PERSBERICHT

PERSBERICHT
Katwijk, 25 september 2014
Sluiting woning wegens drugshandel
Burgem eester Wienen heeft op 25 september jl. opnieuw een woning gesloten
wegens de handel in harddrugs. Het betreft een woning aan de Prins
Bernhardlaan in Katwijk aan den Rijn . De sluiting geldt v oor drie m aanden. De
burgemeester beschikt over de bev oegdheid tot sluiting op grond van de
Opium wet en geeft daarmee uitvoering aan het door hem hiervoor v astgestelde
beleid. Eerder zijn woningen gesloten aan de Suurm ondstraat, de
T horbeckestraat, de Langeveldstraat en de Hercules.
Op woensdag 1 6 juli jl. heeft de politie , na een v oorbereidend onderzoek op het gebied v an
illegaal gokken, handel in drugs en witwassen, een instap gedaan in deze woning. Daarbij
zijn in de woning een grote hoeveelheid geld, harddrugs en drie stroomstootwapens
aangetroffen. In de woning zijn hierbij twee v erdachten aangehouden.
De handel in drugs is v aak de oorzaak v an overlast en ernstige criminaliteit. Om die reden is
dit ontoelaatbaar. Maak altijd melding v an verdachte situaties of ov erlast v ia 0900 -8844.
A lleen dan kan de aanpak v an drugsoverlast door politie, Openbaar Ministerie,
Woningcorporatie Dunavie en de gemeente succesvol blijven.
Meer informat ie
Afdeling Communicatie
Telefoon 071 – 406 5293
[email protected] ijk.nl