Speciale afdeling HR, Marketing en Kwaliteit

EmerparkAuto speelt gericht in op veranderende markt
Speciale afdeling HR, Marketing
en Kwaliteit
De manier waarop autorijders een nieuwe auto kopen en laten onder-
geregeld, zodat bij de vestigingsdirecteuren
van EmerparkAuto werk uit handen wordt
houden, verandert. EmerparkAuto speelt hierop in met een actief en
genomen. Het geeft elke vestiging ruimte om
zich 100% te focussen op degene waar al-
ambitieus beleid. Met als resultaat één heldere boodschap en volop
les om draait: de klant. De expertise voor de
drie werkvelden heeft EmerparkAuto in eigen
aandacht voor de klant. Verpakt in een motto dat de nieuwe situatie
huis, aangevuld met de kennis van externe
specialisten, waar nodig. Graag leggen wij u
perfect samenvat: wat beweegt u? De afdeling HR, Marketing en
uit hoe ú profiteert van deze zeer gespecialiseerde afdeling.
Kwaliteit is er verantwoordelijk voor.
“ONZE AFDELING
GEEFT ELKE
VESTIGING RUIMTE
OM ZICH 100%
TE FOCUSSEN OP
DEGENE WAAR
ALLES OM DRAAIT:
DE KLANT”
Binnen EmerparkAuto werden personeelsbe-
lid van de afdeling, is medewerker HR. Via
leid, marketing en kwaliteit tot vier jaar gele-
HR zorgen wij ervoor dat we medewerkers
den niet centraal aangestuurd. De afdeling
krijgen en houden die de consistente kwali-
HR, Marketing en Kwaliteit, centraal werkend
teitsuitstraling van EmerparkAuto begrijpen
voor al onze vestigingen in heel Nederland,
en persoonlijk uitdragen. Op onze beurt bor-
brengt daar stapsgewijs verandering in. Eerst
gen wij dat intern alles zó is georganiseerd
met een centrale aanpak van het HR-beleid,
dat onze medewerkers zich optimaal kunnen
gevolgd door een gecoördineerde aanpak
inzetten om de kwaliteit te leveren die onze
van alles wat met kwaliteit te maken heeft en
klanten verlangen. Via Kwaliteit zorgen wij
vervolgens de discipline marketing. Enkele
dat zij daarbij ondersteund worden door sys-
concrete voorbeelden van hun werk tot nu
temen, processen en certificeringen die deze
HR: medewerkers die uw wensen
toe? Een integraal kwaliteitssysteem, up-to-
kwaliteit borgen. En via Marketing garande-
100% aandacht geven
date website, een intranet, een nieuwe huis-
ren wij dat de consument onze uniforme uit-
Via een gericht personeelsbeleid realiseren
stijl, een afdeling Online & Sales en Services
straling opmerkt, zowel buiten als eenmaal
we een team van goed opgeleide en ervaren
en een digitaal personeelsinformatiesysteem.
binnen in onze vestigingen.
collega’s die de boodschap van Emerpark-
Drie bevlogen specialisten
Meer dan de som der delen
Met hen hebben we een bepaald niveau van
De afdeling HR, Marketing en Kwaliteit telt
Drie disciplines die maximaal op elkaar in-
dienstverlening voor ogen dat ook daadwer-
inmiddels drie collega’s. Soraya van Zantwijk
werken en ingrijpen: juist door HR, Marke-
kelijk wordt bereikt: persoonlijk, professio-
is de directeur met specifiek Kwaliteit in haar
ting en Kwaliteit onder één afdeling onder te
neel, goed luisterend naar u en oplossingen
portefeuille. Jeroen Boeve is verantwoordelijk
brengen, bereiken we dat. Samen is het werk
aandragend in de adviserende en niet direct
voor Marketing en werkt voor Kwaliteit nauw
van deze afdeling dus meer dan de som der
verkopende sfeer. De vraag die zij u graag
samen met Soraya. Richard Albers, het derde
delen. De specialismen worden centraal in-
stellen is tevens ons motto: wat beweegt u?
Auto in alle vestigingen eenduidig uitdragen.
EmerparkMagazine 40