578) 67 88 61.