Uitleg over het gereedmelden van uw project

Het gereedmelden van uw project
Zorg ervoor dat u de volgende documenten op uw computer heeft staan:




foto van de energiebesparende maatregel(en) of van de werkzaamheden in uitvoering;
kopie betaalbewijs (bankafschrift en/of kwitantie);
offerte(s) + factuur + opdrachtbevestiging aan de installateur óf
nota van het aangeschafte materiaal met hierop de isolatiewaarde (indien zelf uitgevoerd).
Bovenstaande documenten dienen als bewijsstukken en kunt u eenvoudig uploaden bij Stap 2 van
het gereedmelden.
Klik op de knop ‘Gereed melden’ om te starten met de gereedmelding van uw project.
Controleer vervolgens in stap 1 (zie hieronder) al uw gegevens.
Zijn alle gegevens correct? Klik dan op ‘Volgende stap’ om verder te gaan naar stap 2.
G
GEREEDM
MELDEN: STAP 2
IIn
1
1.
2
2.
3
3.
deze stap
p dient u de juiste
j
docum
menten te up
ploaden. U doet
d
dit als v
volgt:
Klik op Bestand
B
kiez
zen,
Selectee
er het juiste bestand,
Klik op openen.
o
O
Op deze manier kunt u alle
a documen
nten uploaden. Heeft u problemen
p
m
met het uplo
oaden?
Z
Zorg er dan voor dat u het
h bestand als ‘Microsoft Word docu
ument’ heeft
ft opgeslagen
n.
U slaat een afbeelding
a
als Microsoft Word docum
ment op, doo
or de print-sc
screen toets te
g
gebruiken. Deze
D
vindt u rechtsboven
n op uw toettsenbord:
H
Het opslaan van een afb
beelding als ‘Microsoft Word
W
docume
ent’:
1.
22.
33.
44.
55.
Open dee afbeelding ((bijvoorbeeldd de offerte) Klik op d
de print‐screeen toets
Open Miicrosoft Worrd
Klik op control
c
+v
Sla het document
d
op
p
N
Nadat u alle bestanden heeft
h
geüplo
oad klikt u op
p de knop
g
gaan naar Stap 3.
om ve
erder te
G
GEREEDM
MELDEN: STAP 3
IIn deze laats
ste stap ziett u een overzzicht van de documenten
n die u heeft
ft geüpload. Heeft u
a
alles toegev
voegd? Beves
stig dat u allles naar waa
arheid heeft ingevuld en klik op ‘Aan
nvraag
g
gereed meld
den’.
D
De gereedm
melding heeftt u nu successvol doorgeg
geven. U onttvangt directt een e-maill met
h
hierin de ontvangstbeve
estiging van uw gereedm
melding. Moc
chten er nog onduidelijkh
heden
z
zijn, neemt u dan gerust contact me
et ons op. U kunt ons be
ereiken op te
elefoonnumm
mer
((050) 52249
924 op werkdagen van 9
9:00-17:00 uur.
u