Nieuwsbrief intraverte

Nieuwsbrief juni 2014
Motorische Screening
Intraverte biedt begeleiding voor
Gedrag & Motoriek
Bij Intraverte zijn werkzaam::
Kinderoefentherapeuten
Psychomotore
Therapeuten
Ook na 1 januari 2015 wordt de
begeleiding vergoed vanuit de
basis- en aanvullende verzekering.
Sensomotorisch
Groep 1 en 2
De motorische ontwikkeling van ieder kind is een
belangrijk onderdeel van de totaalontwikkeling.
Om zicht te hebben op de rijpheid en de
totaalontwikkeling voor aanvang groep 3,
voeren veel scholen een motorische
screening uit in groep 1 en 2. Na de
Kind
Zomer hebben we nog plaats
voor enkele scholen, heeft u
met eigen unieke
belangstelling, stuur even
mogelijkheden
een berichtje naar
[email protected]
Sociaal emotioneel de
Taal cognitief
Pilot: ‘vraagbaak’ voor Intern begeleiders en leerkrachten
@merlijnnorder met een beetje meer
zorgkennis in het onderwijs is er veel
minder geld en onder-steuning nodig.
www.zorg-onderwijsmatcht.nl
Nieuwe locaties dit voorjaar:
Dit voorjaar starten we op nieuwe
locaties in Zutphen, Dronten,
Apeldoorn, Vaassen en Nijkerk.
Met diverse samenwerkingsverbanden zijn we in
overleg voor mogelijk-heden in het
schooljaar 2014/2015
U kunt even op onze site kijken
voor locaties bij u in de buurt.
www.intraverte.nl . Uiteraard kunt
ook bellen of overleggen met uw
contactpersoon.
In het schooljaar 2014-2015 starten we een pilot starten voor Intern Begeleiders en
leerkrachten van de scholen in het primair onderwijs.
Aan de pilot deelnemers bieden we de mogelijkheid wekelijks of tweewekelijks
specifieke vragen te stellen over leerlingen op het terrein van gedrag en motoriek.
Bent u geïnteresseerd in deelname voor uw school, dan kunt u ons dit laten weten:
[email protected] .
Veranderingen: transities, passend onderwijs en bekostiging
In de komende maanden verandert er veel in de zorg en in het onderwijs ten
aanzien van de ondersteuning: rugzakjes verdwijnen, passend onderwijs gaat
echt van start en gemeenten starten met de transitie jeugdzorg.
Wat betekent dat voor de ondersteuning die Intraverte kan bieden voor de
kinderen: Er verandert niets!
Intraverte biedt begeleiding op het terrein van Gedrag en Motoriek. We
bieden multidisciplinaire begeleiding: Kinderoefentherapie en Psychomotore
therapie en we werken op dit moment aan de integratie van Orthopedagogiek
in onze begeleiding.
De begeleiding blijft vallen onder de bekostiging vanuit de
zorgverzekeringswet. Ook de eigen bijdrage verandert niet.
Workshops
Op verzoek wegens grote belangstelling, organiseren we dit najaar nogmaals
een serie van drie avondworkshops voor leerkrachten en interne begeleiders.
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden:
1.
Omgaan met kinderen met een gedrag- of concentratieprobleem in het
basisonderwijs
- Succesvol omgaan met kinderen met een gedrags- of concentratieprobleem (zoals bij ADHD of stoornissen in het autische spectrum).
- Rust in de klas in 1 minuut.
In de workshop gaan we vanuit een biologisch perspectief in op de
achtergrond en kenmerken bij bovenstaande problematiek en bieden we
van daaruit praktische handvatten voor in de klas, gericht op het welzijn
van leerling(en), de klas en de leerkracht
Wanneer : donderdag 25 september 19.30 - 21.15 uur
Door wie : Ingrid Bunnik, Kinderoefentherapeut .
Locatie
: Intraverte Tongeren – Le Chevalierlaan 19 – 8162 PD Epe
Deelname is gratis.
2.
Dyslectie en dyscalculie: hoe blijft oefenen leuk?
