Belastingdienst/kantoor Doetinchem Tav afdeling

Belastingdienst/kantoor Doetinchem
T.a.v. afdeling Verhuurderheffing
Postbus 866
7600 AW Almelo
Bezwaarschrift aangifte verhuurderheffing 2014 ten name van [belastingplichtige]
Geachte heer/mevrouw,
Op [datum] is namens [belastingplichtige], gevestigd te [vestigingsplaats] en RSI nummer
[RSI nummer] de aangifte verhuurderheffing 2014 ingediend. Op [datum] is het
verschuldigde bedrag ad € [bedrag afgedragen verhuurderheffing] onder het
aangiftekenmerk [kenmerk] naar het rekeningnummer van de Belastingdienst overgemaakt.
Ter behoud van rechten maak ik hierbij namens [belastingplichtige] bezwaar tegen de
hierboven genoemde aangifte verhuurderheffing 2014. Het argument hiervoor is dat de Wet
verhuurderheffing strijdig is met het bepaalde in artikel 1 van het Eerste Protocol, behorend
bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (EVRM) in verband met schending van het eigendomsrecht. Daarnaast zou
mogelijk sprake kunnen zijn van schending van het gelijkheidsbeginsel.
Zoals u wellicht bekend zijn er thans reeds procedures opgestart inzake de juridische
houdbaarheid van de Wet verhuurderheffing. Mede gelet op het feit dat de ingeschatte kosten
van een individuele procedure in het voorliggende geval niet in een redelijke verhouding
staan ten opzichte van het bedrag aan afgedragen verhuurderheffing 2014, verzoek ik u dit
bezwaarschrift aan te houden totdat het hoogste orgaan in de lopende bezwaar- /
beroepsprocedures een definitief oordeel heeft gegeven over de houdbaarheid van de
verhuurderheffing. Ik verzoek u dit bezwaarschrift niet aan te merken als een verzoek om
uitstel van betaling.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
[Naam belastingplichtige]
[Telefoonnummer]
Datum: [datum]
- Bijlage: kopie aangifte verhuurderheffing 2014