Lees hier - OBS Het Slingertouw

13 februari 2014, pag. 2
achtergrond gymnastiekles
Leraar belangrijker dan extra
oor beweging op school
tijd voor
ROBERT JAN SPEERSTRA
HEERENVEEN Een extra uur gymles
per week in het basisonderwijs is
lastig te realiseren. Waar moet dit
uur vandaan komen? Bovenal is
het onnodig, zeggen kenners.
Het bewegingsonderwijs op de basisschool stond woensdag centraal
tijdens een hoorzitting in het gebouw van de Tweede Kamer. Zo’n
vijftien specialisten uit heel Nederland togen naar Den Haag. Onder
hen ook Chris Visscher, hoogleraar
jeugdsport aan de Rijksuniversiteit
Groningen (RuG).
Volgens staatssecretaris Sander
Dekker van Onderwijs moeten er
meer uren gym worden gegeven drie in plaats van twee uur per week,
waarbij een lesuur eigenlijk maar 45
minuten duurt - en moet de kwaliteit omhoog. Dit gaf hij in november
al aan in een brief aan de Kamer. Deze brief diende tijdens de hoorzitting als basis, evenals een onderzoek
(nulmeting) van het Mulier Instituut.
Momenteel komt maar 5 procent
van alle basisscholen aan drie uur
gymles per week. Uitbreiding van
twee naar drie uur zou landelijk 160
miljoen euro kosten. Het gaat vooral
om accommodatiekosten en geld
om docenten op te leiden.
Een slechte zaak, die magere score
van 5 procent, zei RuG-hoogleraar
Visscher woensdag. Hij wees in Den
Haag op de relatie tussen motoriek
en cognitie, oftewel tussen bewegen
en onderwijs. ,,Dezelfde hersengebieden die belangrijk zijn bij sport
zijn ook belangrijk bij taal en rekenen. Dus gym gaat níet ten koste van
taal en rekenen.’’
Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt onder meer dat in de
noordelijke en oostelijke provincies
- waaronder dus Friesland, Groningen en Drenthe - op slechts een op de
vijf basisscholen alleen vakleerkrachten worden ingezet. Dit zijn leraren die vier jaar studie in bewegingsonderwijs achter de rug hebben, bijvoorbeeld aan de ALO.
Vakleerkracht Menco van der Weg geeft gymles in de multifunctionele accommodatie De Spil in Heerenveen aan
leerlingen van cbs De Burcht. FOTO SIMON BLEEKER
‘Hersengebieden
voor taal en
rekenen ook bij
sport belangrijk’
Het kan beter, maar ook slechter.
In de Randstad worden op vier op de
vijf basisscholen alleen vakleraren
ingezet, in de zuidelijke provincies
op minder dan een op de tien scholen. Hier verzorgen ‘algemene’
groepsleerkrachten verreweg de
meeste gymlessen. Dit moet anders,
vindt staatssecretaris Sander Dekker.
Directeur Keimpe Strikwerda van
obs Het Slingertouw in Heerenveen,
die al drie jaar meedoet aan het project ‘Sport op basisscholen’ van
Sport Fryslân en zorgverzekeraar De
Friesland, is voorstander van meer
vakleerkrachten. Maar extra lesuren
hoeven van hem niet.
,,Dat blijkt erg lastig’’, zegt Strikwerda. ,,Waar haal je die extra uren
vandaan? Die gaan dan ten koste van
bijvoorbeeld rekenen of taal. Wij
hebben maar 940 uren per jaar. Dit
komt neer op 25 uur per week, waarvan 2 voor sport. Dat is niet heel
gek.’’
De schooldirecteur vindt kennis
en enthousiasme belangrijker. ,,Een
goede, bevlogen vakleerkracht, daar
gaat het om. Die hebben wij: Menco
van der Weg. Menco is combinatiefunctionaris. Zo heet dat officieel.
Hij geeft gym hier in de multifunctionele accommodatie De Spil. Niet
alleen aan leerlingen van ons, ook
aan kinderen van cbs De Burcht en
aan mensen van Talant.’’
Strikwerda gaat verder: ,,Door een
bevlogen leraar krijgen kinderen
plezier in het sporten en gaan zij dit
ook doen buiten school om. In feite
gebeurt dat bij ons ook al, via de naschoolse opvang. De verlengde
schooldag noemen wij dit. Hierin zit
ook een gedeelte sport.’’
Sportconsulent Marije Plantinga
van Sport Fryslân is betrokken bij
eerdergenoemd project ‘Sport op basisscholen’. Volgens haar is bij dit
project de doelstelling om naar drie
uur gymles te gaan inmiddels losgelaten. ,,Het is nu praktisch gezien
niet haalbaar. Bovendien heeft het
geen prioriteit, omdat de Onderwijsinspectie hier niet naar kijkt. Twee
uur is wettelijk verplicht, dus dat is
genoeg, zo redeneren scholen.’’