- Een arsenaal aan mogelijkheden voor het actief begeleiden van
dyslectie en dyscalculie.
In de workshop gaan we vanuit een medisch/paramedisch perspectief in
op de achtergronden en kenmerken van bovenstaande problematiek en
bieden we van daaruit praktische handvatten voor in de klas, gericht op
het welzijn van leerling(en), de klas en de leerkracht.
Wanneer : woensdag 1 oktober 19.30 - 21.15 uur
Door wie : Ingrid Bunnik, Kinderoefentherapeut
Locatie
: Intraverte Tongeren – Le Chevalierlaan 19 – 8162 PD Epe
Deelname is gratis.
3.
Meervoudige Intelligentie
- Verschillende intelligenties komen aan bod en vele werkvormen en
spel-ideeën worden aangereikt om deze in de klas te activeren.
Kinderen leren op verschillende manieren, en zijn op verschillende manieren
intelligent. Om ook op school een kind op zijn verschillende intelligenties te
prikkelen is herkennen van meervoudige intelligentie belangrijk. De workshop
biedt een groot arsenaal aan mogelijkheden om binnen de klassenstructuur de
verschillende intelligenties aan te spreken.
Wanneer : dinsdag 7 oktober 19.30 - 21.15 uur
Door wie : Ingrid Bunnik, Kinderoefentherapeut
Locatie
: Intraverte Tongeren – Le Chevalierlaan 19 – 8162 PD Epe
Deelname is gratis.
Aanmelding voor de workshops kan telefonisch: 0578 – 688127 of per email
naar [email protected] .
Samenwerkingsverbanden of schoolbesturen die de workshops willen
organiseren in de eigen regio kunnen contact opnemen met
[email protected]
Vervolg Nieuwsbrief juni 2014
Samenwerking en afstemming met scholen
In het kader van passend onderwijs zijn we met veel scholen en
samenwerkingsverbanden in overleg hoe we nog beter kunnen aansluiten bij de
(veranderende) zorgbehoeften. Heeft u vragen of wilt u weten wat er
mogelijk is met betrekking tot zorg en zorg op school, neemt u dan
contact met ons op via [email protected] of via ons centrale
telefoonnummer: 0578-688127.
Of laat het weten aan uw contactpersoon bij Intraverte.
Gevoelig voor verandering?
Bij de overgang naar een andere school (naar de brugklas) of naar een een volgende
klas, juf of meester, kan er de nodige spanning ontstaan bij het kind.
@merlijnnorder met een beetje meer
zorgkennis in het onderwijs is er veel
minder geld en onder-steuning nodig.
www.zorg-onderwijsmatcht.nl
Wanneer er toetsen of examens aankomen is niet ieder kind in staat de spanning die dit
met zich mee brengt adequaat te verwerken.
We hebben hiervoor op vele locaties korte begeleidingstrajecten. Bij tijdige aanmelding
kunnen we ruim op tijd kinderen en jongeren met behulp van individuele begeleiding op
weg helpen. Bel voor aanmeldingen: 0578-688127.
Zorg & Onderwijs: ZO-matcht !
De Pilot-periode is afgerond. Vanwege het succes overleggen we nu met
diverse besturen - en gemeenten - hoe we hier een vervolg aan gaan
geven.
Zorg & Onderwijs Matcht!
+
=




Inrichting nieuwe zorgstructuur - financieel en organisatorisch
Vergroten handelingsbekwaamheid van de leerkracht
Leren aansluiten op het gedrag en leerproces van het kind
Relatie schoolse vaardigheden en sensomotorische & sociaal-emotionele
ontwikkeling.
 Van signaleren naar vroegsignaleren.
 Optimale samenwerking met ouders.
Aansluitend ZO1match analyse, rapportage en handelingsplannen integreren met
Parnassys.
Wilt u meer weten van dit project neemt u dan gerust even contact op met Koos
Stienstra (Intraverte, 06-229 14 226) of Heike Sieber (AVS, 06-12946270).
www.zorg-onderwijsmatcht.nl